" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021

Ἄνδρας-Γυναῖκα : ἡ αἰώνια σχέσις πού ὑπονομεύει ἡ ΝΤΠ

Μέ ὅλο τόν θόρυβο καί τόν σάλο σχετικῶς μέ τό Φῦλο καί τήν σεξουαλική παρενόχλησιν,μέ τά μυαλά τῶν γυναικῶν τόσο παραφουσκωμένα, οἱ ἄνδρες χρειάζονται μία ὑπενθύμισιν γιά τό πῶς πρέπει νά προσεγγίζουν τήν γυναῖκα.

Οὐσιαστικῶς πρέπει νά τῆς δώση ῥόλο στήν ζωή του καί πρέπει νά τήν στρατολογήσῃ.Αὐτός ὁ ῥόλος πρέπει ἐπίσης νά τήν συμφέρῃ.

 Τελικῶς,σέ μία μακροχρόνια σχέσιν,οἱ γυναῖκες ἀνταλλάσουν δύναμι μέ ἀγάπη. Οἱ ἄντρες θέλουν δύναμι.Οἱ γυναῖκες θέλουν ἀγάπη. Ὁ ἑτεροφυλοφιλικός γάμος εἶναι μία ἀνταλλαγή αὐτῶν τῶν δύο.Μία γυναῖκα μπορεῖ νά ἔχῃ δύναμι ἤ ἀγάπη,ὅμως σίγουρα δέν μπορεῖ νά ἔχῃ καί τά δύο. Στίς γυναῖκες ἀρέσει ἡ κατάκτησις.Ἀγαποῦν μέσῳ αὐτῆς. Στούς ἄντρες ἀρέσει καί δικαίως,αὐτή ἡ ἐμπιστοσύνη. Ἀκούει τίς ἐπιθυμίες της,ἀλλά πρέπει νά παραχωρήσῃ τήν δύναμι γιά τήν χορήγησίν τους ἤ ὄχι. Οἱ γυναῖκες θέλουν οἱ ἄνδρες ν᾿ἀναλάβουν τήν εὐθύνη.

Μέ τέλεια ὑποταγή ἔρχεται ἡ τέλεια ἀγάπη.Μία τέλεια ἀγάπη δέν εἶναι ποτέ καταπιεστική,κυρίαρχη ἤ σκληρή. Ἕνας ἄνδρας θέλει μία γυναῖκα νά τό θέλει ἡ ἴδια νά εἶναι δική του.

Lisa Schmidt (κατωτέρῳ) εἶναι μία γυναίκα πού τό παραδέχεται . Ἀναγνωρίζει ὅτι ἡ γυναικεῖα «ἐνδυνάμωσις» εἶναι ὁ γυναικεῖος εὐνουχισμός,καταστρέφει τά καλλίτερα χρόνια τῆς γυναῖκας καί τῆς φέρνει τήν μοναξιά καί τήν πικρία. Αὐτή εἶναι ἡ ἀτζέντα τῶν  Illuminati,μείωσις τοῦ πληθυσμοῦ καί ἡ ὑπονόμευσις τῆς κοινωνίας μέσῳ τῆς καταστροφῆς τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογενείας. 

Ἀπό μία ῥαδιοφωνική ἐκπομπή τοῦ 2014,στίς ΗΠΑ.

Οἱ ἄνδρες θέλουν δύναμιν,οἱ γυναῖκες ἀγάπη. Πώς ν'άνταλλάξῃς δύναμι μέ ἀγάπη.

ἀπό τήν Lisa Schmidt 

(henrymakow.com) 

Πεῖτε το,ἡ Φύσις ἑναντίον τῆς ἀνατροφῆς,τῶν νευρο-βιολογικῶν διαφορῶν ἤ τῶν κατανοητῶν κοινωνικῶν ῥόλων. Τό γεγονός εἶναι πώς τά Φῦλα εἶναι ἀντίθετα γιά ἕναν λόγον.Ἡ ἱσχυρή φύσις τοῦ ἀνδρός καί ἡ ἰκανότης του νά ἐπιλύῃ προβλήματα ἤ ἡ ἐπιδεξιότητά του στό νά τά διαχωρίζῃ εἶναι ἔμφυτα στόν ἐγκέφαλό του. Ἡ ἀνάπτυξις ἰκανοτήτων,τῆς γυναίκας καί οἱ συναισθηματικές της φορτίσεις ἀντισταθμίζουν τήν ἔμψυχη ἀνταγωνιστικότητά του. Ὁ Στόχος εἶναι νά ἀλληλοσυμπληρώνονται προκειμένου νά διασφαλιστῇ ἡ μακροβιότητα τῆς ἀνθρωπίνης Φυλῆς. Ὁ κυνηγός καί συλλέκτης φέρνει στό σπίτι τό θήραμα ἤ τήν πλούσια λεία του γιά νά παρασχεθῇ στούς προστατευομένους του.

Ἀπό τήν ἀπαρχή τοῦ ἀνθρώπου,ἔχει γίνῃ,λίγο-πολύ,κατανοητό ὅτι ὑπῆρχαν ῥόλοι στίς σχέσεις τῶν δύο φύλων. Καθώς οἱ καιροί ἔχουν ἀλλάξη,τά τελευταῖα χίλια χρόνια περίπου,αὐτοί οἱ ῥόλοι ἔχουν ἐπαναπροσδιοριστῆ πολλές φορές. Ἡ ἀπελευθέρωσις τῶν γυναικῶν,ὁ φεμινισμός,ἡ αὔξησις τῶν μονογονεϊκῶν οἰκογενειῶν ἔχουν ἀλλάξη πολλά σχετικῶς μέ τό πώς βλέπουμε τούς ἀντιληπτούς ῥόλους.Εἴμαστε στό 2014. Οἱ γυναῖκες εἶναι διευθύνοντες σύμβουλοι,μορφωμένες καί μερικές φορές ἴσως ὁ μόνος φορέας οἰκονομικῆς εἰσφορᾶς καί προστάτης τῆς οἰκογένειας σ᾿ἕνα σπίτι. Ἄν καί εἶναι ἐκπληκτικό καί ἕνα τεράστιο ἄλμα μπροστά,γιά τίς γυναῖκες,στήν σύγχρονο κοινωνία μας,θολώνει τίς γραμμές στίς σχέσεις τῶν δύο φύλων. 

Γυναῖκα,σταμάτα νά μάχεσαι τόν ἄνδρα ! Σταματεῖστε νά ἐχθρεύεστε τούς ἄνδρες καί ἀποδεχτεῖτε τίς διαφορές.

Θέλω νά μοιραστῶ μαζί σας,ἕνα μυστικό πού θά σᾶς σώσῃ ἀπό τήν ἀπογοήτευσι καί τόν πόνο τῆς καρδιᾶς. Εἶστε γυναῖκα καί ναί,πρέπει νά βρυχᾶσθε. Οἱ σκέψεις,ἡ σοφία καί τά ἐπιτεύγματά σας δέν εἶναι μόνον ἀξιοσημείωτα,πρέπει νά ἑορτάζονται ! Ἀλλά στό τέλος τῆς ζωῆς σας,ὅταν κυττάζετε πίσω καί σκέφτεστε,προτιμᾶται νά ᾿δεῖτε τήν ζωή καί τίς σχέσεις πού εἴχατε ὡς ἀγῶνα ; Θά εἶναι πιό σημαντικό ν᾿ἀφήσετε τίς ἀνοησίες καί ν᾿ἀνακαλύψετε τήν ἀληθινή εὐτυχία ἤ χρειάζεστε ἀπολύτως νά πολεμᾶτε ἑναντίον τῶν ἀνδρῶν γιά ν᾿ἀποδείξετε ὅτι ἔχετε ἐξελιχθῆ ἀπό τόν καιρό τῶν σπηλαίων; 

Μέ προσοχή νά ὑποταχθεῖτε στήν φύσιν σας ὅταν πρὄκειται γιά τήν ὕπαρξιν μιᾶς σχέσεως. Βεβαίως δέν ἐννοῶ μία ἄνευ ὅρων παράδοσιν. Ἐννοῶ ν᾿ἀφήσετε τόν ἑαυτό σας στήν φύσιν της ὡς γυναῖκα,νά εἶναι τό θηλυκό καί νά βάλετε τήν σκύλα μαζί μέ τίς ἀποσκευές σας,στήν πόρτα. Ἕνας ἄνδρας θέλει νά ἐρωτευτῇ μία γυναῖκα πού νά εἶναι σίγουρη γιά τόν ἑαυτό της ἀλλά πού ἐπίσης εἶναι αὐθεντική καί εὐτυχισμένη. Ἐρχόμενη σέ μία σχέσιν,μέ τά φαντάσματα τῶν ἐραστῶν τοῦ παρελθόντος ἤ τήν ἀντίδρασιν ὡς ἐμφυτευμένο τσίπ στόν ὥμο σου,θά ἔχῃς μία δολοφονική διάθεσιν καί μία καταστροφική σχέσιν.

Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΥΝΑΜΗΣ -ΑΓΑΠΗΣ


[Ἡ Schmidt μοῦ ἔγραψε]

Σέ ἀντίθεσιν μ᾿αὐτό πού ἔχουμε διδαχθῆ,οἱ γυναῖκες χρειάζονται νά κατακτοῦνται ἀπό τήν ἀγάπη ἑνός ἄνδρα. Τό ἴδιο καί οἱ ἄνδρες ἔχουν θεμελιώδη ψυχολογική ἀνάγκη νά κατέχουν μία γυναῖκα μέσῳ τῆς ἀγάπης τους. Οἱ ἄνδρες θέλουν δύναμιν οἱ γυναῖκες θέλουν ἀγάπη. Ὁ ἑτεροφυλοφιλικός γάμος εἶναι μία ἀνταλλαγή τῶν δύο αὐτῶν πραγμάτων,ἁγιασμένη ἀπό μία ἐκλεκτή ἐρωτική ἕνωσιν.

Οἱ γυναῖκες πρέπει νά βιώσουν τήν δύναμιν ὡς ἀγάπη.Οἱ ἄνδρες πρέπει νά ἐκφράσουν τήν ἀγάπη ὡς δύναμιν. Ἡ ἀνταλλαγή τῆς γυναικείας δυνάμεως μέ τήν ἀνδρική ἀγάπη βρίσκεται στό ἐπίκεντρο τῆς ἑτεροφυλοφιλικῆς σχέσεως. 

 Τό φλερτάρισμα περιλαμβάνει τήν νίκη τῆς γυναικείας ἐμπιστοσύνης ὥστε νά παραδώσῃ τήν ἐξουσία.Τό ἀρσενικό τῆς παρουσιάζει ἕνα ὅραμα ζωῆς,μαζύ της. Βασικῶς,τῆς λέει : «Ἀκολούθησέ με.Γῖνε ἕνα μαζύ μου.Θά χρησιμοποιήσω τήν δύναμί μου γιά λογαριασμό μας ». Οἱ γυναῖκες ἀγαποῦν τήν ἐμπιστοσύνη.Μία γυναῖκα δίνει στόν σύζυγός της τήν δύναμιν καί αὐτός τήν χρησιμοποιεῖ γιά νά τήν ἀγαπήσῃ. Αὐτό ἀντικατοπτρίζεται στήν ἐρωτική πρᾶξιν. Μέ τέλεια παράδοσιν ἐπέρχεται ἡ τέλεια ἀγάπη.

Λοιπόν,ποιά εἶναι ἡ πρόθεσίς σας;  Νά παραδοθεῖτε ἀνταλλάσοντας τήν δύναμί σας γιά νά ἀνακαλύψετε καί νά διατηρήσετε τήν αγάπη; Εἶστε σέ θέσι νά ἐγκαταλείψετε τήν ἀντιπαλότητα καί νά καλωσορίσετε τήν ἀνταλλαγή γιά νά γνωρίσετε καί ν᾿ἀγαπήσετε,πραγματικά,ἕνα ἄλλο ἄτομο,βαθιά; 

φωτό

Ἄς τό ἀπεικονίσουμε : Φαντασθεῖτε ἕνα ὅμορφο σπιτάκι,μέ μία περιποιημένη αὐλή. Ὑπάρχει ἕνας λευκός φράκτης,μία χαριτωμένη κούνια στήν βεράντα καί ἤχοι εὐτυχίας νά ἔρχονται ἀπό τό ἐσωτερικό τοῦ σπιτιοῦ. Περνᾶτε τήν ἐξώπορτα γιατί δέν μπορεῖτε παρά νά προσελκύεστε ἀπό αὐτή τήν γοητεία τοῦ δελεαστικοῦ σεναρίου.Προχωρᾶτε στό δρομάκι πού ὁδηγεῖ σ᾿αὐτό. Τώρα σταματᾶς. Πρέπει νά κάνετε μία ἐπιλογή. Φτάνετε στήν πόρτα καί χτυπᾶτε ζητώντας νά σᾶς προσκαλέσουν μέσα ἤ στέκεστε στήν βεράντα κοιτώντας ἀπό τό παράθυρο μέ τήν κρυφή ἐπιθυμία νά ἦταν ἡ δική σας ζωή ἐκεῖ;

Ξέρετε ποιό εἶναι ἐδῶ.τό πιό σημαντικό ; Γιατί σταματήσατε; Ἀναρωτηθεῖτε τό γιατί ! 

φωτό
Ἴσως,δέν πιστεύετε ὅτι ἀξίζετε μία τέτοια εὐτυχία.Ἴσως,εἶστε τρομοκρατημένοι ἀπό τό ῥίσκο πού χρειάζεται γιά νά ἐμπιστευτῇς αὐτή τήν στιγμή τῆς καινούργιας ζωῆς. Ἴσως,εἶστε πολύ θυμωμένοι γιά νά ᾿δεῖτε αὐτό πού πραγματικά εἶναι. Ἀφῆστε τα,λοιπόν,νά χαθοῦν ὅλα,τώρα. Ἐάν δέν μπορεῖτε ποτέ νά μήν ἐπαναπαύεστε καί νά ἀποδεχθεῖτε τήν ἀνταλλαγή,θά βρίσκεστε πάντα σ᾿αὐτή τήν ἐξώπορτα ἤ θά στέκεστε στήν βεράντα νά παρακολουθεῖτε τούς ἄλλους νά ζοῦν τήν ζωή πού θέλουν.

henrymakow.com

Τό ἀνωτέρῳ θέμα εἶναι ἀπό τό 2018. Τό θέμα τῶν «σεξουαλικῶν παρενοχλήσεων» στήν Ἀμερική μπορεῖ νά θεωρηθῇ πώς ἔχει πολλά χρόνια πού ταλανίζει τήν ἀμερικανική κοινωνία.Τά ἀποτελέσματα τοῦ φεμινιστικοῦ κινήματος τά ζοῦν γιά τά καλά,ἀπό κάθε ἄποψιν καί ἐπίπτωσιν,οἱ ἀμερικανοί σ᾿ὄποια κοινωνική τάξι κι᾿ἄν ἀνήκουν. Σήμερα,στίς ἡμέρες μας,θά μποροῦσε κάποιος ἀμερικανός νά πῇ ὅτι ἀκόμη καί μία ...περίεργη ματιά σέ μία γυναῖκα ὑπάλληλο,ἀπό τόν προϊστάμενό της θεωρεῖται «παρενόχλησις» μέ ὅποια ἐπίπτωσιν ἤ  ἀποτέλεσμα μπορεῖ νά ἐπιφέρῃ αὐτό σέ κάθε ἐπίπεδο τῆς ζωῆς. 

Στήν χώρα μας τόν τελευταῖο μῆνα ζοῦμε κάτι παρόμοιο. Καί ὅπως κάθε τι πού ἔρχεται ἀπό τήν Δῦσιν,ὡς «μοντερνισμός» ἤ σύγχρονος ἀντίληψις,πάντα ( ἕνα περίεργο πρᾶγμα μ᾿ἐμᾶς) ἐκφράζεται στόν ὑπερθετικό βαθμό σέ σημεῖο ἀηδίας,κυριολεκτικῶς ! 

Ἄς ᾿δοῦμε τό θέμα τῆς σχέσεως τῶν Φύλων,ὅπως τό θέτει ἡ Λίζα Σμίτ καί ἄς ἀναλογιστοῦμε : ἀξίζει ὅλο αὐτό πού γίνεται; Καί ἐν τέλει ποιός θά εἶναι ὁ κερδισμένος καί ποιός ὁ χαμένος,ἀπ᾿ὅλη αὐτή τήν ὑπόθεσιν...


Ἡ Πελασγική

3 σχόλια:

 1. Φλερτ??? Πως μπορει πλεον να υπαρξει φλερτ χωρις να θεωρηθει σεξουαλικη παρενοχληση???No way!!! Ισως με τα like!!! Η με φατσουλες απο το viber!!!!! Απαιτειται διπλωμα ευρεσιτεχνιας μαλλον!! Η καθε ριγμενη κυρια η καθε χαμενη του ερωτικου παιγνιου(περα απο τις πραγματικες περιπτωσεις) θα μπορει πλεον να καταγγειλει τον κατα φυσει συνηθη υποπτο αρσενικο και αντε μετα αυτος να αποδειξει οτι δεν ειναι ελεφαντας!!!Η παροιμιωδης ασαφεια του νομικου πλαισιου για την σεξουαλικη παρενοχληση ειναι σχεδον πανομοιοτυπη με αυτη της ρητορικης μισους(αλλο νεοταξικο τερατουργημα αυτο).Ιδιος κατασκευαστης γαρ!! Μαλλον καποιοι υπηρξαμε τυχεροι που θυμομαστε την εποχη των καμακιων της πλατειας Συνταγματος που ειχαν και μια ακρως χιουμοριστικη πλευρα!!! Η τους σβιγγους στην Κρητη που γυριζαν γυρω-γυρω φλερταροντας με τις κοπελες!!! Οκ υπηρχαν και παρατραγουδα!!! Αλλα ας πουμε ηταν το κοστος της ελευθεριοτητος και της μεταπολεμικης χαλαροτητας!!! Σκεφτομαι με τρομο πως μια συγχρονη δικαστινα σαν την προεδρινα μας για παραδειγμα θα αντιμετωπιζε μια παρομοια κοινωνια του τοτε στις σημερινες συνθηκες!!! Απαντες μεσα !!! Στην μπουζου ολα τα καμακια!!! Ειρκτη!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Παρατηρώ τα νέα παιδιά σε διάφορες εκφράσεις τους -από τις παιδικές, μέχρι τις ερωτοτροπίες. Εκείνο που με στενοχωρεί περισσότερο είναι ότι χάθηκε το φλερτ. Τα παιδιά δεν ξέρουν να φλερτάρουν, να πουν έναν κομψό λόγο.Μια φορά, πλησίασα μια ωραία δεσποινίδα και της είπα: «Δεσποινίς μου, όσο πιο πολύ σας βλέπω, τόσο πιο πολύ πιστεύω στον Θεό». Και μου λέει: «Θεολόγος είστε;».

   Τἄδε ἔφη Σαράντος Καργάκος,2016.(https://sxolianews.blogspot.com/2021/02/blog-post_4.html)

   Ἄν ζοῦσε σήμερα,τί θά ἔλεγε,ἄρα γε,μ᾿ὅλα αὐτά; !

   Προφανῶς μαντεύουμε...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Θαλῆ !

   Διαγραφή
  2. Ἄ,ὄχι ἁπλῶς μέσα ὅλα τά «καμάκια»,ἀλλά καί ἐγκληματική ὀργάνωσις ἡ παρέα πού εἶχε φτιάξη καί σύλλογον :Ὀκτάπους...Οἱ «γκρήκ λάβερς τοῦ Ναυπλίου». Μία γενιά πρίν ἀπό ἐμᾶς. Τούς θυμώμαστε...

   Διαγραφή