" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Στάδια Ὑπονόμευσης καί Ὑποταγῆς Μιᾶς Χώρας


Γράφει : ὁ Διόκλητος 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΟ ΔΕΙΚΤΗ ΕΥΣΤΡΟΦΙΑΣ, ΒΛΕΠΟΥΝ ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ, ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΔΕΞΙΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ, ΝΑΖΙ, ΦΑΣΙΣΤΑΣ, ΞΕΝΟΦΟΒΙΚΟΣ, ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΣΕ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ ΤΟΥΣ ΕΥΑΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΗΣ.
ΥΠΕΡΑΝΩ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ.

ΑΥΤΗ Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΑΙ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ.
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΙΜΟΔΟΤΕΙ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.


Στάδια Ὑπονόμευσης καὶ Ὑποταγὴ Μιᾶς Χώρας

Τὸ σχέδιο ὑπονόμευσης καὶ ὑποταγῆς μιᾶς χώρας περιλαμβάνει τὰ ἑξῆς στάδια.

1ο Στάδιο) Κατάπτωση-κατατρόπωση ἠθικῶν ἀξιῶν, περίοδος 10 ἕως 30 χρόνια.

Τὸ στάδιο τής κατάπτωσης τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν  μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ ἐπικεντρώνεται σὲ διάφορα <<ἐπίπεδα>> τόσο τῆς ἐθνικῆς ὅσο καὶ τῆς ἀνθρώπνης δραστηριότητας. Αὐτὰ εἶναι, τὸ <<ἐπίπεδο>> τῆς συνείδησης (ἰδεολογία), τὸ <<ἐπίπεδο>> τῆς Ἀρχῆς (κοινωνικοπολιτικὲς δυνάμεις καὶ κεντρικὴ διοίκηση) καὶ τὸ <<ἐπίπεδο>> τῶν ὑλικών ἀγαθῶν (οἰκονομία). Ἀναλύοντας τώρα τὰ τρία <<ἐπίπεδα>> θὰ δοῦμε πὼς αὐτὰ ἐξυπηρετοῦν, διαμορφώνουν, καὶ ὁλοκληρώνουν τὴν ὑπονόμευση καὶ ὑποταγὴ τῆς χώρας.
α) Στὸ <<ἐπίπεδο>> τῆς συνείδησης γίνεται διείσδυση τόσο στὰ μέσα μαζικῆς ἐπικοινωνίας, στὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα, στὴν θρησκεία καὶ θρησκευτικὲς ὀργανώσεις, στὶς ἐπαγγελματικὲς ὀργανώσεις καὶ ὀργανισμούς. Ὁ κύριος στόχος δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ἐθνικῆς καὶ ἀτομικῆς συνείδησης γιὰ τὸ πῶς άντιλαμβάνονται οἱ πολίτες τῆς χώρας τὴν πραγματικότητα, σὲ τέτοιο μέγεθος ἡ ἀλλαγὴ πρέπει νὰ γίνῃ ὥστε τὸ ἔθνος νὰ μὴν ἀντιληφθῇ κάποιον κίνδυνο ἀπὸ ἕνα ὁλοκληρωτικὸ καθεστὼς ποὺ μπορεῖ νὰ ἀναδυθῇ.


Μάλιστα τὸ σύστημα τὸ ὁποῖο κάνει ὅλην αὐτὴν τὴν ὑπονόμευση ὄχι μόνο δὲν θὰ πρέπῃ νὰ θεωρηθῇ ὡς φιλοπόλεμο ἀπὸ τὸ ἔθνος ἀλλὰ τοὐναντίον, θὰ πρέπῃ νὰ ἐπιδιώξῃ νὰ εἶναι τὸ πλέον ἐπιθυμητὸ καὶ λειτουργικὸ καθεστὼς σὲ ὁποιαδήποτε περίπτωση ποὺ μπορεῖ νὰ ἐμφανιστῇ ὡς ἐναλλακτικὴ λύση τοῦ ἤδη ὑπάρχοντος καὶ ποὺ ὁ ἴδιος ὁ λαὸς εἶχε προηγουμένως ἀποφασίσει μέσω τῆς ψήφου του.
 Τὰ πιὸ ἀποδοτικὰ ἐργαλεῖα γιὰ αὐτὴν τὴν ἠθικὴ κατάπτωση εἶναι ἡ ἐννοιολογικὴ μεθόδευση ἢ διαφορετικὰ ἡ ‟μόλυνση τῶν λέξεων”, ὅπως χαρακτηριστικὰ εἶχε εἰπωθῇ ἀπὸ τὸν Τζώρτζ  Ὄργουελ, μὲ ὑποκατάστατα λέξεων ποὺ ὁδηγοῦν σὲ μερικὴ ἡ ὁλικὴ ἀντικατάσταση τῆς πραγματικῆς σημασίας αὐτῶν ὅπως παραδοσιακὰ σημαίνουν. Μερικὰ χαρακτηριστικὰ παραδείγματα : Μέτωπο Πατριωτικῶν Δυνάμεων. Στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ δυνάμεις ποὺ ἡ Μόσχα ἐκπαίδευσε καὶ ἐξόπλισε, δυνάμεις ποὺ ἐπιδόθηκαν σὲ τεράστιες μαζικὲς δολοφονίες, πράξεις τρόμου καὶ ἐκφοβισμοῦ ἐναντίον μὴ ἀμυνόμενου πληθυσμοῦ τῆς χώρας ποὺ ἤθελε νὰ κυριεύσῃ. Δωρεὰν ἰατρικὴ βοήθεια. Μία χρηματοδοτούμενη κρατικὴ ὑπηρεσία ἀπὸ τὴν φορολογία τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ποὺ παρέχεται καὶ ἐπεκτείνεται χωρὶς νὰ ληφθοῦν ὑπόψιν οἱ πραγματικὲς ἀνάγκες, ἱκανότητες καὶ ἰδιότητες τῶν πολιτῶν της.

β) Στὸ <<ἐπίπεδο>> τῆς Ἀρχῆς ἡ ὑπονόμευση μιᾶς χώρας ἀπαιτεῖ διείσδυση σὲ ἐγχώριους θεσμοὺς καὶ ἱδρύματα ὅπως καὶ στοὺς θεσμοὺς ποὺ διαμορφώνουν τὴν ἐξωτερικὴ πολιτική. Ὁ κύριος σκοπὸς καὶ στόχος τοῦ ὑπονομευτῆ δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ ἀδυνατίσῃ τὴν ἐσωτερικὴ ἄμυνα τῆς χώρας, μεταξὺ αὐτῶν τὶς ὑπηρεσίες ἀσφαλείας, τὴν ἀστυνομία, τὸν στρατό, τὴν πολιτκὴ προστασία, δημόσιες ὑπηρεσίες κοινῆς ὡφέλειας ὅπως, συγκοινωνίες, ταχυδρομεῖα, ὑπηρεσίες ὕδρευσης καὶ ἠλεκτρισμοῦ.

Ἡ μέθοδος αὐτὴ ἔχει σὰν πρῶτον σκοπὸ τὴν ἀπαξίωση αὐτῶν τῶν ὑπηρεσιῶν, ὑπηρεσιῶν ζωτικῆς σημασίας γιὰ τὴν εὔρυθμη λειτουργία τοῦ κράτους. Αὐτὴ ἡ ἀπαξίωση μπορεῖ νὰ ἐπέλθῃ μέσω ἐρευνῶν γιὰ λᾶθος ἀποφάσεις καὶ πράξεις, ποὺ σχετίζονται μὲ διαφθορά, ἐρωτικὰ σκάνδαλα. Τόσο ἡγέτες ὅσο καὶ πολιτικοὶ νὰ κατηγοροῦνται γιὰ ὑποθέσεις ποὺ ἐνέχουν δόλο ἢ δημιουργοῦν ἀμφιβολίες ἢ ἐνδοιασμοὺς ὡς πρὸς τὴν πρόθεση τῶν πράξεών τους, τακτικὲς κηλιδώματος τῆς ὑποληψῆς τους στὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης πρέπει νὰ ἀκολουθῆται. Σὲ αὐτὸ τὸ <<ἐπίπεδο>> τῆς Ἀρχῆς ἡ γελοιοποίηση καθετὶ πατριωτικοῦ νὰ ἐμφανίζεται ὡς ψυχωτικό, θεωρεῖται βασικὸς πυλώνας γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς ὑπονόμευσης. Κάθε προσπάθεια γιὰ ἀποκάλυψη αὐτῶν ποὺ μηχανεύονται τὴν ὑπονόμευση τῆς χώρας νὰ φαίνεται ἐπίσης ὡς κάτι παρανοΐκο καὶ ἀνυπόστατο. Ἀνυποληψία καὶ ὄνειδος πρέπει νὰ αἰσθανθῇ ὁ ὁποισδήποτε προσπαθήσει νὰ καταθέσῃ, νὰ ἐπιβεβαιώσῃ τὴν πραγματικὴ φύση τῆς ὑπονόμευσης τῆς χώρας, εἴτε στὸ κοινὀ, εἴτε στὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης, εἴτε ἀκόμη καὶ στὸ κοινοβούλιο.

Διεθνῶς, ἡ  διεργασία τῆς ἠθικῆς κατάπτωσης στὸ <<ἐπίπεδο>> τῆς Ἀρχῆς ἀφορᾶ κυρίως μὲ σχἐσεις μὲ ἄλλους ὀργανισμοὺς ποὺ ἔχει τὸ καθεστὼς ποὺ ἐπιθυμεῖ τὴν ὑπονόμευση. Στριμώχνεις τὸ ἔθνος σὲ <<ρητορικὰ>> ἐρωτήματα, ὅπως δόλιες ἐκστρατεῖες ἀφοπλισμοῦ, ἀνυπόστατες καὶ μὴ ἐξακριβώμενες συμφωνίες ὅπως οἱ Συνομιλίες γιὰ τὸν Περιορισμὸ τῶν Στρατηγικῶν Ὅπλων. Ἀπομονώνεις τὶς <<καπιταλιστικὲς>> χῶρες τὴν μία ἀπὸ τὴν ἄλλην καὶ προκαλεῖς ρωγμὲς στὴν συνεργασία των, καθὼς τὴν ἴδια στιγμὴ τραβᾶς τὰ κομμάτια τῆς διάσπασης αὐτῆς σὲ διαπραγματεύσεις στὸ στρατόπεδο τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ.

γ) Στὸ <<ἐπίπεδο>> τῆς Οἰκονομίας, ὡθώντας τὴν Δύση σὲ ἀνισότητα ὡφελώντας μόνον τὸν ἀνατροπέα μέσα ἀπὸ τὶς συμφωνίες ποὺ ὁ ἴδιος ἐπιθυμεῖ, καλύπτοντάς τες μὲ τὸν μανδύα τῆς ἰδανικότητας, ὅπως συμφωνίες γιὰ τὸ ψάρεμα, συμφωνίες γιὰ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγή, συμφωνίες γιὰ τὸ Ντάμπιγκ. Ὑπάρχουν περίπου 20 ἑταιρεῖες στὸ Καναδὰ ποὺ ἀνήκουν στὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση, μερικὲς ἀπ᾽ αὐτὲς εἶναι ἡ Tractorexport Ltd. στὸ Τορόντο, ἡ Emec Trading Ltd. στὸ Βανκοῦβερ, ἡ Socan Aircraft στὸ Κάλγκαρι φέρνοντας ἐτησίως κέρδη ποὺ ἀκολουθοῦνται ἀπὸ 7 μηδενικά. Τὸ σχέδιο εἶναι διπλῆς σημασίας, σὰν τὸ δίκαννο ὅπλο, σημαδεύει δύo διαφορετικοὺς στόχους, δηλαδὴ ὑπονόμευση τῶν Καναδικῶν καὶ Ἀμερικανικῶν ἐπιχειρήσεων ἀπὸ τὴν μία καὶ νὰ προσφέρῃ τεράστια χρηματικὰ κεφάλαια ἀπὸ τὴν ἄλλη ὥστε νὰ μπορῇ νὰ γίνῃ χρηματοδότηση καὶ ἄλλων ἀνατρεπτικῶν ἐνεργειῶν στὴν περιοχὴ/κρᾶτος ποὺ ἐστιάζεται τὸ ἐνδιαφέρον.

2ο Στάδιο) Ἀποσταθεροποίηση, περίοδος 2 χρόνια μέχρι 5 μῆνες.
Παρακίνηση καὶ πρόκληση ἐργατικῆς ἀναταραχῆς μέσω παρείσφρυσης στὰ ἐργατικὰ σωματεῖα καὶ τὴν δημιουργία μιᾶς οὐτοπικῆς ἰδεολογίας, προκαλώντας ἔτσι ἀνεπιθύμητες καὶ ἄσκοπες ἀπεργεῖες, δημιουργώντας πληθωρισμό, μειώνοντας τὴν παραγωγικότητα μέσω τῆς προπαγάνδας γιὰ αὐξημένες ἀπαιτήσεις. Ἐπίσης προπαγάνδα γιὰ ἰσχυρὴ κυβέρνηση καὶ τὴν ἀναγκαιότητα γιὰ ἀκόμη περισσότερο ἔλεγχο, στρατικοποίηση τῆς ἐκλογικῆς πελατείας, δικαιώματα καὶ ἐλευθερίες σὲ κινήματα καὶ μειονότητες, ὅπως ὁμοφυλόφιλοι, ἔγχρωμοι, κινήματα γιὰ τὴν γυναικεία ἀπελευθέρωση, τὴν ἀπελευθέρωση τῶν παιδιῶν, δικαιώματα ἐκείνων ποὺ παρασιτοῦν στὴν κοινωνία. Ἀκόμη ἡ προπαγάνδα ἔχει στόχο νὰ ἀποσπάσῃ τὴν προσοχὴ τῆς κοινωνίας σὲ θέματα ποὺ δὲν τὴν ἐνδιαφέρουν ἢ εἶναι δευτερεούσης σημασίας, ὅπως τὸ δικαίωμα τῆς κληρονομιᾶς μεταξὺ ὁμοφυλόφιλων ζευγαριῶν ἢ  ὅπως τὰ ἀδέσποτα ζῶα στὴν δεύτερη περίπτωση. Προπαγάνδα γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν ὅπλων ὅπως αὐτὴ θὰ τονίζῃ τὴν χαμηλὴ συμμόρφωση τοῦ πληθυσμοῦ στὴν κατοχὴ ὅπλων μὲ ταυτόχρονη χαλάρωση τοῦ κοινοῦ γιὰ τὶς ἀπόψεις του σχετικὰ μὲ τοὺς ὑπότροπους ἐγκληματίες. Κατ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο καθιστὰς τὸ ἔθνος ἀβοήθητο καὶ ἀνυπεράσπιστο γιὰ τὴν μελλοντικὴ πολιτικὴ τρομοκρατία.

Σπάζοντας ἔτσι ὅλους τοὺς δημοκρατικοὺς θεσμούς, ἀπὸ τὸ κοινοβούλιο μέχρι καὶ τὰ δημαρχεῖα, ἀντικαθιστώντας τους μὲ ἕναν ἀριθμὸ πολιτικῶν ὀργάνων διορισμένων ἀπὸ τὴν κυβέρνηση, οἱ πολίτες δὲν μποροῦν νὰ ξαναψηφίσουν ἢ  ἀπαλλάσονται ἐξ ὁλοκλήρου ἀπ᾽ αὐτοὺς ποὺ ψηφίζαν. Κατακερματίζεις ἔτσι τὴν ἐθνικὴ ἐνότητα, δηλαδὴ τὴν φυλετική, πολιτισμική, θρησκευτική καὶ γλωσσικὴ ὁμοιογένεια, σκηνοθετώντας ἀκόμα καὶ ἀτυχήματα στὶς μεταφορές, σὲ σταθμοὺς παραγωγῆς ἐνέργειας, δημιουργώντας τελικὰ μίαν ἀτμόσφαιρα ἀνασφάλειας καὶ πανικοῦ.

3ο Στάδιο) Κατάρευση καὶ  Ἔκρηξη, περίοδος 2 ἐβδομᾶδες μέχρι καὶ 1 μήνας.
Οἱ συσχετισμοὶ/δεσμοὶ μεταξὺ τῶν διάφορων τομέων της οἰκονομίας καταρρέουν. Γενικὲς ἀπεργεῖες, αὔξηση τῆς τρομοκρατίας καὶ ἐγκληματικότητας, ὁλικὴ δυσαρέσκεια καὶ δυσφορία μεταξὺ τῶν πολιτῶν. Νομισματικὴ κρίση, πυρετὸς χρυσοθηρίας, κατάρευση τῆς κυβέρνησης καὶ εἰσαγωγὴ μιᾶς ἐναλλακτικῆς ἐξόριστης κυβέρνησης. Ἡ δύναμη τῆς ἐξουσίας συγκεντρώνεται στὰ χέρια μιᾶς ὁμάδας στρατιωτικῶν <<ἐπαναστατῶν>> ποὺ θὰ ἐξουδετερωθῇ λίγο ἀργότερα. Τὸ ἔθνος εἶναι πιὰ <<ὥριμο>> γιὰ τὸ τελικὸ στάδιο τῆς πλήρης ἀνατροπῆς, δηλαδὴ τὴν <<πρόσκληση>> γιὰ τὴν ἐγκαθίδρυση τῆς κομμουνιστικῆς κατοχῆς, βλ. Κούβα, Σοβιετικὴ  Ἕνωση.

Τί γίνεται περί αυτοῦ; Μπορεῖ νὰ ἀποφευχθῇ μιὰ τέτοια ὑπονόμευση καὶ ὑποταγὴ μιᾶς χώρας;
Ναί. Χρειάζεται ὅμως μία ἑνωμένη ἐθνικὴ προσπάθεια. Ὁποιοδήποτε δημοκρατκὸ ἔθνος θὰ πρέπῃ νὰ καλλιεργήσῃ στοὺς πολίτες του συμπεριφορὲς ποὺ προτρέπουν ἀφοσίωση στὴν πατρίδα, τὸν πατριωτισμό, τὴν ἠθικὸ σθένος, τὸν κώδικα ἐργατικότητας, τὴν ἐπαναφορὰ ὅλων ἐκείνων τῶν ἐθνικῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν. Μεταξὺ ἄλλων δραστικῶν μέτρων ποὺ πρέπει νὰ ληφθοῦν γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς ὐπονόμευσης τοῦ ἔθνους θὰ πρἐπῃ νὰ εἶναι ὁ περιορισμὸς τῶν ἐλευθεριῶν τῶν αὐτοανακηρυσσόμενων ἀντιδημοκρατικῶν, τῶν στρατιωτικῶν, τῶν ριζοσπαστικῶν καὶ ἀμοραλιστικῶν ὁμάδων. Ἐπανεκλογές θὰ πρέπῃ να γίνουν, διαλέγοντας ὄχι τοὺς <<χαρισματικοὺς>> ἡγέτες. Ἀναμόρφωση τοῦ νομίσματος, κατάσχεση, ὄχι πάγωμα, ὅλων τῶν κεφαλαίων τῆς χώρας ποὺ προκαλεῖ τὴν ὑπονόμευση. Ἐκδίωξη ὅλων τῶν πρακτόρων της δίχως ἀπολογία καὶ ἐξηγήσεις. Ἐπανεγκαθίδρυση φιλικῶν σχέσεων μὲ μετριοπαθεῖς χῶρες καὶ ὄχι μὲ δικτατορίες καθὼς εἶναι κομμουνιστικές.

Ἀναγγελία στοὺς πολίτες γιὰ αὐτοέλεγχο καὶ μετριοπάθεια, ἐξηγώντας τους τὴν σοβαρότητα τῆς κατάστασης καὶ ὅτι κάποιες μικρὲς ἐλευθερίες θὰ πρέπῃ νὰ θυσιαστοῦν γιὰ τὴν έπιβίωση τῆς συνολικῆς ἐλευθερίας τῆς χώρας.

Ἀλλὰ τί θὰ συμβῇ ὅταν καὶ ἐὰν τὸ χειρότερο ἔρθει καὶ τὸ ἔθνος τελικῶς καταληφθεῖ ἢ <ἐλευθερωθεῖ>> ἀπο ἐσωτερικὲς ἐπαναστατικὲς δυνάμεις; Τότες, ἔχεις ἀκόμα μία εὐκαιρία.
Μὴν κοπιάζεις νὰ ἀγοράσῃς χρυσό, θυμήσου, οἱ <<ἐλευθερωτὲς>> θὰ θεσπίσουν διάταγμα ἐθνικοποιώντας το, καὶ τότες θὰ χάσῃς ὅτι ἔχεις ἀποταμιεύσει.
Ἀνέπτυξε τὴν ποιότητα στὴν ἡγεσία. Ἴσως χρειαστεῖ ἐσὺ νὰ ἡγηθῇς μιᾶς ὁμάδας ἀντίστασης. Ἀνἀπτυξε σύμπνοια καὶ ἀλληλεγγύη μέσω τῆς ἐκκλησίας ἢ μέσω συλλόγων.
Σὲ περίπτωση ἐμφυλίου πολέμου θυμήσου ὅτι <<ἀγαπᾶς τὸν γείτονα>> αὐτὸ εἶναι κυριολεκτικῶς ζωτικῆς σημασίας. Δίχως ἀγάπη ἴσως βρεθῇς ἐσὺ καὶ ἡ οἰκογένειά σου πραγματικὰ σὲ μία ἑλικοειδὴς σπείρα μὲ λουτρὸ αἵματος.
Μᾶθε νὰ χειρίζεσαι πυροβόλα ὅπλα, γίνε φίλος μὲ τὸν ἀστυνόμο ἢ μὲ ἕναν ἀξιωματικὸ τοῦ στρατοῦ πρὶν ὁ πόλεμος ἀρχίσει, αὐτὸ σημαίνει τώρα.
Μᾶθε τεχνικὲς ἐπιβίωσης, μᾶθε πῶς νὰ καλλιεργῇς, νὰ κυνηγᾶς, χτίσε καταφύγιο καὶ διατήρησέ το ζεστό. Θυμήσου, κάθε <<προοδευτικὴ Μαρξιστικὴ οἰκονομία>> φέρνει ἀμέσως ἀποτελέσματα μὲ καταστροφικὲς ἐλλείψεις τῶν ἀπαραίτητων ἀγαθῶν γιὰ ἐπιβίωση.
Μᾶθε νὰ μοιράζεσαι, φτιᾶξε τοπικὲς ὀργανώσεις μὲ τοὺς γείτονές σου καὶ μοιράσου μαζί τους τὴν χρήση τῶν αὐτοκινήτων, τῶν καυσίμων, τῶν πυρομαχικῶν, τῶν φαρμάκων καὶ τῆς τεχνογνωσίας σὲ θέματα τεχνικά.
Μᾶθε ἐπαγγέλματα οὐσιώδη γιὰ ἔκτακτες καταστάσεις, μηχανικός, ἀσυρματιστής, γιατρός, πιλότος, ἠλεκτρολόγος κ.ο.κ.

Μᾶθε τὴν γλῶσσα τοῦ ἐνδεχόμενου ἐπιτιθεμένου-ὑπονομευτῆ.
Μᾶθε νὰ συνεργάζεσαι, ἀλλὰ νὰ εἶσαι ἔτοιμος νὰ μὴν περιμένῃς βοήθεια ἀπὸ κανέναν. Μᾶθε νὰ εἶσαι αὐτάρκης.
Προσπάθησε νὰ μένῃς πληροφορημένος γιὰ ὁτιδήποτε συμβαίνει, θυμήσου κάθε <<προοδευτικὸ καὶ ἐπαναστατικὸ>> καθεστὼς ἐγκαθιδρύει ἀμέσως ἕνα πέπλο λογοκρισίας στὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης. Νὰ ἔχῃς ἕνα ράδιο βραχέων κυμάτων καὶ ἕνα CB μεταδότη ποὺ ἴσως ἀργότερα χρειαστεῖς γιὰ ἐπικοινωνίες κάτω τοῦ έδάφους.
Μελέτα δρόμους καὶ τρόπους ἐκκένωσης ἀπὸ τὴν πόλη σου σὲ ἕνα κοντινὸ καὶ ἀσφαλὲς μέρος. Θυμήσου, βιομηχανικὰ κέντρα εἶναι οἱ πιθανοὶ στόχοι γιὰ τὶς ρουκέτες τῶν κομμουνιστῶν καὶ τοὺς ἀστικοὺς τρομοκρᾶτες.

4o Στάδιο) <<Ὁμαλοποίηση>>, περίοδος ἀκαθόριστη.
Ἐκδίωξη (ἢ ἐκτέλεση) τῶν προηγούμενων ἐθνικῶν ἡγέτων, ὑψηλόβαθμων στρατιωτικῶν καὶ προσώπων τῶν ὑπηρεσιῶν πληροφοριῶν θὰ πρέπῃ νὰ ἀκολουθήσῃ. Ὁ ἤδη σοκαρισμένος πληθυσμὸς ὀργανώνει <<ἀντίσταση>>. Πολὺ ἀργά : ἡ άντίσταση ἀναφέρεται ὡς ἕνα ἰμπεριαλιστικὸ σχέδιο τῆς CIA. Ἡ βοήθεια τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης ζητεῖται. Τάνκς καὶ ἀεροπλάνα καταφθάνουν. Κατόπιν ἔρχεται ἡ ἐκδίωξη (ἢ ἐκτέλεση) ξένων ἀνταποκριτῶν καὶ διπλωματῶν ὡς <<πράκτορες>>, ἐγκαθίδρυση τῆς <<ἐπαναστατικῆς>> λογοκρισίας ἐπιβάλλεται σὲ ὅλα τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης, μαζικὲς συλλήψεις πολιτικῶν ἀντιπάλων, γρήγορη δημιουργία στρατοπέδων γιὰ τοὺς <<ἐχθροὺς τοῦ λαοῦ>>, ἐπιβολὴ πειθαρχίας στὴν ἐθνικὴ ζωή, ἔλλειψη βασικῶν ἀγαθῶν, μαζικὴ τρομοκρατία.

Αὐτὸ συνήθως εἶναι τὸ τέλος τοῦ κύκλου τῶν γεγονότων καὶ ἕνα <<ἐλεύθερο>> ἔθνος γιὰ μία ἀκαθόριστη περιόδο γίνεται τελικῶς ἕνας δορυφόρος τῆς κομμουνιστικῆς ἰσχύος. Αὐτὴ εἶναι ἡ τελευταία ὀδυνηρὴ κατάληξη στὸ ὅλο σχέδιο τῆς ἐγκαθίδρυσης τῆς κομμουνιστικῆς διακυβέρνησης καὶ τὴν ὑποδούλωση τοῦ ἔθνους. Ὑπάρχουν ὅμως καὶ δύο ἄλλες ἐναλακτικὲς οἱ ὁποῖες εἶναι ἀπροσμέτρητα τραγικότερες.
i) Διεθνὴς στρατιωτικὴ ἐμπλοκὴ (βλ. Ἰνδοκίνα)
ii) Ἐμφύλιος πόλεμος καὶ μαζικὴ τρομοκρατία ἐναντίον τοῦ ἀστικοῦ πλυθυσμοῦ.

Καὶ οἱ δύο παραπάνω ἐναλλακτικὲς λύσεις ὑποδηλώνουν ὅτι τὸ <<ἐλεύθερο>> ἔθνος τὴν ὥρα ποὺ θὰ ἐπιλέξῃ μία ἀπ᾽ αὐτὲς εἶνα ὁλοκληρωτικὰ ἀνυπεράσπιστο στὸ ἐσωτερικὸ (ἀστυνομία καὶ δυνάμεις ἀσφαλείας εἶναι καταστραμμένες), αὐτοπροστατευόμενες ὁμᾶδες ἔχουν τεθῇ ἢδη ἀνοχύρωτες (ὅπλα ἔχουν δημευθῇ, προγράμματα ἀστικῆς ἄμυνας καὶ προστασίας ποὺ διεξαγόνταν γιὰ χρόνια ἔχουν ἐγκαταληφθῇ, συμμορίες <<ἐπαναστατῶν>> εἶναι ἀπόλυτα ἐλεύθερες νὰ δροῦν ὅπως αὐτὲς κρίνουν καλὸ γιὰ κάθε αἰτία, παντελὴς ἀποστρατικοποίηση τῆς χὠρας), ἀτροφία τῆς πολεμικῆς βιομηχανίας τῆς χώρας ὕστερα ἀπὸ τὶς συμφωνίες ποὺ ἔχει ἤδη ὑπογράψει γιὰ ἀφοπλισμό, καὶ τὶς SALTs, <<φιλικὲς>> χῶρες ἔχουν ἤδη στραφεῖ  πρὸς τὶς προηγούμενες <<ἐλεύθερες>> χῶρες.

Κατόπιν τούτου κανένας στὸν κόσμο δὲν πρόκειται νὰ ἔρθῃ γιὰ βοήθεια τῆς χώρας σου, γιὰ νὰ ἐμποδίσῃ τὴν λεγόμενη <<ὁμαλοποίηση της>>, τὸ ἐλάχιστο ποὺ μπορεῖ νὰ γίνῃ ἀπὅλες τὶς ἐναπομείνοντες δημοκρατικὲς χῶρες (ἢ αὐταρχικὲς ἀλλὰ ὄχι ἐπιθετικές). Ἡ κυβέρνησή σου καθὼς καὶ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης ἔχουν μία αἰσθηματικὴ σχέση καὶ φαντασίωση μὲ τὸν <<σοσιαλισμὸ>> καὶ τὴν <<ἐχθρότητα>> γιὰ μακρὺ χρονικὸ διἀστημα, ὥστε ἡ ἐγκαθίδρυση τέτοιων <<ἀνθρώπων>> στὴν ἐξουσία τῆς χώρας σου δὲν θὰ φαίνεται τόσο τραγικὴ γιὰ τοὺς πολίτες της.  Ἐξάλλου τί πρόκειται νὰ κάνουν; Νὰ ἀποσύρουν τὰ στρατεύματα;


Τελικὰ ἡ ὑπονόμευση καὶ ἡ ὑποταγὴ τῆς χώρας ἔχει ὁλοκληρωθῇ καὶ εἶναι ἐπιτυχής. Ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς τὸ μολυσμένο αὐτὸ σύστημα θὰ σταθεροποιηθῇ ἀπὸ μόνο του, θὰ ἀναπτυχθῇ ἀπορροφώντας τὰ θρυμματισμένα κομμάτια του καὶ ἀντικαθιστώντας τελικῶς τὸ ὁμαλὸ καὶ ὑγειὲς ἐθνικὸ κρᾶτος.


Ἐπεξηγήσεις/Ἀπόψεις :
Θὰ ἤθελα νὰ γράψῳ κάποια σχόλια σχετικὰ μὲ τὸ παραπάνω κείμενο. Κατ᾽ ἀρχὴν αὐτὸ τὸ κείμενο εἶναι ἀπὸ μίαν συνέντευξη τοῦ πρώην πράκτορα τῆς KGB, Yuri Alexandrovich Bezmenov Thomas David Schuman (ψευδώνυμο) στὸν δημοσιογρᾶφο Edward Griffin τὸ 1984. Ὁ Yuri A. Bezmenov πέθανε τὸ 1993 στὸ Windsor τοῦ Καναδά, ἀλλὰ ἡ Wikipedia στὴν πορτογαλική της ἔκδοση, ἐδῶ : https://pt.wikipedia.org/wiki/Yuri_Bezmenov. ἀφήνει κάποιο ἐρωτηματικὸ ἂν πέθανε τὸ 1993 ἢ ὄχι. Ἀντιθέτως ἡ ἀγγλικὴ ἔκδοση τῆς Wikipedia, ἐδῶ : https://en.wikipedia.org/wiki/Yuri_Bezmenov δὲν ἀφήνει τέτοια ἐρωτηματικό. Αὐτὸ εἶναι κάπως ὀξὐμωρο καὶ δημιουργεῖ κάποια λογικὰ ἐρωτήματα. Τὸ παραπάνω κείμενο τὸ ὁποῖο μεταφράστηκε βρἐθηκε στὸν παρακάτω ἱστότοπο : http://faktasiden.no/dokumenter/kgb-hjernevasking.pdf

Κάποιες λέξεις τοῦ ἀγγλικοῦ κειμένου ἔχουν διαφοροποιηθῇ, αὐτὸ γιατὶ μία μετάφραση ἀπὸ τὸ ἀρχικὸ κείμενο δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδοθῇ κατὰ γρᾶμμα σὲ μίαν ἄλλη γλῶσσα. Λόγοι ἐννοιολογικοὶ μᾶς ἀναγκάζουν μίαν λέξη σὲ ἕνα ξένο κείμενο νὰ τὴν ἀποδώσουμε μὲ παραπάνω λέξεις στὴν γλῶσσα ποὺ μεταφράζεται τὸ κείμενο εἴτε μπορεῖ νὰ γίνῃ καὶ τὸ ἀντίστροφο. Ἐπίσης μία μετάφραση πρέπει νὰ ἔχῃ ροὴ λόγου καὶ ὄχι νὰ εἶναι ἀφυδατωμένη.  Ὅπως εἶπα ἔχουν διαφοροποιηθῇ ὁρισμένες λέξεις καὶ ὄχι ἡ οὐσία τοῦ κειμένου.

Τὰ χρόνια ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ κάθε σταδίου ὑπονόμευσης καὶ τελικὰ τὴν ὑποταγὴ μιᾶς χώρας μπορεῖ καὶ πιστεύω ὅτι εἶναι περισσότερα.

Ζοῦμε σὲ ἕναν κόσμο ποὺ μεταβάλλεται μὲ ταχύτατους ρυθμούς, μὲ γεωμετρικὴ προόδο θὰ τολμοῦσα νὰ πῷ καὶ αὐτὲς οἱ μεταβολὲς ἀφοροῦν εἴτε τὸ κομμάτι τῆς τεχνολογίας εἴτε τὸ κομμάτι ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἀνθρώπινη φύση ὡς πρὸς τὴν συμπεριφορά της καὶ ἐν γένει τὴν ἐξέλιξή της. 

Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς μεταβολῆς εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔχει μπεῖ σὲ μίαν φάση ἀποσυναρμολόγησης, σὲ μίαν φάση μετάλλαξης καὶ ποὺ τὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς μετάλλαξης θὰ εἶναι νὰ ἀναδυθῇ μίαν ἄλλη χώρα, μὲ τελείως διαφορετικὰ χαρακτηριστικά, ἄλλη γλῶσσα, ἄλλα πολιτισμικὰ ἤθη, ἄλλη θρησκεία καὶ φυσικὰ ἄλλους κατοίκους.  Δὲν τὸ γράφω γιὰ νὰ τὸ γράφῳ, οὔτε εἶμαι προφήτης, ἁπλὰ κάνω ἕναν λογικὸ συνειρμὸ ποὺ ὁ ὁποιοσδήποτε εἶναι ἱκανὸς νὰ τὸν κάνῃ. Ἐὰν ὑποθέσουμε ὅτι κάποιος ἐκ θαύματος ἀναστηνόταν, κάποιος ποὺ εἶχε ἀπεβιώσει τὸ 1980 καὶ ἔκανε μία βόλτα στὴν Ἀθήνα, τί θὰ ἔβλεπε καὶ τί θὰ σκεφτόταν; Τὰ συμπεράσματα δικά σας. Πάντως δὲν θὰ ἦταν καὶ τόσο σίγουρος ὅτι βρίσκετα στὴν Ἑλλάδα.  Ἂν αὐτὴ τὴν εἰκόνα τὴν μεταφέρουμε 60 χρόνια μελλοντικὰ τί θὰ σκεφτοῦμε; Μπορεῖ ἕνας ἀφελὴς νὰ πῇ, ὅτι καὶ κάποιος ποὺ ἀπεβίωσε τὸ 1940 ἂν ἐκ θαύματος ἀναστηνόταν καὶ βρισκόταν στὸ 1970 θὰ ἔβλεπε διαφορετικὰ πράγματα. Γι᾽ αὐτὸ εἶναι ἀφελής.
Δὲν μιλᾶμε στὸ ἐπίπεδο τῶν ὑλικών ἀγαθῶν, οὔτε στὸ ἐπίπεδο τῶν ἐφευρέσεων ἀλλὰ γιὰ κάτι βαθύτερο, γιὰ μία ἀλλαγὴ ποὺ ἀφορᾶ τὴν ψυχῆ τοῦ ἀνθρώπου, τὸν ἐσωτερικό κόσμο μας. Γιατί γίνεται; Πῶς γίνεται; Τί γίνεται; Πότε γίνεται;

Τὸ κείμενο ποὺ μετάφρασα δίνει ἐξηγήσεις γιὰ τὸ πῶς, τὸ τί, τὸ πότε, γιὰ τὸ γιατὶ ὅμως τὸ λέει μερικῶς ἀλλὰ δὲν τὸ ὁλοκληρώνει. Αὐτὸ εἶναι ἕνα μυστήριο γιὰ τοὺς πολλοὺς ἀλλὰ γιὰ κάποιους, τοὺς λίγους εἶναι μία σωστὴ διαδικασία ποὺ ἀκολουθεῖται καὶ ποὺ ἔχει ἕναν τελικὸ σκοπό.

Οἱ  Ἕλληνες ἔχουμε ἀρκετὰ χρόνια τώρα μπασταρδέψει τὴν λογικὴ μὲ τὴν ἄγνοια καὶ ἔτσι νὰ γεννηθῇ ἡ βλακεία. Οἱ Ἕλληνες ἔχουμε μπασταρδέψει τὴν μάθηση μὲ τὴν πονηριὰ καὶ ἔτσι νὰ γεννηθῆ ἡ κουτοπονηριά. Οἱ Ἕλληνες ἔχουμε μπασταρδέψει τὴν εἰλικρίνεια μὲ τὸ ψέμα καὶ ἔτσι νὰ γεννηθῇ ἡ ἀλητεία. Εἶμαστε ἕνας λαὸς ποὺ θέλει νὰ τοῦ λένε συνέχεια ψέμματα, μᾶς ἀρέσει νὰ ἀκοῦμε ψέμματα γιατὶ εἴμαστε καὶ οἱ ἴδιοι ψεῦτες. Εἴμαστε κολλημένοι σὲ κάτι ποὺ ἀκούσαμε, μᾶς εἴπανε, μᾶς μάθανε, ἀλλὰ ποτὲς δὲν θὰ μποῦμε στὸν κόπο νὰ ψάξουμε μόνοι μας γιὰ νὰ βροῦμε τὴν ἀλήθεια. Εἴμαστε τῆς εὔκολης λύσης καὶ ὄχι τῆς ἔρευνας.


Τὸ 1949 ἔληξε ὁ συμμοριτοπόλεμος καὶ οἱ κομμουνιστὲς ἡττήθηκαν. Ἡ ὀργάνωση αὐτὴ θὰ ἔπρεπε νὰ διαλυθῇ, τὰ στελέχη της ἔπρεπε νὰ διακαστοῦν καὶ νὰ ἐκτελεστοῦν ὅπως ἔγινε μὲ τοὺς Ναζί τῆς Γερμανίας. Οἱ νικητὲς κάνουν αὐτὸ ποὺ ἐπιτάσσει τὸ δίκαιο τῆς νίκης. Θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπῆρχε νόμος ποὺ νὰ μὴν ἐπιτρέπῃ καμία ἀλλαγὴ ὅσο ὑπάρχει τὸ κρᾶτος ποὺ ὀνομάζεται Ἑλλάδα, ὅτι ὅποια ὀργάνωση ἢ ἄτομα χρησιμοποιοῦσαν τὸν ὅρο κομμουνισμὸ ἢ παρεμφερὴ ὅρο καὶ δραστηριοποιοῦταν σὲ τέτοια εἴδους ἱδεολογία θὰ δικαζόταν καὶ θὰ φυλακιζόταν. Καμία ἀνοχή. Ὅπως εἶχαν ἀπαγορεύσει γιὰ τοὺς Ναζὶ τῆς Γερμανίας. Ἐν τούτοις ξαφνικὰ τοὺς βρίσκουμε νὰ κυβερνᾶνε τὴν Ἑλλάδα τὸ σωτήριο ἔτος 2018. Γιατί γίνεται; Πῶς γίνεται; Τί γίνεται; Πότε γίνεται; Ξανὰ τὰ ἴδια ἐρωτήματα. Ἡ ἀπάντηση θὰ εἶνα πάλι ἡ ἴδια. Αὐτὸ εἶνα ἕνα μυστήριο γιὰ τοὺς πολλοὺς ἀλλὰ γιὰ κάποιους, τοὺς λίγους εἶναι μία σωστὴ διαδικασία ποὺ ἀκολουθεῖται καὶ ποὺ ἔχει ἕναν τελικὸ σκοπό. Κάποιος ἀφελὴς θὰ ξαναπῇ, μὰ καλὰ δὲν κυβερνᾶνε οἱ Ἀριστεροί; Ἡ ἀπάντηση ποὺ πρέπει νὰ δοθῇ εἶναι μὲ τὴν ἑξῆς ἐρώτηση, ὁ καταχραστὴς με τὸν κλἐφτη ἔχει διαφορά; Ναὶ θὰ ἔλεγα ἐγώ. Ἡ μόνη διαφορὰ εἶναι ὅτι ἑνῷ ὁ ἕνας σὲ κλέβει χωρὶς νὰ τὸν ξερεις, ὁ ἄλλος σὲ κλέβει γιατὶ τὸ βλέπεις μετὰ τὴν πράξη. Ἔτσι καὶ οἱ Κομμουνιστὲς μὲ τοὺς Ἀριστερούς, οἱ μὲν σὲ σκοτώνουν καὶ τοὺς βλέπεις, οἱ ἄλλοι σὲ σκοτώνουν χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνῃς γιατὶ τοὺς ἔχεις δώσει ὁ ἴδιος ἀπὸ πρὶν τὴν ἐξουσιοδότηση νὰ τὸ κάνουν, μὲ τὴν ψῆφο.

Ὅλα ὅσα περιγράφει ὁ Yuri A. Bezmenov στὴν συνέντευξή του στὸν Edward Griffin, εἶχαν ἤδη δοκιμαστῇ στὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση. Ὁ κομμουνισμὸς δὲν εἶναι μία ἰδεολογία, αὐτὸ εἶναι μόνον γιὰ τοὺς ἐνεούς. Ἄπαξ καὶ κάποιος ἢ κάποια μπεῖ στὸν πειρασμὸ νὰ πειραματιστῇ ἢ ἀκόμα χειρότερα νὰ ἐντρυφἠσῃ στὸν κομμουνισμὸ τότες σίγουρα αὐτὸς ὁ κάποιος ἢ κάποια θὰ καταλήξῃ σχιζοφρενής.
Τί εἶνα ὁ σχιζοφρενής; Ἕνας ἄνθρωπος κοινὸς ὅπως ὅλοι μας μὰ ἡ λογική του ἔχει πάψει νὰ δέχεται ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖται ἀπὸ σάρκα καὶ πνεῦμα. Μὲ ἄλλα λόγια ἀπορρἰπτει τὴν ἴδια τὴν φύση. Εἶναι κάτι τόσο ἁπλό καὶ συνάμα τόσο δυσδιάκριτο νὰ τὸ δῇ τόσο ὁ ἴδιος ὅσο καὶ οἱ ὑπόλοιποι γύρω του. Πιστεύει δέ, ὅ,τι αὐτὰ ποὺ ὁ κομμουνισμὸς ἐκπροσωπεῖ εἶναι ἀξίες τοῦ ἀνθρώπου. Μὰ ὁ κομμουνισμὸς τὸ πρῶτο ποὺ ἀπορρίπτει εἶναι τὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο. Τὸν θέλει μία μηχανὴ παραγωγῆς ὕλης.  Τὸν θέλει ὅπως ἀκριβῶς τὸν περιγράφει ὁ Τζώρτζ Ὄργουελ. Μία μηχανὴ ἀναπαραγωγῆς γιὰ τὶς ἀνάγκες του κόμματος. Ὁ κομμουνισμὸς εἶναι ζωὴ χωρὶς ὀξυγόνο, εἶναι ἀγάπη δίχως προσφορά, εἶναι φιλία χωρὶς φίλους, εἶναι ἡ ἐνσάρκωση τῆς μετάλλαξης τοῦ ἀνθρώπου σὲ ἕνα δίποδο ποὺ τρἐφεται καὶ ζεῖ μόνον καὶ μόνον γιὰ τὶς βιολογικὲς ἀνάγκες τῆς κάστας τῶν ΑΘΕΑΤΩΝ.


Ὅλα ὅσα λέει ὁ πρώην πράκτορας ἔχουν ἤδη ξεκινήσει στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ 1949 ἀλλὰ μὲ ἐντατικὸ ρυθμὸ ἀπὸ τὸ 1973. Ἀποβιομηχάνιση, ἐγκατάλειψη τῆς γεωργίας καὶ τῆς κτηνοτροφίας, διάλυση τῆς παιδείας καὶ ἀντικατάστασή της μὲ ἐκπαίδευση καὶ πιστοποίηση, συνδικαλισμὸς ἐπιδοτούμενος καὶ κομματοκρατούμενος, ψηφοφόροι στρατιῶτες,  στρατιωτικοὶ δημόσιοι ὑπάλληλοι καὶ συνδικαλιστές, γυναῖκες ποὺ προτιμοῦν νὰ δουλεύουν γιὰ νὰ ἀπελευθερωθοῦν καὶ νὰ κάνουν καριέρα ἀπὸ τὸ νὰ κάνουν παιδιά, πούστηδες νὰ παντρεύονται καὶ τὸ κρᾶτος νὰ τοὺς δίνει τὴν ἄδεια νὰ υἱοθετοῦν παιδιά, τὰ παιδιὰ νὰ βρίζουν τοὺς δασκάλους τους καὶ νὰ χειροδικοῦν ἐναντιόν τους, ἀστυνομικοὶ νὰ παίρνουν μίζα ἀπὸ τὴν πώληση τῶν ναρκωτικῶν ὅπως ὁ νταβατζὴς ἀπὸ τὴν πουτάνα. Ναρκομανεῖς νὰ σκοτώνουν καὶ νὰ ληστεύουν καὶ τὸ κρᾶτος νὰ τοὺς ἀνταμοίβει ὡς ἀρρώστους μὲ τὴν πρέζα τους, μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης ποὺ ἔχουν συμπεριφορὰ χαμαιτυπίου μὲ παρουσιαστὲς καὶ παρουσιάστριες ποὺ εἶναι τύφλα στὴν κόκα κάθε σαββατοκύριακο. Μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς ποὺ γιὰ νὰ μπῇς πρέπει πρῶτα νὰ κάνῃς ἀσφάλεια κλοπῆς καὶ ἐνάντια σὲ λοιμώδη νοσήματα, ἱερεῖς ποὺ κάνον πιάτσα γιὰ νὰ γαμηθοῦν καὶ ποὺ πηδᾶνε μικρὰ παιδιά. Ἱερεῖς ποὺ ὁ τραπεζικὸς λογαριασμός τους ἔχει περισσότερα μηδενικὰ ἀπὸ ὅσα ἔχει ἡ ταχύτατα τοῦ φωτὸς γιὰ νὰ ἔρθῃ στὴν Γῆ. Γιατί γίνεται; Πῶς γίνεται; Τί γίνεται; Πότε γίνεται; Ἐδῶ ἡ ἀπάντηση εἶναι μία. Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς βλάκα.

Ὁ πρώην πράκτορας τὰ εἶπε καὶ μᾶς ἔδωσε νὰ καταλάβουμε πῶς γίνεται ὅλη ἡ δουλειά. Τό μόνο ποὺ χρειάζεται εἶναι χρήματα καὶ πρόθυμους ἀνθρώπους ποὺ βρίσκονται συνεχῷς σὲ ὅλη αὐτὴν τὴν ἀποστολή. Ἡ Ἑλλαδα ἔχει ἤδη τελειώσει τὸ 2ο στάδιο καὶ εἶναι στὸ 3ο. Μὴν σᾶς ξενίζει ποὺ μιλάει για στρατιωτικοὺς <<ἐπαναστᾶτες>> καὶ ψάχνετε γιὰ τυχὸν πραξικοπήματα, ὄχι ὅτι δὲν μποροῦν νὰ γίνουν ἄν τὸ κρίνουν κάποιοι, μὰ ἔν ἔτη 2018 οἱ στρατιωτικοὶ εἶναι μὲ κουστούμια καὶ παριστάνουν τοὺς βουλευτές. Οἰ λύσεις ποὺ προτείνει ὁ πρώην πράκτορας γιὰ νὰ ἀποφευχθῇ τὸ 3ο στάδιο ποὺ εἶναι ὁ προθάλαμος τοῦ τελικοῦ σταδίου δὲν θὰ εὐδοκιμίσουν, ὁπότε ἡ Ἐλλάδα θὰ γευτῇ τὴν <<ὁμαλοποίηση>> καὶ τὶς συνέπειές της.


Ἐν κατακλείδι θέλω νὰ πῷ, ὅ,τι εἴτε σᾶς φαίνονται ὑπερβολικὰ αὐτά εἴτε συνομωσιολογικά εἴτε τελικὰ ὅτι κάτι θὰ ἀλλάξῃ τὴν τελευταία στιγμὴ μένει μόνον νὰ καθήσεται στὴν ἀναπαυτικὴ πολυθρόνα σας καὶ νὰ τὸ ἀπολεύσετε, περιμἐνοντάς το.

Δημόκλητος ὁ ἐκ τῆς τρίτης σφαίρας τῆς Ἀνδρομέδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου