" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

Λιάκος, ΕΛΙΑΜΕΠ, Μπαμπινιώτης καὶ τὸ σύστημα (ἀ)παιδείας τους.


Σήμερα σκέφθηκα νὰ σᾶς θυμήσω κάποια γεγονότα ποὺ εἶτε οἱ περισσότεροι τὰ ἀγνοοῦν, εἶτε, ἐντέχνως, ἔχουν περάσει στὰ …ψιλά. Βλέπετε ἔπεσε πολὺ …λάδωμα, φούσκωσαν πολλοὶ λογαριασμοί, βούλωσαν πολλὰ στόματα γιὰ νὰ φθάσουμε σήμερα στὸ νὰ συζητᾶμε γιὰ κράτος τρομοκράτη καὶ ἀνθελληνικό.

Λιάκος, ΕΛΙΑΜΕΠ, Μπαμπινιώτης καὶ τὸ σύστημα (ἀ)παιδείας τους.2

Ὅταν ξεκίνησε ὁ Καραμανλῆς τὸ 1974 νὰ μᾶς …σώσῃ, μεταξὺ τῶν πολλῶν …«σωτηριῶν» του περιελαμβάνοντο καὶ …«σωτηρίες» τῆς παιδείας. Πρὸς τοῦτο «ἐκλεκτά» πρόσωπα, ὅπως ὁ Μπαμπινιώτης, δὲν πειράχθηκαν ἀπὸ τὰ πανεπιστημιακά τους ἕδρανα, ἄν καὶ ὁ  διορισμός τους ἔγινε ἐπὶ δικτατορίας.

Λιάκος, ΕΛΙΑΜΕΠ, Μπαμπινιώτης καὶ τὸ σύστημα (ἀ)παιδείας τους.1

βικιπαιδεία

Συζητᾶμε γιὰ τὸν γνωστὸ Μπαμπινιώτη ποὺ ἔδινε ἀναφορὰ στὴν ἀμερικανικὴ πρεσβεία περὶ τῶν ὅσων συνέβαιναν ἐντὸς τῶν ἑλληνικῶν πανεπιστημίων, μὲ στόχο τὴν …συμμόρφωσίν τους!!!
(Οἱ προθέσεις μετροῦν… σωστά;)

Τελικῶς ὁ Μπαμπινιώτης δίδει ἀναφορά στήν Ἀμερικανική πρεσβεία;

Ὁ Μπαμπινιώτης συνδέεται στενὰ μὲ τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ, ποὺ οὐσιαστικῶς ἀποδόμησε κάθε ὑγειὴ θεσμὸ μέσα στὴν χώρα. Ἀπὸ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ ἔως καὶ παιδεία θὰ τὸ δοῦμε νὰ λαμβάνῃ ἐνεργὸ θέσιν… Καὶ φυσικὰ μέσα στὸ ΕΛΙΑΜΕΠ γερὸ καὶ ἀδιαπραγμάτευτο πάτημα εἶχε κι ὁ γνωστός μας Βερέμης…
(Ναί, ναί… αὐτὸς ποὺ παρέλαβε καὶ τὴν ὑπόλοιπη παδεία γιὰ νὰ τὴν ἀποτελειώσῃ. Αὐτὸς ποὺ μᾶς …«ἐδίδαξε» νέου εἴδους ἱστορία, παραμορφωτική, μέσῳ τῆς σειρᾶς τοῦ ΣΚΑΙ!!!)

Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ κι ὁ πραγματικός του ῥόλος. [5]

Μπαμπινιώτης, κόρες καὶ συμπέθεροι! (ΕΛΙΑΜΕΠ 6)-ἀναδημοσίευσις

Καὶ τώρα θὰ θυμηθοῦμε τὴν ὑπόθεσιν Λιάκου, ποὺ ἄν καὶ στὰ δικαστήρια ἀπεδείχθη παράνομος ὁ διορισμός του, ἐν τούτοις οὔτε τόλμησε, μὰ οὔτε καὶ σκέφθηκε κάποιος νὰ τὸν κουνήσῃ ἀπὸ αὐτὴν τὴν θέσιν… Λέτε νά τόν …ξέχασαν;
Το 1988 προκηρύχθηκε θέση αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο την «Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος». Υποψήφιοι για τη  θέση αυτή ήταν οι Δημήτρης Μιχαλόπουλος, επίκουρος καθηγητής τότε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ο Αντώνης Λιάκος, επίσης επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τη θέση  κατέλαβε ο Αντώνης Λιάκος, αντί για τον Δημήτρη Μιχαλόπουλο. Η εκλογή  έγινε παράνομα, δηλαδή βάσει εισηγητικής εκθέσεως που είχε συνταχθεί από διμελή επιτροπή  και όχι τριμελή, όπως ρητά ορίζει ο Νόμος.
Ο Δ. Μιχαλόπουλος προσέφυγε στην Δικαιοσύνη, όπως ήταν εύλογο. Η εκδίκαση της υποθέσεως και η έκδοση της σχετικής  αποφάσεως καθυστερούσε  αρκετά. Στο μεταξύ, λόγω της καθυστερήσεως, αυτής ο Α. Λιάκος είχε ήδη προαχθεί  στην βαθμίδα του καθηγητή. Τελικά όμως ο Δ. Μιχαλόπουλος, έστω και αργά, δικαιώθηκε με την με αριθ. 3138/1996 απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας.  Η απόφαση αυτή, μεταξύ των άλλων, τόνιζε ότι «η εκλογή του [κ. Α. Λιάκου] σε θέση της βαθμίδας του καθηγητή είναι συνέπεια της κρίσεως και εξελίξεώς του στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή και συνεπώς έχει ως προϋπόθεση το νόμιμο διορισμό του στην τελευταία αυτή θέση». Αυτό άλλωστε πιστοποιείται και από την παρ. 5 του άρθρου 14 του Νόμου 1268/1982 και την παρ. 1 του άρθρου 7 του Νόμου 2083/1992. Κατά συνέπεια, το Συμβούλιο της Επικρατείας ζητούσε την ακύρωση της εκλογής του Α.Λιάκου, λόγω του παρανόμου της διαδικασίας με την οποία είχε εκλεγεί αναπληρωτής καθηγητής. Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών λοιπόν όφειλε να εφαρμόσει αυτήν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Έχει, μάλιστα, σημασία το ότι ο τότε Πρόεδρος αυτού του Τμήματος, για να είναι τελείως κατοχυρωμένος, απηύθυνε (μετά την έκδοση της αποφάσεως) σχετικό ερώτημα στον Προϊστάμενο του Δικαστικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνο Ντούση. Ο Κ. Ντούσης  με το υπ’ αρ. 1150/11-3-1997 έγγραφό του υπεδείκνυε την έκπτωση του Α. Λιάκου στην βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή και την επανάληψη της κρίσεως των Α. Λιάκου και Δ. Μιχαλόπουλου, με σκοπό την πλήρωση θέσεως αναπληρωτή καθηγητή.
Δυστυχώς όμως η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Αθηνών δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, παρά και την σύμφωνη  γνωμοδότηση του Δικαστικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο τότε Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, μάλιστα, επινόησε «λύση» τελείως έκνομη, βάσει της οποίας ο μεν Α. Λιάκος θα παρέμενε, χωρίς να τον θίξει κάποιος, στην βαθμίδα του καθηγητή, ενώ ο Δ. Μιχαλόπουλος θα κρινόταν μόνος του για να καταλάβει βαθμίδα αναπληρωτή καθηγητή. Η θέση όμως αυτή,  του αναπληρωτή καθηγητή, έμελλε να δημιουργηθεί μετά την –τυχόν- εκλογή του Δ. Μιχαλόπουλου, χωρίς δηλαδή να έχει εξασφαλισθεί, αλλά ούτε καν να έχει ζητηθεί το κονδύλι για την μισθοδοτική της κάλυψη. Ήταν, με λίγα λόγια, θέση «Μαϊμού» ή, για να το πούμε διαφορετικά, η υπόθεση ήταν τελείως στημένη Ο Α. Λιάκος, πράγματι, παρέμενε ισχυρότατος. Από αυτόν (λόγω της θέσεώς του ως πρωτοβάθμιου καθηγητή) ήταν εξαρτημένες οι προαγωγές όλων, αναπληρωτών, επικούρων, λεκτόρων. Ποιος θα τολμούσε να πάει εναντίον του;
Έτσι ο Δ. Μιχαλόπουλος δήλωσε ότι δεν ήταν υποψήφιος για την θέση αυτή, ενώ παράλληλα ο τότε Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, καθηγητής Γ. Κορρές, και ο κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής, καθηγητής Ε. Μικρογιαννάκης, δήλωσαν ότι δεν αναγνώριζαν τη διαδικασία αυτήν ως νόμιμη και πράγματι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν.

Μία ἱστορία ποὺ ἀκόμη συνεχίζεται!

Κι ἐρχόμαστε στὸν Φίλη. Τὸν Φίλη ποὺ μᾶς πέταξε μία κοτσάνα γιὰ νὰ μᾶς ἀπασχολήσῃ, τὴν ὥρα ποὺ ἀκόμη μία μαχαιριὰ μᾶς ἔχωνε ἡ κυβέρνησίς του πισώπλατα… Αὐτὸν τὸν Φίλη…
  Ποιόν καλλίτερο σύμβουλο θά μποροῦσε νά ἐπιλέξῃ ὁ ἀπτυχίωτος Φίλης ἀπό τόν Λιάκο, πού στηρίχθηκε ἀπό τόν Μπαμπινιώτη καί τό ΕΛΙΑΜΕΠ γιά νά ὑπάρχῃ καί πού σύσσωμο τό ΕΚΠΑ παρανόμησε καί παρανομεῖ μή ἐφαρμόζωντας δικαστικές ἀποφάσεις;;
  Ποῦ ἡ μεγαλυτέρα ἀπόδειξις τῶν σχέσεων τῆς συμμορίας πού μᾶς «κυβερνοῦν» (διαχρονικῶς ὅμως) ἀπό αὐτόν τόν παρανόμως διορισθέντα καθηγητή, πού τώρα μᾶς προέκυψε καί …σύμβουλος; Πῶς θά ἀποδείξουν, γιά ἀκόμη μίαν φορά, ὅτι καί μᾶς ξεσκίζουν καί μᾶς στέλνουν τόν λογαριασμό τοῦ ξεσκίσματος;

Πατριῶτες… Πρέπει νὰ τὸ πάρουμε ἀπόφασιν… Αὐτὰ τὰ καθάρματα δὲν εἶναι τυχαῖα… Εἶναι πολὺ προσεκτικῶς ἐπελεγμένα, ἐκπαιδευμένα καὶ τοποθετημένα σὲ «θέσεις-κλειδιά» πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἀφήσουν δίοδο ἀνοικτὴ γιὰ ὁποιονδήποτε γραφικό, ποὺ ἀκόμη πιστεύει στὸ δίκαιον, στὴν ἀξιοκρατία καὶ στὴν ἀλήθεια.
  Εἶναι τόσο πορωμένοι δέ, ποὺ ὄχι μόνον δὲν τοὺς ἐνοχλεῖ ὁ δικός μας θάνατος, πρὸ κειμένου νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν δική τους, καλὴ ἔως πολυτελή, ἐπιβίωσιν, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀπολαμβάνουν!!!

Φιλονόη
 
Υ.Γ. Αὐτὰ συμβαίνουν τώρα. Τώρα ποὺ φθάνουμε στὸ τέλος τους. Κι ἔως νὰ τὸ πάρουν ἀπόφασιν θὰ μᾶς σκίσουν… Βλέπετε… Τὸ θηρίον ὅταν ψυχομαχῇ σκοτώνει…

Ὁ ἐθνομηδενιστής Ἀντ. Λιάκος ἀναλαμβάνει μέ ἐντολές τοῦ γαργαντούα ὑπουργοῦ τήν ἀναθεώρηση τῶν σχολικῶν βιβλίων


Η προδοσία σε Εθνικό επίπεδο, αποτελεί την πλέον κατάπτυστη και βδελυρή πράξη,  η οποία μπορεί να συμβεί, είτε σε καιρό πολέμου, είτε σε καιρό ειρήνης.

Στην πρώτη περίπτωση εκδηλώνεται μέσω της αποκάλυψης και καταγγελίας στοιχείων και πληροφοριών με απώτερο σκοπό τη βλάβη και την καταστολή του ενόπλου αγώνα ενός λαού ή μιας ομάδας προσώπων και κατ επέκταση του φρονήματος, της πίστης και του σθένους.

Στη δεύτερη περίπτωση εκδηλώνεται μέσω της αρχικής αμφισβήτησης και εν συνεχεία της χάλκευσης και παραχάραξης ιστορικών μνημών και στοιχείων, προκειμένου να προκύψει μια απομυθοποίηση και ολοκληρωτική διαστρέβλωση των ιδανικών, της αυτοθυσίας και της αυταπάρνησης, του ήθους και του ηρωισμού φυσιογνωμιών που έχυσαν άφοβα το αίμα τους αντιμετωπίζοντας υπεράριθμους εχθρούς, προκειμένου να μείνει αυτός ο Τόπος ελεύθερος.

Έτσι λοιπόν ήταν επόμενο και αναμενόμενο ο δοσίλογος και αρνητής υπουργός Παιδείας, που θυμίζει καρικατούρα από διήγημα του Ραμπελαί να ορίσει ως πρόεδρο της επιτροπής και επικεφαλή της αναθεώρησης του προγράμματος και των σχολικών βιβλίων τον καθηγητή κύριο Αντώνη Λιάκο.

Ο κύριος καθηγητής οπαδός κατά την φοιτητική του περίοδο της 4ης Διεθνούς  και της εξουσίας εργατικών συμβουλίων, ανήκει στην κατηγορία των «διανοουμένων» οι οποίοι με μόνο επιχείρημα τον ακαδημαϊκό τους τίτλο επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παραχαράξουν την ιστορία αναζητώντας μια πιο πλατειά και ευρύχωρη «εθνική ταυτότητα», αφού εκ των προτέρων αρνούνται το Έθνος και την Πατρίδα, ως φιλοσοφικούς και Ιστορικούς όρους, αγκαλιάζοντας με ψυχωτική εμμονή την πολυφυλετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα.

Περιθωριοποιούν και παροπλίζουν απόλυτα, εκφράσεις και ιδεολογικές αναφορές για το νόημα και τη σημασία της νίκης, της ιστορικής συντριβής, του αγώνα υπέρ βωμών και εστιών, ταυτίζοντας τα ενίοτε με ταξική πάλη.

Εκ πεποιθήσεως αρνητές της ίδιας τους της Φυλής μέχρι σημείου υστερίας μάλιστα απορρίπτουν την άσκηση βίας που στρέφεται εναντίον παντός Ελληνικού προσπαθώντας να θάψουν στο ερμάριο της ιστορικής λήθης, τις καταστροφές, τις σφαγές και τα δείνα του Ελληνισμού. Τουναντίον προβαίνουν σε μια ιστορική διόγκωση, ισοπεδώνουν αιτίες και αποτελέσματα και κολάζουν επιζητώντας το ανάθεμα, σε περίπτωση που Έλληνες άσκησαν βία εναντίον εισβολέων ή βασανιστών.

Ο συγκεκριμένος λοιπόν κύριος ο οποίος αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση των ιστορικών του «εθνομηδενισμού», που με τις ευλογίες του ευτραφούς υπουργού Παιδείας θα αναλάβει το νευραλγικό πόστο της αναθεώρησης των σχολικών βιβλίων, εκδηλώνει την απόλυτη περιφρόνηση του προς την υπέρτατη θυσία θεωρώντας  το Χορό του Ζαλόγγου ως «μεγαλόστομη πατριωτική ανοησία», όπως επίσης και το Κρυφό Σχολείο, ενώ διαγράφει τον όρο Τουρκοκρατία μετονομάζοντάς την σε «πολυεθνική Οθωμανική Αυτοκρατορία» αναγνωρίζοντας τοιουτοτρόπως τους υπόδουλους Έλληνες ως ένα Λαό που απολάμβανε και ευημερούσε.  

Το αποκορύφωμα δε της ιστορικής παραχάραξης και διαστρέβλωσης ιδεολογικού νοήματος, είναι η απομυθοποίηση του Μακεδονικού Αγώνα, με αναφορές σε εγκλήματα εις βάρος αμάχων που διέπραξε η ομάδα του Μακεδονομάχου Σπύρου Σπυρομηλιού. Μάλιστα ο πεφωτισμένος κύριος Λιάκος δεν διστάζει να προβεί σε ταύτιση μεταξύ των αγωνιστών για την απελευθέρωση της Μακεδονίας και των αιμοσταγών δολοφόνων του Ισλαμικού κράτους. 

Σε όλες τις αναφορές του ο κύριος καθηγητής δρα και διατυπώνει κάτω από το άγχος του να μην δημιουργηθούν στους μαθητές ηρωικά πρότυπα.

Γι αυτό άλλωστε ο κύριος Λιάκος ήταν και ο μόνος υποστηρικτής του βιβλίου της συμπλεγματικής κυρίας Ρεπούση, όσον αφορά τον «συνωστισμό» της Μικρασιατικής Καταστροφής. Ενός βιβλίου που αποσύρθηκε από τις σχολικές αίθουσες, ως απαράδεκτο.

Συμπερασματικά λοιπόν καταλήγουμε στο ότι μετά τον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό βιασμό της Χώρας μας, η κυβέρνηση των δοσίλογων και ανθελλήνων επιχειρεί  να οδηγήσει τη μαθητιώσα νεολαία, σε μια γενικευμένη απαξίωση και περιφρόνηση της ιστορικής μας κληρονομιάς, προσπαθώντας να δημιουργήσει μια γενιά δούλων και ημιμαθών που θα χαρακτηρίζεται από μια παντελή έλλειψη αξιών, ιδανικών, προτύπων και πίστης.

Ας μην ξεχνά όμως οι κύριοι Φίλης και Λιάκος, ότι την προδοσία πολλοί ηγάπησαν. Τον προδότη ουδείς. Και να είναι απόλυτα βέβαιοι, ότι στο άμεσο μέλλον ο Ελληνικός λαός θα τους κρίνει για τη δολιότητά τους και θα στους τοποθετήσει ιστορικά δίπλα στον Εφιάλτη και τον Πήλιο Γούση.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015

ΤΟ ΓΕΛOΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΜΑ ΤΡΑΓΙΚΟ ΣΟΟΥ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.Άρθρο του Manuel Freytas  
Μετάφραση-επιμέλεια Ιωάννης Αυξεντίου
Ήταν αναγκαίο να δημιουργήσουν μία νέα εκδοχή της 11ης Σεπτεμβρίου. Αυτή την φορά έπρεπε να την δημιουργήσουν στην Ευρώπη, για να ανακάμψουν από την στρατιωτική ήττα που τους επέφερε η Ρωσία,  καταστρέφοντας την τρομοκρατία στην Συρία. Η τρομοκρατική επιχείρηση που διαδόθηκε διαμέσου των μέσων ενημέρωσης και που αναπτύσσεται στην Γαλλία, τους χρησιμεύει για να συνεχίζουν να τροφοδοτούν το κλίμα φόβου έναντι της τρομοκρατίας, σε παγκόσμιο επίπεδο . Αυτό το κλίμα χρησιμεύει για να καθιστά  επίκαιρο τον πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας ως στρατηγική της εισβολής και της κατάκτησης, με στρατιωτικές σφαγές δικαιολογημένες από τον ''διεθνή  τρομοκρατικό κίνδυνο.”

 Με αυτή την στρατηγική οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι τους στο ΝΑΤΟ, δικαιολόγησαν την εισβολή και την κατάκτηση διαφόρων χωρών, ξεκινώντας από την 11η Σεπτεμβρίου του 2002. Μετά  την απόπειρα στους δίδυμους πύργους, εισέβαλλαν στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, κατέστρεψαν και κυρίευσαν την Λιβύη, και προσπάθησαν να κάνουν το ίδιο, δημιουργώντας μία εισβολή από μισθοφόρους τρομοκράτες, στην Συρία από το 2011, όπου όμως πρόσφατα έλαβαν μια συντριπτική ήττα από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Pieter Bruegel, ο Θρίαμβος του θανάτου
Εν κατακλείδι, αυτοί (οι ελίτ) είχαν την ανάγκη να δημιουργήσουν ένα νέο φαντασμαγορικό τρομοκρατικό γεγονός, για να αντισταθμίσουν την ντροπιαστική ήττα στην Συρία. Σκεφτείτε ότι, μέσα σε μόλις 45 ημέρες, η πανίσχυρη στρατιωτική μηχανή της Ρωσίας γελοιοποίησε και συνέτριψε τη στρατηγική εισβολή από την τρομοκρατία  στο έδαφος της Συρίας. Έτσι απογυμνώθηκε η χρήση των τρομοκρατικών ομάδων (που χρηματοδοτούνται και εκπαιδεύονται από τη CIA και τις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών) για να εισβάλουν σε χώρες χωρίς τη  χρήση δικών τους στρατιωτικών δυνάμεων.   

Ο Πούτιν και η Ρωσία πήραν  τον στρατιωτικό έλεγχο της Συρίας και μετέτρεψαν σε ένα Βατερλό την στρατηγική Made in USA-Israel-ΝΑΤΟ με τo Ισλαμικό Κράτος και τους μισθοφόρους οι οποίοι, κατά τη διάρκεια τεσσάρων χρόνων, κατέστρεψαν και δολοφόνησαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων στη Συρία.

Μετά την στρατιωτική ήττα των τρομοκρατών στην Συρία, η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοι της, και τα διεθνή μέσα ειδήσεων, έμειναν χωρίς θέματα και χωρίς λέξεις για να καταφέρουν να πουλήσουν με πειστικότητα την ύπαρξη μιας παντοδύναμης τρομοκρατίας, που στην πραγματικότητα είχε γεννηθεί  και χειραγωγηθεί από τους ίδιους. Η ισχύς και ακρίβεια της ρωσικής στρατιωτικής μηχανής μεταμόρφωσε  την τρομοκρατική μαριονέτα της Ουάσιγκτον και των εταίρων της σε ένα μύθο χωρίς πραγματική βάση. Τώρα πλέον δεν ήταν δυνατόν να θέσουν την δολοφονική τζιχαντική τρομοκρατία υπό το έλεγχο τους και να την υποδείξουν ως τον  ''μεγάλο κίνδυνο για την ανθρωπότητα.”

Και είναι έτσι που η στρατηγική της CIA και του πενταγώνου είχαν την ιδέα να βγάλουν από το μανίκι, τα αιματηρά κτυπήματα στο Παρίσι  με τόσους νεκρούς και τραυματίες. 

Η στιγμή για να επωφεληθούν από αυτή την αιματηρή απόπειρα στην Γαλλία, δεν άργησε να περιμένει. Η μαριονέτα του Γάλλου προέδρου, ο Francois Hollande, κήρυξε την ''κατάσταση έκτατης ανάγκης'' και έκλεισε τα σύνορα. Ο πρώτος ηττημένος στην Συρία, ο Barack Obama, δήλωσε σε μία συνέντευξη, ότι η τρομοκρατική επιχείρηση στην Γαλλία είναι μία επίθεση "εναντίον όλης της ανθρωπότητας και εναντίον των οικουμενικών αξιών που όλοι ασπαζόμαστε".

F. José de Goya,  Οι συμφορές του πολέμου
Οι σύμμαχοί του, και αυτοί ηττημένοι στη Συρία, δεν πήγαν πίσω. Η Γερμανίδα καγκελάριος, Angela Merkel, και αυτή έδειξε ότι είναι "βαθιά συγκινημένη'' εξαιτίας των τρομοκρατικών κτυπημάτων. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, David Cameron, προσέφερε στην Γαλλία όλη την βοήθεια που έχει ανάγκη: “Είμαι αναστατωμένος εξαιτίας των γεγονότων της νύχτας στο Παρίσι. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τον λαό της Γαλλίας” είπε...

Εν κατακλείδι, μία νέα σκηνοθεσία του «πολέμου ενάντια στην τρομοκρατία», διαμέσου της αιματηρής απόπειρας στο Παρίσι, που μεταμορφώθηκε σε ένα τηλεοπτικό διεθνές σόου, προσπαθούν να ξαναγεννήσουν από τις στάχτες της τη στρατηγική, ήδη ηττημένη, της επέμβασης και της εισβολής μέσω της τζιχαντικής μισθοφορικής τρομοκρατίας.

Η  νέα  παράσταση ετοιμάζεται να αρχίσει. 

Σχόλιο του μεταφραστήΜία είδηση που δεν ακούστηκε όσο θα έπρεπε: μη επανδρωμένο  υποβρύχιο (underwater drone)  γεμάτο  με εκρηκτικά, βρέθηκε κοντά στον αγωγό της Βαλτικής Nord Stream. Η όλη διάταξη της επιχείρησης δείχνει προειδοποιητικό μήνυμα. Ο αγωγός Nord Stream που συνδέει τη Ρωσία και τη Γερμανία κατασκευάστηκε από τον ενεργειακό γίγαντα Gazprom, σε στενή συνεργασία με εταιρείες από τη Γερμανία, τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο απειλών προς την Ρωσία, εντάσσεται και η κατάρριψη των δύο αεροπλάνων της.

Οι  λυκάνθρωποι, στην ζώνη του ημίφωτος, ποτέ δεν έπαψαν να αναζητούν το αίμα. Όλα αυτά είναι απλώς γεωπολιτική ή κάτι πιο βαθύ και τερατώδες; Μία  ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ, στην οποία οι έννοιες του κακού και του καλού είναι ανύπαρκτες. Μόνον ένα πράγμα μετράει: η αποτελεσματικότητα. Με κάθε μέσο.
 

Κού Κλούξ Κλάν: Αὐτά πού δέν σοῦ εἶπανΝα διευκρινίσουμε ότι οι μελετητές μιλάνε στην ουσία, για τρεις Κου Κλουξ Κλαν (ΚΚΚ) ή για τρεις περιόδους της ΚΚΚ. Η πρώτη (1865-1873), η δεύτερη (1915-944) και η τρίτη (1954 και εξής). Όπως αναφέρει ο Κωνσταντίνος Τσοπάνης, Δρ Ιστορίας και Φιλοσοφίας : «Η ίδρυση της ΚΚΚ στον μετεμφυλιοπολεμικό αμερικάνικο Νότο αποτελούσε εκείνη την εποχή μια αδήριτη ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης και επιβολής της τάξης. Αργότερα, οι λόγοι ύπαρξής της έπαυσαν να υφίστανται και η οργάνωση αυτοδιαλύθηκε, για να επανιδρυθεί όμως άλλες δύο φορές εκφυλιζόμενη σταδιακά σε μια ουσιαστικά, εμπορικού τύπου ανώνυμη εταιρία η οποία, παρά τις κουκούλες και το μυστικιστικό τελετουργικό της, δεν αποτελεί παρά «σκιά και φάντασμα» της προκατόχου της που ίδρυσαν την παραμονή των Χριστουγέννων του 1865 στο Πουλάσκι του Τεννεσσή, έξι λευκοί Νότιοι αξιωματικοί» (περιοδικό «Ιστορικά Θέματα’, τ. 29, Μάιος 2004)
Το παρακάτω άρθρο αναφέρεται στην πρώτη ΚΚΚ, την “original” θα λέγαμε, εκείνη που γεννήθηκε στις στάχτες του αιματηρού κατακτητικού πολέμου του Λίνκολν, την περίοδο της λεγόμενης «Ανασυγκρότησης», όταν ο ηττημένος αλλά περήφανος Νότος βίωνε την αναρχία και την ασυδοσία στη πληγωμένη γη του, από στίφη απελευθερωμένων μαύρων που, υπό την καθοδήγηση των πονηρών λευκών carpetbaggers και scalawags και διεφθαρμένων πολιτικών, βιαιοπραγούσαν, λήστευαν, βίαζαν και σκότωναν, υπό την σκανδαλώδη ανοχή των νικητών Γιάνκηδων. Η πρώτη αυτή ΚΚΚ, που έδρασε ως αντιστασιακή οργάνωση με κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις, έπαψε όταν ο σκοπός τη επετεύχθη και ο Νότος ξανακέρδισε τις χαμένες του πατροπαράδοτες ελευθερίες. Εκείνη, η πρώτη ΚΚΚ, δεν είχε φυσικά, καμία σχέση με τις επόμενες. Εκείνη η πρώτη ΚΚΚ, ιδρύθηκε στις 24 Δεκεμβρίου του 1865. [Αν και άλλες πηγές αναφέρουν ως χρονολογία ίδρυσης τον Μάιο του 1866]. 
 
Τα παρακάτω σε αυτήν αναφέρονται και είναι από το βιβλίο "Everything you were taught about the Civil War is wrong" του Lochlainn Seabrook (2010).

ΤΙ ΔΙΔΑΧΘΗΚΕΣ: Η αρχική Νότια Κου Κλουξ Κλαν (KKK) ήταν μια ρατσιστική οργάνωση κατά των μαύρων.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Στην πραγματικότητα ήταν μία οργάνωση κατά των Γιάνκηδων, μια οργάνωση που αυτοπροσδιοριζόταν πολύ σωστά, ως ένας οργανισμός «ιπποτισμού, ανθρωπιάς, ελέους και πατριωτισμού». Στην πραγματικότητα, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της ύπαρξής της, η οργάνωση που σκοπό είχε την κοινωνική βοήθεια, αποτελείτο από χιλιάδες λευκά αλλά και μαύρα μέλη, με αποκλειστική αποστολή να προστατεύουν και να φροντίζουν τους αδύναμους, όσους στερούντο δικαιωμάτων και τους αθώους, ανεξάρτητα από τη φυλή τους. Αυτό εξηγεί γιατί υπήρχε και παράρτημα της Κου Κλουξ Κλαν που αποτελείτο μόνο από μαύρους και που λειτουργούσε για πολλά χρόνια στην περιοχή του Νάσβιλ.

