" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017

Ἡ Χῖος τῆς ...ἀριστοκρατίας καί τῆς ἐξουσίας - Ῥοδοκανάκη

 
Ἡ φωτό ἀπό ΕΔΩ (ῥῖξτε μία ματιά στήν σελίδαν,ὠφέλιμον θά εἶναι)

Τό περίεργον μέ αὐτές τίς «Χιώτικες» ἀριστοκρατικές οἰκογένειες,εἶναι πώς ἐνῶ θέλουν νά προσδίδουν στόν ἑυτό τους μία συγκεκριμένη,συνήθως Βυζαντινή,καταγωγήν,παρά ταῦτα δέν βρίσκουμε κανέναν πρόγονό τους νά ἀναφέρεται πρό τοῦ 15-16ου αἰ. ! Καί πάντως σίγουρα μετά τό 1261 ὅταν ὁ Μιχαήλ ὁ Η΄ Παλαιολόγος ἀπελευθέρωσε τήν Κωνσταντινούπολιν ἀπό τούς Σταυροφόρους καί ὅπως φαίνεται καί μέ τήν συνδρομήν τῶν Γενουατῶν. Ἀφοῦ τούς παρεχώρησε καί τήν δεκαετῆ ἐκμετάλευσιν τῆς Χίου,ὡς ἀντίδωρον. 

Στούς Γενουάτες πού ἀπό τήν ἵδρυσιν τῆς Γαληνοτάτης Δημοκρατίας τους (1005) εἶχαν ἐξελιχθεῖ σέ ἰκανότατους ἐμπόρους κυρίως διά τῆς θαλασσίας ὁδοῦ ὅπου ἡ κυριαρχία τους ἦταν ἰσάξια σχεδόν μέ αὐτή τῶν Βενετῶν. Φυσικά μέχρι νά φθάσουν στό σημεῖον αὐτό,ἐννοεῖται πώς εἶχαν περάσῃ τό «σχολεῖο τῆς πειρατικῆς τέχνης» καί μάλιστα ἀριστεύσαντες ! 

Κων/νος Ῥοδοκανάκης,ὁ υἱός τοῦ Δημητρίου Ῥοδοκανάκη καί τῆς Παλαιολόγου Θεοδώρας
Αὐτοί,οἱ διάφοροι κατσαπλιάδες,κλέφτες καί φονιάδες,εἶχαν φτιάξῃ γερό κομπόδεμα. Ἔπρεπε λοιπόν νά τό ἐπενδύσουν κάπου μαζί μέ τό ὄνομά τους πού ἦταν ἀνάγκη νά λάβῃ μία ἀποδεκτή ὑπόστασιν ! Καί γιατί ὄχι κάτι πολύ περισσότερον... Ἀριστοκρατικήν ! Ἄλλως τε,γνώριζαν τίς θάλασσες,τίς διόδους τοῦ ἐμπορίου,τά λιμάνια,τίς πόλεις μέ τήν μεγάλη ἐμπορικήν κίνησιν. Οἱ συνθῆκες τώρα,μετά τήν πτῶσιν τῆς Βασιλευούσης ἦσαν οἱ καλύτερες. Ποιός γνώριζε ποιοί καί πόσοι ἦσαν ἀπό τήν Πόλιν;Καί ποιοί γνώριζαν καί μποροῦσαν νά ἀντικρούσουν τόν ἱσχυρισμό κάποιας καταγωγῆς ὅταν τό σπαθί τῶν ὀθωμανῶν εἶχε κατασφάξῃ τόσους καί τόσους μετά τήν ἅλωσιν; 

Τό οἰκόσημον τῶν Ῥοδοκανάκη sub rosa
 Καί ἔτσι μᾶς προέκυψαν,ἐν Χίῳ (εἴπαμε τά θετικά γιά τό ἐμπόριο χαρακτηριστικά τῆς νήσου),οἱ «ἀρχοντικές οἰκογένειες ἐκ Κωνσταντινουπόλεως ! Ἔτσι καί οἱ Ῥοδοκανάκηδες,ἱσχυρίζοντο πώς κατήγοντο ἀπό τούς εὐγενεῖς-ἀξιωματούχους,τοῦ Θέματος Θρακησίων ,τοῦ Βυζαντίου, κάποιον Ῥαβδοκανάκη.
Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει,ἡ οἰκογένεια εἰδικεύεται στό ἐμπόριον,τήν ναυτιλίαν,τίς τράπεζες φυσικά ἀλλά καί σέ ἐπιστήμονες ὅπως ἦταν ὁ Κωνσταντῖνος Δ. Ῥοδοκανάκης (1635 -1687) πού ἔφθασε νά εἶναι προσωπικός ἱατρός τοῦ Βασιλέως τῆς Ἀγγλίας τοῦ Καρόλου Β΄. Τόν Θεόδωρον πού διακρίθηκε στό ἐμπόριον σίτου μέ ἔδρα τήν Ὀδησσό καί πού φυσικά οἱ δραστηριότητές του δέν σταμάτησαν ἐκεῖ ἀλλά ἐπεκτάθηκαν καί στήν μεταποίησιν,τήν ναυτιλία,τήν δημιουργία Τράπεζας,τήν πολιτική,τήν βιομηχανία,τήν γαιοκτησία -ἀκίνητα καί βεβαίως μέσῳ ὅλων αὐτῶν ἔλαβε καί ἀπό τόν Τσάρον Νικόλαον Β΄,ὁ υἱός τοῦ Θεοδώρου τίτλον εὐγενείας ! ( Καί ἀπό τόν κλάδο τῶν Ῥοδοκανάκη στό Λιβόρνο,ἐπέτυχαν τιμῆς ἀπό τόν Βασιλέα τῆς Ἰταλίας Οὐμβέρτο τόν Α΄,πού τούς ἔδωσε τόν κληρονομικό τίτλον τοῦ Κόμη! ) Σέ μία Ὀδησσό ὅπου Μαυροκορδᾶτοι, Ῥάλληδες,Μαρασλῆδες κονταροχτυπιοῦνταν γιά τό ποιός θά κατέχει τήν πρώτην θέσιν τοῦ πιό πλουσίου κατοίκου ! Ἕνας κι'ἕνας ὅλοι τους !

Μπορεῖ νά κοντράρονταν γιά τήν θέσιν τοῦ πλουσιωτέρου,ὅμως τά συγγενολόγια μεταξύ τους ἔδιναν κι'ἔπαιρναν,ἀναλόγως τῶν συμφερόντων τους. Βλέπουμε γάμους μέ ὅλους τούς ...ἐπιφανεῖς ! Ἀπό Παλαιολόγους, Σκαραμανγκᾶ,Κατακουζηνούς,Γαλάτη,ὅπως δήποτε Μαυροκορδάτους, Νεγρεπόντε, Σκυλίτση,Ἀγέλαστου,Ἀργέντη καί πολλούς ἄλλους οἴκους εὐγενῶν,μέχρι καί ξένων βεβαίως βεβαίως : da Coronia, da Medici,  Moneglia, Farnezi,  Visconti, von Γαλάτη Von Ritter, Yourevitch,  Bernard,  Wachenhuser κ.λπ. 
 Καί γεννοῦσαν ἀράδα,διότι ἔπρεπε νά ἔχουν πολλά παιδιά πού θά τά ἐκπαίδευαν ἀναλόγως καί θά τά ἔστελναν στήν συνέχεια στά μέρη ἐκεῖνα ὅπου θά τούς ἀπεφεραν κέρδη. Θά τούς ἔστελναν ἐν εἴδει «πρακτόρων» γιά νά προετοιμάσουν τό ἔδαφος,νά πάρουν τίς πληροφορίες πού ἔπρεπε καί μόλις ὅλα θά ῆταν ἕτοιμα νά στήσουν τό «μαγαζάκι» τους...Τούς βρίσκουμε λοιπόν σέ Κωνσταντινούπολι,Λιβόρνο,Σμύρνη,Λονδῖνο,Μασσαλία,Παρίσι ! 

Καί στήν Χῖον; Ἄ, στήν Χῖον ἔχουμε τά κάστρα ! Ἦταν ἡ ἐπαφή μέ τήν Μικρά Ἀσία καί τόν Εὔξεινον ! Καί τά παλάτια τους ἴδια μέ τῶν Ἀργέντηδων καί τῶν Μαυροκορδάτων ! Γενοβέζικη ἀρχιτεκτονική πού ὅμως κάτι ἄλλο κρύβει ; Ἴσως... Πάντως τό κόκκινο πού χρησιμοποιοῦν στήν ἐξωτερική ἐμφάνισιν τῶν σπιτιῶν κάτι σέ πορφυρεῖα μοῦ θυμίζει...Ξέρετε,πορφυρεῖα=Φοίνικες ! Καί Φοίνικες =ἐμπόριον... Ἀλλά καί ἡ τεχνική τῶν ἀψίδων παραπέμπει στίς συντεχνίες καί τούς τέκτονες...

 
 
 
 
 
Το τοπογραφικό του Κάμπου του Arnold Smith όπου σημειώνονται οι ιδιοκτησίες των Ροδοκανάκη

Ἄ, ἡ οἰκογένεια ἔχει κάι κάποιον πιό σύγχρονον ἱατρόν πού ἔζησε εἰς Παρισίους. Τόν Τζώρτζ Ῥοδοκανάκη ἤ σωστότερα George Rodocanachi . Αὐτός,γάλλος ὑπήκοος,ἔχει νά ἐπιδέιξῃ καί στρατιωτικήν συμμετοχή καί  ἀξίαν ἀφοῦ παρασημοφορήθηκε δίς ! Ἀλλά ἡ πλέον ἀξιόλογος δρᾶσις του ἦταν κατά τήν κατοχήν,στήν Γαλλίαν,ὅπου μέσῳ τοῦ ἱατρικοῦ του ἐπαγγέλματος ἔσωσε πολλούς ἑβραίους ἀπό τούς Γερμανούς ! Δέν τήν γλύτωσε τελικῶς ὁ ἴδιος ὅμως,ἀφοῦ συνελλήφθη καί βρέθηκε αἰχμάλωτος στό στρατόπεδον συγκεντρώσεως Μπούχενβαλντ. Μά ἦταν κι'αὐτός ἑβραῖος ; ! ! ! Κῦττα νά δῆς τί ἀνεκάλυψαν οἱ ναζί ! 

Ἀπόγονοί τους ζοῦνε σήμερα στήν Ἀγγλίαν,Γαλλίαν,Ἀθήνα καί Θεσσαλονίκη.
 
Ἐδῶ ( ἀπό ὅπου καί οἱ ἀνωτέρῳ φωτό) μπορεῖτε νά διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά μέ τούς Ῥοδοκανάκη.  

Καί οἱ φωτό ἀπό ἐδῶ,ὅπου μπορεῖτε νά βρεῖτε ἐπίσης καί ἄλλες λεπτομέρειες γιά τήν ἐν λόγῳ οἰκογένεια...

συνεχίζεται...

Ἡ Χῖος τῆς ...ἀριστοκρατίας καί τῆς ἐξουσίας - Ἀργέντη


Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου