" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020

Καλή Χρονιά,σ᾿ὅλους !

Καλή Χρονιά,σ᾿ὅλους ! Ὑγεία,Ἀγάπη καί Δύναμιν !
 
Τά πτερόεντα δῶρα τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη 
 

Ξένος τοῦ κόσμου καὶ τῆς σαρκός, κατῆλθε τὴν παραμονὴν ἀπὸ τὰ ὕψη, συστείλας τὰς πτέρυγας ὅπως τὰς κρύπτῃ, θεῖος ἄγγελος. Ἔφερε δῶρα ἀπὸ τὰ ἄνω βασίλεια διὰ νὰ φιλεύσῃ τοὺς κατοίκους τῆς πρωτευούσης. Ἦτον ὁ καλὸς ἄγγελος τῆς πόλεως.

Ἐκράτει εἰς τὴν χεῖρα ἕν ἄστρον καὶ ἐπὶ τοῦ στέρνου του ἔπαλλε ζωὴ καὶ δύναμις, καὶ ἀπὸ τὸ στόμα του ἐξήρχετο πνοὴ θείας γαλήνης. Τὰ τρία ταῦτα δῶρα ἤθελε νὰ μεταδώσῃ εἰς ὅλους ὅσοι προθύμως τὰ δέχονται.

Εἰσῆλθεν ἐν πρώτοις εἰς ἕν ἀρχοντικὸν μέγαρον. Εἶδεν ἐκεῖ τὸ ψεῦδος καὶ τὴν σεμνοτυφίαν, τὴν ἀνίαν καὶ τὸ ἀνωφελὲς τῆς ζωῆς ζωγραφισμένα εἰς τὰ πρόσωπα τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικός, καὶ ἤκουσε τὰ δύο τεκνία νὰ ψελλίζωσι λέξεις εἰς ἄγνωστον γλῶσσαν. Ὁ Ἄγγελος ἐπῆρε τὰ τρία οὐράνια δῶρά του, καὶ ἔφυγε τρέχων ἐκεῖθεν.

Ἐπῆγε εἰς τὴν καλύβην πτωχοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἀνὴρ ἔλειπεν ὅλην τὴν ἑσπέραν εἰς τὴν ταβέρναν. Ἡ γυνὴ ἐπροσπάθει ν᾽ἀποκοιμίσῃ μὲ ὀλίγον ξηρὸν ἄρτον τὰ πέντε τέκνα, βλασφημοῦσα ἅμα τὴν ὥραν ποὺ εἶχεν ὑπανδρευθῆ. Τὰ μεσάνυχτα ἐπέστρεψεν ὁ σύζυγός της, αὐτὴ τὸν ὕβρισε νευρικὴ μὲ φωνὴν ὀξεῖαν, ἐκεῖνος τὴν ἔδειρε μὲ τὴν ράβδον τὴν ὀζώδη, καὶ μετ᾽ὀλίγον οἱ δύο ἐπλάγιασαν χωρὶς νὰ κάμουν τὴν προσευχήν των, καὶ ἤρχισαν νὰ ροχαλίζουν μὲ βαρεῖς τόνους. Ἔφυγεν ἐκεῖθεν ὁ Ἄγγελος.

Ἀνέβη εἰς μέγα κτίριον πλουσίως φωτισμένον. Ἦσαν ἐκεῖ πολλὰ δωμάτια μὲ τραπέζας, κ᾽ἐπάνω των ἔκυπτον ἄνθρωποι μετροῦντες ἀδιακόπως χρήματα, παίζοντες μὲ χαρτία. Ὠχροὶ καὶ δυστυχεῖς, ὅλη ἡ ψυχὴ των ἦτο συγκεντρωμένη εἰς τὴν ἀσχολίαν ταύτην. Ὁ Ἄγγελος ἐκάλυψε τὸ πρόσωπον μὲ τὰς πτέρυγάς του διὰ νὰ μὴ βλέπῃ κ᾽ἔφυγε δρομαῖος.

Εἰς τὸν δρόμον συνήντησε πολλοὺς ἀνθρώπους, ἄλλους ἐξερχομένους ἀπὸ τὰ καπηλεῖα, οἰνοβαρεῖς, καὶ ἄλλους κατερχομένους ἀπὸ τὰ χαρτοπαίγνια, μεθύοντας χειροτέραν μέθην. Τινὰς εἶδε ν᾽ἀσχημονοῦν, καὶ τινὰς ἤκουσε νὰ βλασφημοῦν τὸν Ἁι-Βασίλην ὡς πταίστην. Ὁ Ἄγγελος ἐκάλυψε μὲ τὰς πτέρυγας τὰ ὦτα, διὰ νὰ μὴν ἀκούῃ, καὶ ἀντιπαρῆλθεν.

Ὑπέφωσκεν ἤδη ἡ πρωία τῆς πρωτοχρονιᾶς, καὶ ὁ Ἄγγελος διὰ νὰ παρηγορηθῇ, εἰσῆλθεν εἰς μίαν ἐκκλησίαν. Ἀμέσως πλησίον τῆς θύρας εἶδεν ἀνθρώπους νὰ μετροῦν νομίσματα, μόνον πὼς δὲν εἶχον παιγνιόχαρτα εἰς τὰς χεῖρας καὶ εἰς τὸ βάθος, ἀντίκρυσεν ἕναν ἄνθρωπον χρυσοστόλιστον καὶ μιτροφοροῦντα ὡς Μῆδον σατράπην τῆς ἐποχῆς τοῦ Δαρείου, ποιοῦντα διαφόρους ἀκκισμοὺς καὶ ἐπιτηδευμένας κινήσεις. Δεξιά καὶ ἀριστερὰ ἄλλοι μερικοὶ ἔψαλλον μὲ πεπλασμένας φωνάς: Τὸν Δεσπότην καὶ ἀρχιερέα!

Ὁ Ἄγγελος δὲν εὗρε παρηγορίαν. Ἐπῆρε τὰ πτερόεντα δῶρα του—τὸ ἄστρον τὸ προωρισμένον νὰ λάμπῃ εἰς τὰ συνειδήσεις, τὴν αὔραν, τὴν ἱκανὴν διὰ νὰ δροσίζῃ τὰς ψυχάς, καὶ τὴν ζωήν, τὴν πλασμένην διὰ νὰ πάλλῃ εἰς τὰς καρδίας, ἐτάνυσε τὰς πτέρυγας, καὶ ἐπανῆλθεν εἰς τὰς οὐρανίας ἁψῖδας.

(Τό διήγημα ἀπό ἐδῶ)


Ἡ Πελασγική 

14 σχόλια:

 1. Καλή Πρωτοχρονιά ! Ευχές σε όλες κι όλους !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀπό καρδιᾶς,Διηνέκη,εὔχομαι τά καλλίτερα,σ᾿ἐσένα,τήν οἰκογένειά σου κι᾿ὅλους τούς ἀγαπημένους σου !

   Χρόνια Πολλά,Αἴσιον κι᾿Εὐτυχές τό Νέον Ἔτος !

   Διαγραφή
 2. καλη χρονια με Κουλη Χαρδαλια?
  οχι να λειπει ρε παιδια φευγω στο αρη μακρια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μήπως νά στείλουμε αὐτούς πακέτο ; Μᾶλλον αὐτό θά γίνῃ...

   Καλή Χρονιά,χωρίς τούς σατανάδες,εὔχομαι ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 3. Καλη χρονια αγαπητη!!!
  Με τις θερμοτερες και αγνοτερες ευχες προς εσας και ολους τους αναγνωστες!  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλή Χρονιά,Χρόνια Πολλά !

   Ἀγαπητέ μου Ῥόκκο,τό νέον ἔτος νά φέρῃ Ὑγεία,Ἀγάπη,Δύναμιν,σ᾿ἐσένα κι᾿ὅλο τόν Κόσμο ὁλόκληρη τήν Ἀνθρωπότητα !
   Χρόνια Πολλά !

   Διαγραφή
 4. Απαντήσεις
  1. Χρόνια Πολλά ! Αἴσιον κι᾿εὐτυχές τό Νέον Ἔτος ἀγαπητέ μου «Θερμαστή» !

   Ὑγεία,Ἀγάπη,Δύναμιν !

   Διαγραφή
 5. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΣΕ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τά καλλίτερα καί σ᾿ἐσένα,τήν οἰκογένεια καί ὅλους τούς ἀγαπημένους σου,εὔχομαι ἀπό καρδιᾶς,ἀγαπητέ μου Θαλῆ,γιά τό Νέον Ἕτος !

   Χρόνια Πολλά !

   Διαγραφή
 6. Χρόνια Πολλά! Καλή χρονιά μέ ὑγείαν καί δύναμιν γιά τά ἐπερχόμενα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χρόνια Πολλά καί Καλή Χρονιά,ἀγαπητή μου Θεοδώρα !

   «Δύναμιν γιά τά ἐπερχόμενα».Ἔτσι ἀκριβῶς !

   Διαγραφή
 7. Αγαπητή Πελασγικη
  Χρόνια Πολλά,Καλή Χρονιά με Υγεία,Αγάπη και Ευτυχία!

  Αντώνης Γερμανία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ μου Ἀντώνιε,Χρόνια Πολλά κι᾿εὐλογημένη Χρονιά !

   Τά καλλίτερα,εὔχομαι γιά ἐσένα,τήν οἰκογένειά σου κι᾿ὅλους τούς ἀγαπημένους σου !

   Οἱ πιό θερμές μου εὐχές συνοδεύουν πάντα τήν ἁπανταχοῦ ὁμογένεια.Τό ἴδιο καί γιά τήν ἐκεῖ,στήν Γερμανία,σᾶς εὔχομαι τό Νέον Ἔτος νά σᾶς φέρῃ ὅ,τι καλλίτερον !

   Χρόνια Πολλά !

   Διαγραφή