" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020

Καλή Χρονιά,σ᾿ὅλους !

Καλή Χρονιά,σ᾿ὅλους ! Ὑγεία,Ἀγάπη καί Δύναμιν !
 
Τά πτερόεντα δῶρα τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη 
 

Ξένος τοῦ κόσμου καὶ τῆς σαρκός, κατῆλθε τὴν παραμονὴν ἀπὸ τὰ ὕψη, συστείλας τὰς πτέρυγας ὅπως τὰς κρύπτῃ, θεῖος ἄγγελος. Ἔφερε δῶρα ἀπὸ τὰ ἄνω βασίλεια διὰ νὰ φιλεύσῃ τοὺς κατοίκους τῆς πρωτευούσης. Ἦτον ὁ καλὸς ἄγγελος τῆς πόλεως.

Ἐκράτει εἰς τὴν χεῖρα ἕν ἄστρον καὶ ἐπὶ τοῦ στέρνου του ἔπαλλε ζωὴ καὶ δύναμις, καὶ ἀπὸ τὸ στόμα του ἐξήρχετο πνοὴ θείας γαλήνης. Τὰ τρία ταῦτα δῶρα ἤθελε νὰ μεταδώσῃ εἰς ὅλους ὅσοι προθύμως τὰ δέχονται.

Εἰσῆλθεν ἐν πρώτοις εἰς ἕν ἀρχοντικὸν μέγαρον. Εἶδεν ἐκεῖ τὸ ψεῦδος καὶ τὴν σεμνοτυφίαν, τὴν ἀνίαν καὶ τὸ ἀνωφελὲς τῆς ζωῆς ζωγραφισμένα εἰς τὰ πρόσωπα τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικός, καὶ ἤκουσε τὰ δύο τεκνία νὰ ψελλίζωσι λέξεις εἰς ἄγνωστον γλῶσσαν. Ὁ Ἄγγελος ἐπῆρε τὰ τρία οὐράνια δῶρά του, καὶ ἔφυγε τρέχων ἐκεῖθεν.

Ἐπῆγε εἰς τὴν καλύβην πτωχοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἀνὴρ ἔλειπεν ὅλην τὴν ἑσπέραν εἰς τὴν ταβέρναν. Ἡ γυνὴ ἐπροσπάθει ν᾽ἀποκοιμίσῃ μὲ ὀλίγον ξηρὸν ἄρτον τὰ πέντε τέκνα, βλασφημοῦσα ἅμα τὴν ὥραν ποὺ εἶχεν ὑπανδρευθῆ. Τὰ μεσάνυχτα ἐπέστρεψεν ὁ σύζυγός της, αὐτὴ τὸν ὕβρισε νευρικὴ μὲ φωνὴν ὀξεῖαν, ἐκεῖνος τὴν ἔδειρε μὲ τὴν ράβδον τὴν ὀζώδη, καὶ μετ᾽ὀλίγον οἱ δύο ἐπλάγιασαν χωρὶς νὰ κάμουν τὴν προσευχήν των, καὶ ἤρχισαν νὰ ροχαλίζουν μὲ βαρεῖς τόνους. Ἔφυγεν ἐκεῖθεν ὁ Ἄγγελος.

Ἀνέβη εἰς μέγα κτίριον πλουσίως φωτισμένον. Ἦσαν ἐκεῖ πολλὰ δωμάτια μὲ τραπέζας, κ᾽ἐπάνω των ἔκυπτον ἄνθρωποι μετροῦντες ἀδιακόπως χρήματα, παίζοντες μὲ χαρτία. Ὠχροὶ καὶ δυστυχεῖς, ὅλη ἡ ψυχὴ των ἦτο συγκεντρωμένη εἰς τὴν ἀσχολίαν ταύτην. Ὁ Ἄγγελος ἐκάλυψε τὸ πρόσωπον μὲ τὰς πτέρυγάς του διὰ νὰ μὴ βλέπῃ κ᾽ἔφυγε δρομαῖος.

Εἰς τὸν δρόμον συνήντησε πολλοὺς ἀνθρώπους, ἄλλους ἐξερχομένους ἀπὸ τὰ καπηλεῖα, οἰνοβαρεῖς, καὶ ἄλλους κατερχομένους ἀπὸ τὰ χαρτοπαίγνια, μεθύοντας χειροτέραν μέθην. Τινὰς εἶδε ν᾽ἀσχημονοῦν, καὶ τινὰς ἤκουσε νὰ βλασφημοῦν τὸν Ἁι-Βασίλην ὡς πταίστην. Ὁ Ἄγγελος ἐκάλυψε μὲ τὰς πτέρυγας τὰ ὦτα, διὰ νὰ μὴν ἀκούῃ, καὶ ἀντιπαρῆλθεν.

Ὑπέφωσκεν ἤδη ἡ πρωία τῆς πρωτοχρονιᾶς, καὶ ὁ Ἄγγελος διὰ νὰ παρηγορηθῇ, εἰσῆλθεν εἰς μίαν ἐκκλησίαν. Ἀμέσως πλησίον τῆς θύρας εἶδεν ἀνθρώπους νὰ μετροῦν νομίσματα, μόνον πὼς δὲν εἶχον παιγνιόχαρτα εἰς τὰς χεῖρας καὶ εἰς τὸ βάθος, ἀντίκρυσεν ἕναν ἄνθρωπον χρυσοστόλιστον καὶ μιτροφοροῦντα ὡς Μῆδον σατράπην τῆς ἐποχῆς τοῦ Δαρείου, ποιοῦντα διαφόρους ἀκκισμοὺς καὶ ἐπιτηδευμένας κινήσεις. Δεξιά καὶ ἀριστερὰ ἄλλοι μερικοὶ ἔψαλλον μὲ πεπλασμένας φωνάς: Τὸν Δεσπότην καὶ ἀρχιερέα!

Ὁ Ἄγγελος δὲν εὗρε παρηγορίαν. Ἐπῆρε τὰ πτερόεντα δῶρα του—τὸ ἄστρον τὸ προωρισμένον νὰ λάμπῃ εἰς τὰ συνειδήσεις, τὴν αὔραν, τὴν ἱκανὴν διὰ νὰ δροσίζῃ τὰς ψυχάς, καὶ τὴν ζωήν, τὴν πλασμένην διὰ νὰ πάλλῃ εἰς τὰς καρδίας, ἐτάνυσε τὰς πτέρυγας, καὶ ἐπανῆλθεν εἰς τὰς οὐρανίας ἁψῖδας.

(Τό διήγημα ἀπό ἐδῶ)


Ἡ Πελασγική 

Νά νοιάζονταν τόσο καί γιά τήν Ἑλλάδα καί τούς Ἕλληνες...

 

Ἐπεί δή,τόσο σέ παγκόσμιο ἐπίπεδον ὅσο καί σέ τοπικό,τῆς Χώρας μας,ἔχουμε φθάση στά ὅρια ὅπου κάθε προσωπεῖο πέφτει,κάθε τι πού ἐχρησιμοποιείτο ὡς προκάλυμμα καταρρέει ἄς δοῦμε  ἕνα γεγονός ὅπου γιά ἀκόμη μία φορά ἡ ἀπέραντος ὑποκρισία καί διαστρέβλωσις τῆς πραγματικότητος ἀφορᾷ,καί πάλιν,συγκεκριμένους,ξέρετε ποιούς καί τήν ἁπόλυτον συμπαράστασιν τοῦ κράτους,στήν πλευρά τους.

Στά Χανιά τῆς Κρήτης ΜΑΣ,ὑπάρχει μία περιοχή,μέσα στήν παλαιά πόλιν,πού ὀνομάζεται Λόφος Καστέλλι.Ὁ χῶρος αὐτός εἶναι ἱστορικότατος,μέ ἀναφορές πολλῶν χιλιετιῶν.Ῥῖξτε μία ματιά: «Ἱστορία 5000 ἐτῶν στόν Λόφο Καστέλλι τῆς Παλαιᾶς Πόλης τῶν Χανίων» ,καί «Ο Λόφος Καστέλλι αποκαλύπτει τα μυστικά του»

Στόν χῶρον αὐτό ὑπάρχει τό Πολυτεχνεῖο Χανίων,μέ κάποια οἰκοδομήματά του,ὅπου τούς τελευταίους μῆνες ( ἀπό 3ετίας περίπου ὑφίσταται τό θέμα)τό καλοκαίρι ἐντάθηκε καί ὑπάρχει μία ἔντονος διαμάχη μέ τούς κατοίκους,ὅταν ἔμαθαν πώς τά ἐν λόγῳ κτίσματα πρὄκειται νά δοθοῦν,ἀπό τήν Πρυτανεία τοῦ Πολυτεχνείου,σέ ἰδιωτική ἑταιρεία,ἰσραηλινῶν συμφερόντων,ἡ ὁποία τά προορίζει γιά ξενοδοχεῖα. Περᾶστε γιά τά ἀνάλογα ῥεπορτάζ ἀπό τήν ἐφημερίδα «Χανιώτικα Νέα»,ἐδῶ κι᾿ ἐδῶ 

Ἀποκορύφωμα μία προχθεσινή ἀνακοίνωσις τῆς Πρωτοβουλίας Κατοίκων ὅπου στηλιτεύεται ἡ κυβέρνησις ἡ ὁποία μέσῳ τῶν μέτρων γιά τόν ἰό στήν οὐσία κτυπᾷ τίς δράσεις της γιά τήν προστασία τοῦ μνημειακοῦ χώρου καί βεβαίως ἐναντίον τῆς Πρυτανείας τοῦ Πολυτεχνείου πού στήν ούσία «κρύβεται» γιά νά μήν ἀναλάβη τίς εὐθύνες πού τῆς ἀναλογοῦν,πρός ἐκποίησιν τοῦ μνημειακοῦ χώρου.

Στήν άνακοίνωσιν αύτή γίνεται ἀναφορά στήν ἰσραηλινῶν συμφερόντων ἑταιρεία πού δέν σέβεται τόν ἀρχαιολογικό χῶρο καί ἀντιπαρατίθεται ὁ σεβασμός τῶν Χανιωτῶν στήν Συναγωγή Ἔτζ Χαγίμ τήν ὁποία ὄχι μόνον διετήρησαν ἀλλά ἀναστήλωσαν καί ἐπαναλειτούργησαν. Ὀλόκληρος ἡ ἀνακοίνωσις έδῶ.( Διαβᾶστε κι᾿ἐδῶ,σχετικῶς μέ τίς καταγγελίες κατά τῆς Πρυτανείας τοῦ Πολυτεχνείου)

Τί,λέτε,νά ἐνόχλησε τούς ἐν ἑλλάδι Ἰσραηλίτες,ἀπό τήν ἀνωτέρῳ ἀνακοίνωσιν; 

"...Ταυτόχρονα, στέλνει μήνυμα και προς «τον επονομαζόμενο "επενδυτή" να μην προχωρήσει στους σχεδιασμούς του διότι θα βρει αντιμέτωπη ολόκληρη την τοπική κοινωνία η οποία θα χρησιμοποιήσει όλα τα νόμιμα μέσα για την αποτροπή της κατάληψης των Μνημείων στο Λόφο Καστέλι. Θα ενημερώσουμε, επίσης, τις αρμόδιες ισραηλινές αρχές στην Ελλάδα και τους φορείς ελληνο-ισραηλινής συνεργασίας για την επιχειρούμενη κατάληψη των Μνημείων της πόλης από ισραηλινών συμφερόντων εταιρεία υπενθυμίζοντας σε αυτές πως η χανιώτικη κοινωνία όχι μόνο σεβάστηκε την "Συναγωγή" αλλά συνέβαλε αποφασιστικά στην αναστήλωση και λειτουργία της».

Το απόσπασμα αυτό προκάλεσε πολλές αντιδράσεις με αποκορύφωμα την ηχηρή παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργου Καλαντζή, που για ακόμη μια φορά αποδεικνύει ότι με τη στάση του τιμάει την Ελληνική Πολιτεία.

Για το ίδιο θέμα αυτό είχε αντιδράσει και ο γενικός γραμματέας του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρ Ι. Ελιέζερ, ο οποίος ανάρτησε στις 20 καί 27.12.2020 στο facebook τα σχόλια που ακολουθούν. (ἀπό ΕΔΩ

Γράφουν στήν σελίδα τοῦ ΚΙΣ καί συνεχίζουν μ᾿ὁλόκληρη τήν ἐπιστολή Καλαντζῆ,τοῦ γ.γ. ὑπουργείου ἀ-Παιδείας καί Θρησκευμάτων τῆς Κεραμέως.'Εμεῖς μένουμε στά ἀποσπάσματα :

 «... Τα περί σεβασμού της Συναγωγής Ετζ Χαγίμ (οι συναγωγές έχουν όνομα, δεν είναι ανώνυμες), εάν με αυτό εννοούν ότι δεν καταπατήθηκε για να μετατραπεί σε κάτι άλλο ή δεν γκρεμίστηκε, ασφαλώς είναι αληθή. Αλλά περισσότερο αληθές είναι ότι ο πραγματικός σεβασμός εκδηλώθηκε με την αναστήλωση και την επαναλειτουργία της, η οποία οφείλεται κυρίως σε έναν άνθρωπο, τον αείμνηστο Νίκο Σταυρουλάκη.

...Εάν oι «ισραηλινοί επενδυτές» επιμείνουν στα σχέδια τους, τότε η χανιώτικη κοινωνία θα σταματήσει να σέβεται την Συναγωγή; Και τι σημαίνει αυτό; Δεν είναι μια έμμεση αλλά σαφής απειλή; Γιατί θα ενημερωθούν οι «ισραηλινές αρχές» αφού η Συναγωγή δεν ανήκει στο Ισραήλ; Εάν στο μέλλον οι ελληνο-ισραηλινές σχέσεις μεταβληθούν προς το δυσμενέστερο, τότε η Συναγωγή θα πρέπει να σταματήσει να υπάρχει;

  Η Συναγωγή Ετζ Χαγίμ, όπως και το Μνημείο για τα θύματα του Τάναϊς, δεν είναι ούτε μέσα διαπραγμάτευσης -και πολύ περισσότερο μέσα εκβιασμού- ούτε μέσα πίεσης ούτε ένας τρόπος για να ενισχυθεί θετικά η διεθνής εικόνα της χώρας ή οι σχέσεις της με το Ισραήλ. Εάν έτσι τα αντιμετωπίζει κάποιος, τότε ασεβεί στους νεκρούς μας, ασεβεί στην ιστορία μας, ασεβεί στη πατρίδα μας... 

 Καί κλείνει μέ ...εὐχές,πρός τόν δ/ντή τῆς ἐφημερίδος :

«...με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας, παρακαλώ δεχθείτε τις θερμότερες ευχές μου για το Αγιο Δωδεκαήμερο που ήδη διανύουμε».(τά ἀποσπάσματα τῆς ἐπιστολῆς Καλαντζῆ,ἀπό ἐδῶ)  

Ὁ γ.γ.στό ἄναμμα τοῦ κεριοῦ τῆς Χανουκά Μενορά (ἐδῶ)


Προσέξτε :τό Ἅγιο Δωδεκαήμερο,λέει,ἐννοώντας τά Χριστούγεννα (κυρίως) καί τήν Πρωτοχρονιά.Ἀλήθεια,γιά τόν Καλαντζῆ πού στέλνει εἰδικές,ξεχωριστές εὐχές,μέσῳ τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτυώσεως,καί ὀνοματίζει τίς ἑβραϊκές ἑορτές ( Ῥός Ἀσανά) καί Χανουκά στήν ὁποία καί παρευρίσκεται προσωπικῶς μετά τῆς συζύγου του καί τῆς δ/ντριας τοῦ γραφείου τοῦ ὑπουργείου,γιά τό ἄναμμα κεριοῦ,δέν ὑπάρχει τό «Καλά Χριστούγεννα» ; Ὡς «Δωδεκαήμερο» βλέπει τήν μεγάλη αὐτή Χριστιανική Ἑορτή,ὁ γενικός γραμματεύς τοῦ ἀρμοδίου ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων;Νά ὑποθέσω πώς τό Ἅγιο πού ἔβαλε,ἦταν γιά τούς τύπους; Κατά τ᾿ἄλλα ἐνοχλήθηκε πού δέν ἀναφέρθηκε τό ὄνομα τῆς συναγωγῆς στά Χανιά ! Τέλεια ὑποκρισία σέ μία ἐπιστολή ἄκρως εἰρωνική...

ἀπό ἐδῶ

Ἄς βγάλει ὁ καθείς τά συμπεράσματά του.

 Ὅσο γιά τόν γραμματέα τοῦ ΚΙΣ ἑλλάδος,διαβᾶστε :

 «Είναι τουλάχιστον απαράδεκτη, για να μην πω χυδαία, η επιχείρηση εμπλοκής της Συναγωγής Χανίων, στην αντιπαράθεση μεταξύ διαφόρων παραγόντων για το μέλλον του ακινήτου στο λόφο Καστέλι στα Χανιά. Η εμπλοκή αυτή συνιστά άμεση απειλή για την ασφάλεια της Συναγωγής και των ανθρώπων της που τη συντηρούν και τη διατηρούν όχι μόνο ως ένα τόπο προσευχής αλλά και ως το μοναδικό απομεινάρι της εβραϊκής ζωής στη Κρήτη. Στον πόλεμο την λεηλάτησαν οι ναζί, αλλά έμεινε όρθια, οι σεισμοί της δεκαετίας του -50 σχεδόν τη γκρέμισαν, την δεκαετία του -90 με πρωτομάστορα το Νίκο Σταυρουλάκη, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο την αναστήλωσε, το 2010 επιχείρησαν να τη κάψουν... Τώρα μας προειδοποιούν... Θα έπρεπε να ντρέπονται για το ατόπημα τους οι δήθεν προστάτες των μνημείων, γιατί εκείνο που κάνουν είναι να τροφοδοτούν και να ενθαρρύνουν τον αντισημιτισμό στη πόλη των Χανίων... Ελπίζω και εύχομαι οι τοπικές αρχές να περιφρουρήσουν την ασφάλεια της συναγωγής, των ανθρώπων της και των επισκεπτών της απέναντι στον ανεξέλεγκτο φανατισμό και την μισαλλοδοξία». (καί ἄλλα ἀκόμη,ἐδῶ)  

Ὁ κ. Ἐλιέζερ εἶδε,τί ἄλλο ; Μία ἀπό τά συνήθη : Ἀνάμνησις τῶν ναζί καί ἀντισημιτισμό.Ἐννοεῖται.

Καί ἄν αὐτοί,καλῶς κάνουν νά προστατεύουν τά δικά τους,ὁ γ.γ. τοῦ ἑλληνικοῦ ὑπουργείου πού θίχτηκε ἀπό μία ἀναφορά πού εἶχε σχέσιν μάλιστα μέ τόν ἀγῶνα τῶν κατοίκων τῆς πόλεως τῶν Χανίων οἱ ὁποῖοι προασπίζουν τήν πανάρχαια,5000 χρόνων κληρονομιά τους,ἀπό τούς ἰσραηλινούς ἐπενδυτές,ποῦ ἦταν ὁ εὐαίσθητος κ. Καλαντζῆς,ὅταν οἱ βεβηλώσεις καί καταστροφές ναῶν καί εἰκόνων τῆς Ἑλληνικῆς Ὁρθοδόξου Πίστεως,πᾶνε νά καταστοῦν φαινόμενο καθημερινό; Ἔστω μία,μόνον μία ἀνακοίνωσιν ! 

Σταματῶ ἐδῶ,διότι ὅλοι μας ἔχουμε καταλάβη τί γίνεται καί ποῦ βρίσκεται ὁ πραγματικός πόλεμος καί μῖσος.Μία ἀκόμη ἀπόδειξις ἡ ἄμεσος ἀντίδρασις καί ἀνακοινώσεις,γιά ἕναν σταυρό πού χαράχτηκε σέ ἑβραϊκό μνημεῖο στήν Δράμα,ἀπό τό ὑπουργείου τῆς Κεραμέως καί πάλι μέχρι τόν Δένδια καί τό ΥΠΕΞ !  ( Τό θέμα ἐδῶ)

Οἱ ὑπογραμμίσεις στά ἀποσπάσματα τῶν δημοσιευμάτων τοῦ ΚΙΣ,δικές μου.

Ὅλο τό χρόνο μέ αὐτούς ἀσχολούμεθα ! Ἤμαρτον,δέν καταλαβαίνουν,τέλος πάντων πόσο κουραστικό καί προκλητικό εἶναι νά γκρινιάζουν καί μέ τό ἐλάχιστο ἤ νά ψάχνουν νά βροῦν εὐκαιρία νά μᾶς στιγματίζουν ὡς ἀντισημίτες καί ῥατσιστές ; Καί μή νομίζετε πώς μόνον σ᾿ἐμᾶς τό κάνουν.Σ᾿ὅλο τόν κόσμο,ὅπου βρίσκονται ἡ ἴδια,μονότονα ἐπαναλαμβανομένη ἱστορία.Οἱ πάντα ἀδικημένοι καί κατατρεγμένοι πού κατά περίεργη σύμπτωσιν εἶναι αὐτοί πού προβάλλονται περισσότερο ἀπό τόν κάθε λαό,παγκοσμίως ! 


Ἡ Πελασγική

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

Ἡ «μεγάλη ἐπανεκκίνησις» εἶναι «ξαναζεσταμένος» κομμουνισμός

 
φωτό

Ὅπως ἀκριβῶς οἱ παλαιοί κομμουνιστές τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως,ἔτσι καί οἱ σημερινοί παγκόσμιοι κομμουνστές σύντροφοί τους,ἐν ἔτει 2020,εἶναι τέλειοι στό ψέμα καί στό νά διεγείρουν τίς λαϊκές μάζες αἰτιολογοῦντες τά μέσα πού χρησιμοποιοῦν γι᾿αὐτό,ὡς δῆθεν ἐξυπηρετοῦντες ἕναν εὐγενή σκοπό ! 

« Οἱ παπποῦδες μου,ὅπως καί οἱ γονεῖς μου,δέν εἶχαν τίποτε,ζοῦσαν σέ πολύ μικρά διαμερίσματα ἤ στρατῶνες πού τούς παρεῖχε ἡ κομμουνιστική κυβέρνησις,τίς περισσότερες φορές μαζύ μέ ἐντελῶς ἀγνώστους διότι ἔτσι εἶχε ἀποφασίσει ἡ κυβέρνησις...»  

«Ὁ κομμουνισμός καί ὁ ὑπέρ-καπιταλισμόςεἶναι οἱ δύο ὅψεις τοῦ ἰδίου νομίσματος.Ἐπεί δή,ἄν δέν ἔχετε τίποτε κάποιος θά ἔχει τά πάντα »

Ἀπό τόν Ἀλέξανδρο
(henrymakow.com)

Ὅταν ἤμουν 7 χρονῶν,τό νοσηρό,διεφθαρμένο καί προβληματικό κράτος τῆς ΕΣΣΔ  τελικῶς κατέρρευσε.Γιά ἐμᾶς,τούς πολίτες τῶν σοβιετικῶν σοσιαλδημοκρατιῶν ἦταν μία ἐποχή ἀβεβαιότητος,ἀναταραχῆς καί χάους.Ἀλλά ταυτοχρόνως ἦταν μία ἐποχή Μεγάλης Ἐλπίδας.Ἐλπίδα ὅτι ἡ ἄθλια,ψευδεπίγραφη κομμουνιστική ἀτζέντα τελικῶς ἐξαφανίστηκε ἀπό τήν παγκόσμια πολιτική σκηνή,γιά πάντα. Λίγα γνωρίζαμε τότε ὅτι 19 χρόνια μετά τό κομμουνιστικό τέρας θά ἔπαιρνε τήν ἐκδίκηση του χτυπῶντας σ᾿ὁλόκληρο τόν κόσμο,τίς χῶρες πού ἀγαποῦσαν περισσότερο τήν Ἐλευθερία,σέ πρῶτη φάσιν.Τίς χῶρες πού μᾶς ἐνέπνευσαν ν᾿ἀντισταθοῦμε στούς ἀλῆτες τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος καί τήν παραφροσύνη τους.

 Ὅπως ἀκριβῶς οἱ παλαιοί κομμουνιστές τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως,ἔτσι καί οἱ σημερινοί παγκόσμιοι κομμουνστές σύντροφοί τους,ἐν ἔτει 2020,εἶναι τέλειοι στό ψέμα καί στό νά διεγείρουν τίς λαϊκές μάζες αἰτιολογοῦντες τά μέσα πού χρησιμοποιοῦν γι᾿αὐτό,ὡς δῆθεν ἐξυπηρετοῦντες ἕναν εὐγενή σκοπό ! 

«Ὁ σκοπός ἁγιάζει τά μέσα»,ὑπῆρξε τό κομμουνιστικό μότο ὅλων τῶν ἐποχῶν.

Ἄν καί ἐμεῖς,οἱ πρώην πολίτες τῶν σοβιετικῶν σοσιαλδημοκρατιῶν,περισσότερο συνηθισμένοι σ᾿ἔνα τυραννικό,παράλογο,διεφθαρμένο χωρίς ὅρια ἀπολυταρχικό/ἰδιοκρατικό ( ἐξουσία ἀπό μία ὁμάδα ἡλιθίων) καθεστώς,παρ᾿ὅλα αὐτά,δέν μπορούσαμε νά φανταστοῦμε οὔτε στό χειρότερο ἐφιάλτη μας,πώς σέ χῶρες ὅπως οἱ ΗΠΑ,ὁ Καναδᾶς,τό Ἡνωμένο Βασίλειο οἱ πολίτες τους θά στεροῦνταν,μέ μιᾶς, τά συνταγματικά τους δικαιώματα,ἀπό μή ἐκλεγμένες ἱατρικές ἀρχές πού δίνουν ἀπ᾿εὐθείας ἀναφορά στόν ΠΟΥ καί τόν ΟΗΕ,χωρίς νά μποροῦν νά κάνουν,σχεδόν τίποτε, γι᾿αὐτό.

Μέ τά διεθνῆ ταξίδια σχεδόν ἀνύπαρκτα,ἑκατομμύρια ἐργαζομένων νά λιμοκτονοῦν,τίς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις ν᾿ἀγωνίζονται σέ οἰκονομικό καί οἰκογενειακό ἐπίπεδο νά ἐπιβιώσουν,προβλήματα ψυχικῆς ὑγείας,ἀνεβασμένα ὅρια καταχρήσεως οὐσιῶν,ἀσθενεῖς μέ ἀνίατα νοσήματα καί ἐγκεφαλικά ἐπεισόδια νά πεθαίνουν χωρίς ἱατρική βοήθεια,ἐνῷ ἡ μεγαλο-ἑταιρεία κερδίζει μερικές ντουζίνες δισεκατομμυρίων,τά πράγματα πηγαίνουν ἐπακριβῶς ὅπως θά ἔπρεπε,ΔΙΟΤΙ ἔχουμε,τοὐλάχιστον,ἕνα ...ἱό,μ᾿ἕνα γελοῖο 0,5% ποσοστό θνησιμότητος,κάτω ἀπό ἕναν ὑποτιθέμενο ἔλεγχο.

«Ὁ σκοπός ἁγιάζει τά μέσα»,τό θυμᾶστε; 

Ὁ Κομμουνισμός δέν ἦταν μία Ῥωσσική ὑπόθεσις,ἀρχικῶς,ἡ πολιτική θεωρία,ἐντέχνως «ξερασμένη»,ἀπό ψευδο-φιλοσόφους,μετά ἀπό ὑπερβολική οἰνοποσία καί περιδρόμιασμα στά ἐλβετικά καί αὐστριακά κάστρα,χρηματοδοτοῦνταν ἀπό τούς παγκόσμιους μεγαλοτραπεζίτες,σήμερα τά ἴδια κέντρα «ξαναταΐζουν» τούς ἀποκρουστικούς ἐπικεφαλής (τῶν κομμουνιστικῶν θεωριῶν).

Μόνον πού σήμερα ὁ κομμουνισμός δέν περιορίζεται σέ κανένα συγκεκριμένο πεδίο δοκιμῆς,οἱ ἰκανότητές του ἐνισχύονται ἀπό τήν ψηφιοποίησιν καί οἱ ὑπηρεσίες δημοσίων σχέσεων ἔχουν γίνη πολύ πιό ἐπιδέξιες μέ τόν νευρογλωσσικό προγραμματισμό τους.

Σήμερα λοιπόν,ἔχουμε τόν περίφημο δρ.Klaus Schwab,ὁ ὁποῖος μοιάζει τόσο πολύ μέ τόν Δρ. Evil  τῆς σειρᾶς Austin Powers καί δέν εἶναι καθόλου ἀστεῖο ὅταν μᾶς λέει : «Μέχρι τό 2030 δέν θά σᾶς ἀνήκει τίποτα καί θά εἶστε εὐτυχισμένοι»,διότι θά ζεῖτε στόν εὐλογημένο κόσμο τῆς «κυκλικῆς οἰκονομίας»

Συγγνώμη γιατρέ,ἤμουν ἐκεῖ,τό ἔκανα αὐτό.Ἔζησα σέ μία «κυκλική κοινωνία» πού ὀνομαζόταν Κομμουνιστική Ῥωσσία.

 Οἱ παπποῦδες μου,ὅπως καί οἱ γονεῖς μου,δέν εἶχαν τίποτε,ζοῦσαν σέ πολύ μικρά διαμερίσματα ἤ στρατῶνες πού τούς παρεῖχε ἡ κομμουνιστική κυβέρνησις,τίς περισσότερες φορές μαζύ μέ ἐντελῶς ἀγνώστους διότι ἔτσι εἶχε ἀποφασίσει ἡ κυβέρνησις...  

Ὁ μισθός τους δέν ἦταν ἀρκετός γιά ν᾿ἀγοράσουν ἔνα αὐτοκίνητο καί μετά ἀπό πολλά χρόνια δουλειᾶς,ἀκόμη κι᾿ἄν εἶχαν τά χρήματα θά ἔπρεπε νά περιμένουν δεκαετίες γιά νά τό ἀγοράσουν,ἐπεί δή ἡ κυβέρνησις ἀποφάσιζε πόσα αὐτοκίνητα θά κατασκευάζονταν.

Μάντεψε : Λιγώτερο διοξείδιο τοῦ ἄνθρακος,λιγώτερη ῥύπανσις ! Δέν ὑπῆρχε κυκλοφοριακή συμφόρησις στήν Σοβιετική Ἕνωσι! Ὡραῖα δέν εἶναι ἔτσι;Οἱ ἄνθρωποι ἔπρεπε νά φοροῦν τά ἴδια ῥοῦχα,γιά δεκαετίες καί μετά τἀ ἔστελναν σέ συγγενεῖς τους πού τά εἶχαν ἀναγκη.

 Μπορεῖ νά γίνῃ ἀκόμη πιό κυκλικό; 

Πλήρης ἀνακύκλωσις,θά ἔλεγα.Ἔπαιρνα ἕνα γυάλινο βάζο στό μπακάλικο ὅπου ὁ γκρινιάρης πωλητής μοῦ ἔριχνε μέσα μία ξινισμένη κρέμα καί τό ἔφερνα σπίτι μέσα σέ μία πάνινη τσάντα. Τό βάζο πλαινόταν καί ἀποθηκευόταν προσεκτικά γιά τήν ἑπομένη χρήσιν.Ἡ πάνινη τσάντα διπλωμένη καί κρυμμένη γιατί ὑπῆρχε μόνον μία.Ὅσο πιό βιώσιμο γίνεται.Παρεμπιπτόντως,ὑπέροχο γιά τό περιβάλλον.

Θέλετε νά μάθετε περισσότερα γιά τήν ἀειφορία,τήν ἰσότητα,τήν κυκλική οἰκονομία καί τήν ἔνταξιν ;Ἁπλῶς διαβᾶστε ὅσες περισσότερες πληροφορίες,σχετικῶς μέ τήν Σοβιετική Ἕνωσιν.Ὡστόσο,εἴμασταν χαρούμενοι; Ἡ μηχανή προπαγάνδας καί,τό πιό σημαντικό,τό σωφρονιστικό σύστημα δέν λειτούργησε τόσο καλά τά τελευταῖα χρόνια τοῦ σοβιετικοῦ καθεστῶτος,ὁπότε ὑπῆρξε συνειδητοποίησις πώς τεράστιοι οἰκονομικοί πόροι εἶχαν συσσωρευτεῖ στά χέρια λίγων.

Καί μποροῦσαν νά κάνουν ὅ,τι τούς εὐχαριστοῦσε,μ᾿ὅλο αὐτό τόν πλοῦτο,ἐνῷ ἡ συντριπτική πλειοψηφία τοῦ κόσμου ἁπλῶς προσπαθοῦσε νά ἐπιβιώσῃ.Ἐπεί δή κομμουνισμός καί ὁ ὑπέρ-καπιταλισμός εἶναι οἱ δύο ὅψεις τοῦ ἰδίου νομίσματος.Διότι,ἄν δέν ἔχετε τίποτε,κάποιος θά ἔχει τά πάντα.

Ὁ ὑπέρ-καταναλωτισμός εἶναι πολύ ἀκριβός γιά νά διατηρηθῇ.Πρέπει νά χρηματοδοτήσετε ὅλους αὐτούς τούς δημοκρατικούς θεσμούς,τίς ἀντι-μονοπωλιακές ἐπιτροπές,νά παρέχετε καποιες ἐλευθερίες...Τί πόνος !  Ἔϊ,γιατί ὄχι νά μήν δοκιμάσουμε τόν κομμουνισμό ξανά,ἀλλά σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο ; 


Ἡ παγκόσμια τεχνοκρατική ἐκδοχή τοῦ κομμουνσμοῦ,γιά τό 2020,εἶναι πολύ πιό ἐπικίνδυνη ἀπό τό παλαιότερο μοντέλο,ἰδίως λόγῳ τῶν ποικίλων διαθεσίμων τεχνολογιῶν ἀνίχνευσης καί παρακολούθησης.

Τό 2020,ὁ ἀντίπαλός μας,καί ἐννοῶ τῆς ἀνθρωπότητος στό σύνολό της,μᾶς ἔδειξε μόνον ὁρισμένα ἀπό τά ἰσχυρά χαρτιά πού προόριζε γιά ἐμᾶς. Καί νά πάρῃ,αὐτά τά χαρτιά ἦταν πραγματικά καλά ! 

Τό σχέδιο ὅλου τοῦ φάσματος κυριαρχίας,σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο,ἀποδείχθηκε ἀπολύτως ἀποτελεσματικό.

Οἱ ἐκλεγμένες ἀρχές ἀκυρώθηκαν,οἱ δημοκρατικές ἐλευθερίες καί τά δικαιώματα ἀνακλήθηκαν.ὅλες οἱ κυβερνήσεις λειτούργησαν ὡς μία δύναμις πού κατευθύνεται ἀπό ἕνα ἐπιτελεῖο.Ὅμως δέν πρέπει νά φοβόμαστε. Δέν πρέπει νά εἴμαστε ὑπάκουοι καί ἀδιάφοροι σ᾿αὐτή τήν παραφροσύνη ! 

Ἡ βούλησίς μας,ἡ πίστις μας στήν ἀτομική ἐλευθερία,ὄχι μόνον ἐκείνων πού κατέχουν τά πάντα,εἶναι ἕνας ἄσος κάτω ἀπό τό μανίκι μας,ὁ ὁποῖος θά νικήσῃ τήν φαινομενικῶς παντοδύναμο κομμουνιστική δύναμι πού ῥίχνει καί πάλι τό δηλητήριό της.

Πρέπει ν᾿ἀνταποκριθοῦμε στήν πρόκλησι καί νά παίξουμε τά χαρτιά μας,τό 2021 ! Διαφορετικά δέν θά ἔχει κανένας μας τίποτε καί θά εἴμαστε εὐτυχεῖς,ὅπως,ξέρετε,οἱ ἀσθενεῖς σέ ἄσυλα,μέ σοβαρές ψυχικές διαταραχές...


Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020

Πολιτικάντηδες, ἡ Κατάρα τῆς Ἑλλάδος

Ξεφυλλίζοντας τίς ψηφιακές ἐφημερίδες τῆς 28ης Δεκεμβρίου,τῆς 5ετίας ᾿67-72,ἔπεσα πάνω στήν παρακάτω εἴδησιν : 

Ἐφημερίς «Μακεδονία»,28 Δεκεμβρίου 1972. ἀπό ἐδῶ

Σημειῶστε πώς ἡ ἀπόφασις τῆς καταδίκης εἶχε ἐκδοθῆ στίς 12 Ἀπριλίου τοῦ 1970 (ἐφημερίς «Μακεδονία» 14 Ἀπριλίου 1970-ἐδῶ-). Ἡ «Δημοκρατική Ἄμυνα» ἦταν μία ...ἀντιστασιακή ὅπως ἀρέσκονται νά τήν λένε,ὁργάνωσις ἡ ὁποία ἔβαζε βόμβες.Πρίν πᾶμε νά δοῦμε κάποια στοιχεῖα,ἄς μείνουμε λίγο στήν ἀνωτέρῳ εἴδησιν.

Πρῶτος ἀριστερά ὁ Νῖκος Κωνσταντόπουλος,δῖπλα του ὁ Χαράλαμπος Πρωτοπαππᾶς,στήν δίκη τῆς Δ.Α.

Πῶς τόν εἶπε τόν ὑφηγητή καρδιολγίας καί δ/ντή τοῦ «Εὐαγγελισμοῦ» ὁ ὁποῖος ἐβεβαίωσε τήν ἀνήκεστον βλάβη τοῦ Πρωτοπαππᾶ; Κωνσταντῖνος Σαμαρᾶς; Ἄ,ναί,πρὄκειται γιά τόν πατέρα τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ ! Μάλιστα.
Τί ἱσχυρίστηκε ὁ ὑφηγητής τῆς καρδιολογίας γιά τόν Χαράλαμπο Πρωτοππᾶ;Ἀνήκεστο βλάβη.Ἀνήκεστος βλάβη ὑγείας σημαίνει μία βλάβη στήν ὑγεία,νόσον, πού δέν μπορεῖ νά θεραπευτῇ.

Κωνσταντῖνος Σαμαρᾶς μέ τόν μικρό Ἀντώνη στό σπίτι τῆς Πηνελόπης Δέλτα στήν Κηφισιά (φωτό

Τελικῶς,ὁ πατήρ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ πρέπει νά ἦταν σπουδαῖος ἱατρός! Θαὐματα ἔκανε ! Πῶς ἀλλιῶς μπορεῖ νά τό ἐξηγήσῃ κανείς πώς ὁ Σαμαρᾶς ὄχι μόνον θεράπευσε τόν 50αρη καρδιοπαθῆ,πού εἶχε χάση 25 κιλά,μέ εἰλεό,ἐντερικές καί δερματικές μυκητιάσεις,διογκώσεις τῶν ἀρθρώσεων,ἀλλά κι᾿ὅτι,αὐτός ὁ ἀσθενής κατάφερε νά γίνῃ ὑπουργός στήν κυβέρνησι τῆς μεταπολιτεύσεως ὑπό τόν Καραμανλῆ ( Ἰούλιος-Ὀκτώβριος ᾿74),μόλις σέ 1,5 χρόνο μετά ! 

Κουβέλης-Πρωτοπαππᾶς-Κωνσταντόπουλος στόν ΣΥΝ

Ἐπίσης, νά ἐκλεγῇ βουλευτής,μέ τήν Ἔνωσι Κέντρου,μετά βρέθηκε στό ΚΟΔΗΣΟ,στήν συνέχεια ἐξελέγη καί πάλι βουλευτής,μέ τήν νουδου αὐτή τήν φορά καί νά καταλήξῃ,τέλος,μέλος τῆς Κ.Ε. στόν Συνασπισμό! 

φωτό

Πέθανε σέ βαθιά γεράματα στά 91 του χρόνια ! Μπράβο στόν θαυματοποιό-ἱατρό πατέρα Σαμαρᾶ πού συνέβαλε μέ τήν ἐπιστήμη του ὥστε νά μήν χάσουμε μία τέτοιου μεγέθους πολιτική προσωπικότητα σάν τόν Πρωτοπαππᾶ τῆς βομβιστικῆς ὁργανώσεως «Δημοκρατικῆς Ἄμυνας» !
Ἐν τῷ μεταξύ, τόν Αὔγουστο τοῦ ᾿73,δῆλα δή ὀκτώ μῆνες μετά τήν ἀναστολή ποινῆς λόγῳ ἀνηκέστου βλάβης,ὁ Πρωτοπαππᾶς ὅπως καί ὁ ἀρχηγός τῆς ὀργανώσεώς του,Καράγιωργας Σάκης (ἰσόβια) ἀφέθησαν ἐλεύθεροι βάσει τῆς εἰδικῆς χάριτος πού ἀπένειμε ὁ Παπαδόπουλος. 

Τό πιό περίεργο ὅμως εἶναι πώς,ἐνῷ ὅλοι τους,οἱ πολιτικάντηδες ἐκείνης τῆς γενιᾶς, θεωροῦν μεγάλη τιμή τήν συνεισφορά τους στόν «ἀγῶνα κατά τῆς χούντας» καί τό προβάλλουν παντί τρόπῳ,στό βιογραφικό τοῦ ἀνωτέρῳ δέν ὑπάρχει ἡ παραμικρή ἀναφορά ! Γιατί ἄρα γε; Δεῖτε τό βιογραφικό του,ἐδῶ.

Τώρα γιά νά δοῦμε ποιά ἦταν αὐτή ἡ ὁργάνωσις. Οἱ ἱδρυτές αὐτῆς προέρχονταν ἀπό μία πολιτική κίνησι,τόν λεγόμενο ὅμιλο «Ἀλέξανδρος Παπαναστασίου».Ὁ Ἀλ. Παπαναστασίου ἦταν ἔνας πολιτικάντης στίς ἀρχές τοῦ 1910,προερχόμενος ἀπό οἰκογένεια πολιτική,εὔπορη τῆς Ἀρκαδίας (ὁ  πατήρ του βουλευτής ἡ μητέρα κόρη δημάρχου) ὁ ὁποῖος ὅταν πῆγε γιά σπουδές στό ἐξωτερικό,περί τήν τελευταία δεκαετία τέλη τοῦ 1800,γαλουχήθηκε μέ τά «νάματα» τοῦ κομμουνισμοῦ καί διαμορφώθηκε σ᾿ἕναν ἐνσυνείδητο σοσιαλιστή. Διετέλεσε βουλευτής,πολλάκις ὑπουργός μέχρι καί πρωθυπουργός.Ὁπαδός τῆς δημοτικῆς καί τῆς φιλοσοφίας Γληνοῦ-Δελμούζου,ὅσον ἀφορᾷ τά τῆς ἐκπαιδεύσεως. Παρά-ἀγωνίστηκε γιά τήν δημουργία ἐργατικοῦ κινήματος,τήν μετατροπή τῶν ἄστεων σέ πόλεις πού θά συγκεντρώνουν τούς βιομηχανικούς ἐργάτες καί ἐν κατακλείδι ὅπως καταλαβαίνετε ἤθελε νά «στρώσῃ» τόν δρόμο πρός τόν κομμουνισμό τόν ὁποῖο αὐτός τόν ἔλεγε σοσιαλισμό γιά νά μήν ἀγριεύεται ὁ κόσμος.( περί Ἀλ. Παπαναστασίου,ἐδῶ)

Ἀπό τόν ὅμιλο αὐτό ( τήν διακήρυξίν του μπορεῖτε νά διαβάστε ΕΔΩ,ἵδρυσις 1966,ὅπου θά ᾿δεῖτε καί τά ὀνόματα πού ὑπογράφουν.Ἐκεῖ ὁ Ῥοκόφυλος,ὁ Σημίτης ἀλλοίμονον καί πολλά ἄλλα ἀκόμη γνωστά καί μή ἐξαιρετέα πού διέπρεψαν,ἅπαντες,εἰς τήν πολιτική καί ὄχι μόνον,ζωή τῆς μεταπολιτευτικῆς ἑλλαδικῆς...) ξεπήδησε ἡ ἵδρυσις τῆς Δημοκρατικῆς Ἄμυνας.Ἡ πρώτη συνάντησις ἔγινε ἀκριβῶς τήν ἑπομένη τῆς 21ης Ἀπριλίου 1967.Σάν ἕτοιμοι ἀπό καιρό,πού λένε...

( διαβάζουμε ἀπό τήν μεταπτυχιακή διπλωματική ἐργασία τοῦ Νίκου Κατσαφάδου,ἀπό τήν βιβλιοθήκη τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,ΕΔΩ)

Κῦττα εὐαισθησίες,ὁ ἄγγλος πλωτάρχης τοῦ βασιλικοῦ ναυτικοῦ καί τό φιλαράκι του ὁ Μαλτέζος πολιτικάντης τῆς ἐργατιᾶς,γιά τά πολιτικά πράγματα τῆς ἑλλαδικῆς ! Χρηματοδόστησις ἔ ; Μάλιστα...

Αὐτός ὁ μαλτέζος Μιντόφ,ἦταν τότε πρόεδρος τοῦ συγκεκριμένου κόμματος καί εἶχε τό παρατσούκλι «ὁ ἀρχιτέκτονας».Τώρα,νά ἦταν ἐκ τοῦ ἐπαγγέλματός του ἤ ἐπεί δή ...Ἡ μητέρα του εἶχε ἐνεχυροδανειστήριο.Χμμ...Αὐτός ἔγινε μέχρι καί πρωθυπουργός τῆς Μάλτας τό 1955 καί τό 1971.Ἀποπονικοποίησε τήν ὁμοφυλοφιλία καί τήν μοιχεία καί εἰσήγαγε τόν πολιτικό γάμο.Κύρια μελήματα τοῦ ἐν λόγῳ.Καί γιά νά μήν τα πολυλογοῦμε,ἦταν ἕνας μαρξιστής.( Ἐδῶ) Τόν καιρό πού χρηματοδοτοῦσε τήν ὁργάνωσι τῆς σπείρας τοῦ Σημίτη,μαζύ μέ τόν βρεττανό πλωτάρχη,ἡ Μάλτα ἄν καί εἶχε ἀνεξαρτοποιηθῆ ἀπό βρεττανική κατοχή (1964),ὁ Μιντόφ διαφωνοῦσε μέ τήν συνθήκη καί τούς ὅρους της πού ἔδινε ἀρκετές ἐξουσίες στήν Ἀγγλία.Τώρα,ποῦ εὕρισκε τόν χρόνο νά ἀσχολεῖται μέ κάποια ὁργάνωσι στήν Ἑλλάδα,μόνον ὁ Μιντόφ,ὁ Πάκαρντ καί ὁ Σημίτης ἤξεραν...

Δέν θά ἐπεκταθοῦμε περισσότερο διότι στήν οὐσία οἱ ἐμπλεκόμενοι στήν ὁργάνωσιν εἶχαν πολύ καθαρούς σκοπούς οἱ ὁποῖοι δέν ἦσαν ἄλλο πέραν τῆς πολιτικῆς τους ἀνελίξεως,ὅπως αὐτή ἀκριβῶς ἔγινε ἀπό τό ᾿74 καί μετά. 

«ο αντιστασιακός αγώνας θα αποτελούσε τό μεγάλο φίλτρο του αυριανού πολιτικού κόσμου» Κάποια ἀπορία ἐπ᾿αὐτοῦ; Πόσο πιό ξεκάθαρο νά τό κάνουν; ΕΔΩ

Ἀπό τά δεξιά :Σημιτης,Καράγιωργας τῆς Δ.Α. δῖπλα στόν Άνδρέα τοῦ ᾿74 (φωτό)
Θά μοῦ πῇ κάποιος :καί ἤξεραν πώς θά πέσῃ ἡ δικτατορία συντόμως; Ἔ,ναί.Τό ἤξεραν καί πολύ καλῶς. Ἴσως καί ἐπακριβῶς,χρονικά. Τό ἴδιο καί ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου μέ τό ΠΑΚ.Τό ἴδοο καί ὁ Καραμανλῆς ἀπό τό Παρίσι.Καί γιά νά τό πῶ πιό συνωμοτικά :Ἤξεραν ἐκ τῶν προτέρων πώς θά ἐπιβληθῆ δικτατορία,ἤξεραν τήν διάρκειά της καί ἤξεραν καί τό τέλος της.

Αὐτό πού ἔμενε ἦταν νά θέσουν τά θεμέλια τῆς προσωπικῆς τους ἀνελίξεως καί κυρίως τήν ἑδραίωσί τους σέ θεσμικές θέσεις.Αὐτός κυρίως ἦταν ὁ αὐτοσκοπός. Καί αὐτό τό βιώνουμε ἕως σήμερα ἀπό τά ἴδια πρόσωπα,πού ἐν εἴδη κληρονομικοῦ δικαιώματος βρίσκονται εἴτε στίς πανεπιστημιακές ἕδρες,εἴτε στίς δικαστικές,εἴτε σέ κυβερνητικές ἀκόμη καί σ᾿ἐκεῖνες πού ἀφοροῦν τήν Ἐκκλησία. Μᾶς ἀρέσει ἤ ὄχι,μᾶς τιμᾷ ἤ ὄχι,αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια πού βασιλεύει στήν ἐλλαδική.Ἐπίσης διόλου τυχαῖον πού οἱ συντριπτικῶς περισσότεροι τῆς συγκεκριμένης ὁργανώσεως,πλαισίωσαν μετέπειτα τό πασοκ τοῦ Ἀνδρέα.Τό σίγουρο εἶναι πώς συνοδοιποροῦσαν μέ τόν πρόδρομό του,τό ΠΑΚ...

Λέει,ὁ Κωνσταντῖνος Τσουκαλᾶς,ὁ «ἀγωνιστής,δημοκράτης ἀντιστασιακός» Τσουκαλᾶς,τοῦ ὁποίου ὁ πατήρ Ἄγγελος Τσουκαλᾶς ὑπῆρξε ὑπουργός τῆς χούντας ἀπό τό ᾿70 ἕως τό ᾿73 ! Ὁ Τσουκαλᾶς τοῦ συριζα. ( ἐδῶ)Τί λέτε,ἤξερε ἤ δέν ἤξερε; ...

Ὅσο γιά τό ΚΚΕ ( Κέντρο Κοινωνικῶν ρευνῶν,τοῦ ὁποίου τ᾿ἀρχικά ὅλως τυχαίως παραπέμπουν στό ΚΚΕ ! ) καί τό ὁποῖο σήμερα ἔγινε ΕΚΚΕ : 

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) ιδρύθηκε το 1959 υπό την αιγίδα της UNESCO και αποτελεί το μοναδικό δημόσιο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα που θεραπεύει τις  κοινωνικές επιστήμες...( Ἐδῶ

Θεραπεύουν τίς κοινωνικές ἐπιστῆμες; ! Ἄρρωστες ἦταν ; Εὐτυχῶς πού ἦρθαν αὐτοί μέσῳ τῆς Unesco,νά τίς γιάνουν ὥστε σήμερα νά ἔχουμε αὐτό τό «ὄμορφο» ἀποτέλεσμα πολύ-πολιτισμοῦ καί ἀποδοχῆς τῆς ...διαφορετικότητος ! « Ὄμορφη κοινωνία,ἠθική,ἀγγελικά πλασμένη»,τῶν κάθε μορφῆς πολιτικάντηδων,τῆς ἑλλαδικῆς  ...

Πᾶμε τώρα νά δοῦμε καί τήν ἀντιστασιακή δρᾶσιν τοῦ ...πνευματικοῦ κόσμου τῆς Ἑλλάδος.Αὐτόν πού θά ὀνομαζόταν μερικά χρόνια ἀργότερα ὡς «think tank». Τί, σᾶς θυμίζει ΕΛΙΑΜΕΠ; Ε,ναί κάτι ἀπό αὐτό εἶναι στά πρῶτα του βήματα εἴτε λεγόταν ΕΜΕΠ,εἴτε ΕΛΕΜΕΠ εἴτε,ἐν τέλει, ΕΛΙΑΜΕΠ

ἀπό ἐδῶ

ἀπό ἐδῶ

ἀπό ἐδῶ

Καί βεβαίως ἐγίνοντο οἱ ἀνάλογες δημόσιες ὁμιλίες-συζητἠσεις ἐπί ...σοβαρῶν θεμάτων,ὅπου οἱ διάφοροι ..ἐγκέφαλοι ἀνέλυαν τά προβλήματα καί  ἐπρότειναν λύσεις.Ὅπως καί τό ΕΛΙΑΜΕΠ σήμερα... 

Σοβαρότερος προβληματισμός μία Ἑλλάς ἐξευρωπαϊσμένη.


Jean Rey βέλγος: β΄πρόεδρος τῆς ΕΟΚ.Προτεστάντης λίμπεραλ καί μασσῶνος.

ἀπό ἐδῶ

Βαρύγδουπες δηλώσεις ὑπερασπίσεως τῶν δημοκρατικῶν δικαιωμάτων.Οἱ «ἀγῶνες τους δικαιώθηκαν» καί οὐδείς ἐξ αὐτὼν δέν πῆγε χαμένος.Τό ἴδιο καί οἱ γόνοι τους...ἀπό ἐδῶ

Ὁ πρόεδρος ὅπου ἀναφέρουν πώς συνελήφθη,ἦταν ὁ γνωστός  Γιάγκος (Ἱωάννης) Πεσματζόγλου,υἱός τοῦ Στεφάνου Πεσματζόγλου,ἐκδὀτου καί προέδρου τοῦ Ἑλλ.Ἱδρύματος Ραδιοφωνίας καί τοῦ ΕΟΤ. Οἰκογένεια γνωστή καί μή ἐξαιρετέα,ἀπό κάθε ἄποψιν... (ἐδῶ

Γιά νά ᾿δεῖτε πώς συνδέονται ὅλα ἤ μᾶλλον ὅλοι,μεταξύ τους. Πῶς εἴπαμε ;Ἄ ναί,σάν τίς σάπιες σταφῖδες...

Ἀρχικό ἔμβλημα,τό χελιδόνι,Ρόδο ὅταν συνεργάστηκε μέ τήν ν.δ. τό ᾿85 καί κατευθύνθηκε πρός ΣΥΝ.Ὁμοιότης μέ ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ τοῦ ΓΑΠ. Τί θέλει νά μᾶς ...᾿πῇ τό ῥόδον; ! ! ! 

Γιάγκος Πεσματζόγλου καί Χαράλαμπος Πρωτοπαππᾶς στό ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ.Ὁ Γιάγκος πρόεδρός του,ὁ Πρωτοπαππᾶς γραμματεύς καί βεβαίως μαζύ καί ἡ Βιργινία Τσουδεροῦ,ἀλλά καί ὁ Κουβέλης.Δέν εἶναι καθόλου περίεργο πώς Πεσματζόγλου,Τσουδεροῦ καί Πρωτοπαππᾶς πῆγαν στήν νουδου...Βλέπε καί συνεργασία Κουβέλη ἐπί συγκυβερνήσεως Μητσοτάκη.Ἀκόμη κι᾿ἡ Γαρουφαλλιά  Κανέλλη, ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ,ἦταν... Γι᾿αὐτό σᾶς λέω,κανένας τους δέν χάνεται.Κανένας,λέμε.

Μία ἄλλη ἑταιρεία μελετῶν,ἡ ὁποία δραστηριοποιήθηκε στό Λονδῖνο καί τίς διαλέξεις της παρουσίαζε μέσα ἀπό αἰθουσα τοῦ  London school of  Economics,ἦταν ἡ ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Π

 ( ἀπό ἐδῶ)

Ὁ Σημίτης,ἀπό τούς πιό ...ἀγαπημένους ὁμιλητές τῆς συγκεκριμένης ἑταιρείας,ὅπως ἐπίσης τακτικότατος ὁ ἑβραῖος Μαζάουερ ! 

 ( ἀπό ἐδῶ)

Φθινόπωρο τοῦ 1994,συζήτησις στρογγυλῆς τραπέζης πού διοργανώθηκε ἀπό τό ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Π. καί τό 
London school of  Economics. Θέμα :«Ἑλλάδα :Προοπτικές Ἐκσυγχρονισμοῦ». Ὁμιλητές,Κώστας Σημίτης ( τότε ἁπλός βουλευτής) ὁ Ἀνδρέας Ἀνδριανόπουλος καί ὁ ἕλληνας καθηγητής Κοινωνιολογίας στό London school of  Economics, ὁ Νῖκος Μουζέλης. Τό ἄξιο προσοχῆς σημεῖο εἶναι :
Μπά,καθόλου δέν εἶχε ξεκαθαρίση τί θά ἔκανε σάν πρωθυπουργός.Δύο χρόνια μετά τό ἀπέδειξε πρωτίστως μέ τά Ἴμια καί τό γκριζάρισμα τοῦ Αἱγαίου...  ( ἀπό ἐδῶ)

Ὅ,τι ἦταν νά κάνῃ ἀπό τό Λονδῖνο τό ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Π. τό ἔκανε.Τώρα τά σκῆπτρα τά ἔπαιρνε ἀποκλειστικῶς τό,ἀπό τό 1988,ἱδρυθέν ΕΛΙΑΜΕΠ. Φυσικά καί εἶχαν ἀλλάξη τά δεδομένα,ῥιζικῶς.Ὁ «σημιτικός ἐκσυγχρονισμός» εἶχε βάλλη τά θεμέλιά του τό μόνο πού ἔλειπε ἦταν ἡ κατευθυντήρια γραμμή ἀπό ἕνα ἵδρυμα πού θά τό ἀπασχολοῦν τά εὐρωπαϊκά καί ἐξωτερικά θέματα,τά ὁποῖα θά ἐπεξεργάζονταν «μεγάλοι ἐγκέφαλοι» καί θά πρὄτειναν τίς «λύσεις» τους στίς ἑλλαδικές κυβερνήσεις μέχρι νά γίνονταν οἱ ἴδιοι καί τό ἵδρυμα,ἐμμέσως ἀλλά οὐσιαστικῶς,ἡ κυβέρνησις τῆς ἑλλαδικῆς.Ὅπως σήμερα,ἐπί Κούλη. Λές νά μήν ἤξερε ὁ Σημίτης ; 

Ἕνα περίεργο πρᾶγμα,ὅλα στόν Σημίτη καταλήγουν,ἀκόμη ἕως σήμερα... 

ΕΛΙΑΜΕΠ: Ὁ Σημίτης ἐπί κεφαλῆς τῶν διαπραγματεύσεων γιά τήν Χάγη!Τόν φωτογραφίζει μέ ἄρθρο του ὁ εἰδικός σύμβουλος τοῦ Ἱδρύματος πρέσβυς Κακλίκης – Τόν παρομοιάζει μέ τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο

Ἀπό τά ὅρη τ᾿ἄγρια βουνά μέ τόν Βελουχώτη,


στά σαλόνια τῆς Φρανκφούρτης.Οἱ γονεῖς τοῦ Σημίτη...

Βρέ τόν Σημίτη ! ( φωτό ἀπό ΕΔΩ)Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

Οὔτε μίαν εὐχή; !

 Οὔτε μίαν εὐχή δέν ἔβγαλαν ἀπό τό στόμα τους,οἱ ἑβραῖοι πού βρίσκονται στήν Ἑλλάδα! Οὔτε ἕνα «χρόνια πολλά»,«καλές ἑορτές»,μίαν εὐχή γιά τό νέο ἔτος,πρός τούς Ἕλληνες συμπολίτες τους. Δέν ζήτησα νά ἀναφέρουν τήν λέξι Χριστούγεννα,ἀφοῦ δέν τό ...ἀντέχουν,ἀλλά μίαν εὐχή; 

Ὁ Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ἀνάβει τό κερί τῆς Χανουκά Μενορά,φορώντας τό κιπά : ΕΔΩ

Αὐτοί ὅμως,ζητοῦν καί μᾶλλον μέ τρόπο ...ἐκβιαστικό,ἐμμέσως,νά παρευρίσκονται στίς ἑορτές τους Ἕλληνες πολιτικοί ἤ ἄλλοι κατέχοντες ἐξέχουσες θέσεις,ὄχι μόνο ν᾿ἀνάβουν τά κεριά τῆς Χανουκά-Μενορά καί νά λένε «καλό Χανουκά» ἤ «καλό Ρός Ἀσανά»,χωρίς νά θεωροῦν πώς θά μποροῦσε κάποιον ἀπό αὐτούς νά τόν ...ἐνοχλῇ,ἀλλά νά φοροῦν καί τό ἑβραϊκό κιπά ! 

Οἱ «ἀδελφοί σου ἑβραῖοι»,ἐσένα σοῦ εὐχήθηκαν γιά τίς ἑορτές τῶν Χριστουγέννων ἤ μόνον ἐσύ δίνεις εὐχές μή παραλείποντας οὔτε τήν Ῥός Ἀσανά οὔτε τό Χανουκά ; Ε Δ Ω 

Κατά τά ἄλλα,τό μόνον πού ξέρουν νά λένε καί ξανά-λένε εἶναι περί «ἀρίστης συνυπάρξεως» μέ τούς Ἕλληνες Χριστιανούς.Κουραστικῶς ἐπαναλαμβανόμενο,προφανῶς μέχρι νά κάνουν τήν δουλειά τους.Ὅπως λ.χ. τό μουσεῖο ὁλοκαυτώματος πού ἐναγωνίως θέλουν νά δημιουργήσουν στήν Θεσσαλονίκη καί πιέζουν ἀκαταπαύστως ἀπό ὑφυπουργούς,ὑπουργούς ἕως πρωθυπουργό.Ἤ νά ἀπαιτοῦν τήν ἄμεσον σὐλληψιν γιά τήν ...βεβήλωσιν ἑνός τοίχου τοῦ νεκροταφείου τους στήν Λάρισα καί νά πραγματοποιεῖται,αὐτή ἐντός 24ωρου ! 

Ἡ σελίδα τοῦ ΚΙΣ,«κόλλησε»,στό ἄναμμα τοῦ τελευταίου κεριοῦ τῆς Χανουκά -Μενορά ἀπό τόν γενικό γραμματέα τοῦ ὑπουργείου Ἀ-παιδείας καί Θρησκευμάτων πού μετέφερε ( μήν τυχόν καί παρεξηγηθεῖ κι᾿αὐτή...)τίς εὐχές τῆς ὑπουργοῦ Κεραμέως,στίς 17 Δεκεμβρίου καί ἔκτοτε ἕως σήμερα δέν ἔχει δημοσιευτῆ τίποτα.Ποιός ψάχνει γιά εὐχές πρός τούς Χριστιανούς συμπολίτες τους; Ἔλα ντέ ! 

ΕΔΩ

Ὅσο γιά τήν σελίδα τῆς Ἰσραηλίτικης Κοινότητος Ἀθηνῶν,ἔδωσε εὐχές,γιά τό νέον ἔτος,ἀλλά γιά τούς ἐβραίους τῆς κοινότητός τους ἤ γενικῶς τούς ἑβραίους πού ἐπισκέπτονται τήν σελίδα τους : «Η ισραηλίτικη κοινότητα Αθηνών εύχεται ΣΕ ΕΣΑΣ ...» Ποιούς; 

ΕΔΩ

Μά νά μήν μποροῦν νά κρατήσουν οὔτε τούς τύπους εὐγενείας; Οὐδέ στό ἐλάχιστον; Τί νά πῶ ! 

Ἄλλοι ν᾿ἀνοίξουν τά μάτια τους.Ἄλλοι...


Ἡ Πελασγική 

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020

«Προοδευτισμός» τό καρκίνωμα τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ

 (Οι προοδευτικοί είναι εκούσιοι και ακούσιοι σατανιστές)

Καπνός και καθρέφτες  περιβάλλουν το σατανισμό. Πολλοί σατανιστές  δεν καταλαβαίνουν την τοξική του φύση. Ο σατανισμός είναι ένας πόλεμος εναντίον του Θεού, δηλαδή της ηθικής  και  φυσικής τάξης. Ακυρώνει και ανατρέπει την Ηθική και τη Φυσική Τάξη. Καταστρέφει τον κοινωνικό ιστό.

Δεν είναι θρησκεία. Η θρησκεία είναι διορατική και υπάκουη στο θέλημα του Θεού. Ο σατανισμός είναι αντι-θρησκευτικός. Είναι αντι-ζωή. Θεός του είναι ο Θάνατος.

Αποκάλυψη 12: 9 "... αυτό είναι το αρχαίο φίδι, που ονομάζεται Διάβολος, και Σατανάς, που εξαπατά ολόκληρο τον κόσμο."

«Όταν εισαγάγαμε στον κρατικό οργανισμό το δηλητήριο του φιλελευθερισμού ολόκληρη η πολιτική του σύσταση μετεβλήθη. Τα κράτη πάσχουν απο με μια θανάσιμη ασθένεια - την δηλητηρίαση του αίματος. Το μόνο που μένει είναι να περιμένουμε το τέλος του εναγωνίου θανάτου τους». ( Πρωτόκολλα της Σιών , 10-ἐδῶ-)

"Προκειμένου να κατορθώσουμε να μην αντιληφθούν τα γκόϊμ πρωΐμως,την κατάσταση στην πραγματική της μορφή,θα καλύπτουμε τους αληθείς σκοπούς μας με την υποτιθέμενη ένθερμη επιθυμία μας να υπηρετήσουμε τις εργατικές τάξεις ..." ( Πρωτόκολλα της Σιών ,6 -ἐδῶ-)

από τον Henry Makow PhD 

1. Αποκαλούνται «προοδευτικοί». Οι σατανιστές αντιστρέφουν τα πάντα. Υπερασπίζονται τα αντίστροφα και οτιδήποτε άρρωστο και δυσλειτουργικό. Στην πραγματικότητα είναι «οπισθοδρομικοί». 

Παρά την ηθική υποκρισία τους,«πρόοδος» για αυτούς είναι  η υποβάθμιση και η καταστροφή του συνάνθρωπου τους

Ο Θεός είναι η τελειότητα σε όλα τα πράγματα. Αυτοί αντιστρέφουν τα πάντα: Η ασθένεια είναι υγεία. Το άσχημο είναι όμορφο, το ψεύτικο είναι αλήθεια, η αδικία είναι δικαιοσύνη, το μίσος είναι αγάπη, η δυστυχία είναι ευλογία και αντιστρόφως ( ευλογία είναι η δυστυχία,αγάπη είναι το μίσος,δικαιοσύνη είναι η αδικία,αλήθεια είναι το ψέμα και όμορφο είναι το άσχημο...)

2. Ο άνθρωπος συνδέεται με τον Θεό μέσω της ψυχής του. Αφαιρέστε τον Θεό και έχετε τον άνθρωπο σαν ψάρι έξω απο το νερό

Προσπαθώντας να γεμίσει το κενό του, εξιδανικεύει οτιδήποτε επειδή έχει χαθεί η σύνδεση του με τον Θεού. Αφαιρέστε τον Θεό και ο άνθρωπος θα δημιουργήσει ψεύτικους Θεούς , είπε ο Carl Jung.

Δείτε τον παράλογο ιδεαλισμό των γυναικών : σεξ και ρομάντσο.  Λογοτεχνία και τέχνη : "σπουδαίοι άντρες", πολιτικοί, διασημότητες κ.λπ. 

Λόγω της λαχτάρας του για τον Θεό,  μπορείτε να του πουλήσετε  οτιδήποτε ως υποκατάστατο. Φαντάζεται ότι παίρνει τον Θεό.

3.  Είμαστε προγραμματισμένοι απο τον Θεό. Η αληθινή θρησκεία ακολουθεί απλά το πρόγραμμα.Ο Θεός είναι το πρόγραμμα.

Οι σατανιστές προσπαθούν να μας απο-προγραμματίσουν. (Για παράδειγμα, εξαναγκαζόμαστε να ξεσυνηθίζουμε την ετεροφυλοφιλία.) Γιατί; 

Χρήμα και δύναμη ως συνήθως. Το ένα τοις εκατό έχει πάνω από το 50% του πλούτου και τον θέλουν όλο. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι και οι κυβερνήσεις που είναι θεοφοβούμενοι θα επιτρέψουν να συμβεί αυτό; Θέλουν να υπακούς αυτούς και όχι τον Θεό.

4. Παρόλο που έχουμε υποστεί πλύση εγκεφάλου για να αρνηθούμε τον Θεό, είμαστε στην πραγματικότητα ερωτευμένοι με τον Θεό. Την ελευθερία και την μακαριότητα της ψυχής μας λαχταρούν. 

Ο Θεός είναι Πραγματικότητα. Η μόνη πραγματικότητα  

Ο Θεός του Σατανισμού είναι ο Θάνατος. 

φωτό

5. Είμαστε παρατηρητές σ᾿ έναν κοσμικό αγώνα ανάμεσα στο Καλό και το κακό, και λυπάμαι που λέω ότι το κακό είναι υπεύθυνο και πλησιάζει στη νίκη. Οι σατανιστές (μασόνοι) ελέγχουν τόσο τις «προοδευτικές» όσο και τις  «συντηρητικές», «εθνικιστικές» θέσεις. Δεν υπάρχουν «εθνικιστές» που να μην είναι επίσης Σιωνιστές και υπερασπιστές των πλουσίων. 

6. Οι Καμπαλιστές (Σατανιστές) πιστεύουν ότι η αντιληπτική ικανότητα είναι η πραγματικότητα. Έτσι καταλαμβάνουν τον έλεγχο της εκπαίδευσης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Φυσικά, αρνούνται την ύπαρξη αντικειμενικής πραγματικότητας και αντικειμενικής αλήθειας (ώστε να μπορούν να την αντικαταστήσουν με τη δική τους.) 

Η άρνηση της αντικειμενικής αλήθειας είναι άρνηση του Θεού. Ο Θεός είναι Πραγματικότητα . Η σύγκρουση μεταξύ καλού και κακού είναι μεταφυσική. 

7. Ο άνθρωπος υπνοβατεί προς την καταστροφή...

8.  Για τους ανθρώπους, ο Θεός είναι συνείδησηΟ Θεός είναι μια ηθική διάσταση όπου η αλήθεια, η δικαιοσύνη, η ομορφιά και η αγάπη είναι αυτονόητα όπως το φως και το σκοτάδι. 

Είμαστε προγραμματισμένοι να εισέλθουμε στο Φως. Οι σατανιστές μας οδηγούν στο σκοτάδι. "Διαφθείρουμε για να ελέγχουμε", είπε ο  Giuseppe Mazzini. Ο σατανισμός είναι χαμηλή ή καθόλου συνείδηση.

9. Οι σατανιστές ελέγχουν το καρτέλ της παγκόσμιας κεντρικής τράπεζας. Μας έχουν υπό τον απόλυτο έλεγχό τους. Δημιουργούν τα «χρήματά μας» από αέρα. Είναι μόνο ψηφία στο σύνολό τους, τα οποία μπορούν να σβήσουν ανά πάσα στιγμή. Πλεονεκτούν στο να ελέγχουν τα πάντα, συμπεριλαμβανομένης της σκέψης, του πολιτισμού, της θρησκείας, και τα παιδιά σας. Οι τράπεζες προωθούν ενεργά την ομοφυλοφιλία και τον λευκό εκτοπισμό, αλλά τους εμπιστευόμαστε τα «χρήματά μας»;

  Έχουμε ενταχθεί στον Καμπαλισμό στο χαμηλότερο επίπεδο.  Οι σατανικές λατρείες εκμεταλλεύονται και ελέγχουν τα μέλη τους κάνοντάς τους άρρωστους, διεφθαρμένους και διεστραμμένους. Άρρωστοι ως πρός τη δυσφορία του φύλου,στη σεξουαλική ασυμφωνία,στην πορνογραφία, στην παιδεραστία, στην αιμομιξία, στα εμβόλια, στον ατελείωτο πόλεμο ... Έχουν υπονομεύσει το πιο υπέροχο και ουσιαστικό πράγμα στη ζωή, την αγάπη μεταξύ άνδρα και γυναίκας, και των γονιών προς τα παιδιά. Η πυρηνική οικογένεια ( πατέρας-μητέρα-παιδιά) είναι το «αιμοσφαίριο» μιάς κοινωνίας.. Αυτοί οι δαίμονες είναι αποφασισμένοι να το σκοτώσουν.

Είμαι 70 ετών και θα υπάρχω ακόμη για μια ή δύο δεκαετίες. Αλλά ανατριχιάζω σκεπτόμενος τί επιφυλάσσουν για την ανθρωπότητα. 

Είναι επιτακτική ανάγκη να αναγνωρίσουμε την τρομερά δύσκολη θέση μας. Ένας θανατηφόρος καρκίνος μολύνει όλα τα κοινωνικά ιδρύματα. Πρέπει να αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί.

Ο Δυτικός Πολιτισμός θα πεθάνει εξ αιτίας της απροσεξίας και της αφέλειας μας ; 

Henry Makow 

Παρακολουθήστε τό κατωτέρῳ βίντεο.Εἶναι μία γενική εἰκόνα τοῦ τί σημαίνει σατανισμός καί τί θέλει νά ἐπιτύχῃ εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητος.Μία κάστα ἀνθρώπων,θά καταλάβετε ποίων,πού ἔχουν χρίση ἑαυτούς ...θεούς.Ἡ μαρτυρία ἀπό κάποιον πού εἶχε μπλεχτεῖ στά δίχτυα αὐτῶν τῶν διαβολικῶν ὅντων καί τώρα ἐργάζεται,πραγματικῶς σκληρά,γιά τά ξεσκέπασμά τους.Πολύ οὐσιαστική μαρτυρία πρός κατανόησι τοῦ σατανισμοῦ

 Νά εὐχαριστήσουμε τόν Διηνέκη,γιά τό σημαντικό αὐτό βίντεο,συναφές μέ τό ἀνωτέρῳ θέμα.

Μπορεῖτε νά ἐπιλέξετε στίς ρυθμίσεις,αὐτόματο ὑποτιτλισμό,ἑλληνικά. 

Ἡ Πελασγική

Γιατί θέλουν νά σβήσουν τά Χριστούγεννα ἀπό τήν μνήμη τῶν ἀνθρώπων;

Κάθε χρόνο, τα Χριστούγεννα γίνονται μια ξεθωριασμένη αντανάκλαση των Χριστουγέννων του παρελθόντος. Τι έχουν οι Σατανιστές εναντίον του Ιησού;

«Ὁ χλευασμός τοῦ Χριστοῦ» τοῦ Jan Sanders van Hemessen (ἐδῶ)
Είναι η αντίθεση του ανάποδου κόσμου που δημιουργούν. Ο Ιησούς δίδαξε ότι ο Θεός είναι Αγάπη, και αγαπά όλους εξίσου. Δίδαξε ότι ο Θεός είναι ηθική δύναμη - η ηθική είναι η τέταρτη διάσταση. Πρέπει να ανέβουμε τον δύσκολο δρόμο της συνείδησης εάν θέλουμε να γνωρίζουμε το πραγματικό μεγαλείο της ανθρώπινης ζωής.

Απορρίπτουν τον Θεό και μισούν τον Ιησού. Η απάτη του covid είναι ένας πόλεμος εναντίον του Θεού, της Αγάπης και της ανθρωπότητας, και θα επιδεινωθεί . Η «Μεγάλη Επαναφορά» είναι ο Κομμουνισμός.  Η Ατζέντα 2030 είναι κυριολεκτικά η Ατζέντα 1984. Είναι αποφασισμένοι να μας εξουθενώσουν, να μας καταστρέψουν και να μας υποδουλώσουν. ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΦΙΛΟΙ!   (Ο σατανισμός είναι η εξήγηση)

Αναπαράγω αυτό το άρθρο του 2005 για να δείξω ότι οι σατανιστές ακυρώνουν τα Χριστούγεννα πολλά χρόνια τώρα.  Η ψευδο-πανδημία, τους έδωσε ένα πρόσχημα.

Η δυτική κοινωνία έχει σχεδιαστεί κοινωνικά από τους Καμπαλιστές (σατανιστές) Εβραίους μεγαλο-τραπεζίτες και τους Freemason go-fers  (οι «ηγέτες μας»). Αυτοί οι άνθρωποι μισούν τον Χριστό. Μισούν τον Θεό. Μισούν την ανθρωπότητα, αλλά μας κατηγορούν για μίσος. Μισούν το Ευαγγέλιο της Αγάπης του Χριστού. Τό «ἀγάπα τόν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν».  

Είμαστε υπό σατανιστικό έλεγχο. Ονομάζεται σατανική κατοχή.  

Τα Χριστούγεννα σταυρώθηκαν ξανά

(από 30 Δεκεμβρίου 2005)

Από τον Henry Makow Ph.D.

"Σας άρεσε η Συναυλία των διακοπών;" ρώτησε,ο διευθυντής του σχολείου τον φίλο μου.

"Ναι, αλλά γιατί δεν το ονομάσατε Χριστουγεννιάτικη Συναυλία;"

«Ω, δεν μπορώ. Ο Διευθυντής είπε ότι η συναυλία πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους διαφορετικούς πολιτισμούς στο σχολείο. Δεν επιτρέπεται να αναφέρουμε τις λέξεις Χριστούγεννα, Χριστό ή Ιησού».

Ο φίλος μου ήταν μπερδεμένος. Το σχολείο είναι 95% χριστιανικό. Ωστόσο, όλα τα κάλαντα με χριστιανικές αναφορές πραγματοποιήθηκαν μουσικά. Από την άλλη, απαγγέλλουν το "In Flanders Fields", ένα ποίημα για τον εορτασμό των νεκρών από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο!

Αυτή η ταπεινωτική σκηνή αναπαράχθηκε χιλιάδες φορές αυτήν την περίοδο των Χριστουγέννων. Ορισμένες χριστιανικές ομάδες μποϋκοτάρισαν ακόμη και τους λιανοπωλητές που εξάλειψαν τη λέξη Χριστούγεννα από τη διαφήμισή τους. Ο εορτασμός των κεντρικών χριστιανικών εορτών, και μάλιστα το να λέμε "Καλά Χριστούγεννα" έχει γίνει πολιτική πράξη.

Γιατί συνέβη αυτό; Η απάντηση δεν είναι όμορφη. Η παγκόσμια οικονομική ελίτ θέλει να εξαλείψει τον Χριστιανισμό. Οι πρόγονοί τους σταύρωσαν τον Χριστό. Ο Χριστιανισμός δίνει σε όλους ένα κομμάτι της πίτας και οι της ελίτ τα θέλουν όλα για τον εαυτό τους.

Σύμφωνα με τον Χριστιανισμό, όλα τα ανθρώπινα όντα δημιουργήθηκαν κατ᾿ εικόνα του Θεού, δηλαδή η Θεία Αλήθεια κατοικεί σε κάθε ψυχή. Κατά συνέπεια, ο Θεός αγαπά όλους όλους εξίσου και η ανθρώπινη ζωή είναι ιερή. Το κληρονομικό μας δικαίωμα είναι να γνωρίσουμε τον Θεό ακολουθώντας τις διδασκαλίες του Χριστού

Από την άλλη πλευρά, η Νέα Παγκόσμια Τάξη θέλει να διαφθείρει και να εξευτελίσει την ανθρωπότητα,να της σβήσει και την παραμικρή θεϊκή σπίθα. Θέλουν να μας εκχωρήσουν "ανθρώπινα δικαιώματα" (τα οποία καθορίζουν) αντί να αναγνωρίσουν τα εκχωρισμένα από τον Θεό δικαιώματα μας. Βλέπετε, τα ζώα είναι καλύτερα ως κοπάδι πρός σφαγή.

"ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ"

Σε μια πραγματικά πλουραλιστική κοινωνία, όλες οι μεγάλες θρησκείες θα αναγνωρίζονταν επίσημα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον Χριστιανισμό, την ιδρυτική κληρονομιά που ασκείται από το 80% των Αμερικανών.

Στην κοινωνία μας, ωστόσο, μερικοί άνθρωποι είναι,κατά τα λόγια του George Orwell, "πιο ίσοι από άλλους." Η «ποικιλομορφία» είναι μια παραπλανητική τακτική για να υποτάξει τη χριστιανική πλειοψηφία. Οι Χριστιανοί πρέπει να υποχωρούν στο 1,5% των Εβραίων για τους οποίους η Χανουκά είναι ασήμαντη γιορτή που δεν πέφτει καν στις 25 Δεκεμβρίου,τις περισσότερες φορές. (Δεν θα αναφέρω το "Kwanza" αφού οι περισσότεροι Μαύροι είναι Χριστιανοί.)

Για να παρακμάσει την ανθρωπότητα, η ελίτ πρέπει να δυναμιτίσει τους τέσσερις πυλώνες της ανθρώπινης ταυτότητας: φυλή, θρησκεία, έθνος και οικογένεια. Ακριβώς όπως προωθεί την ομοφυλοφιλία και τον φεμινισμό για να υπονομεύσει την οικογένεια, χρησιμοποιεί εβραϊκές αργίες για να καταστρέψει τον Χριστιανισμό.

Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι Εβραίοι και άλλοι μη χριστιανοί θα χαίρονταν να κάνουν τα Χριστούγεννα επίσημη εθνική εορτή. Μερικοί Εβραίοι και Μουσουλμάνοι δημιούργησαν ακόμη και ομάδες για να προωθήσουν τον ελεύθερο και αυθεντικό εορτασμό των Χριστουγέννων. Κανείς δεν μπορεί να αντιταχθεί στο πνεύμα της Θείας Αγάπης και της ανθρώπινης αδελφότητας που αντιπροσωπεύει ο Χριστός. Είναι η καρδιά και η ψυχή των Χριστουγέννων.

Κανείς δεν αντιτίθεται εκτός από τους ξένους διεθνείς τραπεζίτες και το μονολιθικό αποκρυφιστικό (δηλαδή μασονικό) πολιτικό και πολιτιστικό καθεστώς που χρησιμοποιούν.

Οι μασόνοι βρίσκονται πίσω από τον ανώφελο διαχωρισμό θρησκείας και κράτους. Στο βιβλίο του "Unholy Alliances" ο Δρ. James Wardner επισημαίνει ότι το Ανώτατο Δικαστήριο είχε μια μασονική πλειοψηφία κατά την 30ετή περίοδο 1941-1971 όταν το δικαστήριο "όρθωσε ένα τείχος διαχωρισμού της θρησκείας από την κοσμικότητα. Ήταν μια εποχή κατά την οποία η προσευχή και η ανάγνωση της Βίβλου καταργήθηκαν από τη δημόσια εκπαίδευση ... "(P.72)

Ο Πολ Φίσερ (στο "Πίσω από την Πόρτα της Στοάς" ) προτείνει, "Οι μασόνοι έχουν καταφέρει να κυριαρχήσουν την θρησκεία τους στην αμερικανική κοινωνία" (Σελ.244)

"Η μασονία,ιστορικά,υπήρξε ένα παγκόσμιο επαναστατικό κίνημα που οργανώθηκε για να προωθήσει τον Καμπαλιστικό Γνωστικισμό, να υπονομεύσει και ... να καταστρέψει τον Χριστιανισμό, να εμποτίσει τη μασονική φιλοσοφία σε βασικές κυβερνητικές δομές και να ανατρέψει οποιαδήποτε κυβέρνηση που δεν συμμορφώνεται με τις μασονικές αρχές." (Σελ.16)

Η καταστροφή του χριστιανισμού είναι ο κύριος στόχος του κομμουνισμού, γέννημα της τραπεζικής ελίτ μέσω της μασονίας. Οι κομμουνιστικές / μασονικές κυβερνήσεις καταδίωκαν και δολοφονούσαν χριστιανούς στη Ρωσία, την Κίνα, την Ισπανία, το Μεξικό, τη Γαλλία κ.λπ.

Η ευρύτερη επίθεση

Η επίθεση στα Χριστούγεννα είναι μέρος ενός ευρύτερου πολέμου κατά του Χριστιανισμού στις ΗΠΑ.

Απίστευτο όπως ακούγεται, ένας ιερέας του αμερικανικού ναυτικού, απολύεται επειδή επιμένει να προσεύχεται «στο όνομα του Ιησού» Έχει διεξάγει μια απεργία πείνας για να πείσει τον Πρόεδρο Μπους να διορθώσει αυτή την κατάσταση. Εβδομήντα τρία μέλη του Κογκρέσου έγραψαν επιστολή στις 25 Οκτωβρίου, ότι ενώ το 80% των στρατιωτών είναι χριστιανοί, "είναι ολοένα και πιο δύσκολο για τους χριστιανούς ιερείς να χρησιμοποιούν το όνομα του Ιησού όταν προσεύχονται. ( Washington Times , 21 Δεκεμβρίου 2005)

Εάν οι Εβραίοι είχαν υποστεί αυτή τη δίωξη, θα υπήρχαν κραυγές «αντισημιτισμού», αλλά οι Χριστιανοί το αποδέχτηκαν πειθήνια. Δεν υπήρξε ούτε ψίθυρος,όταν ένας Εβραίος δικαστής άφησε έναν άντρα να αλλάξει,βλάσφημα,το όνομά του σε Ιησούς Χριστός, δύο ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Αλλά,κάντε να ερευνήσετε τις ακριβείς διαστάσεις του εβραϊκού ολοκαυτώματος και θα γίνει κόλαση !

Ο Τζορτζ Μπους που ισχυρίζεται ότι είναι αναγεννημένος Χριστιανός είναι στην πραγματικότητα μέλος του Σατανικού (Μασονικού) «Κρανία και Οστά». Έστειλε μια κάρτα "Happy Holiday" από τον Λευκό Οίκο. Παρ 'όλα αυτά, η Βουλή των Αντιπροσώπων αγωνίστηκε σκληρά για να πεί «το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Καπιτωλίου» και πέρασε ένα συμβολικό ψήφισμα που υποστηρίζει τα «σύμβολα και παραδόσεις» των Χριστουγέννων.

Εν τω μεταξύ, όταν ο επίτροπος εσωτερικής ασφάλειας Michael Chertoff άναψε ένα κερί της Chanukah Menorah, κανείς δεν πρότεινε να ονομαστεί «κερί διακοπών».

Χρησιμοποιώντας την ενοχή που δημιουργείται από το εβραϊκό ολοκαύτωμα, οι ελίτ προδιαθέτουν τους χριστιανούς να υποχωρούν στους Εβραίους και χάνουν ταπεινά τις πεποιθήσεις και τους θεσμούς τους. Φυσικά, αυτό προκαλεί αντισημιτισμό.

Ευτυχώς, μερικοί Χριστιανοί στέκονται όρθιοι. Υπήρξε αναταραχή σε μια κοινότητα του Long Island όταν ένας Εβραίος δημοτικός υπεύθυνος, διέκοψε έναν καθολικό ιερέα που αναφέρθηκε στον Χριστό όταν ευλογούσε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο σε μια τελετή φωτισμού.

"Αυτό είναι ακατάλληλο", είπε ο εβραίος δημοτικός υπεύθυνος. "Θέλω απλώς να καταστήσω σαφές ότι δεν πρόκειται καθόλου για θρησκευτική τελετή."

«Πρέπει να σας πω ότι το Manhasset ( σ.Πελ.περιοχή στο Λόνγκ Άϊλαντ),είναι αναστατωμένο», είπε η Christine Roberts, η οποία είναι και η ίδια εβραία. "Ήταν ένα λάθος πράγμα που ειπώθηκε σε λάθος στιγμή. Υπάρχει πολλή εχθρότητα. Θυμωμένες επιστολές παραπόνων,θυμωμένες συζητήσεις. Η απόλυτη παραφροσύνη έχει κυριεύσει την πόλη." Ο εβραίος δημοτικός υπεύθυνος, ζήτησε αργότερα συγνώμη. ("Χριστουγεννιάτικη συζήτηση στο Manhasset Tree Lighting," Newsday.com Δεκ.9)

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ένας μαθητής γυμνασίου στο Pittsfield MA αρνήθηκε να φορέσει ένα κίτρινο αστέρι του Δαβίδ. παρόμοια με αυτά που οι Ναζί ανάγκασαν τους Εβραίους να φορούν. Ήταν μέρος μιας άσκησης για να «διδάξει ενσυναίσθηση».

Η Samantha Gage 13, είπε: "Πολλοί άνθρωποι δεν θα μάθουν τίποτα εκτός από το ότι η θρησκεία τους (αν δεν είναι Εβραίοι) δεν είναι αρκετά καλή και ότι το να είσαι Εβραίος ή να εκφράζεις εβραϊκά σύμβολα είναι μια καλύτερη θρησκεία και ο μόνος τρόπος να λάβεις υψηλή αξιολόγηση. "

Δεν είναι όλοι οι Εβραίοι μέρος αυτής της κυβερνητικής κάστας, αλλά μόνο εκείνοι οι Εβραίοι (και μη Εβραίοι) που εργάζονται για τους κεντρικούς τραπεζίτες μέσω του ιστού εταιρειών, ιδρυμάτων, μέσων ενημέρωσης, πανεπιστημίων κ.λπ. που αποτελεί το Καθεστώς των ΗΠΑ.

Η πλειονότητα των Εβραίων,σαν εμένα,δεν θέλει κανένα μέρος της Νέας Παγκόσμιας Τάξης, η οποία στην πραγματικότητα σχεδιάζει να εξαλείψει τον αληθινό Ιουδαϊσμό (και τους Εβραίους) μαζί με τον Χριστιανισμό και τους Χριστιανούς. (βλ. "σφραγίστε την πόρτα όπου κατοικεί το κακό" )

Αλλά οι τραπεζίτες θα ήθελαν να κατευθύνουν την εχθρότητα εναντίον όλων των Εβραίων, όχι μόνο εκείνων που δουλεύουν για αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο η αντίδραση στα σατανικά σχέδιά τους μπορεί να απορριφθεί ως μίσος και προκατάληψη.

ΕΝ ΤΕΛΕΙ

Ακούμε συνεχώς ανησυχητικές αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται χριστιανική θεοκρατία. Αυτό είναι αστείο δεδομένης της αντιμετώπισης που λαμβάνουν τα Χριστούγεννα. Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ αξίζει μια εθνική εορτή αλλά όχι ο Χριστός.

Ο Τζέι Λένο ανέφερε ότι είναι εντάξει να ονομάζουμε το Halloween. "Έχουμε λοιπόν διακοπές για Δαίμονες και Μάγισσες, αλλά όχι για τον Χριστό;" Άκουσε ότι η ταινία "Miracle on 34th Street" επανατιτλοφορήθηκε ως "Σύμπτωση στην 34η οδό."

Τον επόμενο χρόνο οι Χριστιανοί πρέπει να μποϊκοτάρουν όλες τις εκδηλώσεις και τα καταστήματα που περνούν τα Χριστούγεννα ως γενικές διακοπές Πρέπει να οργανώσουν αντίθετες εκδηλώσεις, που να είναι αυθεντικές γιορτές. 

Ο Χριστός είπε: « Καθέναν ποὺ θὰ μὲ ὁμολογήσῃ ἐμπρὸς στοὺς ἀνθρώπους, θὰ τὸν ὁμολογήσω καὶ ἐγὼ ἐμπρὸς στὸν Πατέρα μου τὸν οὐράνιον. Ἐκεῖνον ὅμως ποὺ θὰ μὲ ἀρνηθῇ ἐμπρὸς στοὺς ἀνθρώπους, θὰ τὸν ἀρνηθῶ καὶ ἐγὼ ἐμπρὸς στὸν Πατέρα μου τὸν οὐράνιον.» (Ματθαίος 10: 32-33)

Δεν μπορούμε να βγάλουμε τη θρησκεία από την εθνική μας ζωή,είναι σα να αφαιρούμε το φως από ένα δωμάτιο και μένουμε στο σκοτάδι. Η νέα αντιμετώπιση των Χριστουγέννων είναι περισσότερο απόδειξη ότι υφίστανται μια μυστική εκστρατεία τροποποίησης συμπεριφοράς. Ο μόνος τρόπος να σταματήσει η καθοδική πορεία είναι οι ΗΠΑ να αποδεχτούν τον Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία τους, ως μέρος μιας θρησκευτικής αναγέννησης που θα συνεπαγόταν τη φυλάκιση της τρέχουσας εγκληματικής σατανικής ηγεσίας.

Στο Ισραήλ, οι Εβραίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να αναφέρουν το Πάσχα. Οι Χριστιανοί χρειάζονται επίσης μια εθνική πατρίδα όπου μπορούν να μετέχουν επίσημα στις θρησκευτικές πεποιθήσεις τους. Τι καλύτερο μέρος από τις Ηνωμένες Πολιτείες;

Henry Makow 

Ντόναλντ Τράμπ : Λέμε «Καλά Χριστούγεννα» μέ ὑπερηφάνεια ξανά ! (5 Δεκεμβρίου 2020)


Πελασγική