H δολοφονία της Λουιζιάνα
Άλλα πρωταρχικός στόχος του ΚΚΚ ήταν να βοηθήσει στη διατήρηση του νόμου και της τάξης σε ολόκληρο τον Νότο. Αν και το πρόγραμμα «ανασυγκρότησης» του Λίνκολν είχε κάνει έκκληση για στρατιωτική διοίκηση στον ηττημένο Νότο, η εφαρμογή της είχε το αντίθετο αποτέλεσμα. Η ανομία και η φαύλη εγκληματική συμπεριφορά έγιναν η πραγματική εξουσία, τα προβλήματα επιδεινώθηκαν από την εμφάνιση των χοντρόπετσων, άπληστων carpetbaggers (κερδοσκόπων Βορείων) και των προδοτών, αδίστακτων scallywags (Νοτίων που από συμφέρον, πήγαν με τους Βόρειους), οι δύο ομάδες που προσπάθησαν να βλάψουν και να εκμεταλλευτούν τους πολύπαθους Νότιους επιζώντες του αιματηρού πολέμου του Λίνκολν. 
Carpetbagger
Το 1869 η κοινωνική ατμόσφαιρα στον Νότο είχε αλλάξει δραματικά. Αυτή τη φορά, οι οργανώσεις ‘Loyal Leagues’ (Πιστές Λίγκες ή και Union Leagues) των Μαύρων που ήταν υπό την αιγίδα της κυβέρνησης και το Freedmen' - Bureau (το Γραφείο των απελευθέρων) είχαν σχηματιστεί, οργανώσεις που είχαν ως στόχο να βοηθήσουν τους Νότιους μαύρους που ήταν στερημένοι από την σκληρή, παράνομη, και απρογραμμάτιστη χειραφέτηση του Λίνκολν (σημειώστε ότι ποτέ καμία Λίγκα δεν σχηματίστηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να ενισχύσει τους Νότιους λευκούς στερημένους). Όμως γρήγορα, οι carpetbaggers και οι scallywags, αυτά τα αδηφάγα κοράκια, χρησιμοποίησαν τις Λίγκες για να ενσταλάξουν στους απελευθερωμένους σκλάβους την προπαγάνδα υπέρ του Βορρά και κατά του Νότου, εκπαιδεύοντάς τους να χρησιμοποιούν όπλα και μαθαίνοντάς τους στρατιωτικές τακτικές για να χλευάσουν, να τιμωρήσουν, και ακόμα και να σκοτώσουν τους πρώην «ιδιοκτήτες» τους.
Σκίτσο της ΚΚΚ που απειλεί με κρεμάλα τους λευκούς carpetbaggers από το Ohio
Στο πλαίσιο των προσπαθειών καταπολέμησης της Ανασυγκρότησής τους, μέλη της ΚΚΚ απάντησαν με την μεταφορά φέρετρων στους δρόμους έχοντας επάνω τα ονόματα επιφανών ηγετών του Γραφείου. Κάτω από τα ονόματά τους, ήταν τα λόγια: “Dead, Damned, and Delivered!” («Νεκρός, Καταραμένος, και Κριμένος!»). Το Γραφείο, όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν μόνο περιττό, καθώς οι Νότιοι είχαν διατηρηθεί, αλλά ήταν ένα απόλυτο εμπόδιο για κάθε είδους φυλετικής αρμονίας στο Νότο - ένας από τους λόγους που το δημιούργησαν οι Γιάνκηδες. Αυτός είναι ο λόγος που ο λαός της πρώην Συνομοσπονδίας το είδε ως τίποτα άλλο παρά από την επιβολή μιας ξένης κυβέρνησης, ενισχυμένης από ένα στρατό κατοχής.

Σκηνές από την ταινία "Gone with the Wind" (1939)
Οι προφανείς πολιτικές προσπάθειες του Γραφείου για τη δημιουργία φυλετικού πολέμου στο Dixie (προσπαθώντας να κάνουν τους πρώην μαύρους δούλους να μισούν τους πρώην λευκούς ιδιοκτήτες τους) είχαν ως στόχο να διαιρέσουν περαιτέρω τους ανθρώπους στο Νότο σπάζοντας το ηθικό τους. Τελικά, προς μεγάλη απογοήτευση των Βόρειων φανατικών (Yankee abolitionists), αυτό δεν επετεύχθη. Αλλά διάφορα λευκά μέλη της ΚΚΚ άρχισαν να αλλάζουν δικαιολογημένα συμπεριφορά, κάποιοι από αυτούς βίαια, προς τους Αφρο-Αμερικανούς, ιδίως εκείνους που είχαν διαπράξει εγκλήματα μίσους ενάντια στις οικογένειες των λευκών σύμφωνα με τις οδηγίες των Λίγκων των μαύρων της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Και πάλι, αυτές οι συγκεκριμένες ομάδες λευκών ενεργούσαν από αίσθημα αυτοσυντήρησης, όχι από ρατσισμό.

Σκίτσα με στολές της "πρώτης" ΚΚΚ.
Απόδειξη αυτού είναι ότι, όταν η εξουσία των carpetbaggers τελείωσε εκείνη τη χρονιά, το 1869, αυτή, η αρχική KKK, αμέσως έφτασε στο τέλος της, όπως και σε όλη την «Αόρατη Αυτοκρατορία» (“Invisible Empire” το όνομα που δόθηκε στην ΚΚΚ), δηλαδή, τις νότιες πολιτείες. Γιατί όταν οι Νότιοι είχαν τη δυνατότητα να αρχίσουν να παίρνουν πίσω τον πολιτικό έλεγχο των δικών τους πολιτειών, δεν υπήρχε πλέον ανάγκη για μια οργάνωση αυτοπροστασίας και κοινωνικής πρόνοιας όπως η ΚΚΚ. Αυτός είναι ο λόγος που ο πρώην θρυλικός αξιωματικός των Νοτίων και ήρωας στρατηγός Nathan Bedford Forrest, ο πιο διάσημος και ισχυρός υποστηρικτής της Κου Κλουξ Κλαν, κάλεσε τα μέλη της να κλείσουν όλη την αδελφότητα το Μάρτιο του ίδιου έτους. Μέχρι το τέλος του 1871 η KKK είχε εξαφανιστεί από τις περισσότερες περιοχές του Νότου.

Παρόλα αυτά, η ζημιά είχε γίνει, και ανακριβώς και ανιστόρητα εκείνη η πρώτη ΚΚΚ συνδέεται με τη μισαλλοδοξία και τον ρατσισμό.

Για να είμαστε ακριβείς, να σημειώσουμε εδώ ότι η KKK του σήμερα, που εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1920, δεν είναι καθόλου παρόμοια ή ακόμα συνδεδεμένη με την αρχική KKK της μεταπολεμικής περιόδου στο Νότο, που διήρκεσε μόλις τρία έτη και τέσσερις μήνες: από τον Δεκέμβριο του 1865 έως τον Μάρτιο του 1869. Μάλιστα, υπάρχουν ενδείξεις ότι η σύγχρονη KKK είναι πολύ πιο δημοφιλής στο Βορρά από ό, τι στο Νότο, έχοντας παρατήματα που αυξάνουν στην Ιντιάνα, τη Νέα Υόρκη, τη Καλιφόρνια, το Όρεγκον, και το Κοννέκτικατ, για να αναφέρουμε μόνο μερικά. Η υιοθετημένη πατρίδα του Λίνκολν, η πολιτεία του llinois, παρουσίασε, επίσης μια πρόσφατη αναζωπύρωση της δραστηριότητας της Κου Κλουξ Κλαν.

ΤΙ ΔΙΔΑΧΘΗΚΕΣ: Ο στρατηγός Nathan Bedford Forrest ίδρυσε την ΚΚΚ και ήταν ο πρώτος μεγάλος «Μάγος» της.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Τα ονόματα των έξι ανδρών που ίδρυσαν την KKK την παραμονή των Χριστουγέννων 186S σε ένα στοιχειωμένο σπίτι στο Pulaski του Τενεσί, είναι αρκετά γνωστά και είναι:. J. Calvin Jones, Λοχαγός John C. Lester, Richard R. Reed, Λοχαγός James R. Crowe, Frank O. McCord, και Λοχαγός John B. Kennedy. Ο Forrest δεν άρχισε να συνδέεται με την οργάνωση παρά δύο χρόνια αργότερα, το 1867. Προφανώς τότε δεν θα μπορούσε να γίνει είτε ο ιδρυτής της ούτε ο πρώτος «Μάγος».

Τα μέλη της αρχικής ΚΚΚ του «εμφυλίου» ποτέ δεν άφησαν κάτι γραπτό, οπότε δεν υπάρχει καμία φυσική απόδειξη που να τον αναφέρει ως τον πρώτο «Μάγο». Γιατί τότε, στη συνέχεια, οι μισητές του Νότου έμπλεξαν το όνομα του Forrest; Το κατασκεύασαν. Η πραγματική ταυτότητα του μυστηριώδους άντρα που ήταν ο πρώτος «Μάγος» τελικά αποκαλύφθηκε από την Ora Susan Paine, χήρα του George W. Gordon. Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση της Ora, ο Gordon υπηρέτησε ως ο πρώτος μεγάλος «Μάγος» της οργάνωσης τα έτη 1865-1869.

ΤΙ ΔΙΔΑΧΘΗΚΕΣ: Η KKK ήταν μια καθαρά Νότια εφεύρεση.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Αν και η ίδρυση της αρχικής KKK το 1865 είχε πράγματι συμβεί στο Νότο (όπως αναφέρθηκε, στο Pulaski του Τενεσί), δεν ήταν μια καθαρά Νότια οντότητα. Αυτό, επειδή δανείστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις πολλές παρόμοιες μυστικές Βόρειες οργανώσεις που υπήρχαν καιρό πριν.
 
Μια από αυτές ήταν η αντι-Καθολική, αντι-μεταναστευτική ομάδα, γνωστή ως το «Τάγμα της Αμερικάνικης Σημαίας» (The Order of the Star Spangled Banner ή OSSB), που ιδρύθηκε στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης (Βορράς), το 1849. Η πρώτη Νότια KKK υιοθέτησε πολλές από τις παραδόσεις του Τάγματος, όπως τα αποκρυφιστικά σύμβολά της, τους χαιρετισμούς, τις τελετουργίες, και τους κωδικούς, και αργότερα, φαίνεται, ακόμα και μερικές από τις τακτικές της, συμπεριλαμβανομένων των νυχτερινών τρομοκρατικών επιθέσεων, και γενικά τις μεταμφιέσεις, τις εξαπατήσεις, και τα ξόρκια που τρόμαζαν τους δεισιδαίμονες μαύρους (γνωστές ως “dark lantern tactics”, «τακτικές σκοτεινού φαναριού»).

Το 1854, το OSSB εξελίχθηκε στο ‘Know-Nothing’ ή ‘American Party’, ένα φανατικό αντι-μεταναστευτικό, αντι-Καθολικό, κίνημα κατά των ξένων που έκανε την έναρξή του στη Νέα Υόρκη. Όταν αυτό επίσης διαλύθηκε το 1856, τα μέλη του έψαχναν μια πολιτική ομάδα για να ενταχθούν. Μέχρι το 1860 υπήρχε μόνο μία λογική επιλογή για αυτούς τους white supremacists: το κόμμα του Αβραάμ Λίνκολν.
H "έμπνευση" για την γέννηση της ΚΚΚ. Κλιπ από την ταινία "The Birth of a Nation" (1915)


ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

Ἀλεξάντερ Ντούγκιν: Ἡ ἀθρόα λαθρομετανάστευση θά σημαίνει τό τέλος τῆς Εὐρώπης - Τό Ἰσλαμικό Κράτος εἶναι δημιούργημα τῶν ἀμερικανῶν Ο εξ απορρήτων του Βλαντιμίρ Πούτιν μιλάει για το «προϊόν» Ισλαμικό κράτος , για την στρατηγική που χαράσσει η Ρωσία για την Τουρκία και για την διεθνή τρομοκρατία που θα εξαφανίσει την Ευρώπη την ώρα που η Αμερική παίζει σημαντικό ρόλο στα γεγονότα.

Η κατάσταση στην Ρωσία μετά την τρομοκρατική ενέργεια στο ρωσικό αεροπλάνο που το ανατίναξε στον αέρα στον ουρανό του Σινά αλλά και την κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού στην Συρία μοιάζει εκρηκτική.

Οι αποφάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Τουρκία και την Ρωσία είναι κρίσιμες και παίρνονται καθαρά από το στενό περιβάλλον του Βλαντιμίρ Πούτιν και τον ίδιο τον ρώσο πρόεδρο που όλοι πια λένε ότι λειτουργεί σαν «λύκος» στρέφοντας μόνο το βλέμμα του σε συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία εμπιστεύεται όταν έρχεται η ώρα των αποφάσεων στρατηγικής.

Ο Αλεξάντερ Ντούγκιν είναι ο εξ απορρήτων σύμβουλος του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο άνθρωπος που ξέρει να μιλάει στο αυτί του ρώσου προέδρου και που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων σε όλες τις κρίσιμες αποφάσεις του ρώσου ηγέτη.

Είναι ο εμπνευστής και θεωρητικός της νέας ρωσικής γεωπολιτικής και του ρεύματος του «ευρασιανισμού» και έχει επηρεάσει αρκετά τον Ρώσο πρόεδρο για τις κινήσεις του στη γεωπολιτική σκακιέρα.

Ο Ρώσος θεωρητικός είναι μια ισχυρή φυσιογνωμία που σήμερα στην κρίση Ρωσίας Τουρκίας, οι απόψεις του για τον σχεδιασμό αντιμετώπισης αυτής, είναι βαρυσήμαντες για τον Ρώσο πρόεδρο.

Ο Β.Πούτιν τον έχρισε πρώτο σύμβουλό του σε θέματα γεωστρατηγικής και γεωπολιτικής και εφαρμόζει πιστά την θεωρία του από την εποχή που

«Το ισλαμικό κράτος έχει πια γίνει ο μόνιμος βραχνάς όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και της Ρωσίας λόγω της εκρηκτικής πολιτικής που ακολουθεί θυσιάζοντας όχι μόνο ιδεολογίες και υλικά αγαθά αλλά και ανθρώπους σε καθημερινή βάση τονίζει ο Αλεξάντερ Ντούγκιν.

Η Ρωσία προσπαθεί να καθαρίσει την Συρία από τους συνεργάτες των λαθρεμπόρων πετρελαίου, και η Τουρκία δεν το άντεξε αυτό διότι είναι γνωστό ότι αυτή ,είναι ο άμεσος συνεργάτης των λαθρέμπορων πετρελαίου και φυσικού αερίου αλλά και ο εντολοδόχος. Όσο κι αν προσπαθεί ο Ταγίπ Ερντογάν να διασύρει την Ρωσία με τις καταγγελίες που κάνει ότι η Αμερική έχει στοιχεία για το ότι ρωσικές εταιρίες και ISIS πωλούν πετρέλαιο στο καθεστώς Άσαντ δεν πρόκειται να αλλάξει την αλήθεια.

Η θέση της Ρωσίας για τα όσα έκανε η Τουρκία με πλάτες άλλων είναι γνωστή και ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει πάρει τις αποφάσεις του για το πως θα αντιδράσει. Την δυναμική της Ρωσίας την ξέρει πρέπει να την σεβαστεί αλλιώς η Ρωσία θα πρέπει να προστατεύσει με όλους τους τρόπους τα συμφέροντά της . Πίσω από το ισλαμικό κράτος κρύβονται κάποιοι που τους ξέρουμε καλά όπως ξέρουμε και τους συνεργάτες του.»

- Θα επιτεθεί η Ρωσία στην Τουρκία ακολουθώντας το εξουθενώνω και επιτίθεμαι;

Μιλάμε για μια επίθεση που έχει αρχίσει. Η διακοπή σχέσεων , συνομιλιών , το κλείσιμο συνόρων , η διακοπή έκδοσης βίζας , διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι επίθεση. Και αυτά όλα είναι αποτελέσματα της δραστηριότητας του ισλαμικού κράτους εναντίον της Ρωσίας. Αναγκάστηκε η Ρωσία να αντιδράσει.

- Τελικά πόσο ισλαμικό είναι "το ισλαμικό κράτος", πόσο εκπροσωπεί το ισλάμ όσον αφορά στην φιλοσοφία του; Η δραστηριότητά του φωνάζουν οι μουσουλμάνοι δεν έχει καμία σχέση με το πραγματικό Ισλάμ.

Το « Ισλαμικό Κράτος » δεν είναι ούτε ισλαμικό , ούτε κράτος . Το ISIS σκοτώνει αμάχους και απολαμβάνει το θάνατο αμάχων. Το να σκοτώνουν αμάχους, είναι η ουσία της τρομοκρατίας . Οι τρομοκράτες σκοτώνουν αθώα θύματα, προκειμένου να επιτύχουν έναν στόχο πολιτικό. Αυτό αντιστοιχεί επίσης στη φύση του « Ισλαμικού Κράτους » που δεν έχει καμία σχέση με το Ισλάμ ή με κράτος . 'Ετσι κι αλλιώς, ο θάνατος αθώων αμάχων είναι απαράδεκτος για έναν μουσουλμάνο.

- Ναι αλλά και η Ρωσία στην προσπάθεια της να χτυπήσει το Ισλαμικό κράτος σκοτώνει αμάχους.

Ο θάνατος αμάχων είναι το τίμημα που η Ρωσία θα πρέπει να πληρώσει σήμερα και , πιθανότατα , στο μέλλον, για τη στρατιωτική βοήθειά της προς τη Συρία . Οι τρομοκράτες του "Ισλαμικού Κράτους " βλέπουν όλους τους Ρώσους ως εχθρούς , όχι μόνο το στρατό της Ρωσίας . Στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης , ορισμένοι δυτικοί σχολιαστές, άλλωστε εξέφρασαν ανοιχτά τη χαρά τους για το αεροπορικό δυστύχημα που είχε τόσους νεκρούς .

-Αισθάνεστε ότι θα είναι μια μόνιμη απειλή για την Ρωσία.

Θα πρέπει να αντιληφθούμε το « Ισλαμικό Κράτος » ως μια άμεση απειλή για τη Ρωσική Ομοσπονδία .

-Τελικά τι είδους προϊόν είναι το ISIS;

Αυτή η τρομοκρατική οργάνωση είναι ένα προϊόν της αμερικανικής πολιτικής που δημιουργήθηκε για να διαδώσει το χάος και να παράσχει στις Ηνωμένες Πολιτείες , ανά πάσα στιγμή , ένα πρότυπο για τη δική της στρατιωτική επέμβαση , όπως μπορείτε να δείτε από το παράδειγμα της Συρίας .

Ωστόσο , το « Ισλαμικό Κράτος » δεν είναι παρόν μόνο στο Ιράκ και τη Συρία , αλλά και στην Κεντρική Ασία. Οι τρομοκρατικές συμμορίες , οι οποίες έχουν τους ίδιους χορηγούς και την ίδια ιδεολογία , με το « Ισλαμικό Κράτος » στη Συρία και το Ιράκ είναι επίσης ενεργές στο Αφγανιστάν , το Τατζικιστάν , το Ουζμπεκιστάν, κοντά στα ρωσικά σύνορα . Οι ομάδες αυτές λειτουργούν επίσης στο Βόρειο Καύκασο, εντός της ίδιας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

- Η δραστηριότητά του όμως είναι γεγονός ότι δημιουργεί πανικό κι χάος όχι μόνο στην Ευρώπη , το αντιλαμβάνεστε;

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αντιλαμβάνεται πολύ καλά ότι αυτό πρόκειται να δημιουργήσει χαοτικές συνθήκες χρησιμοποιώντας το "Ισλαμικό Κράτος" και άλλες παρόμοιες τρομοκρατικές ομάδες στην Κεντρική Ασία και τον Καύκασο.

Οι Αμερικανοί δημιούργησαν χάος, το οποίο κατευθύνεται όχι μόνο ενάντια στη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία , αλλά και κατά της Ευρώπης. Όσο περισσότερο χάος και αταξία υπάρχει στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, τόσο περισσότεροι μετανάστες θα έρθουν στην Ευρώπη. 

Αυτό με τη σειρά του, θα οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση των κοινωνικών υποδομών και, ως εκ τούτου, στην πολιτική παράλυση στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Και εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χιλιάδες τρομοκράτες εισρέουν στην Ευρώπη ως μέρος της διαδικασίας μετάβασης.

- Αν συνεχιστούν οι αφίξεις μεταναστών με τον ρυθμό που γίνονται αυτή την στιγμή τι θα σημάνει για την Ευρώπη;

Σε περίπτωση που συνεχιστεί αυτή η τάση, και με μελλοντικές αφίξεις 10 , 20 ή ακόμα και 30 εκατομμυρίων μεταναστών στην Ευρώπη, θα σημάνει πραγματικά το τέλος της Ευρώπης. Η ευρωπαϊκή ήπειρος δεν θα "εξισλαμισθεί " , ούτε θα δημιουργηθεί το « χαλιφάτο », αλλά, αντίθετα, η Ευρώπη θα βυθιστεί στο απόλυτο χάος και τον αφανισμό

-Αν δούμε τα όσα συμβαίνουν σήμερα γεωπολιτικά θα μπορούμε να εξηγήσουμε τα γεγονότα που διαδραματίζονται αυτή την στιγμή στον παγκόσμιο χάρτη;

Βεβαίως διότι μόλις απαρνιόμαστε την γεωπολιτική, αρχίζουμε να βυθιζόμαστε σε μια δίνη λεπτομερειών και αντιπαραθέσεων οι οποίες δεν μας αφήνουν να καταλάβουμε τι συμβαίνει: ποιος είναι εχθρός, ποιος είναι φίλος, και μάλιστα οι φίλοι και εχθροί αλλάζουν συνέχεια. Αν πάρουμε την Τουρκία, με ποιον είναι άραγε; Είναι δυσνόητο. Ποιοι είναι οι τρομοκράτες; Οι ισλαμιστές τους οποίους από τη μία δημιουργούν οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι χρηματοδοτούν;

Ας δούμε την Γαλλία. Ενεργά χρηματοδοτούσε την επιχείρηση στη Λιβύη, ταυτόχρονα «οι αντάρες της Λιβύης» τους οποίους έχει στηρίξει όλη η Δύση, στην ουσία δημιούργησαν το ISIS και του παρέδωσαν όπλα. Τώρα ήδη υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός ανοικτών πληροφοριών για παράδοση όπλων από τους Λίβιους στην συριακή αντιπολίτευση και κανένας δεν το κρύβει.

-Αν βγάλουμε έξω από την παρένθεση τη γεωπολιτική και προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε αυτά τα γεγονότα με κάποιον άλλο τρόπο;

Αμέσως θα συσσωρευτούν τόσο μεγάλος όγκος αντιπαραθέσεων που είτε θα αναγκαστούμε να απευθυνθούμε στη θεωρία της παγκόσμιας συνομωσίας, είτε να προσφύγουμε σε κάποιες εξωφρενικές μορφές ανάλυσης, είτε απλά να μην δίνουμε καμία σημασία στις προσπάθειες να εξηγήσουμε τον κόσμο και απλά να πούμε: τώρα το πιο βασικό είναι να τσιμπίσουμε κάτι, να κάνουμε την καριέρα μας, σε γενικές γραμμές να απολαύσουμε τη ζωή εδώ και τώρα, να πάμε διακοπές... Όμως, παραδείγματος χάριν, πας στην Αίγυπτο και δεν γυρίζεις πίσω. Σε ανατίναξαν στο αεροσκάφος στου ουρανό του Σινά.

Θεωρείτε ότι αυτός ο πανικός , η τρομοκρατία είναι ένας κύκλος που θα κλείσει σύντομα η θα δημιουργήσει νέα δεδομένα στον παγκόσμιο χάρτη και όλοι θα συμπεριφέρονται πανικόβλητοι αλλάζοντας τη ζωή τους ;


Γίνεται ένας τρομερός πόλεμος ηπείρων, αντιπαράθεση δύο μορφών πολιτισμού: της Ξηράς που είναι η Ρωσία και της Θάλασσας που είναι η Αμερική. Σήμερα η Αμερική είναι μια δημοκρατία και η Ρωσία είναι μια δημοκρατία. Ιδού η μάχη των δύο δημοκρατιών. Για να δικαιολογήσουμε την μάχη με τη δημοκρατία, πρέπει να πουν, ότι δεν είμαστε δημοκρατία, αλλά κάποιο αυτοκρατορικό καθεστώς, και εμείς από την πλευρά μας πρέπει να τους κατηγορήσουμε για όλες τις αμαρτίες και να τους απαντήσουμε: είστε ο άξονας του κακού και η εκπροσώπηση της κόλασης, κάτι που είναι απολύτως σωστό. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να ανταλλάξουμε ευγενικές εκφράσεις, αν και από όλα τα σημάδια της αυστηρής πολιτικής επιστήμης πρόκειται για μια σύγκρουση των δύο δημοκρατιών: της ρωσικής και της δυτικής δημοκρατίας. Η Ρωσία και οι ΗΠΑ όμως συγκρούονται όχι επειδή είναι δύο διαφορετικές μορφές της δημοκρατίας, αλλά επειδή η μία είναι πολιτισμός της Ξηράς και η άλλη – πολιτισμός της Θάλασσας.

Για αυτό όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη, στην Εγγύς Ανατολή, στην Τουρκία, στην Ελλάδα, στη Συρία, στο Ιράκ, στο Βόρειο Καύκασο και στην πρώην Ουκρανία, όλα αυτά έχουν σημασία μόνο στα συμφραζόμενα ενός μεγάλου πολέμου των ηπείρων. Όταν θέτουμε αυτά τα γεγονότα στο γεωπολιτικό σύστημα συντεταγμένων, τα πάντα γίνονται κατανοητά.

Ποιο είναι για εσάς το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ευρώπης σήμερα;

Το ότι υπερεκτιμούμε τη δύναμη της οικονομίας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σφάλμα μας. Ξεχνάμε ότι η οικονομία δεν είναι παρά η έκφραση της κυρίαρχης κοινωνικής και φιλοσοφικής ιδέας κάθε εποχής. Δεν είναι μια φυσική επιστήμη κι επομένως δε μπορεί αυτή να μας δώσει μια αντικειμενική εικόνα των πραγμάτων που συντελούνται στον κόσμο μας. Η Ένωση της Ευρώπης πρέπει να είναι πρωτίστως πολιτιστική κι έπειτα, αν υπάρχει δυνατότητα, οικονομική. Η Ευρώπη του σήμερα δεν οικοδομήθηκε πάνω σε αξίες όπως η κοινωνική δικαιοσύνη, ούτε καν στην κοινή γεωπολιτική μοίρα των εθνών της, αλλά στους δείκτες των χρηματιστηρίων. Έτσι, ενώθηκε οικονομικά αλλά διαμελίστηκε πολιτιστικά γιατί πολύ απλά η οικονομία δεν ενώνει τους λαούς, αλλά τους διαχωρίζει.

Πάρτε για παράδειγμα την αμερικανική οικονομία: δε λειτουργεί ως οικονομία, απλά είναι ένα μέσο που ακολουθεί τις προσταγές της επιδίωξης της παγκόσμιας ηγεμονίας. Αυτό ναι μεν προκαλεί οικονομικά προβλήματα αλλά όχι με οικονομικούς όρους, παρά μόνο με στρατιωτικούς!

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΓΙΑ… ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ


1448522623484 
Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Σίγουρα αυτά που συμβαίνουν σήμερα και τα είχαν προβλέψει οι γέροντες της Ορθοδοξίας, δεν μπορούσε κανείς να τα φανταστεί πριν από λίγα χρόνια.

Σύμφωνα με έκτακτη είδηση των τουρκικών εφημερίδων, Yeni Şafak και Sabah, η ρωσική Δούμα θα επιδώσει αίτημα προς την Τουρκιά να δοθεί στην ορθόδοξη χριστιανική λατρεία η Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως, το μεγάλο αυτό σύμβολο του Χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας, σαν αποζημίωση για την ύπουλη και προκλητική κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους, SU-24!

1_d 

Το καταπληκτικό και ιστορικό αυτό αίτημα της ρωσικής Δούμας, ανακοινώσε ο Ρώσος βουλευτής, Sergey Gavrılov, σαν προϋπόθεση για να εξομαλυνθούν οι ήδη πολύ τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας μετά από το επεισόδιο με το ρωσικό αεροσκάφος.

Όπως ήταν επόμενο το ρωσικό αυτό αίτημα ήδη έχει πάρει έκταση στον τουρκικό τύπο και προκάλεσε μεγάλη αίσθηση!

Εμείς τι να πούμε ? Σημεία των Καιρών!

Τό πυραυλοφόρο "Μόσχα" στίς ἀκτές τῆς Λαοδίκειας τῆς ΣυρίαςἈγγλία: Μέχρι καί τό "Πάτερ Ἡμῶν" θεωροῦν «ἀκατάλληλο»…

Οι κορυφαίες αλυσίδες σινεμά της Βρετανίας αρνήθηκαν να προβάλλουν ένα διαφημιστικό βίντεο που παρουσιάζει το Πάτερ Ημών (Κυριακή Προσευχή), με το σκεπτικό ότι θα μπορούσε να είναι «προσβλητικό» για ανθρώπους με διαφορετική πίστη ή με καθόλου πίστη. Η Εκκλησία της Αγγλίας, η οποία ανέθεσε το διαφημιστικό, χαρακτήρισε την απόφαση αυτή «ανατριχιαστική όσον αφορά την ελευθερία του λόγου».

Το διάρκειας 60 δευτερολέπτων βίντεο είναι μοντέρνο και στα πλαίσια της πολιτικής ορθότητας, καθώς παρουσιάζει την Κυριακή προσευχή να την απαγγέλλει ένα φάσμα ανθρώπων διάφορων επαγγελμάτων, ηλικιών και φυλών, όπως ένας αγρότης, ένας αρσιβαρίστας, τα μέλη ενός μαύρου συγκροτήματος gospel, παιδιά και ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι στην αρχή. Το βίντεο σχεδιάστηκε για να προωθήσει τη νέα ιστοσελίδα της Εκκλησίας με τον τίτλο “Just Pray”, η οποία προωθεί την πρακτική και τη δύναμη της προσευχής.Η Εκκλησία της Αγγλίας, έλπιζε με το βίντεο να απευθυνθεί σε ένα ευρύ κοινό, στο οποίο ορισμένοι μπορεί να μην έχουν καμία επαφή με τον Χριστιανισμό. Σκόπευε να προβληθεί το βίντεο πριν από τη νέα ταινία Star Wars.

Ένας από τους ανθρώπους που εμφανίζεται στο βίντεο είναι ο Ian McDowall, ένας πρώην μπράβος και αρσιβαρίστας, ο οποίος συνάντησε μια χριστιανική φιλανθρωπική οργάνωση, την “Tough Talk”, αφού βρήκε την πίστη του.

Είπε: «Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι ξέρουν πολλά για τον Χριστιανισμό αυτές τις μέρες έτσι κι αλλιώς, και η ευκαιρία να ακούσουν την Προσευχή του Κυρίου σε ένα κινηματογραφικό περιβάλλον θα κάνει τους ανθρώπους να σκεφτούν - και να συνειδητοποιήσουν ότι οι Χριστιανοί βρίσκονται σε.. όλα τα σχήματα και μεγέθη».

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ / Πηγή