" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 31 Μαΐου 2017

Ἄντε μία φορά ἀκόμη :Εἶναι πολλοί καί μᾶς ἐξουσιάζουν ΑΠΟΛΥΤΩΣ !


Καί μετά μοῦ λέτε πώς εἶμαι ὑπερβολική πού βλέπω παντοῦ ...ἐκείνους. Πᾶρτε λοιπόν τήν οἰκογένεια Μητσοτάκη,σύν γυναιξί καί τέκνοις,πού δέν γνωρίζουν,οὔτε τυπικῶς ἔστω,νά κάνουν τόν σταυρό τῆς ὁρθοδόξου πίστεως ! 

Κατά τά ἄλλα,θά σώσουν τήν Ἑλλάδα ...

Ἤ θά τήν ἀποσώσουν; ...Υ.Γ. Προσέξτε, (στό 0:53),τούς υἱούς τῆς κόρης Ἀλεξάνδρας ( Έρευνα για την αδελφή του Κυριάκου, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη ξεκίνησαν οι γαλλικές αρχές ),σάν τί σᾶς μοιάζουν; Ἔλα ντέ; !


Ἑλλάς Αἰώνιον

Βρέ,ΠΑΝΤΑ λοβοτομημένος αὐτός ὁ λαός ἦταν ! Οἱ ἐξουσιαστές ξέρουν...
Ἐπεί δή ἔχετε σέ πολύ μεγάλη ἀξία τήν ῥάτσα μας,θά σᾶς ἀποδείξω πώς πάντα,μά πάντα,τό πόπολο ἦταν πόπολο καί ἀγόταν καί φερόταν κατά πώς ἤθελαν οἱ διάφοροι ἐξουσιαστές. Καί θά πᾶμε σ'ἐκεῖνα τά χρόνια πού πολλοί,οἱ περισσότεροι ἀπό ἐσᾶς,νομίζετε πώς οἱ πολίτες,τῶν Ἀθηνῶν κυρίως (ἐγώ θεωρῶ πώς ἦταν,εἶναι καί θά εἶναι,ἴδιοι καί ἀπαράλλαχτοι),ἦσαν δεκάδες ( ἴσως καί ἑκατοντάδες !) βαθμίδες ἀνώτεροι ἀπό τούς σημερινούς κατοίκους τῆς ἑλλαδικῆς.

Τόν καιρό τοῦ Πεισιστράτου καί συγκεκριμένως μετά τήν α΄ἀποτυχημένη καί ὁλιγόμηνον κατάληψιν τῆς ἐξουσίας, ὁ μελλοντικός «τύραννος», δέχεται πρότασιν συνεργασίας ἀπό τόν Μεγακλῆ (ἀρχηγός τῶν παραλίων πού βρίσκονταν σέ σύγκρουσιν μέ τούς πεδινούς. Ὁ Πεισίστρατος δημιούργησε τήν τρίτη ὁμάδα - κόμμα,τούς ὁρεινούς-Ὦ ναί, ἡ ἱστορία ἐπαναλαμάνεται,ἔτσι στήν μετά Ὅθωνος ἑλλαδική, κάπου 2500 χρόνια μετά, ἔχουμε τούς πεδινούς τοῦ Βούλγαρη καί τούς ὁρεινούς τοῦ Κανάρη- ἐξουσία γάρ...). Στήν συμφωνία ὁ Μεγακλῆς μαζύ μέ τήν ἀμέριστον συμπαράστασιν τοῦ προσέφερε καί τήν κόριν του γιά σύζυγον. Γιά νά ἀποδείξῃ τήν βλακεία τῶν Ἀθηναίων ( τοῦ πόπολου δῆλα δή) ὁ Πεισίστρατος μηχανεύεται ἕνα σχέδιον. Γράφει λοιπόν ὁ Ἡρόδοτος στό βιβλίο «Κλειώ» (βιβλίον 1, κεφ.60,παραγρ.3-5) :


ἐνδεξαμένου δὲ τὸν λόγον καὶ ὁμολογήσαντος ἐπὶ τούτοισι Πεισιστράτου μηχανῶνται δὴ ἐπὶ τῇ κατόδῳ πρῆγμα εὐηθέστατον, ὡς ἐγὼ εὑρίσκω, μακρῷ (ἐπεί γε ἀπεκρίθη ἐκ παλαιτέρου τοῦ βαρβάρου ἔθνεος τὸ Ἑλληνικὸν ἐὸν καὶ δεξιώτερον καὶ εὐηθείης ἠλιθίου ἀπηλλαγμένον μᾶλλον), εἰ καὶ τότε γε οὗτοι ἐν Ἀθηναίοισι τοῖσι πρώτοισι λεγομένοισι εἶναι Ἑλλήνων σοφίην μηχανῶνται τοιάδε.ἐν τῷ δήμῳ τῷ Παιανιέϊ ἦν γυνή, τῇ οὔνομα ἦν Φύη, μέγαθος ἀπὸ τεσσέρων πήχεων ἀπολείπουσα τρεῖς δακτύλους καὶ ἄλλως εὐειδής. ταύτην τὴν γυναῖκα σκευάσαντες πανοπλίῃ, ἐς ἅρμα ἐσβιβάσαντες καὶ προδέξαντες σχῆμα οἷόν τι ἔμελλε εὐπρεπέστατον φανέεσθαι ἔχουσα, ἤλαυνον ἐς τὸ ἄστυ, προδρόμους κήρυκας προπέμψαντες, οἳ τὰ ἐντεταλμένα ἠγόρευον ἀπικόμενοι ἐς τὸ ἄστυ, λέγοντες τοιάδε· Ὦ Ἀθηναῖοι, δέκεσθε ἀγαθῷ νόῳ Πεισίστρατον, τὸν αὐτὴ ἡ Ἀθηναίη τιμήσασα ἀνθρώπων μάλιστα κατάγει ἐς τὴν ἑωυτῆς ἀκρόπολιν. οἱ μὲν δὴ ταῦτα διαφοιτῶντες ἔλεγον, αὐτίκα δὲ ἔς τε τοὺς δήμους φάτις ἀπίκετο ὡς Ἀθηναίη Πεισίστρατον κατάγει, καὶ ‹οἱ› ἐν τῷ ἄστεϊ πειθόμενοι τὴν γυναῖκα εἶναι αὐτὴν τὴν θεὸν προσεύχοντό τε τὴν ἄνθρωπον καὶ ἐδέκοντο Πεισίστρατον. 

 Καί ὁ Ἡρόδοτος,τό ἴδιο πίστευε ὅπως καί οἱ σημερινοί ἕλληνες. Ὅτι,δῆλα δή,οἱ ἕλληνες ξεχώριζαν σέ ἐξυπνάδα ἀπό τούς βαρβάρους,ἰδίως δέ οἱ Ἀθηναῖοι,ὅπως λέει,ἦσαν οἱ πιό ἔξυπνοι ἀνάμεσα στούς Ἕλληνες !!! 
«... οὗτοι ἐν Ἀθηναίοισι τοῖσι πρώτοισι λεγομένοισι εἶναι Ἑλλήνων σοφίην...» ( χά,χά,χά ! ἔχεις πλάκα Ἡρόδοτε !) 
Γι'αὐτό ἀπορεῖ πῶς πιάστηκαν τόσον κοροϊδάρες οἱ Ἀθηναῖοι,ἀπό τό τόσον ἀνόητον σχέδιον τοῦ Πεισιστράτου !

Τί ἔκανε ὁ Πεισίστρατος ; Πῆρε μία ψηλή γυναῖκα,τήν Φύη πού ζοῦσε στόν δῆμο Παιανίας,ψηλή 4 πῆχες παρά 3 δάχτυλα ,λέει ὁ Ἡρόδοτος, ὅμορφη μάλιστα,τήν ἔντυσαν μέ πανοπλία τήν ἔβαλαν πάνω σέ ἕνα ἄρμα καί ἀφοῦ τῆς εἶπαν μέ ποιόν τρόπο θά στέκεται ὥστε νά φαίνεται περισσότερον ἐπιβλητική,τήν περιέφεραν συνοδευομένη ἀπό κήρυκες πού διαλαλοῦσαν : «Ἀθηναῖοι,δεχθεῖτε τόν Πεισίστρατον,πού ἡ Ἀθηνᾶ τόν τιμᾶ περισσότερον ἀπό κάθε ἄνθρωπον καί ἡ ἴδια τόν φέρνει πίσω στήν Ἀκρόπολίν της» ! 
Τότε,συνεχίζει ὁ Ἡρόδοτος, οἱ Ἀθηναῖοι πίστεψαν πώς αὐτήν ἡ γυναῖκα ἦταν ἡ Ἀθηνᾶ,τήν προσκύνησαν καί δέχθηκαν τόν Πεισίστρατον στήν ἐξουσία ! 


Καταλάβατε,λοβοτομημένοι μου ; Τί μοῦ λέτε τώρα γιά ἀρχαῖα Ἑλλάδα καί μεγαλεῖα καί δημοκρατίες μποῦρδες ! Βέβαια ὁ Πεισίστρατος ἐξελίχθη σέ τύραννον. Ἦταν ὅμως ὅντως τύραννος ἤ μήπως τελικῶς ἦταν πιό δημοκράτης καί ἀπό τούς δημοκράτες ; Ἡ πολύχρονος ἀποδοχή του ἀπό τόν κόσμον,ἀλλά καί ἡ πολιτική πού ἀκολούθησε ἐπί μία εἱκοσαετίαν καί πλέον,μᾶλλον τό δεύτερον ἀποδεικνύουν. 


Τό θέμα μας στό παρόν ἄρθρο πάντως,εἶναι τό λοβοτομημένο πόπολον. Τί Τσίπρες καί Κούληδες καί 45 χρόνια πολιτικαντισμοῦ μοῦ λέτε,τό πόπολο,πάντα πόπολο εἶναι καί οἱ ὁλίγοι τό χειρίζονται κατά πῶς τούς βολεύει,καί μάλιστα ἀνέτως ! Ἐδῶ 200 χρόνια οἱ Μητσοτάκηδες ζοῦν ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΩΣ ἀπό αὐτό τό πόπολο πού μέχρι καί τίς κηδεῖες τους πληρώνουν ἀγογγύστως ! 

Ἄντε καί ἐς αὔριον τά σπουδαῖα περί Κλεισθένους ...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Τρίτη 30 Μαΐου 2017

Φεύγει ἕνας ἔρχονται ἑκατό ! Δρακογενιές...


Μιλᾶμε γιά δρακογενιές ἑδραιωμένες στήν κρατική ἐξουσία. 


Ἔφυγε ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης ; Ἔ, ἕτοιμος εἶναι ἕνας ἀκόμη νά καθήσῃ στήν πλάτη μας. 


Ἔχουν ξεκινήσῃ ἐδῶ καί 200 περίπου,χρόνια καί εἶναι ἀτελείωτοι...

Ὁ γενάρχης τῆς οἰκογένειας, Κωνσταντίνος Κων. Μητσοτάκης (1845-1898) εἰκών
Οἰκογένεια Μητσοτάκη

Έρευνα για την αδελφή του Κυριάκου, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη ξεκίνησαν οι γαλλικές αρχές 

Κατερίνα Μητσοτάκη: Οι δύο γάμοι και ο αγαπημένος ανηψιός του Κυριάκου 

Καί φυσικά δέν εἶναι μόνον ὅσοι ἔχουν τό ἐπίθετον Μητσοτάκης,ἀλλά καί πολλοί ἀκόμη πού ἐπίσης βρίσκονται στόν ἀφρό τῆς ἐξουσίας,ἀκόμη καί ὅπου δέν μπορεῖτε νά φαντασθεῖτε :

Παντελῆς Βιρβιδάκης,γενικός δ/ντής ἱδρύματος "Κων/νος Μητσοτάκης".

Ὁ ἀδερφός του,Κυριάκος,βουλευτής,πρώην ὑφυπουργός ἀνάπτυξης,πρώην δήμαρος Χανίων. Ἄ, ἔχει κάνει καί συντονιστής για τη διαχείριση ἀπορριμμάτων,ἐπί Σαμαρᾶ. 

Γεώργιος Στεφανάκης, δικηγόρος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας

Καί βεβαίως-βεβαίως οἱ ἀπόγονοι τῆς Ντόρας,οἱ Μπακογιαναῖοι :

Ὁ Ἐρυθρός Σταυρός, ἡ Ἀλεξία Μπακογιάννη καί τό χρέος τῆς κυβέρνησης!

Κώστας Μπακογιάννης: Ο έρωτας με την Σία,Το διαζύγιο,το εξώγαμο 
(τώρα περιμένει ἀκόμη ἕνα παιδί καί αὐτό ἐκτός γάμου...) 

Γι'αὐτό σᾶς λέω,δρακογενιές πού δέν τελειώνουν ποτέ καί μᾶς πίνουν,κυριολεκτικῶς,τό αἷμα ! 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δευτέρα 29 Μαΐου 2017

Ῥέ,ἄντε πάγαινε ἀπ' ἐδῶ, πού μᾶς δουλεύεις κιόλας...«Λες να είμαι καμιά λουλού που ο πατέρας μου και η μάνα μου με έκαναν πολιτικό; Ξέρω την πιάτσα, του γιαπιού είμαι εγώ…»,

εἶπε ὁ Μπαλάφας,αὐτός πού τό χαζοχαρούμενο τόν ἔκανε ὑφυπουργό γιά τούς λαθραίως εἰσερχομένους στήν χώραν. 

Ναί,ἀλλά δέν μᾶς λέει ὁ Μπαλάφας,πού ἔγινε βουλευτής τό 2015,πῶς ἀπέκτησε τά 450,000 εὐρῶ καταθέσεις καί τα ἀκίνητα;  

 Ἀπό τό γιαπί; Τό γιαπί; ! !! 

Δεῖτε τήν δήλωσιν ἐδῶ 

Μεγάλη μπίζνα τό γιαπί ... !

Ῥέ,ἄντε πάγαινε ἀπό ἐδῶ...Υ.Γ. Μέ ἐκεῖνον τόν τρομοκράτη Μπαλάφα,συνωνυμία ;  

Μέ τήν σειρά,μέ τήν σειρά...

 

Καί ἕπονται ...
Ἑλλάς Αἰώνιον

Ἡ συμφωνία τοῦ Ζαχαριάδη μέ τήν Intelligence Service


Όταν τό στρατόπεδο Νταχάου κατελήφθη από τους Αμερικανούς στις 28 Απριλίου 1945 ο Ζαχαριάδης δεν βρισκόταν εκεί. Κρυβόταν στο Μόναχο. 
 

Πληροφορήθηκε ότι τον έψαχναν οι Αμερικανοί και εμφανίστηκε στις 30 Απριλίου. Ο ίδιος στο βιογραφικό του σημείωμα που κατέθεσε στην Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ στις 15-08-1946 ανέφερε: 

«Όταν στις 29 του Απρίλη ήρθαν οι αμερικάνοι στο Νταχάου εγώ έφυγα και πήγα στο Μόναχο στους εκεί δικούς μας αιχμάλωτους πολέμου (εαμίτες και ελασίτες). Μετά 2 μέρες ήρθαν οι αμερικανοί και με πήραν και με κράτησαν, ως τη μέρα που μ’ έστειλαν αεροπορικώς στο Παρίσι, σ’ ένα είδος περιορισμού».


.....
« βρισκόταν υπό τη φροντίδα των αγγλικών στρατιωτικών αρχών, στην αγγλική ζώνη»

...τον είχαν οι αμερικανοί,«σ’ ένα είδος περιορισμού», μέχρι που τον πήγαν αεροπορικώς στο Παρίσι, του έβγαλαν χαρτιά στρατιωτικού και έφθασε στην Αθήνα σαν αιχμάλωτος πολέμου, φορώντας εγγλέζικη στολή, με VIP πτήση...


Διαβᾶστε ὁλόκληρο τό ἄρθρο τοῦ Σπύρου Χατζάρα,ἐδῶ

Ἑάλω ἡ Πόλις


Ἐλπίζουμε ὅμως...

Παρασκευή 26 Μαΐου 2017

Ἔ,ναί λοιπόν,ἔκαναν πολύ καλῶς τήν δουλειά τους τά παρακρατικά σκυλιά ...Σημίτης  : « Ἡ δολοφονική ἀπόπειρα ἑναντίον τοῦ Λουκᾶ Παπαδήμου, δείχνει ὅτι στήν χώρα ἐπικρατεῖ μία θλιβερή κατάσταση: Αὐτοί πού κάνουν καλά τήν δουλειά τους, αὐτοί πού φροντίζουν γιά τήν χώρα, γίνονται στόχος» 

Ἔτσι γιά νά ἐντυπωθῇ καλῶς στό μυαλό (μυαλό; λέμε τώρα...) τοῦ πόπολου,πώς τά μνημόνια εἶναι εὐλογία γιά τήν χώρα ! Καί αὐτό ΠΡΕΠΕΙ νά τό χωνέψουμε καλῶς ... 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Μετά τήν σφαγή στό Μάντσεστερ θά ἀλλάξῃ τίποτα; Μπά, πέσε καί κοιμήσου…


«Το αύριο και το αύριο και πάλι το αύριο, σέρνεται με το μικρό του βήμα…. Και όλα τα χτες μας φώτιζαν τρελούς στον δρόμο τους για τη σκόνη του θανάτου...» - Μάκβεθ

Όταν συμβαίνουν τέτοιου είδους πράγματα όπως η βομβιστική επίθεση στο Μάντσεστερ, υπάρχει μια άμεση «καταιγίδα» στο διαδίκτυο από άρθρα, αναφορές, εκπομπές, βιντεάκια και μιμίδια. Κάποια από αυτά ενημερώνουν, πολλά από αυτά επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια και είναι περιττά, και κάποια άλλα απλώς και μόνο τρέφουν την «οργή». Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι πολλά από αυτά προσπαθούν να σας πουν τι να σκεφτείτε και τι να αισθανθείτε σε μια περίπτωση όπου ο Κοινός Νους και το φυσικό συναίσθημα θα έπρεπε να είναι ο καλύτερος οδηγός σας.

Στα ελεγχόμενα media τα πράγματα πηγαίνουν όπως το περιμέναμε. Άκουγες π.χ στο BBC Radio 5 μετά την σφαγή, το ίδιο εκείνο ύφος των ραδιοφωνικές εκπομπών «ενημέρωσης» της Μόσχας στη δεκαετία του 1980. Και τα δύο είχαν την ίδια ζοφερή κενότητα ανθρώπων που απλά ακολουθούσαν ένα σενάριο ή κάποιες ακριβείς άκαμπτες κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες έπρεπε να ακολουθούν πιστά ξανά και ξανά.

Είναι ξεκάθαρο ότι οποιοσδήποτε κρατικός ή εταιρικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας θέλει να σου περάσει ένα συγκεκριμένο τρόπο να «σκέφτεσαι» μετά από κάθε τέτοιο περιστατικό, επειδή οι ίδιες φράσεις και τα ίδια αποσπάσματα "πληροφοριών" επανεμφανίζονται. Εκείνο το βράδυ της σφαγής οι οδηγίες έλεγαν ότι έπρεπε πάση θυσία να περάσει ένα μήνυμα ενός «θετικού και ευαίσθητου ισλάμ», όσο το δυνατόν περισσότερο.

 
Η «είδηση» που έπρεπε να γίνει “viral” και να περάσει το μήνυμα στις μάζες ήταν ότι «μουσουλμάνοι ταξιτζήδες δεχόντουσαν να πάνε δωρεάν ανθρώπους στα σπίτια τους». [Στην πραγματικότητα επρόκειτο για έναν Σιχ ταξιτζή που τα media τον έκαναν μουσουλμάνο και μάλιστα «(πολλούς) μουσουλμάνους»!]. Αυτό σαφώς εξυπηρετούσε την ατζέντα του BBC. Ένα άλλο δείγμα ήταν να δείχνουν συνεχώς έναν συναισθηματικά αναστατωμένο μουσουλμάνο πατέρα που ανησυχούσε για την κόρη του, που είχε πάει κι αυτή στη συναυλία της Ariana Grande. Το όνομά του ήταν Imran, ένα αρκετά γνωστό μουσουλμανικό όνομα για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, το οποίο ήταν να περάσει μέσα μας το μήνυμα ότι οι μουσουλμάνοι αφήνουν τις μικρές τους κόρες να πάνε σε τέτοιες συναυλίες και ότι τελικά, είδατε «όλοι είμαστε στην ίδια βάρκα, έτσι δεν είναι;»

Στις λιγότερο πολιτικά ορθά πλευρές έχουμε ανθρώπους όπως ο Paul Joseph Watson, η Katie Hopkins, ο Tommy Robinson κλπ., να γράφουν, να τουιτάρουν και να κάνουν podcasting για το πώς είναι «επιτέλους καιρός» να θυμώσουμε και μπλα, μπλα, μπλα. Βγαίνει μια κραυγή του στυλ «δεν μπορούμε να το ανεχτούμε αυτό πια» και ότι πρέπει να «ξεσηκωθούμε» και τα λοιπά.

Κατά μία έννοια, αυτή η πλευρά είναι εξίσου ανόητη με την άλλη πλευρά. Γιατί; Επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι δεν βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας Μεγάλης Επανάστασης ενάντια στα κακά που έχει φέρει η μαζική μετανάστευση, η ισλαμοποίηση και η πολυπολιτισμικότητα.

Στην πραγματικότητα, αυτές οι δύο τάσεις - η ηρεμιστική τάση "όλοι είμαστε ένα" και η τάση "έχουμε τελικά ξεπεράσει τα όρια" – μπορούμε να πούμε ότι συνεργάζονται. Η μία εργάζεται για να ηρεμήσει και να μπερδέψει τον αφελή και τον θυμωμένο, ενώ η άλλη επιτρέπει σε εκείνους που δεν μπορούν να ηρεμήσουν να εξουδετερώνουν ακίνδυνα τον θυμό τους ασχολούμενοι σε ατελείωτους κενούς χώρους, σε θαλάμους ηχώ και στους παραμορφωτικούς καθρέφτες του Διαδικτύου. Ο χρόνος και το ξέσπασμα μέσω θυμωμένων μιμιδίων είναι ένας μεγάλος θεραπευτής.

"Όχι άλλα Manchesters! Όχι άλλα Παρίσια! Όχι άλλες Νίκαιες!...τέλος πάντων, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη σφαγή".

Οι άνθρωποι είναι θυμωμένοι και ίσως περισσότεροι άνθρωποι να είναι θυμωμένοι αυτή τη φορά από την τελευταία φορά και, ποιος ξέρει, ίσως μερικοί από αυτούς παραμείνουν ακόμα θυμωμένοι για λίγο καιρό περισσότερο.

Η πραγματικότητα όμως είναι ότι δεν είμαστε κοντά στο να κάνουμε κάτι για αυτό το πρόβλημα. Ουσιαστικά, θα πρέπει να περιμένουμε τα πράγματα να γίνουν πολύ χειρότερα, πολύ πιο δυσλειτουργικά και πολύ πιο χάλια οικονομικά. Μόνο τότε ίσως υπάρξει μια πιθανότητα οι μαζικοί βιασμοί 1.400 νεαρών αγγλίδων στο Rotherham ή η ανατίναξη ορισμένων νεαρών οπαδών της Ariana Grande σε μια συναυλία της, να προκαλέσει μια πραγματική αλλαγή. Μέχρι τότε επαναλάβετε τις οδηγίες χρήσης ξανά και ξανά...
 

Οἱ αἰώνιοι ἑβραῖοι


Χωρίς κανέναν σχολιασμό,ἁπλῶς δεῖτε το ... 

Εἶναι μία τραγική,γιά τήν ἀνθρωπότητα,πραγματικότης !Πέμπτη 25 Μαΐου 2017

Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ...(μέρος γ΄)


 «ἐκπέμψαντος δὲ σφᾶς ἐς ἀποικίαν τοῦ θεοῦ, περαιοῦνται ναυσὶν ἐς τὴν Ἀσίαν»
Ὁ ἀδελφός τοῦ Ἴωνος,Ἀχαιός ἐπεί δή ἔκανε ἕναν φόνον τόν ἔδιωξαν ἀπό τήν Ἀττική καί πῆγε στήν Αἰγιαλεία. Ἔτσι,μετά τόν διωγμό καί τοῦ Ξούθου ἀπό τήν Ἀττική ( εἶχε δημιουργηθῆ θέμα βασιλείας ἀπό τά παιδιά τοῦ Ἐρεχθέως καί ὁ Ξούθος πού ἐκλήθη νά ἀποφασίσῃ περί τῆς διαδοχῆς τάχθηκε ὑπέρ τοῦ Κέκροπος καί τά ὑπόλοιπα παιδιά πού δέν τούς ἄρεσε ἡ ἐπιλογή,τόν ἔδιωξαν) πῆγε λοιπόν καί αὐτός στήν Αἰγιαλεία.

Ἀλλά,εἶχαν καί τό μυαλό στίς πατρογονικές κληρονομιές τῆς Φθίας. Ἔφτιαξε στρατό ὁ Ἀχαιός καί μέ Ἀθηναίους, τῆ βοηθείᾳ τοῦ ἀδερφοῦ του Ἴωνος καί ἐπέτυχε νά πάρῃ αὐτό πού τοῦ ἀνῆκε ἀπό τήν Φθία (Θεσσαλία). Δύο παιδιά του,Ἄρχανδρος καί Ἀρχιτέλης παντρεύονται δύο κόρες τοῦ Δαναοῦ (πάντα ἔτσι γίνεται,μιλᾶ τό αἷμα ...) καί ἐπιτυγχάνουν μ'αὐτόν τόν τρόπον οἱ Ἀχαιοί κυριαρχίαν σέ Ἀργολική καί Λακωνική. Ἕως τήν κάθοδο τῶν Ἡρακλειδῶν ὁπότε ἡττημένοι κινοῦν γιά τήν Αἰγιαλεία ὅπου πλέον λέγεται Ἱωνία (ἐκ τοῦ Ἴωνος ). Γίνεται πόλεμος μεταξύ τους,νικοῦνται οἱ Ἴωνες καί κινοῦν γιά τήν Ἀττική. Οἱ μετανάστες Ἴωνες εἶναι πού βρίσκονται στήν Ἀττική τόν καιρό πού καί ὁ ἄλλος μετανάστης (θεσσαλός εκ Μεσσηνίας...),Μέλανθος (ἀπό τήν ἴδια οἰκογένεια τοῦ Δευκαλίωνος καί αὐτός) τούς δέχθηκε μέ ἀνοιχτές ἀγκάλες.

Μετά τόν Μέλανθο ὁ Κόδρος εἶναι ὁ τελευταῖος βασιλιᾶς ἀπό τήν οἰκογένεια. Ὄχι πώς μετά ἔχασε τά πρωτεῖα,ἴσα-ἴσα ἀπό τήν ἴδια οἰκογένεια ξεκινᾶ ἡ μετάβασις πρός τήν ...δημοκρατίαν.

Νά κάνουμε μία παρένθεσιν καί νά σημειώσουμε πώς ὁ Ἴων πού ἐνῶ ἦταν βασιλιᾶς τῆς Αἰγιαλείας,βοήθησε τούς Ἀθηναίους στόν πόλεμο κατά τῶν Ἐλευσινίων. Καί ἐπεί δή ὅλα πῆγαν πρίμα,τόν ἔκαναν πολέμαρχο καί ἐδέχθησαν νά εἶναι βασιλεύς τους. Διπλός βασιλεύς ὁ Ἴων καί στήν Αἰγιαλεία καί στήν Ἀττική ! 
Μάλιστα ἐξ' αἰτίας αὐτοῦ θεωροῦνταν ὡς πρῶτος βασιλεύς τῆς Ἀττικῆς ὁ Ἴων (ἀπό τούς Ἀθηναίους πού ὑπερηφανεύονταν γιά τήν ἰωνική τους καταγωγἠ...;;;). Ὅταν ἦταν βασιλεύς ἔφτιαξε 4 τάξεις-φυλές. Γεωργούς-Δημιουργούς-Φύλάκες καί Ἱεροποιούς. Ἑτοιμαζόταν γιά τήν ὑποδοχή τῆς νέας λατρείας...Ἄλλως τε,μετά τήν νίκη στήν Ἐλευσίνα ἑδραιώθη καί ὁ Εὔμολπος ὡς ἀρχιερεύς τῶν τοπικῶν μυστηρίων μέ κληρονομικόν δικαίωμα (Εὐμολπίδες). Νά ὁ ῥόλος τῶν ἱερατείων στήν ἐξουσίες τῶν κρατῶν...

Αὐτές οἱ 4 τάξεις-φυλές ὀνοματίσθησαν ἀπό τούς υἱούς τοῦ Ἴωνος : Γελέων ἤ Τελέων ( εἶχε υἱόν τόν Βούτη τόν Ἀργοναύτη) ,Αἰγόκερως,Ἀργάνδης καί Ὅπλης.

Μετά ἀπό χρόνια,ἕνας ἀπόγονος τῆς ἴδιας φάρας,ὁ Κλεισθένης,ἄλλαξε τίς 4 φυλές καί τίς ἔκανε 10. Εἶχε καί αὐτός τούς λόγους του... Ὅπως ἔκανε Ἀθηναίους πολίτες καί τούς μετοίκους καί τούς ἀπελευθέρους δούλους ! 


είκών
Ἐπανερχόμενοι στούς ἀπογόνους τοῦ Κόδρου,υἱοῦ τοῦ Μελάνθου,Μέδωνα καί Νηλέα Β΄, τούς βρίσκουμε νά σπαράσσονται γιά τό ποιός θά πάρῃ τήν βασιλεία. Ἡ λύσις; Μά ποιά ἄλλη,οἱ Δελφοί ! Τό Μαντεῖον καί ἡ δαφνοφάγος Πυθία... Τό ἀποτέλεσμα; Τέρμα ἡ βασιλεία σειρά ἔχει ἡ ἀρχοντία,μήν σᾶς βάλουμε καί στά βαθιά τῆς δημοκρατίας ἔτσι ἀποτόμως...Ἄλλως τε,ἔπρεπε νά γίνουν καί κάποια ἄλλα πράγματα πρίν,νά τακτοποιηθοῦν ἐκκρεμότητες,νά στηθοῦν τά δίκτυα μέ τά ἀνάλογα πρόσωπα καί τότε θά ἐρχόταν ἡ ὥρα τοῦ ...μεγαλείου τῆς δημοκρατίας !

Ὁ Μέδων,ἄρχων καί ὁ Νηλεύς Β' παἰρνει τήν ἄγουσαν πρός Μικρά Ἀσίαν ! Μέ ἀρκετούς μαζύ του,Ἴωνες καί ὄχι μόνον...

Ἀπορία : Μά γιατί ἔπρεπε νά μεταναστεύσῃ ὁ Νηλεύς Β΄; Μά διότι,δέν πήγαινε ὅπου κι'ὅπου. Στά παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας πήγαινε,γνωστά λημέρια καί κατατόπια καί μάλιστα πολύ ἀποδοτικά ἀπό κάθε ἄποψιν...Τό Μαντεῖο ἤξερε... ( Τάνταλος -Φρυγία, Ἰοβάτης (πεθερός Προίτου)-Λυκία,Κάρες,Καρία(Κρῆτες),Λέλεγες κι'αὐτοί συγγενεῖς -μέ ποιούς ἄραγε;... )

Ποιούς πῆρε μαζύ του; Πῆρε ἐκτός τῶν Ἰώνων τῆς Ἀττικῆς καί αὐτούς τῆς Αἰγιαλείας,Εὐβοεῖς (Ἄβαντες),Θηβαίους,Ὄρχομενίους καί Φωκαεῖς ! Γιατί ὅλους αὐτούς μωρέ; Ἐδῶ δέν πρόκειται γιά μία παρεξήγησιν μεταξύ ἀδερφῶν πού ὁδηγεῖ σέ ἀποχώρησιν ἀλλά γιά κανονική μετανάστευσιν !  Κῦττα τό πονηρό Μαντεῖο ! Κῦττα πώς τά σχεδιάζουν ! Πλάνα μακροχρόνια, σχεδιασμοί ἄρτιοι καί βεβαίως ἀπέραντος ὑπομονή ἕως τήν ὁλοκλήρωσιν τοῦ τελικοῦ σκοποῦ ! Καί,ἐννοεῖται,μέ δικούς τους πάντα ἀνθρώπους πρωταγωνιστές καί κυρίως ἐξουσιαστές ...

Ὁ Νηλεύς Β΄ ἔρχεται στήν Ἀνακτορία (μετέπειτα Μίλητον),ὅνομα πού πῆρε ἀπό τόν αὐτόχθονα βασιλιᾶ της Ἄνακτα καί τήν καταλαμβάνει. Διώχνει τόν βασιλιᾶ καί τούς κατοίκους της, Κᾶρες καί παίρνει τήν ἐξουσία. Ὅμως,ἔρχονται οἱ Κρῆτες (πού εἴπαμε ἔχουν συγγενικούς δεσμούς μέ τούς Κᾶρες),μέ ἐπικεφαλῆς τόν Μίλητα καί μέ τόν στόλον τους καταλαμβάνουν τήν Ἀνακτορία τήν ὁποίαν καί μετονομάζουν σέ Μίλητο πρός τιμήν τοῦ Μίλητα. Θά τό ἄφηναν ἔτσι οἱ Ἴωνες; Μά στά σχέδια ἦταν καί ἡ Μίλητος. Πολιορκοῦν τήν πόλιν τήν ὁποίαν καί ἁλώνουν,σφάζουν ὅλους τούς ἄνδρες,ἐκτός ἐλαχίστων πού διέφυγαν καί γυναῖκες καί κορίτσια τά παντρεύονται. Ἰωνική ἡ Μίλητος,λοιπόν.

Ὁ τρίτος υἱός τοῦ Κόδρου,ὁ Ἄνδροκλος,πῆγε στήν Ἔφεσον ὅπου οἱ κάτοικοί της ἦσαν Λέλεγες,Κᾶρες καί Λυδοί. Τήν κατέλαβον καί αὐτήν. Μέ πόλεμον πῆρε ὁ Ἄνδροκλος καί τήν Σάμον καί συμμάχησε μέ τούς Πριηνεῖς κατά τῶν Καρῶν ἀλλά σκοτώθηκε στήν μάχη. Οἱ Ἐφέσιοι,Ἴωνες πλέον,τόν ἔθαψαν ἐκτός πόλεως,στήν θέσιν τῶν Μαγνητίδων Πυλῶν :

«Ἐφέσιοι δέ ἀνελόμενοι τοῦ Ἀνδρόκλου τόν νεκρόν ἔθαψαν τῆς σφετέρας ἔνθα δείκνυται καὶ ἐς ἐμέ ἔτι τὸ μνῆμα κατά τήν ὁδόν τήν ἐκ τοῦ ἱεροῦ παρά τό Ὀλυμπιεῖον καί ἐπί πύλας τάς Μαγνήτιδας: ἐπίθημα δέ τῷ μνήματι ἀνήρ ἐστιν ὡπλισμένος» (Παυσανίου Ἀχαϊκά,κεφ.2 παράγρ.9)

Ὁ 4ος υἱός τοῦ Κόδρου,Κυάρητος κατέλαβε τήν Μυοῦντα. Οἱ Θηβαῖοι μαζύ μέ Ἴωνες ὑπό τόν υἱό τοῦ Νηλέως Β΄, Αἴπυτον ἤ Αἴγυπτον (;) ,τήν Πριήνη.

«ἐκπέμψαντος δέ σφᾶς ἐς ἀποικίαν τοῦ θεοῦ, περαιοῦνται ναυσίν ἐς τήν Ἀσίαν»  (Παυσανίου Ἀχαϊκά,κεφ.3 παράγρ.2) Δῆλα δή : Ὁ Θεός τούς ἔστειλε γιά ἀποικία καί πέρασαν μέ πλοῖα στήν Ἀσία.

Καταλάβατε; Ὁ Θεός ...Ποιός Θεός; Ὁ Ποσειδών,φυσικά ! Ἄλλως τε,ἔφτιαξαν καί τό Πανιώνιον,τό Κοινόν τῶν Ἰώνων πρός τιμήν τοῦ Ἐλικῶνος Ποσειδῶνος ! Ἐλικῶνος...

Οἱ Δαμασίχθων καί Πρόμηθος(Κοδρίδες ἐπίσης) κατέλαβον τήν Κολοφῶνα. Ὁ Πρόμηθος ὅμως σκότωσε τόν ἀδερφό του Δαμασίχθονα καί ἔφυγε στήν Νάξο,ὅπου καί πέθανε. Ὅταν θέλησαν νά στείλουν πίσω τόν νεκρό,τά παιδιά τοῦ Προμήθου τόν δέχθηκαν...Γιατί ἄρα γε,τόν ἀδελφοκτόνο; Ποιός ξέρει,μπορεῖ νά ἦταν καί αὐτή συμβουλή τοῦ ...Μαντείου...

Ὁ Ἀνδραίμων,7ος υἱός Κόδρου κατάλαβε τήν Λέβεδο καί ἐκδίωξε τούς Κᾶρες :

«Λεβεδίοις δέ ἐποίησε μέν Λυσίμαχος ἀνάστατον τήν πόλιν, ἵνα δή συντέλεια ἐς μέγεθος τῇ Ἐφέσῳ γένοιτο: χώρα δέ σφισιν ἔς τε τά λοιπά ἐστιν εὐδαίμων καί λουτρά παρέχεται θερμά πλεῖστα τῶν ἐπί θαλάσσῃ καί ἥδιστα. τό δέ ἐξ ἀρχῆς καί τήν Λέβεδον ἐνέμοντο οἱ Κᾶρες, ἐς ὃ Ἀνδραίμων σφᾶς ὁ Κόδρου καί Ἴωνες ἐλαύνουσι. τῷ δὲ Ἀνδραίμονι ὁ τάφος ἐκ Κολοφῶνος ἰόντι ἐστίν ἐν ἀριστερᾷ τῆς ὁδοῦ, διαβάντι τόν Καλάοντα ποταμόν». (Παυσανίου Ἀχαϊκά,κεφ.3 παράγρ.5)

Εἶχε πολλά θερμά λουτρά,ἡ πόλις,τά περισσότερα καί πιό πλούσια ἀπό ὅλα τά παράλια ! Ἔμ, οἱ Κᾶρες θά τά ἐκμεταλεύονταν; Τί λές τώρα !

Στήν Τέω δέν χρειάστηκαν οὔτε μάχες οὔτε σφαγές. Ἦταν ἤδη δικοί τους ἄνθρωποι ἐδῶ. Μέτοικοι ἀπό τήν Βοιωτία ὑπό τόν Ἀθάμα (πατέρας Φρίξου-Ἔλλης,χρυσόμαλλο κριάρι,Κολχίδα) πού συγκατοικοῦσαν μέ τούς ἐντοπίους μία χαρά ! Ἄλλως τε,ἀπό τήν ἴδια γενιά καί ὁ Ἀθάμας,υἱός Αἰόλου,ἀπογόνος Δευκαλίονος...Τά βρῆκαν λοιπόν μία χαρά,δέχθηκαν τούς ἐξ' Ἀθηνῶν Ἴωνες ὑπό τόν Ναῦκλο καί τούς Ἀθηναίους Ποίκνη καί Δάμαθος ἀλλά καί τόν Βοιωτό Γόργη.

Ἀλλά ὑπῆρχαν καί οἱ Ἐρυθρές. Μία πόλη πού λέγεται πώς ἵδρυσαν Κρῆτες ὑπό τόν Ἔρυθρο υἱό τοῦ Ῥαδαμάνθεως. Μαζύ τους συγκατοικοῦσαν Λύκιοι,Κᾶρες καί Πάμφυλοι (φίλοι καί συγγενεῖς ὅντες). :

« Κρησὶ Λυκίων καὶ Καρῶν τε καὶ Παμφύλων, Λυκίων μὲν κατὰ συγγένειαν τὴν Κρητῶν --καὶ γὰρ οἱ Λύκιοι τὸ ἀρχαῖόν εἰσιν ἐκ Κρήτης, οἳ Σαρπηδόνι ὁμοῦ ἔφυγον--, Καρῶν δὲ κατὰ φιλίαν ἐκ παλαιοῦ πρὸς Μίνω, Παμφύλων δὲ ὅτι γένους μέτεστιν Ἑλληνικοῦ καὶ τούτοις--εἰσὶ γὰρ δὴ καὶ οἱ Πάμφυλοι τῶν μετὰ ἅλωσιν Ἰλίου πλανηθέντων σὺν Κάλχαντι--, τούτων τῶν κατειλεγμένων ἐχόντων Ἐρυθράς»(Παυσανίου Ἀχαϊκά,κεφ.3 παράγρ.7)

Ἔτσι ὁ Κλέοπας (Κοδρίδης καί αὐτός),μάζεψε κάμποσους Ἴωνες ἀπό τίς λοιπές πόλεις καί τούς ἐγκατέστησε στίς Ἐρυθρές. Ἔ, νά ἔχουμε καί κάποια πλειοψηφία,ντέ...

Οἱ Κλαζομενές ἱδρύθησαν ἀπό τόν Κολοφώνιον, Πάρφυρο ὀνομαζόμενον.

Οἱ Φωκαεῖς μέ τούς Ἀθηναίους Φιλογένη καί Δάμωνα πῆραν τήν περιοχή πού ἔκτισαν τήν πόλιν τους μέ συνθήκη,ἀπό τούς Κυμαίους καί ἴδρυσαν τήν Φώκαια. Ὅμως αὐτούς δέν τούς δέχονταν στό Πανιώνιον,Κοινόν τῶν Ἰώνων,διότι δέν ἦσαν ἀπό τήν ...βασιλική φάρα τοῦ Κόδρου...

Φυσικά ἡ Σάμος καί ἡ Χῖος ἀποτέλεσαν ἀναπόσπαστον κομμάτι τῆς σειρᾶς τῶν πόλεων αὐτῶν (ὁ καθείς ἀντιλαμβάνεται τούς ...γεωπολιτικούς λόγους,ὅπως ἀργότερα καί ἡ Σμύρνη )

Ἔτσι δημιουργήθηκε ἡ γνωστή Δωδεκάπολις τῶν Ἰώνων (ἀπό τήν φάρα τοῦ Δευκαλίωνος ) μέ τήν προτροπήν τοῦ Μαντείου καί τῆς δαφνοφάγου Πυθίας. Ἄλλως τε εἴπαμε,οἱ Νηλείδες εἶχαν πολύ καλές σχέσεις μέ τό Μαντεῖον...

Καί βεβαίως αὐτή ἡ ἐξάπλωσις ἦρθε μετά τήν ἐξάπλωσιν στήν ἑλλαδικήν ἀπό Βοιωτία,Μαγνησίαν,Κόρινθον,Ἀργολίδα,Λακωνία,Ἀχαΐα καί Ἀττική. Καί ὕστερα ἦρθαν ... ἄλλου εἴδους ἀλλαγές,περισσότερον ... δημοκρατικές,μέ ὅ,τι αὐτό μπορεῖ νά σημαίνει...

Θά δοῦμε καί τόν Κλεισθένην ὁσονούπω...

Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ...(μέρος α΄)

Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ...(μέρος β΄)

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους (μέρος δ΄) 

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ( μέρος ε΄) 

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ! (μέρος στ΄)

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους (μέρος ζ΄)


Ἑλλάς Αἰώνιον

Τρίτη 23 Μαΐου 2017

Ἔχουμε νά κάνουμε μέ παράσιτα,καταλάβετέ το...

 
εἰκών

 Ὅταν κατά τήν διάρκεια μιάς ἔρευνας ἀνακαλύπτουμε πίσω ἀπό τίς ἐξουσιαστικές θέσεις ἤ θέσεις -κλειδιά,τούς γνωστούς μέχρι τίς ἡμέρες μας, παγκοσμίους ἐξουσιαστές,ἀρκετοί εἶναι αὐτοί πού ἀντιδροῦν καί ἰσχυρίζονται πώς δέν μπορεῖ νά ἰσχύῃ κάτι τέτοιο διότι θά πρέπει νά ἦταν ἕνα πολυπληθές γένος,κάτι πού δέν ἀνταποκρίνεται στήν ἀλήθεια,ἀφοῦ σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο δέν ξεπερνοῦν τίς 2 δεκάδες ἑκατομμύρια. 

Αὐτό πού ἴσως δέν μποροῦν νά ἀντιληφθοῦν ἤ ἀφελῶς ὑπολογίζουν,εἶναι πώς δέν μετρᾶ τό πλῆθος ἀλλά ἡ δύναμις. Καί γι' αὐτούς ἡ δύναμις εἶναι στήν ἐξουσία. Αὐτό τούς ἐνδιέφερε πάντα καί ἐκεῖ ἀποσκοποῦσαν,ἀκριβῶς ὅπως καί ἕως σήμερα λειτουργοῦν. 

Δέν εἶναι παράξενο λοιπόν,ὅταν βλέπουμε γενεές,στήν ἑλληνική προϊστορία,μάλιστα δέ ἀρχῆς γενομένης ἀπό τόν προπάτορα αὐτῶν,νά βρίσκονται,μέ κάθε τρόπον,στά ἀνώτερα κλιμάκια ἐξουσίας συνεχῶς καί ἀδιαλείπτως. Καί ὅταν οἱ συνθῆκες δέν εὐνοοῦν νά μετακινοῦνται καί στόν νέο τόπον πού πηγαίνουν καί πάλιν νά ἐπιτυγχάνουν νά ἀναρριχηθοῦν στήν ὕπατη θέσιν ! 

Θά τούς βροῦμε,ἀνά τήν ἱστορίαν,παντοῦ ! Ἀπό τήν Ἑλλάδα,τήν Ῥώμη,τό Βυζάντιο,τήν Φραγκία,τήν Βρεττανία (ὅταν τήν κατέλαβον μέσῳ Νορμανδῶν),τήν Χαζαρία καί φυσικά στήν Νέα Γῆ,τήν Ἀμερική. Μάλιστα δέ,ἔχοντας σέ καίρια σημεῖα ἐξουσίας, τούς ἀνθρώπους τους, κινοῦν τά νήματα καί ἀναλόγως τῶν συμφερόντων τους καταγράφουν τήν ἱστορίαν.

εἰκών
 Σήμερα,μᾶς φαίνεται σάν κάτι «φυσιολογικό» νά διαβάζουμε γιά τό πῶς λειτουργεῖ ὁ Κίσσιγκερ,ὁ Ῥότσιλντ,ὁ Ῥοκφέλερ,ὁ  Σόρος,πῶς σχεδιάζουν τήν ἐξέλιξιν τῶν πραγμάτων καί πῶς ἐπιτυγχάνουν τήν τελική ἔκβασιν αὐτῶν πρός ὅφελός τους. Γιατί ὅμως δέν μᾶς φαίνεται φυσιολογικό ἤ λογικόν νά λειτουργοῦσαν καί στά χρόνια τῆς ἀπωτάτης ἀρχαιότητος κατ'αὐτόν τόν τρόπον; Τί ἔχει ἀλλάξῃ,φαντάζεσθε καί ὡς διά μαγείας ἀπέκτησαν τήν ἰκανότητα αὐτήν ; Τίποτα,διότι ἁπλῶς πάντα ἔτσι λειτουργοῦσαν καί ἔτσι θά λειτουργοῦν. 

Διότι εἶναι ὅπως τά παράσιτα,δέν μποροῦν νά ὑπάρξουν χωρίς τήν ὕπαρξιν τοῦ ξενιστοῦ. Ἔχουν λοιπόν ἀνἀγκη γιά νά βρίσκονται στήν ζωή νά ἀπομυζοῦν ἀπό τούς ἄλλους ἀνθρώπους. Εἶναι ἀνίκανοι γιά ὁποιαδήποτε δημιουργική μορφή ἀνθρωπίνης ἐκφράσεως καί γιά τόν λόγον αὐτόν πρέπει νά βρίσκονται ἀνάμεσα σέ ἰκανοὐς καί ἔξυπνους ἀνθρώπους,ταλαντούχους,γιά νά καρπώνονται ἀπό αὐτούς. Γι'αὐτό καί ἐνσωματώνονται καί συνεξελίσσονται μαζύ τους. 

Πόσον τυχαῖον εἶναι πού ὁ Σωκράτης δείχνοντας ἕνα φοινικικό πλοῖον εἶπε τό γνωστό : «Ίδοῦ ὁ κίνδυνος» ; Ὅταν ἀντιληφθεῖτε πόσον σοβαρόν κίνδυνον ἀποτελοῦν,θά καταλάβετε γιατί ἀνά τήν ἱστορίαν εἵλκυον τό μῖσος τῶν ἀνθρώπων,ὅπου εὑρέθησαν. Καί γιατί ὑφίσταται ἀντισιμιτισμός,ὡς ἡ μόνη ἔννοια μίσους σέ ἀνθρώπινη φυλή!

Φυσικά,ὅταν φθάσετε στό σημεῖο νά τά ἀντιληφθεῖτε ὅλα αὐτά θά καταλάβετε πώς ἡ ἀνθρωπότης ἔχει πέσῃ στά μαῦρα δίχτυα αὐτῆς τῆς φάρας,τόσον πολύ μπλεγμένη,πού ἴσως εἶναι πολύ ἀργά νά ἀπαγκιστρωθῇ. Ἀλλά καί πάλιν,ποιός ξέρει,ποτέ δέν εἶναι ἀργά,ἡ ἐλπίδα πεθαίνει ὅταν πεθαίνει κανείς. Γι'αὐτό : Dum spiro spero ...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ...(μέρος β΄)
Λέει, ὁ Παυσανίας, γιά τήν κάθοδο τῶν Ἡρακλειδῶν (τῶν ἀπογόνων τοῦ Ἡρακλέως πού γύρισαν στά πατρῶα ἐδάφη νά διεκδικήσουν τήν κληρονομιά τους «ὀρθότατα ἐμοὶ δοκεῖν»,ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρει ὁ συγγραφεύς,πού σημαίνει: « κατά τήν γνώμιν μου δικαίως ἔπραξαν »,ἀναφερόμενος στό Βασίλειον τοῦ Ἄργους καί συνεχίζει γιά τήν Μεσσηνίαν  :

« τοιαῦτα δὲ καὶ περὶ τῆς Μεσσηνίας ἕτερα ἔλεγον, παρακαταθήκην Νέστορι δοθῆναι καὶ ταύτην ὑπὸ Ἡρακλέους ἑλόντος Πύλον. ἐκβάλλουσιν οὖν ἐκ μὲν Λακεδαίμονος καὶ Ἄργους Τισαμενόν, ἐκ δὲ τῆς Μεσσηνίας τοὺς Νέστορος ἀπογόνους, Ἀλκμαίωνα Σίλλου τοῦ Θρασυμήδους καὶ Πεισίστρατον τὸν Πεισιστράτου καὶ τοὺς Παίονος τοῦ Ἀντιλόχου παῖδας, σὺν δὲ αὐτοῖς Μέλανθον τὸν Ἀνδροπόμπου τοῦ Βώρου τοῦ Πενθίλου τοῦ Περικλυμένου. Τισαμενὸς μὲν οὖν ἦλθε σὺν τῇ στρατιᾷ καὶ οἱ παῖδες ἐς τὴν νῦν Ἀχαί̈αν: [9] οἱ δὲ Νηλεῖδαι πλὴν Πεισιστράτου--τοῦτον γὰρ οὐκ οἶδα παρ' οὕστινας ἀπεχώρησεν--ἐς Ἀθήνας ἀφίκοντο οἱ λοιποί, καὶ τὸ Παιονιδῶν γένος καὶ Ἀλκμαιωνιδῶν ἀπὸ τούτων ὠνομάσθησαν. Μέλανθος δὲ καὶ τὴν βασιλείαν ἔσχεν ἀφελόμενος Θυμοίτην τὸν Ὀξύντου: Θυμοίτης γὰρ Θησειδῶν ἔσχατος ἐβασίλευσεν Ἀθηναίων. » (Κορινθιακά κεφ.18,παράγρ.7-8-9)

Δῆλα δή : Τά ἴδια καί γιά τήν Μεσσηνία,ὅπου ὁ Ἡρακλῆς εἶχε ἐμπιστευτῇ (ἐπιτροπία,εἴπαμε) τήν χώρα στόν Νέστορα. Καί ἀναφέρει τούς ἀπογόνους τοῦ Νέστορος πού ἐκδιώχθηκαν ἀπό τήν Μεσσηνία. Βλέπουμε στήν ἀναφορά τῶν ὁνομάτων πώς ὑπάρχει καί ὁ Πεισίστρατος γιά τόν ὁποῖον ὁ περιηγητής,λέει πώς δέν γνωρίζει ποῦ πῆγε.

Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει γιά τούς λοιπούς Νηλείδες ἀναφέρει πώς κατέφυγαν στήν Ἀττική ὅπου δημιουργήθηκαν ἀπό αὐτούς οἱ φυλές τῶν Παιονιδῶν καί Ἀλκμαιονιδῶν.Καί βεβαίως ὁ Μέλανθος μέ δόλον (ὅπως ἔχουμε ἀναφέρει), ἔγινε βασιλιᾶς,ἀνατρέποντας τόν νόμιμο βασιλέα τῶν Ἀθηνῶν,ἀπόγονον τοῦ Θησέως,τόν Θυμοίτην. Καί ἀπό τήν γενεά του προῆλθε ὁ Κόδρος,ὁ τελευταῖος βασιλεύς τῶν Ἀθηνῶν,γιατί μετά μπαίνουμε στήν πορείαν πρός τήν ...δημοκρατίαν...

Οἱ ὑπόλοιποι ἀπόγονοι τοῦ Νέστορος ἦσαν μέν ἰδιῶτες ἀλλά πλούσιοι ἤ ἀλλιῶς ἔχοντες καί κατέχοντες ! Ἀπό τήν γενεά τους προέρχεται καί ὁ Πεισίστρατος (τύραννος τῶν Ἀθηνῶν) τό ὄνομα τοῦ ὁποίου ὁ πατέρας του, Ἱπποκράτης, ἔδωσε σέ ἀνάμνησιν καί τιμήν (;) τοῦ Πεισιστράτου, συγγενοῦς του (υἱόν τοῦ Νέστορος), πού μετά τόν διωγμόν ἀπό τούς Ἡρακλεῖδες ἀπό τήν Πῦλον, χάθηκαν τά ἴχνη του. Ἄρα,συγγενεῖς ἐξ' αἵματος ὁ δημοκράταρος Κλεισθένης μέ τόν Πεισίστρατον. Δῆλα δή,οὕτως ἤ ἄλλως αὐτοί πάντα στήν ἐξουσία ἦσαν...

«Ἴωνας δὲ ἀφικομένους ἐς τὴν Ἀττικὴν Ἀθηναῖοι καὶ ὁ βασιλεὺς αὐτῶν Μέλανθος Ἀνδροπόμπου συνοίκους ἐξεδέξαντο Ἴωνός τε δὴ ἕνεκα καὶ ἔργων ἃ ἔπραξε πολεμαρχῶν Ἀθηναίοις: λέγεται δὲ ὡς ἐν ὑπονοίᾳ ποιούμενοι τοὺς Δωριέας οἱ Ἀθηναῖοι, μὴ οὐδὲ αὐτῶν ἐθέλωσιν ἀπέχεσθαι, ἰσχύος μᾶλλον οἰκείας ἕνεκα ἢ εὐνοίᾳ τῇ ἐς τοὺς Ἴωνας συνοίκους σφᾶς ἐδέξαντο.»(Παυσ. Ἀχαϊκά κεφ.1 παραγρ.9)

Πρώτη δουλειά τοῦ Μελάνθου,ὡς βασιλέως πλέον τῶν Ἀθηνῶν,νά δεχθῇ τούς μετοίκους Ἴωνες,κατά τό σύγχρονον «Refugees Welcome» ! Λέει,ὁ Παυσανίας πώς τό ἔκανε αὐτό ὁ Μέλανθος γιά νά ἰσχυροποιήσῃ τήν δύναμιν τῶν Ἀθηναίων ἀφοῦ φοβόταν μήπως οἱ Ἡρακλειδεῖς ἐπεδράμουν καί ἑναντίον τῆς Ἀττικῆς. Μήπως τάχα καί αὐτός μέτοικος δέν ἦταν; Καί φυσικά,σέ πολλά θά τοῦ φαίνονταν χρήσιμοι,οἱ Ἴωνες μέτοικοι...


Ὅπως καί νά τό δῆς πάντως,τήν δική του θέσιν ἤθελε νά ἰσχυροποιήσῃ ὁ Μέλανθος καί οἱ μέτοικοι ἦταν μεγάλη εὐκαιρία. Ἄλλως τε,καί ὁ ἀπόγονός του Κλεισθένης,ἀργότερα,τά ἴδια ἀκριβῶς ἔκανε ἀφοῦ ὀνόμασε ἀθηναίους πολίτες τόσον τούς μετοίκους ὅσον καί τούς ἀπελευθέρους (πρώην δούλους πού ἀπέκτησαν τήν ἐλευθερία τους) !

Ποιοί εἶναι ὅμως οἱ Ἴωνες;

Ὁ Ἴων φαίνεται νά εἶναι γενάρχης τῆς φυλῆς τῶν Ἰώνων.Υἱός τοῦ Ξούθου,ἐγγονός τοῦ Ἕλληνος καί δισ-εγγονός τοῦ Δευκαλίονος.Ὁ πατήρ του,Ξοῦθος,παντρεύεται τήν κόρη τοῦ βασιλέως τῶν Ἀθηνῶν,Ἐρεχθέωςς,τήν Κρέουσα. Ἔμ, τί νομίζατε ὅποια καί ὅποια θά παντρευόταν; Ὁ Ἐρεχθεύς εἶναι ἀπό τήν γενεά τῶν διφυῶν (βλέπε : φιδάκια-δράκοντες,τούς Κεκροπίδες. Ναί,τό δῶρο τῆς Ἀθηνᾶς,στήν ...ἀγαπημένη της πόλιν ! Θυμᾶστε; Κάνιστρο-φιδάκι καί συστημένο στόν Κέκροπα. Ὁ Διόδωρος ὁ Σικελιώτης γράφει σχετικῶς : « γεγονέναι δὲ καὶ τῶν ἡγεμόνων τινὰς Αἰγυπτίους παρὰ τοῖς Ἀθηναίοις• τὸν γὰρ Πέτην τὸν πατέρα Μενεσθέως τοῦ στρατεύσαντος εἰς Τροίαν φανερῶς Αἰγύπτιον ὑπάρξαντα τυχεῖν ὕστερον Ἀθήνησι πολιτείας τε καὶ βασιλείας. διφυοῦς δ´ αὐτοῦ γεγονότος, τοὺς μὲν Ἀθηναίους μὴ δύνασθαι κατὰ τὴν ἰδίαν ὑπόστασιν ἀποδοῦναι περὶ τῆς φύσεως ταύτης τὰς ἀληθεῖς αἰτίας, ἐν μέσῳ κειμένου πᾶσιν ὅτι δυοῖν πολιτειῶν μετασχών, Ἑλληνικῆς καὶ βαρβάρου, διφυὴς ἐνομίσθη, τὸ μὲν ἔχων μέρος θηρίου, τὸ δὲ ἀνθρώπου. Ὁμοίως δὲ τούτῳ καὶ τὸν Ἐρεχθέα λέγουσι τὸ γένος Αἰγύπτιον ὄντα βασιλεῦσαι τῶν Ἀθηνῶν» [ Διοδώρου Σικελιώτου, ἱστορική βιβλιοθήκη κεφ.28-29] . )

Οἱ γονεῖς τοῦ Ἴωνος,λοιπόν,ἐπεί δή δέν μποροῦσαν νά κάνουν παιδί πῆγανν στό Μαντεῖο (στούς φωστῆρες ) καί ἐκεῖ λένε,ἀνεγνώρισε ἡ Κρέουσα πού πρίν τόν γάμο της ἔκανε παιδί μέ τόν Ἀπόλλωνα τό ὁποῖο εἶχε πάρῃ ὁ Ἐρμῆς καί τό εἶχε παραδώσῃ στούς ἱερεῖς τῶν Δελφῶν,ἀνεγνώρισε λοιπόν τόν υἱό της τόν Ἴωνα. Καί ἔτσι ὁ Ξοῦθος βρέθηκε μέ παιδάκι ! Ἔκανε ὅμως καί ἕναν υἱό ἀκόμη,τόν Ἀχαιόν (ἄλλος γενάρχης καί αὐτός ! ).Ὅταν ὅμως πέθανε ὁ πεθερός του,Ἐρεχθεύς,τά παιδιά του θέλησαν νά λάβουν τήν βασιλεία καί ὄχι ὁ γαμπρός Ξούθος. Ἔτσι βρέθηκε στήν Ἀχαΐα ὁ Ξοῦθος. Καί ὁ υἱός του παντρεύεται τήν κόρη τοῦ βασιλέως Σελινοῦντα,τήν Ἐλίκη καί μετά τόν θἀνατο τοῦ πεθεροῦ γίνεται βασιλεύς τῆς περιοχῆς στήν ὁποία ἔδωσε καί τό ὄνομά του,ὅπως καί στούς ἐκεῖ κατοίκους. Ἡ ὁποία πρίν ὀνομάζετο Αἰγιαλός,ὅπως ἀναφέρει καί ὁ Ὅμηρος :

« Αἰγιαλόν τ' ἀνὰ πάντα καὶ ἀμφ' Ἑλίκην εὐρεῖαν » . (Ὁμήρου, Ἱλιάς β' 575)

 Θά συνεχίσουμε ...

Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ...(μέρος α΄)

Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ...(μέρος γ΄)

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους (μέρος δ΄) 

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ( μέρος ε΄) 

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ! (μέρος στ΄)

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους (μέρος ζ΄)


Ἑλλάς Αἰώνιον

Σάββατο 20 Μαΐου 2017

Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ...(μέρος α΄)

Ηθοποιός ερμηνεύει τον Κλεισθένη στο δραματοποιημένο ντοκυμαντέρ του PBS με τίτλο «The Greeks: Crucible of Civilization» («Οι Ελληνες: Χωνευτήρι του πολιτισμού»), 2000 (ἡ εἰκών καί ἡ λεζάντα ἀπό ἐδῶ)

Αὐτή ἡ δημοκρατία τους,βρέ παιδί μου,εἶναι πολύ σπουδαῖον πρᾶγμα ! Ὅ,τι καί νά γίνῃ,προτάσσεται σχεδόν πάντα ἡ ...δημοκρατία ! Νικᾶ,ὅπως καί νά ἔχουν τά πράγματα,γιά τό καλό τοῦ λαοῦ πού εἶναι κυρίαρχος. Γιατί,αὐτοί πάντα τό καλόν μας θέλουν καί διά τοῦτο ...ἀγωνίζονται ! Ὅπως ὁ Κλεισθένης,ὁ θεμελιωτῆς τῆς δημοκρατίας τους,πού μέχρι καί ὁ γέρο-Μπούς τόν μνημόνευσε,σ'ἐκεῖνον τόν περίφημο λόγον του (τρομάρα του) στήν Πνῦκαν τὀ 1991. 
Μόνον πού ὁ γεροΜπούς ξέχασε νά προσδιορίσῃ ποιός ἦταν ὁ πρόδρομος τῆς δημοκρατίας πρό τοῦ Κλεισθένους. Ὁ πρόδρομος τῆς δημοκρατἰας λοιπόν ἦταν ὁ Θησεύς. Διαβάζουμε : 

Ο Θησέας λοιπόν γίνεται ο δέκατος Βασιλιάς των Αθηνών, η βασιλεία του οποίου αποτέλεσε την απαρχή της πορείας προς την Δημοκρατία !  Επειδή οι δώδεκα πόλεις της Αττικής είχαν η καθεμιά δική της διοίκηση και Πρυτανείο και όπου πολλές φορές οι διαμάχες δι’ ασήμαντο αφορμή δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα έως και τοπικούς πολέμους, ο Θησέας άρχισε να περιέρχεται τις πόλεις και τους καλούσε σε ομόνοια και συμπόρευση υπό το καθεστώς μιάς πιο δίκαιης άσκησης εξουσίας, όχι από βασιλιά αλλά μάλλον από έναν θεματοφύλακα των νέων νόμων ισονομίας που θα έμπαιναν σε ισχύ. Εξ’ ού και το περίφημο « Δευρ’ ίτε πάντες λεώς έπί ίσομερίαν».

« ἔτι δὲµᾶλλον αὐξῆσαι τὴν πόλιν βουλόµενος ἐκάλει πάντας ἐπὶ τοῖς ἴσοις, καὶ τὸ"δεῦρ᾽ ἴτε πάντες λεῴ" κήρυγµα Θησέως γενέσθαι φασὶ»( Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι, Θησεύς. Κεφ. 25, παραγρ. 1)

Η προτροπή αυτή του Θησέα βεβαίως για τους μη έχοντες και κατέχοντες φαινόταν όντως θετικότατη, αλλά για εκείνους που ανήκαν στην κατηγορία των πλουσίως εχόντων η δυσανασχέτηση και καχυποψία ήταν εμφανής! Κι’ εκείνους όμως ο Θησέας επέτυχε με τον λόγο του να τους κάνει να υποδεχθούν την νέα αυτή κοινωνικοπολιτική κατάσταση υποσχόμενος πως δεν θα υπάρξει πλέον βασιλεία και πως και ο ίδιος αν και νόμιμος βασιλιάς θα αρκεστεί στον ρόλο του θεματοφύλακα των νόμων και στρατευμένο υπηρέτη της Δημοκρατίας. Με τον τρόπο αυτό άνοιξε ο δρόμος της σύμπραξης και συνένωσης των δώδεκα πόλεων της Αττικής σε μία, όπου μάλιστα εδημιουργήθη και ένα μόνον Πρυτανείο για όλες και πολίτευμα που βασιζόταν στην λαϊκή εξουσία, δηλαδή Δημοκρατικό

Στον Όμηρο βλέπουμε να ονομάζεται Δήμος μόνον αι Αθήναι, πράγμα που αποδεικνύει πως τα θεμέλια της Δημοκρατίας είναι αναμφίβολα βαλμένα από τον Θησέα και την εποχή του, πολύ πρό του Κλεισθένους! ( ἀπό : Ο ΘΗΣΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ)

Καί τώρα περναμε στόν δημοκράταρο Κλεισθένη ! Αὐτόν πού ὅλοι οἱ σύγχρονοι πολιτικάντηδες θαυμάζουν καί συχνάκις ἀναφέρουν ὡς τόν θεμελιωτή τῆς Ἀθηναϊκῆς Δημοκρατίας. Τῆς δημοκρατίας πού οἱ λίγοι καί συγκεκριμένοι ΠΑΝΤΑ,ἐξουσίαζαν παντί τρόπῳ καί τό πόπολο ἀπό κάτω χειροκροτοῦσε καί νόμιζε πώς ...διαφέντευε ! 

Ποιός ἦταν αὐτός ὁ Κλεισθένης; Ἀπό ποῦ κρατοῦσε ἡ σκούφια του; Ἔλα ντέ ! 

Γενάρχης τῆς φάρας του,ὁ Δευκαλίων (ναί,αὐτός ὁ ἕλλην ...Νῶε). Ἀπό αὐτόν,πού μέ πέτρες (μίλησε ἡ Πυθία),δημιούργησε τόν λαό (καί ὡς δημιουργός του ἔπρεπε νά τόν ἐξουσιάζῃ ΠΑΝΤΑ),μᾶς λέει ὁ Σταγειρίτης πώς τόν ἀναφέρουν ὡς Σκύθη ἤ Αἰγύπτιο. Ὅμως,ἐκφράζοντας τήν ἄποψίν του ὁ συγγραφεύς τῆς Ὠγυγίας,τόν θεωρεῖ ἕλληνα ἐκ Πελοποννήσου,γιατί : "οἱ ἀπόγονοί του πῆγαν στήν Ἤλιδα πού σημαίνη πώς ὑπῆρχε πατρική κληρονιμιά". 

Σοβαρά; Καί ὁ Τάνταλος,ὁ Φρύγας,ὅταν ἦρθε στήν Ἑλλάδα,στήν Ἤλιδα τῆς Πελοποννήσου πῆγε,τί σημαίνει αὐτό,πώς ὑπῆρχε καί ἀπό αὐτόν πατρογονική κληρονομιά; 

Ἀπό τόν ἐγγονό τοῦ Δευκαλίωνος,Αἴολον,τόν Κρηθέα,ὁ υἱός του Νηλεύς ἔρχεται στήν Μεσσηνία. Τά ἄλλα παιδιά τοῦ Αἰόλου Σίσυφος,Σαλμωνεύς,Ἀθάμας πῆγαν στήν Κόρινθο,Ἤλιδα καί Βοιωτία. Ἐννοεῖται πώς ὅπου βρέθηκαν ἔγιναν βασιλεῖς. Μεγάλα "μπουμπούκια" ὅλοι τους...

Νά σημειώσουμε πώς γιά σύζυγό του ὁ Κρηθεύς,πῆρε τήν ἀνηψιά του (κόρη τοῦ Σαλμωνέως) τήν Τυρώ. Ἔπ, κάτι μέ τήν Τυρό τῆς Φοινίκης ; .....

Ἔτσι καί ὁ υἱός τοῦ Κρηθέως,Νηλεύς, πηγαίνοντας στήν Μεσσηνία ἐκδίωξε τούς Πελασγούς καί τόν Πῦλον (ἱδρυτή τῆς ὁμώνυμης πόλης ) καί γίνεται αὐτός βασιλιᾶς. 

Γιά πεῖτε μου τώρα,γιατί ὁ Ἡρακλῆς ἐκκαθάρισε ὁλόκληρη τήν οἰκογένεια τοῦ Νηλέα;

Ξέρετε τόν Νηλέα,φαντάζομαι. Αὐτόν,τόν Ποσειδώνειο γόνο,ὁ ὁποῖος μεταξύ τῶν υἱῶν πού ἀπέκτησε μετέφερε τήν ἰδιότητα τῶν μεταμορφώσεων στόν Περικλύμενον. Κληρονομιά τοῦ παπποῦ του Ποσειδῶνα...  Μποροῦσε νά μεταμορφωθῆ σέ : ὅφιν (δράκοντα),λέοντα,μέλισσα καί ἀετό !  Μήπως σᾶς λένε κάτι τά σύμβολα; Μήπως εἶναι τά ἀγαπημένα τῶν ἐξουσιαστῶν; Λέω,τώρα...

Τούς ἐξολόθρευσε ὁ Ἡρακλῆς,ἀλλά τοῦ ξέφυγε ὁ Νέστωρ. Ἐπεί δή ὁ πατήρ του τόν εἶχε στείλει στήν Γερήνια,μἰα πόλη τῆς Μεσσηνίας γιά ἐκπαίδευσιν (;!).  

Ὡς μοναδικός κληρονόμος νόμιζε πώς θά πάρῃ τήν βασιλείαν τῆς Πύλου. Ἀλλά ὁ Ἡρακλῆς τοῦ τό ξέκοψε : Ἔπ,λέει, τήν ἐπιτροπία θά πάρῃς καί μόλις κάποια στιγμή ἔρθουν οἱ ἀπόγονοί μου καί ζητήσουν τήν κληρονομιά τους,θά τήν δώσῃς χωρίς δεύτερη κουβέντα. 

Ἔτσι ἔγινε καί ὁ ἀπόγονος τοῦ Νέστορος,Μελάνθης βρέθηκε στάς Ἀθήνας ! Ἔλα ὅμως πού ἔπρεπε νά γίνῃ βασιλεύς,ἔτσι εἶχε συνηθίσῃ ὁ ἄνθρωπος,τί νά κάνουμε.
Τί ἔκανε λοιπόν; 

Οἱ Ἀθηναῖοι εἶχαν μία πολύχρονη διαμάχη μέ τούς Βοιωτούς γιά τήν Οἰνόη καί γιά νά τερματισθῆ αὐτή μία καί καλή,ἔριξε τήν ἱδέα ὁ Μέλανθος τῆς μονομαχίας καί δέχτηκε νά εἶναι αὐτός ἀπό τήν πλευρά τῶν Ἀθηναίων,ὁ μονομάχος. Ἀπό τούς Βοιωτούς ἦταν ὁ Ξάνθος.

Μόλις βρέθηκαν στό στάδιον καί πλησίασαν γιά τήν μάχη,λέει ὁ Μέλανθος τοῦ Ξάνθου : Μπά,δέν τό ἤξερα πώς χρειάζεσαι καί βοηθό γιά τήν μάχιν. Γυρνᾶ ὁ ἄδολος καί ἀφελής Ξάνθος νά δῆ ποιόν ἐννοεῖ ὁ Μέλανθος καί τότε δέχεται τό θανατηφόρο πλῆγμα τῆς σπάθας τοῦ δόλιου Μελάνθου. Ὅταν οἱ Βοιωτοί ἀντέδρασαν γιά τήν ἀπάτη,ἐκεῖνος ἱσχυρίσθηκε πώς εἶδε πίσω ἀπό τόν Ξάνθο τόν Διόνυσον : " ἀγένειον,τραγήν μέλανα ἐνδεδυμένον".  Τό βούλωσαν λοιπόν οἱ Βοιωτοί,ἔχασαν τήν Οἰνόην,πῆρε τήν βασιλεία τῶν Ἀθηνῶν ὁ Μέλανθος καί καθιέρωσαν τήν ἑορτήν τοῦ Μελανθίδη καί Μελαναιγίδα Διονύσου κατά τήν διάρκεια τῆς περιφήμου ἑορτῆς τῶν Ἀπατουρίων ( μᾶλλον ἡ 2η ἡμέρα ), γιά νά μήν ξεχνοῦν πώς ἡ ἀπάτη εἶναι μεγάααλο πρᾶγμα γιά τούς ἐξουσιαστές καί κυρίως ἐπιβραβεύεται ! ! ! 

Θά τό συνεχίσουμε ὅμως τήν ἑπομένην φορά,ἔχει πολύ μάκρος τό κουβάρι τῆς ...δημοκρατίας τους ! 


Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ...(μέρος β΄)

Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ...(μέρος γ΄)

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους (μέρος δ΄) 

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ( μέρος ε΄) 

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ! (μέρος στ΄)

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους (μέρος ζ΄) Ἑλλάς Αἰώνιον