" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021

Τό σχέδιο τῶν εὐγονιστῶν γιά μείωσι πληθυσμοῦ τοῦ πλανήτου

Κατά τήν γνώμη μου,ὑψηλότερα ποσοστά θανάτου θά συμβοῦν,καθώς περνᾷ ὁ καιρός,εἰδικῶς σ᾿ἐκείνους πού λαμβάνουν τό ...«ἐμβόλιο».Μῆνες,ἀπό τώρα,θά «σκάσῃ τό παραμύθι» καί δέν θά εἶναι μία ὄμορφη εἰκόνα.

«Ἀναρωτιέμαι ἁπλῶς,πῶς θά ἦταν νά μετενσαρκωθῇς σ᾿ἕνα ζῶο τοῦ ὁποίου τό εἶδος ἔχει μειωθῆ τόσο πολύ πού κινδυνεύει μ᾿ἐξαφάνισιν.Ποιά θά ἦταν τά συναισθήματά του ἀπέναντι στό ἀνθρώπινο εἶδος τοῦ ὁποίου ἡ πληθυσμιακή ἔκρηξις τοῦ ἔχει ἀρνηθῆ νά ὑπάρχῃ κάπου...Πρέπει νά ὁμολογήσω ὅτι μπαίνω σέ πειρασμό νά ζητήσω μία μετενσάρκωσιν ὡς ἕνας ἰδιαίτερα θανατηφόρος ἰός» -εἶχε πῆ ὁ σύζυγος τῆς Ἐλισσάβετ τῆς Ἀγγλίας,Φίλιππος. στόν πρόλογό του στό « Ἄν ἤμουν ἕνα ζῶο»,Robin Clark Ltd.,1986

«Ὁ κόσμος σήμερα ἔχει 6,8 δισεκατομμύρια ἀνθρώπους...μέ τάσιν νά φθάσῃ τά 9 δισεκατομμύρια περίπου.Ἐάν κάνουμε μία πραγματικά καλή δουλειά σέ ἐμβόλια,ὑγειονομική περίθαλψη,ὑπηρεσίες ἀναπαραγωγικῆς ὑγείας,θά μπορούσαμε νά τό μειώσουμε κατά 10 μέ 15 τοῖς ἑκατό» - Μπίλ Γκέϊτς

«Ἡ μείωσις τοῦ πληθυσμοῦ θά πρέπῃ νά εἶναι ἡ ὑψηλή προτεραιότης τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς,πρός τόν τρίτο κόσμο,ἐπεί δή ἡ ἀμερικανική οἰκονομία θά ἀπαιτήσῃ μεγάλες καί αὐξανόμενες ποσότητες ὁρυκτῶν ἀπό τό ἐξωτερικό,εἰδικῶς ἀπό λιγώτερο ἀνεπτυγμένες χώρες» - Henry A. Kissinger

«Ἕνας συνολικός πληθυσμός 250-300 ἑκατομυρίων ἀνθρώπων,μία μείωσις 95% ἀπό τά σημμερινά ἐπίπεδα,θά ἦταν ἰδανικός»  - Ted Turner

« Ἡ πλέον φιλεύσπλαχνη πρᾶξις πού κάνει μία πολύτεκνη οἰκογένεια σ᾿ἔνα ἀπό τά νεογέννητα μέλη της,εἶναι νά τό σκοτώσῃ» - Margaret Sanger, Woman and the New Race, Κεφάλαιο 5, «Ἡ ἀχρειότητα τῆς δημιουργίας πολυτέκνων οἰκογενειῶν" (1920)

Ἡ Εὐγονική ζεῖ καί βασιλεύει καί ἡ ἀπάτη τοῦ "Covid-19" εἶναι ἡ κινητήριος δύναμις γιά τήν ἐπίτευξιν τοῦ ἀποπληθυσμοῦ 

Ἀπό τόν Gary D. Barnett

(henrymakow.com)

 «Ἐμεῖς οἱ ἑβραῖοι,εἴμαστε οἱ καταστροφεῖς καί θά παραμείνουμε οἱ καταστροφεῖς.Δέν ὑπάρχει τίποτα πού νά μπορέσετε νά κάνετε γιά νά ἰκανοποιηθοῦν οἱ ἀπαιτήσεις καί οἱ ἀνάγκες μας.Θά καταστρέφουμε γιά πάντα ἐπεί δή θέλουμε ἕνα κόσμο δικό μας» (  Maurice Samuel : Ένας Εβραίος διανοούμενος και συγγραφέας, είναι πιο γνωστός για το έργο του «You Gentiles»[Ἐσεῖς οἱ Εἰδωλολάτρες], που δημοσιεύθηκε το 1924. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου του αφορά τον Ιουδαϊσμό ή τον ρόλο του Εβραίου στην ιστορία και τη σύγχρονη κοινωνία)

«Ἡ Εὐγονική εἶναι ἕνα κοινωνικό (καί «ἐπιστημονικό») κίνημα πού βασίζεται στήν πεποίθησιν ὅτι ἡ γενετική ποιότης τῶν ἀνθρωπίνων φυλῶν μπορεῖ νά βελτιωθῇ μέ τήν χρπησιν ἐπιλεκτικῆς ἀναπαραγωγῆς,καθώς καί μέ ἄλλα,συχνά ἠθικῶς κατακριτέα,μέσα γιά τόν ἀφανισμό ὁμάδων ἀνθρώπων πού θεωροῦνται γενετικῶς κατώτεροι,ἐνῷ ἐνθαρρύνει τήν ἀνάπτυξιν ὁμάδων θεωρουμένων ὡς γενετικῶς ἀνώτερες.»

 ( Σημ. Πελασγ. Διαβᾶστε σχετικῶς μέ τόν «εὐγονισμόν»,ἐδῶ.καί τήν ἱστορική του προέλευσιν,ὡς ἐπιστήμη-ὅπως τήν θεωροῦν αὐτοί-, ἀπό τά μέσα τοῦ 19ου αἰ. [μέ ῥίζες στόν Πλάτωνα ἀλλά καί τήν Παλαιά Διαθήκη]. Ἀλλα δεῖτε καί στό ἐλληνικό βικιπαίδεια,ὅπου γι᾿αὐτούς ἡ «εὐγονική» ἤ «εὐγονισμός» παρουσιάζεται ὡς ναζιστικό ἐφεύρημα,ἀποκλειστικῶς ! ἐδῶ. Καί βεβαίως ἡ «λογική» τῆς «ναζιστικῆς εὐγονικῆς» ἰσχύει μόνον γιά τά «φαγητό» πού ταΐζουν τούς Ἕλληνες.Ἀπεναντίας στό ἀγγλόφωνο βικιπαίδεια βρίσκουμαι τόν ὀρισμό,ὅπως δόθηκε πιό πάνω ἀπό τόν Γκάρυ Μπάρνετ,ἀρθρογράφο τοῦ σημερινοῦ θέματος. Διαβᾶστε ἐδῶ.)

( Makow- Ἄς μήν κοροϊδευόμαστε.Ὁ κομμουνισμός,ἡ ΝΤΠ καί τό Great Reset προέρχονται ὅλα ἀπό τούς Καμπαλιστές ἑβραίους.Ἔχουν στρατολογήση μία τάξιν προδοτῶν γκόϊμ,μασσώνων γιά νά ἐπιτύχουν τόν σκοπό τους.)

Ἐκεῖνοι πού δέν θέλουν νά βλέπουν τίς μαζικές εὐγονικές τακτικές πού ὑφίστανται στίς ΗΠΑ ἀλλά καί παγκοσμίως,σήμερα,εἴτε εἶναι παθολογικοί ψεῦτες,εἶναι λογοκρισία,καθοδηγούμενη ἀπό χειραγωγούς προπαγανδιστές, εἴτε ἀγνοοῦν παντελῶς τήν πραγματικότητα.

Ὁλόκληρος ὁ μετανθρωπισμός,τεχνολογικά καί τεχνοκρατικά κινήματα...βασίζονται σέ μεγάλο βαθμό στήν εὐγονική.Ἡ καταφανής ἐπιδίωξις καί σχεδιασμένη «μεγάλη ἐπαναφορά» εἶναι ἡ ἐπιτομή τοῦ συγχρόνου κινήματος τῆς εὐγονικῆς. Λόγῶ τοῦ εἰδεχθοῦς χαρακτῆρα καί τῆς ἀποκρουστικῆς ἐννοίας αὐτῆς τῆς ἐκστρατείας ...οἱ ὅροι πού χρησιμοποιήθηκαν στό παρελθόν ἔχουν ἀλλάξη γιά νά ξεγελάσουν ὁμαδικά τό ἀποβλακωμένο κοπάδι καί ἡ ἐξαπάτησις,μέχρι τώρα,φαίνεται νά εἶναι ἐπιτυχής.

Αὐτή ἡ ψεύτικη πανδημία εἶναι τό πρῶτο βῆμα γιά τήν ἐπίτευξιν θανάτου τῶν ἀνθρώπων καί τῆς γενετικῆς ἀλλοιώσεως,γιά τόν ἀφανισμό καί τόν ἔλεγχο ἑκατομμυρίων ἤ δισεκατομμυρίων ἁπλῶν ἀνθρώπων,ἀλλά τό διαρκῶς μεταβαλλόμενο σκεπτικό τῶν ἐπιδιώξεων αὐτῆς τῆς ἀτζέντας,σύντομα θά μετατραπῇ σέ δικαιολογίες περί ἀειφόρου ἀναπτύξεως καί «κλιματικῆς ἀλλαγῆς» .

Καί δεδομένης τῆς προγραμματισμένης ἐλλείψεως τροφίμων πού εἶναι ἤδη σέ ἐξέλιξιν καί τοῦ σκοπίμου ἐλέγχου περί άνεπάρκειας ἐνέργειας,οἱ σκοπίμως δημιουργημένες αὐτές ἐλλείψεις θά χρησιμοποιηθοῦν ὄχι μόνον γιά νά προκαλέσουν ἀνησυχία στόν κόσμο,ἀλλά καί γιά νά δημιουργήσουν καθαρό πανικό ! 

Αὐτά τά στημένα γεγονότα θά εἶναι ἡ ἀφορμή γιά κρατική ἐλεγχόμενη κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης καί στήν συνέχεια κάποια τμήματα τοῦ λαοῦ θά λάβουν τό ἀνάθεμα γιά ὑπερβολική χρήσι ζωτικῶν ἀναγκῶν κατά τήν διάρκεια μιᾶς «κρίσεως».

Αὐτό εἶναι ἕνα δίκοπο μαχαίρι καθώς χωρίς ἀρκετή τροφή καί ἐνέργεια ἡ δολοφονία μεγάλου μέρους τοῦ πληθυσμοῦ μπορεῖ νά ἐπιτευχθῇ μέ τό πρόσχημα τῶν προσπαθειῶν ἐκτάκτου ἀνάγκης γιά τήν προστασία τοῦ ἐξαρτωμένου  μέρους τοῦ πληθυσμοῦ σέ βάρος ἐκείνων πού ἔχουν προετοιμαστῆ γι᾿αὐτό τό εἶδος τῆς κρισίμου καταστάσεως.

Αὐτή εἶναι ἡ ἀπόλυτη χρήσις διχαστικῆς προπαγάνδας μέ τήν μετάδοση ἑνός ψυχωτικοῦ ἐνστίκτου ἐπιβιώσεως στό μυαλό ἑνός ἤδη φοβισμένου κόσμου,προκειμένου νά καταπνίξῃ τό συναίσθημα τῆς ἐνσυναισθήσεως γιά τούς ἄλλους.Αὐτές οἱ τακτικές εἶναι ἁπλῶς ψυχολιγικός πόλεμος ἐνάντια στήν τάξιν τοῦ προλεταριάτου στό σύνολό της.

φωτό καί ἀνάλογον θέμα,ἐδῶ
«Ἐμβολιασμός» ( εἰσαγωγή δηλητηρίων),εἰσαγωγή παθογόνων μέσῳ τῶν τέστ,ἔλεγχος τοῦ μυαλοῦ, lockdown,φόνος ἐκ προμελέτης,στειρώσεις καί διασπορά τρόμου πού θά στρέψουν τό ῥεύμα ὑπέρ τοῦ κράτους,μέ τεχνητή ἀλλαγή τῆς ἀνθρωπίνου βιολογίας,μέ ἐπεμβατικό ψυχολογικό χειρισμό,αὐξάνοντας συνεχῶς τούς δρακόντειους περιορισμούς καί τίς ἐντολές καί ἀπό τήν κρατικῶς ἐπιχορηγούμενη τρομοκρατία στά χέρια τῆς ἐπιβολῆς τοῦ νόμου...Ἐάν ὁ κόσμος δέν ξεσηκωθῇ μαζικῶς ἀπέναντι σ᾿αὐτή τήν ἐπίθεσιν πού δέχεται,ἡ κατάστασις,ὅπως περιγράφεται,θά εἶναι σίγουρα τό ἀποτέλεσμα.

Μέχρι τώρα,οἱ σκόπιμοι θάνατοι κάποιων ἀνθρώπων,ἡ γονιδιακή ψυχοτροπική μετατροπή τοῦ νοῦ ἄλλων,οἱ μεγάλες ἐκστρατεῖες στειρώσεων,εἰδικῶς στίς ἀναπτυσσόμενες χώρες,πρέπει νά θεωρηθοῦν ὡς μία προφανής συνωμοσία πού ἐπιθυμοῦν καί ὑπό ὁρισμένες συνθῆκες,ἔχει ἤδη ξεκινήση.

Εἶναι ἐξαιρετικῶς δύσκολο νά ἐξετάσῃ κανείς,ἐκεῖνο τό κομμάτι τῆς κοινωνίας πού ἰσχυρίζεται πώς ὑπερέχει ἔναντι τῶν ἄλλων σέ τέτοιο βαθμό πού θέλει νά εἶναι σέ θέσι ν᾿ἀποφασίσζῃ ποιός θά ζήσῃ καί ποιός θά πεθάνῃ,ποιός θά εἶναι ἐλεύθερος καί ποιός σκλάβος καί ποιός πρέπει νά μεταλλαχθῇ βιαίως ὥστε νά εἶναι ἄξιος τοῦ νά ὑπάρχῃ,ὡς ἀνθρώπινο ὄν. Εἶναι ἁπλῶς κακά τέρατα.

Ἡ ἰδέα τῆς εὐγονικῆς δέν ἐξαφανίστηκε ποτέ :ἁπλῶς ἐξασθένησε παραγκωνισμένη γιά μερικές δεκαετίες.Σήμερα συζητεῖται,γιά ἄλλη μία φορά,πιό ἀνοιχτά ἄν καί μέ διαφορετική ὀνομασία.Οἱ ὑποστηρικτές τοῦ εὐγονισμοῦ εἶναι συνήθως ἀριστεροί,προοδευτικοί,μεταμοντέρνοι,νεο-μαρξιστές,παγκοσμιοποιητές ἤ ἰσχυροί πολιτικοί πού δέν κρύβουν πλέον πολλές ἀπό τίς ἀπόψεις τους.

Σ᾿αὐτούς περιλαμβάνονται καθηγητές πανεπιστημίων,ἐπιστήμονες,τεχνοκράτες,ὁργανισμοί «ὑγείας» καί θεσμικοί ἀξιωματοῦχοι καθώς καί οἱ φερόμενοι ὡς «ἐλίτ» καί τά ἀφορολόγητα ἱδρύματά τους,πού προσπαθοῦν νά ἐπαναφέρουν τόν κόσμο στό ὅπως αὐτοί τόν προτιμοῦν. Ὁ Μπίλ Γκέϊτς γιά παράδειγμα,ἔρχεται ἀμέσως στό μυαλό ἀλλά ὑπάρχουν πολλοί σάν αὐτόν καί αὐτοί οἱ τύποι κατέχουν ἰσχυρές θέσεις στίς ΗΠΑ καί σ᾿ὅλο τόν κόσμο...

Κατά τήν γνώμη μου,ὑψηλότερα ποσοστά θανάτου θά συμβοῦν,καθώς περνᾷ ὁ καιρός,εἰδικῶς σ᾿ἐκείνους πού λαμβάνουν τό ...«ἐμβόλιο».Μῆνες,ἀπό τώρα,θά «σκάσῃ τό παραμύθι» καί δέν θά εἶναι μία ὄμορφη εἰκόνα.

Ἡ λύσις εἶναι ἡ ἀπόλυτος ἀνυπακοή καί ἡ διαμαρτυρία,ἀπό τούς περισσότερους. Κανείς δέν μπορεῖ νά τό κάνῃ αὐτό νά συμβῇ ἐκτός ἀπό τό κάθε ἄτομο μεμονωμένα,ἀλλά ὅσο περισσότεροι ἀρνοῦνται νά συμμορφωθοῦν τόσες περισσότερες πιθανότητες θά ἔχουμε ὅλοι νά ἐπιβιώσουμε σ᾿αὐτό τόν προγραμματισμένο πόλεμο ἐναντίον τῆς ἀνθρωπότητος.

henrymakowcom


« Ἡ πλέον φιλεύσπλαχνη πρᾶξις πού κάνει μία πολύτεκνη οἰκογένεια σ᾿ἔνα ἀπό τά νεογέννητα μέλη της,εἶναι νά τό σκοτώσῃ» - Margaret SangerWoman and the New Race, Κεφάλαιο 5, «Ἡ ἀχρειότητα τῆς δημιουργίας πολυτέκνων οἰκογενειῶν" (1920)

Ἔγραφε ἡ ἐν λόγῳ,ἀκτιβίστρια καί σοσιαλίστρια Μάργκαρετ Λουΐζ Σάνγκερ( πατρικό Χίγκινς). Ἀπορία : ὅταν ἀναφερόταν στίς πολύτεκνες οἰκογένειες καί τήν ἀχρειότητά τους,συμπεριελάμβανε κι᾿ἐκεῖνες τίς βασιλικές/ἀριστοκρατικές τῶν «δράκων» γενικότερα,πού γεννοβολοῦν σάν τά κουνέλια γιά νά μήν χαθῇ ἡ σπορά τους; Ἤ μήπως ἐκεῖνες εἶναι οἱ «ἱερές οἰκογένειες» πού δέν ἀγγίζονται; ...

Ἀπό τήν φάτσα φαίνεται ἡ φάρα τους...

Βρέ οὔστ ! 


Ἡ Πελασγική

Στρατευμένοι ὅλοι τους,νά μᾶς ὁδηγήσουν,ὁλοταχῶς πρός μία νέαν ἦττα

Ὅταν γράφαμε τό θέμα «Ἅπαντες στήν ὑπηρεσία τῆς ποντικομαμῆς»,καθόλου τυχαίως δέν τό ὑποστηρίζαμε κάτι τέτοιο. Λές καί ὅλοι τους βγαλμένοι ἀπό ἕνα «εἰδικό σχολεῖον»,ἕνα τουρκόφιλο σχολεῖο,μέ μία γραμμή,μία συνεχή καί κουραστικά ἀνιαρή ἐπανάληψιν τοῦ πώς πρέπει,ἐπιβάλλεται νά τά «βροῦμε μέ τούς τούρκους». Καί φυσικά,αὐτό τό «νά τά βροῦμε μέ τούς τούρκους» μία κατάληξιν ἔχει :Τήν ἀπώλεια τῆς ἐδαφικῆς μας κυριαρχίας καί ὄχι μόνον στό Αἰγαῖον...

Πᾶμε νά ᾿δοῦμε ἕναν ἀκόμη ὑπηρέτη τῆς ποντικομαμῆς.Τόν Παναγιώτη Ἰωακειμίδη,ἀπό τήν Λέσβον,καθηγητή πολιτικῆς πολιτικῆς ἐπιστήμης καί δημόσιας διοικήσεως στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν,Ἐπίσης μέλος τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ καί μερικῶν ἀκόμη ἀναλόγων ...ἐπιστημονικῶν ἑνώσεων,ἀλλά καί πρώην σύμβουλος τοῦ Σημίτη. Στίς προηγούμενες ἐκλογές τοῦ 2019, ἦταν ὑποψήφιος μέ τό κιναλ τῆς φώφης.(ἐδῶ)

Καί ὡς ἄνθρωπος τοῦ ...πνεύματος,ἀσκεῖ τόν ...συμβουλευτικό,τουρκόφιλο ῥόλον του,μέσῳ ἄρθρων καί ὁμιλιῶν. Ἄς ᾿δοῦμε ἕνα ἄρθρο του μέ ἡμερομηνία 29 Ἰανουαρίου 2021,στά ΝΕΑ (ἐννοεῖται,ποῦ ἀλλοῦ;)  τό ὁποῖον προφανῶς μέ καμάρι φιλοξενεῖ καί τό ΕΛΙΑΜΕΠ στήν σελίδα του,ἐδῶ

Ξεκινοῦμε ἀπό τόν ἐπίλογον,ἔχει σημασία διότι πρέπει νά ἐμπεδώσετε ποιούς θεωρεῖ «μεγάλους ἡγέτες»: 

...Και στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις τρεις μεγάλοι ηγέτες Ελ Βενιζέλος Κ. Καραμανλής Κ. Σημίτης είχαν τη βούληση τη δύναμη το θάρρος το σχέδιο να πάνε πέρα από τα τετριμμένα να αναζητήσουν λύσεις και προσεγγίσεις συνειδητοποιώντας ότι οι δυο χώρες είναι όντως αιχμάλωτοι της γεωγραφίας

Καί ποιές περιπτώσεις ἐννοεῖ ; Τίς σημειώνει στό κύριο μέρος τοῦ ἄρθρου του :

Α. μόλις οκτώ χρόνια μετά ( σημ. Πελασγ.τήν Μικρασιατική καταστροφή και τά ἑκατομύρια τῶν σφαγιασθέντων Ἑλλήνων τοῦ Πόντου,τῆς Ἰωνίας καί τῆς Μικράς Ἀσίας, ἐννοεῖ ) το 1930 ο Ελ. Βενιζέλος που είχε επανέλθει από το 1928 ως πρωθυπουργός της χώρας και ο Κ Ατατούρκ αναπτύσσουν στενή φιλία η οποία αποτυπώνεται σε σειρά συμφωνιών όπως,πρώτον τον Οκτώβριο 1930 στη Συνθήκη Φιλίας Ουδετερότητας Διαλλαγής και Διαιτησίας μεταξύ των δύο χωρών και δεύτερον τον Σεπτέμβριο 1933 κυβέρνηση Π Τσαλδάρη στο δεκαετές Σύμφωνο Εγκαρδίου Συνεννοήσεως μέσω του οποίου οι δύο χώρες εγγυώνται αμοιβαίως μεταξύ τους τα κοινά τους σύνορα.

Β. Δύο χρόνια μετά την εισβολή στην Κύπρο 1974 και την απειλή πολέμου που ακολούθησε ο τότε πρωθυπουργός Κ Καραμανλής διατυπώνει τον Απρίλιο 1976 μια από τις πλέον ρηξικέλευθες και φιλόδοξες προτάσεις «Διά συμφωνίας να θέσωμεν τέρμα εις τον ανταγωνισμόν των εξοπλισμών που γίνεται εις βάρος της ευημερίας των λαών μας Και δεύτερον να συνάψωμεν σύμφωνον μη επιθέσεως και να επιδιώξωμεν την διευθέτησιν των διαφορών μας με ειρηνικός διαδικασίας» Η πρόταση αυτή δεν καρποφόρησε καθώς απορρίφθηκε από την Τουρκία αλλά έχει σημασία η διατύπωσή της από ελληνικής πλευράς.

Γ. Τρία χρόνια μετά την κρίση των Ιμίων 1996 το 1999 ακολούθησε το πακέτο ρυθμίσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ελσίνκι με το οποίο η Ελλάδα αναγνώρισε επίσημα την Τουρκία ως υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση χώρα υπό την προϋπόθεση της επίλυσης των ελληνοτουρκικών διαφορών μέσω διαραγματεύσεων ή παραπομπής τους στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και ένταξης της Κύπρου στην Ενωση πρωθυπουργός Κ Σημίτης.

Ὅπως θά καταλάβατε καί στίς τρεῖς τῶν περιπτώσεων πού ἀναφέρονται,ἡ Ἑλλάς σχεδόν σὐρετε ν᾿ἀναγνωρίσῃ τήν «ὑπεροχή» τῆς τουρκίας,καί σχεδόν παρακαλᾶ νά βρεθῇ λύσις ἡ ὁποία δέν θά τήν βάλλει σέ νέες περιπέτειες μέ ἄσχημο ἀποτέλεσμα. Γιατί αὐτό τό συμπέρασμα; Μά διότι καί στίς τρεῖς τῶν περιπτώσεων ἡ Ἑλλάς προέρχεται ἀπό μία ἦττα ἀπέναντι στήν τουρκία. Ἡ πρώτη Μικρασιατική καταστροφή,ἡ δευτέρα ἡ κατοχή τῆς Κύπρου καί ἡ τρίτη τά Ἵμια πού ὡς ἀποτέλεσμα ἔφεραν τό γκριζάρισμα πλέον τοῦ μισοῦ Αἰγαίου ! 

Τί νά ὑποθέσουμε λοιπόν,ὅταν ἀποκαλεῖ ἐκείνους, πού ἀτυχῶς γιά τήν Χώρα μας εἶχαν τήν τύχη της στά χέρια τους, «μεγάλους ἡγέτες» ; Πόσο μεγάλοι ἦσαν ὁ Ἐλ. Βενιζέλος πού ἦταν ὁ ἐμπνευστής τῆς ἀνταλλαγῆς πληθυσμῶν μέ ἀποτέλεσμα νά φύγουν ἀπό τίς πανάρχαιες κοιτίδες τους ὅλοι οἱ Ἕλληνες ; Ὅσοι εἶχαν γλυτώση ἀπό τήν χατζάρα τοῦ Κεμάλ,ἐννοεῖται. Ἤ τήν πρότασιν γιά νόμπελ εἰρήνης στόν σφαγέα τοῦ Ἑλληνισμοῦ,Κεμάλ
Πόσο «μεγάλος ἡγέτης» ἦταν ὁ Καραμανλῆς τοῦ «ἡ Κύπρος κεῖται μακράν» μ᾿ἀποτέλεσμα ἕναν δεύτερο «Ἀττίλα» πού ὡς ἀποτέλεσμα εἶχε νά χαθῇ τό 40% τῆς Κύπρου μας; 
Πόσο «μεγάλος ἡγέτης» ἦταν ὁ ( ἤμαρτον ! ) Σημίτης-Ἀβουρί-Βεντούρα, ὅταν ἡ κρίσις τῶνἸμίων εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τό γκριζάρισμα τοῦ μισοῦ Αἱγαίου καί ὄχι μόνον καί μετά ἀπό αὐτό νά δέχεται νά εἰσέλθη ὁ τοῦρκος στήν εὐρωπαϊκή ἕνωσιν ( ξανά ἤμαρτον!) μέ προϋπόθεσιν τίς διαπραγματεύσεις ἤ τήν Χάγη ; Τήν Χάγη πού εὐθέως μᾶς ὁμολογοῦν πώς ἄν πᾶμε θά χάσουμε ἐδάφη ! Καί τίς διαπραγματεύσεις ὅπου οἱ τουρκαλάδες δέν ξέρουν τί ζητοῦν


Φαίνεται πώς ἔχουν βάλλη μπροστά,αὐτοί τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ,κάθε ἕναν,πῶς νά τό πῶ,φιλότουρκο,ἀνθέλληνα,ὕποπτο ἐξυπηρετήσεως ἀλλοτρίων συμφερόντων,ὅπως καί νά τό πῶ σίγουρα δέν ἐκφράζει ἑλληνικές θέσεις,γιά νά προωθήσουν τό «νά τά βροῦμε μέ τούς τούρκους».Ἀνθέλληνες λοιπόν. Γιατί;

Διότι πολύ μυαλό δέν χρειάζεται,οὔτε καί πολλές ἱστορικές γνώσεις ἀφοῦ τά ἱστορικά γεγονότα εἶναι τόσο μεγάλα καί ἔχουν σημαδέψῃ πολλές γενιές Ἑλλήνων μέ τά καταστροφικά γιά τήν Πατρίδα μας ἀποτελέσματα. Ἡ ὀθωμανοκρατία καί ὅσα βίωσε ὁ Ἑλληνισμός ἐπί 400 χρόνια,μιλοῦν σήμερα περισσότερο ἀπό ποτέ. Οἱ σφαγές τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου,τῆς Ἰωνίας καί τῆς Μικρᾶς Ἀσίας,εἶναι μνήμες πού δέν σβήνονται ὅπως ἀκριβῶς καί ὁ ξεριζωμός τῶν Ἑλλήνων μετά τό ᾿22 ἀπό πατρογονικά ἐδάφη.
Ἡ προκλητική καί παράνομος στρατιωτική κατοχή τῶν τούρκων,στό νησί τῆς Κύπρου μας πού σήμερα ἀντιμετωπίζει τήν διαιώνισιν τῆς διαιρέσεώς της,μία τραγική πραγματικότης ! 

Ἡ τουρκική προπαγάνδα στήν Θράκη μας καί τά Δωδεκάνησα,μία δυσοίωνος ἐπερχόμενη ἀπώλεια ἐδαφικῆς κυριαρχίας τῆς Ἑλλάδος. Τό ἴδιο καί μέ πολλά νησιά τοῦ Αἰγαίου μας,πού τόσο θρασύτατα διεκδικοῦν ( ; !!!) οἱ τουρκαλάδες ! 

Ὅταν λοιπόν.ὁ ὁποιοσδήποτε ὑποστήριζει ὅτι πρέπει νά ὑποχωρήσουμε ἐμεῖς ἀπέναντι στούς τούρκους τότε ἀλήθεια πῶς μπορεῖ αὐτός νά χαρακτηρισθῇ; Ἀπόδειξις,ἡ μεγάλη ἀγάπη πού τρέφουν οἱ τουρκαλάδες στό πρόσωπο τοῦ Ἰωακειμίδη ( Ἰωακείμ-ίδη,ἔτσι;) : 

Προ καιρού, η εφημερίδα “Τα Νέα” δημοσίευσε σειρά άρθρων του πρώην συμβούλου του υπουργείου Εξωτερικών και πρώην συμβούλου του κ. Σημίτη καθηγητή Παναγιώτη Ιωακειμίδη αναφορικά με τα λάθη της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ο ομότιμος καθηγητής κατηγόρησε την “ακραία  μαξιμαλιστική” Λευκωσία που δεν λύθηκε μέχρι σήμερα το Κυπριακό, άσκησε αρνητική κριτική σε συμμαχίες με το Ισραήλ που “απομονώνουν” την Τουρκία, ενώ έριξε το φταίξιμο στην Ελλάδα που ναυάγησαν οι συνομιλίες με τους Τούρκους το 2017. Σε συνέντευξή του στη συνέχεια τάχθηκε κατά του EastMed με το επιχείρημα ότι ενδέχεται να βλάψει το περιβάλλον και να εξαγριώσει την Τουρκία.(Γιατί στην Άγκυρα αγαπούν τον καθηγητή Ιωακειμίδη; )

Καί αὐτά πέρσι τόν Ἰανουάριο τοῦ 2020.Ὅμως φαίνεται πώς τά ΝΕΑ,πού ἀγαποῦν περιέργως τήν τουρκία καί τό Ἰσλάμ (ἐδῶ κι᾿ἐδῶ),συνεχίζει νά φιλοξενῇ ἄρθρα τοῦ ἐν λόγῳ,καθηγητοῦ ( μάλιστα...) πρώην συμβούλου τῆς ποντικομαμῆς  ( εἴπαμε Ἅπαντες στήν ὑπηρεσία τῆς ποντικομαμῆς),ὅπως τό παραπάνω πού ἀναφερθήκαμε τῆς 29ης Ἰανουαρίου 2021. Κάτι πού οἱ τουρκαλάδες δέν ἀφήνουν τήν εὐκαιρία καί νά μήν τό ἐκμεταλλευτοῦν.Ὅπως καί τήν στάσιν τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ,ἐννοεῖται : 

ἀπό ΕΔΩ


Καί βρέ παιδί μου,εἶναι νά μήν μπαίνῃ κανείς στήν διαδικασία τῶν μαύρων σκέψεων,σχετικῶς μέ τίς ἐπιδιώξεις ὅλων αὐτῶν,εἰδικῶς ἐφέτος μέ τήν συμπλήρωσιν τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν Ἐθνική Παλιγγενεσία τοῦ 1821 ; ! Καί ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ,δέν ἔχουμε δῆ ἀκόμη οὔτε μία ἐπίσημον ἐκδήλωσιν ! Γιατί ἄρα γε; 

Υ.Γ. Θά μποροῦσε ν᾿ἀναφέρῃ ὡς «μεγάλο ἡγέτη» καί τόν ἱδρυτή τοῦ κόμματός του,τόν Ἀνδρέα.Ἀλλά ἐκεῖνος παραδέχθηκε πώς τό Νταβός καί τό «μή πόλεμος» μέ τήν Κύπρον στό ράφι,ἦταν λάθος του.Ναί,ἐκεῖνο τό ἱστορικόν πλέον «mea culpa».Καί ἐκείνη ἡ συμφωνία,μετά ἀπό μία κρίσιν εἶχε πραγματοποιηθῆ.Τήν κρίσιν τοῦ 1987...Ἀλλά εἴπαμε,«mea culpa».


Ἡ Πελασγική 

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Δέν κρατοῦν,πλέον,κανένα πρόσχημα !

 Δέν ξέρω ποῦ θέλουν νά μᾶς ὁδηγήσουν μέ τόση προκλητικότητα. Δέν ξέρω πόσο δοκιμάζουν τίς ἀντοχές μας.Σίγουρα ὅμως αὐτό πού μπορεῖ νά τό ᾿δῆ καί ὁ πλέον δύσπιστος εἶναι πώς οἱ σατανάδες ἐπιδιώκουν μέ μεγάλη ἀγωνία τήν καθιέρωσίν τους. Βιάζονται,θά ἔλεγε κανείς,περιέργως...

Τά θυμᾶστε τά περσινά ...μηνύματα,ἀπό τήν «περιούσια» χώρα,ἔτσι; ΕΔΩ 

Γιατί; Τί εἶναι αὐτό πού τούς φοβίζει; Διότι εἶμαι σίγουρη πώς κάτι τούς φοβίζει τά μάλα ! 

Στήν Κύπρον,τά πράγματα εἶναι σέ μία κατάστασιν ἀπροσδιόριστον.Ὁ κόσμος,γιά ἕνα τραγούδι,ναί ὅπως τό διαβάζετε γιά ἕνα τραγούδι καί πολύ,μά πολύ καλῶς κάνουν,ἔχουν φτάση στό σημεῖο ν᾿ἀπειλοῦν πώς θά βάλουν φωτιά στό κτήριο τοῦ ΡΙΚ. 

Εἶναι τό τραγούδι πού ἔχουν ἐπιλέξη γιά συμμετοχή στήν Γιουροβίζιον,(ἐδῶ ὁ κοροϊδοϊός δέν μετρᾷ..) καί πού ἔχει ὡς τίτλο καί περιεχόμενο ἐννοεῖται,τόν ὅξω ἀπό ἐδῶ. 

Διαβᾶστε γιά τίς ἀντιδράσεις,ἀλλά καί τήν ἀνακοίνωσιν τοῦ ΡΙΚ ( πού ζήτησε τήν συνδρομή τῆς ἀστυνομίας γιά τήν ἀσφάλειά της) ὅπως καί τούς ...στίχους τοῦ ἐλεεινοῦ σατανιστικοῦ τραγουδιοῦ,ἐδῶ  ( Ποιό γελοίες δικαιολογίες-ἐπεξηγήσεις τοῦ «νοήματος» τῶν συγκεκριμένων στίχων,δέν θά μποροῦσε κανείς νά διαβάσῃ ! )   

Καταρχάς, όχι μόνο από τον τίτλο αλλά και από τους στίχους του τραγουδιού (Έδωσα την καρδιά μου στο διάβολο, την έδωσα την έδωσα …, μου λέει (ο διάβολος) είμαι ο άγγελός του, είμαι ο άγγελός του…, αγαπώ τον διάβολο) προκαλεί όχι μόνο τις θρησκευτικές μας συνειδήσεις ως πολίτες μιας παραδοσιακά ορθόδοξης χριστιανικής χώρας αλλά και την αισθητική μας γενικά, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εθνική εκπροσώπηση. Απολογούμαστε, αλλά έχουμε απογοητευτεί από το Κρατικό Κανάλι, από το οποίο περιμέναμε πιο προσεκτικές επιλογές. Φρονούμε, ότι στόχος δεν πρέπει να είναι μόνο η διάκριση αλλά και η αξιοπρεπής συμμετοχή που να τιμά την χώρα και την παράδοσή της... (ἀπό ἐδῶ ὁλόκληρη ἡ ἐπιστολή κατοίκων τῆς Κύπρου,πρός τό ΡΙΚ.)

Ἄ,μήν ξεχνοῦμε πώς ἡ πραγματοποίησις τοῦ φετεινοῦ διαγωνισμοῦ θά γίνῃ στήν Ὁλλανδία.Ἔ,πῶς εἴπατε;Ναί,ναί,ἔτσι ἀκριβῶς.Στήν χώρα τοῦ «ὅλα ἐπιτρέπονται» ! 

Ὑπηρέτες τοῦ διαβόλου,ὅλοι.Ὑπηρέτες τῶν νεοταξιτῶν σατανάδων ! 

Υ.Γ. Δέν θά εἶναι κι᾿ἄσχημα,ἄν τελικῶς δοῦμε κάποια κτήρια ...λαμπάδες...

Διαβᾶστε ἀκόμη μία φορά,αὐτό : Κάτι «νέο» ἔρχεται...Τά μηνύματα

Καί ἐδῶ


Ἡ Πελασγική

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

Οἱ «σοβαρές ἀνησυχίες» τῆς Ἑνώσεως Δικαστῶν καί Εἰσαγγελέων !

«Η Δικαιοσύνη είναι έννοια σύμφυτη με την επιείκεια και τον ουμανισμό. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων απευθύνει έκκληση στην Πολιτεία να αναθεωρήσει τη στάση της στο ζήτημα της μεταχείρισης του κρατουμένου Δ. Κουφοντίνα, του οποίου η ζωή κινδυνεύει άμεσα μετά από πολυήμερη απεργία πείνας και δίψας και να λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα για την προστασία της ζωής και της υγείας του. Τα εγκλήματα που διέπραξε καταδικάστηκαν τόσο από τα Ελληνικά Δικαστήρια όσο και από την συλλογική συνείδηση.Η Δημοκρατία έχει σταθερά θεμέλια και ισχυρούς θεσμούς που της επιτρέπουν να συνδυάζει την απαίτηση συμμόρφωσης στους νόμους με την τήρηση των αρχών του ανθρωπισμού»

Νά ᾿πῶ ὅτι ἐκπλήσσομαι γιά τίς ἀνησυχίες τῆς συγκεκριμένης ἑνώσεως,ψέματα θά ᾿πῶ. Γιά θυμηθεῖτε,τήν προηγουμένη ἀνησυχία της : 

Νοέμβριος 2020

«Με την υπ’ αριθμό 1029/8/18 (ΦΕΚ 5046 Β’/ 14-11-2020) απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας αποφασίστηκε η απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συγκεντρώσεων στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από 15 Νοεμβρίου και ώρα 06.00’ μέχρι 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 21.00’, στις οποίες συμμετέχουν 4 ή και περισσότερα άτομα με την απειλή επιβολής κυρώσεων. 

...σ.Π.«αἰτιολογεῖ» καί καταλήγει:

Η Πολιτεία οφείλει να προστατεύσει τη δημόσια υγεία μέσα στις συνθήκες της πανδημίας, χωρίς να υπερβαίνει τα όρια του Κράτους Δικαίου.  Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θεωρεί ότι η σχολιαζόμενη απόφαση για γενική απαγόρευση των συναθροίσεων σε όλη την Επικράτεια βρίσκεται εκτός  Συνταγματικού πλαισίου και θα πρέπει άμεσα να ανακληθεί.» ( τά εἴχαμε γράψη καί σχολιάση,ἐδῶ)

Γράφαμε : 

...Ἄν τήν διοίκησι τῆς ΕΔΕ,τήν πῆρε ὁ πόνος γιά τά συνταγματικά δικαιώματα τῶν ἑλλήνων πολιτῶν,τά ὁποῖα καταπατοῦνται μέσῳ αὐτῆς τῆς ἀπαγορεύσεως,θά μᾶς ἔπειθαν πραγματικῶς ἐάν τούς ἔβλεπα νά διαμαρτύρονται μέ τήν ἴδια ἔντασιν καί γιά τίς ἀπαγορεύσεις τῆς 28ης Ὀκτωβρίου,μιᾶς Ἐθνικῆς Ἐπετείου,ὅπου ὁφείλεται πραγματικῶς ἀπόδοσις τιμῆς ἀπ᾿ὅλους τούς Ἕλληνες καί βεβαίως τίς ἀρχές τοῦ κράτους. Μία ἀπαγόρευσιν πού εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά περάσῃ ἡ τόσο σημαντική αὐτή ἱστορική ἡμέρα σάν μία καθημερινή...Ποῦ εἴσασταν τότε κύριοι δικαστές καί εἰσαγγελεῖς; ...Τόσος πολιτιστικός μαρξισμός δέν ἀντέχεται πλέον.Κρατεῖστε καί κάποια στοιχειώδη προσχήματα. Ἔλεος πιά ! 

Νομίζαμε πώς θά κρατοῦσαν κάποια προσχήματα,τοὐλάχιστον γιά τό θέμα τοῦ ἀρχιδολοφόνου/τρομοκράτη Κουφοντίνα. Νομίζαμε...Διότι ἐδῶ πρὄκειται γιά πραγατική σφηκοφωλιά,μπολσεβίκων-μαρξιστῶν πού δέν κρύβονται ἀπεναντίας τό βροντοφωνάζουν καί καμαρώνουν ! 

Ξένη Δημητρίου,ἡ ἐκλεκτή τοῦ Ἀλιέξι...
Νά θυμίσω ἐπίσης πώς τόν Μάϊο τοῦ 2019,ἡ πρώην Εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου,μαζύ μέ τήν νῦν Δήμητρα Κοκοτ-ίνη,εἶχαν ζητήση ν᾿ἀναιρεθῇ τό βούλευμα τοῦ Συμβουλίου Πλημμελειοδικῶν Βόλου πού ἀπέρριπτε τό αἴτημα ἀδείας τοῦ Κουφοντίνα.Φυσικά δέν τούς πέρασε ἀφοῦ ἔκτοτε δέν ἔλαβε ἄδεια ¨ο Κουφοντίνας ( ἐδῶ).Παρ᾿ὅλα αὐτά εἴχαμε ᾿δῆ, γιά ἀκόμη μία φορά τίς ...ἀνησυχίες τῶν Εἰσαγγελέων ἕως τῆς ὑψίστου αὐτῶν θέσεως,πρός προάσπισιν τοῦ ἀρχι-δολοφόνου/τρομοκράτη μέ τό αἰτιολογικό Κοκοτ-ίνη : 

«ἡ δρᾶσις του συνιστᾷ ἰδεολογία ἐπί τῆς ὁποίας δέν χωρᾷ σωφρονισμός».

Κι᾿ἐπεί δή,ὅπως μᾶλλον ὅλοι μας καταλαβαίνουμε,ἔχουμε νά κάνουμε μέ συμπίπτουσες «ἰδεολογίες»,προφανῶς ἔτσι αἰτιολογοῦνται καί οἱ ἐπιλεκτικές παρεμβάσεις τους...

Νά ἐρωτήσω,γιά ἀκόμη μία φορά,ὅπως τόν Νοέμβριο τοῦ 2020 : 

 Νά ὑποθέσω πώς θά δείξετε τήν ἀνάλογον εὐαισθησία γιά τά κατοχυρωμένα συνταγματικῶς δικαιώματα στήν περίπτωσιν τοῦ ἀναγκαίου ἐμβολιασμοῦ; Ἀλλά μᾶλλον,ἐκεῖ θά ἐπικαλεστεῖτε τήν ἀνάγκη προασπίσεως τῆς δημοσίας ὑγείας καί θά τά βρεῖτε ὅλα νόμιμα...

Τί ...περίεργες καταστάσεις βιώνει αὐτή ἡ χώρα; Νά παρακολουθῇς ἀνωτάτους δικαστικούς ν᾿ἀνησυχοῦν καί νά εὐαισθητοποιοῦνται γιά ἀρχιδολοφόνους/τρομοκράτες καί ν᾿ἀδιαφοροῦν ὅταν Ἕλληνες πολίτες βομβαρδίζονται μέ χημικά καί σαπίζονται στό ξύλο,ὅταν προασπίζονται τήν Ἱστορία μας καί τήν Ἑλληνική Κυριαρχία ! 

Ἤ ἀκόμη ὅταν ὑφίσταται αὐτή ἡ ἄνισος μεταχείρισις τῶν προνομίων «μεταναστῶν» ἀπέναντι στούς σκληρῶς δοκιμαζομένους Ἕλληνες πολίτες ἀπό τά «μέτρα γιά τήν ἀντιμετώπισιν τῆς πανδημίας». 

Ναί,ζοῦμε περίεργες καί ὕποπτες καταστάσεις διότι ὁ κομμουνισμός εἶναι μπροστά μας καί οἱ ἐκφραστές του ἔχουν τό πάνω χέρι...! 

Ενας εσωτερικός “πόλεμος” δικαστών βρίσκεται σε εξέλιξη μετά από τη σημερινή ανακοίνωση του προεδρείου της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που καλούσε την την Πολιτεία να αναθεωρήσει τη στάση της απέναντι στον Δημ. Κουφοντίνα.. Η συζήτηση και τα φαρμακερά βέλη πάντως είναι έντονη και στα ανοιχτά φόρουμ των δικαστών με χαρακτηρικότερη την επισήμανση της Ειρήνης Κατινιώτη, εφέτη και υποψήφιας στις προηγούμενες εκλογές για την Διοίκηση του Πρωτοδικείου , η οποία σύμφωνα με δικαστικές πηγές που το διάβασαν, φέρεται να γράφει απευθυνόμενη στον προεδρο της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Σεβαστίδη δεν σεβάστηκες την ιστορία του Σώματος και τους συναδέλφους μας που δέχτηκαν σφαίρες αδίστακτων τρομοκρατών. Παραιτήσου- Ειρήνη Κατινιώτη”.(ἀπό ἐδῶΣτήν φωτό ὁ Σεβαστίδης τῆς Ἑνώσεως Δικαστῶν καί Εἰσαγγελέων

Ἡ Πελασγική

Οἱ πολίτες,σ᾿ὅλο τόν κόσμο,θά πληρώσουν τίς ἀποζημειώσεις τῶν βλαπτικῶν ἐπιπτώσεων,ἀπό τά ἐμβόλια τῶν σατανιστῶν

Αὐτό εἶναι ἐπακριβῶς πού λένε : καί βρεγμένος καί δαρμένος ! 

Οἱ πολίτες,σ᾿ὅλο τόν κόσμο,θά πληρώσουν τίς ἀποζημειώσεις τῶν βλαπτικῶν ἐπιπτώσεων,ἀπό τά ἐμβόλια τῶν σατανιστῶν.


Ὁ Τζό Μπάϊντεν προσφέρει ἐκ μέρους τῶν ΗΠΑ,4 δισεκατομμύρια δολάρια,στόν ΠΟΥ καί τό ἵδρυμα Μπίλ Γκέϊτζ ὥστε νά χρησιμοποιηθοῦν γιά ἀποζημιώσεις ὅσων ἔβλαψαν ἤ θά βλάψουν τά ἐμβόλια γιά τόν cοvid. Ἐννοεῖται πώς συμπεριλαμβάνονται καί οἱ θάνατοι ἐξ αἰτίας τοῦ ἐμβολίου.

Τίς τελευταῖες ἐβδομάδες μετά τήν ἔναρξιν τῶν ἐμβολιασμῶν μέ τά πειραματικά ἐμβόλια COVID mRNA,κυβερνητικές πηγές σχετιζόμενες μέ τήν ὑγεία,μᾶς πληροφοροῦν πώς οἱ βλάβες ἤ οἱ θάνατοι μετά τόν ἐμβολιασμό δέν ἔχουν σχέσιν μέ τό ἐμβόλιο.


Κι᾿ὅμως,ὁ Τζό Μπάϊντεν,μόλις πρόσφατα ἔδωσε στόν Παγκόσμιο Ὀργανισμό Ὑγείας καί στήν GAVI ( μία ἑταιρική ἕνωσις -παγκόσμια συμμαχία ἐμβολίων- συνεργασία δημοσίου καί ἰδιωτῶν,πού παρέχουν βοήθεια γιά ἐμβολιασμό πρός τίς φτωχές χῶρες ),ἡ ὁποία ἱδρύθηκε καί χρηματοδοτήθηκε κατά μεγάλο μέρος ἀπό τόν Μπίλ Γκέϊτζ,ἕνα τεράστιο ποσόν 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων γιά ἕνα νέο πρόγραμμα μέ τήν ὀνομασία COVAX

Τό πρόγραμμα αὐτό εἶναι ἕνα παγκόσμιο πρόγραμμα ἀποζημιώσεως γιά βλάβες ἤ θανάτους ἀπό τό ἐμβόλιο covid19  εὐγενική προσφορά τῶν ἀμερικανῶν φορολογουμένων,σέ μία προσπάθεια νά προσελκύσουν φτωχότερες χῶρες,πού εἶναι διστακτικές μέ τά συγκεκριμένα ἐμβόλια, καί νά προχωρήσουν στήν διανομή τῶν ἐμβολίων τῆς Big Pharma.

...Ο ΠΟΥ έχει ορίσει 92 χώρες και οικονομίες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που είναι επιλέξιμες για υποστήριξη μέσω της δέσμευσης GAVI COVAX Advance Market (AMC) της Διευκόλυνσης COVAX

Η Διευκόλυνση COVAX διευθύνεται από το Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), τον Gavi , τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), τα Ηνωμένα Έθνη και μαζί με τον βασικό συνεργάτη παράδοσης UNICEF. Στόχος του είναι να επιταχύνει την ανάπτυξη και κατασκευή εμβολίων COVID-19 και να διασφαλίσει δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση για κάθε χώρα στον κόσμο...

...Είναι το τελικό παιχνίδι αυτής της συνεργασίας, για να επιτρέψει στη φαρμακευτική βιομηχανία να απομακρυνθεί από οποιαδήποτε ευθύνη και οι πολιτες των κρατών-μελών νά παραιτηθούν από το δικαίωμα του έθνους να μηνύσει για αποζημίωση;

Πρόκειται για έναν παγκόσμιο φόρο καταναλωτών που πληρώνουν για βλάβες προερχόμενες από εμβόλια.

( Ὁλόκληρο τό θέμα,ἐδῶ)

Ἔχουν βαλθῆ νά τελειώσουν μέ τήν ἀνθρωπότητα,ἀπό κάθε ἄποψιν.Τελεία καί παύλα.-


Ἡ Πελασγική

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021

Ἡ ἐξουσία τῶν δράκων !

Ἐπεί δή,κάθε φορά πού ἀνακαλύπτω τίς στενές,οἰκογενειακές σχέσεις τῶν ἐξουσιαστῶν μας,μέ ἐνοχλεῖ ἀφάνταστα,γιά τόν λόγον αὐτό προσπαθῶ νά σᾶς δείξω ὅτι πολύ-πολύ περισσότερο ἀπό 200 χρόνια,βρισκόμαστε κάτω ἀπό μία κλίκα συγκεκριμένων ἀνθρώπων,πού κυρίως μέσα ἀπό τούς γάμους καί τούς δεσμούς αἵματος ἐπιτυγχάνουν νά ἔχουν στά χέρια τους τά πάντα. Ἀλλά πρωτίστως τήν ἐξουσία τήν πολιτική,ἡ ὁποία σαφῶς καί τούς βοηθᾷ καί σέ κάθε ἕναν ἄλλον τομέα ὥστε νά ὑφίστανται στήν ἐπιφάνεια,στόν «ἀφρό»,ἀπό κάθε ἄποψιν δυνάμεως,πού εἴτε μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι αὐτή ἡ δύναμις ἀνάγεται στόν πλοῦτο.

Στήν περίπτωσιν Μηταράκη,τό «σπουδαῖον» δέν εἶναι ἡ ἀποκάλυψις τῆς ἑβραϊκῆς ῥίζας τῆς ἑτεροθαλοῦς ἀδελφῆς του,ἄν καί σαφῶς ἔχει τήν βαρύνουσα σημασία του καί αὐτό,ἀλλά στούς δεσμούς τούς οἰκογενειακούς πού τούς βρίσκουμε ἀπό δεξιά ἔως ἀριστερά.Ἀπό τόν Σαμαρᾶ καί τόν Παπασταύρου, στόν Γερουλάνο καί μέχρι τόν Μπουτάρη ! 

Μιά γρήγορη ματιά : Ἡ γιαγιά τοῦ Μηταράκη Γαβρίλη Φλώρα παντρεμένη μέ τόν Μηταράκη Νότη ( τόν παπποῦ τοῦ ὑπουργοῦ πού διατήρησε τό ὑποκοριστικό,Νότης, λές καί εἶναι γνώρισμα,σῆμα κατατεθέν...) ἦταν κόρη τῆς Μπενάκη Μαριγώς.Θεία τῆς γιαγιᾶς Φλώρας ἡ Μαριέττα Μπενάκη παντρεμένη μέ τόν Μηταράκη Τζώρτζη. Καλά μέχρι ἐδῶ; Μιά χαρά συνεχἰζουν τήν γραμμή αἵματος ἔτσι; Ποιόν παντρεύεται ἡ γιαγιά Φλώρα πού εἶχε θεῖο τόν Μηταράκη Τζώρτζη; Τόν Μηταράκη Νότη ! Μάλιστα...

Δευτέρα ἐξαδέλφη τῆς γιαγιᾶς Φλώρας,ἡ Πηνελόπη Δέλτα.Ἡ πρό-γιαγιά τοῦ Σαμαρᾶ. Ναί,ἀλλά ἡ Πηνελόπη εἶχε ἀδελφό καί τόν Ἀντώνη ( Τρελλαντώνης) ὁ ὁποῖος μέσῳ τῆς κόρης του Εἰρήνης,πού κατά συνέπεια εἶναι καί ἀνηψιά τῆς γιαγιᾶς Φλωρας,καί παντρεύεται τόν Παῦλο Καλλιγᾶ ἔρχεται σέ ἄμεσο συγγένεια μέ τόν ἐγγονό τοῦ Παύλου Καλλιγᾶ καί Εἰρήνης Δέλτα,τόν Παῦλο Γερουλάνο

Συνεπῶς Μηταράκης-Σαμαρᾶς-Γερουλάνος ἴδια οἰκογένεια ! 

μητέρα τοῦ Παπασταύρου,Μπριγκίτε Λεβῆ,ἀπό τόν α΄γάμο της,μέ τόν Σκένδερ Νίκη, εἶχε δημιουργήση σχέσεις μέ τήν οἰκογένεια Μακκᾶ.Ἀπό αὐτή τήν οἰκογένεια οἱ σχέσεις μέ τήν οἰκογένεια Χωρέμη ὅπου ὑπαρχουν γάμοι μέ τούς Μηταράκηδες ἀλλά καί τούς Μπενακηδες,ἀφοῦ ἡ Βιργινία Χωρέμη ἦταν ἡ μητέρα τῆς Πηνελόπης Δέλτα,τῆς β΄ἐξαδέλφης τῆς γιαγιᾶς τοῦ ὑπουργοῦ Μηταράκη.

Γιά δέ τόν Μπουτάρη,ἄς τά ἐπαναλάβουμε μία ἀκόμη φορά : 

Ἡ οἰκογένεια Μηταράκη ἔχει συγγενέψῃ καί μέ τήν οἰκογένεια Φλώκα.Ξέρετε τήν γνωστή οἰκογένεια τῶν ζαχαροπλαστείων.Οἱ Φλώκα ἔχουν συγγενέψῃ,μέ ποιούς λέτε; Μέ τούς Μπουτάρηδες ! Ναί,τούς οἰνοποιούς.. Ὁ ἀδερφός τοῦ γνωστοῦ καί μή ἐξαιρετέου Γιάννη Μπουτάρη,ὁ Κωνσταντῖνος ἦταν παντρεμένος μέ τήν Ἀλεξάνδρα Φλώκα.Ἐξ ἀγχιστείας συγγένεια λοιπόν,οἱ Μηταράκηδες καί μέ τούς Μπουτάρη !

Ὅρεξι νά ἔχη κανείς καί νά ψάχνῃ τούς δεσμούς αὐτῶν τῶν οἰκογενειῶν.Ἤ μᾶλλον αὐτῆς τῆς μιᾶς οἰκογένειας μέ τά πολλά ἐπίθετα.Τό τί μπορεῖ νά ἀνακαλύψῃ ἔχει μία καί μόνον σημασία : μᾶς ἐξουσιάζουν,ἔχουν ὅλα τά πλούτη στά χέρια τους,ὅλη τήν δύναμιν καί σύν τοῖς ἄλλοις μοιράζονται καί τίτλους καί βραβεῖα. Παντοῦ,σ᾿ὅλους τούς χώρους,ἀπό τήν πολιτική,τίς ἐπιστῆμες μέχρι τά καλλιτεχνικά πράγματα αὐτούς θά βρίσκῃ κανείς νά εἶναι πάντα στόν «ἀφρό» ! 

Τώρα πόσο αὐτό ἐπιρρεἀζει τήν ζωή μας καί σέ ποιόν βαθμό,ἄς βγάλει ὁ καθείς τά συμπεράσματά του...

Ὅσο γιά τήν σπουδαιότητα τῆς οἰκογενείας Μπενάκη,μία λέξις μπορεῖ νά τήν ἀποδόσῃ πραγματικῶς : Δρακογενιά ! 

Υ.Γ. Καμμιά φορά σκέπτομαι :μήπως μέ τόν ἑορτασμό τῶν 200 χρόνων ἀπό τό 1821,στήν οὐσία ἐορτάζουν τήν ἐπίσημον 200χρονη ἐξουσία τους ; Χμμ...


Ἡ Πελασγική

Γιατί τούς κρύβουν;

 Μαθαίνουμε πώς πρό 2ημέρου,ὁ Μηταράκης εἶχε πένθος. Πέθανε ἡ ἀδελφή του: 

Μηταράκης: Το συγκινητικό αντίο στην αδελφή του 

Κανείς,ὅμως,μά κανείς σέ κανένα ἀπό τά γνωστά-συστημικά μέσα ἐνημερώσεως,εἴτε πρὄκειται γιά τηλεόρασιν εἴτε τίς διαδικτυακές ἐφημερίδες,εἴτε τόν ἔντυπο τύπο δέν ἔγραψαν ἤ εἶπαν πώς ἡ ἀδελφοῦλα τοῦ Μηταράκη ἦταν ἑβραία καί ἡ κηδεία της ἔγινε στό ἑβραϊκό νεκροταφεῖο Νίκαιας.


Ἔμειναν ὅλοι στό «συγκινητικό ἀντίο τοῦ ὑπουργοῦ»...

Ἔπρεπε νά τό διαβάσουμε στήν σελίδα τῆς Ἰσραηλιτικῆς Κοινότητος Ἀθηνῶν

ἀπό ἐδῶ

Βεβαίως στό παρελθόν εἴχαμε γράψη γιά τήν οἰκογένεια Μηταράκη.Συγκεκριμένως γράφαμε : 

...Καί ἐπεί δῆ δέν μπορεῖτε νά φαντασθεῖτε τό πῶς σκέφτονται ὅλες αὐτές οἱ οἰκογένειες καί τί ὑπολογισμούς κάνουν,κυρίως μέ τούς γάμους,θά σᾶς πῶ πώς ἀπό τήν οἰκογένεια Μακκᾶ,τοῦ ἀρχιατροῦ τοῦ Γεωργίου Α΄, ὁ υἱός Κωνσταντῖνος παντρεὐεται τήν κόρη τοῦ Νικολάου Ῥάλλη καί τῆς Μαυροκορδάτου Μαριώρας,τήν Ῥάλλη Μαριώρα.ἡ κόρη τοῦ ζεύγους,ἡ Ἰουλία Μακκᾶ ἀπό τόν γάμο της μέ τόν Ἐμμανουήλ Νικόλαο ἀποκτᾶ ἕναν υἱό τόν Ἐμμανουήλ Κωνσταντῖνο πού παντρεύεται τήν Τσαλίκη Λυδία. Ἡ κόρη τους Γιολάντα Ἐμμανουήλ παντρεύεται ἀπό τήν οἰκογένεια Χωρέμη. Δέν σᾶς λέει κάτι ἔ ;
Κι᾿ὅμως θά ἔπρεπε νά σᾶς λέει διότι ἀπό τήν οἰκογένεια αὐτή ἔχουμε γάμο μέ τούς Μπενάκη ( οἰκογένεια τοῦ Σαμαρᾶ) καί τούς Μηταράκη ( τοῦ Παναγιώτη τοῦ ὑπευθύνου ὑπουργοῦ περί τῆς ...μεταναστεύσεως)  ! Πῶς ; Εἴπατε κάτι ; ... Δεῖτε λοιπόν ἐδῶ,πόσους γάμους ἔχουν μεταξύ τους οἱ Χωρέμηδες καί οἱ Μηταράκηδες !

Ἡ οἰκογένεια Μηταράκη ἔχει συγγενέψῃ καί μέ τήν οἰκογένεια Φλώκα.Ξέρετε τήν γνωστή οἰκογένεια τῶν ζαχαροπλαστείων.Οἱ Φλώκα ἔχουν συγγενέψῃ,μέ ποιούς λέτε; Μέ τούς Μπουτάρηδες ! Ναί,τούς οἰνοποιούς.. Ὁ ἀδερφός τοῦ γνωστοῦ καί μή ἐξαιρετέου Γιάννη Μπουτάρη,ὁ Κωνσταντῖνος ἦταν παντρεμένος μέ τήν Ἀλεξάνδρα Φλώκα.Ἐξ ἀγχιστείας συγγένεια λοιπόν,οἱ Μηταράκηδες καί μέ τούς Μπουτάρη ! ( γιά Μηταράκη-Φλώκα καί ἐδῶ γιά Μπουτάρη-Φλώκα,ἐδῶ)

Τήν μητέρα τοῦ Μηταράκη τήν ἔλεγαν Καραγκούνη Ἐλισάβετ καί φαίνεται νά εἶχε παντρευτῇ τόν πατέρα τοῦ Μηταράκη,Anthony Μηταράκη,τό 1969.( ἐδῶ οἱ γάμοι τοῦ Μηταράκη.) Σέ β΄γάμο γιά τόν Μηταράκη ἀφοῦ στόν α΄ φαίνεται παντρεμένος μέ τήν Bradley Pamela μέ τήν ὁποία ἀπέκτησε μία κόρη τήν Jinny,ἑτεροθαλῆ ἀδελφή τοῦ Μηταράκη τοῦ ὑπουργοῦ...( Δεσμοί πού δέν λύνονται,οὔτε κόβονται. Δεσμοί αἵματος ! Περᾶστε νά ᾿δεῖτε μέχρι καί τόν Παπασταύρου τῆς Λεβί Μπριγκίτε. Ὅλοι τους μέ δεσμούς αἵματος δεμένοι καί κυρίως μέ δεσμούς μέ τήν ἐξουσία καί σαφῶς τόν πλοῦτο...)

Συνεπῶς ἡ Τζίνυ Μπενζονάνα,εἶναι ἑτεροθαλῆς ἀδελφή τοῦ Νότη Μηταράκη,ἀπό τόν α΄γάμο τοῦ πατέρα του μέ τήν Πάμελα Μπράντλεϋ. Παντρεμένη μέ τόν Ζάν-Ἰακώβ Μπενζονάνα,γαμβρό τοῦ ὑπουργοῦ μεταναστεύσεως. Τήν ἀναφορά πού κάνει ὁ Μηταράκης γιά τόν Κάμπο,στό μήνυμα γιά τόν θάνατο τῆς ἀδελφῆς του,ἐννοεῖ τόν Κάμπο τῆς Χίου,τί ἄλλο ; ! Γιά τήν Χῖον,τά ἔχουμε ἐπανειλημμένως γράψη ( Ἐδῶ)

Ὁρῖστε καί τό ἀρχοντικό τοῦ Μπενζονάνα Ζάν-Ἰακώβ καί τῆς Τζίνυ,στόν Κάμπο Χίου : 

ἀπό ἐδῶ

Τό ἐρώτημα εἶναι γιατί δέν λένε τίποτα τά μμε; Γιατί τούς κρύβουν ; Ἀφοῦ πάντα ἀναφέρουν πού γίνονται οἱ κηδεῖες διασήμων καί τῶν συγγενῶν τους,ἐδῶ γιατί τέτοια σιωπή; Μοῦ θυμίζει τόν γάμο τῆς κόρης Σημίτη,πού ἔγινε σέ συναγωγή καί ὅλα τά συστημικά μμε μοῦγκα ! 

Τέλος πάντων,προφανῶς καί ὅλοι καταλαβαίνουν γιατί αὐτή ἡ σιωπή...Δέν χρειάζονται καί πολλά λόγια. Τό θέμα εἶναι πώς τό πόπολο δέν πρέπει νά γνωρίζῃ ...λεπτομέρειες... Τό ἐρώτημα εἶναι : ἄν γνωρίζει αὐτές τίς ...λεπτομέρειες,ποιές θά εἶναι οἱ συνέπειες γιά τήν συγκεκριμένη ἐξουσιαστική κλίκα; 


Ἡ Πελασγική

Τό μῖσος τῆς καμπαλιστικῆς/σατανικῆς «ἐλίτ»...

Καλά δέν εἶναι πώς δέν ἔχετε καταλάβη μέ τί ὅντα ἔχουμε μπλέξη.Δέν εἶναι πού παρά τήν ὕψιστο θέσιν τους,κάτι πού συνεπάγεται ἀμύθητο πλοῦτο καί τεραστία ἀκίνητο περιουσία,ἐπιζητοῦν ὅλο καί περισσότερα. Δέν εἶναι πού θέλουν νά θεωροῦν ἑαυτούς περιουσίους,ἄρα μεγάααλη ἡ ἀπόστασις πού τούς χωρίζει ἀπό τό δυστυχές πόπολο. 

Πάρτυ τεράτων,καμπαλιστῶν/σαταντιστῶν Ῥότσιλντ,ἐδῶ

Δέν εἶναι πού ὅλα αὐτά ἐπιδιώκουν νά τά προβάλλουν μέ ἀπύθμενο θράσος.Ἂλλά,καί ἴσως αὐτό εἶναι τό χειρότερο ἀπ᾿ὅλα,ἐπιδεικνύουν καί τήν ἀρρὠστια τους,τήν ἐσωτερική καί ἀνίατον ἀρρώστια τους,μέ κάθε τρόπον. Καί κῦττα νά ᾿δῆς,ἡ ἀρρώστια αὐτή ἔχει τόσο προσδιορισμένη πηγή προελεύσεως :τό μῖσος κατά τοῦ ἀνθρώπου ! 

Ἄς ᾿δοῦμε δείγματα αὐτῆς τῆς ἀρρώστιας,πού προβάλλεται καί ὡς ...τέχνη. Ἐν προκειμένῳ,πρὄκειται γιά τήν Ντολόρες Ζορρεγκουέτα,κόρη τοῦ ἰσπανο-ἰταλικῆς καταγωγῆς Χόρχε Ζορρεγκουέτα τοῦ ὁποίου ἡ οἰκογένεια βρέθηκε στήν Ἀργεντινή,πρό 100 καί πλέον ἐτῶν.Φυσικά καθόλου τυχαίως,ἐννοεῖται.

Διαβάζουμε γιά τήν οἰκογένειά της ( ἀφορᾷ τήν ἀδελφή της πού ἔχει παντρευτῆ τόν βασιλιᾶ τῆς Ὀλλανδίας Γουλιέλμο-Ἀλέξανδρο). Τό παραθέτουμε ἀπό μετάφρασιν ὅπως τό βρήκαμε σέ ἕνα «βασιλικό φόρουμ». Μᾶς πληροφορεῖ λοιπόν σχετικῶς μέ τήν ῥίζα τῶν Ζορρεγκουέτα καί τῆς μητρός Τσερούτι : 

Στην πατρική γραμμή:

- ο πατέρας της Jorge Zorreguieta ήταν γαιοκτήμονας, υπουργός της κυβέρνησης Βιντέλα ( σημ. Πελασγ. τῆς στρατιωτικῆς κυβέρνησης τοῦ Βιντέλα. Ἕνα χρόνο πρό τοῦ πολέμου μέ τήν Ἀγγλία,γιά τά νησιά Φόκλαντ,ὁ Ζορρεγκουέτα εἶχε παραιτηθῆ. Σημειῶστε ἐπίσης πώς ἐπί τῶν ἡμερῶν του συναίβησαν πολλοί περίεργοι θάνατοι/ἐξαφανίσεις ἀνθρώπων,ὑπαλλήλων ἀπό τό ὑπουργεῖο του.Βεβαίως αὐτό τό φαινόμενο ἦταν γενικώτερο κατά τήν διάρκεια τοῦ στρατιωτικοῦ καθεστῶτος τοῦ Βιλέντα. Ἀπό 10.000 ἕως 30.000 ὑπολογίζονται.Έγινε επίσης πρόεδρος του εποπτικού οργανισμού τροφίμων Coordinadora de la Industria de Productos Alimenticios (Copal).  Διαβᾶστε σχετικῶς,ἐδῶ) και πρόεδρος των εργοδοτικών σωματείων

- ο παππούς της Juan Antonio Zorreguieta ήταν ιδιοκτήτης γης και τραπεζίτης

- ο παππούς της, Amadeo Zorreguieta, ήταν ιδιοκτήτης γης, δήμαρχος και κυβερνητικός υπουργός

- ο παππούς της Oreste Stefanini ήταν ναυτικός επιχειρηματίας

- ο προ-παππούς της Mariano Zorreguieta ήταν ιδιοκτήτης γης, υπουργός κυβέρνησης, μέλος και πρόεδρος της γερουσίας

Στη μητρική γραμμή:

- ο παππούς της Jorge Horacio Cerruti ήταν γαιοκτήμονας, ιατρός 

- ο παππούς της Santiago Cerruti ήταν γαιοκτήμονας, ιατρός 

- ο παππούς της Domingo Carricart ήταν γαιοκτήμονας, τραπεζίτης και δήμαρχος

- ο προπάππος του Σαντιάγο Cerruti (ο Cerruti που μετανάστευσε στην Αργεντινή) ήταν ναυτικός επιχειρηματίας

- ο προ-παππούς της, Bernardo Carricart (ο Carricart που μετανάστευσε στην Αργεντινή) ήταν ιατρός κτηνίατρος 

Ἔχει κι᾿ἄλλα ἐνδιαφέροντα περί τῆς καταγωγῆς τῆς συγκεκριμένης οἰκογενείας,ΕΔΩ,ἀπό ὅπου ἡ ἀδελφή τῆς ...βασιλίσσης τῆς Ὀλλανδίας,ἡ «καλλιτέχης» Ντολόρες.Μένουμε σ᾿αὐτά,μᾶς εἶναι ὑπέρ-ἀρκετά νά καταλάβουμε μέ ποιούς ἔχουμε νά κάνουμε,πῶς βρίσκονταν πάντα στήν πλεονεκτική θέσι νά κατέχουν τεράστιες ἐκτάσεις ( κυρίως μετά τήν ἀνακάλυψιν τῆς «Νέας Γῆς»,τῆς ἀμερικανικῆς ἠπείρου,μέ τό ἐμπόριο ναυτιλίας... ),νά πιάνουν τά ἐξουσιαστικά πόστα,νά δημιουργοῦν τράπεζες καί ἕνα καθόλου περίεργο,πλέον,συνήθειο νά γίνονται ἱατροί καί φαρμακοτρίφτες ! Τί γράφαμε ἐχθές,σχετικῶς μέ τούς ἑβραίους καί τά φάρμακα ; Ἕνας ὁ σκοπός,ἔνας ὁ στόχος 

Ἡ ἄλλη ἀδελφή τῆς Ντολόρες,ἡ Ἰνές,πρό τριετίας αὐτοκτόνησε...ἐδῶ

Ψυχολόγος πού ἐργαζόταν γιά τήν κυβέρνησι τῆς Ἀργεντινῆς.Ἐργάστηκε γιά τό ὑπουργεῖο ἀναπτύξεως στό Μπουένος Ἄϊρες καί τόν ΟΗΕ στόν Παναμᾶ. Πέθανε ἀπό ὑποτιθέμενη αὐτοκτονία ( κρεμάστηκε).Ἰνές Ζορρεγκουέτα,ἐτῶν 33. Ἡ βασίλισσα Μάξιμα ( ἀδελφή τῆς Ἰνές) φοίτησε σέ ἰδιωτικό πανεπιστήμιο πού ἦταν ὑπό τήν διοίκησιν τῶν τοπικῶν ἐπισκόπων,συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ παπα Φραγκίσκου,τότε Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Μπουένος Ἄϊρες. Ἐργάστηκε γιά τήν Boston Securities στό Μπουένος Ἄϊρες. Γιά τήν HSBC καί τήν Deutsch Bank στίς Βρυξέλλες. (ἐδῶ,ὅπου σχολιάζεται καί ἡ «ἐνδιαφέρουσα τέχνη» τῆς ἄλλης ἀδελφῆς τῆς βασιλίσσης Μάξιμα,Ντολόρες. Μία «τέχνη» πού ὅπως ἐπισημαίνει τό θέμα,θά ἐνδιέφερε νά ἀγοραστῇ ἀπό τά ἀδέλφια Ποντέστα.Θυμᾶστε,τούς Ποντέστα, ἔτσι; Σύμβολος Κλίντον,«πίτσα γκέϊτ» καί παιδοφιλία...Καί πολλές φωτό ἀπό τά «ἔργα» τῆς ...καλλιτέχνιδος.

Κάποια ἀπό τά «ἔργα» τῆς ἐν λόγῳ. Ὑπάρχουν κι᾿ἄλλα τόσο φρικιαστικά,πού δέν τά βάζω μέ τίποτα.


Κατά τ᾿ἄλλα,ἡ «τέχνη» της, θαυμάζεται ἀπό τήν «ὑψηλή κοινωνία» ἕως τόν γαμπρό της βασιλιᾶ τῆς Ὀλλανδίας πού δείχνει ἔκθαμβος μπροστά στά  «δημιουργήματα τέχνης» ! 

Ἡ Ντολόρες ἐξηγεῖ κάποιες ...πτυχές τῶν ἔργων της στόν βασιλιᾶ καί τήν βασίλισσα...

Πολλή ἀρρώστια...Ἀνεξήγητος ; Μᾶλλον ὄχι,ὅταν κάνουμε λόγο περί καμπαλιστικῆς/σατανικῆς «ἐλίτ».

Κι᾿ἄν ὅλα αὐτά προέρχονται ἀπό ἕνα μῖσος κατά τοῦ ἀνθρώπου...Ἀναρωτιέται κανείς : γιατί νά ὑπάρχῃ αὐτό τό περίεργο,γνοφώδες μῖσος ; Μήπως καί αὐτοί δέν εἶναι ἄνθρωποι; Χμμ.. Εἶναι ; 


Σημείωσις : Μία πολύ σημαντική πληροφορία,ἀπό τήν Ἐσχάτη Γραμμή Ἀνασχέσεως, ἐδῶ.Ἡ βασιλική οἰκογένεια τῆς Ὀλλανδίας,δῆλα δή ὁ γαμπρός τῆς Ντολόρες καί ἡ ἀδελφή της,ἔχουν ἀγοράση σπίτι κοντά στό Κρανίδι Ἐρμιονίδος,στήν Ἀργολίδα,ἀπό τό 2012. Τό «ἐρωτεύτηκαν» τό μέρος,λένε,ὅταν εἶχαν ἔρθη τό 2010,γιά τόν γάμο τοῦ Νικολάου Γκλύξμπουργκ. 
Ἄν δέν τό γνωρίζετε,ἡ συγκεκριμένη περιοχή πού ὑπάγεται διοικητικῶς στήν ἐπαρχία Ἐρμιονίδος,ὅπου καί τό Πόρτο-Χέλι πού διατηρεῖ σπίτι ὁ Κωνσταντῖνος Γκλύξμπουργκ,εἶναι πολύ ἀγαπημένο μέρος πολλῶν τῆς λεγομένης «ἐλίτ». Καί ὄχι μόνον τῆς ἀλλοδαπῆς ἀλλά καί τῆς ἐγχωρίας. Ἐπίσης εἶναι ἡ πατρίδα τῆς Βαρδινογιάνναινας.Τῆς πρέσβειρας καί ἱδρύτριας τοῦ ἱδρύματος «Ἐλπίδα »( γιά παιδάκια μέ καρκίνο).Διαβάζουμε γιά τό σῆμα τοῦ «Ἐλπίδα», ΕΔΩ

Ἄ,στήν περιοχή ἐπίσης ὑπάρχουν ἀπό τήν δεκαετία τοῦ ᾿80,βουδδιστές ἰνδοί. Στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ᾿90 εἶχε καλύψη ῥεπορτάζ τῶν βουδδιστικῶν ἑορτῶν,τοπική ἐφημερίδα.

Ἄ,᾿δεῖτε καί τό κέντρο βουδδισμοῦ,μέ τήν ἄδεια τῆς ἑλλαδικῆς κυβερνήσεως,στό Κρανίδι καί ὄχι μόνον :

Ἀπό ἐδῶἩ Πελασγική