" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

Ἡ Θεσσαλονίκη μίλησε,σειρά τῆς Ἀθῆνας νά βροντοφωνάξῃ : Ἡ Μακεδονία εἶναι μία καί εἶναι Ἑλληνική !

Ἡ Θεσσαλονίκη μίλησε,σειρά τῆς Ἀθῆνας νά βροντοφωνάξῃ : Ἡ Μακεδονία εἶναι μία καί εἶναι Ἑλληνική ! facebook. Ἐκεῖ θά βρεῖτε καί πληροφορίες γιά τά μεταφορικά μέσα γιά τήν ἡμέρα τοῦ Συλλαλητηρίου. Φωτογραφίες,βίντεο,συνεντεύξεις. 

Ὁ θάνατος ( ; ) τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ στίς 29 Ἰανουαρίου 1941


Την Τρίτην 28 Ιανουαρίου 1941 ο Βασιλεύς προήδρευσε στο Υπουργικό Συμβούλιο και ανακοινώνοντας με βαθειά συγκίνηση την κατάσταση  της υγείας του Ιωάννη Μεταξά, ζήτησε από τους Υπουργούς να παραμείνουν εις τας θέσεις των υπηρετούντες την πατρίδα. Την επομένη το πρωί ανακοίνωσε ότι ανέθεσε την κυβέρνηση στον Αλέξανδρο Κορυζή, Διοικητήν της Εθνικής Τράπεζας, τέως Yπουργό Κοινωνικής Προνοίας της Κυβερνήσεως του Ιωάννη Μεταξά.

Ο Ιωάννης Μεταξάς απεβίωσε, σε ηλικία 70 ετών, την 94η ημέρα του πολέμου, στην οικία του στην Κηφισιά, στις 6 τα χαράματα, την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 1941, αφού την προηγουμένη κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων. Το ιατρικό ανακοινωθέν υπογεγραμμένο από 12 Έλληνες ιατρούς ήταν το εξής:

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κυβερνήσεως ενεφάνισε προ δέκα ημερών, ήτοι το προπαρελθόν Σάββατον, φλεγμονήν του φάρυγγος, ήτις κατέληξεν εις απόστημα παραμυγδαλικόν. Παρά την έγκαιρον διάνοιξίν του, ως και την μετεγχειρητικήν κατάλληλον θεραπείαν, παρουσίασεν εν συνεχεία τοξιναιμικά φαινόμενα και επιπλοκάς, ως γαστρορραγίαν και ουρίαν, και απέθανεν σήμερον, 6 π.μ.

Εν Αθήναις τη 29η Ιανουαρίου 1941

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ της 29ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1941
Οι θεράποντες ιατροί
Μ. Γερουλάνος, Β. Μπένσης, Μ. Γεωργόπουλος, Μ.Μακκάς, Ε.Φωκάς,
Δ. Δημητριάδης,  Ι. Χρυσικός, Γ.Καραγιαννόπουλος, Δ. Κομνηνός, Ν. Λωράνδος,
Γ. Οικονομίδης, Ν. Γεωργόπουλος.

"Ο θάνατος του Ιωάννου Μεταξά εβύθισε την Ελλάδα εις απέραντον θλίψιν. Κανείς δεν επερίμενεν ένα τέτοιο κτύπημα από μέρους της Μοίρας....Ο Ιωάννης Μεταξάς υπήρξε ένας εξαιρετικός άνθρωπος πλήρης δυνάμεως και ζωτικότητος. Κανείς Έλλην δεν άμφέβαλλε δια την ξεχωριστήν φύσιν του. Αι υπηρεσίαι τας οποίας προσέφερεν εις την χώραν, πρώτον ως στρατιωτικός και ως πολιτικός έπειτα, είνε επίσης σπουδαιόταται. 
Η νεώτερη ελληνική ιστορία του επιφυλάσσει ιδιαίτερον και τιμητικόν κεφάλαιον. Τα τελευταία τέσσερα και μισό χρόνια επληρώθησαν εξ' ολοκλήρου με την μορφήν του. Και δεν υπάρχει κανείς που δεν θα αναγνωρίσει ότι εις την εσωτερικήν κατάστασιν και στην εξωτερικήν θέσιν της χώρας, επέθεσεν βαρεία την σφραγίδα του πνεύματος του. Το έργον του εκτείνεται προς όλας τας κατευθύνσεις της ζωής της ελληνικής κοινωνίας, την οποίαν επεδίωξε να αναδιοργανώσει και να τρέψει προς συγχρονισμένας κατευθύνσεις, με αντικειμενικό σκοπόν την ανύψωσιν των λαικών τάξεων και την υποστήριξιν των αδυνάτων και των πτωχών. 
Η κοινωνική αρμονία και η εθνική ενότης του ελληνικού λαού ήσαν οι δύο πόλοι περί τους οποίους εστράφη η εσωτερική του προσπάθεια. Και είδαμεν τους καρπούς της να ωριμάζουν και να αυξάνωνται εις τας ημέρας μας..."
ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

Δεν θέλησε η μοίρα να σου δώσει
τη νικηφόρα της ειρήνης τη χαρά
κι η δόξα που περίμενε για να σε στεφανώσει
σκυμμένη κλαίει θλιβερά.       
Πατέρα της σε ήθελε η Πατρίδα
μα τώρα πια που σ' έχασε
στην τόση της τη θλίψη,
ας έχει μια τουλάχιστον παρηγοριά κι ελπίδα,
η Πατρική σου η στοργή
Ποτέ δεν θα της λείψει.

Η ασθένεια του Εθνικού Κυβερνήτου για λόγους ευνόητους δεν δημοσιοποιήθηκε στον ημερήσιο τύπο προ της 29ης Ιανουαρίου 1941. Ορισμένες εφημερίδες σχετικά με τον θάνατο, την διαδοχή, την ασθένεια και την κηδεία, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα σε μορφή pdf Ε Δ Ω

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τό θέμα στήν σελίδα : ioannismetaxas.gr

Εἶναι ἀλήθεια πώς κανέναν δέν ἔπεισε αὐτός ὁ ξαφνικός θάνατος ἀπό μία ἀμυγδαλίτιδα ! Ἐπίσης περίεργο ἐστάθη τό γεγονός τῆς ἐμπλοκῆς τῶν ἐγγλέζων στήν ὑπόθεσιν τοῦ θανάτου τοῦ Μεταξᾶ. Λίγες ἡμέρες πρίν ἀρρωστήσει εἶχε γράψει στό ἡμερολόγιό του : 

« Οἱ Ἄγγλοι πιέζουν νά φέρουν δυνάμεις. Ἀποκρούομεν διά γνωστούς λόγους. Λέγουν ὅτι ἡ Κυβέρνησίς των ἐπιμένει. Φρασεολογία Ἀρχιστρατήγου : Εἶσθε μέ τήν Κυβέρνησίν μας εἰς πλήρη ἀντίθεσιν γνωμῶν. Τό ἐπανέλαβε τρεῖς φορές κατά τήν μακράν συζήτησιν. Διαβεβαιῶ ὅτι δέν θά κάνωμεν ποτέ χωριστήν εἰρήνη και ὃτι δέν παλεύομεν διά τήν νίκην, ἀλλά διά τήν τιμήν καί μόνον. Ὁ Πάλερετ μοῦ ἔσφιξε τό χέρι. Ὁ Οὐέϊβελ μέ συνεχάρη. Καί οἱ δύο συγκινημένοι. Μεσημέρι πρόγευμα εἰς Πάλερετ. Ἔχει γοῦστο μέ ὅλα αὐτά νά μέ ξαναβγάλουν, οἱ ἐν Λονδίνῳ γερμανόφιλον!»

31 Δεκεμβρίου 1940

Ἐπίσης διαβάζουμε ὁπωσδήποτε τό θέμα ἐδῶ,ὅπου ἀποκαλύπτονται πράματα καί θάματα ! 

...Λίγες ὧρες πρὸ τοῦ θανάτου του, τὸν ἐπεσκέφθη  Ἄγγλος ἰατρός, μὲ τὸν νοσοκόμο του, γιὰ νὰ τοῦ χορηγήσουν ὀξυγόνο!!!  (Λίγες ὧρες πρὶν καταπέσῃ, ἐπεσκέφθη τὸν Λαμπράκη καὶ ἦπιε μία …πορτοκαλάδα, παρὰ τὶς ὅποιες ἀντίθετες συμβουλὲς τῶν συνεργατῶν του καὶ τῶν φίλων του!!!  – Ναί, αὐτοῦ τοῦ Λαμπράκη, τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ ὀργανισμοῦ τοῦ ΔΟΛΟΥ!! Ἀπὸ ἐκείνην τὴν ἐπίσκεψιν καὶ μετὰ ὁ Μεταξᾶς ΔΕΝ ξανασηκώθηκε!!!) Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ κατέπεσε, ἐντὸς ὁλίγων εἰκοσιτετραώρων, ἴσως καὶ μὲ τὴν …ἀρωγή τοῦ  Ἄγγλου ἰατροῦ, ἔσβησε…!


Ἡ Πελασγική

Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018

Μία μεγάλη συμμορία ...

Φωτογραφία από το επίσημο δείπνο του Ισραηλινού Προέδρου Ρούβεν Ρίβλιν στο Προεδρικό Μέγαρο.

22/1/2018 Γεννηματά
: Θέλουμε λύση με σύνθετη ονομασία και εγγυήσεις για τον αλυτρωτισμό 


22/1/2018  Μπουτάρης: Οι αλυτρωτικές τάσεις να τελειώνουν. Η Μακεδονία δεν είναι μόνο ελληνική. 

24/1/2018 Τσίπρας για πΓΔΜ: Πρώτα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον αλυτρωτισμό 

24/1/2018 Αναστασιάδης: πρόεδρος Κύπρου για πΓΔΜ: Το σημαντικό είναι ο αλυτρωτισμός και όχι το όνομα 

27/1/2018  Σταύρος Θεοδωράκης: Χρειάζεται μια σύνθετη ονομασία, με παράλληλες δεσμεύσεις από τα Σκόπια για εγκατάλειψη αλυτρωτισμού. 28/1/2018  Δημήτρης Αβραμόπουλος: Την άποψη ότι «ο λαϊκισμός, ο εθνικισμός και ο αλυτρωτισμός απειλούν να ”επαναβαλκανοποιήσουν” τα Βαλκάνια» εκφράζει, στη συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο επίτροπος για θέματα Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος,

 29/1/2018 Ο κ Χατζηδάκης δήλωσε πως η ΝΔ θέλει συμφωνία πακέτο, που θα δίνει έμφαση στο Σύνταγμα της γειτονικής χώρας και σε θέματα αλυτρωτισμού 

29/1/2018 Μήνυμα Παυλόπουλου: Όσο υπάρχει αλυτρωτισμός αδύνατη η είσοδος της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ. 

Θα πουν "αφού βγάζουν τον αλυτρωτισμό, χαλάλι το σύνθετο όνομα". 

Οι τσοπάνηδες έχουν αρχίσει κοινή προπαγάνδα εδώ και μέρες.

perimajestic

Φωτογραφία γιά Νόμπελ !


Αὐτὴ ἡ φωτογραφία ἔπρεπε νὰ πάρῃ Νόμπελ τῆς πιὸ ἐπιτυχημένης φωτογραφίας τῶν τελευταίων 50 ἐτῶν ἡ ὁποία ἀποκαλύπτει τόσα πολλὰ πράγματα ποὺ θὰ χρειάζονταν ὧρες ἀφηγήσεως, τὰ δὲν νοήματα ποὺ ἐξάγονται θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπασχολοῦν τὴν Ἀκαδημαϊκὴ διανόηση.

Αὐτοὶ ποὺ βλέπετε σὲ πρῶτο ἐπίπεδο εἶναι οἱ ἄνθρωποι μὲ τοὺς ὁποίους παραδοσιακὰ ἔχει πρόβλημα ἡ ἐξουσία, εἶναι αὐτοὺς ποὺ κυνηγάει ἡ ἀστυνομία … σᾶς φαίνεται περίεργο;

Οἱ ἀστυνομικοὶ στὸ δεύτερο ἐπίπεδο εἶναι αὐτοὶ ποὺ κηνυγοῦν αὐτοὺς τοῦ πρώτου ἐπιπέδου ἀλλὰ τώρα προστατεύονται ἀπὸ τοὺς ἀντιπάλους τους καὶ στέκονται πίσω ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς τους. Οἱ δὲ ἀνθέλληνες τοῦ πρώτου πλάνου δὲν αἰσθάνονται καμμία ἀπειλὴ ὁταν ὁ παραδοσιακός τους ἐχθρὸς βρίσκεται ἀπὸ … πίσω τους· αὐτὸ δὲν συμβαίνει πουθενὰ οὔτε στὴ φύση.

Τὰ σώματα ἀσφαλείας εἶναι κρατικοὶ ὑπάλληλοι ποὺ συντηροῦνται ἀπὸ τὸν μόχθο τῆς κοινωνίας καὶ βρίσκονται ἐκεῖ γιὰ τὴν προστασία της. Ἔχουν πάρει ὅρκο ὁτι θὰ ὑπερασπίζονται τὸ Σύνταγμα καὶ τοὺς νόμους τοῦ κράτους ἀκόμη καὶ μὲ τὴ ζωή τους.

Οἱ κομμουνιστὲς καὶ ἀναρχικοὶ εἶναι περιθωριοποιημένα ἄτομα ποὺ δὲν κατάφεραν νὰ ἐνταχθοῦν στὴν κοινωνία ποὺ τοὺς φιλοξενεῖ καὶ ἔχουν ταχθεῖ ἐναντίον τῆς κοινωνίας γιὰ νὰ τὴν ἐκδικηθοῦν. Τὸ ἴδιο συμβαίνει μὲ τοὺς ναρκομανεῖς, οἱ ὁποίοι ἐπιλέγουν νὰ «κοιμοῦνται» γιὰ νὰ μὴν ἀντιμετωπίζουν τὴν πραγματικότητα, τὴν ὁποία δὲν ἔχουν κατορθώσει νὰ ἀποδεχθοῦν. Παρομοίως μὲ τὰ σώματα ἀσφαλείας καὶ αὐτὲς οἱ δύο κατηγορίες συντηροῦνται ἢ παρασιτοῦν μὲ κόστος τῆς κοινωνίας.

Αὐτοὶ ποὺ βλέπετε ἐκεῖ στὸ πρῶτο ἐπίπεδο, εἶναι οἱ μισθοφόροι ποὺ ἐνίοτε χρησιμοποιοῦν τὰ κράτη γιὰ νὰ διατηροῦν τὴν ἐξουσία.

Ἐπὶ Ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας ἦταν ἄγριοι πολεμιστὲς ποὺ μετὰ ἀπὸ τὶς μάχες ἐὰν τύχαινε νὰ συνθηκολογήσουν οἱ δύο ἀντίπαλοι παρέμεναν μὲ τοὺς Ῥωμαίους ποὺ εἶχαν ὀργανωμένο κράτος καὶ ἦταν συμφέρουσα περίπτωση διότι εἶχαν μισθὸ καὶ μερίδια λαφύρων ἀπὸ τὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις.

Σὲ κάποια ἄλλη περίπτωση καὶ ἐφόσον ὑπῆρχε ἀπειλὴ ἀπὸ ἕνα ἰσχυρότερο ἐχθρό, δὲν ἦταν καθόλου ἀπίθανο οἱ ἄγριοι νὰ συνταχθοῦν ἐναντίον πρὸ τοῦ κοινοῦ κινδύνου ἔχοντας τοὺς χθεσινοὺς ἐχθρούς, σημερινοὺς συμμάχουν νὰ πολεμοῦν πλάϊ-πλάϊ, ἄλλωστε ἦταν ἠδη πεπειραμένοι πολεμιστές.

Ἐὰν αὐτοὶ οἱ ἄγριοι μποροῦσαν νὰ συντηρηθοῦν ἀπὸ μόνοι τους, σὲ συνεργασία μὲ τὸ κράτος συμφωνοῦσαν νὰ παίζουν τοὺς «ἐχθροὺς» τῆς αὐτοκρατορίας μὲ τὸ νὰ τρομοκρατοῦν τὰ χωριὰ καὶ τὶς πόλεις τῆς ἐπικράτειας, ὥστε οἱ περίοικοι νὰ ἀναγκάζονται νὰ πληρώνουν φόρους ἀπὸ τὶς σοδειές τους σὰν ἀντάλλαγμα γιὰ τὴν προστασία τους.

Οἱ ὑποδυόμενοι τοὺς ἐχθροὺς εἶχαν ἀμοιβὲς ἀπὸ τοὺς φόρους ποὺ πλήρωναν οἱ περίοικοι οἱ ὁποίοι στὴν οὐσία ΠΛΗΡΩΝΑΝ τὸν ἐχθρό τους γιὰ νὰ τοὺς ἐπιτίθεται καὶ νὰ τοὺς κρατάῃ φοβισμένους. (Τώρα γίνεται τὸ ἴδιο, ἀλλὰ καὶ μὲ ἄλλη προέκταση, μὲ τοὺς λαθρομετανάστες ποὺ παίρνουν τὰ λεφτά σας, σᾶς βρίζουν, σᾶς λένε ῥατσιστὲς καὶ σᾶς ἀπειλοῦν).

Ἡ διαφορὰ μὲ τοὺς ἄγριους πολεμιστὲς τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καὶ μὲ αὐτὸν τὸν κόκκινο συρφετὸ ποὺ βλέπετε στὴν φωτογραφία, εἶναι ὁτι αὐτοὶ οἱ κομμουνιστὲς ἀναρχικοὶ ποὺ παίζουν τὸν ἴδιο ῥόλο μὲ τοὺς τότε «προστάτες» τῆς αὐτοκρατορίας εἶναι ὁτι αὐτοὶ οἱ ἠλίθιοι δὲν ἔχουν καμμία ἀπολαβὴ ἀπὸ τὰ λάφυρα καὶ δὲν πληρώνονται ἀπὸ τὸ κράτος ἐκτὸς ἀπὸ κάτι ἐπικίνδυνα παράσιτα ποὺ βρίσκονται στὸν ἴδιο μηχανισμὸ καὶ πληρώνονται ἀδρὰ ἀπὸ ξένους λογαριασμοὺς ὅπως εἶναι ὁ Πέτρος Κωνσταντίνου τοῦ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, μία ἀπὸ τὶς σπάνιες ἀνθελληνικὲς μορφὲς ποὺ ἔχουν περάσει ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.

Ἔχουμε λοιπὸν παρατεταγμένα δύο σώματα στρατοῦ διαφορετικῶν προελεύσεων καὶ συμφερόντων τὰ ὁποῖα ἔχουν συνταχθεῖ πρὸ ἑνὸς ΚΟΙΝΟΥ ΕΧΘΡΟΥ.

Μπορεῖτε νὰ καταλάβετε ἐναντίον ποιανοῦ συντάσσονται καὶ ἀντιμετωπίζουν σὰν ΚΟΙΝΟ ΕΧΘΡΟ ἀναρχικοὶ κομμουνιστὲς καὶ τὰ σώματα ἀσφαλείας;

Τάσος Πατεράκης 

Ὁ ἄνθρωπος πού ἔκανε γνωστό τό συλλαλητήριον τῆς Θεσσαλονίκης καταστρέφοντας τά σχέδια τοῦ συστήματος γιά θάψιμοΕἶναι ὁ Στέργιος Καλόγηρος, ἰδιοκτήτης τῆς ΒΕΡΓΙΝΑ Tηλεοράσεως, πού μέ τίς λήψεις του καί τήν ἂπ’ εὐθείας μετάδοση μετέφερε τήν εἰκόνα τῆς λαοθάλασσας στά πέρατα τῆς οἰκουμένης, κάνοντας ὑπερήφανους τούς Ἕλληνες καί τρομάζοντας ὃλους ἐκείνους πού προσπαθούσαν νά θάψουν τά αἰσθήματα καί τήν πίστη τοῦ λαοῦ.


Ο Στέργιος Καλόγηρος, ο οποίος δεν δέχτηκε αμοιβή για ότι έκανε, είναι ο υπεύθυνος Τύπου της Οργανωτικής Επιτροπής του συλλαλητηρίου της 4ης Φεβρουαρίου που γίνεται στην Πλατεία Συντάγματος. Με αυτή του την ιδιότητα έδωσε συνέντευξη στον ΣΚΑΪ, «στριμώχνοντας τον Αρχιεπίσκοπο

Διαβάστε τι είπε:


Προσκαλώ τον Αρχιεπίσκοπο να έρθει να ευλογήσει το συλλαλητήριο” είπε μεταξύ άλλων ο Στέργιος Καλόγηρος, υπεύθυνος επικοινωνίας του συλλαλητηρίου της Αθήνας και μέλος της συντονιστικής επιτροπής, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο Αρχιεπίσκοπος έκανε μία δήλωση την προηγούμενη εβδομάδα και είδατε ότι οι πιστοί δεν ανταποκρίθηκαν στη δήλωσή του. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα κρατήσει την ίδια στάση στο συλλαλητήριο της 4ης Φεβρουαρίου… Θέλω να απευθύνω μία έκκληση εκ μέρους του συντονιστικού να έρθουν στο συλλαλητήριο της Αθήνας για τη Μακεδονία μας όλοι οι Έλληνες πολίτες σημείωσε ο κ. Καλόγηρος και πρόσθεσε:

Πιστεύω ότι η ανταπόκριση του κόσμου θα είναι μεγαλύτερη από ότι ήταν στη Θεσσαλονίκη… Στην Αθήνα ο κόσμος θα είναι περισσότερος από ένα εκατομμύριο”.


Ἀναδημοσίευσις ἀπό : Ἀκρομόλιο

Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018

Ἐπιστράτευσις παρακρατικῶν σκ@τῶν. Τώρα ἄρχισαν καί τίς ἀπειλές


(φωτό ἀπό :Φάνης Ἀμπατζῆς)

Ἄντε λοιπόν,ἄς μαζευτοῦν τά παρακρατικά ὄντα,νά δοῦμε ποιός θά γελάσῃ τελευταῖος. Ἄλλως τε,νομίζω πώς ἦταν καιρός νά βρεθοῦμε ἀντιμέτωποι μέ τοῦτα τά σκουπίδια ! Τώρα δέν ξέρω ἄν ἐκεῖνα ἔχουν τά ...κότσια νά ἔρθουν ἑναντίον μας,χωρίς τήν βοήθεια τῶν κομμουνιῶν τοῦ Κουτσούμπα καί τῶν κρανοφόρων τῆς ...ελας ...Εἴδομεν,Κυριακή κοντή ἑορτή,πού λέει καί ὁ σοφός μας λαός ! 

Ἡ Πελασγική 

Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018

Τό ΠΑΝ εἶναι τό ὄνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ !


Τό ΠΑΝ εἶναι τό ὄνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ! 


Ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλλάς 

Ἡ Ἑλλάς εἶναι Ἰδέα 

Ἡ Μακεδονία εἶναι Ἰδέα 

Ἡ Ἑλλάς εἶναι Φῶς 

Ἡ Μακεδονία εἶναι Φῶς

Ἡ Ἑλλάς εἶναι τό Πνεῦμα

Ἡ Μακεδονία εἶναι τό Πνεῦμα 

Ἀναμετρᾶται τό Πνεῦμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέ τήν Ὕλην τοῦ Σιωνισμοῦ 

Διηνέκης

Καί

Mε λίγα λόγια για να μην μας μπερδεύουν...με τα βήματα προόδου ( Τσίπρας) που έχουν γίνει δήθεν με τα Σκόπια όπως η αλλαγή ονόματος στο αεροδρόμιο των ΣκοπίωνΟυδόλως μας ενδιαφέρει το σύνταγμα των Σκοπίων. Ούτε το όνομα του αεροδρομίου, η κάποιου δρόμου. Αυτά είναι λεπτομέρειες και ανοησίες. Ειναι η παγίδα, που κάποια στιγμή θα αλλάξουν για να μας κοροϊδέψουν και να δώσουμε το όνομα. Όπως τα αλλάζουν τώρα, έτσι θα τα αλλάξουν και στο μέλλον κατά το δοκούν. ΤΑ ΠΆΝΤΑ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΌΝΟΜΑ! Διότι εκεί θα στηρίξουν Μακεδονική ταυτότητα και γλώσσα. ΚΑΙ θα ΚΑΠΗΛΕΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ ΜΑΣ. 

Το θέμα είναι πολύ επικίνδυνο για τον Ελληνισμό. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στον Τσίπρα. Ψεύτης, κακός και θεατρίνος. Επιμένει στο λάθος και ψάχνει ύπουλες αφορμές σε σημείο που δεν μπορείς να τον ακολουθήσεις. Πραγματικός εφιάλτης σε όλα. Απλά τραγικός ο τέως που πήρε θέση. Θλιβερός και ανιστόρητος.  Το Βρετανικό μπαρόκ της εξορίας τον αγκάλιασε όσο τίποτα άλλο. Κάποτε υπήρξε και αρχηγός κράτους με τα γνωστά επακόλουθα. Όλοι όσοι ζητάνε να δώσουμε το όνομα και κοροϊδεύουν τα συλλαλητήρια είναι αυτοί που σακάτεψαν τον λαό στα δολοφονικά μνημόνια. Τυχαίο; Όχι. Βγήκαν παγανιά στα κανάλια. Απών η αριστερά από παντού! Κρυμμένος στην συντριπτική του πλειοψηφία ο κόσμος της αριστεράς!

Μάχονται λυσσαλέα οι Σκοπιανοί να κερδίσουν το όνομα. Όσο τους συγκολλήσει αυτούς ο όρος Μακεδονία, τόσο θα διαλύσει εμάς. Τα Σκόπια είναι βαμπίρ!


perimajestic

Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018

Καί τώρα, ΟΛΟΙ παρόντες στό Σύνταγμα, γιά τήν Μακεδονία μας !


Τήν ἑπομένη Κυριακή 4 Φεβρουαρίου στίς 14:00 θά γίνῃ τό συλλαλητήριο στό Σύνταγμα, γιά τηήν Μακεδονία μας. 

Ἡ διοργάνωσις ἀνήκει πλέον στίς Παμμακεδονικές Ἑνώσεις, ὁπότε τώρα δέν ὑπάρχει καμμιά δικαιολογία ἀπουσίας.

Τό σύστημα κάνει τά πάντα γιά νά ἀποτύχῃ τό συλλαλητήριο...

Ἒχει αρχίσει νά ξαναμυρίζῃ Λευτεριά. 

Θά εἲμαστε Ὅλοι ἐκεῖ.

Ἀθηναῖος Πολίτης

Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018

Ἡ πιό ἀκατάλληλος στιγμή γιά ...γκρίνιες
ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΑΘΥΡΟΣΤΟΜΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ ΜΠΛΟΓΚ, ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ...ΤΗΝ ΠΙΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΤΙΓΜΗ!

Καλά όλα αυτά που λέτε και δημοσιεύετε, έκανα κι εγώ μια μικρή αναφορά εδώ,
Αλλά ας τα συζητήσουμε από τις 5 Φεβρουαρίου καλύτερα.

Ας γίνει το γαμημένο το συλλαλητήριο με το 1 ή 1,5 εκατομμύριο Έλληνες που θέλουμε, μπας και το ψυχικό μας αποτύπωμα δημιουργήσει άλλη ιστορική ροή υπέρ της απελευθέρωσης της χώρας…

Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το θέμα του συλλαλητηρίου της Αθήνας. 

Από τη μια η τηλεόραση προσπαθεί να παρουσιάσει εθνικιστές ακροδεξιούς τους ομιλητές, από την άλλη έχει εξαπολυθεί στο διαδίκτυο ενημέρωση για το μασονικό και μνημονιακό παρελθόν τους.

Οι παμμακεδονικές οργανώσεις παιδεύτηκαν πολύ για να βρουν αποδεκτούς πατριωτικά ομιλητές. και βρήκαν και πολλές κλειστές πόρτες. Αρνήσεις, για διάφορους λόγους.

Οι ομιλητές που είδαμε είναι και οι μόνοι που δέχτηκαν.

Αν τους λοιδορήσουμε κι άλλο ή μιλάμε περί διοργανώσεων άνευ ομιλητών και πρότζεκτ που γεννάει το μπρέιν στόρμινγκ κάποιων μπατίρηδων (εμάς εννοώ) μπορεί να μειώσουμε τον αριθμό προσέλευσης Ελλήνων σε ένα έτοιμο ήδη (έστω και) με εβραϊκά χρήματα (όπως λέτε) συλλαλητήριο (το οποίο..στο φινάλε φινάλε μπορούμε να το διαχειριστούμε προς το εθνικό συμφέρον-και να καταλήξει χασούρα, κακή επένδυση των χρηματοδοτών του). 

Δεν το θέλουμε με τίποτα αυτό, να μειώσουμε δηλαδή την προσέλευση.
Ας ρίξουμε τους κριτικούς τόνους γαμώ την ξερολίαση μας! 10 μέρες μείνανε…

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ

Σχόλιο ἀπό Πελασγική : Κὠστα,συμφωνῶ ἀπολύτως,γιά τόν λόγον αὐτόν καί δέν δημοσίευσα οὔτε μία ἀράδα ἀπό ὅλα αὐτά πού ἀκούστηκαν καί κατά κόρον γράφηκαν τίς ἡμέρες μετά τό μεγαλειῶδες Συλλαλητήριο τῆς Συμπρωτευούσης. 

Πιστεύω,πώς αὐτή ἡ φαγωμάρα,ἀνάμεσα στούς Πατριῶτες, εἶναι ἡ ῥίζα ὅλων τῶν κακῶν πού ταλαιπωροῦν τόν ἔρημο τοῦτο τόπον.

Ἀκατάλληλος,πέρα γιά πέρα ἡ στιγμή καί πρέπει νά σταματήσῃ πάραυτα ! 

Θά τήν βροῦμε τήν χρυσή τομή,ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα.

Τώρα αὐτό πού προέχει εἶναι νά τούς κάνουμε νά χάσουν τ'αὐγά καί τά πασχάλια,ἀπό τήν μία καί ἀπό τήν ἄλλη νά μπῇ καλά στό μυαλό τῶν Πατριωτῶν πώς ἡ δύναμις εἶναι στα δικά μας χέρια ! 

Γιά τό καλό τῆς Πατρίδος μας,ἐπί τέλους  ! ! ! 

Ἡ Πελασγική

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018

Ἡ Ἑλλάς θά ξαναγίνει μεγάλη καί με μονάχα δυό ἑκατομμύρια Ἕληνες!

