" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021

Αὐτό πού θά λάβετε εἶναι,ὅ,τι ἀξίζει στόν κάθε ἕναν πού ἐπιβουλεύεται τό ἔργον τῆς Δημιουργίας. Τό ἔργον τοῦ Θεοῦ.

φωτό

 ...Όταν τέλος δια πραξικοπημάτων παρεσκευασμένων παντού και κατά την αυτήν ημέραν, μετά την εριστικήν ομολογίαν της μηδαμινότητος όλων των υφισταμένων Κυβερνήσεων (και θα παρέλθη πολύς καιρός ακόμη, ίσως αιών ολόκληρος, μέχρι της στιγμής εκείνης- σημ. Πελασγ. Καί ὅντως ἔχει παρέλθη ὁ χρόνος,πού ὑπελόγιζαν ἀπό τό 1897,στό Α΄ Συνέδριο τῆς Παγκοσμίας Σιωνιστικῆς Ὁργανώσεως στήν Βασιλεία-) αρχίσωμεν να βασιλεύωμεν, θα προσπαθήσωμεν να μη υπάρχωσι συνομωσίαι εναντίον ημών. Επί τω σκοπώ τούτω θέλομεν καταδικάζει εις θάνατον όσους θ’ αντιταχθώσιν ενόπλως κατά την εις την Αρχήν άνοδόν μας. Πάσα νέα δημιουργία οιασδήποτε μυστικής οργανώσεως θα τιμωρήται επίσης δια θανάτου. Όσαι υφίστανται εις τας ημέρας μας και μας είναι γνωσταί και μας έχουσιν εξυπηρετήσει και μας εξυπηρετούσιν εισέτι, θα καταργηθώσι και θ’ αποσταλώσιν εις τας απομεμακρυσμένας της Ευρώπης ηπείρους. Κατά τον αυτόν τρόπον θα μεταχειρισθώμεν και τους χριστιανούς μασώνους,τους γνωρίζοντας περισσότερα του δέοντος. Εκείνοι των οποίων θα φεισθώμεν δι’ ένα οιονδήποτε λόγον, θα διατελώσιν υπό τον διηνεκή τρόμον της εξορίας...

...Είναι ανωφελές να δίδεται προσοχή εις τα θύματα, άτινα πίπτουσιν υπέρ του μελλοντικού καλού...

....Αλλ’ αναμένοντες την ανάρρησίν μας θα δημιουργώμεν και θα πολλαπλασιάζωμεν τας μασωνικάς στοάς εις πάσαν χώραν της οικουμένης· θα προσελκύωμεν εν αυταίς όλους εκείνους,οίτινες είναι ή δύνανται να γίνωσιν υπέροχοι πράκτορες μας. Αι στοαί αυταί θ’ αποτελώσι το κυριώτερον γραφείον πληροφοριών μας και το έχον την μεγαλυτέραν επιρροήν μέσον μας. Θα συγκεντρώσωμεν όλας αυτάς τας στοάς εις μίαν διοίκησιν γνωστήν μόνον εις ημάς και αποτελεσθησομένην από τους Σοφούς μας. Αι στοαί θα έχωσι τον αντιπρόσωπόν των, όπισθεν του οποίου θα κρύπτεται η διοίκησις περί ης ομιλούμεν, και παρά των αντιπροσώπων τούτων θα δίδωνται αι διαταγαί και τα συνθήματα. Θα δημιουργήσωμεν εντός των στοών αυτών τον πυρήνα: όλων των επαναστατικών και φιλελευθέρων στοιχείων. Τα μέλη αυτών θ’ ανήκωσιν εις όλα τα κοινωνικά στρώματα. Τα μυστικώτερα πολιτικά σχέδια θα περιέρχωνται εις γνώσιν μας και θα τίθενται υπό την διεύθυνσίν μας ευθύς από της στιγμής της εμφανίσεως των.

