" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021

Τό σχέδιο τῶν εὐγονιστῶν γιά μείωσι πληθυσμοῦ τοῦ πλανήτου

Κατά τήν γνώμη μου,ὑψηλότερα ποσοστά θανάτου θά συμβοῦν,καθώς περνᾷ ὁ καιρός,εἰδικῶς σ᾿ἐκείνους πού λαμβάνουν τό ...«ἐμβόλιο».Μῆνες,ἀπό τώρα,θά «σκάσῃ τό παραμύθι» καί δέν θά εἶναι μία ὄμορφη εἰκόνα.

«Ἀναρωτιέμαι ἁπλῶς,πῶς θά ἦταν νά μετενσαρκωθῇς σ᾿ἕνα ζῶο τοῦ ὁποίου τό εἶδος ἔχει μειωθῆ τόσο πολύ πού κινδυνεύει μ᾿ἐξαφάνισιν.Ποιά θά ἦταν τά συναισθήματά του ἀπέναντι στό ἀνθρώπινο εἶδος τοῦ ὁποίου ἡ πληθυσμιακή ἔκρηξις τοῦ ἔχει ἀρνηθῆ νά ὑπάρχῃ κάπου...Πρέπει νά ὁμολογήσω ὅτι μπαίνω σέ πειρασμό νά ζητήσω μία μετενσάρκωσιν ὡς ἕνας ἰδιαίτερα θανατηφόρος ἰός» -εἶχε πῆ ὁ σύζυγος τῆς Ἐλισσάβετ τῆς Ἀγγλίας,Φίλιππος. στόν πρόλογό του στό « Ἄν ἤμουν ἕνα ζῶο»,Robin Clark Ltd.,1986

«Ὁ κόσμος σήμερα ἔχει 6,8 δισεκατομμύρια ἀνθρώπους...μέ τάσιν νά φθάσῃ τά 9 δισεκατομμύρια περίπου.Ἐάν κάνουμε μία πραγματικά καλή δουλειά σέ ἐμβόλια,ὑγειονομική περίθαλψη,ὑπηρεσίες ἀναπαραγωγικῆς ὑγείας,θά μπορούσαμε νά τό μειώσουμε κατά 10 μέ 15 τοῖς ἑκατό» - Μπίλ Γκέϊτς

«Ἡ μείωσις τοῦ πληθυσμοῦ θά πρέπῃ νά εἶναι ἡ ὑψηλή προτεραιότης τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς,πρός τόν τρίτο κόσμο,ἐπεί δή ἡ ἀμερικανική οἰκονομία θά ἀπαιτήσῃ μεγάλες καί αὐξανόμενες ποσότητες ὁρυκτῶν ἀπό τό ἐξωτερικό,εἰδικῶς ἀπό λιγώτερο ἀνεπτυγμένες χώρες» - Henry A. Kissinger

«Ἕνας συνολικός πληθυσμός 250-300 ἑκατομυρίων ἀνθρώπων,μία μείωσις 95% ἀπό τά σημμερινά ἐπίπεδα,θά ἦταν ἰδανικός»  - Ted Turner

« Ἡ πλέον φιλεύσπλαχνη πρᾶξις πού κάνει μία πολύτεκνη οἰκογένεια σ᾿ἔνα ἀπό τά νεογέννητα μέλη της,εἶναι νά τό σκοτώσῃ» - Margaret Sanger, Woman and the New Race, Κεφάλαιο 5, «Ἡ ἀχρειότητα τῆς δημιουργίας πολυτέκνων οἰκογενειῶν" (1920)

Ἡ Εὐγονική ζεῖ καί βασιλεύει καί ἡ ἀπάτη τοῦ "Covid-19" εἶναι ἡ κινητήριος δύναμις γιά τήν ἐπίτευξιν τοῦ ἀποπληθυσμοῦ 

Ἀπό τόν Gary D. Barnett

(henrymakow.com)

 «Ἐμεῖς οἱ ἑβραῖοι,εἴμαστε οἱ καταστροφεῖς καί θά παραμείνουμε οἱ καταστροφεῖς.Δέν ὑπάρχει τίποτα πού νά μπορέσετε νά κάνετε γιά νά ἰκανοποιηθοῦν οἱ ἀπαιτήσεις καί οἱ ἀνάγκες μας.Θά καταστρέφουμε γιά πάντα ἐπεί δή θέλουμε ἕνα κόσμο δικό μας» (  Maurice Samuel : Ένας Εβραίος διανοούμενος και συγγραφέας, είναι πιο γνωστός για το έργο του «You Gentiles»[Ἐσεῖς οἱ Εἰδωλολάτρες], που δημοσιεύθηκε το 1924. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου του αφορά τον Ιουδαϊσμό ή τον ρόλο του Εβραίου στην ιστορία και τη σύγχρονη κοινωνία)

«Ἡ Εὐγονική εἶναι ἕνα κοινωνικό (καί «ἐπιστημονικό») κίνημα πού βασίζεται στήν πεποίθησιν ὅτι ἡ γενετική ποιότης τῶν ἀνθρωπίνων φυλῶν μπορεῖ νά βελτιωθῇ μέ τήν χρπησιν ἐπιλεκτικῆς ἀναπαραγωγῆς,καθώς καί μέ ἄλλα,συχνά ἠθικῶς κατακριτέα,μέσα γιά τόν ἀφανισμό ὁμάδων ἀνθρώπων πού θεωροῦνται γενετικῶς κατώτεροι,ἐνῷ ἐνθαρρύνει τήν ἀνάπτυξιν ὁμάδων θεωρουμένων ὡς γενετικῶς ἀνώτερες.»

 ( Σημ. Πελασγ. Διαβᾶστε σχετικῶς μέ τόν «εὐγονισμόν»,ἐδῶ.καί τήν ἱστορική του προέλευσιν,ὡς ἐπιστήμη-ὅπως τήν θεωροῦν αὐτοί-, ἀπό τά μέσα τοῦ 19ου αἰ. [μέ ῥίζες στόν Πλάτωνα ἀλλά καί τήν Παλαιά Διαθήκη]. Ἀλλα δεῖτε καί στό ἐλληνικό βικιπαίδεια,ὅπου γι᾿αὐτούς ἡ «εὐγονική» ἤ «εὐγονισμός» παρουσιάζεται ὡς ναζιστικό ἐφεύρημα,ἀποκλειστικῶς ! ἐδῶ. Καί βεβαίως ἡ «λογική» τῆς «ναζιστικῆς εὐγονικῆς» ἰσχύει μόνον γιά τά «φαγητό» πού ταΐζουν τούς Ἕλληνες.Ἀπεναντίας στό ἀγγλόφωνο βικιπαίδεια βρίσκουμαι τόν ὀρισμό,ὅπως δόθηκε πιό πάνω ἀπό τόν Γκάρυ Μπάρνετ,ἀρθρογράφο τοῦ σημερινοῦ θέματος. Διαβᾶστε ἐδῶ.)

( Makow- Ἄς μήν κοροϊδευόμαστε.Ὁ κομμουνισμός,ἡ ΝΤΠ καί τό Great Reset προέρχονται ὅλα ἀπό τούς Καμπαλιστές ἑβραίους.Ἔχουν στρατολογήση μία τάξιν προδοτῶν γκόϊμ,μασσώνων γιά νά ἐπιτύχουν τόν σκοπό τους.)

Ἐκεῖνοι πού δέν θέλουν νά βλέπουν τίς μαζικές εὐγονικές τακτικές πού ὑφίστανται στίς ΗΠΑ ἀλλά καί παγκοσμίως,σήμερα,εἴτε εἶναι παθολογικοί ψεῦτες,εἶναι λογοκρισία,καθοδηγούμενη ἀπό χειραγωγούς προπαγανδιστές, εἴτε ἀγνοοῦν παντελῶς τήν πραγματικότητα.

Ὁλόκληρος ὁ μετανθρωπισμός,τεχνολογικά καί τεχνοκρατικά κινήματα...βασίζονται σέ μεγάλο βαθμό στήν εὐγονική.Ἡ καταφανής ἐπιδίωξις καί σχεδιασμένη «μεγάλη ἐπαναφορά» εἶναι ἡ ἐπιτομή τοῦ συγχρόνου κινήματος τῆς εὐγονικῆς. Λόγῶ τοῦ εἰδεχθοῦς χαρακτῆρα καί τῆς ἀποκρουστικῆς ἐννοίας αὐτῆς τῆς ἐκστρατείας ...οἱ ὅροι πού χρησιμοποιήθηκαν στό παρελθόν ἔχουν ἀλλάξη γιά νά ξεγελάσουν ὁμαδικά τό ἀποβλακωμένο κοπάδι καί ἡ ἐξαπάτησις,μέχρι τώρα,φαίνεται νά εἶναι ἐπιτυχής.

Αὐτή ἡ ψεύτικη πανδημία εἶναι τό πρῶτο βῆμα γιά τήν ἐπίτευξιν θανάτου τῶν ἀνθρώπων καί τῆς γενετικῆς ἀλλοιώσεως,γιά τόν ἀφανισμό καί τόν ἔλεγχο ἑκατομμυρίων ἤ δισεκατομμυρίων ἁπλῶν ἀνθρώπων,ἀλλά τό διαρκῶς μεταβαλλόμενο σκεπτικό τῶν ἐπιδιώξεων αὐτῆς τῆς ἀτζέντας,σύντομα θά μετατραπῇ σέ δικαιολογίες περί ἀειφόρου ἀναπτύξεως καί «κλιματικῆς ἀλλαγῆς» .

Καί δεδομένης τῆς προγραμματισμένης ἐλλείψεως τροφίμων πού εἶναι ἤδη σέ ἐξέλιξιν καί τοῦ σκοπίμου ἐλέγχου περί άνεπάρκειας ἐνέργειας,οἱ σκοπίμως δημιουργημένες αὐτές ἐλλείψεις θά χρησιμοποιηθοῦν ὄχι μόνον γιά νά προκαλέσουν ἀνησυχία στόν κόσμο,ἀλλά καί γιά νά δημιουργήσουν καθαρό πανικό ! 

Αὐτά τά στημένα γεγονότα θά εἶναι ἡ ἀφορμή γιά κρατική ἐλεγχόμενη κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης καί στήν συνέχεια κάποια τμήματα τοῦ λαοῦ θά λάβουν τό ἀνάθεμα γιά ὑπερβολική χρήσι ζωτικῶν ἀναγκῶν κατά τήν διάρκεια μιᾶς «κρίσεως».

Αὐτό εἶναι ἕνα δίκοπο μαχαίρι καθώς χωρίς ἀρκετή τροφή καί ἐνέργεια ἡ δολοφονία μεγάλου μέρους τοῦ πληθυσμοῦ μπορεῖ νά ἐπιτευχθῇ μέ τό πρόσχημα τῶν προσπαθειῶν ἐκτάκτου ἀνάγκης γιά τήν προστασία τοῦ ἐξαρτωμένου  μέρους τοῦ πληθυσμοῦ σέ βάρος ἐκείνων πού ἔχουν προετοιμαστῆ γι᾿αὐτό τό εἶδος τῆς κρισίμου καταστάσεως.

Αὐτή εἶναι ἡ ἀπόλυτη χρήσις διχαστικῆς προπαγάνδας μέ τήν μετάδοση ἑνός ψυχωτικοῦ ἐνστίκτου ἐπιβιώσεως στό μυαλό ἑνός ἤδη φοβισμένου κόσμου,προκειμένου νά καταπνίξῃ τό συναίσθημα τῆς ἐνσυναισθήσεως γιά τούς ἄλλους.Αὐτές οἱ τακτικές εἶναι ἁπλῶς ψυχολιγικός πόλεμος ἐνάντια στήν τάξιν τοῦ προλεταριάτου στό σύνολό της.

φωτό καί ἀνάλογον θέμα,ἐδῶ
«Ἐμβολιασμός» ( εἰσαγωγή δηλητηρίων),εἰσαγωγή παθογόνων μέσῳ τῶν τέστ,ἔλεγχος τοῦ μυαλοῦ, lockdown,φόνος ἐκ προμελέτης,στειρώσεις καί διασπορά τρόμου πού θά στρέψουν τό ῥεύμα ὑπέρ τοῦ κράτους,μέ τεχνητή ἀλλαγή τῆς ἀνθρωπίνου βιολογίας,μέ ἐπεμβατικό ψυχολογικό χειρισμό,αὐξάνοντας συνεχῶς τούς δρακόντειους περιορισμούς καί τίς ἐντολές καί ἀπό τήν κρατικῶς ἐπιχορηγούμενη τρομοκρατία στά χέρια τῆς ἐπιβολῆς τοῦ νόμου...Ἐάν ὁ κόσμος δέν ξεσηκωθῇ μαζικῶς ἀπέναντι σ᾿αὐτή τήν ἐπίθεσιν πού δέχεται,ἡ κατάστασις,ὅπως περιγράφεται,θά εἶναι σίγουρα τό ἀποτέλεσμα.

Μέχρι τώρα,οἱ σκόπιμοι θάνατοι κάποιων ἀνθρώπων,ἡ γονιδιακή ψυχοτροπική μετατροπή τοῦ νοῦ ἄλλων,οἱ μεγάλες ἐκστρατεῖες στειρώσεων,εἰδικῶς στίς ἀναπτυσσόμενες χώρες,πρέπει νά θεωρηθοῦν ὡς μία προφανής συνωμοσία πού ἐπιθυμοῦν καί ὑπό ὁρισμένες συνθῆκες,ἔχει ἤδη ξεκινήση.

Εἶναι ἐξαιρετικῶς δύσκολο νά ἐξετάσῃ κανείς,ἐκεῖνο τό κομμάτι τῆς κοινωνίας πού ἰσχυρίζεται πώς ὑπερέχει ἔναντι τῶν ἄλλων σέ τέτοιο βαθμό πού θέλει νά εἶναι σέ θέσι ν᾿ἀποφασίσζῃ ποιός θά ζήσῃ καί ποιός θά πεθάνῃ,ποιός θά εἶναι ἐλεύθερος καί ποιός σκλάβος καί ποιός πρέπει νά μεταλλαχθῇ βιαίως ὥστε νά εἶναι ἄξιος τοῦ νά ὑπάρχῃ,ὡς ἀνθρώπινο ὄν. Εἶναι ἁπλῶς κακά τέρατα.

Ἡ ἰδέα τῆς εὐγονικῆς δέν ἐξαφανίστηκε ποτέ :ἁπλῶς ἐξασθένησε παραγκωνισμένη γιά μερικές δεκαετίες.Σήμερα συζητεῖται,γιά ἄλλη μία φορά,πιό ἀνοιχτά ἄν καί μέ διαφορετική ὀνομασία.Οἱ ὑποστηρικτές τοῦ εὐγονισμοῦ εἶναι συνήθως ἀριστεροί,προοδευτικοί,μεταμοντέρνοι,νεο-μαρξιστές,παγκοσμιοποιητές ἤ ἰσχυροί πολιτικοί πού δέν κρύβουν πλέον πολλές ἀπό τίς ἀπόψεις τους.

Σ᾿αὐτούς περιλαμβάνονται καθηγητές πανεπιστημίων,ἐπιστήμονες,τεχνοκράτες,ὁργανισμοί «ὑγείας» καί θεσμικοί ἀξιωματοῦχοι καθώς καί οἱ φερόμενοι ὡς «ἐλίτ» καί τά ἀφορολόγητα ἱδρύματά τους,πού προσπαθοῦν νά ἐπαναφέρουν τόν κόσμο στό ὅπως αὐτοί τόν προτιμοῦν. Ὁ Μπίλ Γκέϊτς γιά παράδειγμα,ἔρχεται ἀμέσως στό μυαλό ἀλλά ὑπάρχουν πολλοί σάν αὐτόν καί αὐτοί οἱ τύποι κατέχουν ἰσχυρές θέσεις στίς ΗΠΑ καί σ᾿ὅλο τόν κόσμο...

Κατά τήν γνώμη μου,ὑψηλότερα ποσοστά θανάτου θά συμβοῦν,καθώς περνᾷ ὁ καιρός,εἰδικῶς σ᾿ἐκείνους πού λαμβάνουν τό ...«ἐμβόλιο».Μῆνες,ἀπό τώρα,θά «σκάσῃ τό παραμύθι» καί δέν θά εἶναι μία ὄμορφη εἰκόνα.

Ἡ λύσις εἶναι ἡ ἀπόλυτος ἀνυπακοή καί ἡ διαμαρτυρία,ἀπό τούς περισσότερους. Κανείς δέν μπορεῖ νά τό κάνῃ αὐτό νά συμβῇ ἐκτός ἀπό τό κάθε ἄτομο μεμονωμένα,ἀλλά ὅσο περισσότεροι ἀρνοῦνται νά συμμορφωθοῦν τόσες περισσότερες πιθανότητες θά ἔχουμε ὅλοι νά ἐπιβιώσουμε σ᾿αὐτό τόν προγραμματισμένο πόλεμο ἐναντίον τῆς ἀνθρωπότητος.

henrymakowcom


« Ἡ πλέον φιλεύσπλαχνη πρᾶξις πού κάνει μία πολύτεκνη οἰκογένεια σ᾿ἔνα ἀπό τά νεογέννητα μέλη της,εἶναι νά τό σκοτώσῃ» - Margaret SangerWoman and the New Race, Κεφάλαιο 5, «Ἡ ἀχρειότητα τῆς δημιουργίας πολυτέκνων οἰκογενειῶν" (1920)

Ἔγραφε ἡ ἐν λόγῳ,ἀκτιβίστρια καί σοσιαλίστρια Μάργκαρετ Λουΐζ Σάνγκερ( πατρικό Χίγκινς). Ἀπορία : ὅταν ἀναφερόταν στίς πολύτεκνες οἰκογένειες καί τήν ἀχρειότητά τους,συμπεριελάμβανε κι᾿ἐκεῖνες τίς βασιλικές/ἀριστοκρατικές τῶν «δράκων» γενικότερα,πού γεννοβολοῦν σάν τά κουνέλια γιά νά μήν χαθῇ ἡ σπορά τους; Ἤ μήπως ἐκεῖνες εἶναι οἱ «ἱερές οἰκογένειες» πού δέν ἀγγίζονται; ...

Ἀπό τήν φάτσα φαίνεται ἡ φάρα τους...

Βρέ οὔστ ! 


Ἡ Πελασγική

11 σχόλια:

 1. ΥΒΡΙΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΟΥΣ
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΝΘΡΩΠΟΙ
  ΟΥΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ
  Η ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΧΕΤΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σκ@τ@ στήν μούρη τους ( κυριολεκτικῶς μέ τέτοιες μοῦρες πού ἔχουν,τά βδελύγματα) εἶναι καί ΚΑΘΟΛΟΥ «ὑπεράνθρωποι»,ὅπως γράφεις,ἀγαπητέ Ἀπολλώνιε.

   Τό τί εἶναι καί πώς ἔφθασαν ἐδῶ πού εἶναι σήμερα,διάβασε τό σχόλιο τοῦ Ἀντωνίου :
   https://sxolianews.blogspot.com/2021/02/blog-post_29.html?showComment=1614593113604#c8385304981511980383

   καί θά καταλάβῃς τί βρωμερά,ἐλεεινά καί τρισάθλια ὄντα εἶναι.

   Καί ναί,σαφῶς ἀποτελεῖ Ὕβριν,ἀπέναντι στόν Θεό καί τά δημιουργήματά του.Καί νομοτελειακῶς θά λάβουν αὐτό πού τούς πρέπει.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Ἀπολλώνιε !

   Διαγραφή
 2. Πάντως καθόλου τυχαία που σήμερα "μπροστάρης" του όλου αυτού σχεδίου-πειράματος είναι ο Βill Gates...
  Είναι γνωστό ότι πολλές εταιρείες ΕΒΡΑΙΚΕΣ και μη έκαναν Business με τους Ναζί...και οι οποίες ζουν και βασιλεύουν μέχρι σήμερα από τη τότε IG Farben (από την οποία "ξεφύτρωσαν" μεταξύ άλλων οι γνωστές χημικές και φαρμακευτικές BASF και Bayer-Mo santo...) μέχρι το "ίδρυμα" Ροκφέλλερ (οι "πατέρες" της οιΚΩΛΟγίας,του "φεμινισμού",του "χιπισμού",του "αντιρατσισμού" και λοιπά νεοεποχίτικα σλόγκαν που χρησιμοποιούν σήμερα οι "αντι"-παγκοσμιοποιημένοι χρήσιμοι ηλίθιοι...δηλ. όποια πέτρα κι αν σηκώσεις...) και την IBM...
  Και τώρα έρχεται η "προσφορά" του Gates που καθόλου -όπως ανέφερα και παραπάνω- τυχαία δεν είναι....αλλά οικογενειακό/πεφωτισμένο/επιλεγμένο...
  Ως γνωστόν η IBM μέσω της θυγατρικής της Watson Business Machines έκανε χρυσές δουλειές στην τότε κατεχόμενη από τους Ναζί Πολωνία.
  Άλλωστε το τότε αφεντικό της IBM Thomas Watson είχε τα ίδια μυαλά με τον Χίτλερ (υπάρχει και φωτογραφία μαζί τους σε μια συνάντηση).
  Μάλλον αυτό που δεν θα είναι και τόσο γνωστό όμως πολύ σημαντικό είναι το εξής:
  Η εγγονή του Watson παντρεύτηκε τον εγγονό της Margaret Sanger..
  Ποια είναι αυτή η κυρία;
  Αυτή η κυρία ίδρυσε την Planned Parenthood...που σήμερα διαχειρίζεται περίπου 650 κλινικές εκτρώσεων στις ΗΠΑ...
  Και τώρα στον Gates...κρατηθείτε (αν δεν το γνωρίζετε)
  Ο πατερούλης του Gates ήταν στο διοικητικό συμβούλιο του Planned Parenthood...και η μανούλα του στο διοικητικό συμβούλιο της IBM...και χάρη στα "βίζματα" της στοργικής μανούλας του ως μεγαλοστέλεχος της IBM ο Gates "δημιούγησε" τη Microsoft και "έγινε" αυτός που "είναι" σήμερα....
  Ακόμη και ο παππούς και ο προπάππους του ήταν τραπεζίτες...

  δεν είναι .....τέλεια;;;;

  Αντώνης Γερμανία
  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νά παραθέσουμε ἕναν σύνδεσμο,γιά νά διαβάσῃ ὅποιος ἐπιθυμεῖ,τήν σχέσιν τῆς ΙΒΜ μέ τό Ὁλοκαύτωμα τῶν ἑβραίων : https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_and_the_Holocaust

   Ἐπίσης ἡ φωτό τοῦ Γουάτσον μαζύ μέ τόν Ἀδόλφο,ἐδῶ : https://azvsas.blogspot.com/2009/05/how-us-capitalism-supported-hitler.html
   Διαβᾶστε καί τό θέμα,θά τούς βρεῖτε ὅλους ἐκεῖ,ἀρωγούς τῶν ναζί,Μέχρι καί τόν ...φιλάνθρωπο Ῥοκφέλερ !
   Ὅλοι ἔπρεπε νά βάλλουν τό χεράκι τους γιά νά στηθῇ ὁ Β΄Π.Π. πού κατά σύμπτωσιν τούς ἐπέφερε πέραν ἀπό τά τεράστια-ἀμύθητα πλούτη,ἕνα ὁλοκαύτωμα πού τό ἔχουν κάνη βιομηχανία ἕως σήμερα,ἀλλά καί πού πάνω σ᾿αὐτό καί τόν ἀντισημιτισμό οἰκοδομήθηκε ἡ κυριαρχία τους,καί βεβαίως ἕνα ἱσραηλινό κράτος.Ἡ σφηκοφωλιά τους...

   Ἄν εἶναι «τέλεια» ; Γι᾿αὐτοὐς σαφῶς ναί.Ὅμως ἐπεί δή δέν ὑφίσταται τίποτε τέλειον πέραν τοῦ Θεοῦ,γιά ὅσα ἔχουν κάνει καί κάνουν,ἐπί τῆς ἀνθρωπότητος θά τό βροῦν μπροστά τους,λίαν συντόμως.Διότι τά περιθώρια ἔχουν στενέψη πάααρα πολύ...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Ἀντώνιε !

   Διαγραφή
  2. Πάντως ἀνέκαθεν εἶχα μία ἀπορία :Πῶς γίνεται,σχεδόν ὅλες οἱ ἀνακαλύψεις,σέ κάθε τομέα τῆς ἐπιστήμης,νά ἔχουν γίνη μέσα στά τελευταῖα 100 χρόνια,ἐν εἴδη βομβαρδισμοῦ,καί μάλιστα ἀπό ἑβραίους.Καί φυσικά κυρίως στίς ΗΠΑ.

   Δέν μπορῶ νά βγάλω ἄλλο συμπέρασμα πέραν τοῦ ὅτι ὅλα αύτά τά βρῆκαν ἤ τά εἶχαν καταχωνιασμένα,ἄλλων πληροφορίες ἐννοεῖται,καί τά ἔβγαζαν σταδιακῶς,κυρίως στήν Νέα Γῆ ( άμερικανική ἥπειρον),ὅπου στήθηκε τό μεγαλύτερο «γλέντι» γι᾿αὐτούς καί τό πιό ὕπουλο καί βρώμικο σχέδιο κατά τῆς ἀνθρωπότητος.

   Τώρα ποίων ἦσαν αὐτές οἱ γνώσεις ; Νομίζω,μία ὑπόθεσις εἶναι,πώς ὅλα ξεκίνησαν άπό τήν αἰχμαλωσία στήν Βαβυλῶνα.Δέν εἶναι,ἄλλως τε,καθόλου τυχαῖο πώς ἐκεῖ συνελήφθη τό σχέδιον κατακτήσεως τοῦ κόσμου καί μπῆκαν οἱ βάσεις τοῦ Σιωνισμοῦ....

   Ἴσως...

   Διαγραφή
  3. Αλλων ανακαλύψεις είναι αλλά αυτοι παίρνουν την δόξα και το χρήμα

   Διαγραφή
  4. Κυρίως ὅμως παίρνουν τήν ἐξουσία.Σέ παγκόσμιον ἐπίπεδο !

   Βλέπεις πάντα ἔτσι ἦταν.Αὐτοί πού εἶχαν τήν γνώσιν ἐπιβάλλονταν πάνω στά ἀδαῆ πλήθη.

   Ξέρουν τήν «συνταγή» αὐτοί...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 3. Έτσι ακριβώς αγαπητή Πελασγική,

  όπως ο "πατερούλης" της ατομικής βόμβας ονόματι Julius Robert Oppenheimer...

  της γνωστής πανίσχυρης δυναστείας...

  Αντώνης Γερμανία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἄ ! καί γι᾿αὐτή τήν βρωμερή οἰκογένεια,ἔχομε γράψη :
   https://sxolianews.blogspot.com/2018/11/blog-post_7.html

   Ἀφρική,διαμάντια Σέσιλ Ῥόουντς καί Ὀππενχάϊμερ ! Καί ὅλοι τους,βρέ παιδί μου,ἀπό μικρά στό «κουρμπέτι» πρός ἄγραν χρυσοῦ...Ἀπό τά 17 τους ἀμφότεροι :Ῥόουντς καί Ὀππενχάϊμερ.

   Έχθές διάβαζα γιά τόν ...εὐεργέτη Ἰωάννη Βαρβάκη,πού τό κανονικό του ὄνομα ἦταν Λεοντιάδης,καί πού στά 16 του εἶχε κιόλας πλοῖο καί ἔκανε ...ἐμπόριο ( βλέπε πειρατεία καί κλοπές). Τί μπορεῖ νά κάνῃ ἕνα 16χρονο,ἔτσι;Αὐτός ὁ ἰκανότατος ναυτικός πού βρέθηκε στό παλάτι τῆς τσαρίνας Αἰκατερίνης καί ἀπό ἐκεῖ μέ τα «δῶρα» της ἔγινε μεγάλος καί τρανός προωθητής τοῦ χαβιαριοῦ στά σαλόνια τῆς εὐρωπαϊκῆς «ἐλίτ»...

   Ὑπάρχουν κι᾿ἄλλα παιδιά-θαύματα ὡς «ἐπιχειρηματικά μυαλά» :ὁ Στάθης Λάμψας,ὁ ἱδρυτής τοῦ ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεττάνια,πού ἀπό τά 11 χρόνια του βρέθηκε στό παλάτι τοῦ Γεωργίου Α΄ καί ἀπό ἐκεῖ,ὡς «θαῦμα» πού ἦταν τόν ἔστειλαν στό Παρίσι γιά νά ...μεγαλουργήσῃ ὡς προσωπικός σέφ τοῦ Ὀπενχάϊμερ,τοῦ τραπεζίτη. Ὅλα τ᾿ἀλλα ἦρθαν πολύ εὔκολα,μετά...

   Τί νά πῆς; Ἕνα πρᾶγμα :ποίων τίς γνώσεις,ἐν τέλει κατέκλεψαν;...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Ἀντώνιε!

   Διαγραφή