εἰκών ἀπό ἐδῶ
«... το συλλαλητήριο απέδειξε ακόμη κάτι, αν καί σε προσωπικό επίπεδο: πως έπεσα διάνα στις προηγούμενες εκτιμήσεις μου γιά το ποιοί είμαστε σήμερα πραγματικά Έλληνες κι αγαπάμε την Ελλάδα. Στο μισό εκατομμύριο κόσμο, που πήγε στο συλλαλητήριο, προσθέστε ακόμη ενάμισυ (οικογένειες, φτωχοί που δεν είχαν ούτε κάν το εισιτήριο, κτλ). Έ, ακριβώς! Αυτά τα δύο μύρια είμαστε, που δίνουμε τη μάχη υπέρ βωμών κι εστιών, γιά να συνεχίσει η Ελλάς να υπάρχει! Ο ένας στους πέντε! Καί, πιστέψτε με: δεν τρέχει τίποτε! Η Ελλάς θα ξαναγίνει μεγάλη καί με μονάχα δυό εκατομμύρια Έλληνες! »

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τό ἄρθρον ἐδῶ 

Καί ἡ μεγαλυτέρα ἀπόδειξις τῆς δυνάμεως τοῦ λαοῦ θά δοθῇ εἰς τάς Ἀθήνας !

Θά εἴμαστε ΟΛΟΙ ἐκεῖ. 
Πρέπει νά εἴμαστε. 


Σκεφθεῖτε τόν τρόμο πού ἔχουν τά ὅντα πού μᾶς ἐξουσιάζουν,μετά τό μεγαλειώδες συλλαλητήριον τῆς Συμπρωτευούσης. Σκεφθεῖτε τώρα,τόν τρόμο καί πανικό πού θά νοιώσουν ἀπό τό συλλαλητήριον τῆς Πρωτευούσης,πού λογικῶς θά εἶναι πολύ -πολύ μεγαλύτερον. 

Γιατί,ἐδῶ πού τά λέμε,πόσοι Πατριῶτες ἀπό τήν Πελοπόννησον καί τήν Στερεάν δέν μπόρεσαν νά παρευρεθοῦν στήν Θεσσαλονίκη,γιά οἰκονομικούς,κυρίως, λόγους. Γιά τήν Ἀθήνα,πού εἶναι μικρότερες οἱ ἀποστάσεις,ἄρα καί τά εξοδα,πολύ πιό εὔκολα θά μπορέσουν νά πᾶνε. 

Γι'αὐτό καί πρέπει ΟΛΟΙ νά εἴμαστε ἐκεῖ. Νά πάρουν τέτοιο χαστούκι πού θά τό θυμοῦνται σ'ὅλη τους τήν ζωή (ποιά ζωή δῆλα δή μπορεῖ νά ἔχουν τά ἀνθρωποειδῆ;)

Υ.Γ. Ἐδῶ πού τά λέμε,καί μόνον πού θά βγάλουν ἀφρούς,ἀπό τήν λῦσσα τους,τά κουμμούνια,εἶναι μία τέτοιου μεγέθους ἰκανοποίησις πού δέν περιγράφεται ...

Ἡ Πελασγική

Γι'αὐτό ἔχουν πάθῃ ταράκουλο,τά κουμμούνια . Ἔγκυρη μελέτη δίνει τόν ἀκριβή ἀριθμόν τοῦ Συλλαλητηρίου πάνω ἀπό τίς 600000 ἄτομα !


Πόσοι ήμασταν στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Τι δείχνει η Τοπογραφική και χωρική ανάλυση

Μια μελέτη του Τάσου Φαραντάτου

Οι αρχικές «μερικές δεκάδες» που ανάρτησε η ΕΡΤ3 στην ιστοσελίδα της έγιναν στην συνέχεια 30.000 και αυξήθηκαν από την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης σε 90.000 για να καταλήξουν στην παραδοχή του τ. υπουργού Μάρδα σε 250.000.

Ο στρατηγός Φράγκος Φραγκούλης ανέφερε στην ομιλία του πως στο συλλαλητήριο συμμετείχαν 800.000 και κάποιοι άλλοι μιλούν για 1.000.000. Πόσοι είμαστε τελικά;

Η μελέτη του Τάσου Φαραντάτου, βασισμένη σε επιστημονική μέθοδο καταγραφής της έκτασης που είχε καταληφθεί και της πυκνότητας των παρισταμένων, δίνει την απάντηση.

Διαβάστε και κοιτάτε την φωτογραφία όπου απεικονίζεται η διαφορετική πυκνότητα παριστάμενων διαδηλωτών, ανά περιοχή.


α. Με κόκκινο χρώμα επιφάνεια 39.333 τετραγωνικών μέτρων πέριξ της εξέδρας των ομιλητών και αγάλματος Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πυκνότητα 4 άτομα/τμ. ΣΥΝΟΛΟ: 157.332 άτομα

β. Με πράσινο χρώμα επιφάνεια 31.063 τετραγωνικών μέτρων από Λευκό Πύργο μέχρι Βασιλικό Θέατρο. Πυκνότητα 3 άτομα/τμ. ΣΥΝΟΛΟ: 93.189 άτομα

γ. Με Κίτρινο χρώμα επιφάνεια 126.959 τετραγωνικών μέτρων πέριξ του κέντρου του συλλαλητηρίου και επί της παραλιακής εκατέρωθεν. Πυκνότητα 2 άτομα/τμ. ΣΥΝΟΛΟ: 253.918 άτομα.

δ. Με γαλάζιο χρώμα υπόλοιπη περιοχή από λιμάνι μέχρι τη μέση της παραλιακής οδού Νίκης από Δυτικά και από το Μακεδονία Palace μέχρι το Μέγαρο Μουσικής στα Ανατολικά και πάνω από τον Λευκό Πύργο επιφάνεια 77.902 τετραγωνικών μέτρων Πυκνότητα 1 άτομο/τμ. ΣΥΝΟΛΟ: 77.902 άτομα.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 582.341 άτομα.

Στους 582.341 που προκύπτουν από την μελέτη Φαραντάτου δεν έχουν υπολογισθεί οι ομάδες και τα μεμονωμένα άτομα, που εκινούντο κρατώντας ελληνικές σημαίες, στις παρυφές της συγκέντρωσης και στους κάθετους δρόμους και όσοι Θεσσαλονικείς συμμετείχαν με την παρουσία τους από τα μπαλκόνια των κτιρίων σε όλος το μήκος της παραλιακής. Ούτε βεβαίως και οι επιβαίνοντας στά 200 λεωφορεία που «αιχμαλωτίσθηκαν» στα κρατικά διόδια των Μαλγάρων.

Προκύπτει λοιπόν αβίαστα πως οι παρόντες ήσαν περισσότεροι από 600.000. Έλληνες που προσήλθαν με δικά τους έξοδα από κάθε γωνιά της Ελλάδος, για να διαδηλώσουν (κόντρα στους εκφοβισμούς και την παραπληροφόρηση) ό,τι «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ». Μήνυμα που δυστυχώς τα συστημικά κόμματα δεν αποδέχονται και προωθούν άλλες -εθνικά επικίνδυνες- ονομασίες.

Συγκριτική των δύο συλλαλητηρίων
Ἀναδημοσίευσις ἀπό : Ἀκρομόλιο

Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018

Ἔχουν χεστῇ ἐπάνω τους...

Δέν τό περίμεναν..
Δέν τό φαντάζονταν..
Δέν τό ὑπολόγιζαν ἔτσι... καί

Ἔχουν χεστῇ ἐπάνω τους...
Ἔχουν χάσῃ τά λόγια τους...
Ἔχουν παρανοήσῃ καί ξερνοῦν ὅτι πιό ἀηδιαστικό ...

Ἔχουν χάσῃ τόν ὕπνο τους καί μετά ἀπό τό συλλαλητήριο τῶν Ἀθηνῶν θά χάσουν τ'αὐγά καί τά πασχάλια !  

Ἔ, ρέ γλέντια πού ἔχουν νά γίνουν ! ! ! 


Ἄντε νά δοῦμε ποιός θά γελάσῃ τελευταῖος παλιοκουμμούνια...

Ἡ Πελασγική 

Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018

Αὐτή εἶναι ἡ ἐντολή τοῦ ΛαοῦΤο ψήφισμα του Συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία

«Σήμερα, την 21η Ιανουαρίου 2018, ο Ελληνικός Λαός, ο κατά το Σύνταγμα κυρίαρχος του κράτους και εντολέας της Βουλής και της Κυβέρνησης, συνελθών σε μεγαλειώδη Λαϊκή  Συνέλευση στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, για να αποφασίσει για τη θέση τού έθνους επάνω στο θέμα της εκχώρησης του ονόματος Μακεδονία στη γείτονα χώρα που θέλει να το υφαρπάσει καταπατώντας κάθε ιστορική και λογική τεκμηρίωση της πατρότητας τού μεγάλου αυτού ονόματος του,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΝΤΕΛΛΛΕΤΑΙ

προς την, κατά το Σύνταγμα, εντολοδόχο του Βουλή και Κυβέρνηση της Χώρας, να αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο αποδοχής της χρήσης τού, από αρχαιοτάτων χρόνων, Ελληνικού ονόματος «Μακεδονία» και των παραγώγων του, που είναι ταυτόσημο με το όνομα «Ελλάς».

Το όνομα αυτό, που είναι η ταυτότητα του έθνους, αποτελεί ταυτόχρονα την ιερά κιβωτό και φορέα των ενδοξότερων σελίδων στην παγκόσμια ιστορία. Η σημερινή, εδώ, Λαϊκή  Συνέλευση, δηλώνει αποφασισμένη, να το υπερασπισθεί μέχρις εσχάτων,  κατά τον Ελληνικό τρόπο, με τον οποίο η Ελλάδα γράφει πάντοτε την ιστορία της.

Η μη συμμόρφωση των εντολοδόχων τού Λαού στην εντολή αυτή του Λαού,  θα αποτελέσει κατάφωρη παραβίαση και αντιστροφή των ρόλων εντολέα και εντολοδόχου που ορίζει τη Δημοκρατία.

Ο Λαός δεν θα μείνει απαθής θεατής. Είναι αποφασισμένος να επιβάλλει την απόφαση του και την ομαλή λειτουργία της Δημοκρατίας που, με το Σύνταγμα, ορίζει ρητά και ξεκάθαρα, ποιος είναι εντολέας και ποιος εντολοδόχος.

Το ψήφισμα, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε ομοφώνως από την  Ανοικτή Λαϊκή Συνέλευση που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, την 21η Ιανουαρίου 2018.

Για το «Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία 21 Ιανουαρίου 2018»Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018

Αὔριο, ΟΛΟΙ ΜΑΖΥ, βροντοφωνάζουμε τό ΤΡΙΤΟ ΜΕΓΑ «ΟΧΙ»Δέν θά τήν πάρουνε ποτέ τήν γῆ τῶν Μακεδόνων
τήν χώρα τήν Ἑλληνική, τό χάρμα τῶν αἰώνων.
Τήν γῆ πού ἡ Ἑλλάδα μας τήν ἔχει γιά καμάρι,
δέν θά πατήσει βάρβαρος, ἐχθρός δέν θά τήν πάρῃ.
Δέν θά πατήσει βάρβαρος, ἐχθρός δέν θά τήν πάρῃ.

Γιά τήν Μακεδονία μας, Ἑλλάδα μας γενναία, 
σκληρά θά πολεμήσουμε τόν κάθε ἐπιδρομέα.
Στρατός, φτερά καί ναυτικό, κρατοῦν γερά τήν λόγχη,
γιά νά ἀπαντήσουν στόν ἐχθρό τό τρίτο Μέγα «Ὄχι».

Τήν χώρα τῶν προγόνων μας κανείς δέν θά τήν πάρῃ,
γιατί εἶναι χώρα ἑλληνική, τῆς Μάνας γῆς καμάρι.
Δέν θά πατήσουνε ποτέ τό χῶμα πού αἰώνες
πότισαν γιά τήν λευτεριά μέ αἷμα οἱ Μακεδόνες.
Πότισαν γιά τήν λευτεριά μέ αἷμα οἱ Μακεδόνες.

Γιά τήν Μακεδονία μας, Ἑλλάδα μας γενναία,
σκληρά θά πολεμήσουμε τόν κάθε ἐπιδρομέα.
Στρατός, φτερά καί ναυτικό, κρατοῦν γερά τήν λόγχη,
γιά νά ἀπαντήσουν στόν ἐχθρό τό τρίτο Μέγα «Ὄχι».


Υ.Γ. Πάντως ὅταν στό δημοτικό, μᾶς μάθαιναν τά ἐμβατήρια (ναί,τά εἴχαμε μάθῃ σχεδόν ὅλα !),στήν λέξιν «βάρβαροι» λέγαμε «Βούλγαλοι».

 Ὅμορφα χρόνια ὅπου οἱ ἀξίες ἐδιδάσκοντο γιά νά διαμορφώσουν σωστούς Ἕλληνες  ! 

Ἡ Πελασγική

Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018

Robin Lane Fox : «Αὐτοί πού ζοῦν στά Σκόπια καί λένε ὅτι ἐκείνη εἶναι ἡ Μακεδονία εἶναι ἀμαθεῖς καί ἐξοργιστικοί !»


«Αὐτοί πού ζοῦν στά Σκόπια καί λένε ὅτι ἐκείνη εἶναι ἡ Μακεδονία εἶναι ἀμαθεῖς καί ἐξοργστικοί ! Εἶναι σάν κάποιος νά πῇ ὅτι τό Πανεπιστήμιο τῆς Ὀξφόρδης ἔχει τίς ῥίζες του στήν Λευκορωσσία καί ὅτι ἡ Ὀξφόρδη ἦταν τό Μίνσκ ! » 


Robin Lane Fox εἶναι καθηγητής τῆς Ἀρχαίας καί Κλασικῆς Ἱστορίας στό New College  τῆς  Ὁξφόρδης,γνωστός ἀπό τό ἔργο του γιά τόν Μεγάλον Ἀλέξανδρον. Ἀπό τό βιογραφικό του στό wikipedia,μαθαίνουμε πώς ἦταν καί ἱστορικός σύμβουλος τοῦ σκηνοθέτη Oliver Stone γιά τήν ἐπική ταινία  Ἀλέξανδρος.  

Τά ἀκοῦτε πολιτικάντηδες-ὑποτακτικοί τῆς ΝΤΠ,τά ἀκοῦτε; 


Ἡ Πελασγική

Σλαβικές ἐγκαταστάσεις στά ΒαλκάνιαΌπως είναι γνωστό* οι πρώτες εμφανίσεις (επιδρομές και όχι εγκαταστάσεις) Σλάβων στην Χερσόνησο του Αίμου χρονολογούνται από τον 6ο αιώνα μ.Χ. επί Ιουστινιανού Α΄ (527-565) και επομένως οποιαδήποτε σχέση των τότε (άρα και των σημερινών Σλάβων) με τους αρχαίους Μακεδόνες και τον Μ. Αλέξανδρο είναι πρακτικά αδύνατη, αν αναλογισθούμε το χάσμα των 900 χρόνων που μεσολαβεί. Επομένως, οι ισχυρισμοί των Σκοπιανών μόνον ως ανέκδοτο μπορούν να αντιμετωπισθούν.

Οι Σλάβοι της εποχής εκείνης ήσαν υποτελείς των Αβάρων, ενός ληστρικού νομαδικού λαού (πιθανόν πρωτοτουρκικής καταγωγής), προερχόμενου από την κεντρική Ασία, όπως οι Ούννοι του 4ου αιώνα μ.Χ., εγκατεστημένου ήδη στις πεδιάδες της Παννονίας (η μετέπειτα Ουγγαρία) και τους ακολουθούσαν ως βοηθητικά στρατεύματα.

Διαβᾶστε ὁλόκληρον τό θέμα ἐδῶ 


...Εν τη ανυπαρξία ιστορικών μαρτυριών, απάντηση στο ερώτημα περί των καταβολών των Σλάβων επιδίωξε να δώσει η γλωσσολογία, όπως άλλωστε και στις περιπτώσεις άλλων λαών που εμφανίζονται όψιμα στο ιστορικό προσκήνιο. 

