" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Ἡ Χῖος τῆς ...ἀριστοκρατίας καί τῆς ἐξουσίας - Ἀργέντη

φωτό
 
 Ψάχνοντας γιά τούς Φαναριώτες (δέν τό σταματῶ,ἐν καιρῶ θά ἐπανέλθουμε),ἀνακάλυψα πώς πολλές οἰκογένειες ἀπό αὐτές ἐμμέσως ἤ ἀμέσως εἶχαν σχέσεις μέ τήν νῆσον Χῖον. Καί μάλιστα εἶδα πώς ὑπάρχει,σχεδόν πάντα,συγκεκριμένη χρονική περίοδος πού ἐμφανίζονται ἐκεῖ. Εἶναι ἡ περίοδος πού οἱ Γενουάτες ( Γαληνοτάτη Δημοκρατία τῆς Γένοβας) καταλαμβάνουν τήν νῆσον. Εἶναι ἡ περίοδος πού ἔχει νά κάνῃ μέ τήν ἐμφάνισιν τῶν Σταυροφόρων στήν Βυζαντινή Αὐτοκρατορία.( Γιά τήν παρουσία τῶν Γενουατῶν στό Αἰγαῖον διαβᾶστε ἐδῶ)


Καί τί σημαίνει Δημοκρατία τῆς Γένοβας; Μία δύναμις πού ἐμφανίζεται περί τό 1000 μ.Χ. στά Βόρεια τῆς Ἰταλίας καί περιλαμβάνει τήν ἐπαρχία τῆς Λιγουρίας. Ἡ ὁποία Λιγουρία στούς πολέμους τῶν Ῥωμαίων μέ τούς Καρχηδονίους ( Ἀννίβας =ἡ χάρις τοῦ Βάαλ) πῆραν,στήν συντριπτική τους πλειοψηφία τό μέρος τῶν Καρχηδονίων (ἴσως νά εἶχαν κάποια συγγένεια... ;). Ἡ Λιγουρία μετά τήν ἦττα τοῦ Ἀννίβα, περνᾶ στήν Ῥωμαϊκή αὐτοκρατορία καί στήν συνέχεια στήν Βυζαντινή. Φυσικά πέρασε ἀπό σαράντα κύμματα ἀφοῦ Λομβαρδινοί,Φράγκοι(συγγενεῖς τους),Σαρακηνοί (ἔ,ἔμαθαν πολλά ἀπό αὐτούς...) καί Νορμανδοί (ἄλλοι συγγενεῖς!) τήν κατέκτησαν ἀλληλοδιαδόχως ὥσπου τό 1005 μ. Χ. ἱδρύεται ἡ Γαληνοτάτη Δημοκρατία τῆς Γένοβας.

Ποιά σχέσιν βρίσκουμε τῆς Λιγουρίας μέ τούς Καρχηδονίους; Μία καί ἀποκλειστική,ἀλλά πολύ δυνατή : Τό ἐμπόριο ! Προφανῶς αὐτό ἦταν τό κέντρο ὅλου τοῦ κόσμου γιά τούς Λιγουριανούς,ὅπως καί γιά τούς Καρχηδονίους τῆς ἐν ἐξορίᾳ Φοίνισσας Ἐλίσσα (ἀπό τό Ἐλισάβετ,προφανῶς) ἤ Ἀλισσάρ καί μετέπειτα Διδώ ! Γιατί, εἴπαμε, ἡ δύναμις εἶναι στό χρῆμα,στό χρυσάφι καί ὅσον περισσότερο κατέχεις τόσο πιό ἱσχυρός γίνεσαι καί ῥυθμιστής τῆς ἴδιας τῆς ἐξουσίας (Θυμηθεῖτε πῶς οἱ Ναΐτες εἶχαν ἐπιτύχῃ νά ἀσκοῦν στήν οὐσίαν ἐξουσία μέσῳ τῶν δανεισμῶν τῶν Βασιλέων τῆς Φραγκίας,ἀκόμη καί αὐτού τοῦ Πάπα ! ).

Ἡ Δημοκρατία τῆς Γένοβας, στήν ὁποίαν προφανῶς κρύβονταν οἱ γνωστοί μας ἐκμεταλευτές, ἀποκαλύπτεται ὡς πρός τούς σκοπούς της (χρῆμα-δύναμις-ἐξουσία),ἀπό τίς ἴδιες τίς κατακτήσεις της : Κορσική, περιοχές τῆς Κύπρου,Χῖος,Σάμος,Κριμαῖα,Σαμψοῦντα ! Πῶς εἴπατε ; Προφανέστατον ἔτσι; Βεβαίως καί οἱ ...χορηγίες πήγαιναν σύννεφο,ἀφοῦ ἐπένδυαν στίς ἰσπανικές ἀνακαλύψεις γιά τίς "νέες" χῶρες ! Ἀπό ἐκεῖ θά ἀπομυζοῦσαν πολύ πρᾶγμα ! Καί φυσικά ἡ ἴδια ἡ ἱστορία τό ἀποδεικνύει.Κῦττα νά δῆς πόσο ἐνδιαφέρον ἔχει τελικῶς ἡ Χῖος ! Καί κάποια σχέσις μέ αὐτά πού συμβαίνουν σήμερα; Ὅλα,μά ὅλα εἶναι πιθανά ! Πάντως τό "χεράκι" τους φαίνεται πώς τό βάζουν καλά παντοῦ ( Ῥόδος -Ἰωαννίτες ἱππότες,Μάλτα μία ἀπό τά ἴδια,Κορσική-Κριμαῖα-Αἰγαῖον Γενουάτες,Γιβραλτάρ -ἄγγλοι ἤ σωστότερα οἱ Νορμανδοί-ὅπου Νορμανδοί βρίσκουμε τούς Μεροβιγγίους Φράγκους- πρόγονοί τους πού κατέλαβον τήν Βρεττανία)! Μέ ἄλλα λόγια ὅλοι οἱ δρόμοι δικοί τους ! Τότε ἦταν τό ἐμπόριον σήμερα εἶναι τά πετρέλαια καί τό φυσικόν ἀέριο ! ( Εἴδατε στήν Συρία ὅπου δημιούργησαν τό ισις καί τούς ἰσλαμοπιθήκους γιά νά ἐκμεταλευτοῦν τούς ἀγωγούς πετρελαίων -παλαιούς καί νέους- καί στήν Λιβύη τό ἴδιον.

Χῖος λοιπόν ! Ἄς δοῦμε κάποιες οἰκογένειες ἀπό ἐκεῖ. Πού αἴφνης ἡ Χῖος ἔπηξε στήν ...ἀριστοκρατίαν !


ἀπό ὅλα τά ...καλά ἔχει τό οἰκόσημον !

Ἀργέντη ἤ  Argenti πού εἶναι τό μή ἐξελληνισμένον ὄνομά τους. Καί τί σημαίνει στά γαλλικά argent ; Μά ΧΡΗΜΑ,φυσικά ! Ἡ ὁποῖα λέξις προέρχεται ἀπό τό argent =ἀσήμι,δῆλα δή ἀπό τό ἑλληνικό ἄργυρος. Καί στά ἰταλικά argento. Αὐτοί,κατάγονται,λέει τό βιογραφικό τους ἀπό τήν Λιγουρία τῆς Ἰταλίας. Ἀπό τούς Γενουάτες,δῆλα δή. Καί ἐμφανίσθηκαν στήν Χῖον ἐπί κατοχῆς τῆς νήσου ἀπό τούς Γενουάτες. 

"Σπεῦδε βραδέως"  λέει στό οἰκόσημον τῆς οἰκογενείας. Μήπως θυμᾶσθε τί ἔλεγε τῶν Μαυροκορδάτων; " Ὑπομονή καἰ ἐπιμονή " ! Μία ἀπό τά ἴδια λοιπόν, πρός ἐπίτευξιν του σκοποῦ ...
Ἡ δρᾶσις τους ἐκτός τῆς Χίου καί στήν Κωνσταντινούπολιν, Σμύρνη,Σῦρον ἀλλά καί σέ Λονδῖνον, Ἄμστερνταμ,Μασσαλία,Νέα Ὑόρκη,Ἀλεξάνδρεια,Λιβόρνο,Βιέννη,Παρίσι.

Παντελῆς Ἀργέντης πού παντρεύεται τήν Ῥάλλη
 Φυσικά συγγενεύουν μέ "μεγάλα" ὀνόματα,ἀρικρατῶν ΠΑΝΤΑ ! Πετροκόκκινος, Ῥάλλης,Μαξίμος,Ῥοδοκανάκης,Σεκιάρης,Γαλάτης (ὄνομα καί πρᾶγμα),Σκυλίτσης,Σκαραμαγκᾶς,Βλαστός,Καλλέργης,Βότσης,Εὐγενίδης,Νεγρεπόντε,Μαυροκορδάτος,  Ζυγομαλᾶς,Κοντόσταυλος καί πολλά ἄλλα ἀκόμη ὅπως καί ἀπό τήν ἴδια οἰκογένεια κάποιες φορές γιά νά μήν χαθῆ ἡ σπορά... Βεβαίως δέν πρέπει νά ξεχνοῦν καί τήν καταγωγήν τους καί ἔτσι βλέπουμε πληθώρα ξένων ὀνομάτων στό γεννεαλογικό τους δένδρο,ὅπως λ.χ. Grimaldi,Guidice,Cowan,Jerrold,Mimbelli κ.λπ.

Ἀργέντης Ἀμβρόσιος παντρεύεται τήν Σκαραμαγκᾶ
  Ἐννοεῖται πώς στό βιογραφικόν τους ξεκινοῦν μέ κάποιον Ἀμβρόσιον ἔμπορον στήν συνέχεια ἔχουν νά παρουσιάσουν κάποιον Ἅγιον,τόν Ἅγιο Ἀνδρέα Ἀργέντη,ἕναν θεολόγον,ἕναν συναγωνιστή τοῦ Ῥῆγα Φεραίου,ἔναν μεγάλο εὐεργέτη τῆς Χίου καί τέλος ἕναν Φίλιππον ( συγγραφέας, ευεργέτης, ιστορικός, αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών)

Ὁ Φίλιππος Ἀργέντης
 Ἔχουν τιμηθῇ καί μέ Ἀριστεῖα γιά τόν ἀγῶνα τῆς Ἐπαναστάσεως ! Σήμερα ζοῦν στήν Ἀγγλία,Ἰταλία καί ΗΠΑ. Ἔμ,ποῦ θά ζοῦσαν στήν Ἑλλάδα ; 

Ἄ, ναί στήν Ἑλλάδα ἔχουν μετατρέψῃ κάποιο ἀπό τά ἀριστοκρατικά τους παλάτια,στήν Χῖον,σέ κάτι μεταξύ ξενοδοχείου καί τουριστικές πολυτελεῖς κατοικίες-σουΐτες. 
Argentikon Luxury Suites

  
Καί τό σῆμα κατατεθέν.ὅπως καί στούς Μαυροκορδάτους,οἱ ἐξώθυρες τῶν κατοικιῶν τους ἔχουν ἀκριβῶς τά ἴδια χαρακτιριστικά :  

 
 
 
 

Λεπτομέρεια του τοπογραφικού του Κάμπου του Arnold Smith όπου σημειώνονται οι ιδιοκτησίες των Αργεντών

 Φωτογραφίες ἀπό ἐδῶ,ὅπου μπορεῖτε νά διαβάσετε καί κάποια στοιχεῖα τῆς οἰκογενείας.

Υ.Γ. Γιά τό τουριστικό ἀρχοντικό τῶν Ἀργέντη,μέ πληροφόρησε κάποιος φίλος ἀπό τήν Χῖον. Μάλιστα μοῦ ἀπεκάλυψε πώς : "  Και αυτός που το αγόρασε σήμερα ( ἐννοεῖ τό Argentikon Luxury Suites)  και τον ΤΙΜΑ το κράτος (μπο@ρδέλο) μας, ήταν φυλακισμένος στις ΗΠΑ για φοροδιαφυγή."

Ξέρετε τί συνδύασα αὐτό;  Τήν κόρη Κυριακοπούλου,τήν Φλορίκα,τήν ὁποίαν ὁ Δῆμος Ναυπλίου θά βραβεύσῃ (ἔχῃ φτιάξῃ στό Ναύπλιον κάτι σέ αἴθουσα τέχνης καί ἐκδηλώσεις ἀναλόγου περιεχομένου τό Φουγάρο -ὄνομα πού ἔλαβε ἀπό τήν μετατροπή παλιοῦ ἐργοστασίου τῆς οἰκογενείας Κυριακοπούλου-). Ναί,εἶναι ἀδερφή τοῦ γνωστοῦ Ὀδυσσέα Κυριακόπουλου τῆς λέσχης Μπίλντερμπεργκ ! 

Διαβᾶστε : Ποιός είναι ο καλεσμένος Έλληνας Οδυσσέας Κυριακόπουλος στη Λέσχη Μπίλντερμπεργκ ; Ή πώς από τους εμπόρους ναρκωτικών στήθηκε η εταιρεία Εκμεταλλεύσεως Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης

Συνεχίζεται...

Ἡ Χῖος τῆς ...ἀριστοκρατίας καί τῆς ἐξουσίας - Ῥοδοκανάκη

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου