" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021

Σατανική δρᾶσις αἰώνων...

Τό καρτέλ τῶν παγκοσμίων τραπεζιτῶν ἑβραιομασσώνων,μέσῳ τοῦ μπροστάρη τους Μπάϊντεν, ἔχει κηρύξη τόν πόλεμο σέ περισσότερα ἀπό 80 ἑκατομμύρια ἀμερικανούς πατριῶτες,πού πιστεύουν,θέλουν,καί ἀγωνίζονται γιά τό καλό τῆς Πατρίδος τους καί αὐτό σημαίνει ὅτι θά τούς ἀντιμετωπίσουν μέ τόν τυπικό κομμουνιστικό τρόπο.

Στό βιβλίο «The secret Jews » (1973),σχετικῶς μέ τούς Μαρράνους,ὁ ῥαββῖνος Joachim Prinz,σχολιάζει τήν φαινομενική ἀδυναμία τῶν ἑβραίων νά κατανοήσουν ἤ νά προβλέψουν τίς δικές τους καταστροφές  «Οἱ ἑβραῖοι,τῶν ὁποίων ἡ ἱστορία ἀποτελεῖται ἀπό τήν μία τραγωδία στήν ἄλλη,δέν ἔχoυν ἀκόμη προετοιμαστῆ γιά καμμία ἀπό αὐτές...»

Οἱ Μαρράνοι εἶναι τό ἀρχικό μοντέλο γιά τούς μασσώνους καί τούς κομμουνιστές.Προσποιήθηκαν πώς ἀνήκουν στήν ὁμάδα-στόχο.Ἀλλά ὅπως καί οἱ μασσώνοι εἶχαν εἰδικές χειραψίες γιά νά ἀναγνωρίζουν ὁ ἕνας τόν ἄλλον καί συναντιούνταν κρυφά γιά νά σχεδιάζουν τήν σατανική τους δρᾶσιν.

ἄρθρο τῆς 11ης Ἰανουαρίου 2009

ἀπό τόν Henry Makow PhD

Ἀφοῦ οἱ Χριστιανοί ἐπανέκτησαν τήν Ἰσπανία ἀπό τούς Ἄραβες/Μαυριτανούς,τόν 14ο αἰ.,ἤθελαν «νά ἀπαλείψουν ὅλα τά μή καθολικά στοιχεῖα στήν χώρα καί νά τήν ἑνώσουν ὑπό Καθολική Ἡγεσία» ( γράφει ὁ J. Prinz ,στό βιβλίο του «The secret Jews»,σελ.25)

Οἱ ἑβραῖοι βρίσκονταν στήν Ἰσπανία ἀπό τόν 4ο αἰ. π.Χ. καί ὑπό τήν κατοχή τῆς χώρας ἀπό τούς Μαυριτανούς πραγματικῶς βρέθηκαν στήν μεγαλύτερη εὐημερία τους. Ἡ Ἐκκλησία ζήτησε ἀπό 400.000 ἑβραίους εἴτε ν᾿ἀλλάξουν σέ Καθολικούς εἴτε νά φύγουν.Εἶχαν προηγηθῆ οἱ ἀντι-ἐβραίκές ταραχές τοῦ 1391 ὅπου πολλοί ἑβραῖοι εἶχαν σκοτωθῆ καί αὐτό ἔκανε περισσότερους ἀπό 250.000 νά συμφωνήσουν στήν ἀλλαγή τῆς πίστεώς τους,πού ἔγιναν γνωστοί ὡς «προσήλυτοι».

Ὡστόσο ἡ ἐκκλησία σύντομα διεπίστωσε πώς εἶχε κάνη ἕνα θανατηφόρο λάθος.Ἡ πλειοψηφία αὐτῶν τῶν προσηλύτων δέν ἦταν εἰλικρινεῖς.Αὐτοί ὀνομἀστηκαν «Marranos» δῆλα δή γουρούνια. ( Σημ. Πελασγ. ἡ λέξις στά ἰσπανικά ΄'εκτός ἀπό τό «γουρούνι» ἔχει τίς χειρότερες σημασίες.Π.χ. marrana-θηλυκό γιά τό καλικάντζαρος,βρωμοθήλυκο,τσούλα,πουτ@να, τό  marrano= χοῖρος-γουρούνι,κάθαρμα.. Ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε τούς ἔδωσαν ὅ,τι χειρότερο μποροῦσαν γιά νά καταδείξουν τήν αἰσχρή τους ὑποκρισία γιά προωπικό ὥφελος,βεβαίως). Ὅμως τό θέμα εἶναι πώς ἔστω καί μέ τήν ὑποκριτική τους μεταστροφή,πλέον μποροῦσαν νά θεωροῦνται ...Χριστιανοί.Ἔτσι ἀπαλλάχθησαν ἀπό τούς φόρους καί τούς ὅποιους περιορισμούς ὑφίσταντο γιά τούς ἑβραίους. Ἦσαν περισσότερο σημαντικοί καί ἰσχυροί ἀπό ποτέ ! 

Ἔκαναν γάμους μέ εὐγενεῖς μέ ἀποτέλεσμα νά ἀνέβουν στίς κοινωνικές κλίμακες καί τἀξεις καί κατέλαβαν τίς ὑψηλότερες θέσεις στήν κυβἐρνησιν ἀλλά καί τήν Ἐκκλησία.Ὁ ἱδρυτής τῶν Ἰησουϊτῶν,Ἰγνάτιος Λαϊόλα ἦταν ἕνας προσήλυτος,τό ἴδιο καί ὁ διάδοχός του Diego Lainex. Οἱ πλειοψηφία τῶν προσηλύτων ἑβραίων ἀσκοῦσαν κρυφά τόν ἰουδαϊσμό καί θεωροῦνταν «Ἰουδαΐζοντες». 

Οἱ ἑβραῖοι εἶχαν κατακτήση τήν Ἰσπανία ἐκ τῶν ἔσω...Ὁ Ἰουδαϊσμός δέν ἦταν μόνον ἀνίατος,φαινόταν νά εἶναι ἀνίκητος...Ἀντί οἱ θρησκευτικές μεταστροφές νά λύσουν τό «ἐβραϊκό ζήτημα» δημιούργησαν ἕνα νέο πρόβλημα : μία ἱσχυρή μεσαία τάξιν ἀποτελουμένη ἀπό κρυπτο-ἑβραίους» ( σελ.42)

Οἱ Μαρράνοι εἶναι τό ἀρχικό μοντέλο γιά τούς μασσώνους καί τούς κομμουνιστές.Προσποιήθηκαν πώς ἀνήκουν στήν ὁμάδα-στόχο.Ἀλλά ὅπως καί οἱ μασσώνοι εἶχαν εἰδικές χειραψίες γιά νά ἀναγνωρίζουν ὁ ἕνα τόν ἄλλον καί συναντιούνταν κρυφά γιά νά σχεδιάζουν τήν σατανική τους δρᾶσιν.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Ὑπῆρχαν ἀνάμεσά τους καί ἐκεῖνοι πού μεταστρέφησαν εἰλικρινῶς,ὅπως ἡ Ἁγία Τερέζα τῆς Ἄβιλα,ἡ μεγαλύτερη καθολική γυναίκα μυστικιστής. Κατά εἰρωνικό τρόπον,ὅταν ὁ Φερδινάνδος καί ἡ Ἰσαβέλλα ἐπανέφεραν σέ δρᾶσι τήν Ἱερά Ἐξέτασιν τό 1478, οἱ εἰλικρινῶς μεταστραφέντες ἑβραῖοι,τέθηκαν ἐπικεφαλής.« Ἕνας ἀπό αύτούς ὁ διαβόητος Θωμᾶς ντέ Τορκουεμάδα,ὁ ὁποῖος καταγόταν ἀπό μία ἑβραϊκή οἰκογένεια,ὅπως καί ὁ ἐπίσης βίαιος βοηθός του Diego de Deza» (σελ.39)

Ἡ Ἱερά ἐξέτασις θεωρεῖται ὡς ἕνα ἀπό τά πιό τραυματικά γεγονότα στήν ἑβραϊκή ἱστορία.Ἀλλά δέν εἶχε  καμμία ἐξουσία ἐπί τῶν ἑβραίων. Ἀφοροῦσε τούς ἑβραίους ἐκείνους πού εἶχαν προσηλυτισθῆ στόν Χριστιανισμό καί εἶχαν παρεκκλίνει ἀπό τήν πίστιν : 

«Οἱ Μαρράνοι δέν ἐμφανίζονταν ὡς ἑβραῖοι ἀλλά ὡς φερόμενοι αἰρετικοί Χριστιανοί. Ὁ ἀριθμός αὐτῶν πού ἐκτελέσθηκαν ἐκτιμᾶται σέ 30.000. Ἡ ἴδια Ἐξέτασις τιμώρησε καί τούς μουσουλμάνους «Moriscos».Ἐν τούτοις ποτέ δέν βρέθηκαν σέ δίκες τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως,οἱ ἀμετάπιστοι ἑβραῖοι.

Ὡστόσο,τό 1492,ὁ Φερδινάνδος καί ἡ Ἰσαβέλλα ἐκδίωξαν τούς ἑβραίους ἀπό τήν Ἰσπανία. Ὁ συγγραφέας Joachim Prinz σχολιάζει τήν φαινομενική άδυναμία τῶν ἑβραίων νά κατανοήσουν τίς δικές τους καταστροφές.Οἱ ἑβραῖοι,τῶν ὁποίων ἡ ἱστορία ἀποτελεῖται ἀπό τήν μία τραγωδία στήν ἄλλη,δέν ἔχoυν ἀκόμη προετοιμαστῆ γιά καμμία ἀπό αὐτές...» ( σελ.51)

ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟ

Ἡ ἴδια διαδικασία ἐπανελήφθη στήν Πορτογαλία. Ἒνῷ πολλοί Μαρράνοι τῆς Ἰβηρικῆς τελικῶς ἐγκατέλειψαν τήν θρησκεία τους,πάρα πολλοί ἔφυγαν καί πλημμύρισε ἡ Εὐρώπη καί ὁ Νέος Κόσμος ( Ἀμερική) μέ ἑβραίους πού κατάφεραν νά περνιοῦνται ὡς χριστιανοί,δῆλα δή  κρυπτο-ἑβραῖοι.

Συμφώνως μέ τά γραφόμενα τοῦ Prinz,εὐημεροῦσαν ὅπου κι᾿ἄν πήγαιναν.Ὁ πλοῦτος τους ἦταν « ἀπίστευτος...Στό Μπορντό,τήν Ἀβινιόν,τή Νάντη καί τήν Μασσαλία συνηθιζόταν μία φρᾶσις πού ἀπευθυνόταν σέ Χριστιανούς ἐπιχειρηματίες :  «πλούσιος σάν ἑβραῖος» .

Στήν Ἀγγλία ὑπῆρχαν μόνον 100 οἰκογένειες Μαρράνων,στίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰ.,ἀλλά «Ἦταν ἀπό τούς πιό πετυχημένους ἐμπόρους στό Λονδῖνο». Στήν Γερμανία,40 οἰκογένειες Μαρράνοι συμμετεῖαν στήν ἵδρυσιν τῆς τράπεζας τοῦ Ἀμβρούργου,τό 1619. Ἡ περιουσία τῶν μαρράνων τῆς  Altona,ἑνός δήμου τοῦ Ἀμβούργου,ἐκτιμήθηκε σέ περίπου 6 ἑκατομμύρια μάρκα καί κάποια ἀπό τά καλλίτερα σπίτια στό Ἄμστερνταμ ἀνῆκαν στούς νεοαφιχθέντες μαρράνους» (σελ.127) 

Ὅλοι γνώριζαν πώς ἦσαν χριστιανοί γιά πρακτικούς λόγους. « Ὁ μῦθος τῆς χριστιανικῆς πίστης τους ἦταν μία ἐπιχειρηματική διευθέτησις ...τό τραπεζικό τους σπίτι...ἦταν ἕνα χριστιανικό ἵδρυμα μέσῳ τοῦ ὁποίου ἔκαναν μέ ἀσφάλεια τίς ἐπιχειρήσεις τους μέ αὐτοκράτορες,δοῦκες,ἐπισκόπους καί ἀρχηγούς κυβερνήσεων...» ( 130)

Σίγουρα,αὐτοί οἱ τραπεζίτες καί ἔμποροι μαρράνοι ἐνεργοῦσαν συντονισμένα.Ὁ Prinz διηγεῖται τήν ἱστορία τοῦ τραπεζίτη μαρράνου  Joseph Nasi  (1524-1579),μέλος τῆς βουλῆς τῶν Μέντες  (House of Mendes),πού ἤλεγχε τήν ὀθωμανική αὐτοκρατορία ὡς σύμβουλος τοῦ Σουλτάνου Σουλεϊμάν καί ἀργότερα τοῦ υἱοῦ του Σελίμ. ( Σημ. Πελασγ. Ὁ Νάζι,ὁ δοῦκας τῆς Νάξου ! Διαβάζουμε στό βιογραφικό του πώς ἐπέτυχε ἕναν πόλεμο τῆς Ὀλλανδίας κατά τῆς Ἰσπανίας : Διατηρώντας επαφές με τον William the Silent , ο Nasi ενθάρρυνε τις Κάτω Χώρες να εξεγερθούν εναντίον της Ισπανίας, ενός μεγάλου αντιπάλου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (η εξέγερση πραγματοποιήθηκε τελικά από την Ένωση της Ουτρέχτης , ως την έναρξη του Πολέμου των Ογδόντα ετών . Βεβαίως διαβᾶστε σχετικῶς καί μέ τήν προσπάθεια ἐγκαταστάσεως ἑβραίων στήν Νότια Συρία, Τιβεριάδα καί Σάφεντ. Τήν θυμᾶστε τήν Σάφεντ ἔτσι; Τό κέντρο τοῦ καμπαλισμοῦ...).

Προσπάθησε νά δημιουργήσῃ μία ἑβραϊκή πατρίδα στήν Τιβεριάδα ἀλλά κανένας ἐβραῖος δέν ἤθελε νά ἐγκατασταθῇ ἐκεῖ. Ἀργότερα σχεδίασε τήν «Στρατηγική Μαρράνο». Θά ἀπέκλειε ἤ θά κατέστρεφε ὅποιον κατεδίωκε ἕναν μαρράνο ( 141)

Ὅταν μία πυρκαγιά κατέστρεψε τό λιμάνι τῆς Βενετίας,τό 1571,πολλοί ὑποπτεύθηκαν ὅτι ἡ βουλή τῶν Μεντῶν ( House of Mendes) πλήρωσε ἐμπρηστές γιά νά τήν πραγματοποιήσουν. «Καί ἐνῷ μεγάλο μέρος τῆς πόλης ἦταν ἀκόμη στίς φλόγες,ὁ Νάζι συμβούλεψε τόν σουλτάνο νά καταλάβῃ τό ὑπό ἐνετική κατοχή τότε,νησί τῆς Κύπρου,τό ὁποῖο περιῆλθε στήν τουρκική κατοχή καί παρέμεινε ἔτσι γιά τούς ἑπομένους 3 αἰῶνες...»( 142)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ἡ πραγματική ἱστορία τοῦ κόσμου εἶναι ἡ ἱστορία τοῦ πῶς ὁρισμένοι πλούσιοι ἑβραῖοι καί οἱ μασσῶνοι σύμμαχοί τους,συνωμότησαν γιά νά καθιερώσουν τήν δικτατορία τῆς παγκόσμιας κυβερνήσεως.

Τό περίγραμμα αὐτῆς τῆς ἱστορίας γίνεται ὁρατό. Οἱ ἐβραῖοι ἤ οἱ μαρράνοι κυριαρχοῦσαν πάντα στό ἐμπόριο. Οἱ φυσικοί σύμμαχοί τους ἦσαν οἱ τοπικοί ἀριστοκράτες οἱ ὁποῖοι τούς παρεῖχαν προστασία. Πραγματοποιήθησαν ἐπιγαμίες. Οἱ βασιλικές οἰκογένειες τῆς Εὐρώπης εἶναι πιθανῶς κατά τό ἤμισυ ἑβραϊκές. Π.χ. ὁ πρίγκιπας Κάρολος περιτομήθηκε ἀπό ἕναν ἑβραῖο mohel.

Τώρα βλέπουμε μία ἀναβίωσιν τοῦ φεουδαρχικοῦ συστήματος,ὅπου οἱ μᾶζες ἐξυπηρετοῦν ἕνα μικρό,μέ γραμμή αἵματος,ἐξαιρετικά πλούσιο,δίκτυο διεστραμμένων σατανιστῶν. Ἡ ἐκπαίδευσις καί τά μμε διδάσκουν τούς δουλοπαροίκους νά ἀσπαστοῦν τήν ἀτζέντα τῶν  illuminati. Οἱ μπάτσοι καί οἱ στρατιῶτες μέ τά τέϊζερ θά σπρώχνουν τούς ἀργοκίνητους,ὅπως τά βόδια μέ τήν βουκέντρα.

Καλῶς ἤλθατε στήν Νέα Τάξιν Πραγμάτων. Ένέχει κάποιο κίνδυνο γιά ἐκείνους τούς ἑβραίους πού εἶναι μέρος αὐτῆς τῆς μικροσκοπικῆς κλίκας. Ἀλλά οἱ ἑβραῖοι δέν ἦταν ποτέ καλοί στό νά «προβλέψουν τίς δικές τους καταστροφές»...

----

henrymakow.com

Χρόνια ὁλάκερα τά γράφουμε,ὅπως ἀκριβῶς κι᾿ὁ ἀγαπητός Μακόου. Καί γιά αὐτό πού μᾶς ἑτοιμάζουν ἀλλά περισσότερο γιά τούς κρυπτο-ἑβραίους καί τήν δρᾶσιν τους. Εἰδικῶς,ἐδῶ στήν Χώρα μας,ἀνά τήν ἱστορία,ἄπειρα τά παραδείγματα τῆς δράσεώς τους,μέχρι καί σήμερα τό ἴδιο κι᾿ἀπαράλλαχτη. Καί τό χειρότερο ἴσως ὅλων,πού αὐτός ὁ λαός δέν λέει νά ἀνοίξῃ τά μάτια του,νά καταλάβῃ αύτούς πού ἐπί ἑκατονταετίες τόν ἐξουσιάζουν μέ τήν γνωστή πρόφασιν «γιά τό καλό του» ἐνῷ στήν οὐσία ἐξυπηρετοῦν τήν κλίκα τους. Διότι,δυστυχῶς καί έδῶ,πρὄκειται γιά μία κλίκα,μικρή,στήν οὐσία θά τήν ἔλεγα «οἰκογενειακή ὑπόθεσις ἐξουσίας». 
Κι᾿ὅμως,αὐτός ὁ λαός τούς ἐμπιστεύεται τήν τύχη καί τό μέλλον τῆς Χώρας,στά μιαρά τους χέρια. Τό ἀποτέλεσμα γνωστό,ὅπως σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο ὅπου δροῦν : Ἀπίστευτος πλουτισμός,ἀπέραντες ἐκτάσεις γῆς στά χέρια τους,ἀπόλυτος ἐξουσία.Καί βεβαίως ὅπως ἀκριβῶς γράφει ὁ Μακόου : ὅπως καί οἱ μασσώνοι εἶχαν εἰδικές χειραψίες γιά νά ἀναγνωρίζουν ὁ ἕνας τόν ἄλλον καί συναντιούνταν κρυφά γιά νά σχεδιάζουν τήν σατανική τους δρᾶσιν. » 

Καί σάν ὁμοϊδεάτες δέν μποροῦν νά παρεκκλίνουν τοῦ γενικωτέρου σχεδίου :τήν κομμουνιστοποίησιν : 

«...Τώρα βλέπουμε μία ἀναβίωσιν τοῦ φεουδαρχικοῦ συστήματος,ὅπου οἱ μᾶζες ἐξυπηρετοῦν ἕνα μικρό,μέ γραμμή αἵματος,ἐξαιρετικά πλούσιο,δίκτυο διεστραμμένων σατανιστῶν. Ἡ ἐκπαίδευσις καί τά μμε διδάσκουν τούς δουλοπαροίκους νά ἀσπαστοῦν τήν ἀτζέντα τῶν  illuminati. Οἱ μπάτσοι καί οἱ στρατιῶτες τους,μέ τά τέϊζερ θά σπρώχνουν τούς ἀργοκίνητους,ὅπως τά βόδια μέ τήν βουκέντρα.

Καλῶς ἤλθατε στήν Νέα Τάξιν Πραγμάτων»


Ἡ Πελασγική

28 σχόλια:

 1. Toν 16ον αιώνα απεφασίσθη να απελαθούν άπαντες οι Εβραίοι από τις καθολικές περιοχές, όσοι δεν θα εδέχοντο μεταστροφή στον χριστιανισμό. Οι περισότεροι εγκαταστάθησαν στις τουρκοκρατούμενες ελληνικές πόλεις. Το Αμβούργο εδέχθη μερικούς από Αμβέρσα.

  Η Γκράσια ή εβραϊστί Χάννα Μέντες χήρα του πάμπλουτου γηραιού θείου της και συνάμα ...συζύγου της έφθασε στην Κωνσταντινούπολι μετά από παραμονή στην Φερράρα. Ο Ιωσήφ Νάσι, ανηψιός της, ενυμφεύθη την θυγατέρα της, ήτοι την εξαδέλφη του! Διωρίσθη υπό του σουλτάνου διοικητής φοροεισπράκτωρ στις Κυκλάδες με έδρα την Νάξο. Ποτέ δεν πάτησε το πόδι του, άλλοι αντ΄αυτού. Κυρία δραστηριότης του το εμπόριο οινοπνευματοειδών.
  Αυτός έπεισε τον Σελήμ να επιτεθή και να καταλάβη την Κύπρο.
  Αυτός και η θεία-πενθερά του εχρηματοδότησαν τον τουρκικό στόλο , όστις έλαβε μέρος στην ναυμαχία της Ναυπάκτου (Λεπάντο).

  Νάσι είναι το αξίωμα των διοικητών των Καχάλ, των ισραηλιτικών κοινοτήτων, αίτινες εν Ελλάδι λειτουργούν ως ΝΠΔΔ από την Άνοιξη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εὐχαριστοῦμε πολύ ἀγαπητέ γιά τίς πληροφορίες.Ὅσα πιό πολλά διαβάζουμε τόσο περισσότερο ἀντιλαμβανόμεθα τήν δυσχερή μας θέσιν...Ἤ τήν βλακοειδή μας ἀφέλεια...

   Κάτι εἴχαμε δημοσιεύση,γιά τόν ἐν λόγῳ,πρό 5ετίας,ἐδῶ :
   https://sxolianews.blogspot.com/2015/07/1.html


   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 2. Ειναι παντου! Ειναι αναριθμητοι!! Και το κυριοτερο ειναι ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ!!! Καντε και ενα gallop μαυτους που εσχατως φορανε ολοστρογγυλα γυαλια!! Θα εκπλαγειτε!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θαλῆ,αὒτό μέ τά στρογγυλά γυαλιά,πού παραπέμπει εὐθέως στούς ἑβραίους,μοῦ ἔχει κάνη πολύ ἐντύπωσιν,ὅντως ! Καί ἀπό ἄτομα πού δέν φοροῦσαν γυαλιά πρίν,νά τούς βλέπῃς πλέον νά ποζάρουν μέ τά συγκεκριμένα στρογγυλά γυαλάκια....
   Νά σοῦ πῶ ἕναν; Τόν Πέτρο Κόκκαλη. Ἀπό τήν ἡμέρα πού ἔβαλε ὑποψηφιότητα γιά τήν εὐρωβουλή,ἄρχισε νά ποζάρῃ μέ τέτοια γυαλιά.Μάλιστα ἦταν ὁ σκελετός πανομοιότυπος λέμε,μ᾿αὐτόν τοῦ παπποῦ του,ξέρεις ἐκεῖνον τό τυχάρπαστο ἑβραιοσπορίτη πού λίγο πρίν πέσει ἡ χιτλερική γερμανία ἀνέβηκε στά ...βουνά,νά συστρατευτῇ μέ τόν Κλάρα !

   Εἶναι κάτι σάν τό σημάδι τοῦ ἑνός ματιοῦ.Οἱ σατανάδες συνενοοῦνται μεταξύ τους.Ξέρουν αὐτοί...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Θαλῆ !

   Διαγραφή
 3. Πάρτε και τον Θανάση Λάλα...
  https://www.protothema.gr/greece/article/359427/sunelifthi-gia-hrei-o-thanasis-lalas/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τέλος πάντων αὐτά τά θέματα μέ τά χρέη ἰδιωτῶν,εἶναι λίγο περίεργα.Ποτέ δέν μπορεῖ νά ξέρῃ κανείς,ἐκτός τῶν ἐμπλεκομένων,τί άκριβῶς συμβαίνει.Πάντως ὁ Λάλας δέν νομίζω πώς μπορεῖ νά ἔχει θέμα οἰκονομικό.Αὐτός δέν εἶναι πού ἔχει παντρευτεῖ ἡ Δρούζα;

   Μιά χαρά τά ἔπαιρναν καί μπόλικα,ἀμφότεροι...

   Διαγραφή
  2. Διηνέκη,γιά τά γυαλάκια ἦταν τό θέμα καί μᾶς μπέρδεψες !

   Τί ἀπέγινε τελικῶς,μέ τήν ὑπόθεσιν ἐκείνη;Ἀπό τό 14 !

   Διαγραφή
  3. Τα οποία τα φόρεσε εδώ και πολλά χρόνια, προτού... ξαναγίνουν μόδα.
   Όσο για το επίθετο Δρούζα... μού φέρνει στο μυαλό τους Δρούζους τού Λιβάνου...

   Διαγραφή
  4. Τελικῶς βρῆκα κι᾿ἄλλη σύλληψη τοῦ Λάλα,τό 12,γιά χρέη πρός τό δημόσιο.Τί γίνεται μ᾿αὐτόν;
   https://www.zougla.gr/greece/article/sinelif8i-gia-xrei-gnostos-dimosiografos

   Γιά τήν ὑπόθεσιν μέ τόν ἰδιώτη,ἡ ἀπάντησις τοῦ Λάλα :
   https://www.mononews.gr/society/ti-apanta-o-thanasis-lalas-gia-ti-sillipsi-ke-tin-antidikia-tou-me-tin-ad-zounali

   Νά λοιπόν καί μία φωτό τοῦ 2019,μέ κάποια ...ἄλλα γυαλιά.Αὑτό τό σχῆμα θά σοῦ ἀρέση Διηνέκη :

   https://www.news.gr/ellada/article/1979533/sillipsi-tou-dimosiografou-thanasi-lala.html

   Καί πάλι ἀπό σύλληψή του ! ! !
   Διαγραφή
  5. Τί περίεργο θέμα καί αὐτό μέ τούς Δρούζους !

   Ποιά εἶναι ἡ γνώμη σου;

   Διαγραφή
  6. Οι Δρούζοι, είναι μία περίεργη σέκτα τού Ισλάμ.
   Ως γνωστόν, κάθε σέκτα, στον Χριστιανισμό και τον Μωαμεθανισμό, έχει ρίζες... Ιουδαϊκές.
   --------------------------
   Τα άλλα γυαλιά τού Λάλα, είναι δύο... «ισόπλευρα τρίγωνα». Ένα... «άστρο τού Δαυΐδ» ένα πράγμα...
   Το ένα τρίγωνο «κοιτάει» προς τα πάνω και το άλλο, προς τα κάτω...
   --------------------------
   Χαμός Πελασγική. Χαμός...
   --------------------------
   Φαίνονται πάντως, όλοι τους. Παρατηρητικότητα νά 'χης και τους εντοπίζεις. Όλους και όλες...

   Διαγραφή
  7. Κῦττα ἀνάλυσι πού κάνει ὁ Ζάν Κοέν,γιά τόν πόλεμο στήν Συρία καί τούς Δρούζους,σέ σχέσιν μέ τό Ἰσραήλ. Ἀπό τό 15. Δέν ξέρω σήμερα ἄν ἄλλαξε γνώμη ἤ ἐκφράζει τήν γενικότερη θέσι τοῦ Ἰσραήλ,ὡς διακαή πόθο;

   https://cohen.gr/new/articles/jean-cohen-articles/3859-2015-07-24-05-05-54

   Διαγραφή
  8. Ξέρει τι λέει η κουφάλα, ο επικοινωνιολόγος τού Αδωνάϊ...
   ... και πρώην υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων τού Καζίνο Λουτρακίου...

   Διαγραφή
  9. Δέν ἀμφέβαλλα πώς θά τό παρατηροῦσες,τό ...ἄστρο τοῦ Δαυΐδ...
   Μόλις ἔκανε διακοπή ῥεύματος,στιγμιαία. Βρέ τί γίνεται; Πολύ κατάκαρδα τό ἔχουν πάρη οἱ Σι(ω)νες...

   Στίς 19 εἴπαμε,ἔ;

   Διαγραφή
  10. Τι εννοείς με το «Στίς 19 εἴπαμε,ἔ;»

   Διαγραφή
  11. «... Σύμφωνα με πληροφορίες, η επόμενη εξέλιξη για την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ αναμένεται στις 19 Φεβρουαρίου, όπου και η Goldman Sach’s θα υποβάλλει τις προτάσεις της στη ΔΕΗ σχετικά με τα επενδυτικά σχήματα.»

   Νόμιζα πώς εἶχες μπῆ μέσα στό θέμα πού παρέπεμπα καί τό εἶχες διαβάση.Ἀπό τό «βραχυκύκλωμα» ἐδῶ :https://sxolianews.blogspot.com/2021/02/blog-post_8.html

   Ἡ παραπομπή ἦταν ἐδῶ : https://ypodomes.com/entos-toy-etoys-i-idiotikopoiisi-toy-deddie-quot-parea-quot-me-ta-exypna-rologia/

   Διαγραφή
  12. Πριν από 4-5 ώρες, είχε black-out η Γλυφάδα...
   Θα δούμε πολλά.
   Είπαμε: China loves Israel.
   Θα κατακτήσουν τα πάντα οι σιωνιστές. Λιμάνια, ενέργεια, ορυκτά, νερό...
   Η ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΟΥΡΚΟ - ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΚΑΤΟΧΗ, ΠΕΡΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΟΜΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟ-ΛΙΒΥΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΠΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ...

   Διαγραφή
 4. Αύτός δέν θά ἤξερε;

  Αὐτό τό Ἀδωνάϊ...Σήμερα εἶδα ἕνα σχόλιο,σέ κάποιο θέμα τοῦ Ὀδύσσεια,πού ἔγραφε πώς τό Ἀδωνάϊ εἶχε πῆ :Ὁ αὐνανσμός ἐθεωρείτο ἀρρώστια τόν 19ο αί. Σήμερα εἶναι θεραπεία.Δέν ξέρω κατά πόσον εἶναι ἀληθές,ἀλλά ἄν εἶναι μία χαρά ὑπερασπίζεται τόν ἑβραῖο Αὐνάν πού ...θεραπευόταν μέσα στούς ναούς τους...

  Ὅλο καί πιό γελοῖος γίνεται...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Άνοιξε την Καινή Διαθήκη και δες τι συγγένεια είχε ο Αυνάν με τον... ... ... Ήρ.
   Κατόπιν, πήγαινε στην Πολιτεία τού Πλάτωνος και διάβασε τον μύθο τού... ... ... Ηρός.
   ----------------------------
   Χαμός λέμε. Χαμός...

   Διαγραφή
 5. Στήν Παλαιά Διαθήκη. Γένεσις κεφ.38,1-30. Μάλιστα...

  Καί τώρα Διηνέκη,τί μπορεῖ κανείς νά ἐξάγῃ ὡς συμπέρασμα; Καίτί σχέσι μπορεῖ νά ἔχῃ ὁ ἕνας Ἤρ μέ τόν ἄλλον;Ὁ ἕνας φαῦλος καί ἀδικημένος ἀπό τήν ζωη,πού στήν οὐσία ἡ φαυλότητά του ὁδήγησε τόσο αὐτόν στόν θάνατο ἀλλά καί τόν ἀδελφό του καί έν συνεχείᾳ καί τήν γυναίκα του νά καταντήσῃ πόρνη πού πῆγε μέ τόν πενθερό της.Μέ τόν ἄλλο Ἤρ,τοῦ Πλάτωνος πού ἐκ τοῦ καλοῦ βίου του καί τοῦ ἡρωϊσμοῦ του ἔλαβε δῶρο ἀπό τούς θεούς τήν ἀνάστασή του καί τήν μαρτυρία τῆς μεταθανάτιας ζωῆς μέ μηνύματα πρός τούς ἀνθρώπους γιά τήν ἀνταμοιβή τοῦ ἐντίμου βίου.

  Λοιπόν,αὐτές οἱ συνωνυμίες εἶναι πού ἀποδεικνύουν πόσο καλά ἔχουν σχεδιάση τά βρωμερά φίδια,τήν συκοφάντησιν τοῦ Ἕλληνος.Δυστυχῶς,συνωμοσία κατά τοῦ Ἑλληνισμοῦ,πάντα !

  Νομίζω κάποιο παρόμοιο θέμα,μέ τήν συνωμοσία κατά τοῦ Ἕλληνος εἶχες βάλη σήμερα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Α, στη Γένεση ήταν τελικά. Νόμιζα ότι αναφέρονται και στην Καινή Διαθήκη.
   Ε, ναι. Κατασυκοφαντούν τους πάντες. Για την ακρίβεια, ο Ήρ στην Πολιτεία τού Πλάτωνος, είναι Αρμένιος.
   --------------------------------
   Δες το βίντεο για τον Έλληνα.

   Διαγραφή
  2. Ὄχι,λάθος μου.Τώρα παρακολούθησα ἔνα μέρος τοῦ βίντεο πού παραπέμπεις.Καμμία σχέσιν !

   Ἐρώτημα : γιατί τέτοιο μῖσος κατά τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Χριστιανισμοῦ; Μέ πάρα πολλές ἀνακρίβειες κιόλας !

   .................

   Διαγραφή
  3. Το αφαίρεσα. Δεν έχει διαβάσει ΣΩΣΤΑ τον Ισοκράτη ο αφηγητής. Δεν τα λέει καλά ούτε για τον Μέγα Αλέξανδρο...

   Διαγραφή
  4. Μέχρι καί ἐκείνη τήν σιχαρή προσωπογραφία τοῦ Ἰησοῦ,σάν σπηλαιάνθρωπο,πού ἔχουν κατασκευάση οἱ σιώνες,ἔχει χρησιμοποιήση.Δῖπλα σέ μία Ἁγιογραφία τοῦ Ἰησοῦ !

   Εἶναι καί πολυθεϊστής,ἀφοῦ κατηγορεῖ τόν μονοθεϊσμό.

   Εἶδες τί σημαίνει γι᾿αὐτόν Ἕλλην; Ὁ κάθε ἕνας,ἀπό ὁποιονδήποτε λαό,μορεῖ νά εἶναι Ἕλλην,λέει...

   Ἤμαρτον ! Τίποτα,μά τίποτα δέν ἔχει καταλάβη ὁ καημένος...Ἔχει πολύυυ δρόμο μπροστά του.Πολύ δρόμο.

   Ἐάν θελήση νά νοήσῃ καί δέν εἶναι κανένας γαλουχημένος ἀλά Καλόπουλο...

   Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει

   Διαγραφή
  5. Νά γιά ποιόν λόγον πρέπει τά βίντεο πού δημοσιεύει ὁ καθένας,στό κανάλι του,πρέπει νά ἔχῃ καί μία περιγραφή.

   Γι᾿αὐτό χάνω τόσο χρόνο πρίν δημοσιεύσω κάτι.Τό ἐλέγχω πολύ καλά καί ἄν εἶναι δυνατόν,ἀπό πολλές πηγές.

   Διαγραφή