" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017

Καποδίστριας καί Μασωνία (β΄μέρος)

 
ἡ εἰκών τῆς ἐγκυκλίου,ἀπό ἐδῶ

Τρία χρόνια μετά τήν μυστική ἐγκύκλιον ἡ ὁποία ἀφοροῦσε τίς «μυστικές ἑταιρίες» καί τήν ἀπέστειλε στίς δημόσιες ὑπηρεσίες,ὁ Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας,προχώρησε ἕνα βῆμα ἀκόμη. Ἔκανε νόμον τοῦ κράτος τό ἀσυμβίβαστον τοῦ ὅρκου πρός τό Ἑλληνικό Δημόσιον καί αὐτόν τῶν μυστικῶν ἑταιριῶν (στοῶν).

Ἀντιλαμβάνεσθε πώς γιά νά προβῇ σέ μία τέτοια κίνησιν τί θά ἐπληροφορήθῃ σχετικῶς μέ τούς κατέχοντας τίς δημόσιες θέσεις ! Διότι ποιοί ἦσαν αὐτοί πού κατεῖχαν θέσεις τοῦ δημοσίου; Ἐκεῖνοι πού ὄχι ἁπλῶς ἐγνώριζαν ἀνάγνωσιν καί γραφή ἀλλά πού εἶχαν τελειώσῃ καί β΄θμια ἐκπαίδευσιν. Καί ἐκεῖνα τά χρόνια τῆς ὀθωμανοκρατίας,ποιοί εἶχαν τέτοια δυνατότητα; Μά ποιοί ἄλλοι ἀπό τούς ἔχοντες καί κατέχοντες,συνήθεις γνωστούς...

Αὐτοί λοιπόν, ἀπό ...οἰκογενειακή παράδοσιν,συνήθως,ἦσαν μέλη τῶν μασονικῶν στοῶν («μυστικῶν ἑταιριῶν» ὅπως τότε ἐλέγοντο).Οἱ στοές αὐτές,πέραν τῆς σαχλαμάρας μέ τά διάφορα ἀνόητα τυπικά,πού ἀφοροῦσαν τούς βλάκες πού θά γίνονταν δοῦλοι τους,ὡς πρώτιστο μέλημά τους εἶχαν (καί ἀκόμη τό ἴδιο ἔχουν) καί τήν συγκέντρωσιν στοιχείων γιά τό ποιοί εἶναι «δικοί» τους καί ἀναλόγως τούς προωθοῦν στά ἀνώτατα ἀξιώματα.

Ἔφριξε,λοιπόν ὁ Καποδίστριας ἀπό τά στοιχεῖα πού ἦρθαν στά χέρια του καί ἔκανε νόμον τοῦ Κράτος τό ἀσυμβίβαστον τῶν δύο ὅρκων,ὅπως τό εἶχε θέσει στήν μυστική ἐγκύκλιον τοῦ 1828 :

«...Ἀπό τοιαύτην ἀρχήν ὁρμώμενοι εὐκόλως, θέλετε ἀποδείξει τό ἀσυμβίβαστον τῶν δύο ὅρκων, ἤγουν τοῦ ὑπηρετεῖν τό Κράτος, καί ὑπηρετεῖν μυστικήν Ἑταιρείαν, τῆς ὁποίας ὁ σκοπός εἶναι ώς ἐπί τό πλείστον ἄγνωστος εἰς τούς Ἑταίρους»

Τόν Αὔγουστον τοῦ 1831,μέ τήν ὑπ'ἀριθμ. 4286 ἐγκύκλιον,ἡ ὁποία ἐδημοσιεύθη ἐπισήμως στήν Γενική Ἐφημερίδα τῆς Ἑλλάδος (ἀριθμ. 65) 26/8/1831, ἀποφασιζόταν πώς ὅποιος δημόσιος ὑπάλληλος ἦταν σέ μυστική ἑταιρία (στοά),θά ἔπαιρνε ὅρκον πώς θά ἀπέχῃ αὐτῆς ἤ ἄλλως θά παυόταν τῆς θέσεώς του:

«...Ἑπομένως, διὰ νὰ προφυλάξετε τοὺς ὑπαλλήλους σας ἀπὸ τὰς ὀλεθρίους συνεπείας, δι' ἅς ἤθελαν εἶσθαι ὑπεύθυνοι, ἄν ἦσαν μέλη τῆς ῥηθείσης μυστικῆς ἐταιρίας, ἤ ἄλλης τινὸς τῆς αὐτῆς φύσεως, θέλετε τοὺς προβάλλει νὰ ὑπογράψωσι τὸν τύπον τοῦ ὅρκου, τὸν ὁποῖον ὁ Γραμματεὺς τῆς Ἐπικρατείας σᾶς ἀποστέλλει ὁμοῦ μὲ τὴν παροῦσαν. Ἐννοεῖται δὲ ὅτι ὅσοι τῶν ὑπαλλήλων δὲν θελήσουν νὰ τὸν ὑπογράψουν θέλουν ἀποβληθῆ καὶ περὶ τούτου θέλετε μᾶς ἀναφέρει»

Ὅλα αὐτά στίς 26 Αὐγούστου 1831,ἕναν μῆνα μετά ὁ Κυβερνήτης,ὁ μεγάλος αὐτός Ἕλλην πολιτικός ἐδολοφονήθη ! 


Τώρα τί κουταμάρες ἔστησαν,τά γνωστά κέντρα ἐξουσίας,μέ τίς δῆθεν διαφορές καί ἀνοησίες,μέ τούς Μαυρομιχαλαίους (τούς ὁποίους χρησιμοποίησαν ἐν τῇ βλακείᾳ τους),εἶναι παραμύθια καί μάλιστα χωρίς δράκους...

Τό νέο κράτος (τί κράτος δῆλα δή, προτεκτοράτο κανονικότατο !) τό ἅλωσαν μία χαρά καί εἶχαν τά σχέδιά τους καί προφανῶς κανένας Καποδίστριας δέν θά στεκόταν ἐμπόδιο σ'αὐτά.Καί ἐάν τότε ὑπῆρχε ἡ δικαιολογία,καί εὐλόγως ἔτσι ἦταν,πώς ἡ μεγάλη πλειοψηφία τοῦ κόσμου εἶχε παντελῆ ἄγνοια,σήμερα δέν ὑπάρχει οὔτε σταγόνα αὐτῆς. Καί τό νά λειτουργῆ,ἡ πλειοψηφία,βλακοειδῶς ὡς βοϊδόμαζα,εἶναι τοὐλάχιστον ἀπόδειξις παντελοῦς ἐλλείψεως ἔστω καί τῆς κοινῆς λογικῆς...

Συμπέρασμα : εἴμαστε τελειωμένοι καί μέ τήν βοῦλα...

Υ.Γ. Στήν Ἑλλάδα,σήμερα,λειτουργοῦν πάνω ἀπό 100 μασονικές στοές,ξέχωρα τῶν Ροταριανῶν (ξαδερφάκια εἶναι,μία ἀπό τά ἴδια...). Ὁ νοῶν νοείτω...

Καλή σας νύκτα ! 


Ἡ Πελασγική

Καποδίστριας καί Μασωνία (μέρος α΄) 

Καποδίστριας καί Μασωνία ...
Τί ἀκριβῶς ἔλεγε στήν μυστική ἐγκύκλιον πού ἔστειλε πρός τά ἔμπειστά του πρόσωπα,διαφόρους κρατικούς λειτουργούς,ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας,σχετικῶς μέ τίς διάφορες στοές («μυστικές ἑταιρίες» τίς ὀνόμαζε),πού τόν ἔβαλαν στό στόχαστρο τῶν παγκοσμίων ἐξουσιαστῶν; Ἄς τήν δοῦμε λοιπόν,μήπως καί κατανοήσουμε κάποια πράγματα :

«Γνωρίζει ἡ Κυβέρνησις, ὅτι Πολίται τινές ἐπιμένουν πιστεύοντες καί τούς ἄλλους πείθοντες, ὅτι αἱ Μυστικαί Ἑταιρεῖαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εἰς τήν Πατρίδα, ἠ τοὐλάχιστον Αἰγίδα ὑπό τήν ὁποίαν συνδεόμενοι μεταξύ των οἱ ἄνθρωποι διά μυστικῶν δεσμῶν δύνανται νά ἀπολαύσωσιν ἐντός τῆς Πατρίδος των καί διά τῆς ξένης ἐπιρροῆς ἀξιώματα, τιμάς, καί τό πλέον τύχην, ὅ ἐστί χρήματα.»

Παρασυρμένοι κάτοικοι τῆς ἑλλαδικῆς,πού πίστευαν πώς μέσῳ τῶν μυστικῶν ἑταιριῶν (μασονικῶν στοῶν, δῆλα δή) καί ἀξιώματα θά ἐλάμβανον ἀλλά καί πλούσιοι θά γίνονταν. Δέν ξέρω ἐάν τούς πολύ ἐνδιέφερε ἡ ...σωτηρία τῆς πατρίδος,ὅσον οἱ ὑποσχέσεις περί ἀξιωμάτων και χρήματος. Καί σίγουρα ἡ μωροφιλοδοξία ἐκείνων,ἦταν πού λειτούργησε ὡς τόν πλέον βασικό κριτήριο ἐπιλογῆς τους. Ἄρα γίνεται λόγος γιά ἄτομα ἐπικίνδυνα ! Καιροσκόπους,ἐγωϊστές,ἀνοήτους,ἀπαιδεύτους,ἄτομα πού γιά τό προσωπικό συμφέρον πατοῦσαν ἐπί πτωμάτων ἀλλά καί ἄτομα μειωμένης διανοίας πού εὐκόλως γίνονταν τά πιόνια τῶν συνωμοτῶν-ἐξουσιαστῶν. 

Ἡ φρᾶσις «συνδεόμενοι μεταξύ των διά μυστικῶν δεσμῶν» πού λέει ὁ Καποδίστριας,ὁ ὁποῖος γνωρίζει πολύ καλῶς τί γίνεται μέσα σ'αὐτές τίς στοές,ἀποδεικνύει τήν ἀνοησία τῶν ἐμπλεκομένων μ'αὐτές. Διότι ὅλες αὐτες οἱ μπαροῦφες με τούς διάφορους ὅρκους,τελετουργικά,συμβολισμούς κ.λπ. ἄν μή τί ἄλλο ἀποδεικνύει πόσο εὔκολα οἱ ἀνόητοι ἄνθρωποι πείθονται γιά πράγματα πού εἶναι,κυριολεκτικῶς,ἀνύπαρκτα καί ἄνευ λογικῆς βάσεως ! 

«θέλετε τούς ἐξηγήσει τούς κινδύνους εἰς τούς ὁποίους ἐκτίθενται πλανώμενοι ἀπό ὀλίγους τινάς ὅλως διόλου εἰς τά τοιαῦτα ἐνασχολουμένους »

Γιά ποίους κινδύνους ἔκανε λόγον ὁ Κυβερνήτης; Μά γιά ποιούς ἄλλους ἀπό ἐκείνους πού καταδεικνύουν συγκεκριμένα πρόσωπα πού ὡφελοῦνται ἀπό τήν ἐκμετάλευσιν τῶν πολλῶν. Ἐκείνους πού δουλοποιοῦν ἀνθρώπους γιά νά ἀπολαμβάνουν τελικῶς οἱ ἴδιοι τά πάντα καί ἐς ἀεί ! Τυχαῖον εἶναι πού σ'ὅλες τίς θέσεις ἐξουσίας βρίσκονται μασόνοι; Τυχαῖον εἶναι πού αὐτοί ὑπηρετοῦν ἀπολύτως  καί πιθανῶς ἐνσυνειδήτως,τούς ἀφεντάδες τους; Καί νομίζετε καί θεωρεῖτε,κάποιους ἀπό αὐτούς ὡς πολύ ...πατριῶτες ! Καί τούς περιμένετε (χά !),ν'ἀναστηθοῦν ἐκ νεκρῶν γιά νά σᾶς σώσουν...

Γιά κυττᾶτε ἐδῶ : 
 Τί,σᾶς κάνῃ ἐντύπωσιν ἔ; Ἔ,διαβᾶστε καί ἐδῶ γιά νά καταλάβετε τό μέγεθος τῆς κοροϊδίας πού σᾶς κάνουν : 

 Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΙΣΡΑΗΛ

Ἔμ,γιατί νομίζετε κυνηγήθηκε ἀπό θεούς καί δαίμονες ὁ Καποδίστριας; Ὁ Κυβερνήτης,γνώριζε πολύ καλῶς τίς λειτουργίες τῶν μασώνων-σιώνων,γιατί κακά τά ψέματα εἶχε περάσῃ καί αὐτός ἀπό τά λημέρια τους. Ἄλλως τε,ἡ παλαιότερη μασονική στοά στήν Ἑλλάδα ἦταν αὐτή τῆς Κέρκυρας,τῆς ἐνετοκρατουμένης Κέρκυρας (ἔχει σημασία...) πού χρονολογεῖται περί τό 1740 καί ὀνομαζόταν «Beneficenza» (Φιλανθρωπία, ἤ  μέ ἄλλα λόγια, ὁ μανδύας πού χρησιμοποιοῦσαν γιά νά ἐγκλωβίζουν τά κορόϊδα) ! Αὐτό  λοιπόν καί ὁ Καποδίστριας ἤθελε νά τούς δείξῃ πώς πίσω ἀπό τέτοιες ...ἀγαθές προθέσεις κρύβονται οἱ μεγαλύτεροι ἐκμεταλευτές,διά τοῦτο ἔλεγε :

«Ἀπό τήν κατηγορίαν τῶν Ἑταιρειῶν τών μή συμβιβαζομένων μέ τά κατά Νόμους καθεστῶτα δέν ἀποκλείομεν καί τήν πρό αἰώνων γνωριζομένην ὑπό τῶ ὀνόματι τῆς Ἀδελφοποιείας, ἤ Ἀγάπης»

Καλοῦσε ὁ Κυβερνήτης,μέσῳ τοῦ ἐγγράφου αὐτοῦ,ὅλους τούς κρατικούς λειουργούς νά ἐνημερώσουν τήν κυβέρνησίν του,γιά τούς μασόνους καί μέλη διαφόρων στοῶν,ὥστε νά καθαρίσῃ τόν τόπον ἀπό ἐκείνους πού προφανῶς καί ἀποδεδειγμένως εἶχαν τελείως διαφόρους σκοπούς καί στόχους οἱ ὁποῖοι καμμία σχέσιν δέν εἶχαν μέ τό καλόν  τῆς Πατρίδος,ἀντιθέτως... 

Φαντάζεστε ποία θά ἦταν ἡ τύχη τῆς Ἑλλάδος ἐάν εἶχε προλάβῃ ὁ Καποδίστριας νά τελειώσῃ ὁριστικῶς καί ἀμετακλήτως μέ τό θέμα τῶν μασόνων καί τῶν στοῶν; 

Δυστυχῶς,συνέβη ἀκριβῶς τό ἀντίθετον καί ἔτσι οἱ μασῶνοι κυριαρχοῦν ἀπό τότε ἕως σήμερα σέ κάθε τομέα τῆς ἐξουσίας ! Ἡ Ἑλλάς βιώνει ἄμεσα τήν κυριαρχία αὐτήν καί τήν κατάντια της τήν νοιώθουμε καί ἐμεῖς στό πετσί μας,σήμερα περισσότερο ἀπό ποτέ ! 

Ὅλοι,ἀπό Βενιζέλους καί Καραμανλῆδες ἕως Μητσοτάκηδες,Παπανδρέηδες,Παπαδόπουλοι καί Παττακοί μαζύ μέ τ'ἀνηψούδια τους Τσίπριδες, εἶναι βουτηγμένοι μέσα στήν μασωνία. Πῶς ἀλλιῶς θά ἐλάμβανον,ἄλλως τε,θέσεις ἐξουσίας; 


Νομίζετε πώς προσπαθῶ νά ῥίξω τίς εὐθῦνες ὅσων κακῶν συμβαίνουν στήν χώρα μας,ἀποκλειστικῶς στούς συνωμότες καί μασόνους; Ὄχι βεβαίως,ὅμως σίγουρα το μεγαλύτερο ποσοστό τῶν δεινῶν μας,ἀνήκει σ'αὐτούς. Ἑκεῖνο πού μένει ἀνήκει σ'ὅλους τούς κατοίκους τῆς ἑλλαδικῆς πού εἴτε ἔχουν μάτια  κλειστά εἴτε ἐκόντες τά κρατοῦν ἐρμητικῶς κλειστά ...Ἡ συντήρησις μιᾶς νοσηρῆς καταστάσεως καί μάλιστα μέ τέτοια ἀνοχή (!) εἶναι πρός ψυχολογικήν διερεύνησιν. Δέν ξέρω ὅμως ἄν ὁ χρόνος εἶναι ἐπαρκής γιά κάτι παρόμοιον ἤ μήπως ξυπνήσουμε ἕνα πολύ κοντινό αὔριο καί δοῦμε πώς ἔχουν χαθῇ τά πάντα  ἐκτός ἀπό αὐτούς...

Ἡ Πελασγική  

Καποδίστριας καί Μασωνία (μέρος β΄)

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

Ὁμοφυλόφιλη ἀρχηγός,μαῦροι ὑποψήφιοι καί ὅλοι ἀγαποῦν μέ πάθος τό Ἰσραήλ ! Αὐτό εἶναι τό κόμμα τῶν γερμανῶν ναζί; ! ! !

 
φωτό

Ἀκόμη δέν ἔχω καταλάβῃ,πῶς γίνεται ἕνα κόμμα πού ἔχει πρωτίστως : γυναῖκα ἀρχηγό καί μάλιστα ὄχι ὅ,τι κι' ὅ,τι,λεσβία ξεφωνημένη πού ἐδῶ καί 10 χρόνια συζεῖ μέ μία μελαμψή γυναῖκα ἀπό τήν Σρί -Λάνκα,ἐπίσης στά ψηφοδέλτιά της φιγουράριζαν ὑποψήφιοι τῆς μαύρης φυλῆς καί ἴσως καί κάποιοι ἀκόμη ὁμοφυλόφιλοι (ποιός ξέρει ;),ἀφοῦ ἔχει ἀρκετούς ψηφοφόρους ἀπό τήν κατηγορία αὐτή καί τέλος ἔχουν ἐπανειλλημένως ἐκφράσῃ τήν συμπαράστασή τους,ἀλλά καί τήν ἰδιαίτερη λατρεία τους στό κράτος τοῦ Ἰσραήλ,αὐτό τό κόμμα νά τό χαρακτηρίζουν «ναζιστικό» ! 

Ἡ κυρία AliceWeidel,μέ ἰδιαίτερη χαρά σημειώνει στό Twitter της πώς συναντιέται μέ μουσουλμάνους ! 
Καί τό λένε καί τό διατυμπανίζουν ὅλοι,μά ὅλοι οἱ τῶν μμε,σέ παγκόσμιον ἐπίπεδον ! 

Καί γιά νά καταλάβω (ἄν εἶναι δυνατόν κάτι τέτοιο !) οἱ Γερμανοί ...ἐθνικιστές,αὐτό εἶναι πού θέλουν γιά τό καλό τῆς χώρας τους; Μία πολυπολιτισμική χώρα,πού θά ἀποδέχεται τίς ...διαφορετικότητες καί θά ὑποστηρίζῃ ἐκείνους πού τούς κληρονόμησαν τό σύμπλεγμα ἐνοχῆς εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων ! ! !  

Daniel Rottmann, μέλος τῆς AfD in Baden-Württemberg
  Μά,αὐτό ἀκριβῶς δέν πιστεύουν καί κάνουν τά δύο μεγάλα κόμματα (αὐτά πού τούς ὑπέδειξαν καί ἐπέβαλαν οἱ ...νικητές ) πού μονοπωλοῦν τήν ἐξουσία στήν Γερμανία ἀπό τό 1946 καί μετά; Μήπως ἔχω χάσῃ ἐπεισόδια καί δέν τό ξέρω ! ! ! 

Ἡ κυρία AliceWeidel καί ἡ ἐπί 10ετίας σύντροφός της...
«Ἐμεῖς ὑποστηρίζουμε ΠΑΝΤΑ τό Ἰσραήλ ...»
Καί γιά νά καταλάβω,ἐπίσης,τί σημαίνει ναζί; Οἱ ὑποστηρικτές τοῦ Χίτλερ δέν εἶναι; Ὁ Χίτλερ δέν μιλοῦσε γιά Ἄρια φυλή; Δέν ἔλεγε γιά τούς ἑβραίους πώς εἶναι οἱ ἐχθροί τῶν λαῶν πού ἀπομυζοῦν τό αἷμα τους ; Καί ἄς μήν ἀναφερθῶ γιά τό ποιά ἦταν ἡ θέσις τους γιά τούς ὁμοφυλοφίλους...


Καί ἐν τέλει ἐκεῖνο τό : «Ein Nation, ein Volk, ein Führer» ( ἕνα ἔθνος,μία φυλή,ἕνας ἡγέτης), ποῦ ἀκριβῶς βρίσκεται μέσα στήν ἱδεολογία τοῦ AFD ; ! 

Κεντρικά τοῦ AFD στό Κίελο,βράδυ Κυριακῆς
Τελικῶς,αὐτό πού συμπεραίνω εἶναι πώς ἡ παγκόσμια σιωνιστική συνωμοσία πού ὁλοκληρωτικῶς ἐξουσιάζει,ὄχι ἁπλῶς τούς λαούς ἀλλά πρωτίστως ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΩΣ, ὅλη τήν ἀνθρωπότητα,δείχνει στά ἴσια τό προσωπεῖο της. Καί εἶναι τόσο πολύ ἄσχημο,τόσο φρικτό πού ἐξ ἀνάγκης πρέπει νά τό μετατρέψῃ σέ ὅμορφο ! Αὐτή τήν διαστρέβλωσι δέν εἶναι τώρα πού τήν πραγματοποιεῖ,ἀλλά πολύ,μά πολύ καιρό πρίν. Ἑκατό χρόνια,τοὐλάχιστον,ἡ ἀσχήμια σέ κάθε ἔκφρασιν τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν ἔχει ἐπιτύχει νά λάβῃ τήν θέσιν τοῦ ἀρχαἰου ἑλληνικοῦ : «ὡραῖον τε καλόν». Μέσῳ αὐτοῦ τοῦ ...παιχνιδιοῦ τοῦ μυαλοῦ δέν εἶναι καθόλου δύσκολον νά ἐπιτύχῃ κανείς καἰ τήν διαστρέβλωσιν λοιπῶν ἐννοιῶν.
  Ἄλλωστε τό βιώσαμε πρῶτοι μέ τήν ...ἀριστερή κυβέρνησιν τοῦ Chipra. Ἀπό τήν πολιτική του,τήν μετατροπή τοῦ ΟΧΙ σέ ΝΑΙ (δέν κουνήθηκε φῦλλο,προφανῶς ὁ λαός πίστεψε πώς ψήφισε ΝΑΙ),ἕως τά στελέχη τῆς κυβερνήσεώς του καί τούς βουλευτές του πού μᾶλλον παίρνουν βραβεῖο ἀσχήμιας ... 

Ἔτσι καί τό γερμανικό AFD,θά εἶναι τό ναζιστικό κόμμα τῆς Γερμανίας,πού θά λειτουργῆ ὡς τό φόβητρο ἐντός καί ἐκτός τῆς χώρας τους. Καί βεβαίως θά χρησιμεύσῃ καί γιά πολλά ἄλλα πού θά ἀκολουθήσουν...


Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ «ΧΑΣΑΠΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΚΙΣΣΙΝΓΚΕΡ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

Συμπέρασμα : Τέλος οἱ Πατρίδες,οἱ μεγάλες ἰδέες,οἱ ἐθνικιστικές φωνές. Ὁ πολυπολιτισμός καί τό ἐπέκεινα αὐτοῦ εἶναι τό τελικόν στάδιον τῶν σχεδίων τῆς ΝΤΠ καί προφανῶς εἶναι ἀποφασισμένοι νά μήν ἀφήσουν κανέναν νά τούς τό χαλάσῃ,μέ ὅ,τι σημαίνει αὐτό...

Ἡ Πελασγική

Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

Ναί,αὐτοί μᾶς ἐξουσιάζουν,γιατί ἐσεῖς τό θέλετε !


Ἄλα,εἰς τήν ὑγεία τοῦ κορόϊδου λαοῦ ! ! !
Αὐτοί τό γλεντοῦν καί βεβαίως τρῶνε καλά,πολύ καλά ! Ἐσεῖς μήν ξεχνᾶτε νά τούς ψηφίζετε...

Τα ξεφτιλίκια του Κουρουμπλή. Χορεύει ζειμπέκικο στη γιορτή του λαμόγιου που κατέστρεψε τον Αργοσαρωνικό. Βάλτε τον φυλακή τον καραγκιόζη (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)


Σ'ἐκεῖνο τό γλέντι τοῦ ...ἐφοπλιστή Κουντούρη,μέ τίς ἀστακομακαρονάδες,καί ὁ συριζαῖος δήμαρχος Περάματος,Γιάννης Λαγουδάκης. Ἔμ,πρέπει νά ταΐζονται καλά γιά τίς ἀνάγκες τῆς ...δουλειᾶς...

 
 ΘΑΥΜΑ…Ο ΚΟΥΡΟΥΠΛΗΣ ΧΟΡΕΥΕΙ ΖΕΜΠΕΚΙΕΣ….video

Η «ΑΠΟΛΟΓΙΑ» ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ «ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ». 30′ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΟΥ ΑΡΕΣΚΕΤΑΙ ΝΑ ΞΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΤΑ ΣΤΑ ΠΕΝΤΑΣΤΕΡΑ Κ’ ΣΤΑ ΚΑΖΙΝΟ. ΤΕΤΟΙΟΣ «ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ» ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΑΣ ΤΟΝ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ. ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ 10 ΟΣΚΑΡ


Το καζίνο, ήταν ένας αντιπερισπασμός από τον Καμμένο για να διασωθή ο Κουρουμπλής ή μήπως επρόκειτο περί... «ξεπλύματος μαύρου χρήματος»; ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Η Μαρία Γιαννακάκη βρίσκεται πίσω από την προδοτική τροπολογία για την νομιμοποίηση των τουρκοσυλλόγων στην Θράκη 


Καί ἡ ζωή στό ἑλλαδιστάν,συνεχίζεται σάν νά μήν ἔχει συμβῆ ...τίποτα ! 

Ἡ Πελασγική

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

Ἔ, ἄμα ἔχεις κάποιους νά ἀναπαράγουν τίς ὑποκρισίες τοῦ Παπανδρέα,τί νά περιμένεις ;

Πράγματι ῥαντεβοῦ μέ τόν ΟΛΕΘΡΟΝ !
Κυκλοφόρησε κάποιο ἄρθρο (ἐδῶ),πού φιλοξενεῖ ἕνα θέμα τοῦ Παπανδρέα,γραμμένο πρό 30ετίας. Μάλιστα,μέ θαυμασμό γιά τό περιεχόμενό του, ὁ συντάκτης βλέπει,στά γραφόμενα τοῦ πιό ἄχρηστου,ῥαδιούργου,ψεύτη,ὑποκριτή,καλοπερασάκια,ὑπερόπτη,καιροσκόπου πολιτικοῦ,τήν πρόβλεψιν καταρρεύσεως τῆς ἑλλαδικῆς οἰκονομίας καί μάλιστα ἐπισημαίνει τίς ὀρθές του αἰτιολογήσεις παραβλέποντας τά εὐνόητα,πώς αὐτός ἦταν πρωθυπουργός τότε καί εἶναι αὐτά πού ἐνῶ τά στηλίτευε,αὐτά ἀκριβῶς ἔκανε !

Δέν πρόκειται νά μπῶ σέ λεπτομέρειες,δέν ἀξίζει τόν κόπον ἀφοῦ ὅλοι,σχεδόν,γνωρίζουμε πόσο κακό ἔχει κάνῃ στήν χώρα. Καί μόνον πού ἔκανε καθεστώς τήν πλέον πιό ἄχρηστη γενιά πολιτικάντηδων πού ἔχει περάσῃ ἀπό τόν τόπον τοῦτον,ἀρκεῖ γιά νά μήν ὑπάρξει καμμία ἀπολύτως συγχώρεσις...

Θά θυμήσω,ὅμως,αὐτό πού εἶχε δηλώσει στόν Οbserver ,τό ὁποῖο ἀποδεικνύει τήν ὁλοκληρωτική εὐθύνη γιά τήν σημερινή κατάντια τῆς χώρας. ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ !

  Εἶχε πῆ : « Σκοπός μας δέν εἶναι ἁπλῶς νά καταλάβουμε τήν ἐξουσία,ἀλλά νά φτιάξουμε τούς μηχανισμούς ἐκείνους πού θά μᾶς κρατήσουν γιά πάντα σ'αὐτήν »

Καταλάβατε ; Μηχανισμούς πού θά τούς κρατοῦσαν ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ στήν ἐξουσίαν !

Καί ποιός δέν θυμᾶται τόν διπλασιασμό τῶν μισθῶν τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων,τά προνόμια πού ἁπλόχερα τούς ἔδωσε,τήν ὑπέρδιόγκωσιν τοῦ δημοσίου (ἐφεύρισκαν ἀπίθανες θέσεις γιά νά βολέψουν τίς στρατιές τῶν πρασινοφρουρῶν πού εἶχαν δημιουργήσῃ,κυρίως δέ ἀπό τήν ἐπαρχία πού τήν ἐρήμωσαν στήν κυριολεξία !).Αὐτός δέν εἶναι πού ἔκανε ἰδανικό ὅνειρο στούς νέους,τό βόλεμα στό δημόσιο;

Δέν εἶναι λοιπόν ὑποκρισία νά λέει,ἕξ χρόνια μετά τήν κατάληψιν τῆς ἐξουσίας :

« Η Ελλάδα έχει επίσης έναν υπερτροφικό δημόσιο τομέα. Αυτοί που εργάζονται στον δημόσιο τομέα είναι προνομιούχοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα. Το όνειρο που καλλιεργήθηκε στον μέσο Έλληνα είναι να γίνει μισθωτός υπάλληλος του κράτους. Και αυτό διότι έχουν τους υψηλότερους μισθούς, συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη και καλές διακοπές. Την διόγκωση του δημόσιου τομέα δεν δημιουργήσαμε εμείς οι σοσιαλιστές, την δημιούργησαν οι συνταγματάρχες

Ἄκου οἱ συνταγματάρχες !  Οἱ συνταγματάρχες εἶχαν ἕναν σωστότατον καταμερισμό τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων καί μάλιστα μέ ὡράρια πού λειτουργοῦσαν καί τό ἀπόγευμα. Καί οἱ μισθοί βρίσκονταν σέ σωστή ἀναλογία πρός ἐκείνους τοῦ ἐργατικοῦ κόσμου. Εἶχαν καί τούς ἐπιθεωρητές πού τούς ἤλεγχαν καί σπάνια ἕως καθόλου,θά ἄκουγες γιά ρεμοῦλες καί σκάνδαλα.Τά ζήσαμε αὐτά καί τά γνωρίζουμε καλῶς καί κανένας Παπανδρέας δέν θά μᾶς στρεβλώσῃ τήν πραγματικότητα.


 Ὅταν λοιπόν λέει : «Για να διατηρηθεί σήμερα μία χώρα θα πρέπει να παράγει προϊόντα»,κάτι πού βεβαίως εἶναι πολύ σωστόν,καλόν θά ἦταν νά κυττοῦσε πίσω ἀπό τήν ὑποκρισία του καί νά ἔβλεπε πώς τά ἐγκαταλελειμένα χωράφια καί περιβόλια δέν τά δημιούργησαν φαντάσματα,ἀλλά οἱ δικές τους πολιτικές τοῦ βολέματος καί τῆς πελατειακῆς  πολιτικῆς πού ἄσκησε μέ γνώμονα μοναδικόν τό ἴδιον συμφέρον πού ἀποσκοποῦσε στό θρόνιασμα στήν ἐξουσία.

Τούς Μαυράκηδες,τούς Ἀθανασόπουλους,τούς Πόπωτες,τούς Κοσκωτάδες καί τά δεκάδες τεράστια οἰκονομικά σκάνδαλα ποιός τά ἔκανε,ἄρα γε;

ΠΑΣΟΚ: Η Bίβλος των μεγάλων οικονομικών σκανδάλων από το 1981 μέχρι σήμερα 

Δέν εἶναι αὐτά πού ἔφεραν τόν οἰκονομικό ὅλεθρον σέ μία χώρα πού δέν εἶχε κανένα περιθώριο καί γιά τό πιό μικρό οἰκονομικόν σκάνδαλον ; Δέν εἶναι αὐτός,ὁ ὑποκρίταρος,πού ἔδιδε ἄφεσιν ἀμαρτιῶν καί ταυτοχρόνως νομιμοποιοῦσε τίς ρεμοῦλες ; Δέν εἶναι αὐτός τοῦ «Τσοβόλα δῶστα ὅλα» πού παρακινοῦσε στήν πιό χυδαῖα λεηλάτηση τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας ; !


Εἶναι,τοὐλάχιστον,ὕποπτον,νά προωθοῦνται θέματα πού «δικαιώνουν» τόν κατά κανόνα ὑπεύθυνο τῆς σημερινῆς κατάντιας καί μάλιστα νά χαρακτηρίζονται «συγκλονιστικά» ! Εἶναι λές καί ὁ ἐφιάλτης πάη νά μεταμορφωθῆ σέ εὐχάριστο ὀνείρεμα ! Ἀλλά καί μόνον νά θυμηθῆ κανείς ὅλες ἐκείνες τίς φάτσες καί τά ὀνόματα πού μᾶς κατσικώθηκαν στόν σβέρκο σάν τά πιό μολυσμένα τσιμπούρια,μέχρι καί σήμερα ἀκόμη,θά ἀντιληφθῇ πώς ὅ,τι καί νά ξεθάψουν,ὅ,τι καί νά φέρουν στό φῶς δέν θά μπορέσουν νά διαλύσουν τό ζωφερό σκότος πού μᾶς κληρονόμησαν καί μᾶς πλακώνει ὅλο καί πιό βαρύ. Γιατί,πολύ ἁπλῶς,τά ζήσαμε καί δυστυχῶς ἀκόμη τά ζοῦμε,μέ τήν χείριστην μορφήν τους,σήμερα ἀπό τούς μιμητές ἐκείνου τοῦ ἀρχιαπατεῶνος πολιτικάντη ! 


Ἡ Πελασγική

Διαβᾶστε γιά νά μήν ξεχνᾶτε :

Rosh Hashanah,μεγάλη ἑορτή γιά τούς ἑβραίους,μεγάλη βράβευσις γιά τόν Κοτζιᾶ !


Rosh Hashanah εἶναι ἡ πρωτοχρονιά τῶν ἑβραίων καί ἑορτάζεται τήν ἡμέρα τῆς Φθινοπωρινῆς ἰσημερίας. Εἶναι διήμερος (20-21 Σεπτεμβρίου) καί εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς φωνῆς πρός τόν Ἰαχβέ. Ἐξ' οὖ καί τό Σοφάρ πού καλεῖ ὅλους,πρός ὕμνησιν τοῦ θεοῦ τους.

Τήν ἡμέρα αὐτήν ἐπέλεξαν οἱ ἑβραῖοι τοῦ Παγκοσμίου Ἑβραϊκοῦ Συμβουλίου(World Jewish Congress) νά βραβεύσουν τόν ὑπουργό ἐξωτερικῶν τῆς ἑλλαδικῆς,Κοτζιᾶ ! 

Ἄν κρίνουμε ἀπό αὐτό πού εἶπε ὁ πρόεδρος του WJC,Ronald Lauderἕνα μικρό δῶρο μέ μεγάλο συμβολισμόν» δέν ἦταν καθόλου τυχαία ἡ ἐπιλογή τῆς συγκεκριμένης ἡμέρας...


Καί ὁ ἑλλαδίτης Κοτζιᾶς τί εἶπε; Κάλεσε τήν Δύσιν :
«νά πάψῃ νά εἶναι δίγλωσση καί ὑποκριτική καί νά ἐγγυηθῆ τήν ἀσφάλεια τοῦ Ἰσραήλ» γιατί τό κράτος αὐτό « ἀποτελεῖ μία λειτουργική δημοκρατία στήν Μέση Ἀνατολή»!

Ἀπορία : Πὀτε ἡ Δύσις δέν ἦταν μέ τό πλευρό τῶν ἑβραίων; ! ! ! Ὑπάρχει ἔστω καί μία στιγμή στά χρονικά,πού νά μήν ἔδειξε τήν ἀμέριστον συμπαράστασί της πρός τό Ἰσραήλ; Ὑπάρχει; Ὅσο γιά τό τί ἐστί δημοκρατική ἀντίληψις γιά τό Ἰσραήλ,καλύτερα νά μήν σχολιάσω...

Ἄ, ἦταν ΚΑΙ ὁ Κύπριος ὑπουργός ἐξωτερικῶν ἐκεῖ,ἀλλά καί ὁ ἑβραῖος Νίμιτς (ὑπεύθυνος γιά τό Σκοπιανό) παρών. Πολλοί οἱ ...συμβολισμοί,ἔτσι; Κακά μαντάτα γιά τήν ἑλλαδική...


Ἱδρωκόπησε ἀλλά τό εἶπε τό ...ποιήμα του. Ὁ Κατρούγκαλος τί ἔκανε ἐκεῖ,δέν μᾶς εἶπαν...
« λάλησον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ, λέγων· τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου μιᾷ τοῦ μηνὸς ἔσται ὑμῖν ἀνάπαυσις, μνημόσυνον σαλπίγγων, κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν· ...πᾶσα ψυχή, ἥτις μὴ ταπεινωθήσεται ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἐξολοθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς.»(Λευϊτικόν κεφ.24-29)

Ἡ Πελασγική

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017

Ἡ ἐπιχείρησις τῆς Cia στήν Χάμα καί οἱ 850 μισθοφόροι της, νεκροί (βίντεο)


850... μετριοπαθεῖς στήν καρότσα
Μετά την ενημέρωση του εκπρόσωπου του Ρωσικού Επιτελείου στρατηγού Σεργκέι Ρουντσκόι μάθαμε όλα τα ντεσού της επιχείρησης των ισλαμιστών στην βόρεια Χάμα.

Οι «σκηνοθέτες» από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες θέλησαν να αιχμαλωτίσουν 29 ελαφρά οπλισμένους ρώσους αλφαμίτες που είχαν διαταχθεί στη ζώνη αποκλιμάκωσης.
Έτσι, μια στρατιά από «μετριοαπαθείς» μαχαιροβγάλτες και δολοφόνους σε συντονισμό της «Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ», παραβιάζοντας τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση με άρματα μάχης και πυροβολικό. 


Οι 29 Ρώσοι είχαν παγιδευτεί για αρκετές ώρες από τους μαχητές, και έδωσαν σκληρή μάχη για την επιβίωσή τους.
Σε βοήθεια τους έπεσαν καταδρομείς των ειδικών δυνάμεων και τα Σουχόι κατάφεραν πλήγματα ακριβείας στους μετριοπαθείς ηθοποιούς της Cia και του Παρατηρητηρίου. 


Ο απολογισμός αφού μάζεψαν τα διάσπαρτα πτώματα. Περίπου 850 τρομοκράτες, , 11 TANKS, 4 ΤΟΜΠ, 46 Πικαπ αυτοκίνητα, fπέντε Όλμοι, 20 φορτηγά, καταστράφηκαν.

Άντε με τις υγείες τους. Πάντα τέτοια!


Δελτίο τῶν 11


(βίντεο ἀπό ἐδῶ)  (καί ἡ ἐνημέρωσις,ἀπό τόν ἐκπρόσωπον τοῦ Ῥωσσικοῦ Ἐπιτελείου. στρατηγό Σεργκέι Ρουντσκόι(Sergei Rudskoi ), ἀπό ἐδῶ

Ἡ Πελασγική 

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017

«Ἡ Κόκκινη Συμφωνία» (1938): «Ὁ σκοπός τοῦ Τεκτονισμοῦ εἶναι ὁ θρίαμβος τοῦ Κομμουνισμοῦ»

 
Ο Κομμουνισμός σχετίζεται με τον Τεκτονισμό; Για πολλούς σαφέστατα. Ο δεύτερος έχει επηρεάσει τον πρώτο, ενώ και οι δύο κινήσεις εδράζουν την προπαγάνδα τους στους όρους  "πρόοδος", "ανθρωπιά", "ισότητα" και "καθολική αδελφότητα". Μια κοινή αντίληψη για τα δύο κινήματα από αρκετούς κριτικούς είναι ότι πρόκειται για εργαλεία του διεθνούς εβραϊσμού. (Διάβασε Μπολσεβικισμός και Εβραίοι και την δήλωση Πούτιν!). [Στην φώτο: άγαλμα του Λένιν, έξω από Μασονική Στοά στο Seattle των ΗΠΑ].  

Στενότερη σχέση με τον Ελευθεροτεκτονισμό της Μεγάλης Ανατολής έχει ο Τροτσκισμός. Για παράδειγμα ο ιδρυτής του γαλλικού τροτσκιστικού κόμματος Frédéric Zeller ήταν Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας στη δεκαετία του 1970. Ο Λέων Τρότσκι (πραγματικό όνομα : Lev ή Leiba Davidovich Bronshtein) στα συγγράμματά του αναφέρθηκε σε μασονικές ομάδες όπως οι Καρμπονάροι και οι Illuminati ως πρωτο-κομμουνιστικές. Διάβασε το άρθρο: Λέον Τρότσκι: «Illuminati, οι πρόδρομοι της επανάστασης».

Παρακάτω θα μιλήσουμε για το “Red Symphony”. (Όλο το κείμενο μεταφρασμένο στα αγγλικά εδώ - σε pdf εδώ).

Το "Red Symphony" («Κόκκινη Συμφωνία») είναι ένα διαδικτυακό ‘classic’ που είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθεί σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο και οι λόγοι είναι προφανείς. Πρόκειται για τα πρακτικά μιας ανάκρισης της NKVD (σοβιετικής μυστικής υπηρεσίας ασφαλείας) για τις εικονικές δίκες Μόσχας, το 1938.

 
Ο κρατούμενος ήταν ο Κριστιάν Ρακόφσκι (Christian Rakovsky), (βουλγαρικό όνομα: Krastyo Georgiev Stanchev), ένας Βούλγαρος υπάλληλος της Κομιντέρν. Ο Ρακόφσκι (1873 – 1941) ήταν ένας από τους ιδρυτές της Κομμουνιστικής Διεθνούς, Βούλγαρος μπολσεβίκος, σοβιετικός πρεσβευτής στο Παρίσι και το Λονδίνο, και αρχηγός του κράτους της Ουκρανίας. Αντιτάχθηκε στον Ιωσήφ Στάλιν και συσπειρώθηκε με την «Αριστερή Αντιπολίτευση» και ως εκ τούτου περιθωριοποιήθηκε στο εσωτερικό της κυβέρνησης και απεστάλη ως σοβιετικός πρεσβευτής στο Λονδίνο και το Παρίσι. Ανακλήθηκε από το Παρίσι το φθινόπωρο του 1927, αφότου υπέγραψε σε μια αμφιλεγόμενη τροτσκιστική πλατφόρμα που ενέκρινε την «παγκόσμια επανάσταση». Ο Ρακόφσκι άσκησε τροτσκιστική κριτική κατά του σταλινισμού περιγράφοντάς τον ως «γραφειοκρατικό κεντρισμό» και υπέστη εσωτερική εξορία. Αν και υποτάχθηκε στην ηγεσία του Στάλιν το 1934, ενεπλάκη στη δίκη των Είκοσι Ενός (μέρος των Δικών της Μόσχας που οδήγησαν στην καταδίκη και την εκτέλεση εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων από το 1936 μέχρι το 1938), φυλακίστηκε και εκτελέστηκε από την NKVD κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. 
 
Ρακόφσκι και Τρότσκι
Για να επιστρέψουμε στο "Red Symphony". Ο Ρακόφσκι ήταν πράκτορας των Rothschild και οι εξηγήσεις του για τον Μαρξ, τον Λένιν, τον Τρότσκι, τον Χίτλερ κλπ είναι εκπληκτικές, λόγω της επεξηγηματικής αριστείας τους. Πάνω απ’ όλα ο ίδιος εξηγεί πώς και γιατί οι διεθνείς τραπεζίτες ήταν πίσω από τον κομμουνισμό. Το “Red Symphony” αποκαλύπτει επίσης, έναν κόσμο εβραϊκής συνωμοσίας που θα μπορούσε να απειλήσει τον Στάλιν.

Εάν το κείμενο αποτελεί μια πλαστογραφία, είναι ένα πνευματικό αριστούργημα. Δύο αντιρρήσεις εγείρονται: η φαινομενικά αναχρονιστική χρήση των όρων «Παγκόσμια Τράπεζα» και «Κοινοπολιτεία». Όσον αφορά το πρώτο, φαίνεται να αναφέρεται στην BIS, η οποία ήταν μια παγκόσμια τράπεζα εκείνη τη χρονική στιγμή, αν και δεν αναφέρεται συνήθως ως τέτοια. Όσον αφορά το δεύτερο, ο όρος είχε μερικές φορές χρησιμοποιηθεί για να δηλώσει τη Βρετανική Αυτοκρατορία, μέχρι που έγινε ο επίσημος όρος μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η ανάλυση του Ρακόφσκι περί μαρξισμού είναι καταστροφική και θα πρέπει να ζητείται να διαβάζεται σε κάθε πανεπιστήμιο. Ο Ρακόφσκι επισημαίνει πώς ο Μαρξ είναι προσεκτικός στο να αποφύγει να ασχοληθεί με τη δύναμη των τραπεζών, δηλαδή την ιδιωτικοποιημένη δημιουργία παραστατικού χρήματος (fiat money), που αναγκάζει ακόμα και τα πιο ισχυρά κράτη σε άθλιο και τεράστιο χρέος, και την αναγκαιότητα της φορολόγησης των πολιτών τους μέχρι τον λαιμό και το δανεισμό από ιδιωτικές πιστωτές. Οι τραπεζίτες, επίσης, μαγικά απέφυγαν τα μαρξιστικά επαναστατικά λουτρά αίματος του εικοστού αιώνα, τα οποία τρομοκρατούσαν κάθε άλλο τομέα της λεγόμενης «μπουρζουαζίας - αστικής τάξης» - από καταστηματάρχες έως αγρότες που όργωναν την δική τους γη.

Η ανάλυση του Ρακόφσκι για την Ρωσική Επανάσταση και την άνοδο του Χίτλερ είναι εκπληκτική, αλλά εξαιρετικά αληθοφανής λόγω της άψογης και λεπτομερούς λογικής της. Στο τέλος της ανάκρισης, ο Ρακόφσκι ενημερώνει τον ανακριτή του ότι οι δυτικοί τραπεζίτες ήθελαν να αναγκάσουν έναν πόλεμο μεταξύ της Γερμανίας και της Ρωσίας και ότι ο καλύτερος τρόπος για να αποφευχθεί αυτό ήταν να υπογραφεί ένα σύμφωνο μη επίθεσης με τον Χίτλερ, έτσι ώστε να μπλεχτεί σε πολέμους με άλλες χώρες. Αυτή η πρόταση ήταν έκπληξη, αλλά έκανε αίσθηση, και ο Στάλιν την υιοθέτησε. Ο Ρακόφσκι απέφυγε ως εκ θαύματος το εκτελεστικό απόσπασμα.

 
Στο "Red Symphony", ο ανακριτής είναι ένας από τους πιο έξυπνους πράκτορες του Στάλιν, o Gavriil Kus'min, γνωστός ως "Γαβριήλ".

Εκτός από τον ίδιο και ένα κρυφό τεχνικό ήχου, ένας γιατρός, ο Josif Maksimovitch Landowsky ήταν το μόνο άλλο πρόσωπο που ήταν παρόν.

Επιστρατευμένος από την NKVD να βοηθήσει να "χαλαρώσει τις γλώσσες των κρατουμένων," ο Δρ Landowsky αρρώστησε από τα πολλά βασανιστήρια στα οποία υπήρξε μάρτυρας.

Η ανάκριση του Ρακόφσκι, ωστόσο, ήταν εγκάρδια. Ο Δρ Landowsky αμφιβάλλει εάν αυτό που έβαλε στο ποτό του Ρακόφσκι είχε τόσο μεγάλη επίδραση.

Η ανάκριση, η οποία διεξήχθη στα γαλλικά διήρκεσε από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 7 το πρωί. Μετά, ο Kus'min διέταξε τον Landowsky να μεταφράσει τη συνέντευξη στα ρωσικά και κάνουν δύο αντίγραφα.

Το περιεχόμενο ήταν τόσο συγκλονιστικό που Landowsky έκανε ένα επιπλέον αντίγραφο με καρμπόν για τον εαυτό του. «Δεν λυπάμαι που είχα το θάρρος γι’ αυτό», έγραψε. (σ. 279) (Οι Μπολσεβίκοι είχαν σκοτώσει τον πατέρα του Landowsky, έναν συνταγματάρχη του Τσάρου, κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1917).

Ένας Ισπανός φασίστας εθελοντής αργότερα βρήκε το χειρόγραφο στο νεκρό σώμα του Landowsky σε μια καλύβα στην Αγία Πετρούπολη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το πήρε πίσω στην Ισπανία, όπου δημοσιεύθηκε ως «Sinfonia en Rojo Mayo», το 1949.

Το πλήρες κείμενο του "The Red Symphony" έγινε προσβάσιμο στο διαδίκτυο από τον Peter Myers (Αυστραλία).

Όπως γράφει ο Myers :

Στο ‘Red Symphony’, ο Ρακόφσκι που ανακρίθηκε από πράκτορες του Στάλιν το 1938, αναφέρει ότι ο λόγος για αυτό ήταν ότι αυτοί οι Εβραίοι τραπεζίτες, έχοντας εγκαθιδρύσει τον μπολσεβικισμό, διαπίστωσαν ότι αυτός είχε κλαπεί από αυτούς από τον Στάλιν, έναν "βοναπαρτιστή", ένα εθνικιστή που έμοιαζε με τον Ναπολέοντα, σε αντίθεση με τον διεθνιστή κομμουνιστή, όπως ήταν ο Τρότσκι. (σελ. 36).
 
 
«Είναι ένας δολοφόνος της επανάστασης, ο ίδιος δεν την υπηρετεί, αλλά κάνει χρήση των υπηρεσιών της. Αντιπροσωπεύει τον πιο αρχαίο ρωσικό ιμπεριαλισμό, ακριβώς όπως ο Ναπολέων ταυτίστηκε με τους Γαλάτες ...» (σ. 257)

Οι τραπεζίτες προσπαθούσαν να προωθήσουν τον διεθνή κομμουνισμό, και ο Τρότσκι ήταν ο άνθρωπός τους. Ο ίδιος ο Ρακόφσκι ήταν στο στρατόπεδο τους.

Αλλά ο Στάλιν προωθούσε έναν εθνο-κομμουνισμό. Το σύστημα αυτό έπρεπε να πέσει κάτω, έτσι ώστε ο διεθνής κομμουνισμός να μπορούσε να αποκατασταθεί. Ο τρόπος για να πέσει κάτω, ήταν βοηθώντας την άνοδο του Χίτλερ.

 
Στο ‘Red Symphony’, ο Ρακόφσκι δηλώνει ότι οι Εβραίοι τραπεζίτες έδωσαν χρήματα στον Χίτλερ για να τον βοηθήσουν να αυξηθεί σε ισχύ (σ. 36), γνωρίζοντας ότι θα επιτεθεί στη Σοβιετική Ένωση (όπως αναφέρεται στο ‘Mein Kampf’). Αυτές οι δωρεές ήταν ανώνυμες. Ο Χίτλερ δεν είχε καμία ιδέα ότι η πηγή ήταν Εβραίοι χρηματοδότες.

«Ο πρεσβευτής Warburg ίδιος παρουσιάστηκε κάτω από ένα ψεύτικο όνομα και ο Χίτλερ δεν είχε μαντέψει ακόμα και την φυλή του ... είπε ψέματα, επίσης, σχετικά με το ποιανού εκπρόσωπος ήταν ... Στόχος μας ήταν να προκαλέσουμε έναν πόλεμο και ο Χίτλερ ήταν ο πόλεμος ... [οι Ναζί] έλαβαν ... εκατομμύρια δολάρια που αποστέλλονταν σε αυτούς από την Wall Street, και εκατομμύρια μάρκα από Γερμανούς χρηματοδότες μέσω Schacht για την συντήρηση των S.A και των S.S, αλλά και τη χρηματοδότηση των εκλογών ... » (σ. 259-260 )

Σύμφωνα με τη στρατηγική της Επαναστατικής Ηττοπάθειας, ο Στάλιν θα έπεφτε, αφού θα έχανε τον πόλεμο, όπως ο Τσάρος είχε πέσει, αφού έχει χάσει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά θα αποκαθιστούσαν τον Τρότσκι στην εξουσία (σ. 36).

Άλλαξαν όμως γνώμη, γιατί η καταστροφή από τον Χίτλερ της Σοβιετικής Ένωσης θα σήμαινε (το αποφάσισαν, αφού είδαν τον Χίτλερ στην εξουσία) όχι την αποκατάσταση του Τρότσκι, αλλά την κατάργηση του Κομμουνισμού εντελώς, ενώ ο  στόχος τους ήταν να συνεχίσει να προχωράει ο κομμουνισμός. Παρά αυτή την αλλαγή,  εξακολουθούσαν να ελπίζουν στην διαγραφή της σταλινικής "Εθνικής" ποικιλίας: «Θα καταφέρουμε να τον ανακτήσουμε και στη συνέχεια να τον μετατρέψουμε σε πραγματικό κομμουνισμό» (σ. 37).

Ο ανακριτής λέει στον Ρακόφσκι, "αν η ηττοπάθεια σας και η ήττα της ΕΣΣΔ έχει ως αντικείμενο την αποκατάσταση του σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ, ο υπαρκτός σοσιαλισμός, κατά τη γνώμη σας – δηλ. ο Τροτσκισμός, στο βαθμό που θα έχουν καταστραφεί οι ηγέτες και τα στελέχη, η ηττοπάθεια και η ήττα της ΕΣΣΔ δεν θα έχει κανένα νόημα. Ως αποτέλεσμα της ήττας, θα έρθει η ενθρόνιση κάποιου Φύρερ ή φασιστικού Τσάρου". (σ. 11).

Ο Ρακόφσκι συμφωνεί με την αξιολόγηση. Οι Εκκαθαρίσεις της Μόσχας παρέχουν έτσι μία λογική εξήγηση για την αλλαγή σχεδίου των τραπεζιτών.

Σύμφωνα με αυτή την αλλαγή, λέει ο Ρακόφσκι, θέλουν ο Στάλιν να προτείνει στον Χίτλερ τον διαμερισμό της Πολωνίας. Ως αποτέλεσμα, ο Χίτλερ θα αρχίσει πόλεμο με τη Δύση, και τελικά έναν πόλεμο σε δύο μέτωπα.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1930, ο Τρότσκι ήταν ένας φυγάς. Αφότου έγραψε το «Η Προδομένη Επανάσταση στη Νορβηγία το 1936» (που δημοσιεύθηκε το 1937), ο Τρότσκι αναγκάστηκε να φύγει από τη Νορβηγία και βρήκε καταφύγιο στο Μεξικό.

Η πίεση από το Στάλιν έπεισε τις περισσότερες κυβερνήσεις να του αρνηθούν την είσοδο. Ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Ρούζβελτ στην εξουσία, έκλεισαν τις πόρτες τους.

Αυτό θα θέσει υπό αμφισβήτηση την αξίωση του ‘Red Symphony’ ότι ο Ρούσβελτ και ο Τρότσκι ήταν ηγετικές φυσιογνωμίες στην ίδια συνωμοσία. Ωστόσο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλησε να διατηρήσει τις διπλωματικές σχέσεις με τη Σοβιετική κυβέρνηση, ειδικά δεδομένου ότι ο Χίτλερ ήταν στην εξουσία στη Γερμανία, κάτι που θεωρήθηκε ως η μεγαλύτερη απειλή.

Δύο χρόνια μετά την υποτιθέμενη ανάκριση που έλαβε χώρα στο ‘Red Symphony’, ο Τρότσκι δολοφονήθηκε από τον Στάλιν, διασφαλίζοντας έτσι ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί καμία αποκατάσταση.

Το κείμενο δημοσιεύθηκε στην αγγλική γλώσσα το 1968 ως "The Red Symphony: X-Ray of Revolution." Μπορείτε να το βρείτε στο "Fourth Reich of the Rich" ("Το Τέταρτο Ράιχ των Πλουσίων") του Des Griffin's (1988). 
 
Παρακάτω είναι κείμενα από τον Henry Makow :

Μεσονύχτια ανάκριση

Οι συνθήκες της ανάκρισης τα μεσάνυχτα της 26ης Ιανουαρίου του 1938 ήταν πολύ δραματικές.

Τι θα μπορούσε ενδεχομένως να πει ο Ρακόφσκι για να σώσει τη ζωή του;

Ο Ρακόφσκι φαίνεται να χρησιμοποιεί την τακτική του «εξαπάτησε με την αλήθεια». Κερδίζει την εμπιστοσύνη με την αποκάλυψη της αλήθειας, αλλά αφήνει μερικά έξω. Προσπαθεί να εντυπωσιάσει τον ανακριτή του ότι ο ίδιος και ο Τρότσκι αντιπροσωπεύουν μια ανίκητη δύναμη που ο ίδιος αποκαλεί την «καπιταλιστική-Κομμουνιστική Χρηματοοικονομική Διεθνή».

Ο ίδιος επιβεβαιώνει ότι το «επαναστατικό κίνημα» σχεδιάστηκε για να επιστρατεύσει την υποστήριξη με την προσποίηση ότι υπηρετεί την ηθική και τη συλλογικά ιδεώδη της ανθρωπότητας. Ο πραγματικός στόχος όμως είναι να δώσει συνολική παγκόσμια δύναμη στους τραπεζίτες, διαιρώντας την κοινωνία και υπονομεύοντας την κατεστημένη εξουσία.

"Επανάσταση" πραγματικά σημαίνει, "ανατροπή" του δυτικού πολιτισμού.

"Ο Χριστιανισμός είναι ο μόνος πραγματικός εχθρός μας, δεδομένου ότι όλα τα πολιτικά και οικονομικά φαινόμενα των αστικών κρατών είναι μόνο οι συνέπειές του", λέει ο Ρακόφσκι (Griffin, σ. 264).

Η ειρήνη είναι "αντεπαναστατική", δεδομένου ότι είναι ο πόλεμος αυτός που ανοίγει το δρόμο για την επανάσταση.

Ο Ρακόφσκι, του οποίου η γλώσσα είχε χαλαρώσει με ένα ήπιο μεθυστικό στο κρασί του, αναφέρεται σε μια ελίτ που αναφέρει ως "Αυτοί".

Ο πραγματικός στόχος είναι η «δημιουργία όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων  για το θρίαμβο της κομμουνιστικής επανάστασης. Αυτός είναι ο προφανής στόχος του Τεκτονισμού». Αυτά είπε ο Κριστιάν Ρακόφσκι είπε το 1938 κι αναφέρονται στο "Red Symphony".

Οι Μασόνοι «πρέπει να πεθάνουν στα χέρια της επανάστασης που έχει έρθει με τη συνεργασία τους», αναφέρει ο Ρακόφσκι.

«Το πραγματικό μυστικό της Μασονίας είναι η αυτοκτονία του Τεκτονισμού ως οργάνωση, και η φυσική αυτοκτονία κάθε σημαντικού μασόνου».

Αυτή η αποκάλυψη προέρχεται από ανάκριση της σταλινικής αστυνομίας το 1938 με τίτλο "The Red Symphony", που ποτέ δεν επρόκειτο να δει την δημοσιότητα.

«Είναι σαφές ότι γνωρίζω αυτόν όχι ως Τέκτονα, αλλά ως κάποιον που ανήκει σε αυτούς», λέει ο Ρακόφσκι, ένας συνάδελφος του Λέον Τρότσκι που συνελήφθη για συνωμοσία ενάντια στο Στάλιν.

Ο στόχος του Ρακόφσκι είναι να πείσει τον Στάλιν να συνεργαστεί με την "Κομμουνιστικό-καπιταλιστική Διεθνή".

«Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών» και «Κόκκινη Συμφωνία»

Ο Ελευθεροτεκτονισμός είναι η μεγαλύτερη μυστική εταιρία του κόσμου με πάνω από πέντε εκατομμύρια μέλη, συμπεριλαμβανομένων τριών εκατομμυρίων στις ΗΠΑ. Στα «Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών», ο συγγραφέας (ήταν άραγε ο Lionel Rothschild, 1808-1879;) γράφει:

«Η Μασονία των εθνικών - τζεντίλε εξυπηρετεί τυφλά ως οθόνη για εμάς και το αντικείμενό μας, αλλά το σχέδιο δράσης της δύναμης μας… παραμένει για όλο το λαό ένα άγνωστο μυστήριο .... Ποιος και τι είναι σε θέση να ανατρέψει μια αόρατη δύναμη;» (Πρωτόκολλο 4)

 
Και πάλι, γράφει, «θα δημιουργήσουμε και θα πολλαπλασιάσουμε ελεύθερες μασονικές στοές ... που θα απορροφούν όλους αυτούς που μπορεί να γίνουν ή που είναι εμφανείς σε δημόσια δραστηριότητα, γιατί τα εν λόγω οικήματα θα γίνουν τα σπουδαιότερα γραφεία πληροφοριών μας και τα μέσα της επιρροής μας .... Θα δημιουργήσουμε μέσα σε αυτές τις στοές τον πυρήνα όλων των επαναστατικών και φιλελεύθερων στοιχείων. Τα μέλη τους θα ανήκουν σε όλα τα κοινωνικά στρώματα… Τα πιο μυστικά πολιτικά σχέδια θα γίνουν γνωστά σε εμάς και θα τα κατευθύνουμε αμέσως, από την στιγμή της εμφάνισής τους ... Όσοι συμμετέχουν στις μυστικές εταιρίες είναι συνήθως φιλόδοξοι…και γενικά άνθρωποι κενοί, με τους οποίους δεν θα δυσκολευτούμε να συνεννοηθούμε για την εκπλήρωση των σκοπών μας.. εμείς γνωρίζουμε τον τελικό στόχο ... ενώ τα γκογίμ δεν γνωρίζουν τίποτα ... ». (Πρωτόκολλο 15)

Κατά την ανάκρισή του, ο Ρακόφσκι λέει ότι εκατομμύρια συρρέουν στον Τεκτονισμό για να αποκτήσουν πλεονεκτήματα. "Οι κυβερνήτες όλων των συμμαχικών εθνών ήταν Μασόνοι, με πολύ λίγες εξαιρέσεις."

Ωστόσο, ο πραγματικός στόχος είναι "να δημιουργηθούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για το θρίαμβο της κομμουνιστικής επανάστασης. Αυτός είναι ο προφανής στόχος του Τεκτονισμού. Είναι σαφές ότι όλο αυτό γίνεται κάτω από διάφορες προφάσεις. Αλλά και οι ίδιοι κρύβονται πάντα πίσω από καλά γνωστά εύηχα σλόγκαν [Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφότητα]. Καταλαβαίνετε;" (σ. 254)

Οι Τέκτονες θα πρέπει να θυμηθούν το μάθημα της Γαλλικής Επανάστασης. Αν και «έπαιξαν ένα κολοσσιαίο επαναστατικό ρόλο.. απορρόφησε (η γαλλική επανάσταση) το μεγαλύτερο μέρος των Τεκτόνων ...». Δεδομένου ότι η επανάσταση απαιτεί την εξόντωση της αστικής τάξης ως τάξης, προκύπτει ότι οι Ελευθεροτέκτονες πρέπει να εκκαθαριστούν.

Όταν αυτό το μυστικό αποκαλυφθεί, ο Ρακόφσκι φαντάζεται «την έκφραση της ηλιθιότητας στο πρόσωπο κάποιου Τέκτονα, όταν συνειδητοποιεί ότι πρέπει να πεθάνει στα χέρια των επαναστατών. Το πως κραυγάζει ότι θα πρέπει να εκτιμήσουν τις υπηρεσίες του στην επανάσταση, αυτό είναι ένα θέαμα στο οποίο μπορεί κανείς να πεθάνει ... αλλά από τα γέλια!" (σ. 254).

Ο Ρακόφσκι αναφέρεται στον Τεκτονισμό ως φάρσα: "ένα τρελοκομείο, αλλά με ελευθερία" (σ. 254)

Στη Ρωσία το 1929, κάθε Τέκτονας, ο οποίος δεν ήταν Εβραίος σκοτώνονταν μαζί με την οικογένειά του, σύμφωνα με τον Alexey Jefimow ("Who are the Rulers of Russia?" - «Ποιοι είναι οι ηγεμόνες της Ρωσίας;» σ.77).

Ποιοι είναι "Aυτοί";

Πιεζόμενος από τον ανακριτή ο Ρακόφσκι για εβραίους προύχοντες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ο Ρακόφσκι είναι βέβαιος μόνο για δύο, οι οποίοι τώρα έχουν πεθάνει: τον Walter Rathenau, τον Υπουργό Εξωτερικών της Βαϊμάρης και τον Lionel Rothschild (φωτο). Λέει ότι ο Τρότσκι είναι η πηγή των πληροφοριών του.

Άλλους που θεωρεί:

"Ως θεσμός, η τράπεζα του Kuhn Loeb & Company της Wall Street: [και] οι οικογένειες των Schiff, Warburg, Loeb και Kuhn. Λέω οικογένειες, προκειμένου να επισημανθούν διάφορα ονόματα, δεδομένου ότι είναι όλοι τους συνδέονται με γάμους ... ύστερα Baruch, Frankfurter, Altschul, Cohen, Benjamin, Strauss, Steinhardt, Blom, Rosenman, Lippmann, Lehman, Dreyfus, Lamont, Rothschild, Lord, Mandel, Morganthau, Ezekiel, Lasky ... κάθε ένα από τα ονόματα που έχω απαριθμήσει, ακόμη και εκείνων που δεν ανήκουν σε "Αυτούς" θα μπορούσαν να οδηγηθούν σε "Αυτούς" με κάθε πρόταση ενός σημαντικού τύπου. "(σ. 272)

Επιτρέποντας στους τραπεζίτες το προνόμιο της δημιουργίας χρήματος, έχουμε δημιουργήσει ένα ακόρεστο βαμπίρ. Αν μπορείς να κατασκευάσεις χρήματα, φανταστείτε τον πειρασμό να κατέχεις και να ελέγχεις τα πάντα, συμπεριλαμβανομένης της σκέψης! Αυτή είναι η απόλυτη έννοια του κομμουνισμού.

Ο Ρακόφσκι αναφέρεται στο κραχ του 1929 και τη Μεγάλη Ύφεση ως μια "αμερικανική επανάσταση".

«Ο άνθρωπος μέσα από τον οποίο έκαναν χρήση της εξουσίας ήταν ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ. Καταλάβατε; ... Εκείνο το έτος 1929, το πρώτο έτος της Αμερικανικής Επανάστασης, το Φεβρουάριο, ο Τρότσκι εγκαταλείπει τη Ρωσία. Το κραχ πραγματοποιείται τον Οκτώβριο .. .Η χρηματοδότηση του Χίτλερ έχει συμφωνηθεί τον Ιούλιο του 1929. Νομίζεις ότι όλα αυτά ήταν τυχαία; Τα τέσσερα χρόνια διοίκησης του Hoover χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία για την κατάληψη της εξουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σοβιετική Ένωση: εκεί μέσω μιας οικονομικής επανάστασης, και εδώ [Ρωσία] με τη βοήθεια του πολέμου [Χίτλερ, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος] και την ήττα που επρόκειτο να ακολουθήσει. Θα μπορούσε κάποιο μυθιστόρημα με μεγάλη φαντασία είναι πιο προφανές σε σας;» (σ. 273)

 
Ο Ρακόφσκι προτείνει ο Στάλιν να συνεργαστεί με τους Εβραίους μεγαλοτραπεζίτες (ο Makow τους αναφέρει συνεχώς "Illuminati"), (το οποίο ο ίδιος στη συνέχεια έκανε). Η πρώτη προϋπόθεση είναι να σταματήσει τις εκτελέσεις των τροτσκιστών. Στη συνέχεια, «πολλές ζώνες επιρροής» θα καθοριστούν διαιρώντας «τον επίσημο κομμουνισμό από τον πραγματικό». Θα υπάρξουν «αμοιβαίες παραχωρήσεις για αμοιβαία βοήθεια για κάποιο χρόνο, ενώ το πρόγραμμα διαρκεί ... Εκεί θα εμφανιστούν σημαίνοντα πρόσωπα από όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, ακόμη και τα πολύ υψηλά, που θα βοηθήσουν τον σταλινικό επίσημο κομμουνισμό ...» (σ. 276)

Ο Ρακόφσκι σκιαγραφεί το σχέδιο των Illuminati να συνδυαστεί ο κομμουνισμός και ο καπιταλισμός. Σε κάθε περίπτωση, οι Illuminati θα ελέγχουν όλο τον πλούτο και την εξουσία.

«Στη Μόσχα υπάρχει Κομμουνισμός: Στη Νέα Υόρκη καπιταλισμός. Είναι όλοι το ίδιο ως θέση και αντίθεση. Ανάλυσέ τους και τους δύο. Η Μόσχα είναι υποκειμενικά κομμουνισμός, αλλά [αντικειμενικά] κρατικός καπιταλισμός. Η Νέα Υόρκη:.... καπιταλισμός υποκειμενικά, αλλά κομμουνισμός αντικειμενικά…“Αυτοί”» "(σ. 276)

Στην περίπτωση του κομμουνισμού, το κράτος κατέχει τις εταιρείες, και οι τραπεζίτες κατέχουν το κράτος. Στην περίπτωση του καπιταλισμού, οι τραπεζίτες ελέγχουν τις επιχειρήσεις, καθώς και οι εταιρείες ελέγχουν το κράτος. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει ένας μονοπωλιακός καπιταλισμός με αυξανόμενο πολιτικό και πολιτιστικό μονοπώλιο στη Δύση που μοιάζει με εκείνο της Σοβιετικής Ρωσίας.

Ο Ρακόφσκι δίνει στον ανακριτή του μια εκπληκτική εσωτερική όψη της σύγχρονης ιστορίας, προκειμένου να αποδείξει ότι οι χορηγοί του ελέγχουν τον κόσμο.

"Τα χρήματα είναι η βάση της εξουσίας," λέει ο Ρακόφσκι, και οι Ρότσιλντ που τα κατασκευάζουν χάρη στο τραπεζικό σύστημα.

Το «Επαναστατικό Κίνημα» ήταν μια προσπάθεια από τον Meyer Rothschild και των  συμμάχων του να προστατεύσει και να επεκτείνει αυτό το μονοπώλιο με τη δημιουργία μιας ολοκληρωτικής Νέας Παγκόσμιας Τάξης.

Σύμφωνα με τον Ρακόφσκι, «Οι Ρότσιλντ δεν ήταν οι ταμίες, αλλά οι αρχηγοί εκείνου του πρώτου μυστικού κομμουνισμού ... Ο Μαρξ και οι υψηλότεροι αρχηγοί της Πρώτης Διεθνούς ... ελέγχονταν από τον βαρόνο Lionel Rothschild, [1808-1878], του οποίου το επαναστατικό πορτρέτο έγινε από τον Benjamin Disraeli, τον Άγγλο πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν επίσης δημιούργημά του, και δόθηκε σε μας» [στο μυθιστόρημα του Disraeli «Coningsby», του 1844].. (σ. 250)


Ο γιος του Lionel, Nathaniel (1840-1915) απαιτούσε την ανατροπή της χριστιανικής δυναστείας των Romanoff. Μέσα από πράκτορες του, τον Jacob Schiff και τους αδελφούς Warburg, χρηματοδότησε την ιαπωνική πλευρά στο Ρωσο-ιαπωνικό πόλεμο, και μια αποτυχημένη εξέγερση στη Μόσχα το 1905. Μετά προκάλεσε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο (ο Τρότσκι ήταν πίσω από τη δολοφονία του αρχιδούκα Φερδινάνδου) και χρηματοδότησε το 1917 την Επανάσταση των Μπολσεβίκων. Ο Ρακόφσκι λέει ότι συμμετείχε προσωπικά στη μεταφορά κεφαλαίων στη Στοκχόλμη. (σ. 251-252)

«“Αυτοί” δεν λαμβάνουν πολιτικές ή οικονομικές θέσεις. Χρησιμοποιούν "μεσάζοντες"», είπε ο Ρακόφσκι στον ανακριτή Kus'min.  

«Οι τραπεζίτες και οι πολιτικοί είναι μόνο οι αχυράνθρωποι.... ακόμα κι αν κατέχουν υψηλές θέσεις και εμφανίζονται να είναι οι συντάκτες των σχεδίων που εκτελούνται...» (σ. 248-249)
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ / Πηγές : εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ και εδώ