" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

Ὁ μυστικός ἀριθμός «72»

ἐδῶ

 Τοῦ Ἀποστόλου Κ. Γατσία 

Ὑπάρχει μιὰ κυρίαρχη συνήθεια στοὺς ὀπαδοὺς τῆς ζωροαστρικῆς θρησκείας: Ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ἀπὸ τὴν ἐνηλικίωσή τους καὶ μετά, φοροῦν μιὰ πλεκτὴ ἱερή ταινία σὰν ζώνη, ποὺ ὀνομάζεται στὴ ζενδικὴ γλῶσσα  «κοῦστι»*  .Ἡ ταινία αὐτὴ εἶναι,πλεγμένη μὲ 72 νήματα. Ἀσφαλῶς δὲν εἶναι τυχαία ἡ ἐπιλογὴ αὐτοῦ τοῦ συγκεκριμένου ἀριθμοῦ νημάτων: 72 ἀκριβῶς.᾿Αξίζει νὰ ἀναφέρουμε ἐπίσης, ὅτι καὶ στά ἰνδικὰ μυστήρια χρησιμοποιεῖται, ἀκόμα καὶ σήμερα, αὐτὴ ἡ ἴδια ἱερὴ ταινία, μόνο ποὺ οἱ ᾿Ινδοὶ τὴ λένε ζενναάρ. (Δές: Β. Λαμπροπούλου, Τὸ Μαῦρο Λεξικό τῆς ἑλληνικῆς Μασονίας, ᾿Αθήνα 1978, τόμος Β΄, σελ. 215).

Θὰ ἤθελα νὰ ἐπιστήσω τὴν προσοχὴ τοῦ ἀναγνώστη στὴν «ἰνδικὴν» λέξι γι᾿αὐτή τὴν ἱερὴ ζώνη: ζενναάρ. ᾿Ασφαλῶς πρόκειται γιὰ τὴν πανάρχαια ἑλληνική λέξι ζωνάρι(ον) (=λουρίδα ἀπὸ ὕφασμα ἢ δέρμα, ποὺ τὴ δένουμε στὴ μέση ἡ λέξη χρησιμοποιεῖται καὶ μεταφορικά.Ὅμως ἡ ἐτυμολογική ἀνάλυση δέ εἶναι ὁ στόχος μου ἐδῶ. Ἁνέφερα ἁπλῶς τό «ἰνδικο» ζεννάαρ ἤ τό ζωροαστρικό «κοῦστι»,τήν ζώνη μέ τά 72 νήματα,γι᾿αὐτό ἀκριβῶς : Ἐπεί δή ἔχει 72 νήματα τά ὁποῖα φυσικά ἔχουν κάποια μυστική σημασία. Θυμίζω ξανά τό γεγονός ὅτι τό «ζενναάρ» χρησιμοποιεῖται στά ἰνδικά μυστήρια σήμερα. 

Τό μέγα Σανχεντρίν μέ τά 72 μέλη 

από ἐδῶ

Ἡ «ἐβραϊκή» λέξις σανχεντρὶν εἶναι παραφθορὰ τῆς ἐλληνικῆς λέξης συνέδριον.
Τὸ Συνέδριο ὑποτίθεται ὅτι τὸ ἵδρυσε ὁ Μωυσῆς (δὲς «Μαῦρο Λεξ. τῆς ᾿Ελλ. Μασονίας», Β΄ τόμος, σελ. 348).
Ἄραγε, ἂν αὐτὸ εἶναι ἀλήθεια, εἶμαι περίεργος νὰ μάθω «πῶς» τὸ εἶπε ὁ Μωυσῆς! Στὰ ἐλληνικὰ τὸ εἶπε: Σ-υ-ν-έ-δ-ρ-ι-ο-ν ;  Τέλος πάντων. Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει καὶ τόσο πρὸς τὸ παρὸν ἡ ἐτυμολογία τοῦ σανχεντρίν.Ἐπισημαίνω ἐδῶ ἁπλῶς ὅτι τὸ Σανχεντρὶν αὐτὸ εἶναι, ποὺ ἐπικύρωσε τὴν μετάφραση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀπὸ τὸ «ἑβραϊκὸ» ἀρχέτυπο στὰ ἑλληνικά, ποὺ ἔγινε τὸν Γ΄ π.Χ. αἰῶνα στὴν ᾿Αλεξάνδρεια κατόπιν σχετικῆς διαταγῆς τοῦ Μακεδόνα βασιλιᾶ τῆς Αἰγύπτου Πτολεμαίου Β΄. Γι᾿ αὐτὸ καὶ τὸ κείμενο αὐτὸ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης λέγεται «Μετάφρασις τῶν Ἑβδομήκοντα» (γνωστὴ ὡς Ο΄, ἐπειδὴ τὸ Ο΄ στὰ ἑλληνικὰ συμβολίζει τό «70»). Καὶ λέγεται συνήθως «τῶν ᾿Εβδομήκοντα», ἐνῷ τὸ σωστὸ εἶναι «τῶν ᾿Εβδομήκοντα-Δύο», δηλαδὴ προτιμιέται ἡ φράση «τῶν Ἔβδομήκοντα» χάριν συντομίας. Τέλος, αὐτὸ τὸ Μέγα Σανχεντρὶν εἶναι, ποὺ δίκασε καί καταδίκασε σὲ θάνατο τὸν Χριστό. Σημασία ἔχει ὅτι εἶχε 72 μέλη, (Δὲς π.χ. λεξικὰ διάφορα τῶν Ἁγίων Γραφῶν, ὅπως Γ. Κωνσταντίνου, σελ. 948).

Στόν κόσμο τοῦ μαγικοῦ 72

Τό 1986 ἦταν νομίζω στήν Περσία τοῦ Χομεϊμί,ὑπῆρξε σέ μία πόλι ἕνας μεγάλος ἀριθμός θυμάτων ἀπό βομβιστική ἐνέργεια. Οἱ ἐφημερίδες ἔγραψαν γιά 72 νεκρούς στήν ἱερή πόλι Κόμ. Τίς ἑπόμενες ἡμέρες διαπιστώθηκε πώς οἱ νεκροί ἦσαν περισσότεροι.Περίπου 10 ἄτομα ἀκόμη. Ὠστόσο οἱ ἐφημερίδες συνέχισαν νά κάνουν λόγο γιά 72 νεκρούς.διότι αὐτός ὁ συγκεκριμένος ἀριθμός εἶχε μία βαθύτατη ἐπίδραση στά πλήθη. Κάτι πολύ σημαντικό συμβολίζει ὁ ἀριθμός 72,στόν μουσουλμανικό κόσμο. Μόνο ; 

Στήν σελίδα 449 τοῦ « Λεξικό τῆς Μυστικῆς Γνώσεως» τοῦ Χόρστ Ἔ. Μήρς,(4η ἔκδοσις 1981,Γερμανία)γράφονται τά ἐξῆς ἐνδιαφέροντα σχετικῶς μέ τόν ἀριθμό 72 :

 « Τό 72 ἀντιστοιχεῖ στίς 72 Συναγωγές,στούς 72 ἐξηγητές τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,στίς 72 γλῶσσες,καί στούς 72 μαθητές τοῦ Χριστοῦ. Στήν Καμπάλα ἔχουμε τά 72 ὀνόματα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Αἰγὐπτιος ἱερέας τῆς Σαΐδος εἶχε 72 κουδουνάκια στόν μανδύα του. Ὁ Πυθαγόρας ἔγραψε 72 χρυσούς στίχους. Ὁ ναός τοῦ Γκράαλ ἔχει 72 ἀψῖδες καί ὁ βασιλικός πύργος στήν Περσέπολη 72 στύλους.Οἱ ἀρχαῖοι Κινέζοι πίστευαν σέ 72 ἁγίους καί ὁ Κομφούκιος ἔζησε 72 χρόνια.» 

Αὐτα τά στοιχεῖα,ἐπαναλαμβάνω,τά παραθέτει ὡς ἀξιοπερίεγα τό Λεξικό τοῦ Μήρς.

Οἱ 72 συνωμότες τοῦ Τυφῶνος

Πλούταρχος στό 13ο κεφάλαιο τοῦ ἔργου του « Περί Ἴσιδος καί Ὀσίριδος» λέει πολύ περίεργα πράγματα. Συγκεκριμένα κάνει λόγο γιά τόν Ὅσιρι ὁ ὁποῖος ἦταν βασιλεύς τῶν Αἰγυπτίων τήν πανάρχαια ἐποχή καί ὁ ὁποῖος ἐξεπολίτισε ὅλο τόν κόσμο,ὄχι τόσο μέ τήν δύναμη τῶν ὅπλων,ἀλλά μέ τόν λόγο καί τήν μουσική. Μαρτυρεῖ ἀκόμα ὁ Πλούταρχος τήν ταύτιση τοῦ Αἰγυπτίου Ὄσιρι μέ τόν Διόνυσο τῶν Ἑλλήνων

«  Βασιλεύοντα δ’ Ὄσιριν Αἰγυπτίους μὲν εὐθὺς ἀπόρου βίου καὶ θηριώδους ἀπαλλάξαι καρπούς τε δείξαντα καὶ νόμους θέμενον αὐτοῖς καὶ θεοὺς διδάξαντα τιμᾶν· ὕστερον δὲ γῆν πᾶσαν ἡμερούμενον ἐπελθεῖν ἐλάχιστα μὲν ὅπλων δεηθέντα, πειθοῖ δὲ τοὺς πλείστους καὶ λόγῳ μετ’ ᾠδῆς πάσης καὶ μουσικῆς θελγομένους προσαγόμενον· ὅθεν Ἕλλησι δόξαι Διονύσῳ τὸν αὐτὸν εἶναι...» 

Καί μέχρι ἐδῶ «πάει καλά». Στήν συνέχεια ὁ Πλούταρχος ἀναφέρει μία μεγάλη συνωμοσία ἐκ μέρους τοῦ κακοῦ Τυφῶνος ( σατανᾶς),μέ στόχο νά καταστραφῇ,νά δολοφονηθῇ ὁ Ὄσιρις. Ἡ συνωμοσία πέτυχε μέ τήν συνεργία τῶν «72 συνωμοτῶν» ! : 

«  Τυφῶνα δ’ ἀπόντος μὲν οὐθὲν νεωτερίζειν διὰ τὸ τὴν Ἶσιν εὖ μάλα φυλάττεσθαι καὶ προσέχειν ἐγκρατῶς ἔχουσαν, ἐπανελθόντι δὲ δόλον μηχανᾶσθαι συνωμότας ἄνδρας ἑβδομήκοντα καὶ δύο πεποιημένον καὶ συνεργὸν ἔχοντα βασίλισσαν ἐξ Αἰθιοπίας παροῦσαν, ἣν ὀνομάζουσιν Ἀσώ·» 

Ἐρωτῶ : Γιατί εἶναι 72 οἱ συνωμότες ; Τί εἶναι αὐτοί οἱ συνωμότες,οἱ 72 ; 

Τά 72 ἱερά ὀνόματα τοῦ Θεοῦ 

Εἴδαμε πώς στό λεξικό τοῦ Μήρς γίνεται λόγος γιά τά 72 ἱερά ὀνόματα τοῦ Θεοῦ πού ἐνέχει ἡ ἑβραϊκή Καμπάλα. Στό ἀποκρυφιστικό ἔργο « Δονητική τῶν γραμμάτων- ἡ δύναμη τοῦ ἀπωλεσθέντος λόγου» ( ἐκδόσεις ΔΙΟΝ, Θεσσαλονίκη 1986,σελ. 23)μποροῦμε νά ἔχομε περισσότερα στοιχεῖα σχετικῶς. Τό ἔργο αὐτό ἱσχυρίζεται ὅτι «ὑπάρχουν στήν Καμπάλα 72 ἱερά ὀνόματα πού εἶναι θεραπευτικά μάντραμ.Οἱ μωαμεθανοἰ θεραπευτές συνηθίζουν νά τά μεταχειρίζονται. Ἀνάλογα-λέει-μέ τό φωνῆεν ( ;) μπορεῖ ν᾿ἀσκηθῇ μία δράση. Τέτοια ὀνόματα εἶναι τά παρακάτω :  


Ὁ  μυστικός ἀριθμός «72»,τοῦ Ἀποστόλου Κ. Γατσία 

( Περιοδικό «Δαυλός», τεύχος 118, Ὀκτώβριος 1991) 

Ἐμεῖς νά συμπληρώσουμε πώς ἡ λέξις γιά τήν ἱερή «ἰνδική» ζώνη Ζενναάρ,ὑπάρχει μεγάλη πιθανότης νά εἶναι ἡ ἑβραϊκή Σενναάρ,κατά τούς ἑβδομήκοντα. Νά τί διαβάζουμε σχετικῶς : 

Σινάρ ( / ˈʃ aɪ n ɑːr / ; Εβραϊκά שִׁנְעָר Šinʿār , Εβδομήκοντα Σενναάρ Sennaár ) είναι το όνομα για τη νότια περιοχή της Μεσοποταμίας που χρησιμοποιείται από την Εβραϊκή Βίβλο...Το όνομα Šinʿar εμφανίζεται οκτώ φορές στην Εβραϊκή Βίβλο , στην οποία αναφέρεται στη Βαβυλωνία . Αυτή η τοποθεσία του Σινάρ είναι προφανής από την περιγραφή του ότι περιλαμβάνει τόσο τη Βαβέλ/Βαβυλώνα (στη βόρεια Βαβυλωνία) όσο και το Ερέχ/Ουρούκ (στη νότια Βαβυλωνία). Στο Βιβλίο της Γένεσης 10:10, η αρχή του βασιλείου του Νιμρώδ λέγεται ότι ήταν «Βαβέλ [Βαβυλώνα] και Ερέχ [ Ουρούκ ] και Ακκάδ και Καλνέ , στη γη Σινάρ». Το εδάφιο 11:2 αναφέρει ότι η Σινάρ περιέκλειε την πεδιάδα που έγινε η τοποθεσία του Πύργου της Βαβέλ μετά το Μεγάλο Κατακλυσμό. Μετά τον Κατακλυσμό, οι γιοι του Σημ , του Χαμ και του Ιάφεθ έμειναν πρώτα στα υψίπεδα της Αρμενίας και μετά μετανάστευσαν στη Σινάρ... ( διαβᾶστε ὁλόκληρο τό θέμα ἐδῶ)

Ἄς λάβουμε κι᾿αὐτό ὑπ᾿ὅψιν...

Γιά τήν ἱερή ζώνη Κούστι,διαβάζουμε ἐδῶ. Ἐπίσης γιά τά 72 ἱερά νήματα στόν Ζωροαστρισμό, διαβᾶστε ἐδῶ


Ἡ Πελασγική 

17 σχόλια:

 1. Remember me amigo;,of course you do.El Paso,(Wild).
  Μιας και αναφέρεται στο άρθρο η Παλαιά Διαθήκη ανέτρεξα (καθώς το θεώρησα ενδιαφέρον) να δω τι λέει ο ψαλμός 72(οβ). Είναι ο μοναδικός ψαλμός διά τόν Σολομώντα(έτσι ονομάζεται ο ψαλμός), δεν υπάρχει άλλος ψαλμός του Σολομώντα στο βιβλίο των ψαλμών, τέλος πάντων , στο 20(τελευταία παράγραφος του οβ ψαλμού) λέει:Ετελείωσαν αι προσευχαί του Δαβίδ υιού του Ιεσσαί.Πιό κάτω όμωςυπάρχουν και άλλες προσευχές και ψαλμοί του Δαβίδ όπως π.χ ο πς(προσευχή του Δαβίδ) ή ο ρά (ψαλμόςτου Δαβίδ) .Διά τόν Σολωμόντα γνωστά κάποια πράγματα του βίου του .Αν κάποιος ψάξει στο διαδυκτιο για τον ψαλμο 72, μην παρασυρθεί, διοτι καποιες ιστοσελίδες(ακόμα και βίντεο) αναφέρουν τον ψαλμό του Ασάφ ως ψαλμό 72, ενώ στην πραγματικότητα ο ψαλμός Ασάφ είναι ο 73(ογ), αν είναι καταλάθος(λόγω μετάφρασης π.χ) ή εσκεμμένα αυτοί γνωρίζουν και οι 72 συνομότες...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πολύ σωστά ! Διαβάζουμε :
  Ο Ψαλμός 72 είναι ο 72ος ψαλμός από το Βιβλίο των Ψαλμών . Παραδοσιακά θεωρείται ότι γράφτηκε από τον Βασιλιά Σολομώντα , η επικεφαλίδα του μπορεί να μεταφραστεί «προς ή για τον Σολομώντα». Στο ελαφρώς διαφορετικό σύστημα αρίθμησης που χρησιμοποιείται στις μεταφράσεις των Ελληνικών Εβδομήκοντα και της Λατινικής Βουλγάτας της Βίβλου, αυτός ο ψαλμός είναι ο Ψαλμός 71 . ( https://hmn.wiki/el/Psalm_72)

  Καί συνεπῶς ἔχεις δίκαιο καί γιά τό τί ἐστί Σολομώντας ( κτίσιμο Ναοῦ,μάγοι,σατανιστές,βδελύγματα...)

  Καί ἐδῶ,ὁλόκληρος ὁ Ψαλμός 71 « Εἰς Σολομών» : https://orthodoxoiorizontes.gr/Palaia_Diathikh/Psalmoi/Psalmoi_71-80.htm#Psalmos_71

  Καλησπέρα ἀγαπητέ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. https://www.pronews.gr/politismos/perou-arxaiologoi-anakalypsan-ypogeies-stoes-kato-apo-nao-3-000-eton/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Λοιπον, το 72 δεν ειναι τα ονοματα του ''θεου'' αλλα τα ονοματα των αρχηγων εκ των εκπεσοντων αγγελων.
  Εδω: https://en.wikipedia.org/wiki/Shem_HaMephorash
  Ολα εχουν αμεσοτατη σχεση με τη Σολωμονικη και την επικλιση δαιμονων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι καβαλιστικοί θρύλοι αναφέρουν ότι το 72-πλάσιο όνομα χρησιμοποιήθηκε από τον Μωυσή για να διασχίσει την Ερυθρά Θάλασσα, και ότι θα μπορούσε να δώσει αργότερα στους αγίους ανθρώπους τη δύναμη να εκδιώξουν τους δαίμονες, να θεραπεύσουν τους άρρωστους, να αποτρέψουν φυσικές καταστροφές και ακόμη και να σκοτώσουν εχθρούς............... ( ἀπό τήν δ/νση πού μᾶς δίδεις)

   Σατανικά πράγματα....

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 5. Τέλος πάντων ἐπεί δή ἔγραφα ἕνα σχόλιο καί μοῦ σβήστηκε,καί βαριέμαι νά τό ξαναγράψω,ὁ Σολομών ἦταν ἔνας μάγος ( αὐτό ἦταν οἱ γνώσεις καί ἡ σοφία του) φιλοχρήματος πού παντρεύτηκε 1000 γυναῖκες γιά τίς προῖκες τους ( βλέπε ἀπό κόρη Φαραώ πῆρε ὁλόκληρη πόλη). Ἔφτιαχνε εἰλωλολατρικούς ναούς,προσκυνοῦσε εἴδωλα καί τέλος ἔφτιαξε τόν γνωστό ναό μέ τήν βοήθεια ἄλλων μάγων,τριβόλων καί διαβόλων ! ( Ἔχει γράψει ἀναλυτικῶς ἐπ᾿αὐτοῦ ὁ Τέξ Μάρς,δέν θυμᾶμαι τώρα τό βιβλίο.)

  Δέν μᾶς παρατᾶ κι᾿αὐτός,καί τά ἑξάγραμμά του καί οἱ σφραγίδες του καί ὅλοι οἱ ἑβραῖοι μαζύ.

  Ἀρκετά ἀσχοληθήκαμε,τέλος πάντων. Ὅποιος ἔχει καταλάβει,κατάλαβε ...

  Καλησπέρα Διηνέκη !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. https://esxatianasxesi.blogspot.com/2022/05/blog-post_658.html

   Διαγραφή
  2. Πως εξηγειται αραγε το γεγονος πως για τους εκκλησιαστικους μας ο Σολωμον βρισκεται σε περιοπη θεση;

   Διαγραφή
  3. Ἄσε καλλύτερα νά μήν τό ἐξηήσουμε...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
  4. Διηνέκη,ὄντως χρειαζόμεθα τήν βοήθεια ὅλων τῶν Ἁγίων ! Εἴμαστε σέ πολύ δύσκολη θέσι. Πάντα εἴμαστε φυσικά,ἀλλά σήμερα βρισκόμαστε σέ πολύ λεπτό σημεῖο...

   Καί ὅπως τιτλοφορῶ τό σημερινό θέμα « Εἴμαστε ἔθνος ἀνάδελφον,τελεία καί παύλα». Ἀπό κανένα βοήθεια δέν περιμένουμε παρά ἀπό τόν Θεό,μόνον !

   Υ.Γ. Προσωπικῶς ἔχω κουραστεῖ,εἰλικρινῶς. Τόσα χρόνια προσπάθειες ἐνημερώσεως τῶν Ἑλλήνων,μεταδόσεως τῆς Ἱστορίας μας ἀπό τά χρόνια τῆς Προϊστορίας,τόσα καί τόσα γιά τήν Ἑλλάδα χωρίς ΑΠΟΛΥΤΩΣ κανένα ὄφελος ἀπό ΠΟΥΘΕΝΑ καί ἀπό ΚΑΝΕΝΑΝ,γιά νά βρισκόμαστε σήμερα ἐδῶ καί νά διαπιστώνω πώς σχεδόν τίποτε δέν ἐπέτυχα,βλέποντας ὅλα αὐτά πού συμβαίνουν γύρω μου. Καί ἀναρωτιέμαι :Καλά τί ἔκανα 30 καί πλέον χρόνια ; ...................

   Καλησπέρα Διηνέκη !

   Διαγραφή
  5. Άντε πάλι τα ίδια.
   Τα κείμενα είναι παρακαταθήκη για το μέλλον. Το άδηλον μέλλον.
   «Ρόδα είναι και γυρίζει» ο ανθρώπινος βίος και οι κοινωνίες.
   ==========================
   Τα κείμενά σου, τα διαβάζουμε, όταν χρειάζεται τα ξαναδιαβάζουμε και μόλις απαιτηθή, θα χρησιμοποιηθούν από εκείνους που πρέπει για να αποδοθή Δίκαιον.
   Κατάλαβες Πελασγική; Στα έχω ξαναπή, αλλά...

   Διαγραφή
  6. Ἐν τάξει Διηνέκη...Δέν γκρινιάζω...

   Διαγραφή
 6. Καλησπέρα !
  Η αλήθεια είναι ότι Άγιος σημαίνει : α-γήινος , δλδ χωρίς γήινο φρόνημα .

  Ο νεοφανής άγιος Ραφαήλ - λοιπόν - βγάζει ψεύτες όσους αμφισβητούν την χριστιανοσύνη,
  και αληθινή την Αγία Γραφή (για όποιον έχει μάτια για να βλέπει βέβαια).

  ΑΛΛΑ

  Οι άνθρωποι των εθνών , βουτηγμένοι στο γήινο υλισμό - ανέκαθεν - και εκ των πονηρών δαιμόνων ,
  πιο εύκολα δέχονται τη ύπαρξη 'έξω-γήινων' από το να αποχτήσουν αυτοί α-γήινο φρόνημα και
  να δουν τον Θεό.

  Σας ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναί,συμφωνῶ ! Μόνον ὅταν γίνεται τό θαῦμα ἐκεῖ ὅπου δέν τό φανταζόσουν,τότε ἀντιλαμβάνεσαι πόσο Μεγάλος εἶναι ὁ Θεός ! Καί Πανταχοῦ Παρών.

   Ἀγαπητέ μου Γεώργιε,ἀπό πρόσφατη,προσωπική ἐμπειρία στό λέω : Ὁ Θεός εἶναι πάντα κοντά μας ἀρκεῖ νά εἴμαστε δίκαιοι,ἀληθινοί,ἠθικοί καί χρηστοί ἄνθρωποι.

   Ναί εἶναι κοντά μας !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Γεώργιε !

   Διαγραφή
 7. 8,01ΜΜ...ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ ΤΑ ΓΡΑΦΩΜΕΝΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ.....ΤΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΤΑ ΦΥΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΠΥΡΙ/ΣΠΥΡΙ.....Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΡΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΩΤΕΡΗ ΣΟΔΕΙΑ....ΘΥΜΗΣΟΥ ΤΑ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΚΡΑΤΗ,ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ...Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εὐχαριστῶ πολύ !

   Καλό μῆνα !

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Βοττιαία !

   Διαγραφή