Την γλωσσολογική προσέγγιση αξιοποίησε στο έπακρο ένας βοτανολόγος, ο Πολωνός Jozef Rostafinski (1850-1928). Διαπιστώνοντας οι ότι ονομασίες κάποιων δέντρων σε όλες τις σλαβικές γλώσσες είναι δάνειες, και αντιθέτως ότι υπάρχει κοινή σλαβική λέξη για κάποια άλλα, πρότεινε ότι η αρχική κοιτίδα των Σλάβων πρέπει να βρισκόταν σε κάποια περιοχή της ανατολικής Ευρώπης όπου δεν φύονται τα πρώτα αλλά φύονται τα δεύτερα. Την περιοχή αυτή εντόπισε περί τα έλη του Pripet μεταξύ της σημερινής Λευκορωσίας και Ουκρανίας. Έκτοτε η ιδέα ότι οι Σλάβοι προέρχονται από τα έλη του Pripet, από όπου διασπάστηκαν κινούμενοι προς διάφορες κατευθύνσεις, έχει καθιερωθεί περίπου ως κανόνας σε ό,τι αφορά στη σλαβική προϊστορία.

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τό κεφάλαιον «Ἡ ἐγκατάση τῶν Σλαυϊκῶν φύλων στά Βαλκάνια»,ἐδῶ


Ἡ Πελασγική

Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018

Νά ἡ μεγάλη εὐκαιρία νά φᾶνε πολύ ξύλο τά ἄπλυτα !


Οἱ «ἀντιεξουσιαστές» (βλέπε : παρακρατικά βρωμερά ὅντα ),λέει ἡ εἴδησις,καλοῦν σέ ἀντισυγκέντρωσιν κατά τοῦ συλλαλητηρίου γιά τήν Μακεδονία πού θά γίνῃ στήν Θεσσαλονίκη τήν Κυριακή. (Θεσσαλονίκη: Αντιεξουσιαστές καλούν σε αντι-συγκέντρωση για τη Μακεδονία)

Ἀπό τήν ἄλλη,ὁ ΠΑΟΚ ζήτησε ἀπό τούς ὁπαδούς καί φιλάθλους του,νά συμμετάσχουν στό συλλαλητήριον παρ' ὅλον πού ἡ ὁμάδα τους δίνει ἀγῶνα πρωταθλήματος τήν ἴδια ἡμέρα καί ὥρα !  

Φαντάζεστε τί ἔχει νά γίνῃ σάν συνανηθοῦν οἱ Παοκτζῆδες μέ τά ἄπλυτα ὅντα τοῦ παρακράτους; 


Καί ἀφοῦ θά εἶναι καμμιά 50αριά (δέν μαζεύονται παραπάνω) ὁ καθείς μπορεῖ νά καταλάβῃ πόσο ξύλο θά φᾶνε τά βρωμοπράγματα ...Ἔ,εὐκαιρία νά κάνουν καί διακοπές στό νοσοκομεῖον...

Βρέ,ἀσήκωτους νά τούς κάνουν ! 

Μποῦτας -Τσιπρά καί τσίπουρα.Ἐ,ῥέ κοροϊδία πού πέφτει !  Γελᾶνε σέ βάρος σας. Παῖξτε τό παιχνίδι τους ,κορόϊδααααααα
Βλέπεις τό κόκκινο παρακράτος πού μέ κάθε κυβέρνησιν «δουλεύει» καλά κρατώντας τά μπόσικα τῆς ἐξουσίας,ἀπό τήν μία ξαμόλυσε τά κουμμούνια τοῦ Μπούτα νά κλείσουν τούς δρόμους μέ τά τρακτέρ,γιά νά ἐμποδίσουν τήν μαζική συμμετοχή στό συλλαλητήριο καί ἀπό τήν ἄλλη ὀργανώνει τά ἄπλυτα ὅντα γιά νά δημιουργήσουν μπάχαλο στήν συγκέντρωσιν. 

Ἔλα ὅμως πού μᾶλλον λογαριάζουν ἄνευ τοῦ ξενοδόχου...Γιατί ἐδῶ μιλᾶμε γιά μία χοῦφτα σκατά πού μέ ἕνα οὐουου ἔχουν γίνει ἄφαντα. Διότι αὐτά τά ὅντα εἶναι καί θρασύδειλα. 

Εὐκαρία λοιπόν νά φᾶνε τό ξύλο τῆς ζωῆς τους. Μεγάλη εὐκαιρία,θά ἔλεγα...

Τό αὐτόν ἰσχύει καί γιά τά ἀγρότια πού θά παίξουν τό παρακρατικό παιχνίδι. Καί αὐτό νά τό λάβουν σοβαρῶς ὑπ' ὅψιν τους...

Ἡ Πελασγική

Ὁ Δαίμων τοῦ Φαλήρου ἐξέπεσεν τοῦ βάθρου του !


Δέν ξέρω ἐάν ἦταν τό χέρι τῆς φύσεως ἤ τό χέρι κάποιων γενναίων πού ἀντιστέκονται ἐμπράκτως στά σχέδια τῆς ΝΤΠ,ἀλλά ὁ δαίμων τοῦ Φαλήρου ἐξέπεσεν τοῦ θρόνου του ! 

Πάντως, στήν πρώτη περίπτωσιν εἶναι καταφανές πώς πρόκειται γιά Θεία Δίκην,στήν δευτέρα θαυμάζουμε ἐκείνους πού μάχονται ὑπέρ Βωμῶν καί Ἑστιῶν,μέ ἔργα καί ὄχι μόνον λόγια...Ἀποτέλεσμα : ὁ δαίμων κατέπεσε ἐκπίπτων τοῦ θρόνου πού τοῦ ἔστησαν οἱ ἐκφραστές τῆς παγκοσμιοποιήσεως. Ἐκεῖνοι πού σήμερα κλαῖνε γιά τήν πτώσιν,ὅπως ὁ Χατζηνικαλάου,αὐτός ὁ γελοιοδέστατος ἐκφραστής τῆς ΝΤΠ,ὁ ὑμνητής τῶν μνημονίων καί τῶν διεθνῶν τοκογλύφων,πού ἔβριζε μέ τόν πιό χυδαῖον τρόπον ἐκείνους πού τόλμησαν νά τοῦ στραπατσάρουν τό σύμβολόν του. 

Καί φοβᾶται,λέει,πώς ἀπό τέτοια ἄτομα, κινδυνεύουν αὐτός καί οἱ ὅμοιοί του ! Δῆλα δή,κινδυνεύουν ἐκεῖνοι πού ἀνεβάζουν μέ ἀσανσέρ τήν πόρσε τους στό ὑπερυψωμένο πάρκινγκ τῆς ἐπάυλεώς τους ! 

Ἔ, λοιπόν,Χατζητέτοιε,καλά κάνετε καί φοβᾶστε πώς κινδυνεύετε. Πολύ καλῶς,θά ἔλεγα. Διότι ὁ καιρός ἐπληρώθη καί ἡ ὧρα τῆς πληρωμῆς σας εἶναι πολύ,μά πολύ κοντά. 

Καί ὡς ἐπίλογον : Ἔστι Δίκης ὀφθαλμόςὅς τά πάνθὁρᾷ ! 


Ἡ Πελασγική 

Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018

Β.Ποῦτιν πρός Ἑλλάδα: «Παίρνουμε πίσω τήν ἀναγνώριση τῆς ΠΓΔΜ ὡς Μακεδονία» (Βίντεο-δήλωσι Ποῦτιν): "Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ")


Βαριά σκιά στα Βαλκάνια μετά την δολοφονία του ηγέτη των Σέρβων.
Η αντίδραση Σερβίας και Ρωσίας θα είναι άμεση και σφοδρή. ΠΓΔΜ-Κόσοβο και Βοσνία αναμένται να πάρουν κυριολεκτικά φωτιά.

«Ελλάδα, Σερβία και Ρωσία» μπορούν να τα βρουν σε όλα σε σχέση με την ΠΓΔΜ και να κλείσει οριστικά το θέμα. Ελπίζω στην Ελλάδα να καταλαβαίνουν ττην ουσία όσων διαδραματίζονται «Μην υποχωρήσετε στο ζήτημα της ονομασίας, οι Σκοπιανοί είναι εκείνοι που πρέπει να υποχωρήσουν».Βαριά σκιά στα Βαλκάνια μετά την δολοφονία του ηγέτη των Σέρβων

Βαριά σκιά σκεπάζει πλέον τα Βαλκάνια μετά τις δύο τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των Σέρβων σε Αλβανία και Κόσοβο. Πάμε για ταχύτατητες και εκρηκτικές εξελίξεις στα Βαλκάνια και γι αυτό η Ρωσία επανέρχεται με πρόταση βόμβα προς την Ελλάδα. Την ίδια πρόταση την είχε κάνει πριν ένα χρόνο
περίπου και ο Σέρβος Υπουργός Εξωτερικών ο οποίος παραδέχτηκε το ιστορικό λάθος της χώρας του.

«Δεν έπρεπε να αναγνωρίσουμε ποτέ την ΠΓΔΜ ως «Μακεδονία» είχε πει. Τώρα Ρωσία-Σερβία ζητούν χρόνο ώστε να ξεμεπερδεύουν μια και καλή με το θέμα των Αλβανών και της Μεγάλης Αλβανίας.

Οι εξελίξεις δείχνουν ότι επιταχύνονται πολύ μετά την δολοφονία του Σέρβου πολιτικού και ηγέτη της σερβικής κοινότητας του Κοσόβου, Όλιβερ Ιβάνοβιτς. Η μαφιόζικη δολοφονία του Όλιβερ Ιβάνοβιτς σημειώθηκε στο σερβικό τμήμα της Μιτρόβιτσα.

Λίγα 24ωρα πριν, Αλβανοί ανατίναξαν το «σερβικό αρχηγείο» στη Σκόδρα της βορειοδυτικής Αλβανίας.

Την ίδια στιγμή οι Αλβανοί σε Τίρανα-ΠΓΔΜ-Κόσοβο τρέχουν για την υλοποίηση της Μεγάλης Αλβανίας.

Ο πρόεδρος της Αλβανίας, Ιλίρ Μέτα, υπέγραψε την παραχώρηση αλβανικού διαβατηρίου στον πρωθυπουργό του Κοσσυφοπεδίου, Ραμούς Χαραντινάι, πριν αναχωρήσει για επίσκεψη στην Κροατία.

Ο Χαραντινάι πήγε στα Τίρανα και παρέλαβε το αλβανικό διαβατήριο που του δίδει την ελευθερία της κίνησης στις χώρες Σένγκεν, ενώ για τις ΗΠΑ χρειάζεται και πάλι βίζα.

Αλβανικό διαβατήριο δεν χορηγήθηκε μόνο στον πρωθυπουργό του Κοσσυφοπεδίου, αλλά και σε άλλα γνωστά πρόσωπα του Κοσσυφοπεδίου (αναφέρονται ορισμένα ονόματα).

Η αντίδραση Σερβίας και Ρωσίας θα είναι άμεση και σφοδρή. ΠΓΔΜ-Κόσοβο και Βοσνία αναμένται να πάρουν κυριολεκτικά φωτιά.

«Ελλάδα, Σερβία και Ρωσία μπορούν να τα βρουν σε όλα σε σχέση με την ΠΓΔΜ και να κλείσει οριστικά το θέμα. Ελπίζω στην Ελλάδα να καταλαβαίνουν την ουσία όσων διαδραματίζονται: Εδώ δεν γίνεται καθόλου λόγος για να συνυπολογιστούν κάποια γενικά ή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο κοντινών λαών, αλλά για να γίνει οπωσδήποτε μία από αυτές τις χώρες μέλος του ΝΑΤΟ» είναι το μήνυμα που έρχεται από την άλλη πλευρά.


Ο Πούτιν, δηλώνει έτοιμος να πάρει πίσω την αναγνώριση των Σκοπίων ως «Μακεδονία» και τονίζει ότι η αναζωπύρωση του θέματος έγινε επειδή οι ΗΠΑ επιθυμούν να εντάξουν τη γειτονική μας χώρα στο ΝΑΤΟ.

«Μην υποχωρήσετε στο ζήτημα της ονομασίας, οι Σκοπιανοί είναι εκείνοι που πρέπει να υποχωρήσουν».

Το ξεκάθαρο αυτό μήνυμα έστειλε ο Β. Πούτιν μέσω του ΥΠΕΞ, Σ. Λαβρόφ, στην πρώτη δημόσια παρέμβαση για το Σκοπιανό από τότε που το ζήτημα αναζωπυρώθηκε πολιτικά και διπλωματικά.

«Σε ό,τι αφορά την αναβίωση των διαπραγματεύσεων ή την αναβίωση των προσπαθειών για την επίλυση του προβλήματος σχετικά με την ονομασία της “Μακεδονίας” -προσπαθειών οι οποίες επί μακρόν βρίσκονταν σε μια “ημικοιμώμενη” κατάσταση-, ενεργοποιήθηκαν όταν οι ΗΠΑ αποφάσισαν ότι η “Μακεδονία” πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ» τόνισε ο κ. Λαβρόφ στην καθιερωμένη πρώτη συνέντευξη Τύπου για το νέο έτος.

«Γι’ αυτό, συμπλήρωσε ο Ρώσος ΥΠΕΞ, απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού, «δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ, εσείς δεν έχετε ανάγκη από κάποιες υποχωρήσεις, υποχωρήσεις έχει ανάγκη η “Μακεδονία”, που πρέπει να “τραβηχτεί” στο ΝΑΤΟ».

«Οποια ονομασία κι αν συμφωνήσουν η Ελλάδα και η “Μακεδονία” ως προς την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, εάν αυτή αποφασιστεί επίσημα και κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα της “Μακεδονίας”, τότε σίγουρα όλοι θα την αναγνωρίσουν» δήλωσε. Κατέληξε δε στην τοποθέτησή του λέγοντας:

«Αλλά ελπίζω ότι όλοι κατανοούν την ουσία όσων διαδραματίζονται: Εδώ δεν γίνεται καθόλου λόγος για να συνυπολογιστούν κάποια γενικά ή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο κοντινών λαών, αλλά για να γίνει οπωσδήποτε μία από αυτές τις χώρες μέλος του ΝΑΤΟ».

Η όλη στάση πέρα απο την γεωπολιτική της σημασία κρύβει και κάτι άλλο.

Η Μόσχα αναγνωρίζει το λάθος της, καθώς ήταν μια από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισε τα Σκόπια ως »Μακεδονία». Αλλες εποχές βέβαια. Τώρα στα ηνία της Ρωσίας είναι ο Β. Πούτιν. Εξάλλου, δεν είναι τυχαία η δήλωσή του το 2012.

Το παρακάτω βίντεο είναι είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, καθώς οι Σκοπιανοί συνεχίζουν να προκαλούν και να αμφισβητούν την ταυτότητα του μεγάλου Έλληνα στρατηλάτη.

Όπως θα δείτε στο βίντεο, σε συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώπιον δημοσιογράφων από όλο τον κόσμο -μεταξύ των οποίων και Σκοπιανοί- αναφέρεται εμμέσως πλην σαφώς στην ελληνικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

«Στην εποχή του, για να λύσει αυτά τα οικονομικά προβλήματα, ο Αλέξανδρος ο Μακεδών κατέκτησε την Περσία και συνέχισε. Τώρα, η Ελλάδα δεν μπορεί να κατακτήσει κανέναν», είπε ο Πούτιν, ρίχνοντας ένα ηχηρό χαστούκι στους Σκοπιανούς.pentapostagma.gr μέ πηγή ἀπό :thesecretrealtruth
ἀναδημοσίευσις ἀπό : Διόδοτος