Μεταξύ των μελών των στοών τούτων θα συγκαταλέγωνται και πάντες οι πράκτορες της εθνικής και της διεθνούς αστυνομίας (όπως εις την υπόθεσιν Azeff), διότι η υπηρεσία των είναι δι’ημάς αναντικατάστατος, δεδομένου ότι η Αστυνομία δύναται όχι μόνον να λαμβάνη μέτρα εναντίον των ίσχυρογνωμόνων, αλλά και να δημιουργή αφορμάς δυσαρεσκειών κ.λ.π.... Οι μετέχοντες των μυστικών οργανώσεων είναι συνήθως φιλόδοξοι τυχοδιώκται και εν γένει άνθρωποι, κατά το πλείστον κουφοί, με τους οποίους δεν θα δυσκολευθώμεν να συνεννοηθώμεν δια την εκπλήρωσιν των σκοπών μας. 

Έχομεν ρίψει εις αυτούς ως δόλωμα το όνειρον της απορροφήσεως της ανθρωπίνης ατομικότητος υπό της συμβολικής ενότητας του συνόλου. ∆εν διείδον μέχρι τούδε και δεν θα διείδωσιν ούτε προσεχώς, ότι το δόλωμα τούτο είναι καταφανής παραβίασις του σπουδαιοτέρου των νόμων της φύσεως, ήτις από της πρώτης στιγμής της δημιουργίας εδημιούργησεν εν έκαστον των όντων διάφορον των άλλων, ακριβώς ίνα αποδεικνύη την ατομικότητα του

Το ότι ηδυνήθημεν ν’ αγάγωμεν αυτούς εις την δεινήν αυτήν τυφλότητα, δεν αποδεικνύει με καταπληκτικήν σαφήνειαν μέχρι τίνος σημείου το πνεύμα των είναι περιωρισμένον εν συγκρίσει με το ιδικόν μας; Η περίπτωσις αυτή είναι η κυριωτέρα εγγύησις της επιτυχίας μας. Πόσον οξυδερκείς υπήρξαν οι παλαιοί σοφοί μας, λέγοντες ότι, ίνα επιτύχη τις σκοπού τινός δεν πρέπει να διστάζη προ των μέσων ούτε και να υπολογίζη, τον αριθμόν των θυσιασθέντων θυμάτων. Ουδέποτε υπελογίσαμεν τα θύματα των κτηνών χριστιανών, και μολονότι έχομεν θυσιάσει πολλούς εκ των ημετέρων, έχομεν δώσει εις τον λαόν μας τοιαύτην δύναμιν επί της γης, οίαν δεν θα ετόλμα να ονειρευθή καν άλλοτε....

...Tο πνεύμα των Χριστιανών είναι ενστικτώδες, ζωώδες. Βλέπουσιν, αλλά δεν βλέπουσι και ούτε εφευρίσκουσιν (εκτός υλιστικών πραγμάτων). Εκ τούτου φαίνεται καθαρά ότι αυτή αύτη η φύσις προώρισεν ημάς όπως διοικήσωμεν τον κόσμον.

...Η απολυταρχία μας θα είναι συνεπής καθ’ όλα. ∆ια τούτο δε, το μέγα θέλημα μας θα είναι σεβαστόν και ό,τι θα διατάττωμεν θα εκτελήται άνευ αντιρρήσεων. ∆εν θα λαμβάνη υπ’ όψιν ουδένα ψίθυρον, ουδεμίαν δυσαρέσκειαν και θα καταπνίγη δια παραδειγματικής τιμωρίας πάσαν εξέγερσιν....

...Όπως βλέπετε, βασίζω τον δεσποτισμόν μας επί του δικαιώματος και του καθήκοντος. Το δικαίωμα του απαιτείν την εκπλήρωσιν του καθήκοντος είναι το πρώτιστον δικαίωμα Κυβερνήσεως, ήτις φέρεται πατρικώς προς τους υπηκόους της. Κέκτηται το δίκαιον του ισχυροτέρου και οφείλει να το χρησιμοποιήση δια να κατευθύνη την ανθρωπότητα προς την υπό της φύσεως καθωρισμένην τάξιν, την υπακοήν. Το παν εν τω κόσμω υπακούει αν όχι εις τους ανθρώπους, τουλάχιστον εις τας περιστάσεις ή εις την ιδίαν αυτού φύσιν, και εν πάση περιπτώσει εις τον ισχυρότερον. Ας καταστώμεν λοιπόν οι ισχυρότεροι, ίνα επιτύχωμεν το αγαθόν.

Εάν ο βασιλεύς του Ισραήλ θέση επί της ιεράς του κεφαλής το στέμμα, όπερ θα προσφέρη εις αυτόν η Ευρώπη, θ’ αποβή ο Πατριάρχης του κόσμου.

( Πρωτόκκολλον ΙΕ΄,ἐδῶ )

...περί της φιλοσοφίας των νέων θεωριών, των αγνώστων εισέτι εις τον κόσμον. Τας θεωρίας αυτάς θα αναγάγωμεν εις δόγμα και θα τας χρησιμοποιήσωμεν προς τον σκοπόν του να φέρωμεν τους ανθρώπους εις την πίστιν μας...γνωρίζοντες εκ της πείρας πολλών αιώνων, ότι οι άνθρωποι ζώσι και διευθύνονται υπό ιδεών και ότι αι ιδέαι αύται μεταδίδονται εις αυτούς δια μορφώσεως διδομένης μετά ίσης καθ’όλους τους αιώνας επιτυχίας, αλλά με διαφορετικά, εννοείται, μέσα, θ’ απορροφήσωμεν και θα προσαρμόσωμεν προς το συμφέρον μας τας τελευταίας αναλαμπάς της ελευθέρας σκέψεως, την οποίαν από μακρού χρόνου ήδη κατευθύνομεν προς τα πράγματα και ιδέας, αίτινες μας χρειάζονται...(πρωτόκολλον ΙΣΤ΄ ἐδῶ )

Ὅταν ἀπεκαλύφθησαν τά πρακτικά ἐκείνου τοῦ συνεδρίου,ὅλες οἱ σιωνιστικές ὁργανώσεις,ἀλλά καί διάφοροι ἑβραϊκοί κύκλοι προσπάθησαν μέ κάθε τρόπον καί τό ἴδιο μέχρι σήμερα προσπαθοῦν,νά τά χαρακτηρίσουν ψευδῆ. Ὅμως,τί εἰρωνία,πέραν τῆς πραγματώσεως,ὁλοκληρωτικῶς,ὅσων περιγράφονται μέσα σ᾿αὐτά,σήμερα εἶναι τόσον θρασεῖς πού τά πλέον χείριστα τῶν σχεδίων τους ὄχι ἁπλῶς δέν τά κρύβουν,ἀλλά τά ὑπερασπίζονται καί τά διαφημίζουν ὡς άναγκαῖα γιά τό «καλόν τῆς ἀνθρωπότητος». 

Πῶς τό λένε στά πρωτόκολλά τους ;
« Εκ τούτου φαίνεται καθαρά ότι αυτή αύτη η φύσις προώρισεν ημάς όπως διοικήσωμεν τον κόσμον»

Ἔ,λοιπόν νά εἶστε σίγουροι,πώς :

Αὐτή αὔτη ἡ φύσις,λοιπόν,θά σᾶς βάλῃ ἐκεῖ ὅπου ἀξίζει στόν κάθε ἕναν πού ἐπιβουλεύεται τό ἔργον τῆς Δημιουργίας. Τό ἔργον τοῦ Θεοῦ. 


Ἡ Πελασγική

15 σχόλια:

 1. Κυττάξτε διολοπαιδιά , εμείς θεωρούμε οτι σε λίγο φθάνουμε στο σημείο "Ε" . Δεν έχετε μέλλον . Οι επιλογές σας είναι τρείς :

  Α) Αν προδώσεις τους άλλους δύο ( και έρθεις με το μέρος μας ) εσύ θα ζήσεις και τους άλλους δύο θα τους φάει το σκοτάδι .

  Β) Αν κανείς σας δεν προδώσει τον άλλον , θα ζήσετε μέχρι το 2040 οπότε θα καταρρεύσει το γήϊνο οικοσύστημα και θα πεθάνουμε όλοι μαζί .

  Γ) Αν και οι τρείς σας προδώσετε τους άλλους , θα περάσετε καλά αλλά καλύτερες ανταμοιβές θα έχει όποιος προδώσει πρώτος . Το σκοτάδι θα καταπιεί τα χαμηλόβαθμα στελέχη της Νέας Τάξης .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὄχι καί τούς τρεῖς νά φάῃ τό μαῦρο σκοτάδι.Ἄλλως τε,ἐκεῖ ἀνήκουν. Καί ἐν τέλει ἐκεῖ θά ὁδηγηθοῦν !

   «Ἔστι Δίκης ὀφθαλμός, ὅς τὰ πάνθ' ὁρᾷ»...
   https://esxatianasxesi.blogspot.com/2018/01/blog-post_78.html


   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
  2. Δεν θα το πιστέψης Πελασγική, αλλά...
   ... το ξεφτιλισμένο το ολγάκι (με το μικροσκοπικό «ο», ξέρεις...)
   μού άνοιξε μια φορά συζήτηση τού στυλ... "Ανώνυμος 10 Φεβρουαρίου 2021 - 11:25 μ.μ."
   ==========================
   Αρπαχτήκαμε κάποια στιγμή και στο τέλος την αποστόμωσα λέγοντάς της:
   ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΘΑ ΦΑΓΩΘΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΑΝ ΤΑ ΑΓΡΙΟΣΚΥΛΑ, ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ... ΚΑΚΟΙ.
   --------------------------
   Δεν ξέρω τι γίνεται με την πάρτη σου (με το ιστολόγιό σου δηλαδή) αλλά... μερικές φορές, «μένω κόκκαλο» με κάποιες αναρτήσεις και κάποια σχόλια...

   Διαγραφή
  3. Τί ἐννοεῖς,Διηνέκη,μέ τό :«μερικές φορές, «μένω κόκκαλο» με κάποιες αναρτήσεις και κάποια σχόλια...» ;

   Διαγραφή
  4. Γίνονται αρκετά εύστοχες παρατηρήσεις.

   Διαγραφή
 2. Εχουν καταφερει το αδιανοητο.
  Συγκερασμος κακιστων.
  Εχθρος και προδοτης σε ενα.
  Απαρνηθηκαν και θεο και ανθρωπο.
  Την φυσην.

  Τωρα που ερχεται ο λογαριασμος κοιτανε για αλλουνου το τραπεζι....???.

  Χεχεχεχ....!!!!

  Μαζι τα φαγαμε...εσεις παχυνατε. Μα πως??

  Χιχιχιχ.!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κατά τά ἄλλα ἐπικαλοῦνται τόν νόμον τῆς Φύσεως περί τῆς ἀνισότητος. Τόν Νόμον τοῦ Θεοῦ,περί τῆς Ὕβρεως,ὅμως;

   Ἄρα γε,πόσο ...ἔξυπνοι εἶναι,στ᾿ἀλήθεια;

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Ῥόκκο !

   Διαγραφή
  2. Μια βόλτα, ξανά, από εδώ ρε παιδιά...
   http://esxatianasxesi.blogspot.com/2019/04/blog-post_43.html
   http://esxatianasxesi.blogspot.com/2016/11/blog-post_8.html

   Διαγραφή
  3. Μπράβο Διηνέκη ! Ἐξαιρετικό τό θέμα ἀπό τό βιβλίο τοῦ Λεμπέση.

   Καί οἱ φωτό ἄριστος ἐπιλογή !

   Παιδιά,Δ Ι Α Β Α Σ ΤΕ ΤΟ. Ἀκόμη μία φορά,ἔχει τήν ἀξία καί σημασίαν του.

   Διαγραφή
 3. Ηλίθιοι είναι: «... τῶν γὰρ ἠλιθίων ἀπείρων γενέθλα ...»
  https://esxatianasxesi.blogspot.com/2018/01/blog-post_30.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις

  1. Καί πονηροί,σατανάδες κανονικότατοι ! Ἄλλως τε,ὁ βλάξ ἔχει ἀπόλυτο ἀνάγκη τήν πονηριά ὡς ἄμυνα τῆς βλακίας του...

   Διαγραφή
  2. Ἐξ οὗ ἕπεται τὸ ἀκλόνητον δόγμα: καὶ ἡ ἀνηθικότης εἶναι ἀποκλειστικὸν προνόμιον τῶν βλακῶν!
   Διαβάστε τις αναρτήσεις που σάς έδωσα. Τα λένε όλα...

   Διαγραφή
 4. Αυτό, το βάζουμε καλά στο μυαλό μας: https://esxatianasxesi.blogspot.com/2019/06/blog-post_201.html
  ΛΥΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή