" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

Δέν εἶναι προφητεῖα εἶναι ἀπλά τό σχέδιο πού ὑλοποιεἶται... Κάποιοι τά ἔλεγαν, εἰς μάτην ὅμως... 6o Συνέδριο ΠΑΣΟΚ, ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ Μιχάλη Χαραλαμπίδη


« …Ἡ ἡγεσία μας, δέν ξέρω ἄν κατανόησε αὐτό πού ὀνομάστηκε «Μακρο-οικονομία» - «Μικρο-οικονομία» , πρέπει να πῶ ὅμως, νομίζω εἶναι πολύ μακριά ἀπό αὐτό πού σήμερα κρίνει τίς τύχες τῶν Ἐθνῶν καί τῶν Λαῶν καί ὀνομἀζεται «Γεο-οικονομία».  


Γι’ αὐτό λοιπόν εἶμαι πολύ ἀνήσυχος καί πρέπει νά σᾶς τό πῶ ἐδῶ,  πέρα ἀπό ἰδεολογισμούς. Δεν σᾶς μιλῶ ἰδεολογικά γιατί πίσω ἀπό τούς ἰδεολογισμούς μπορεῖ νά κρυφθοῦν πολλά πράγματα καί νά καλυφθοῦν πολλοί καί μάλιστα …ὑπεύθυνοι …


Γι’ αὐτό ἡ Ἑλλάδα ἔχει δυσκολίες νά βαδίσει, νά προχωρήσει μπροστά μέ τούς ρυθμούς πού προκαλεῖ ἡ ἱστορία στό νέο μεγάλο της ραντεβοῦ. Καί ἀντί ἡ Ἑλλάδα νά κινηθεῖ μέ αὐτό τό ὅραμα πού σᾶς ἔλεγα πρίν, φοβᾶμαι ὅτι στο τέλος  τοῦ κύκλου, πού θά εἶναι το 2004(;),θά εἶναι το 2010(;), τότε θά δοῦμε ὅτι ἀντί γι' αὐτήν τήν Ἑλλάδα, γιά τήν ὁποῖα ὅλοι μιλοῦν ἀργά, θά εἶναι μία Ἑλλάδα πού τήν ὀνομάζω ἐδῶ καί καιρό «τουρκομπαρόκ» ! Θά εἶναι δηλαδή μία Ἑλλάδα ἕνα πτωχό καί συρρικνωμένο βιλαέτι ἠ γερμανικό λάντερ ! 


Τελικά σᾶς λέω τό ἐξῆς : Μπορεῖ στό τέλος αὐτοῦ τοῦ κύκλου νά μήν εἶναι ἡ Ἑλλάδα πού θά παρέμβη στά Βαλκάνια, πού θά ἐνσωματώσει τήν ἐνδοχώρα ἀλλά μπορεῖ νά εἶναι ἡ ἐνδοχώρα πού θά ἐνσωματώσει τά ἄκρα … 


Σκεφτεῖτε το πολύ αὐτό…»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου