" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 10 Αυγούστου 2019

Οἱ Δρακογενιές (Μπεν-άκης)
Σήμερα θά κάνουμε μία εἰδική ἀφιέρωσιν στήν οἰκογένεια Μπέν-ακη. Ἔτσι γιατί μᾶς ἔκανε ἐντύπωσιν ἡ καταγωγή τῆς οἰκογενείας πού μᾶς ἔρχεται ἐκ Λακωνίας... !
ἑβραϊκά ΧΡΟΝΙΚΑ,τεῦχος 225
Πρῶτα-πρῶτα,διαβᾶστε τί μποῦρδες γράφει τό βικιπαίδεια γιά τήν οἰκογένεια Μπενάκη :

Η οικογένεια προέρχεται από την παλιά οικογένεια Μπενάκη της Κρήτης και συγκεκριμένα από τον Παναγιώτη Μπενάκη, ηρακλειώτικης καταγωγής αλλά εγκατεστημένο στην Καλαμάταοι απόγονοι του οποίου διασκορπίστηκαν μετά τα Ορλωφικά σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και τη Χίο, όπου και γεννήθηκε ο Αντώνιος Μπενάκης (1800 - 1867), πατέρας του Εμμανουήλ Μπενάκη.Ο τελευταίος, μαζί με τον αδερφό του Λουκά, εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια και δραστηριοποιήθηκε στο εμπόριο του βαμβακιού, από το οποίο απέκτησε τεράστια περιουσία. Το 1910 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα με την οικογένειά του.(ἐδῶ)


Τά Ὁρλωφικά συνέβησαν τό 1770. Ὁ Παναγιώτης Μπέν-ος ἀπό τήν Καλαμάτα πού ἔγινε Μπεν-άκης,ἦταν γεννημένος τό 1771 καί ἔχουμε καί τόν πατέρα Ψάλτη Μπένο ἀπό τίς Ἀλυκές Λακωνίας καί τόν παπποῦ,μέ σκέτο Ψάλτη. Πρᾶγμα πού μᾶς πηγαίνει πίσω τοὐλάχιστον στήν τελευταῖα δεκαετία τοῦ 1600. Καί ἄν μετά τά Ὀρλωφικά φοβοῦνταν καί ἔφυγαν ἀπό τήν περιοχή τῆς Μάνης/Μεσσηνίας,γιατί ὁ Μπένος Παναγιώτης,πού γεννήθηκε ἕνα χρόνο μετά, φαίνεται νά ἀλλάζῃ κάποια στιγμή τό ἐπίθετό του σέ Μπενάκης; !  (ἐδῶ)

Μοῦ θυμίζει τήν καταγωγή τοῦ Μπενύ Ζελόν,ἀπό τούς ... Κρεββατᾶδες τοῦ Μυστρᾶ : 

...πρόγονος του Ελευθερίου Βενιζέλου ήταν ο Μπενιζέλος Κρεββατάς, γόνος ηγεμονικής οικογένειας του Μυστρά, ο οποίος για να γλιτώσει τις σφαγές των Τούρκων, λόγω της συμμετοχής της οικογένειάς του στα Ορλωφικά (1770), κατέφυγε στα Κύθηρα και από εκεί, αφού παντρεύτηκε, στα Χανιά.(ἐδῶ)

Βρέ ἀκριβῶς τά ἴδια ! ! ! Καί ἡ Κρήτη,(τί περίεργον καί αὐτό μέ τοῦτο τό νησί;! ),πάντα ἀπαραίτητο συστατικό τῆς ...συνταγῆς !

ιά τήν καταγωγή τοῦ Μπενί Ζελόν (ἑλληνοποιημένο καί ψεύτικο- Ἐλευθέριος Βενιζέλος)διαβᾶστε ἐδῶ

«…  Κερ­κυ­ραί­α Ἑ­βραί­α, ὀρ­φα­νὴ, ὁ­μι­λοῦ­σα θαυ­μά­σια τὴν Ἑλ­λη­νι­κὴν, ἦλ­θεν εἰς Θεσ­σα­λο­νί­κην διὰ νὰ γνω­ρί­σῃ τοὺς συγ­γε­νεῖς της  καὶ ἐ­νυμ­φεύ­θη τὸν ἐ­ξά­δελ­φόν της Μπέ­νυ Σε­λόν.  Ὁ  σύ­ζυ­γός της ἦ­το γυ­ρο­λό­γος. Ἐκ τοῦ γά­μου των, ἐ­γεν­νή­θη υἱ­ός, ἀλ­λ’ ἕ­ξι ἔ­τη με­τὰ τὴν γέν­νη­σίν του ἀ­πέ­θα­νεν ὁ σύ­ζυ­γός της καὶ ἔ­μει­νε χή­ρα. Αὕ­τη ἐ­βα­σα­νί­ζε­το ὅ­μως διὰ νὰ ἀ­να­θρέ­ψῃ τὸ κα­χε­κτι­κὸν τέ­κνο της, λό­γῳ τῆς κλη­ρο­νο­μη­θεί­σης πα­τρι­κῆς ἀ­σθε­νεί­ας...
...«… Εἰς τὴν Θεσ­σα­λο­νί­κην πα­ρέ­με­νε ἕ­να κα­ϊ­κι Βα­τι­κι­ώ­τι­κο, τοῦ ὁ­ποί­ου ὁ μοῦ­τσος ἐ­νο­ση­λεύ­ε­το εἰς τὸ νο­σο­κο­μεῖ­ον , ὅ­που καὶ ἀ­πέ­θα­νεν.  Ὁ νέ­ος ἔ­πει­σεν τὸν πλοί­αρ­χον νὰ τὸν πα­ρα­λά­βη ὡς μοῦ­τσον εἰς ἀν­τι­κα­τά­στα­σιν τοῦ ἀ­πο­θα­νόν­τος... οἱ ναῦ­ται τὸν ἐ­φώ­να­ζον «Κυ­ριά­κον» μὲ τὸ ὄ­νο­μα δη­λα­δὴ τοῦ ἀ­πο­θα­νόν­τος...Ὁ Κυ­ριά­κος, ἐ­νε­θυ­μεῖ­το ἀ­πὸ ὅ,τι εἶ­χεν ἀ­κού­σει,  δη­λα­δὴ ὅ­τι ὁ πα­τήρ του ὀ­νο­μά­ζε­το Μπέ­νυ Σε­λόν.
«… Ὁ πλοί­αρ­χος δὲν ἐ­δυ­σκο­λεύ­θη νὰ συν­θέ­ση τὸ νέ­ον ὄ­νο­μα·  «Κυ­ριά­κος Μπε­νυ­σέ­λος» καὶ τοι­ου­το­τρό­πως ἐ­νε­γρά­φη εἰς τὸ λι­με­ναρ­χεῖ­ον...) 


ἑβραϊκά ΧΡΟΝΙΚΑ,τεῦχος 225,Γιά νά μάθετε τί σημαίνει «ἐθνική ταυτότης ! 

Ὑπάρχει λοιπόν κάποιος Ψάλτης Μπένος,ἀπό τίς Ἀλυκές Λακωνίας ὁ ὁποῖος παντρεύεται τήν Γερακάρη Σταθούλα καί γεννοῦν στά 1771 τόν Παναγιώτη ὁ ὁποῖος παντρεύεται κάποια Ζαχαροῦ,ἄνευ ἐπιθέτου καί σέ β΄γάμο τήν  Βαρσαμᾶ Πατζεχρούλα.

Ὁ Παναγιώτης ὅμως φαίνεται νά ἀλλάζῃ τό ἐπίθετο καί τό κάνει : Μπενάκη. Δῆλα δή ὁ Μπέν πού εἶχε προσθέσῃ τήν ἑλληνική κατάληξι -ος ἤ σουμβουλεύει τόν υἱό νά βάλῃ τήν κρητική κατάληξιν ἤ ἦταν ἐπιλογή τοῦ υἱοῦ. Γιατί ; Ποιός ξέρει... Παρατηροῦμε ὅμως πώς τό τέλος τοῦ βίου του ἔρχεται στό Λιβόρνο τῆς Ἰταλίας !

Ἔχουμε καί φωτό τοῦ Παναγιώτη : ΕΔΩ

Ὁσον ἀφορᾶ τήν σύζυγο τοῦ Ψάλτη Μπένου,τήν Σταθούλα τό γένος Γερακάρη,βρίσκουμε κάποιον συνώνυμο μέ καταγωγή ἀπό τήν Μάνη :
Ο Λιβέριος ή Λιμπεράκης Γερακάρης Γερακαράκος ήταν Μανιάτης πειρατής και μπέης της Μάνης. Πολέμησε την περίοδο του Τουρκοβενετικού πολέμου του 1684-1698, αρχικά με την πλευρά των Τούρκων και στη συνέχεια με την πλευρά των Ενετών. (ἐδῶ)

Ἀπό τόν α΄γάμο μέ τήν Ζαχαρού,ἄνευ ἐπιθέτου,ὁ Παναγιώτης ἔχει 2 κορίτσια.Τήν Χρυσούλα καί τήν Πατζεχρούλα πού φαίνεται νά ἔχῃ τό ἴδιο ὅνομα μέ τήν μητριά της ! Καί μέ ποιούς θά ἔκανε συμπεθεριό ὁ Μπεν-άκης πλέον ;Ἔλα ντέ ;

Παντρεύει τήν κόρη του Χρυσούλα,μέ τόν Κυριακούλη Μαυρομιχάλη. Τόν νεώτερο ἀδερφό τοῦ Πετρόμπεη !  Ἔ, ἀλλοίμονον ! Συνεπῶς πρόκειται γιά οἰκογένεια μέ κάποια ...ἐπιφάνεια ( νά ὑπολογίσουμε οἰκονομική; Μᾶλλον ...

Γιά τήν ἱστορία νά ποῦμε πώς τό παιδί τοῦ Κυριακούλη καί τῆς Χρυσούλας,ὁ Πέτρος,παντρεύτηκε κόρη τῆς οἰκογενείας Σούτσου καί ἔβγαλε καί υἱόν Πρωθυπουργό ! Ὁ Πέτρος πέθανε στήν Βουκουρέστι τῆς Ῥουμανίας.
Καί ἡ ἐγγονή τοῦ Μπενάκη Παναγιώτη ( κόρη τῆς Πατζεχρούλας) ἡ Μαρίτσα,παντρεύεται Μαυρομιχάλη. Τόν Ἀντώνη Μαυρομιχάλη,ἐπίσης σπουδαῖα προσωπικότης ! Στρατηγός παρακαλῶ καί ὑπασπιστής τοῦ Ὄθωνος  ! Τόν ἴδιο δρόμο καί ὁ υἱός αὐτοῦ,Περικλῆς ἤ Πιεράκος. Στρατιωτικός,πολιτικός καί εἷς ἐκ τῶν προέδρων τῆς Ἀθηναϊκῆς Λέσχης.

Εἴπαμε μεγάααλη ἡ οἰκογένεια τῶν Μπεν-άκηδων μά ἐξ ἴσου μεγάλη καί τῶν Μαυρομιχάληδων !
Πάντως ἀπό τόν Παναγιώτη υἱόν Μπέν-ου πού ἔγινε Μπεν-άκης,οἱ λοιποί κλάδοι τῆς οἰκογενείας διατηροῦν,σταθερῶς,τό Μπενάκη. 

Ὁ μικρός Μανώλης Μπενάκης μέ : μητέρα Μπενάκη Ἀλεξάνδρα,θεῖο Μπενάκη Ἄλεκ,πατέρα Μπενάκης Ἀντώνης καί θεία Συναδινοῦ Μαρία (φωτό) Τί νά σχολιάσῃς γιά τόν θεῖο Ἄλεκ (μέ τό τσιγάρο) τά χαρακτηριστικά του μιλοῦν ἀπό μόνα τους...Ὅπως καί ἡ μυτόγκα τῆς θείας ! 
Ὁ μικρός τῆς φωτό,Μανώλης Μπενάκης,υἱός τοῦ Ἀντώνη Μπενάκη,γεννήθηκε στήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου καί παντρεὐτηκε τήν Φραντζῆ Θαμάρ ... Ὁ πατήρ του,Ἀντώνης Μπενάκης ἦταν :

Μπενάκης Ἀντώνης-Πηνελόπη Δέλτα (φωτό)
επιχειρηματίας, εθνικός ευεργέτης, πολιτικός και ιδρυτής του Μουσείου Μπενάκη. Η παιδική του ζωή περιγράφεται λεπτομερώς στο γνωστό βιβλίο "Τρελλαντώνης" που έγραψε η αδελφή του, Πηνελόπη Δέλτα.(ἐδῶ),ἀλλά καί (ἐδῶ)

Ἄ, ναί καί ὁ πατήρ Ἐμμανουήλ Μπενάκης,στενός φίλος καί συνεργάτης τοῦ Μπενί Ζελόν.Καί ἡ γιαγιά του ἀπό τήν οἰκογένεια Μαξίμου ...

Ὁ Δημήτριος Μάξιμος,τό μέγαρο καί οϊ δημοκράταροι πού τό τιμοῦν ! 

Νά σημειώσουμε πώς ὁ Ἀντώνης Μπενάκης εἶχε παντρευτῇ μέ τήν ἐξαδέρφη του Ἀλεξάνδρα κόρη τοῦ θείου του Λουκᾶ Μπενάκη,σέ β΄γάμο... Δέν μπορεῖτε νά πείτε,μία ὡραία οἰκογένεια...! 

Ἀπό τόν πρῶτο γάμο του,ὁ Ἀντώνης εἶχε 2 παιδιά :τόν Κωνσταντῖνο πού παντρεύτηκε τήν Τσουκάτου Λόλα καί τήν Εἰρήνη πού παντρεύητκε τόν Παῦλο Καλλιγᾶ,τόν παπποῦ τοῦ γνωστοῦ πασόκου Παύλου Γερουλάνου...

Ἀπό τήν ἴδια οἰκογένεια τοῦ Μπέν-άκη,ΟΛΟΙ,λέμε ! Καί κυρίως ...εὐεργέται ! Μᾶς ἄφησαν καί πολιτιστική κληρονομιά τό ὁμώνυμο Μουσεῖον 

Μία ἐκ τῶν ἀδελφῶν τοῦ Ἀντώνη,ἡ Ἀργίνη ἦταν παντρεμένη μέ τόν Σαλβάγο Μικέ,υἱό τοῦ Κωνσταντίνου Σαλβάγου (ἐπιχειρηματίας,τραπεζίτης. Τώρα αὐτό τό τραπεζίτης καί τό ἐπίθετο βεβαίως, μοῦ κάνει γιά τό ὁ ἔμπορος τῆς Βενετίας...
Εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια, όπου ίδρυσε εμπορικό οίκο αποκτώντας τεράστια περιουσία. Το 1872 ίδρυσε μαζί με τους Εμμανουήλ Μπενάκη και Ιωάννη Χωρέμη την Τράπεζα Αλεξάνδρειας. Υπήρξε επίσης ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Τράπεζας Αιγύπτου με 25.000 μετοχές (ἐδῶ)
) καί τῆς Ἰουλίας Ῥάλλη. Καταγωγή Χῖος. Ὁ Σαλβάγος διέπρεψε ἐπιχειρηματικῶς εἰς τήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου.  

Η καταγωγή της οικογένειας ήταν από την Χίο. Κληρονόμησε τις επιχειρήσεις του πατέρα του καθώς και τεράστιες εκτάσεις γης (ἐδῶ)


Ἔχει καί θυρεό ἡ οἰκογένια Σαλβάγου !  (φωτό)
Ἡ οἰκογένεια κατάγεται ἀπό τήν Λομβαρδία καί εἶναι γραμμένη στό Libro d᾿oro τῆς Γένοβας.
Διαβᾶστε : Οἰκογένεια Σαλβάγου


H Αργίνη Μπενάκη-Σαλβάγου μέσα στο περίφημο αρχοντικό της στην Αλεξάνδρεια (φωτό)

Πάνω από 7 εκατ. ευρώ για τους θησαυρούς της Αργίνης Μπενάκη-Σαλβάγου

Ὅσον ἀφορᾶ τήν Ψαρούδα-Μπενάκη,αὐτή εἶναι παντρεμένη μέ τόν Λῖνο Μπενάκη,ἀπό Κέρκυρα. Διότι εἶναι δυνατόν νά μήν ὑπῆρχαν Μπεν-άκηδες στήν Κέρκυρα; Ὄχι βεβαίως...

Κέρκυρα, μία μεγάλη φιδοφωλιά

Γιατί πάντα ἔτσι ἔκαναν,ἔτσι κάνουν καί ἔτσι θά κάνουν. Θά παντρεύονται μεταξύ τους,θά μαζεύουν ὅλο τό χρῆμα,τόν χρυσό, τά μονοπώλια καί τίς ἐξουσίες στά χέρια τους. Καί ἐάν κάποιος ἀπό ἐσᾶς νομίζει πώς μπορεῖ νά ξεχωρίσῃ ἁπλῶς κάνει ὄνειρα θερινῆς νυκτός...


Υ.Γ. Μήπως θυμᾶστε τόν Σταῦρο Μπένο,τόν ἀρχι-πασόκα Δήμαρχο Καλαμάτας καί μετέπειτα βουλευτή καί ὑπουργό κ.λπ. ; Ἐκ Καλαμάτας καί αὐτός ὁ Μπέν-ος  ! Θά τόν δοῦμε καί αὐτόν...


Συνεχίζεται...

Δρακογενιές,(Καλαμάτα ,Μπέν-ος,Μηταράκης)
Φεύγει ἕνας ἔρχονται ἑκατό ! Δρακογενιές...
Ὁ Κόκκαλης καί τό σόϊ του... 
Ὁ Κόκκαλης,ὁ Νάκος καί οἱ δρακογενιές... 
Μά πώς ν᾿ἀγγίξῃς ἕναν -ίνη;
Τί θά περίμενε κανείς ἀπό ἕναν  -ίνη ;
Δρακογενιές  
Μία μεγάλη ἱστορία ΕΞΟΥΣΙΑΣ !!!
Ἡ Χῖος τῆς ...ἀριστοκρατίας καί τῆς ἐξουσίας 

Εὐγένιος Εὐγενίδης

 
Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου