" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

Θά ἔπρεπε ἡ ἀστυνομία ν᾿ἀνήκῃ σέ μία σατανική λατρεία; ( Μασσωνία )

Κρυμμένο σέ κοινή θέα. Τό μοτίβο σκακιέρας ἀνήκει στήν μασσωνία. Ὅπως ὅλα τά κοινωνικά μας ἱδρύματα, ἡ ἀστυνομία ἔχει ὑπονομευτῆ ἀπό τό καρτέλ τραπεζιτῶν Rothschild.

Ποτέ δέν φάνηκε νά ἔχῃ σημασία μέχρι τώρα πού ἐπιβάλλουν τήν ψευδο-πανδημία καί τήν κομμουνιστική (σατανιστική) καταπίεση πού ἀντιπροσωπεύει.

Ἡ σχέσις μεταξύ ἐπιβολῆς τοῦ νόμου καί τοῦ τεκτονισμοῦ εἶναι ἀναμφισβήτητη

ἀπό τόν James E. Buchanan III 

(henrymakow.com)

Ἡ σχέσις μεταξύ τοῦ ὁρκισμένου προσωπικοῦ ἐπιβολῆς τοῦ Νόμου καί τῆς Στοὰς,εἶναι ἕνα θέμα πού σπάνια συζητεῖται,σ᾿ὁποιονδήποτε κύκλον.

( Ἡ γυναῖκα-ἀστυνομικός τοποθετεῖ ἕνα τσιμεντόλιθο στήν πυραμίδα ἔξω ἀπό τήν ἕδρα τῶν κεντρικῶν τῆς ἀστυνομίας τοῦ Τορόντο στό College Ave) 

( Σημ. Πελασγ. Μᾶλλον τοῦ ξέφυγε τοῦ ἀρθρογράφου καί κάτι ἀκόμη,ἔξω ἀπό τό συγκεκριμένο κτήριο. Αὐτό : 

Ἕνας ὀβελίσκος ἔξω ἀπό τά κεντρικά τῆς ἀστυνομίας τοῦ Τορόντο. Γύρω ἀπό αὐτόν οἰ φράσεις : «Νά ὑπηρετῶ καί νά προστατεύω». Πιό δυνατά δέν μποροῦσαν νά τό φωνάξουν.Ὁ ἀστυνομικός δοῦλος τῆς μασσωνίας τήν ὑπηρετεῖ καί τήν προστατεύει ! ! !  ΕΔΩ
 

Ὅσο μυστικοπαθεῖς εἶναι οἱ μασσῶνοι τῆς στοᾶς,ἐξίσου καί ἀναμφισβήτητα πιό μυστικός εἶναι ὁ κόσμος τῆς ἐπιβολῆς τοῦ νόμου στό σύνολο τοῦ πεδίου ἐφαρμογῆς καί τοῦ βασικοῦ του χαρακτῆρα.

Κατανοώντας τό γεγονός ὅτι ἡ μασσωνία εἶναι μία μυστικοπαθής κοινωνία «πού βασίζεται στόν ὄρκο», καί ἡ ὁποία στηρίζει αὐτή τήν μυστικότητα πλήρως,βασισμένη ἀπό ὅλα τά μυημένα μέλη της γιά τήν ἀπόκρυψιν μυστικῶν πού τούς ἔχουν δοθῆ,γιατί ἐπιτρέπεται σέ κάποιους ὁρκισμένους ἂξιωματούχους τῆς ἀστυνομίας νά γίνεται μέλος μιᾶς μασσωνικῆς στοᾶς;

Κάθε ἀξιωματοῦχος τῆς ἀστυνομίας ἔχει ἤδη ὁρκιστῆ νά προστετεύῃ καί νά ὑπηρετῇ τήν ἀσφάλεια τῶν ἀντιστοίχων κοινοτήτων,πολιτειῶν,χωριῶν,ἐνοριῶν,πόλεων,δήμων ὅπου ὑπηρετεῖ.

Τό νά εἶσαι μέλος τῆς Ἀστυνομίας καί μέλος τῆς μασσωνικῆς στοᾶς εἶναι σίγουρα μία σίγκρουσις συμφερόντων. Ἀστυνομία καί μασσωνία περπατοῦν χέρι-χέρι.

Ἀκριβῶς ὅπως κάθε ἀστυνομικός πρέπει νά τηρῇ τούς ὅρκους του ὡς ὑπηρέτης τῆς ἀσφάλειας καί τῆς προστασίας,πρέπει ἐπίσης νά τηρῇ τούς ὅρκους πού ἔκανε στήν ἀντίστοιχη στοά πού ἀνήκει. Τί θά συμβῇ ἄν οἱ ὄρκοι τῆς στοᾶς ἔρθουν σέ σύγκρουσι μέ τούς ὄρκους καί τά καθήκοντα τοῦ ἀστυνομικοῦ; 

Κατανοώντας τό γεγονός ὅτι αὐτές οἱ κλειστές κοινωνίες φροντίζουν τήν δική τους προστασία,εἶναι ἀσφαλές νά ὑποθέσουμε πώς πολλοί ἀστυνομικοί,οἱ ὁποῖοι εἶναι καί μασσῶνοι,εἶναι ἐλεύθεροι νά ὑπερβοῦν τόν νόμο; 

Γνωρίζετε κάποιον πού εἶναι ἀστυνομικός καί μασσῶνος ...ἤ ...ὑπηρετεῖτε τήν ἀντίστοιχη κοινότητά σας ὡς ἀστυνομικός ἐνῷ εἶστε ἐπίσης καί μέλος μασσωνικῆς στοᾶς ; 

περισσότερα σήματα,ἐδῶ

henrymakow.com

Νά λοιπόν ἕνα τόσον φυσιολογικό καί λογικότατον ἐρώτημα-ἀπορία,πού ἐξάγεται ἀπό τό ἀνωτέρῳ θέμα καί τό ὁποῖο δέν ἔχω διαβάσῃ κάπου. Ἐδῶ στήν Ἑλλάδα ἀναρωτήθηκε ἄρα γε κάποιος τά εὐνόητα γιά τήν σχέσιν Ἀστυνομίας καί μασσωνίας ἤ θεωρεῖται κάτι κοινότυπον; Διότι,δυστυχῶς δέν εἶναι λίγες οἱ μαρτυρίες,φωτογραφίες καί παρουσίες ἀστυνομικῶν σέ  μασσωνικές ἐκδηλώσεις,φανερές ἤ κρυφές...

Δέν εἶναι λίγες οἱ βραβεύσεις ἀστυνομικῶν,ἀνωτέρων μάλιστα,ἀπό παρόμοιες μυστικές ὁργανώσεις. Ἔχει ἀναρωτηθῇ ποτέ κανείς,ὄχι ἀπό τούς ἁπλούς ἀνθρώπους ἀλλά ἀπό ἄτομα πού κατέχουν θέσεις κρατικές,πόσο θεμιτό μπορεῖ νά εἶναι γιά ἀστυνομικούς νά ὑπηρετοῦν πέραν τοῦ εὐνοήτου καθηκοντός τους καί τόν ὄρκο μιᾶς μασσωνικῆς στοᾶς; 

Ἀλλά,τί λέω ; Ὅταν γιά νά λάβῃ κανείς στήν Ἑλλάδα τό ὁποιοδήποτε ἀξίωμα πρέπει νά ἔχῃ,ἀπαραιτήτως,περάσῃ τό κατώφλι μιᾶς στοᾶς; ! 

Ἐκδήλωσις τῆ μεγάλης στοᾶς τῆς ἑλλάδος,δωρεά καί τιμή στήν πυροσβεστική.Μέγας διδάσκαλος Μ. Ματτές καί ἀντιστράτηγος Πυροσβεστικῆς Κυριακόπουλος. Περισσότεροι ἀπό 1000 ἐλευθεροτέκτονες παρευρέθησαν στήν ἐκδήλωσιν ἀπό ἐδῶ

ἀπό ἐδῶ

Υ.Γ. Ἀπαραίτητος συμπλήρωσις τοῦ θέματος,μέ τήν ἐγκύκλιον τοῦ πρώτου Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος,ἡ ὁποία ἀφοροῦσε τόν χῶρο τοῦ Δημοσίου καί τήν σχέσιν του μέ τίς μυστικές ἑταιρεῖες. Νά εὐχαριστήσουμε τόν ἀγαπητό σχολιαστή πού μᾶς θύμισε τήν συγκεκριμένη ἐγκύκλιον ἡ ὁποία θά ἔλεγα πώς ἀποτελεῖ μία τρανή ἀπόδειξις γιά τόν λόγον ( ἕναν ἐπί πλέον ) τόν ὁποῖο ἀπεφασίσθη ἡ δολοφονία του.Ἀλλά πρωτίστως νά ἐπισημάνουμε τό αὐτονόητο,ὅπως ἀκριβῶς ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ἔθεσε : 

«θέλετε αποδείξει το ασυμβίβαστον των δύο όρκωνήγουν του υπηρετείν το Κράτος, και υπηρετείν μυστικήν Εταιρείαν»


Εγκύκλιος αρ. 2953
H Εγκύκλιος αυτή υπογράφηκε απο το Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια τον Ιούνιο του 1828 . Την χαρακτήρισε μυστική εγκύκλιο και περιγράφει τις καταστρεπτικές ενέργειες των Μυστικών Εταιρειών (δηλ. της Μασονίας). Ορίζει και νομοθετεί οτι κανείς Δημόσιος υπάλληλος δεν μπορεί να είναι μέλος αυτών των εταιρειών αν θέλει να συνεχίσει να είναι υπάλληλος του κράτους.

Αριθ. 2953
Μυστική Εγκύκλιος
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρός το Πανελλήνιον

Πρός τούς κατά το Αιγαίον Πέλαγος και την Πελοπόννησον Εκτάκτους Επιτρόπους και τους Αρχηγούς των κατά ξηράν και θάλασσαν Δυνάμεων.

Γνωρίζει η Κυβέρνησις, ότι Πολίται τινές επιμένουν πιστεύοντες και τους άλλους πείθοντες, ότι αι μυστικαί Εταιρείαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εις την Πατρίδα, ή τουλάχιστον Αιγίδα υπό την οποία συνδεόμενοι μεταξύ των άνθρωποι διά μυστικών δεσμών δύνανται να απολαύσωσιν εντός Πατρίδος των και διά της ξένης επιρροής αξιώματα, τιμάς, και το πλέον τύχην, ό εστί χρήματα.

Όσον και αν ελεεινολογή η Κυβέρνησις την απειρίαν των Ελλήνων των από τοιαύτας εισηγήσεις παρασυρομένων δεν ήθελε δώσει τήν προσοχήν της, άν δέν ήτο καταπεπεισμένη πόσον όλέθρια άποτελέσματα δύναται νά φέρη είς τήν κρίσιμον ταύτην στιγμήν ή περί τούτων γνώμη, τήν όποίαν οί έχθροί τής Ελλάδος ήθελον συστήσει καί τόν Κόσμον, και είς τάς Εύρωπαϊκάς Κυβερνήσεις.

Αν ή Ελλάς έγκατελείφθη άπό τό 1821 έως τόν Ιούλιον μήνα του τελευταίου έτους, τούτο προήλθε διότι οί εχθροί της τήν παρέσταιναν αδιακόπως πρός τους Βασιλείς, ώς λαόν έπαναστατωθέντα καί άγωνιζόμενον ύπό τήν διεύθυνσιν καί ύπό τούς σκοπούς Μυστικών Εταιρειών, όθεν έπήγασαν αί Kαταστροφαί της 'Ισπανίας και Ιταλίας.

Εύκολον ήτο αναμφιβόλως να αναιρεθή ή σφαλερά αυτή δόξα. μ'όλον τούτο εχρειάσθησαν ολόκληρα επτά έτη βασάνων και δυστυχιών είς αναίρεσίν της. Μόλις ανηρέθη, καί ενώ ή Ελλάς άρχίζει νά λαμβάνη δείγματα εύνοίας καί καλοκαγαθίας έκ μέρους τών Συμμαχικών Δυνάμεων, οί έχθροί της θέλουν πάλιν τήν παραστήσει ώς υπεξούσιον τών Μυστικών Εταιρειών, καί είς άπόδειξιν τούτου θέλουν φανερώσει, ότι υπό διαφόρους ονόμασιν αί Εταιρείαι αυταί υπάρχουν καί πολλαπλασιάζονται μεταξύ των εν τοίς πράγμασι και τής πολιτικής τάξεως, και της στρατιωτικής δυνάμεως, ίσως καί αύτού του στόλου.

Τόσον ουσιώδες θεωρεί τούτο η Κυβέρνησις ώστε μή εγκρίνουσα να δείξη διά τινος δημοσίου καί επισήμου πράξεως την ύπαρξιν αυτού του κακού, εκπληροί διά του τύπου της παρούσης εγκυκλίου το χρέος, το οποίον δεν ημπορεί να παραμελήση χωρίς να καθυποβληθή είς βαρυτάτην εύθύνην. Τω όντι τοιούτον δημόσιον έγγραφον μεταξύ τών Πολιτικών, οί οποίοι επιμένουσι να μήν παραχωρώσιν είς τήν Ελλάδα έντιμον μέλλον , ήθελε χρησιμεύσει ώς μέσον του να αποδείξωσιν ότι οί Βασιλείς διά τών ευεργεσιών των υποθάλπουσιν είς την Ελλάδα τόν εχθρόν, τον οποίον και αλλαχού, και εις τας ιδίας των Επικρατείας πολεμώσι.

Η παρατήρησις αυτη, Κύριοι, σας διδάσκει μέ πόσην φρόνησιν καί οξυδέρκειαν απαιτείται ή έκπλήρωσις τής ακολούθου παραγγελίας τής Κυβερνήσεως.

Θέλετε κοινοποιήσει διά ζώσης φωνής είς τούς υπαλλήλους σας ή τούς υπό τήν όδηγίαν σας άξιωματικούς, τό περιεχόμενον τής παρούσης, καί θέλετε τούς κάμει νά σας φανερώσουν αν άνήκουν είς καμμίαν τών Μυστικών Εταιρειών, ή όχι.

Αν είναι τό πρώτον θέλετε τούς παρατηρήσει, ότι εάν είς τήν παρελθούσαν κατάστασιν τής αναρχίας, καί τής αταξίας ήταν ίσως άναγκαίον είς τούς πολίτας νά ζητήσωσι προσωπικήν ασφάλειαν διά του δεσμού μυστικής τινος Εταιρείας, ο δεσμός ούτος διαλύεται καθ' ήν στιγμήν ο τού νομίμου όρκου καί πρός την Κυβέρνησιν, και πρός τους Νόμους, χορηγεί είς ένα έκαστον και είς όλους, όλας τας απαραιτήτους ασφαλείας.

Από τοιαύτην αρχήν ορμώμενοι ευκόλως, θέλετε αποδείξει το ασυμβίβαστον των δύο όρκων, ήγουν του υπηρετείν το Κράτος, και υπηρετείν μυστικήν Εταιρείαν, της οποίας ο σκοπός είναι ώς επί το πλείστον άγνωστος είς τους Εταίρους.

Αν λοιπόν οι υπάλληλοί σας ή οι υπό την οδηγίαν σας αξιωματικοί ανήκουσιν είς τίνα Εταιρείαν, ανάγκη να παραιτηθώσι, και περί τούτου οφείλεις να μας βεβαιώσης. Εξ εναντίας θέλετε τους εξηγήσει τους κινδύνους είς τους οποίους εκτίθενται πλανώμενοι από ολίγους τινάς όλως διόλου εις τα τοιαύτα ενασχολούμενους. Από την κατηγορίαν των Εταιρειών των μή συμβιβαζομένων με τα κατά Νόμους καθεστώτα δεν αποκλείομεν και την πρό αιώνων γνωριζομένην υπό τω ονόματι της Αδελφοποιείας, ή Αγάπης.

Παραγγέλεσθε, Κύριοι, κατ' επανάληψιν να κάμετε χρήσιν της κοινοποιήσεως ταύτης κατά τόν συνετώτερον και ωφελιμώτερον τρόπον.
Προθύμως η Κυβέρνησις θέλει δεχθή τάς ειδοποιήσεις, όσας εν καιρώ και τόπω θέλετε δυνηθή να την χορηγήσετε.

Εν Πόρω τή 8 Ιουνίου 1828

Ο Κυβερνήτης

Ι. Α. Καποδίστριας

Κατόπιν ακολούθησε η Εγκύκλιος αρ. 4286 όπου γίνεται νόμος του κράτους με τύπο όρκου των Δημοσίων υπαλλήλων στις 26 Αυγούστου 1831, λίγους μήνες πριν την δολοφονία του

Καρζής Νικόλαος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
Διαχειριστής της ιστοσελίδας

Διαβάζουμε ἐπίσης :28 σχόλια:

 1. Διερωτώμαι σε ποιον βαθμό άραγε... ... ... «ανυψώθηκε» / γκρεμοτσακίστηκε ο... ... ... πασίγνωστος «Βλάχος» τής ΕΛ.ΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διηνέκη,γιά τούς δολιχοκέφαλους πού λέγαμε.

   Μιχαήλ Ματτές,Μέγας Διδάσκαλος τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος !

   https://www.grandlodge.gr/

   Τό παίζουν καί ...χριστιανοί...

   Διαγραφή
  2. Έτσι ακριβώς! Ένας δολιχοκέφαλος... άνευ προηγουμένου ο τύπος...
   Ε, ρε τι γίνεται...
   Λίγη παρατηρητικότητα χρειάζεται μόνον...

   Διαγραφή
  3. Τό σχόλιο τοῦ 12:31 μ.μ.,πῶς τό βλέπεις;

   Διαγραφή
  4. Άναρθρη κραυγή είναι ή ολοκληρωμένη πρόταση;

   Διαγραφή
  5. Ὅταν σοῦ ἔγραψα τό σχόλιο καί τό ξανακύτταξα,ἀντελήφθην τί ἐννοεῖ μέ τό πρῶτο μέρος...

   Θά καταλάβῃς ἀπό τήν ἀπάντησιν πού τοῦ ἔδωσα. Ἡ Νίνα,τό εἶχε γράψῃ στό φ/β.θυμᾶσαι;

   Διαγραφή
 2. μααααλιστα τα πουλακια μου ετσι εεεε?
  καλα θα τα πουμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Οχι μονο η αστυνομια αλλα το συνολο του κρατους(ιδιως στην κορυφη) ειναι διαβρωμενο απο πολυπλοκαμες μυστικες οργανωσεις καθε ειδους που ΠΑΣΙΦΑΝΩΣ πλεον προαγουν σκοπους εξω απο το Συνταγμα!!! Και καλα δεν ντρεπονται ολοι αυτοι οι αντιστρατηγοι των ενοπλων δυναμεων και πανε και προσκυνανε τους υπονομευτες??? Οκ δεν ντρεπονται!!! Εμεις ο λαος τι κανουμε??........ Ενημερωση, αφυπνιση, εγερση συνειδησεων ΟΚ αλλα θα χρειαστουν πολλοι σαν τον Ρηγα Φερραιο για να επουλωθει η πληγη που αφησε ο εφησυχασμος, ο διορισμος, η θρησκοληψια, η δηθεν ειρηνοφιλια, ο Κομμουνισμος,η κομματοκρατια, η εγκαταλειψη της Αυταρκειας, ο αφοπλισμος, και, και, και!!!! keep walking λοιπον!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τί κάνει ὁ λαός;

   « Περισσότεροι ἀπό 1000 ἐλευθεροτέκτονες παρευρέθησαν στήν ἐκδήλωσιν...»

   Κῦττα τήν φωτό ἀπό τήν ἐκδήλωσιν,μέ τόν κόσμο :
   https://www.tribune.gr/wp-content/uploads/2019/04/megali-stoa-caravel.jpg

   Τώρα,συνεχίζεις νά ἔχῃς ἀπορίες,σχετικῶς μέ τό τί κάνει ὁ λαός; Νά ἤξερες πόσοι βρίσκονται μέσα σέ τέτοιες στοές ! Ἄσε τούς ῥοταριανούς συλλόγους πού θεωροῦν ( ὁ κόσμος) ὅτι εἶναι τιμή τους ν᾿ἀνληκουν σ᾿αὐτό τόν «φιλανθρωπικό» σύλλογο μέ τό «θεάρεστον ἔργον» !

   Παρακαλοῦν νά μποῦν σέ τέτοιες ὁργανώσεις,Θαλῆ ! Ἄστα νά πᾶνε...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !


   Διαγραφή
  2. « Εμεις ο λαος τι κανουμε??........ »

   https://europost.gr/chamos-sto-tektoniko-megaro-thessalonikis-i-mystiki-diadikasia-kai-o-ypertatos-skopos-ta-kala-krymmena-mystika-ton-massonon-poy-apokalyfthikan-otan-anoixan-tis-portes-toys-sto-koino-foto/

   Πῶς τό βλέπεις,ἀγαπητέ μου Θαλῆ;

   ...............

   Διαγραφή
  3. Thales ἔγραφες αὐτά τὸ σωτήριο ἔτος 17 Μαΐου 2019. Ἐλπίζω νὰ θυμᾶσαι.

   Ἡ θρησκοληψία ἀνήκει σὲ ὅσους δὲν βλέπουν τὰ σημάδια τοῦ καιροῦ μας.

   Ὁ ὀρθολογισμὸς ὁδηγεῖ στὴν καταστροφή τοῦ κόσμου. Ἄπειρος ὀρθολογισμὸς ἐπικρατεῖ στὸ μυαλὸ τῶν Σιωνιστῶν γιὰ

   αὐτὸ καταστρέφουν τὸν ἄνθρωπο ἀφοῦ πρῶτα τὸν ἔχουν μησίσει. Ἕνα βιβλίο ποὺ μιλάει γιὰ τὸν ὀρθολογισμὸ τῶν

   Ἑβραίων εἶναι : Ὁ Καπιταλισμὸς τῶν Ἑβραίων τοῦ Max Weber, ἕνα ἀπὸ τὰ καλλύτερα βιβλία ποὺ ἔχω διαβάσει

   καὶ πολὺ προχωρημένης σκέψης. Μπερδεύεις τὸ πραγματισμὸ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων μὲ τὸν ὀρθολογισμό.

   Ἂν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἦταν ὀρθολογιστὲς δὲν θὰ εἴχαμε οὔτε Μαραθώνα, οὔτε Σαλαμίνα, οὔτε Θερμοπῦλες.

   Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἦταν πραγματιστὲς καὶ θεοσεβούμενοι. Ἡ τραγωδία φανερώνει αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ πρᾶγμα,

   τὰ ὅρια τοῦ ἀνθρώπου καὶ ποὺ πρέπει νὰ ὑποχωρήσῃ γιατὶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα τὸν λόγο ἔχει ὁ Θεός.

   Μπορεῖ νὰ εἶσαι ἄθεος, αὐτὸ εἶναι δικαίωμα τοῦ καθενός, ἀλλὰ μὴν μπερδεύεις τὴν Καινὴ Διαθήκη

   μὲ τὴν ἱστροία τῶν γιαλαντζὶ περιούσιων. Ὁ περιούσιος λαὸς εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ φυλή.

   θὰ πρέπῃ νὰ διαβάσῃς προσεχτικὰ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννη καὶ τὸ ἀπόκρυφο Εὐαγγέλιο τοῦ

   Νικοδήμου, ἀπὸ ἐγκυκλοπεδικῆς ἄποψης, γιατί κάποια σημεῖα τὰ κρύβουν οἱ τραγόπαποι, τὸ χειρότερο εἶδος μισάνθρωπου

   ποὺ ἔχει βγάλει ὁ τόπος αὐτός, μὲ φωτεινὲς ἑξαιρέσεις τὰ γεροντάκια

   ποὺ λένε σοφὰ πράγματα, ὅπως τὸν Κοσμὰ τὸν Αἰτωλὸ καὶ κάποιους ἄλλους.

   Μπαίνεις στὴν ἁπλοϊκὸ συλλογισμὸ ἐμεῖς ὁ λαὸς τί κάνουμε; Ξέρεις πόσες χιλιᾶδες φορὲς τὸ ἔχω διαβάσει σὲ σχόλια;

   Ἀναρίθμητες. Ὁ λαός, ἀνέκαθεν ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων εἶναι ἕνα ζυμάρι ποὺ τὸ πλάθεις ὅπως θέλεις,

   ἔχοντας τὴν ἐξουσία καὶ τὸ χρῆμα. Ἔχεις ἐσὺ ἢ κάποιος ἄλλος ποὺ λέει αὐτὸ συνέχει κάποιο ἀπὸ τὰ δύο;

   ΟΧΙ. Ὁπότες ὁ ἱσχυρισμός σου δὲν εἶναι ὀρθολογιστικὸς γιὰ νὰ χρησιμοποιήσῳ τὸ δικό σου λεξιλόγιο.

   Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ὅπως καὶ κάθε λαὸς στὴν ΓΗ θὰ συνεχίζῃ νὰ κινῆται ἐκεῖ ποὺ τοῦ λένε οἱ τσοπάνηδες.

   Πρόβλεψη; Τίποτες λιγότερο, τίποτες περισσότερο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ λέει ἡ Ἀποκάλυψη.

   Σοῦ φαίνεται θρησκοληψία περιμένοντας τὴν καταστροφή; Ναί, εἶναι σύμφωνα μὲ τὸν ὀρθολογισμό σου.

   Διότι τὰ μέχρι τώρα γεγονότα ἔχουν πιστοποιήσει ὅλα ὅσα ἔχουν γραφτεῖ. Ἡ πραγματικότητα ὅμως εἶναι ἄλλη.

   Γιὰ αὐτὸ ἐγὼ εἶμαι πραγματιστὴς καὶ ὄχι ὀρθολογιστής.

   ----------------------------------------------------------------------------------


   Ενα ενημερωτικο κατα την γνωμη μου σχολιο. Ο Αγγλοσαξονικος κυριως τυπος ειναι γεματος απο μαυρες προβλεψεις "τελειως τυχαια" παντα για τους γεωπολιτικους αντιπαλους της Δυσης.Παλαιοτερα το ιδιο κανανε οι κομμουνιστικες εφημεριδες επι Σοβιετ.Αυτοεπιβεβαιουμενες προφητειες λεγονται.Ειναι ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ψυχολογικου πολεμου που ωθει τα πραγματα στο σημειο που θελουν οι εξουσιαστες.Στηριζεται η μεθοδος αυτη στην ταση του ανθρωπινου μυαλου να βρισκει ετοιμοπαραδοτες λυσεις σε προβληματα που απαιτουν πολυπλοκη και ορθολογικη σκεψη.Δημιουργειται απο τον εχθρο μια ευπεπτη και ευοιωνη συνηθως προσδοκια και αμεσως τα απαιδευτα και συνηθως ανατολιτικα και ραθυμα μυαλα την υιοθετουν ανοιγοντας ασυνειδητα δρομους στην καθημερινη πολιτικη και δραση.Ειναι η αγαπημενη μεθοδος των παγκοσμιοποιητων και των παραγωγων τους.Αθελητα και πολλοι που δεν ανηκουν στον πυρηνα των συνωμοτων ακολουθουν την προσδοκια και τις επακολουθες προβολες της στην δραση και στην πολιτικη. Η μεθοδος αυτη ειναι η κατ εξοχην πολιτικη των προφητων της Παλαιας Διαθηκης αλλα και των ομογαλακτων τους της Νεας Διαθηκης.Οπου υπαρχει θεοκρατια και ανορθολογισμος οπου απουσιαζει η Ελληνικη Κοσμοθεαση εκει ενδημουν οι προφητες και οι ιδεοληψιες που συνηθως ακυρωνουν και αναστελλουν την πολιτικη δραση.Υποπαραγωγα της μεθοδου των αυτοεπιβεβαιουμενων η αυτοεκπληρουμενων κατ αλλους προφητειων-προσδοκειων ειναι οι ψιθυριστες και τα παπαγαλακια του χρημ/ριου και της πολιτικης.Φαινεται επισης οτι εχει επιστημονικη βαση το γνωστο "λεγε λεγε το κοπελι κανει την κυρα και θελει".

   Διαγραφή
  4. Ἀγαπητέ Δημόκλιτε,ἔβαλες τό σχόλιο τοῦ Θαλῆ,στό τέλος τοῦ δικοῦ σου σχολιασμοῦ/ἀπαντήσεως καί ἴσως κάπου μπερδευτοῦν οἱ ἀναγνῶστες.Ἐν τάξει,ὅταν τά διαβάσουν καί τά δύο,θά καταλάβουν.

   Εἶναι,ὅμως πολύ ὡραία ἡ άνάλυσις πού κάνεις περί ὀρθολογισμοῦ καί πραγματισμοῦ.Θά ἔλεγα,βεβαίως πώς συμφωνῶ μαζύ σου.Ἄλλως τε μία «διαφωνία» τήν εἶχα ( ἄν θυμᾶμαι καλῶς) μέ τόν Θαλῆ,στό ἐν λόγῳ σχόλιό του,κυρίως γιά τό θέμα τῆς Πίστεως. ( θά τό ψάξω μήπως τό ᾿βρῶ...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Δημόκλιτε !

   Διαγραφή
  5. Τελικῶς τό βρῆκα τό σχόλιον τοῦ Θαλῆ,ἐδῶ : http://sxolianews.blogspot.com/p/50-6.html

   Προφανῶς,δέν εἶναι αὐτό στό ὁποῖο εἶχα ἀπαντήση,ἀλλά κάποιο ἄλλο σχετικόν ἐπίσης μέ θέμα πίστεως.

   Διαγραφή
 4. Μπα γου δο. Τα λεγαμε απο το '80 αλλα εσεις οι μικροαστοι κοιτουσατε να μπειτε στο δημοσιο. Ταγαρια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κάτι τέτοιο,μέ τό ἀρχικό σου,ἔγραψε καί κάποια βουλευτής καί ἔλαβε τά ...δέοντα...

   Ἔ ; Ἤ ὄχι;

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 5. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ11 Φεβρουαρίου 2021 - 1:34 μ.μ.

  καλησπέρα σας, χωρίς ν' αμφιβάλλω καθόλου για την σχέση της μασονίας με όλα τα σώματα ασφαλείας, τα σήματα της αστυνομίας των ηπα δεν πρέπει ν' αντιστοιχούν στα πραγματικά. Έχω ξαναδεί πολλές φορές στο παρελθόν αυτές τις φωτο, αλλά αν κάνεις αναζήτηση ανα πολιτεία τ' αποτελέσματα είναι τελείως διαφορετικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. State of Hawaii Public Safety ( https://en.wikipedia.org/wiki/Hawaii_Department_of_Public_Safety#/media/File:Hawaii_Department_of_Public_Safety_Sheriff_Division.jpg)

   εἶναι ὁργάνωσις πού ἀποτελεῖται ἀπό ὁρκισμένους ἀξιωματικούς τῆς ἀστυνομίας.Ἔχει 355.000 μέλη. είναι αστυνομικά σωματεία ή / και αδελφικοί οργανισμοί, καθώς το FOP διαθέτει και Εργατικά Στοιχεία και Αδελφικά Στοά, και περιγράφει τον εαυτό του ως «οργανισμό εκπροσώπησης μελών πλήρους υπηρεσίας» ( https://en.wikipedia.org/wiki/Fraternal_Order_of_Police).
   Σ᾿αὐτό ἀνήκει καί ἡ ALABAMA STATE TROOPER MASONIC LODGE POLICE.

   Ἄστα μήν τά ψάχνεις.Χαμός γίνεται στό Ἀμέρικα ! Ἀλλά κι᾿ἐδῶ,ἄν ἔχῃς ὄρεξη νά τό ψάξῃς,θά ἐκπλαγῇς μέ τό τίγίνεται ἀπό μυστικές ὁργανώσεις,συλλόγους,ἀδελφότητες,ροταριανούς,μεγάλες ἀνατολές,«ἀνθρώπινα δίκαια» καί πάει λέγοντας !

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Ἰωάννα !

   Διαγραφή
  2. Εμ, πώς γίνονται... επίτιμοι υπαρχηγοί κάποια γαϊδουροτόμαρα;

   Διαγραφή
  3. Δυστυχῶς,τραγική πραγματικότης,Διηνέκη !

   Διαγραφή
 6. Εγκύκλιος αρ. 2953

  https://www.kapodistrias.info/dimosia-dioikisi/egiklios-2953

  Απλός ανώνυμος σχολιαστής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναί,αὐτό θά πρέπῃ νά τό συμπληρώσω στό θέμα.

   Ἀργότερα διότι τώρα εἶμαι στήν μέσιν,σ᾿ ἕνα νέο θέμα πρός ἀνάρτησιν.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου,εὐχαριστῶ πολύ !

   Διαγραφή
 7. ειμαι μονος μου και εχω μονο 4 φιλους εμπιστους,οι συγγενεις μου σχεδον ολοι, ο οικογενειακος μου κυκλος οσο και ο πρωην επαγγελματικος μου κυκλος ειναι ολοι μασονοι ,λαϊονς ,ροταρυ, κομμουνιστες κρυφοι και φανεροι,βλαμενοι με 5 μασκες,ηλιθιοι φοβισμενοι χεσμενοι.
  Ευχομαι να κανουν ολοι εμβολιο να πανε στο διαολο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νά σοῦ πῶ ὅτι εἶσαι τυχερός πού ἔχεις 4 ἐμπίστους φίλους; Ἔ,λοιπόν ναί,εἶσαι τυχερός ! Ἄλλοι δέν ἔχουν παρά μόνον τόν ἑαυτό τους,νά ἐμπιστευτοῦν,αὐτούς τούς χαλεπούς καιρούς πού βιώνουμε.

   Θά τό κάνουν,μήν σέ νοιάζει.Μέχρι καί ὁ Κωνσταντῖνος τό ἔκανε,σήμερα...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
  2. Ποιος Κωνσταντίνος; Ο Κοκός;
   Ε, ρε σιωνιστίλα...

   Διαγραφή
  3. Αὐτός,αὐτός πού τώρα ὅλοι τόν λένε «ὁ τέως βασιλεύς». Πάει τό Γλύξμπουργκ,τό ξέχασαν...

   Τό εἶδες τό μέϊλ Διηνέκη;

   Διαγραφή
  4. O χ ι Avωνυμε , δ ε ν είναι σωστή η ευχή σου , να εύχεσαι ν' A N A N H Ψ O Y N οι προαναφερθέντες . Yπ' oψιν ότι πρώην Avηκοντες σ' αυτές τις Σ υ μ μ ο ρ ι ε ς μας έδωσαν και
   μας δίνουν τις γνώσεις τ ο υ ς και τις εμπειρίες τ ο υ ς .

   Διαγραφή
  5. Γκλύξμπουργκ - όχι Γλύξμπουργκ.
   Το είδα. Ευχαριστώ πολύ. Είχα χάση επεισόδιο.

   Διαγραφή
 8. https://www.in.gr/2021/02/11/greece/irakleio-astynomikoi-eksanagkasan-kopeles-na-vgaloun-ta-esorouxa-tous/

  https://www.ekriti.gr/kriti-irakleio/irakleio-orgismeni-anakoinosi-ton-astynomikon

  Δεν αναγνωρίζουμε πραιτωριανούς. Δεν αναγνωρίζουμε κατοχικά όργανα. Δεν φοράμε μάσκα. Δεν δίνουμε έγγραφα μετακίνησης. Απείθεια, αντίσταση... και ξύλο όπου χρειαστεί...

  Αστραπόγιαννος και δόξα ο Θεός!

  Καλημέρες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή