" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021

Μισοῦν τήν Ἑλλάδα...

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, ΕΙΣΗΛΘΕ ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟ... 

 Μισοῦν τά πάντα πού σχετίζονται μέ τήν Ἑλλάδα ! Μισοῦν τήν Ἱστορία της,τόν Πολιτισμό της,μισοῦν τίς Ἐπιστῆμες πού γέννησε,μισοῦν κυρίως τήν Γλῶσσα ! Καί ξέρετε γιατί περισσότερο τήν Γλῶσσα; Διότι ΟΛΑ ἐξαρτῶνται ἀπό αὐτήν ! Τά ΠΑΝΤΑ,ἀπό τήν Σκέψιν,τόν Δημιουργικό Νοῦ πού τήν ἐπεξεργάζεται καί μέσῳ αὐτῆς Γεννᾷ τίς Ἐπιστῆμες,τόν Πολιτισμό καί κυρίως πού ἀναβιβάζει τόν ἄνθρωπο στό Πνευματικό ἐπίπεδο τοῦ Ἀνθρώπου ! 

Μισοῦν τήν Ἑλλάδα,ἀλλά ὅσο μῖσος,ὅση κακία,ὅσα σατανικά σχέδια καί νά μεταχειριστοῦν δέν πρὄκειται νά ἐπιτύχουν ΤΙΠΟΤΑ ! Ὁ λόγος; 

« Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἴνα δοξασθῇ ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου. Ἑλλάς γάρ μόνη ἀνθρωπογονεῖ, φυτόν οὐράνιον καί Βλάστημα θεῖον ἠκριβωμένον, λογισμόν ἀποτίκτουσα οἰκειούμενον ἐπιστήμην»

 Πρόσεξε, ἀγαπητό μου τέκνο, τήν γλώσσα ὅπως τήν πατρίδα σου. Μία λέξις μπορεῖ νά χαθῇ, ὅπως μία πόλις, ὅπως ἡ χώρα, ὅπως ἡ ψυχή.... Τί γίνεται ὅμως ὅταν ὁ λαός χάνει τήν γλῶσσα, τήν χώρα, τήν ψυχή του;...Μήν πιάνεις ξένη λέξιν στό στόμα σου...Ἕνας λαός πού ἔχει χάση τίς λέξεις του παύει νά εἶναι λαός... 
( Διαβᾶστε ὁλόκληρο τό θέμα ΕΔΩ)


Ἡ Πελασγική 

10 σχόλια:

 1. Συμφωνῶ ὅτι πρωτίστως μισοῦν τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν! Ἄλλωστε, ὡς γνωστόν, ἡ γλῶσσα εἶναι τό πρῶτον πού οἱ Μασσῶνοι Κ. Καραμανλῆς καί Γ. Ράλλης ἐκτύπησαν τό 1977, μέ τήν κατάργησιν τῆς ἁπλῆς καθαρευούσης, ἡ ὁποία ἔχει πολλά κοινά μέ τήν γλῶσσαν τῶν προγόνων μας, ὁπότε ὅσοι ἀπό ἐμᾶς τήν διδαχθήκαμε μποροῦμε νά διαβάσουμε καί τά συγγράμματα τῶν προγόνων μας. Ἐπιπλέον, ἡ ἁπλῆ καθαρεύουσα εἶναι εὔκολος καί ἑνιαία (καί ὄχι ἄλλοτε ἔτσι καί ἄλλοτε ἀλλιῶς). Ἐνῷ, μέ τήν εἰσαγωγήν τῆς «δημοτικῆς», ἡ ὁποία εἶναι «ἀλλαλούμ», χωρίς κανόνες δηλαδή, ὁ καθένας ὁμιλεῖ καί γράφει ὅπως θέλει, γεγονός πού τήν καθιστᾶ ἐξαιρετικῶς δύσκολον (γιά ὅποιον θέλει νά ἔχῃ κάποιαν συνέπειαν στά κείμενά του). Μέ τήν καινοτομίαν αὐτήν, οἱ Σατανισταί κατώρθωσαν σχεδόν νά κόψουν τό «νῆμα» πού ἑνώνει τίς νεώτερες γενεές μέ τούς προγόνους των καί κυρίως ἀπό τούς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, τούς ὁποίους οἱ ἐθνομηδενισταί μισοῦν θανασίμως. Ἔτσι, ἀκόμη κι ἐμεῖς πού διδαχθήκαμε πολύ καλῶς τήν Ἀρχαίαν Ἑλληνικήν, τήν ἔχουμε ξεχάσει καί δυσκολευόμεθα νά διαβάσουμε τήν Ἁγίαν Γραφήν καί τούς Ἁγίους Πατέρας ἀπό τό πρωτότυπον! Ὁ στόχος τῶν Μασσώνων ἐπετεύχθη! Οἱ αἱρέσεις καί ἡ Πανθρησκεία καλπάζουν, ἐνῷ τά ἰσχυρότατα ὅπλα ἐναντίον των (τά συγγράμματα τῶν Ἁγίων) ἔχουν σχεδόν ἀχρηστευθῆ (γιά τούς πολλούς)! Τό 1983, ὁ Ἀ. Παπανδρέου (κατ' ἄλλους, Παπαεβραίου) ἐπέβαλε καί τό μονοτονικόν. Ἔτσι, οἱ νέοι μας δέν δύνανται πλέον νά διαβάσουν κείμενα τῶν Πατέρων μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. «...μέ τήν κατάργησιν τῆς ἁπλῆς καθαρευούσης, ἡ ὁποία ἔχει πολλά κοινά μέ τήν γλῶσσαν τῶν προγόνων μας, ὁπότε ὅσοι ἀπό ἐμᾶς τήν διδαχθήκαμε μποροῦμε νά διαβάσουμε καί τά συγγράμματα τῶν προγόνων μας...»

  Ἔτσι ἀκριβῶς ! Γι᾿αὐτό πρόσθεσα τό θέμα :

  Πως μας αφαίρεσαν το “εργαλείο σκέψης”…Τα Αρχαία Ελληνικά.

  «Ἐργαλεῖο Σκέψεως» ἡ Ἑλληνική Γλῶσσα. Νομίζω πώς τά λέει ὅλα,αὐτό.

  Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Δημήτριε !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα καί πάλι, ἀγαπητή Πελασγική! Σέ συγχαίρω γιά τό φλέγον θέμα πού ἀνήρτησες. Θά ἤθελα νά διευκρινίσω τό «ἀλλαλούμ» τῆς «δημοτικῆς», πού ἀνέφερα στό ὡς ἄνω σχόλιόν μου. Πρό μερικῶν ἐτῶν, εἶπα σέ κάποιαν πανεπιστημιακόν τήν λέξιν «ὡμιλεῖτο». Ἐκείνη ἀμέσως μέ διέκοψε καί παρετήρησεν ὅτι, ἀντί τοῦ «ὡμιλεῖτο», «ἔπρεπε» νά πῶ «μιλιόταν»! Τότε τήν ἠρώτησα: «Καί πῶς θά ποῦμε ὅτι ἐπρόκειτο νά ἔλθῃ ὁ δεῖνα;» Αὐτό τήν ἔβαλε σέ σκέψεις. Ἐπίσης, παλαιότερα λέγαμε ὅτι «ἐπέκειτο νά λάβῃ χώραν τό τάδε γεγονός» καί ὅλοι καταλαβαίναμε. Γνωρίζει κανείς πῶς θά ποῦμε σήμερα τά παραπάνω; Μήπως «επίκειταν ...», «πρόκειταν» κ.λπ.; Ἐγώ πάντως δέν γνωρίζω! Ἄλλο παράδειγμα. Γνωρίζαμε παλαιότερα ὅλοι ὅτι, κατά κανόνα, τά ἐπιρρήματα σχηματίζονται μέ τήν κατάληξιν -ως: κακῶς, εὐκρινῶς, ἀσφαλῶς, διακαῶς, εὐθαρσῶς, ἀφιλοκερδῶς, ἐμφανῶς, προφανῶς, ἐπιτυχῶς, ἱεροπρεπῶς, συνεχῶς, ἀνελλιπῶς, εὐκλεῶς, εὐπρεπῶς κ.λπ. Πῶς θά τά ποῦμε αὐτά σήμερα, γιά νά εἴμεθα συνεπεῖς μέ τήν «δημοτικήν»; Μήπως «κακά», «εὐκρινά», «ἀσφαλά», διακαά κ.λπ.; Ἡ «δημοτική» ὄχι μόνον δέν «ἁπλοποίησε» τήν γλῶσσαν, ὅπως ἀρέσκονται νά λέγουν οἱ νεωτερισταί, ἀλλά τήν κατέστησε ἀπείρως δυσκολωτέραν, ἐφόσον, ἀντί τῆς ἐφαρμογῆς γνωστῶν κανόνων, πρέπει τώρα ὁ ὁμιλητής νά χρησιμοποιῇ εἰς κάθε περίστασιν ad hoc λέξεις. ἕν τρίτον παράδειγμα: Πρό ἐτῶν (τό 2002), ἔγραψε κάποιος γνωστός ἐπιστολογράφος εἰς τήν ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος»: «Μία Ἑλληνίδα πού εἶχε γυρίσει διωκόμενη ἀπό τό Κογκό κατάγγελε ὅτι ...», προφανῶς γιά ν' ἀποφύγῃ τό «κατήγγειλε», μή τυχόν καί χαρακτηρισθῇ ἀπό κάποιους ὡς «φονταμενταλιστής»! Ἀλλ' ὅταν χρησιμοποιοῦμε τήν Προστακτικήν τοῦ Ἀορίστου («κατάγγελε») εἰς τήν θέσιν τῆς Ὁριστικῆς («κατήγγειλε»), τότε τί θά χρησιμοποιήσουμε ὅταν χρειασθῇ ἡ Προστακτική; Θά μποροῦσε κάποιος νά γράψῃ ὁλόκληρον βιβλίον γιά τό ἐν λόγῳ «ἀλλαλούμ» πού μᾶς ἔχουν ἐπιβάλει οἱ ἐθνομηδενισταί.

   Διαγραφή
  2. Πραγματικῶς,μία δραματική κατάστασις. Καί ποῦ;Στήν γλῶσσα μέ τήν ὁποία,ὑποτίθεται πρέπει νά συνενοούμεθα ! Πῶς ὅμως,ἔτσι ὅπως τήν κατήντησαν;

   Αὑτό μέ τά ἐπιρρήματα καί εἰδικῶς ὅταν ἀκούω ἤ διαβάζω τό :προηγούμενα,μοῦ ἀνεβαίνει ἡ πίεσις !

   Ἕνα ἄλλο πάλι πού χρησιμοποιεῖται εὐρέως καί ἄκρως ἐκνευριστικῶς,ἡ ἀπάλειψις τοῦ -ν,ἀπό τό γ΄πληθ. πρόσωπο καί πολλές φορές μέ τό -ε στό τέλος : αὐτοί ἐρχόταν ἤ ερχότανε,ἀντί τοῦ ἔρχονταν !

   Ἤμαρτον Θεέ μου ! Τί καταστροφή !

   Τί βιβλίο;Τόμους,λέμε !

   Παρεμπιπτόντως,τό σημαντικότατο θέμα,ἐδημοσίευσε ὁ Διηνέκης,ὁ ὁποῖος ἐπανειλημμένως ἔχει ἀναφερθῆ στήν σημασία τῶν φωνῶν τῶν ῤημάτων.Καί μπράβο του ! Ἐγώ δέν μπορῶ νά πῶ ὅτι ἔχω καλή γνώσι τῆς Γραμματικῆς ( ἐξ οὖ καί τά λάθη πού κάνω καί στήν ὀρθογραφία....)
   Προσπαθῶ ὅμως,προσπαθῶ...

   Διαγραφή
  3. Καί κάτι τελευταῖον, ἄν καί θά μποροῦσα νά συνεχίσω ἐπί πολλές ὧρες. Ξέχασα ν' ἀπαντήσω στό ἐρώτημα πού ἔθεσα παραπάνω: «Ἀλλ' ὅταν χρησιμοποιοῦμε τήν Προστακτικήν τοῦ Ἀορίστου («κατάγγελε») εἰς τήν θέσιν τῆς Ὁριστικῆς («κατήγγειλε»), τότε τί θά χρησιμοποιήσουμε ὅταν χρειασθῇ ἡ Προστακτική;» Ἀπάντησις: Εἰς τήν θέσιν τῆς Προστακτικῆς Ἀορίστου σχεδόν ἅπαντες χρησιμοποιοῦν τήν Ὁριστικήν τοῦ Ἀορίστου, δηλαδή γίνεται πλήρης ἀντιστροφή τῶν ἐγκλίσεων! Ἔτσι, κατά κανόνα, ἀκοῦμε τά ἑξῆς φοβερά: «Ὑπέγραψέ το αὐτό τό ἔγγραφο, σέ παρακαλῶ» (ἀντί τοῦ ὀρθοῦ «ὑπόγραψέ το ...»), «ἀντέγραψέ το μιά στιγμή» (ἀντί τοῦ ὀρθοῦ «ἀντίγραψέ το ...», «ἐπέβαλε, σέ παρακαλῶ, τήν τάξιν ἐδῶ μέσα, χαμός γίνεται!» (ἀντί τοῦ ὀρθοῦ «ἐπίβαλε ...») κ.λπ.

   Διαγραφή
 3. Αρχή σοφίας , ονομάτων επίσκεψις

  Έθνος από το: έθος - ήθος - συνήθεια , δλδ ομάδα ατόμων με τις ίδιες συνήθειες , ήθη , έθιμα.

  Ήθη , έθιμα και συνήθειες για ένα κύριο σκοπό. Τη δια-κοινωνιακή συνουσία δλδ για το γάμο.

  Αυτά διαμορφώνουν και τις διαλέκτους-γλώσσες με μονή προοπτική την κάλυψη των υλικών αναγκών
  και σαρκικών επιθυμιών.

  Όλες οι γλώσσες διαμορφώθηκαν δλδ για να εξυπηρετήσουν τις βασικές υλικές ανάγκες
  και διαφοροποιούνται αναλόγως των τοπικών συνθηκών
  (και αυτό μετά τον πύργο της Βαβέλ , γιατί πριν ήταν 'χείλος εν',δλδ υπήρχε μόνο μία διάλεκτος-γλώσσα).

  Όλες εκτός από μία , την ελληνική , επειδή είναι αυτή που δόθηκε, Θεόθεν,
  στους ανθρώπους κυρίως για να ψάλλουν και δευτερευόντως να μιλούν ,
  επειδή ο άνθρωπος εξαρχής δεν μιλάει πολύ, αλλά διαννοείτε για την μεταξύ τους συνεννόηση.


  Οπότε πάλι βλέπουμε το μίσος του πονηρού κατά του Θεού , κατά την άποψή μου.


  Γεώργιος Γ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. « Όλες εκτός από μία , την ελληνική , επειδή είναι αυτή που δόθηκε, Θεόθεν,
   στους ανθρώπους κυρίως για να ψάλλουν και δευτερευόντως να μιλούν ,
   επειδή ο άνθρωπος εξαρχής δεν μιλάει πολύ, αλλά διαννοείτε για την μεταξύ τους συνεννόηση.


   Οπότε πάλι βλέπουμε το μίσος του πονηρού κατά του Θεού , κατά την άποψή μου.»

   Καί θά συμφωνήσω !

   Καλησπέρα άγαπητέ μου Γεώργιε !

   Διαγραφή
 4. Καποιοι απο εμας που ταχουμε τα χρονακια μας θυμομαστε οτι τα Ελληνικα τοπικα γλωσσικα ιδιωματα ηταν εντονα εως πολυ εντονα μεχρι και την δεκαετια του '60.Εκτοτε αρχισαν να υποχωρουν και η βασικη αιτια ειναι το ραδιοφωνο και ιδιως η τηλεοραση και ο τυπος που ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΑΝ οσο τιποτα αλλο την γλωσσα.Να κανω και μια αισιοδοξη σκεψη σε σχεσει με αυτους που λενε οτι υπονομευεται με τους πειραματισμους και τις ξενες επιρροες η γλωσσα. Ναι υπονομευεται!! αλλα επιδερμικα οχι ουσιαστικα και ο λογος ειναι οτι η Ελληνικη γλωσσα λογω της ετυμολογικης δομης της και ιδιως λογω της σχεσης μεταξυ σημαινοντος και σημαινομενου ειναι σχετικα ΑΔΥΝΑΤΟ να παραμορφωθει!!!!Αναπλαθεται ναι, δυσκολα ομως υπονομευεται. Ειτε με την καθαρευουσα(για μενα προτιμοτερη) ειτε με την δημοτικη (την καθημερινη γλωσσα) ειτε με τις ντοπιολαλιες η Ελληνικη παραμενει παντα ενιαια και ζωσα.Οι οποιες προσμιξεις την δυναμωνουν δεν την υποστελουν αφου ο κορμος της παραμενει αρραγης. Η Ομηρικη γλωσσα σε επιπεδο ετυμου ειναι η ιδια και απαραλλαχτη ακομα και με την τρεχουσα δημοτικη. Το περιτυλιγμα αλλαζει. Καπου ο κορυφαιος γλωσσολογος Τσατσομηρος ομως λεει οτι υπαρχει και ενας κινδυνος για την Ελληνικη Γλωσσα. Η αναπτυξη και η εξελιξη της μπορει να γινει μονο απο συνειδητοποιημενους και φυσει ελληνες.Ενας ξενος μπορει ισως να ομιλει την Ελληνικη δυσκολα ομως μπορει να την αναπτυξει και να την εξελιξει οταν ο ιδιος δεν εμφορειται απο τα Ελληνικα διαχρονικα ιδεωδη!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ μου Θαλῆ,νομίζω πώς ἡ ζημιά πού ἔχουν κάνη στήν γλῶσσα μας,εἶναι καταφανής.Αὐτό μπορεῖς νά τό διαπιστώσῃς κυρίως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως,ὄπου τό λεξιλόγιο τῶν νέων ἀνθρώπων ( ἕως καί 30 χρονῶν ἀκόμη) εἶναι πάρα,μά πάρα πολύ φτωχό ! Ἐν τῷ μεταξύ,αὐτό πού συμβαίνει μέ τά ῥήματα καί τίς φωνές (ῥῖξε μία ματιά στά σχετικά θέματα πού ἔχει δημοσιεύση ὁ Διηνέκης),εἶναι φοβερό !

   Ἐπίσης οἱ ἐπισημάνσεις πού κάνει ὁ ἀγαπητός Δημήτριος,ἀνωτέρῳ,πρέπει νά μᾶς βάζουν σέ μεγάλη ἀνησυχία γιά τό μέλλον τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης.

   Γράφεις πώς ἡ συμβολή τοῦ τύπου ( ἐντύπου,ἡλεκτρονικοῦ καί ραδιοφώνου-τηλεοράσεως ) ἐξάλειψαν τά τοπικά γλωσσικά ἰδιώματα.Δέν νομίζω.Ἄν ἀκούσῃς βολιώτες (καί μικρές ἡλικίες) νά ὁμιλοῦν μεταξύ τους,θά καταλάβῃς.Τό ἴδιο καί μέ τούς Θεσσαλονικεῖς.
   Τέλος πάντων,δέν εἶναι κακό αὐτό.Εἶναι καλό νά βλέπῃ κανείς πώς οἱ ἀντοχές τῶν κοινωνιῶν,σέ ἐπίπεδο παραδόσεως,εἶναι καλές.Εὐοίωνο,θά ἔλεγα.προσωπικῶς μ᾿ἀρέσει νά βλέπω τίς τοπικές κοινωνίες καί τίς παραδόσεις τους νά ἀνθίστανται στό χρόνο...

   Ἐν κατακλείδι,ἡ ζημιά ἔχει γίνη.Σκέφτεσαι αὐτές τίς γλωσσικά φτωχές γενιές τί θά μεταφέρουν στά παιδιά τους;;'Εάν δέ προσθέσεις καί τόν βρωμερό ῥόλο τῶν μμε,τότε...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Θαλῆ !

   Διαγραφή