" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 31 Μαΐου 2022

Εἴμαστε Ἔθνος ἀνάδελφον,τελεία καί παύλα.

Ἄν νομίζετε πώς οἱ τοῦρκοι ἀποτελοῦν τούς χειροτέρους ἐχθρούς μας,ἄν νομίζετε πώς ἀκόμη καί οἱ Σκοπιανοί ἤ καί οἱ Ἀλβανοί ἐπίσης θά συγκαταλέγονταν στούς ἐχθρούς τῆς Χώρας,μέ τό αἰτιολογικόν καί γιά τίς τρεῖς χώρες,τίς ἐδαφικές ἀπαιτήσεις ( σέ ξηρά καί θάλασσα) τότε τί νά πῆ κανείς ὅταν στό παρελθόν ἔχει ἀναδειχθεῖ ἕνα ὕπουλο χτύπημα τῆς Ἰταλίας,ναί τῆς Ἰταλίας,κατά τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς Πατρίδος. Διαβᾶστε,συνέβη σάν σήμερα 31 Μαΐου 1960 ἐφημερίδα «Ἐλευθερία» 30η Μαΐου 1960 (ἐδῶ)

Τί ψάχνετε ; Ποιοί μπορεῖ νά ἦσαν οἱ ὑποκινητές πίσω ἀπό αὐτό ; Δέν ἔχει καί πολύ σημασία. Διότι τό καταφανές εἶναι πώς οἱ Ἰταλοί κατασκεύασαν μία ...περίεργη ἔκθεσι πού ἀποσκοποῦσε σέ τί ἀκριβῶς ; 

Νά ὀφεληθῇ ἡ κομμουνιστική Ἀλβανία ; Καί γιά ποίον λόγον ; Τό μόνο πού μποροῦμε νά σκεφτοῦμε εἶναι ἡ διατήρησις τῶν διαφόρων θεμάτων περί «μειονοτήτων» γιά ἐξυπηρέτησιν τῆς ὅποιας σκοπιμότητος. Μέχρι σήμερα ἔτσι ; 

Θυμᾶστε αὐτό τό θέμα ; 

Ἀλήθεια,γιατί ὅλοι πάντα ἤθελαν τήν Ἑλλάδα διαμελισμένη; Γιατί ὅλοι,εἴτε μέ τόν ἕναν τρόπο ( ἐμφανεῖς διεκδικήσεις) εἴτε μέ τόν ἄλλο ( ὁργανώσεις ὑπό τόν μανδύα κοινωνικο-ἐπαναστατικῶν κινημάτων) ἕνα σκοπό εἶχαν,πάντα :τήν συρρίκνωση τῆς Ἑλλάδος ἕως τόν πλήρη ἀφανισμό της;..........
Περί Βλάχων τό ζητούμενον.....Ε Δ Ω 

Καί ὅπως ἔγραψα παραπάνω,μέχρι σήμερα διατηροῦνται παρόμοια ζητήματα. Μέχρι σήμερα πού ἔχομε τά φίδια στόν κόρφο μας...


Εἴμαστε Ἔθνος ἀνάδελφον,τελεία καί παύλα. 


Ἡ Πελασγική

Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

Ὁ μυστικός ἀριθμός «72»

ἐδῶ

 Τοῦ Ἀποστόλου Κ. Γατσία 

Ὑπάρχει μιὰ κυρίαρχη συνήθεια στοὺς ὀπαδοὺς τῆς ζωροαστρικῆς θρησκείας: Ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ἀπὸ τὴν ἐνηλικίωσή τους καὶ μετά, φοροῦν μιὰ πλεκτὴ ἱερή ταινία σὰν ζώνη, ποὺ ὀνομάζεται στὴ ζενδικὴ γλῶσσα  «κοῦστι»*  .Ἡ ταινία αὐτὴ εἶναι,πλεγμένη μὲ 72 νήματα. Ἀσφαλῶς δὲν εἶναι τυχαία ἡ ἐπιλογὴ αὐτοῦ τοῦ συγκεκριμένου ἀριθμοῦ νημάτων: 72 ἀκριβῶς.᾿Αξίζει νὰ ἀναφέρουμε ἐπίσης, ὅτι καὶ στά ἰνδικὰ μυστήρια χρησιμοποιεῖται, ἀκόμα καὶ σήμερα, αὐτὴ ἡ ἴδια ἱερὴ ταινία, μόνο ποὺ οἱ ᾿Ινδοὶ τὴ λένε ζενναάρ. (Δές: Β. Λαμπροπούλου, Τὸ Μαῦρο Λεξικό τῆς ἑλληνικῆς Μασονίας, ᾿Αθήνα 1978, τόμος Β΄, σελ. 215).

Θὰ ἤθελα νὰ ἐπιστήσω τὴν προσοχὴ τοῦ ἀναγνώστη στὴν «ἰνδικὴν» λέξι γι᾿αὐτή τὴν ἱερὴ ζώνη: ζενναάρ. ᾿Ασφαλῶς πρόκειται γιὰ τὴν πανάρχαια ἑλληνική λέξι ζωνάρι(ον) (=λουρίδα ἀπὸ ὕφασμα ἢ δέρμα, ποὺ τὴ δένουμε στὴ μέση ἡ λέξη χρησιμοποιεῖται καὶ μεταφορικά.Ὅμως ἡ ἐτυμολογική ἀνάλυση δέ εἶναι ὁ στόχος μου ἐδῶ. Ἁνέφερα ἁπλῶς τό «ἰνδικο» ζεννάαρ ἤ τό ζωροαστρικό «κοῦστι»,τήν ζώνη μέ τά 72 νήματα,γι᾿αὐτό ἀκριβῶς : Ἐπεί δή ἔχει 72 νήματα τά ὁποῖα φυσικά ἔχουν κάποια μυστική σημασία. Θυμίζω ξανά τό γεγονός ὅτι τό «ζενναάρ» χρησιμοποιεῖται στά ἰνδικά μυστήρια σήμερα. 

Τό μέγα Σανχεντρίν μέ τά 72 μέλη 

από ἐδῶ

Ἡ «ἐβραϊκή» λέξις σανχεντρὶν εἶναι παραφθορὰ τῆς ἐλληνικῆς λέξης συνέδριον.
Τὸ Συνέδριο ὑποτίθεται ὅτι τὸ ἵδρυσε ὁ Μωυσῆς (δὲς «Μαῦρο Λεξ. τῆς ᾿Ελλ. Μασονίας», Β΄ τόμος, σελ. 348).
Ἄραγε, ἂν αὐτὸ εἶναι ἀλήθεια, εἶμαι περίεργος νὰ μάθω «πῶς» τὸ εἶπε ὁ Μωυσῆς! Στὰ ἐλληνικὰ τὸ εἶπε: Σ-υ-ν-έ-δ-ρ-ι-ο-ν ;  Τέλος πάντων. Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει καὶ τόσο πρὸς τὸ παρὸν ἡ ἐτυμολογία τοῦ σανχεντρίν.Ἐπισημαίνω ἐδῶ ἁπλῶς ὅτι τὸ Σανχεντρὶν αὐτὸ εἶναι, ποὺ ἐπικύρωσε τὴν μετάφραση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀπὸ τὸ «ἑβραϊκὸ» ἀρχέτυπο στὰ ἑλληνικά, ποὺ ἔγινε τὸν Γ΄ π.Χ. αἰῶνα στὴν ᾿Αλεξάνδρεια κατόπιν σχετικῆς διαταγῆς τοῦ Μακεδόνα βασιλιᾶ τῆς Αἰγύπτου Πτολεμαίου Β΄. Γι᾿ αὐτὸ καὶ τὸ κείμενο αὐτὸ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης λέγεται «Μετάφρασις τῶν Ἑβδομήκοντα» (γνωστὴ ὡς Ο΄, ἐπειδὴ τὸ Ο΄ στὰ ἑλληνικὰ συμβολίζει τό «70»). Καὶ λέγεται συνήθως «τῶν ᾿Εβδομήκοντα», ἐνῷ τὸ σωστὸ εἶναι «τῶν ᾿Εβδομήκοντα-Δύο», δηλαδὴ προτιμιέται ἡ φράση «τῶν Ἔβδομήκοντα» χάριν συντομίας. Τέλος, αὐτὸ τὸ Μέγα Σανχεντρὶν εἶναι, ποὺ δίκασε καί καταδίκασε σὲ θάνατο τὸν Χριστό. Σημασία ἔχει ὅτι εἶχε 72 μέλη, (Δὲς π.χ. λεξικὰ διάφορα τῶν Ἁγίων Γραφῶν, ὅπως Γ. Κωνσταντίνου, σελ. 948).

Στόν κόσμο τοῦ μαγικοῦ 72

Τό 1986 ἦταν νομίζω στήν Περσία τοῦ Χομεϊμί,ὑπῆρξε σέ μία πόλι ἕνας μεγάλος ἀριθμός θυμάτων ἀπό βομβιστική ἐνέργεια. Οἱ ἐφημερίδες ἔγραψαν γιά 72 νεκρούς στήν ἱερή πόλι Κόμ. Τίς ἑπόμενες ἡμέρες διαπιστώθηκε πώς οἱ νεκροί ἦσαν περισσότεροι.Περίπου 10 ἄτομα ἀκόμη. Ὠστόσο οἱ ἐφημερίδες συνέχισαν νά κάνουν λόγο γιά 72 νεκρούς.διότι αὐτός ὁ συγκεκριμένος ἀριθμός εἶχε μία βαθύτατη ἐπίδραση στά πλήθη. Κάτι πολύ σημαντικό συμβολίζει ὁ ἀριθμός 72,στόν μουσουλμανικό κόσμο. Μόνο ; 

Στήν σελίδα 449 τοῦ « Λεξικό τῆς Μυστικῆς Γνώσεως» τοῦ Χόρστ Ἔ. Μήρς,(4η ἔκδοσις 1981,Γερμανία)γράφονται τά ἐξῆς ἐνδιαφέροντα σχετικῶς μέ τόν ἀριθμό 72 :

 « Τό 72 ἀντιστοιχεῖ στίς 72 Συναγωγές,στούς 72 ἐξηγητές τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,στίς 72 γλῶσσες,καί στούς 72 μαθητές τοῦ Χριστοῦ. Στήν Καμπάλα ἔχουμε τά 72 ὀνόματα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Αἰγὐπτιος ἱερέας τῆς Σαΐδος εἶχε 72 κουδουνάκια στόν μανδύα του. Ὁ Πυθαγόρας ἔγραψε 72 χρυσούς στίχους. Ὁ ναός τοῦ Γκράαλ ἔχει 72 ἀψῖδες καί ὁ βασιλικός πύργος στήν Περσέπολη 72 στύλους.Οἱ ἀρχαῖοι Κινέζοι πίστευαν σέ 72 ἁγίους καί ὁ Κομφούκιος ἔζησε 72 χρόνια.» 

Αὐτα τά στοιχεῖα,ἐπαναλαμβάνω,τά παραθέτει ὡς ἀξιοπερίεγα τό Λεξικό τοῦ Μήρς.

Οἱ 72 συνωμότες τοῦ Τυφῶνος

Πλούταρχος στό 13ο κεφάλαιο τοῦ ἔργου του « Περί Ἴσιδος καί Ὀσίριδος» λέει πολύ περίεργα πράγματα. Συγκεκριμένα κάνει λόγο γιά τόν Ὅσιρι ὁ ὁποῖος ἦταν βασιλεύς τῶν Αἰγυπτίων τήν πανάρχαια ἐποχή καί ὁ ὁποῖος ἐξεπολίτισε ὅλο τόν κόσμο,ὄχι τόσο μέ τήν δύναμη τῶν ὅπλων,ἀλλά μέ τόν λόγο καί τήν μουσική. Μαρτυρεῖ ἀκόμα ὁ Πλούταρχος τήν ταύτιση τοῦ Αἰγυπτίου Ὄσιρι μέ τόν Διόνυσο τῶν Ἑλλήνων

«  Βασιλεύοντα δ’ Ὄσιριν Αἰγυπτίους μὲν εὐθὺς ἀπόρου βίου καὶ θηριώδους ἀπαλλάξαι καρπούς τε δείξαντα καὶ νόμους θέμενον αὐτοῖς καὶ θεοὺς διδάξαντα τιμᾶν· ὕστερον δὲ γῆν πᾶσαν ἡμερούμενον ἐπελθεῖν ἐλάχιστα μὲν ὅπλων δεηθέντα, πειθοῖ δὲ τοὺς πλείστους καὶ λόγῳ μετ’ ᾠδῆς πάσης καὶ μουσικῆς θελγομένους προσαγόμενον· ὅθεν Ἕλλησι δόξαι Διονύσῳ τὸν αὐτὸν εἶναι...» 

Καί μέχρι ἐδῶ «πάει καλά». Στήν συνέχεια ὁ Πλούταρχος ἀναφέρει μία μεγάλη συνωμοσία ἐκ μέρους τοῦ κακοῦ Τυφῶνος ( σατανᾶς),μέ στόχο νά καταστραφῇ,νά δολοφονηθῇ ὁ Ὄσιρις. Ἡ συνωμοσία πέτυχε μέ τήν συνεργία τῶν «72 συνωμοτῶν» ! : 

«  Τυφῶνα δ’ ἀπόντος μὲν οὐθὲν νεωτερίζειν διὰ τὸ τὴν Ἶσιν εὖ μάλα φυλάττεσθαι καὶ προσέχειν ἐγκρατῶς ἔχουσαν, ἐπανελθόντι δὲ δόλον μηχανᾶσθαι συνωμότας ἄνδρας ἑβδομήκοντα καὶ δύο πεποιημένον καὶ συνεργὸν ἔχοντα βασίλισσαν ἐξ Αἰθιοπίας παροῦσαν, ἣν ὀνομάζουσιν Ἀσώ·» 

Ἐρωτῶ : Γιατί εἶναι 72 οἱ συνωμότες ; Τί εἶναι αὐτοί οἱ συνωμότες,οἱ 72 ; 

Τά 72 ἱερά ὀνόματα τοῦ Θεοῦ 

Εἴδαμε πώς στό λεξικό τοῦ Μήρς γίνεται λόγος γιά τά 72 ἱερά ὀνόματα τοῦ Θεοῦ πού ἐνέχει ἡ ἑβραϊκή Καμπάλα. Στό ἀποκρυφιστικό ἔργο « Δονητική τῶν γραμμάτων- ἡ δύναμη τοῦ ἀπωλεσθέντος λόγου» ( ἐκδόσεις ΔΙΟΝ, Θεσσαλονίκη 1986,σελ. 23)μποροῦμε νά ἔχομε περισσότερα στοιχεῖα σχετικῶς. Τό ἔργο αὐτό ἱσχυρίζεται ὅτι «ὑπάρχουν στήν Καμπάλα 72 ἱερά ὀνόματα πού εἶναι θεραπευτικά μάντραμ.Οἱ μωαμεθανοἰ θεραπευτές συνηθίζουν νά τά μεταχειρίζονται. Ἀνάλογα-λέει-μέ τό φωνῆεν ( ;) μπορεῖ ν᾿ἀσκηθῇ μία δράση. Τέτοια ὀνόματα εἶναι τά παρακάτω :  


Ὁ  μυστικός ἀριθμός «72»,τοῦ Ἀποστόλου Κ. Γατσία 

( Περιοδικό «Δαυλός», τεύχος 118, Ὀκτώβριος 1991) 

Ἐμεῖς νά συμπληρώσουμε πώς ἡ λέξις γιά τήν ἱερή «ἰνδική» ζώνη Ζενναάρ,ὑπάρχει μεγάλη πιθανότης νά εἶναι ἡ ἑβραϊκή Σενναάρ,κατά τούς ἑβδομήκοντα. Νά τί διαβάζουμε σχετικῶς : 

Σινάρ ( / ˈʃ aɪ n ɑːr / ; Εβραϊκά שִׁנְעָר Šinʿār , Εβδομήκοντα Σενναάρ Sennaár ) είναι το όνομα για τη νότια περιοχή της Μεσοποταμίας που χρησιμοποιείται από την Εβραϊκή Βίβλο...Το όνομα Šinʿar εμφανίζεται οκτώ φορές στην Εβραϊκή Βίβλο , στην οποία αναφέρεται στη Βαβυλωνία . Αυτή η τοποθεσία του Σινάρ είναι προφανής από την περιγραφή του ότι περιλαμβάνει τόσο τη Βαβέλ/Βαβυλώνα (στη βόρεια Βαβυλωνία) όσο και το Ερέχ/Ουρούκ (στη νότια Βαβυλωνία). Στο Βιβλίο της Γένεσης 10:10, η αρχή του βασιλείου του Νιμρώδ λέγεται ότι ήταν «Βαβέλ [Βαβυλώνα] και Ερέχ [ Ουρούκ ] και Ακκάδ και Καλνέ , στη γη Σινάρ». Το εδάφιο 11:2 αναφέρει ότι η Σινάρ περιέκλειε την πεδιάδα που έγινε η τοποθεσία του Πύργου της Βαβέλ μετά το Μεγάλο Κατακλυσμό. Μετά τον Κατακλυσμό, οι γιοι του Σημ , του Χαμ και του Ιάφεθ έμειναν πρώτα στα υψίπεδα της Αρμενίας και μετά μετανάστευσαν στη Σινάρ... ( διαβᾶστε ὁλόκληρο τό θέμα ἐδῶ)

Ἄς λάβουμε κι᾿αὐτό ὑπ᾿ὅψιν...

Γιά τήν ἱερή ζώνη Κούστι,διαβάζουμε ἐδῶ. Ἐπίσης γιά τά 72 ἱερά νήματα στόν Ζωροαστρισμό, διαβᾶστε ἐδῶ


Ἡ Πελασγική 

Κυριακή 29 Μαΐου 2022

Ἔρχονται γιά τά 152 νησιά...Νίκος Σταματάκης : Πριν από μόλις 10 ημέρες ο Λευκός Οίκος και το Κογκρέσο των ΗΠΑ υποδέχτηκαν τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και επαίνεσαν την υποστήριξή του στην οριστικοποίηση μιας νέας 5ετούς συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Το στολίδι αυτής της συμφωνίας είναι η νέα αμερικανική στρατιωτική βάση στην Αλεξανδρούπολη, μεταξύ πολλών άλλων νέων εγκαταστάσεων.

Χθες όμως το USS Arlington έφυγε από την Αλεξανδρούπολη για να συμμετάσχει σε τουρκικές αμφίβιες ασκήσεις – Παρακαλώ δείτε εδώ την επίσημη ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ... 

Είναι το στόμα σας τόσο ορθάνοιχτο όσο το δικό μου με τα νέα; Ναι, φίλοι μου, το USS Arlington έφυγε από την Αλεξανδρούπολη για να ενωθεί με άλλα αμερικανικά πλοία και τους πεζοναύτες των ΗΠΑ που συμμετείχαν στην τουρκική στρατιωτική άσκηση EFES 2022 στο Αιγαίο. Η κύρια άσκηση ήταν αμφίβιες ασκήσεις από πλοίο σε ακτή… Παρακαλώ ρίξτε μια ματιά στον χάρτη και εξηγήστε μου γιατί η Τουρκία χρειάζεται και δίνει έμφαση στις ασκήσεις από πλοίο σε ακτήΘα εισβάλει η Τουρκία στην Κριμαία ή στη Ρωσία; Θα χρησιμοποιήσει ασκήσεις από πλοίο σε ακτή στην έρημο της ...Συρίας;

Το βασικό σενάριο της τουρκικής άσκησης είναι η εισβολή σε εχθρικό νησί!!! Και το ναυτικό των ΗΠΑ είναι μέρος του;;

Ο μόνος χρόνος και τόπος που χρησιμοποίησε η Τουρκία από πλοίο σε ακτή ήταν στην Κύπρο το 1974… Εν τω μεταξύ, τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες η ηγεσία της Τουρκίας έχει εντείνει τις απειλές και τις παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο – τώρα το αποκαλούν «Τουρκαιγαίο». Για τουριστικούς λόγους… Απειλούν τα ελληνικά νησιά με Πολεμικό Ναυτικό και Πεζοναύτες των ΗΠΑ να τα ευλογούν…

Ελπίζω οι αναγνώστες μας να κατανοήσουν τώρα τον κυνισμό μου κατά την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού Μητσοτάκη στο DC πριν από δύο εβδομάδες…

Πρέπει να μάθουμε το μόνο πολύτιμο μάθημα και να προετοιμαστούμε: Αν υπάρξει σύγκρουση με την Τουρκία –και η πιθανότητα είναι πολύ μεγάλη τελευταία– η Ελλάδα θα πολεμήσει μόνη της…

Άσκηση η οποία στρέφεται κατά της Ελλάδας – Μέγιστη ειρωνεία ότι το USS Arlington έφυγε από την Αλεξανδρούπολη

«Νά ἀπευθυνθεῖτε στό ΝΑΤΟ σέ περίπτωση τουρκικῆς εἰσβολῆς»

Ἡ ἐκπληκτική ἀπάντησις τοῦ ἐκπροσώπου Τύπου τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ κ. Νέντ Πράις τήν ὥρα πού ὁ Τσαβούσογλου ἀπειλεῖ ὅτι «δέν μπλοφάρουμε γιά τά νησιά»

ΑΝ ΚΑΙ καλλιεργεῖται ἡ ἐντύπωσις ὅτι ἡ ἐλληνο-αμερικανική στρατιωτική συνεργασία θά ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν συμπαράταξη τῶν δύο χωρῶν ἀπέναντι στήν Τουρκία, ἡ πραγματικότης ἀποδεικνύεται πολύ διαφορετική. Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ἀμερικανικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν παραπέμπει στό ΝΑΤΟ, τήν στιγμή πού ὁ Γένς Στόλτενμπεργκ ὁμιλεῖ γιά «πλατφόρμες συζητήσεως» καί «μηχανισμούς ἀποκλιμακώσεως» πού δῆθεν ἔχει δημιουργήσει ἡ Ἀτλαντική Συμμαχία. Ὅλα αὐτά τήν στιγμή κατά τήν ὁποία ὁ Μεβλούτ Τσαβούσογλου μέ τήν χαρακτηριστική φράση «δέν μπλοφάρουμε» θέτει μετ’ ἐπιτάσεως ζήτημα κυριαρχίας σέ ἑλληνικά νησιά τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, ἀγνοῶντας τελείως τήν ἐμπεριστατωμένη ἀπάντηση πού ἔχει δώσει τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἀνασκευάζοντας ὅλους τούς σχετικούς ἰσχυρισμούς τῆς Ἀγκύρας. Ἡ στάσις τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν προκύπτει ἀπό τίς ἀπαντήσεις τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ Νέντ Πράις πρός τόν ὁποῖο ἐτέθησαν ἐρωτήσεις σχετικῶς πρός τά ἑλληνο-τουρκικά. Εἰδικώτερα, στήν ἐρώτηση «ἄν εἶναι ἀλήθεια ὅτι οἱ ΗΠΑ μεσολαβοῦν ἀνάμεσα στήν Ἑλλάδα καί τήν Τουρκία προκειμένου νά τερματισθεῖ ἡ κρίσις πού δημιούργησε ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν», ὁ Νέντ Πράις ἀπήντησε:


«Ἐνθαρρύνουμε τούς συμμάχους μας στό ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων φυσικά τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Τουρκίας, νά ἐργασθοῦν ἀπό κοινοῦ γιά τήν διατήρηση τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀσφαλείας στήν περιοχή καί νά ἐπιλύσουν τίς διαφορές τους διπλωματικά. Τούς ἐνθαρρύνουμε ἐπίσης νά ἀποφύγουν τήν ρητορική πού μπορεῖ νά αὐξήσει περαιτέρω τίς ἐντάσεις».

Καί ἐπειδή ὑπῆρξε διευκρινιστική ἐρώτησις «Ὅταν λέτε τούς ἐνθαρρύνουμε, ἐννοεῖτε ὅτι μιλᾶτε μαζί τους; Μεσολαβεῖτε;», ὁ Ἀμερικανός ἐκπρόσωπος τήν ἀντιπαρῆλθε λέγοντας ὅτι «αὐτό ἦταν ἕνα θέμα συζητήσεως μέ τούς συμμάχους μας, τήν Ἑλλάδα καί τήν Τουρκία.»

Ἠκολούθησε ἡ σαφέστερη ἐρώτησις: «Τί θά κάνετε ἄν ἡ Τουρκία ἐπιτεθεῖ στήν Ἑλλάδα;» μέ τήν ἐπισήμανση ὅτι: «Ὑπάρχουν πολλές ἀναφορές πού θέλουν τόν Ἐρντογάν νά σχεδιάζει νά εἰσβάλει στά ἑλληνικά νησιά».

Ἡ ἀπάντησις τοῦ Νέντ Πράις ἦταν καί πάλι διπλωματική: «Αὐτό εἶναι ὑποθετικό, καί δέν πρόκειται νά τό συζητήσω ἐκ νέου. Τό μήνυμά μας παραμένει καί στούς δύο συμμάχους μας σέ αὐτήν τήν περίπτωση, ὅτι ἡ Τουρκία καί ἡ Ἑλλάς θά πρέπει νά ἐργασθοῦν ἀπό κοινοῦ γιά τήν διατήρηση τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀσφαλείας στήν περιοχή καί νά ἐπιλύσουν τίς διαφορές τους διπλωματικῶς».

Ἐν τέλει, ὅταν ἐτέθη ἡ ἐρώτησις «Τί γίνεται ἄν ἕνας σύμμαχος ἐπιτεθεῖ σέ ἄλλο σύμμαχο στό ΝΑΤΟ;», ὁ Ἀμερικανός ἐκπρόσωπος εἶπε: «Αὐτή εἶναι μιά ἐρώτησις πού θά ἔπρεπε νά ἀπευθύνετε στό ΝΑΤΟ»!

........................

Πηγή :estianews.gr

Ἀπό : helleniscope.com

Θέλουμε υφαλοκρηπίδα και 152 νησιά...Λέει ὁ «πατέρας τῆς Γαλάζιας Πατρίδας»Ἡ Πελασγική

Αὐτά ἔχουν σημασία ;

(φωτό)

Σάν νά μήν ἔφταναν τά τόσα πολλά καί δυσεπίλυτα προβλήματα, πού ἀντιμετωπίζουμε στά ἀκριτικά μας Νησιά

Στο στόχαστρο αγνώστων βρέθηκαν οι καμπάνες, τα μανουάλια και οι πολυέλαιοι από 28 παρεκκλήσιά στη Σάμο.

μετά από ερεύνα που έγινε, άγνωστοι έκλεψαν 15 καμπάνες, 18 μανουάλια και 3 πολυέλαιοι απο παρεκκλήσια και όπως όλα δείχνουν πρόκειται για σπείρα που ασχολείται συστηματικά με το παράνομο εμπόριο παλιοσίδερων τα οποία πωλούν για λιώσιμο.

Διαβᾶστε τήν ἀνακοίνωσιν τῆς Μητροπόλεως Σάμου Ε Δ Ω 

Πῶς τό λέει ἡ Μητρόπολις :  Σάν νά μήν ἔφταναν τά τόσα πολλά καί δυσεπίλυτα προβλήματα, πού ἀντιμετωπίζουμε στά ἀκριτικά μας Νησιά. 

Ἔτσι ἀκριβῶς : ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,...

Εὐχαριστῶ τόν ἀγαπητό σχολιαστή ( 29 Μαΐου 2022 - 3:32 μ.μ.) γιά τήν πληροφορία. 


Ἡ Πελασγική

Τά σκουπίδια τοῦ κόσμου...


Θυμάστε την Αμαλία Γκινάκη; Σκοτώθηκε στις 23/9/1998 απο χειροβομβίδα που έριξε ο Σορίν Ματέι (διόρθωση: η ελληνική αστυνομία) στο διαμέρισμα στην οδό Νιόβης στα Πατήσια όπου την κρατούσε όμηρο. Την ίδια στιγμή που ο Νίκος Ευαγγελάτος τον είχε βγάλει ζωντανά στον αέρα του Σκάι και είχε αυτοαναγορευτεί επίσημος διαπραγματευτής της Ελληνικής Αστυνομίας κατά παράβαση κάθε επιχειρησιακού κανόνα. 

 Η Αμαλια σκοτώθηκε σε ζωντανή σύνδεση γιατί τότε, όπως και τώρα για τον καθε Ευαγγελάτο δεν εχει σημασία η ανθρώπινη ζωή αλλά η τηλεθέαση. Η ιστορία απετέλεσε ένα παγκόσμιο case study για το τι δεν πρέπει να γίνεται σε περιπτώσεις ομηρίας

 Έκτοτε ο Ευαγγελάτος κατέβηκε όλα τα σκαλιά στον απόπατο της δημοσιογραφίας ή αν θελετε ανέβηκε όλα τα σκαλιά στην ιεραρχία του τηλεδημοσιογραφικού υποκόσμου. Φέτος ο Νίκος Ευαγγελάτος απέσπασε το βραβειο "Δημοσιογραφίας και Τεχνολογίας" του Ιδρύματος Μπότση παρά το γεγονός οτι έχει διαγραφεί 5 φορές απο την ΕΣΗΕΑ! 

Το βραβειο του παρέδωσε η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κα. Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Έτσι κάθε φορά που θα αναφερόμαστε στις δημοσιογραφικές αθλιότητες του Ευαγγελάτου αυτος θα αντιπαραθέτει την φωτογραφία της βράβευσης του απο την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εν τέλει το πρόβλημα δεν ειναι ο Ευαγγελάτος. Το πρόβλημα ειναι η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας που δέχεται να βραβεύει σκουπίδια. Κι αυτό αποτελεί προσβολή στη μνήμη της Αμαλίας Γκινάκη και περιφρόνηση στους Δημοκρατικούς θεσμούς. (viaKiriakosAggelakos)  -  Τό εἴδαμε ἐδῶ

Δέν βαριέσαι θά περάσῃ κι᾿αὐτό,θά ξεχαστῇ,ὁ Εὐαγγελάτος θά συνεχίζῃ νά ὑπηρετῇ ἀπολύτως τό σύστημα,πολλοί θά κάθονται στίς οθόνες τους καί θά τόν ἀκοῦν ἴσως κι᾿ἐπιβραβεύουν αύτά πού θά λέῃ διότι τώρα θά εἶναι καί βραβευμένος ἀπό τήν πρόεδρο τῆς δημοκρατίας τους...

Τό ἔχω πεῖ πολλές φορές : Ὅλους αὐτούς πού εἶναι κάτι τούς ἔχει κάνει ὁ ἁπλός κόσμος.Χωρίς αὐτόν ...

 
Ἡ Πελασγική 

Ἀντίο Δάκη...

Ἄς τό καταλάβουμε μία καί καλή : Τέλος ἐποχῆς ! Ὅλο καί πιό κοντά στήν πραγμάτωση τῶν σχεδίων τῶν ἐξουσιαστῶν γιά τήν μετανθρώπινη ἐποχή. Ναί ἀκριβῶς : Μετά -ἀνθρώπινη...

Μᾶς τό λένε τά πάντα,κυρίως ἐκεῖνοι πού φεύγουν καί πέρνουν μαζύ τους τίς ἐποχές-σύμβολα ...! 

Γειά σου Δάκη,σ᾿εὐχαριστοῦμε γιά ὅλα !!! 

 ὁ  Δάκης ὅπως θά τόν θυμώμαστε πάντα....!  φωτό


Ἡ Πελασγική 

Σάββατο 28 Μαΐου 2022

Ἡ Ἄγκυρα ἀπειλεῖ εὐθέως μέ σύρραξη. Ἡ Γλυκερία τό ξέρει ;

 Η Άγκυρα απειλεί ευθέως με σύρραξη: "Δεν μπλοφάρουμε - Θα προχωρήσουμε αν δεν συμμορφωθείτε"

Διαβάζω καί ἀναρωτιέμαι : 

ἀπό ἐδῶ

Ἡ Γλυκερία πού τραγουδᾶ ἀπόψε στό Πνευματικό Κέντρο Ἀτατούρκ τῆς Κωνσταντινουπόλεως,τό γνωρίζει ; Ἤ ἄλλο πρᾶγμα τά ...πολιτιστικά ; 

Η παγκοσμίου φήμης Ελληνίδα ντίβα Γλυκερία θα εμφανιστεί στο εμβληματικό Πολιτιστικό Κέντρο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης – Αίθουσα Όπερας Turk Telecom απόψε, 28 Μαΐου, στις 20.00, για τη στήριξη του Ζωγραφείου Λυκείου, ενός από τα λίγα εναπομείναντα ελληνικά σχολεία στην Κωνσταντινούπολη.

Η μοναδική παράσταση της μεγάλης Ελληνίδος καλλιτέχνιδος θα ανοίξει το Φεστιβάλ Πολιτιστικού Δρόμου Beyoğlu της Κωνσταντινούπολης, το οποίο θα φιλοξενήσει συνολικά πέντε χιλιάδες καλλιτέχνες σε 53 τοποθεσίες φέτος.

«Συνδυάζοντας τα κτίρια, τους δρόμους, την αρχιτεκτονική, την αισθητική και τον ιστορικό ιστό της πόλης με όλη την άυλη πολιτιστική μας κληρονομιά όπως λογοτεχνία, θέατρο, μουσική, όπερα, γαστρονομία, εκπαίδευση, ζωγραφική και κινηματογράφος, το φεστιβάλ θα συμβάλει στην πολιτιστική συσσώρευση». Σημειώσεις στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ.

«Το Beyoğlu Culture Road στοχεύει να διατηρήσει τις πολιτιστικές αξίες όπως ήταν στο παρελθόν και να τις μεταφέρει στο μέλλον ώστε να αναζωογονήσει το Beyoğlu στον μοναδικό ιστό του» προσθέτει....( ἀπό ἐδῶ)

Τώρα ἐδῶ πού τά λέμε,εἶναι κάπως μακριά ἡ Ἄγκυρα ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη,μέχρι νά φθάσουν τά νέα ἐκεῖ... !!! 

Δῆλα δή,ἡ Γλυκερία λίγες ὥρες πρό τῆς μαύρης ἐπετείου τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως,θά τραγουδᾷ καί θά γλεντᾷ μέ τούς τουρκαλάδες ; Καί : 


Στίς 31 Μαΐου,δύο ἡμέρες ἀργότερα,ἔχει σειρά καί κάποιος ἄλλος ἕλλην. Ὁ Βασίλης Σαλέας πού δἰνει συναυλία στήν ἴδια αἴθουσα,μαζύ μέ κάποιον τοῦρκο Ἀχμέτ Κότς. 

Περᾶστε ἀπό τήν σελίδα τοῦ ΑΚΜ ( Πολιτιστικό Κέντρο Ἀτατούρκ) ἐδῶ

Ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες καί ἀναγνώστριες,δέν ξέρω ἄν ἔχετε καταλάβει τό πόσο μεγάλο δούλεμα μᾶς γίνεται ... ! ! ! 

Υ.Γ. Ὅσο γιά τήν Γλυκερία,θά τούς τραγουδήσει καί τούς ἀναλόγους ἀμανέδες,ξέρει αὐτή....


Ἡ Πελασγική

Οἱ ψυχασθενεῖς ἐξουσιαστές,παίζουν τό τελευταῖο τους χαρτί...

Θά ὑποκλιθῇς καί θά σ᾿ἀρέσῃ

Λοιπόν οι παγκοσμιοποιητές συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα στη Γενεύη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας και συναντήθηκαν στο Νταβός στη σύνοδο κορυφής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ
. Οι δύο πόλεις, η Γενεύη και το Νταβός, βρίσκονται και οι δύο στην Ελβετία, με διαφορά περίπου τριών ωρών με το αυτοκίνητο. Μεταξύ αυτών των δύο συναντήσεων, η τάξη των αρπακτικών της παγκοσμιοποίησης θα λάβει τις οδηγίες της για το τι να κάνει και τι να περιμένει τους επόμενους 12 μήνες. Ονομάζω αυτό το παράθυρο 12 μηνών το εναρκτήριο άλμα στη «φάση σκοτώματος» της Μεγάλης Επαναφοράς.

Ο Schwab άνοιξε τη συνάντηση στο Νταβός λέγοντας «το μέλλον δεν συμβαίνει απλώς· το μέλλον χτίζεται από εμάς, από μια ισχυρή κοινότητα, όπως εσείς εδώ σε αυτήν την αίθουσα». Ο Schwab είπε "πρέπει να προετοιμαστούμε για έναν πιο θυμωμένο κόσμο", το οποίο θεωρώ κακό σημάδι ότι οι παγκοσμιοποιητές αγχώνονται, νιώθοντας ότι αν δεν λάβουν δραστικά μέτρα σύντομα, όλα τα σχέδιά τους για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας κυβέρνησης του τέλους καιρού θα μπορούσαν να είναι αποτυχημένα.


 ...υπάρχει το ανατριχιαστικό εξώφυλλο του περιοδικού Economist . Αυτή είναι η δημοσίευση που ανήκει στους Rothschild που απευθύνεται στους ελίτ παγκοσμιοποιητές. Απεικόνιζε ένα χωράφι με σιτάρι, με τους πυρήνες του σιταριού να παριστάνονται ως κρανία, με τον τίτλο "The Coming Food Catastrophe"( ἡ ἐπερχόμενη ἐπισιτιστική κρίσις)  

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τό θέμα :  Οἱ παγκοσμιοποιητές ἔχουν περάσει στήν φάσι « ἡ μεγάλη σφαγή» τοῦ σχεδίου « Ἡ Μεγάλη ἐπαναφορά»,ΕΔΩ

Ἀπό : henrymakow.com      

Ὅ,τι καί νά κάνουν,ὅσα σχέδια κι᾿ἄν ἔχουν δρομολογήσει ΔΕΝ πρὄκειται ΚΑΝΕΝΑ νά γίνῃ πραγματικότης. Ὁ Θεός δέν θ᾿ἀφήσῃ τό δημιούργημά του στό ἔλεος τῶν ψυχασθενῶν καμπαλιστῶν. Αὐτό εἶναι τό βέβαιον. 

Ὅσες δοκιμασίες κι᾿ἄν περνοῦν οἱ δίκαιοι,ἡθικοί ἄνθρωποι στό τέλος βλέπουν τήν προστασία Τοῦ Θεοῦ ὡς θαῦμα νά συντελεῖται μπροστά στά μάτια τους. 

Πιστέψτε με. 

Μείνετε κοντά Του,προσευχηθεῖτε καί ὅλα θά πᾶνε καλά ...


Ἡ Πελασγική 

Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Ἡ παρέλαση γιά τήν « Ἡμέρα τῆς Ἱερουσαλήμ» : Πορευόμαστε ὅπου θέλουμε !


 Η Κυριακή σηματοδοτεί την «Ημέρα της Ιερουσαλήμ», την επέτειο της ενοποίησης της πόλης κατά τον πόλεμο των έξι ημερών του 1967. Οι Ισραηλινοί εθνικιστές σηματοδοτούν την ημέρα με μια ετήσια πορεία συμμετεχόντων που κυματίζουν τη σημαία, η οποία συνήθως προχωρά μέσω της Πύλης της Δαμασκού μέσω της πυκνοκατοικημένης μουσουλμανικής συνοικίας της Παλιάς Πόλης και προς το Δυτικό Τείχος.


Οι Ισραηλινοί ηγέτες υποσχέθηκαν την Παρασκευή ότι δεν θα τρομοκρατηθούν από τις απειλές βίας από τις παλαιστινιακές τρομοκρατικές ομάδες κατά την επίμαχη πορεία της Κυριακής για την Ημέρα της Ιερουσαλήμ, η οποία θα πραγματοποιηθεί όπως είχε προγραμματιστεί μέσω της Μουσουλμανικής Συνοικίας της Παλιάς Πόλης όπως γίνεται πάντα.

«Θα πραγματοποιήσουμε ό,τι είδους πορεία θέλουμε στην πρωτεύουσά μας», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Μπένι Γκαντζ σε προειδοποιητικό μήνυμα προς τη Χαμάς. «Δεν θα απειλήσετε την κυριαρχία μας».

Ο Gantz είπε ότι πιστεύει πως δεν θα επαναληφθεί το μπαράζ με ρουκέτες της Χαμάς προς την Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια της περσινής πορείας που πυροδότησε μια πικρή σύγκρουση 11 ημερών μεταξύ του Ισραήλ και των τρομοκρατικών ομάδων στη Λωρίδα της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς.

«Πέρυσι η Χαμάς αποφάσισε να εκτοξεύσει ρουκέτες και εξακολουθεί να εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η επιχείρηση Φύλακας των Τειχών σά να μην έχει συμβεί ποτέ», είπε ο Γκαντζ αναφερόμενος στην ισραηλινή απάντηση που προκάλεσε εκτεταμένη ζημιά στις τρομοκρατικές ομάδες και στη Λωρίδα.

Οι τρομοκρατικές ομάδες της Γάζας και η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ στον Λίβανο, έχουν εκδώσει νέες προειδοποιήσεις για την πορεία.

Η διαδρομή της παρέλασης είναι γεμάτη, με τους αντιπάλους να βλέπουν την πορεία της μέσω της μουσουλμανικής συνοικίας ως πρόκληση και τους υποστηρικτές να την βλέπουν ως έκφραση της κυριαρχίας του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ.

Ο Πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ δήλωσε επίσης σήμερα, ότι η διαδρομή θα διέρχεται από τη μουσουλμανική συνοικία όπως είχε προγραμματιστεί...

(ἀπό ἐδῶ)

Ἄν ἔχουν δίκαιο οἱ Ἰσραηλινοί γιά τήν ἀπύθμενη ἔπαρσιν μέ τήν ὁποία ἀντιμετωπίζουν ἕναν λαό πού ΠΑΝΤΑ ὑπῆρχε σ᾿ἐκεῖνα τά χώματα ; Ἔ, νομίζω πώς πᾶς λογικός,ἀντικειμενικός παρατηρητής,γνώστης τῆς τοπικῆς ἱστορίας σαφῶς καί θά ἔβλεπε τήν ἄνευ μέτρου κατακτητική συμπεριφορά τῶν Ἰσραηλινῶν καί θά τήν καταδίκαζε. 

Ὅμως ποιά εἶναι ἡ σημερινή πραγματικότης ; Ἐντελῶς τό ἀντίθετον. Ἡ πολιτισμένη Δύσις βλέπει μόνον τήν ἀπαράδεκτη Ῥωσσική πολεμική συμπεριφορά κατά τῆς Οὐκρανίας καί τήν καταδικάζει μέσῳ κυρώσεων ἀλλά πρό πάντων μέσῳ συνεισφορᾶς πάσης μορφῆς πολεμικοῦ ὑλικοῦ,ἀλλά γιά τούς φουκαράδες Παλαιστινίους πού ἀπό τό 1947 βλέπουν νά συρρικνώνονται σέ μία μικρή λωρίδα,δέν ὑπάρχει καμμία συμπαράστασις,καμμία συνεισφορά σ᾿ὅτιδήποτε ! 

Καλῶς πράττουν οἱ Ἰσραηλινοί... Δείχνει νά λέῃ μέ τήν σιωπή της ἡ Δύσις,μέ κάποια ἴσως ἄκρως ὑποκριτική στάσι,ἐνίοτε...

« Πορευόμαστε ὅπου θέλουμε ! » 

Ναί,ναί !

Ὁ πόλεμος τῶν ἕξ ἡμερῶν 


...Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στις 22 Νοεμβρίου του 1967, κάλεσε το Ισραήλ να αποχωρήσει από τα κατεχόμενα Αραβικά εδάφη, μέχρι τις γραμμές που ίσχυαν στις 5 Ιουνίου του 1967. Η κυβέρνηση του Ισραήλ αρνήθηκε. 
Το Ισραήλ σαν αποτέλεσμα αυτού του πολέμου τετραπλασίασε την έκτασή του. Από αυτό τον πόλεμο ξεκινά η Ισραηλινή κατοχή στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, στη Δυτική όχθη του Ιορδάνη, στη λωρίδα της Γάζας και στα άλλα Παλαιστινιακά εδάφη. Οι Ισραηλινοί έχουν ενσωματώσει από τότε στο κράτος τους τα υψώματα του Γκολάν, ενώ επέστρεψαν τη χερσόνησο του Σινά στην Αίγυπτο. Σ’ όλα αυτά έχουν ακολουθήσει πολιτική εποικισμού. Ο χάρτης των εξωτερικών συνόρων του Ισραήλ διαμορφώθηκε εκείνες τις περίφημες ιστορικές 6 μέρες.( ἀπό ἐδῶ)

Ἐφημερίς «Μακεδονία» 10 Ἰουνίου 1967. ΕΔΩ ὅπου μποροῦμε νά διαβάσουμε τά γεγονότα ἐκείνου τοῦ πολέμου. Διαβᾶστε κι᾿ἐδῶ,τίς διπλωματικές «μάχες» πού ἀκολούθησαν  


Ἡ Πελασγική

Ξέρουμε ὅτι λένε ψέματα...

 


Πιστέψτε αυτό που σας λέω, όχι αυτό που βλέπετε, είναι το μότο των Cabalist 


« Ξέρουμε ότι λένε ψέματα, 

ξέρουν ότι λένε ψέματα,

ξέρουν ότι ξέρουμε ότι λένε ψέματα, 

ξέρουμε ότι ξέρουν ότι ξέρουμε ότι λένε ψέματα, 

αλλά εξακολουθούν να λένε ψέματα». 


- Αποδίδεται στον Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn


Η προσποίηση ότι πιστεύεις τα ψέματα σημαίνει υποταγή


Ἀπό : henrymakow.com


Ἡ Πελασγική

Ἐνθυμούμεθα ΔΕΝ λησμονοῦμε ...

 Αυτές τις Μέρες θυμόμαστε πονάμε και θυμώνουμε.ΔΕΝ ΞΕΧΝΆΜΕ ΟΜΩΣ .............

Έτσι λοιπόν για να ξέρετε , Ο πατέρας μου ήταν 14 χρονών οταν πέρασαν οι Γερμανοί  στην Περιοχή που ειχαν τα γιδοπροβατα τους. Στίς εκκαθαριστικες επιχειρήσεις του Μαϊου του 1944,  λοιπόν  Ο παππους μου με τους γιους του , ειχε τα γίδοπροβατα του  στην Περιοχη Σεσιγκλιατι Σε υψομετρο 800 μετρων . Εκεί λοιπόν ειχαν περιθαλψει ενα τραυματία  τόν Δασκαλο  Παναγιωτη Οικονομου (Ζουλη)  ( που ειχε  κτυπηθει απο τους Γερμανους την προηγούμενη μερα  εξω απο το χωριό , αυτός λοιπον με τα αίματα να τρεχουν εφτασε μισοπεθαμενος( διανυοντας μια απόσταση  6 χλμ περιπου και σε εδαφος κακοτραχαλο, πετρώδες και ανηφορικο) στην περιοχή που ειχαν τα γιδια οι δικοι μας .τόν  περιεθαλψαν οσο μπορουσαν και τον εβαλαν μεσα σε μια συσταδα απο πατουλιές πουρναριών ,τον σκεπασαν με  ρουχα απο τον γιουκο της αδελφης του Πατερα μου Αναστασίας ( ειχαν μεταφερει μερικά από την προίκα, εκει  φοβουμενοι το πλιατσικο ) .Ερχομενοι οι Γερμανοι  λίγο πριν , στην περιοχη πανω Σεσιγκλιατι  σκοτωσαν  τον Ξαδελφο του Παππου  Χρήστο Βλάχο 31 ετών  . Οταν εφτασαν στους δικους μας ο Παππους που ειχε εμπειρία  στρατιωτικη από  τον Α΄ Παγκόσμιο, μαζι με τον Πατερα μου και τα μεγαλυτερα αδέλφια  του πατερα μου  Τον Γιώργη (τεβεκελη) πολεμιστή στην Αλβανία το 1940 και τον Αναστάσιο, κρύφτηκαν μεσα σε κατι πατουλιές  , με αυστηρή εντολη απο τον Παππου ,"οτι να ακουσουν και οτι να δουν να μην κουνηθουν από την θέση τους" . Οι Γερμανοί εφτασαν  σε αποσταση 100 μετρων περιπου απο το σημειο  που ειχαν κρυφτει  και ακριβώς διπλα  απο την πατουλιά  που ειχαν κρύψει τον Δάσκαλο Ζουλη . 

ΟΙ Ελληνες συνεργατες των Γερμανών (που ησαν πάρα πολλοί - κυρίως από Ναύπλιον αλλά και διπλανά χωριά του Ναυπλίου, οπως και απο χωριά της  Κορινθίας, οι τελευταίοι ήξεραν και αρβανίτικα) φωναζαν " εβγα σε είδαμε " ομως ο Παππους τους εκανε  νοημα να μην κουνηθουν. Ενα σκυλί που ειχαν  ορμησε πανω στους Γερμανούς ακριβώς διπλα στην πατουλιά που εκρυβαν τον δάσκαλο , τό πυροβολησαν το σκότωσαν  και συνέχισαν την πορεία τους  προς την Περιοχη Βάρηαράπη, Κοπρισιά - Σεσιμαδι  και πρός το χωριό  Αγγελόκαστρο .


 Ένα χιλιομετρο πιο πέρα στην τοποθεσια  Κοπρισιά-Σεσιμαδι ,ακουστηκαν παλι οι φωνές σε" είδαμε" και η ριπη ενός οπλου , εκει σκοτωσαν τους  "Γιωργίκαίους "τον Δημήτρη Βλάχο 44 ετών   τον γιο του  Γεωργιο  Βλάχο  16 χρόνων και τον αδελφό του Παναγιώτη Βλάχο ή  Γιωργίκο, η κορη του Τασινα μικρό κορίτσι τότε, μητέρα του Δημητρίου Κακουρου ευτυχώς την γλύτωσε . (σσ ζήτησαν τροφή οι εκτελέστές, τους φιλοξένησαν τους ότι είχαν, ψωμί τυρί, γάλα και στην συνέχεια τους σκότωσαν -Έλληνες τους σκότωσαν για να τα λεμε αυτά) 

Απο την ψυχαιμία και εμπειρία του Παππού την γλυτωσε ο Πατέρας μου, ο αδελφός του αλλά και ο ίδιος ο παππούς και από το σκυλί ο Δάσκαλος ο Ζούλης . Αυτά θυμόταν  λοιπόν   καθώς και ολα τα ξαδέλφια ,συγγενείς και συγχωριανους που χάθηκαν άδικα , ογδοντα επτά (87)τον αριθμό και συγκινείτο. Πολλές μικρές πονεμένες ιστορίες έχουν διασωθεί, υπάρχουν οι μαρτυρίες διασωθεντων από εκτέλεση λόγω του "τσαμπουκά" που επέλεξαν την ώρα της εκτέλεσης αλλά και διασωθεντων από θαύμα. Τραγικές φιγούρες τότε οι μανάδες και γυναίκες που βγήκαν να φωνάξουν τους δικούς τους να έρθουν στο χωριό έχοντας την διαβεβαίωση από τους Γερμανούς ότι δεν θα τους πειράξει κανείς. Αλήθεια αυτά τα Μικρά παιδιά των εξη (6) ετών ( Κουρουπης) και τον Πιτσικο 13 ετών που τον σκότωσαν μαζι με την Μάνα του, ο πρώτος Ξαδελφος του πατερα μου Αναστασιος Πιτσακης 16 ετών, τι έφταιγαν; 

ΠΡΈΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΈΣΩ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΤΟ  ΞΕΚΊΝΗΣΑ ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΜΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΈΡΑ ΜΟΥ.  ( ἀριστερά, ὁ Χρῆστος Βλάχος)

 ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΑΣΙΝΑΣ  ΚΑΚΟΥΡΟΥ (το γένος Βλάχου ή Γιωργικου παρούσα στην εκτέλεση των δικών της) ΑΠΌΔΟΣΗ από τον Δημήτρη Κακούρο24 Μαϊου 1944

Στα μάτια της έτρεχαν δάκρυα κάθε φορά που την πιέζαμε να μας διηγηθεί την ιστορία , πως σκότωσαν τον πατέρα της, τον θείο της και τον γιο του (εξάδελφο της)!

Μην με πιέζετε μας είπε την πρώτη φορά που της ζητήσαμε να μας την διηγηθεί και το πρόσωπο της σκοτεινιασε! Μα εμείς επιμείναμε και στο τέλος την πείσαμε, παρά τον πόνο της!

-Είχαν βγει παγανα παιδιά μου οι Γερμανοί, μαζί με παλιάνθρωπους Έλληνες της περιοχής μας!

-Και τι είναι παγανα μάνα ρωτήσαμε.

-Να, είναι να ψάχνεις μέσα στις πατουλιες από πουρνάρια να βρεις ανθρώπους, σε Αράδα με πολλούς άλλους.

-Είχαν που λέτε ανοιχτεί και ψάχνανε, είχαν σκοτώσει ετσι πολλούς από το χωριό! Εμείς είχαμε μαζευτεί στην στρούγκα ο πατέρας μου ο θείος, ο ξάδερφος και η ξαδέρφη! 

-Συζητούσε ο πατέρας μου με τον αδελφό του τι να κάνουν. Ο Θείος μου σαν πιο μεγάλος είπε πως δεν θα μας πειράξουν γιατί δεν έχουμε κάνει κακό σε κανέναν και πως  είμαστε απλοί τσοπάνηδες! -Λίγο νωρίτερα η παγανα είχε περάσει από την στρούγκα του καλιαματζιά και δεν είχαν βρει κανέναν!

-Ήλθαν που λέτε και σε μας! Μας μάζεψαν όλους μαζί και ρώτησαν εάν είχαμε δει αντάρτες! Οι μεγάλοι τους είπαν πως δεν έχουν  δει στα μέρη μας και ζήτησαν να φάνε! 

Ο θείος με τον πατέρα μου τους έδωσαν γάλα να φάνε και αφού τελείωσαν πήραν τους τρεις άντρες και έμεινα εγώ με την ξαδέλφη μου! 

-Τους πήγαν λίγο πιο κάτω...(Εδώ πάντα κάθε φορά σταματούσε και από τα μάτια της έτρεχαν δάκρυα ποτάμι)!

-Μετά από λίγη ώρα ακούσαμε το αυτόματο που τους σκότωσαν, αχ... μ'μζα γίμε (μανουλα μου)!

- ΚΑΙ μια φωνή, ωωωωχχχ! ηταν ο ξάδελφος μου, 17 χρονών παλικάρι!

-Αυτή η κραυγή παιδιά μου, έκανε πολλά χρόνια να φυγή από το μυαλό μου!

-Και ο θείος ο Γιώργης πως γλύτωσε?

-Τον αδελφό μου τον Γιώργη τον έκρυψε σε μια πατουλια ο πατέρας - γιατί φοβόταν πως θα τον σκοτώσουν, ενώ για εμάς που είμαστε μικρές δεν φοβόταν, ήμουν τότε 12 χρονων - και ενώ πέρασαν από δίπλα του φωνάζοντας οι καταραμένοι δεν βγήκε και ετσι σώθηκε!

-Μετά τι κάνατε εσείς οι μικρές? 

-Πήγαμε στο χωριό και την άλλη μέρα γυρίσαμε με την μάνα και την θεία μου και φορτώσαμε σε κοφίνια τους σκοτωμένους και τους πήγανε στο χωριό όπου τους θάψαμε όπως έκανε όλο το χωριό για τους σκοτωμένους του!

Αυτή η αυθεντική αφήγηση της μάνας αφιερώνεται στην μνήμη των αδικοχαμένων παππούδων μου  και θείου! Παναγιώτης - Δημήτριος και Γεώργιος Βλάχος! Παρατσούκλι (Γιωργίκος)!        

ΟΜΙΛΊΑ ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΉΣΤΟΥ Ή ΠΕΡΔΙΚΗ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΉΝ ΤΩΝ ΠΕΣΌΝΤΩΝ ΤΟ 2014

(Για να ευλογήσω και τα γένια κατάφερα τον Μπάρμπαχρηστο αλλά και τον άλλο διασωθέντα Μπάρμπα Γιάννη Ζωνιτσα ή καροκη  να ανέβουν στο βήμα και να δώσουν την μαρτυρία τους) 

"Είχαμε εδώ (Στις Λίμνες) αντάρτες!

 Την ημέρα που άρχισαν και ερχόντουσαν απού κάτω ήμουνα υπηρεσία . Έρχεται μια διαταγή από την οργάνωση, να παω στο Αραχναίο ένα σημείωμα. Λοιπόν έφυγα πήγα το σημείωμα στο Αραχναίο.

 Αφού κίνησε η εκστρατεία από κάτου ...έφευγε ο κόσμος. Είχαμε πρόβατα και τα αδέρφια μου είχανε φύγει όλοι! Λοιπόν (γυρνώντας από το Αραχναίο) φτάνω σ' ένα μέρος άρχισαν και ερχόντουσαν. Βγήκαν (από το χωριό) δυό γυναίκες Λιμνιάτησσες και εφωνάζουνε «παιδιά δώσαν διαταγή να (έρθουν) όλοι στο χωριό». Σωστά (έτσι έπρεπε), γιατί ήταν η κατάσταση τέτοια που άλλοι μπλεχτήκανε άλλοι δεν μπλεχτήκανε ,τους ξύπνιους τους μαζέψανε είτε ο ένας(μία παράταξη) ήτε ο άλλος (άλλη παράταξη) και την μεσαία τάξη την είχανε κει (στο χωριό ανυπεράσπιστη) και έτσι όσοι ξεμείνανε (μείνανε στο χωριό)δεν χρειαζότανε "να πούνε, να κάνουνε....!"(ώστε) να μην ακούγετο ότι μπλεχτήκανε!

Εν τέλη ερχόσανε! Είδαμε που ερχόνταν οι Γερμανοί! Τό σωστό (είναι)  Γερμανοτσολιάδες δηλ. το επαναλαβαίνω: «Όχι Γερμανοί (αλλά) Γερμονοτσολιάδες»,  σε άλλους τους αρέσει σε άλλους δεν τους αρέσει, εγώ όμως έχω να δώσω λόγους!

 (Μας συλλάβανε) Ερχόμαστε προς στο χωριό εκεί που είπε ο πατριώτης μου *(*Αφορά προηγουμένη κατατεθείσα μαρτυρία από τον Λιμνιάτη Ιωάννη Ζωνίτσα, ο οποίος επέζησε του μακελειού των βαρβάρων παρότι βλήθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά από χαριστική βολή) δηλ. πιό κάτω(αυτοί), περί τα 50 μέτρα ,δεν τους είχανε σκοτώσει (ακόμα), ήσανε απέναντι μας. Εμείς, εγώ δηλ. ήμουνα με ένα θείο μου και ένα πρώτο ξάδελφο -οι οποίοι εκτελεστήκανε!

Από πάνου ήτανε 300 -400 (Γερμανοτσολιάδες). Πετάγεται ένας, Έλληνας δηλ. και καλοντυμένος με πόστο και λέει : «μη φοβόσαστε δεν ήρθε ο Κ…….! δεν υπάρχει θέμα!»

Εκεί είχανε φέρει και από το Στεφάνι  Κορινθίας δύο  Στεφανιώτες, δύο παιδιά !

-Θέλετε να τα πω όλα;

-Ναι! Ναι όλα!! *(*Απάντηση από το ακροατήριο)

( Δεξιά,ὁ Δήμαρχος Ἄργους-Μυκηνῶν,Δημήτρης Καμπόσος,καταθέτων στέφανον στό ἡρῶον)

 Είχανε φέρει και δύο Στεφανιώτες. Μας βάλανε μπροστά και μας φέρανε στο χωριό δύο Γερμανοί ένας μπροστά και ο άλλος πίσω για να μην φεύγαμε.. Γιά να φεύγαμε δεν υπήρχε καμία πιθανότητα !Τους Στεφανιώτες τους είχανε χώρια, οι οποίοι είχανε (φορούσαν) δυό ιταλικά μπουφάν μελανά που ήσαν όπως είναι τα μπουφάν σήμερα ενώ τότενες τα δικά μας ήσανε όπως ήσανε τότε τα σακάκια του στρατού μας .Εκεί που ερχόμαστε παραπάνου απ' το χωριό ο Γερμανός αυτός που μας έφερνε τους κτύπησε αλλά χώργια από εμάς, μπροστά! Εν πάση περιπτώσει «ήμαστε καλά παιδιά» είπανε τα παιδιά !Μόλις ερχόμαστε στο χωριό μέχρι σε ένα σημείο, βγάλανε κανα δυό γυναίκες, εκεί μας βάλανε μαζί μ' αυτούς δηλαδή δύο- δύο όπως ήσανε μπροστά αυτοί από πίσω σε σειρά εμείς. Εγώ ήμουνα τρίτη δυάδα, πρώτα οι δύο ήσανε οι Στεφανιώτες μετά η άλλη δυάδα ήτανε ο Κίτσο Καραντάση με τον Τσούμπα και μετά ήμουνα εγώ με τον Καρούνη τον Νίκο.

Μας βγάλανε απ' το χωριό. Εμείς νομίζοντας ότι θα σκοτώσουνε τους Στεφανιώτες για να δούμε να φοβηθούμε !Λοιπόν τραβάνε έναν(Στεφανιώτη)..... Το κτυπάνε *(*Ο εξιστορών δείχνει το μετωπό του)!Τακ..! αγκουμπάει στο τοίχο και μένει όρθιος! Κύλησε το αίμα ! Ο άλλος έκανε το σακάκι έτσι... (σκέπασε το πρόσωπο του) και τον σκότωσαν !

Εκεί είπαμε ότι θα μας σκοτώσουν (όλους)! Σταμάτησαν για να μας βγαίνουνε (Από την γραμμή)! Χάσαμε τη γραμμή! Άλλοι είπανε «μαζευτείτε σωρό να μας σκοτώσουνε να μη βλέπουμε»,άλλος είπε «πέστε κάτω»!!Αρχίσανε και χτυπάγανε με τα όπλα! Πετάγεται ένας, ο Σπύρος Νότης ο Κλίνας «φύγετε να φύγουμε» παιδιά λέει θα μας σκοτώσουν όλους!


Εγώ είχα κάτι παλιοπαπούτσια τα πέταξα και πήγαμε και κρυφτήκαμε μέσα σε ένα σπίτι με έναν άλλονε που έφυγε και αυτός *(*Περί τα 150 μέτρα απείχε το χωριό από τον τόπο της εκτελέσεως)! Δεν υπήρχε περίπτωση να (γλυτώσεις) μόνο μες το χωριό,  έξω ήτανε γεμάτος ο τόπος! Σκοτώσανε εκεί δέκα εννιά (19) και γλυτώσαμε έντεκα (11)! 

Σήμερα  ακούγονται ως παραμύθι τότε όμως είχε μαυρίσει ένα χωριό 1500 ανθρώπων

25-26-27 Μαΐου τρεις μέρες εκκαθαριστικών επιχειρήσεων. 

Αιωνία η μνήμη όλων Αιωνία η μνήμη σου πατέρα. Αύριο ή μεθαύριο θα κάνω και εγώ το χρέος μου ανάβοντας ένα  κερακι στην μνήμη όλων. 

Υ.Γ. Σχετικα με τους Έλληνες συνεργάτες των Γερμανών έχω συγκεντρώσει πολλά ονόματα, αλλά δεν κρίνω σκόπιμο να τα αναφέρω (αν και πολλά είναι γνωστά) ως ένδειξη σεβασμού στους απογόνους τους επειδή δεν έχουν καμμιά ευθύνη για όσα έκαναν οι πρόγονοι τους.

( Ἀπό ἐδῶ κι᾿οἱ φωτό ἀπό ἐδῶ)

Τό ἀφιέρωμα ἀπό τόν πρῶτο μου ἐξάδελφο,στήν μνήμη τῶν δικῶν μας ἀνθρώπων,συγγενῶν καί συγχωριανῶν,πού ἔπεσαν θύματα τῆς γερμανικῆς κατοχῆς,τοῦ μίσους καί τῆς κακίας καί ὅ,τι ἄλλο ἀρνητικό ἀφήνει πίσω του ἕνας πόλεμος καί μία κατοχή...

Αἰωνία τους ἡ μνήμη ! 

Σ᾿εὐχαριστοῦμε ἀγαπητέ μου ἑξάδελφε,γιά τό ἱστορικό κείμενο. 


Ἡ Πελασγική

Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Δέν ἐπιλέγονται τυχαίως... Φρειδερίκος ὁ Μέγας

 

(Προπαγανδιστική κάρτ-ποστάλ των ναζί ( 1933). Φρειδερίκος-Μπίσμαρκ-Χίντεμπουργκ-Χίτλερ: « Αυτό που ο βασιλιάς κατέκτησε, ο πρίγκιπας διαμόρφωσε, ο αρχιστράτηγος υπερασπίστηκε, το έσωσε και το ένωσε ο στρατιώτης » )ἀπό ἐδῶ

Ο Φρειδερίκος μεγάλωσε σε ένα αρρωστημένα αυταρχικό οικογενειακό περιβάλλον με πατέρα έναν πραγματικό τύραννο. Πατέρας του ήταν ο βασιλιάς της Πρωσίας Φρειδερίκος Γουλιέλμος του Οίκου των Χοετζόλλερν γνωστός με το ιστορικό παρατσούκλι «Στρατιώτης Βασιλιάς» λόγω της μιλιταριστικής πολιτικής του και του υπερβολικού αυταρχισμού του στην άσκηση της εξουσίας. Υιοθετούσε το απολυταρχικό δόγμα του Γάλλου βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ «το κράτος είμαι εγώ» (L'État, c'est moi) και δεν ανεχόταν καμία παρέκκλιση από τις διαταγές του. Η σχέση πατέρα και γιου ήταν από νωρίς προβληματική. Ο πατέρας θεωρούσε τον γιο του Φρειδερίκο νωθρό και γυναικωτό. Ο νεαρός Φρειδερίκος από μικρή ηλικία μελετούσε ποίηση, γαλλική λογοτεχνία και αρχαίους κλασικούς. Ο πατέρας του όμως θεωρούσε αυτές τις δραστηριότητες θηλυπρεπείς κι έτσι ανέθεσε σε αξιωματικούς του πρωσικού στρατού να εκπαιδεύσουν τον γιο του στην πολεμική τέχνη.

ἐδῶ
Η περιφρόνηση όμως του πατέρα του συνεχίστηκε μέχρι και την ενηλικίωση του Φρειδερίκου. Ο Γουλιέλμος αποκαλούσε τον Φρειδερίκο «βρωμιάρη και κανάγια που τρώει σαν γουρούνι με τη μούρη χωμένη στο πιάτο». Μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα του 18χρονου Φρειδερίκου να το σκάσει από το παλάτι με τον πιστό του φίλο και εραστή υπολοχαγό Katte, ξυλοκοπήθηκε από τον πατέρα του με ράβδο, φυλακίστηκε και παραπέμφθηκε σε στρατοδικείο. Με εντολή του Γουλιέλμου, ο σύντροφος του γιου του εκτελέστηκε με αποκεφαλισμό μπροστά στα μάτια του έντρομου Φρειδερίκου ο οποίος λιποθύμησε. Τελικά ο νεαρός Φρειδερίκος ορκίστηκε μετάνοια και αφοσίωση στον πατέρα του. Το βίαιο, στρατοκρατικό πνεύμα άρχιζε σιγά σιγά να κυριεύει και τον γιο. Ένα νέος, τυραννικός μονάρχης εκκολαπτόταν στον μελλοντικό θρόνο της Πρωσίας...

Μεγάλη ήταν η αντιπάθεια που έτρεφε ο Φρειδερίκος για τις γυναίκες. Είχε απαγορεύσει την παρουσία γυναικών στην βασιλική αυλή και στα χρόνια της βασιλείας του δεν επιτρεπόταν στις γυναίκες να αναλαμβάνουν ανώτερα αξιώματα. Ως διάδοχος του θρόνου βέβαια έπρεπε να παντρευτεί. Ο απολυταρχικός πατέρας του τον πάντρεψε το 1733 με την πριγκίπισσα Ελισάβετ του Brunswick. Όταν όμως τον ρώτησαν πώς βλέπει τον μελλοντικό γάμο του αυτός έδωσε την εξής απάντηση: «Θα υπακούσω, θα παντρευτώ. Αλλά ύστερα, καλημέρα σας μαντάμ και δρόμο»! 

Έτσι ακριβώς έγινε. Εγκατέστησε τη σύζυγό του σε μια έπαυλη και διέκοψε κάθε επικοινωνία μαζί της. Μετά από μια δεκαετία την συνάντησε στο ανάκτορο του Βερολίνου κατά την επιστροφή του από μια εκστρατεία. Όταν την αντίκρυσε είπε «Η κυρία πάχυνε». Και απομακρύνθηκε αμέσως. Τις λίγες στιγμές που πέρασε μαζί της την εξευτέλιζε αποκαλώντας την «αδιόρθωτα ξινισμένο υποείδος του γυναικείου φύλου»! Η απέχθειά του για τις γυναίκες ενδεχομένως τροφοδοτούνταν κι από το κόμπλεξ που του προκαλούσε η σεξουαλικότητά του αφού σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο Μέγας Φρειδερίκος ήταν...ομοφυλόφιλος.....( ὁλόκληρο τό πολύ ἐνδιαφέρον,βιογραφικό τοῦ Φρειδερίκου,ἐδῶ)

Πᾶμε τώρα νά δοῦμε τίς ἀναφορές περί Μέγα Φρειδερίκου,ἀπό τόν Ἰωάννη Ἀντωνόπουλο καί τό βιβλίο του « Παγκόσμιος Συνωμοσία» : 

Φρανσουά Μαρί Ἀρουέ ( Βολταῖρος) 
Τὸ 1738, ὁ Φρειδερῖκος ὁ Διάδοχος τῆς Πρωσσίας καὶ μετέπειτα ὁ Φρειδερῖκος ὁ Μέγας, μετὰ ἀπὸ διετῆ ἀλληλογραφία μὲ τὸν Βολταῖρο, ὅλως αἰφνιδίως ἐνδιεφέρθη νὰ μάθη τὰ μυστικὰ τῆς Μασσωνίας καὶ ἐπέρασε μιὰ βιαστικὴ μύησι ἐντὸς τῆς βραδιᾶς τῆς 14ης προς  15η  Αὐγούστου, κατὰ τό πέρασμά του ἀπὸ τὸ Μπράνσγουϊκ, ὄχι στὴν Στοὰν, ἀλλὰ σ᾽ ἕνα ξενοδοχεῖο. Τὸ 1740, ὁ Βολταῖρος ἀνταποκρινόμενος στὶς ἐπείγουσες προσκλήσεις τοῦ Φρειδερίκου, ἔκανε τὴν πρώτη του ἐπίσκεψι σ᾽ αὐτὸν στὴ Γερμανία. Λέγεται ὅτι ὁ Βολταῖρος δὲν ἦτο ἀκόμη Μασσῶνος. Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Βολταίρου στὴν Γερμανίαν, εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα νὰ ἱδρυθοῦν ἀκόμη δύο βαθμοί, καὶ νὰ ἔλθη στὸ Παρίσι ἕνας Μασσῶνος ἐντεταλμένος μὲ ὁδηγίες σὲ μιὰ νέα ἤ μᾶλλον τὴν ἀναγέννησιν μιᾶς Στοᾶς τῶν Ναϊτῶν καὶ προσεπάθησε νὰ μυήση τὸν Πρίγκηπα Κάρολο ᾿Ἐδουάρδο καὶ τὴν ἀκολουθίαν του.

Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ πολλὰ καὶ περίεργα γεγονότα λαμβάνουν χώραν π.χ. τό,

1737 : Ὁ ἱππότης Ράμσαιϋ ἐδείκνυε ὅτι ὁ Μασσωνισμὸς ἔχει τὶς ρίζες του στοὺς Ναΐτες.

1738 : Ὁ Φρειδερῖκος, ὁ διάδοχος τῆς Πρωσσίας, μυεῖται στὸν Μασσωνισμὸ στὸ Μπράνσγουϊκ.

1740 : Ὁ Βολταῖρος ἐπισκέπτεται τὸν Φρειδερῖκο, βασιλέα τώρα.

1741: Ὁ Μάρσαλ ἔφθασε στὸ Παρίσι μὲ σχέδιο γιὰ τὴν ἀναβίωσι τῆς «Ἑταιρείας τῶν Ναϊτῶν.

1743 : Ὁ Βαρῶνος φὸν Χούντ φθάνει στὴ Γαλλία μὲ νὲα σχέδια ἀναβιώσεως τοῦ Ναϊτισμοῦ.

1750: Ὁ Βολταῖρος πηγαίνει νὰ μείνη τρία χρόνια μὲ τὸν Φρειδερῖκο.

1751: Ὁ Χοὺντ ἱδρύει τὴν «Αὐστηρὰν Τήρησιν» τῶν Ναϊτῶν στὴν  Ἑταιρεία.

1754 : Ἡ Τελετὴ (βαθμός) τῆς Τελειώσεως ἱδρύθη στὴ Γαλλία.

1761 : Ὁ Φρειδερῖκος ἀνεκηρύχθη ἀρχηγὸς τῆς Τακτικῆς Τελετῆς. Ὁ Μόριν ἐστάλη στὴν ᾿Αμερικὴ νὰ ἱδρύση Τελετὴ (Βαθμόν) Τελειώσεως.

1762 : Τὰ Μεγάλα Μασσωνικὰ Συντάγματα ἐπεκυρώθησαν στὸ Βερολίνο.

Ὁ Φρειδερίκος ἐχρησιμοποίει ἑβραίους για σκοτεινές ὑποθέσεις και φαίνεται εχρησιμοποίησε τον Johnston για πλαστογραφία ἐγγράφων,ὅπως ἐχρησιμοποίησεν τον Ἐφραίμ να κάνῃ ψεύτικα κέρματα γι᾿αὐτόν. Το 1752 ἡ ἐπίδρασις τοῦ Φρειδερίκου στα Γαλλικά Συμβούλια ἦτο σχεδόν καθολική. 

Στη Συνέλευσι τῆς Μεγάλης Ἀνατολῆς το 1904,ὁ Μασσῶνος Μποννέ διεκήρυξε : 

«Τον ΙΗ΄αἰῶνα ἡ ἔνδοξος γραμμή τῶν Ἐγκυκλοπαιδιστῶν ἐσχημάτισε στούς ναούς μας,ἕνα ἐνθουσιώδες ἀκροατήριο,το ὁποῖον ἦτο τότε μόνον πού ἐγνώριζε την φανταχτερή συσκευή,ἀκόμη ἄγνωστη στο κοινό « Ἐλευθερία,Ἰσότης,Ἀδελφότης». Ὁ ἐπαναστατικός σπόρος γρήγορα ἐβλάστησε μεταξύ αὐτῆς τῆς ἐλίτ. Οἱ ἐργατικοί μας,Μασσῶνος ντ᾿Ἀλαμπέρ Ντιντερό,Ἐλβέτιους ντ᾿Ὀλμπάς,Βολταῖρος,Κοντορσέ,συνεπλήρωσαν την ἐξέλιξιν τῶν νόων και προπαρασκεύασαν την νέαν ἐποχή. Ὅταν ἡ Βαστίλλη ἔπεσε οἱ μασσῶνοι εἶχαν την ἀνώτατην τιμήν,να δώσουν στην Ἀνθρωπότητα τον Καταστατικό Χάρτην ,δῆλα δή την διακήρυξιν τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου,την ὁποία εἶχαν ἐπεξεργασθῇ με ἀφοσίωσιν . ( Ἐπευφημίαι) 

Ἡ τέχνη τοῦ Φρειδερίκου τοῦ Μεγάλου ἦτο να χρησιμοποιῇ κάθε κίνησιν πού θα μποροῦσε για να σχεδιάσῃ την Πρωσσικήν ἀνωτερότητα.

ἀπό ἐδῶ
Ἐχρησιμοποίησε τούς Μασσώνους ὅπως τούς φιλοσόφους και τούς Ἑβραίους για να πραγματοποιήση το μεγάλο του σχῆμα – την καταστροφή τῆς Γαλλικῆς Μοναρχίας και την συμμαχία τῆς Γαλλίας με την Αὐστρίαν. Ἐνῷ μέσῳ τῶν ἀντιπροσώπων του στην Αὐλή τῆς Γαλλίας ἠδύνατο να δημιουργηθῇ ἀσυμφωνία μεταξύ Βερσαλλιῶν και Βιέννης και να ἀποδυναμώσῃ την Μαρία Ἀντουανέττα μέσῳ τῶν συμμάχων του στις μασσωνικές στοές και στις Μυστικές Ἑταιρεῖες μποροῦσε να φθάσῃ τον λαό τῆς Γαλλίας. Ὁ χρυσός και οἱ ἐκτυπωτικές μηχανές τοῦ Φρειδερίκου τοῦ Μεγάλου,προσετέθησαν σ᾿αὐτές τῶν Ὀκκουλτιστῶν διά την κυκλοφορία ἀντιδραστικῆς φιλολογίας σ᾿ὅλη την ἔκτασιν τῶν ἐπαρχιῶν. 

Δεν εἶναι ὀρθόδοξος,Καθολικός,ἀλλά μυστικιστής Ῥοδοσταυρίτης,αὐτός πού περιγράφει τον ῥόλον τῆς Μασσωνίας στην Γαλλική Ἐπανάστασι.

« Ἡ Μασσωνία δεν ἦτο μόνον ἀνευλαβής ἀλλά εἶχε χρησιμεύσει και ὡς κάλυμμα και πρόφασις για τίς δολοπλοκίες τῆς ἀναρχίας ὑπό τῆς μυστικιστικῆς ἐπιδράσεως τῶν ἐκδικητῶν τοῦ Ἰακώβου ντέ Μολαί και τούς συνεχιστές τῆς σχισματικῆς ἐργασίας τοῦ Ναοῦ. Ἀντί νά ἐκδικηθοῦν τον θάνατο τοῦ Χιράμ ἐξεδικήθησαν τούς δολοφόνους του. Οἱ ἀναρχικοί πῆραν το βαρίδι,την γωνιά και το σφυρί και ἔγραψαν ἐπάνω ἐλευθερία,ἰσότης,ἀδελφότης. Δῆλα δή ἐλευθερία για φόνους,ἰσότης στην διαφθορά και ἀδελφότης διά καταστροφήν. Ἐκεῖνοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι τούς ὁποίους ἡ Ἐκκλησία δικαίως τούς καταδίκασε και πάντα θα τούς καταδικάζῃ.... » (σελ. 93-94)

Ἐνῷ ὁ Φρειδερίκος ὁ Μέγας,οἱ Μασσῶνοι,οἱ Ἐγκυκλοπαιδιστές και οἱ Ὀρλεανιστές εἰργάζοντο ἐπί τοῦ ὑλικοῦ τομέως να ὑποσκάψουν την Ἐκκλησία και την Μοναρχία τῆς Γαλλίας,μία ἄλλη τάσις ἐφάνη.Ἦτο ἡ παλαιά λόξα για μυστικισμό πού ἐξηπλώθη τώρα εἰς την Ἀγγλία και σέ ὅλη την Εὐρώπη ἀπό το Μπορντώ ἕως την Πετρούπολι. Κατά το 1730-1740,ἡ Ῥωσσική Αὐλή εἶχε διαπερασθῇ με προκαταλήψεις και ἐπαγγελματίες μάγους και τσαρλατάνους. Οἱ ἀνώτερες τάξεις τῆς Γερμανίας,ἐπιθυμοῦντες μακροζωΐαν ἤ μεγαλύτερες δυνάμεις κατέφευγαν στο ὑπερφυσικό,στην ἀναζήτησι τῆς λίθου τῶν φιλοσόφων,τοῦ «Ἐλιξηρίου τῆς Ζωῆς» και ἐκαλοῦσαν τά πνεύματα ὑπό την καθοδήγησιν μυστικιστῶν τῆς ὑπηρεσίας των. 

Στὴν Γαλλια τὸ 1754, ὁ Μαρτινὲς ντὲ Πασκουαλὺ (ἢ Πασχάλης), ἕνας Ροδοσταυρίτης Μασσῶνος ἴδρυσε την “ταιρείαν τῶν ᾿Εκλεγομένων ἱερέων», γνωστῶν ἀργότερα ὡς Μαρτινιστῶν Γάλλων Ἰλλουμινάτων. Ὁ Πασκουαλὺ ἂν καὶ ἀναθρεμμένος σὲ χριστιανικὸ περιβάλλον περιγράφεται καὶ ὡς Εβραῖος. .Ὁ Βαρῶνος ντὲ Γκλάισεν. Μαρτινιστῆς, ἀναφέρει:

Ὁ Πασκουαλὺ ἦτο ἀρχικῶς Ἰουδαῖος, πιθανῶς Ἑβραῖος, ἀφοῦ οἱ μαθηταί του ἐκληρονόμησαν ἀπὸ αὐτὸν ἕνα μεγάλο ἀριθμὸ ᾿Εθραϊκῶν χειρογράφων

Λουΐ Κλώντ ντέ Σέντ Μαρτέν
Ο Μαρτινὲς, ἵδρυσε τὸ 1754 καβαλιστικὴν σχολὴν ἐπιλέκτων τούς ὁποίους ὠνόμαζε «κοένς» (ἑθραϊστὶ ἱερεῖς). Μαρτινισμὸς ἀντλεῖ τίς ἀρχὲς του ἀμέσως ἀπὸ τὴν ἑβραϊκὴν Καμπάλαν, ἔπαιζε δὲ κύριον ρόλον εἰς ὅλα τὰ φοβερὰ γεγονότα τῆς Γαλλικῆς Επαναστάσεως τὸ 1789 και τῆς Ρωσσικῆς τὸ 1917

Ὁ Μαρτινισμὸς παίζει τόν ρόλον σπονδυλικῆς στήλης μεταξὴ ὀκκουλτιστικῶν καὶ τῶν γνωστικῶν ὀργανώσεων οἱ ὁποῖες δὲν θὰ ἠδύναντο νὰ ἐξέλθουν ἐκ τῆς σφαίρας τῆς θεωρίας ἄνευ τῆς βοηθείας τῶν Μαρτινιστῶν.

Ο διδάσκαλος τοῦ Μαρτινισμοῦ, Δρ. Παπιούς͵ ἴδρυσε τήν ἀνωτάτην σχολὴν τῶν ἐπιστημῶν τοῦ «Ἑρμοῦ» (κράμμα ἀρχαίων αἰγυπτιακῶν  και ἑβραϊκῶν θεωριῶν )  μὲ τριετὴ φοίτησιν.Ὁ ἀριθμὸς τῶν σπουδαστῶν δὲν ὑπερβαίνει τοὺς 150. Ὁ σπουδαιότερος βαθμὸς τῶν Μαρτινιστῶν εἶναι ὁ 2ος. Ἡ σημασία τοῦ βαθμοῦ τούτου συνίσταται εἰς τὸν τρόπον μυήσεως. καθ᾽ ἣν ἕκαστος γίνεται γνωστὸς μόνον εἰς δύο πρόσωπα. ἥτοι εἰς ἐκεῖνον τόν ὁποῖον μυεῖ καὶ εἰς ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος τὸν ἐμύησεν. Αὐτὸ τὸ σύστημα τῆς μυήσειυς ὀνομάζεται «ἄλυσος σιωπῆς». Ὑπάρχει καὶ ἄλλος ἀνώτερος  Βαθμὸς, ὁ μεμυημένος εἰς τὸν βαθμὸν τοῦτον ὀνομάζεται Ρόζεν κρόϊτσερ (Ροδοσταυρίτης)".

- Οἱ Μαρτινιστὲς ὑπεισέρχονται λίαν ἐπιτηδείως, στὰ ἀνώτερα στρώματα τῆς διοικήσεως. ἐκπαιδεύσεως. τοῦ τύπου τῶν ξένων κρατῶν καὶ βαθμιαίως γίνονται κυρίαρχοι τῆς καταστάσεως. Προωθοῦν συστηματικῶς καὶ μετ᾽ ἐπιμονῆς στὰ σχολεῖα των τὴν ἀθεῖαν καὶ τὸν ἀντιπατριωτισμόν. Κάθε ὑπόμνησις περὶ Θεοῦ, θρησκείας καὶ πατρίδος μετ᾽ ἐπιμελείας ἀφαιρεῖται ἀπὸ τὰ διδακτικὰ βιβλία. Ἐπὶ πλέον ἐπιδιώκεται ἡ διαστροφὴ τῶν ἱστορικῶν γεγονότων, καὶ ἡ ἀπόκρυψις τῶν ἡρωισμῶν καὶ ἐνδόξων ἱστορικῶν σελίδων. οἱ ὁποῖες παρουσιάζονται μὲ τέτοια ἀπεχθὴ μορφὴν ὥστε νὰ προκαλοῦν τὴν ἀποστροφὴν τῶν νέων πρὸς τὸ παρελθὸν τῆς πατρίδος των...( σελίδες 84-85)

Τὸ πρῶτο συντονισμένο κτύπημα τῆς Συνωμοσίας, ἦταν ἡ Γαλλική Ἐπανάστασις,τὸ 1789.Ἡ ὁποία εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν συνωμοτικῶν σχεδίων, στρατηγικῆς, μακροχρονίου διαβρώσεως τῶν Ἰλλουμινάτων,Ναϊτῶν,Ροδοσταυριτῶν, τῶν Μασσώνων, Ἑβραίων, ὑπὸ τὴν Αρχηγὶα τοῦ Φρειδερίκου τοῦ Μεγάλου τοῦ ᾿Αρχηγοῦ τοῦ Παγγερμανισμοῦ, δια την ἐξυπηρέτησιν μακροχρονίων Σιωνιστικῶν σχεδίων καὶ τὴν ἀποκομιδὴν οἱκονομικῶν καὶ ἄλλων προσκαίρων σκοπῶν τους.

Τὸ πρῶτο Μασσωνικὸ Σῶμα μὲ τὸ ὁποῖο συμμάχησαν οἱ Ιλλουμινάτοι ἦτο ἡ Αὐστηρὰ Τήρησις, στὴν ὁποίαν οἱ Ἰλλουμινάτοι Κνίγγε καὶ Μπόντε ἀνῆκαν. Μάγος Καλιόστρο ἦτο ἐπίσης μυημένος στὴν Αὐστηρὰν Τήρησιν καὶ τώρα ἐχρησιμοποιεῖτο ὡς πράκτωρ τῆς Μυστικῆς ἑταιρείας. Κατὰ τὴν ὁμολογίαν του ἡ ἀποστολὴ του ἦτο νὰ ἐργασθῆ ὥστε νά στρέψη τὴν Μασσωνίαν πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῶν σκοπῶν τοῦ Βάϊσχάουπτ. Ὁ Καλιόστρο ἐσχημάτισεν ἕνα σύνδεσμο μὲ τοὺς Μαρτινιστές. ᾿Αλλὰ καὶ ὁ Βάϊσχάουπτ ἦτο ἕνας καλὸς σύμμαχος αὐτῶν. Τόσον οἱ Γάλλοι,ὅσο καὶ οἱ Γερμανοί, εἶχαν ἀνάγκη συγκεκριμένων σκοπῶν καὶ κατευθύνσεων. Ὁ Μιραμπὼ λέγει ὅτι, ἐπὶ 20 χρόνια εἰργάζοντο μὲ ἀπίστευτο ζῆλο,γιὰ κάτι γιὰ τὸ ὁποῖον δὲν ἤξεραν οὔτε τὸν πραγματικὸν σκοπὸν οὔτε τὴν προέλευσίν του.

Ἀλλὰ ὁ Βάϊσχάουπτ εἶχε ἕνα συγκεκριμένο σκοπό, νὰ ἀποκτήση πλήρη. ἔλεγχο τῆς Μασσωνίας, καὶ στὸ Κογκρέσσο τοῦ Βίλχελμσμαντ, διὰ τοῦ Κνίγγε, κατώρθωσε νὰ προσαιτερισθῆ ἕναν ἀριθμὸ δικαστῶν, διανοουμένων, κληρικῶν καὶ ὑπουργῶν τῆς χώρας

Στὸ Κογκρέσσο τῆς 15-12-1785, στὸ Παρίσι ἔλαβον μέρος οἱ Ἰλλουμινάτοι Μπόντε καὶ ὁ Βαρῶνος Ντὲ Μπύςς, ὁ Μάγος Καλιόστρο, ὁ ὑπνωτιστὴς Μεσμέρ, ὁ Καμπαλιστής Ντυσαντώ, οἱ ἀρχηγοὶ τῆς Στοᾶς «Φιλαλήθης» καὶ ἕνας ἀριθμός μάγων τῆς ἴδιας βαθμίδος. Τὸν ἑπόμενο χρόνο στην Φρανκφούρτη,στὸ Κογκρέσσο, λέγεται, ὅτι ἀπεφασίσθησαν οἱ θάνατοι τοῦ Λουδοβίκου ΧVI καὶ τοῦ Γουσταύου ΙΙΙ  τῆς Σουηδίας.

Ἡ πλοκὴ τῆς περιφήμου «ὑποθέσεως τοῦ περιδερίου» ἦταν ἐξυφασμένη ἀπό τον Φρειδερίκο τον Μέγα και τούς Ἰλλουμινάτους και ἐκτελεσμένη ἀπό τον μάγο Καλλιόστρο...( σελ. 138)

Ἀπὸ πολὺ ἐνωρὶς οἱ ἑβραῖοι ἑδραιώθησαν στὴν Γερμανία καὶ ἀνέπτυξαν μίαν θαυμαστὴν, ἔστω σιωπηράν συμμαχία και ἀδελφότητα με τούς Γερμανικοὺς λαούς. Τὸ Συνέδριο βεβαίως εὑρίσκετο πάντα εἰς την Θεσσαλονίκη. Ὅλα τὰ κλαδιὰ ὅλες οἱ ρίζες τοῦ συνωμοτικοῦ δένδρου ἀνῆκαν πλέον στον ἴδιο κορμό και κάτω ἀπό την πλήρη κυριαρχία τοῦ Σιωνισμοῦ.

Τὰ διάφορα ὀνόματα τῶν Μυστικῶν Ἑταιρειῶν ὡς; Ναΐτες, ᾿Ασσασσῖνοι ροδοσταυρῖται Σατανισές,Μάγοι, Μασσῶνοι, Καμπαλιστες,Μαρτινιστές, Ἰλλουμινᾶτοι, Θεοσοφιστές κλπ ἦσαν ἁπλῶς για λόγους καλύψεως,νοοτροπίας και ἐθνικῆς τοποθετήσεως τῶν ἐπί μέρους ἀτόμων και λαῶν.

Τὴν ἡγεσίαν αὐτῷν τῶν ἑταιρειῶν,ὀργανώσεων,εἶχαν πάντοτε μεμυημένα τοῦ Σιωνισμοῦ μέλη τῆς Παγκοσμίου Συνωμοσίας.


Ἐξωτερικά φαίνονταν ὅτι βοηθοῦσαν την παντοδύναμον αὐτοκρατορία τῶν Γερμανῶν -  ἀφοῦ ὁ φανερός ἀρχηγός των  ἦταν ὁ Φρειδερίκος ὁ Μέγας τον Παγγερμανισμόν.

Στὴν οὐσίαν ὅμως καὶ μακροχρονίως ἐβοήθησαν τά σχέδια τοῦ προαιώνιου Σιωνισμοῦ. Τὰ μεγάλα μέσα τοὺς ἦσαν:ὁ Μακκιαβελισμός, τοῦ ὁποίου ὁ Φρειδερῖκος ἦταν ὁ καλλίτερος ὀπαδός,ἡ ὑποκρισία, ὦμὴ βία, χρῆμα, βασανιστήρια, ψεῦδος, ραδιουργίες, κλπ.

Ἔτσι λοιπὸν μὲ τὸν Γερμανικὸ μιλιταρισμὸ ἑβρῆκαν ἕναν ἄλλον σύμμαχον (Πέρσες: Κῦρος) γιὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ προαιωνίου σχεδίου διὰ τὴν κυριαρχίαν τοῦ κόσμου. Καὶ ἐστηρίχθησαν ἐπάνω του, ὅπως ὁ κισσὸς στὸ δένδρο. Στόχος τοὺς τώρα οἱ Μοναρχίες: διὰ τῆς ὑποκινήσεως καὶ χρηματοδοτήσεως πολέμων μεταξὺ των, οἱ Ἐκκλησίες: διὰ τῆς γελοιοποιήσεως τῶν ἀξιωματούχων της καὶ τῆς διαθρώσεως τῆς διδασκαλίας,συμβόλων καὶ τῆς πίστεως τῶν πιστῶν καὶ ὁ Λαός:διὰ τῆς διαλύσεώς του.

Ἀνατρεπτικὸς Φιλελευθερισμὸς


Τὸ πρῶτο βῆμα ἦταν ἡ καλλιέργεια τοῦ φιλελευθερισμοῦ, στὴν Γαλλία,κατευθυνομένη ἀπὸ τὴν Γερμανία καὶ τὶς ἄλλες χῶρες, διὰ τὴν ἀποδυνάμωσιν καὶ γελοιοποίησιν τῶν Μοναρχῶν της καὶ τὴν διάβρωσιν τῶν θεσμῶν της. Τὸ σύνθημα ἦταν τὸ βάλσαμο, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ λυτρώσῃ τοὺς λαοὺς ἀπὸ τὴν τυραννίαν «Ἐλευθερία. Ἰσότης, Ἀδελφότης» τὰ στοιχεῖα δηλαδὴ τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ πνεύματος. Ἀλλοίμονον ὅμως, τὸ σύνθημα ἦταν μόνον το δόλωμα τῆς παγίδος. Ὁ πραγματικὸς  σκοπός ἦταν το γκρέμισμα τῶν Μοναρχιῶν καὶ τῶν Ἐκκλησιῶν, ὡς φορεῖς τοῦ Κατεστημένου και κάποιας τάξεως ἰσορροπίας  διά να περάςῃ ἡ ἐξουσία στον λαό και ἀπό ἐκεῖ διά τῆς διαβρώσεως και τῆς κατευθυνόμενης ὀχλοκρατίας να περιέλθῃ στα χέρια τῶν πρακτόρων της.

Το σύνθημα ἦταν να περάσῃ ἡ ἐξουσία στον λαό στούς πραγματικούς φορεῖς του. Τί εἰρωνεία ὅμως ! Οἱ Σιωνιστές διαλέγουν στόχους και κυρίως μέσα ὀρθά για να παρακινήσουν τον λαό να γίνῃ συνεργός τους,ἀφοῦ οἱ ἴδιοι εἶναι λίγοι και κρυφοί( σελ.391)

Αὐτά τά ὀλίγα,περί Μέγα Φρειδερίκου τῆς Πρωσσίας,ὅπως σᾶς εἶχα ὑποσχεθεῖ στό θέμα ἐδῶ

Τό σίγουρον : Δέν ἐπιλέγονται τυχαίως..


Ἡ Πελασγική