" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Οἱ Φαναριῶτες τῆς δυστυχίας μας ...( μέρος Α΄)Ξέρω πώς θ'ἀνοίξω μεγάλο κεφάλαιον,μέ τό θέμα Φαναριῶτες,ἀλλά τό θεωρῶ πολύ ἀναγκαῖον ἀφοῦ γιά νά βρῆ κάποιος τήν ἄκρη τῆς κακοδαιμονίας μας,μᾶλλον ἤ σίγουρα, σ'ἐκείνους πρέπει νά ψάξῃ τήν ῥίζαν τοῦ κακοῦ ! Ἕνα κακό πού ἕως καί σήμερα μᾶς ἀκολουθεῖ τόσο ὅσον καί αὐτοί οἱ ἴδιοι οἱ γόνοι τους πού μᾶς καταδυναστεύουν συνεχῶς καί ἀδιαλείπτως ! 
 
Ποιοί ἦσαν οἱ Φαναριῶτες; Ἦσαν κάτοικοι τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας,εὔποροι,οἱ ὁποῖοι μετά τήν πτῶσιν τῆς Πόλεως στούς Ὀθωμανούς μαζεύτηκαν στήν συνοικία Φανάρι τῆς Κωνσταντινουπόλεως,ἐπεί δή ἐκεῖ βρισκόταν ἡ ἕδρα τοῦ Πατριαρχείου. Γιατί ; Μά διότι τό Πατριαρχεῖον ἔχαιρε προνομίων ἐκ μέρους τῆς ὀθωμανικῆς διοικήσεως (Πύλην) καί αὐτό θέλησαν νά ἐκμεταλευτοῦν οἱ εὔποροι πρώην κάτοικοι τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας ! Ἔτσι,ἀπό τήν ἐγκατάστασίν τους ἐκεῖ, ὀνομάστηκαν Φαναριῶτες ! 

Ἦσαν ὅμως ὅλοι αὐτοί Ἕλληνες,τό γένος ; Ἐδῶ εἶναι τό ζητούμενον...Πῶς θά μπορούσαμε νά συμπεράνουμε,ὀρθῶς,περί τῆς καταγωγῆς τους; Νομίζω,ἄν μή τί ἄλλο,τά χαρακτηριστικά τους (ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά) μποροῦν νά μιλήσουν ἀπό μόνα τους. 

Κύρια χαρακτηριστικά τους : ἡ ὑποκρισία,ἡ κρυψίνοια,ὁ καιροσκοπισμός,ἡ διαπλοκή,τό ψεῦδος,ἡ ῥαδιουργία ! Καί ὅλα αὐτά γιά νά ἀποκτήσουν χρῆμα,ὅλο καί πιό πολύ χρῆμα καί κατά συνέπειαν μεγάλη δύναμη πού μεταφραζόταν σέ ...ἐξουσία ! 

Σᾶς θυμίζουν κάποια συγκεκριμένη ῥάτσα ὅλα αὐτά τά χαρακτηριστικά; Αὐτές οἱ τακτικές ; Ναί,ξέρω θά μέ πεῖτε «κολλημένη»,ἀλλά δέν φταίω ἐγώ στό ὅτι τά παραπάνω χαρακτηριστικά εἶναι συνώνυμα μιᾶς καί μοναδικῆς ῥάτσας :τῶν ἑβραίων ! Εἶναι ἡ φὐσις τους τέτοια καί δέν μπορεῖ νά κρυφθῆ,ἀλλά οὔτε καί οἱ ἴδιοι ἐπιδιώκουν νά διαφοροποιηθοῦν ἀπό αὐτά,διαχρονικῶς ...

Ἰγνάτιος Οὐγγροβλαχίας
Ἐκεῖ ,κοντά σ'αὐτούς, μαζεύτηκαν καί Ἕλληνες ἔμποροι καί καραβοκύρηδες καί μέ τά χρόνια δημιουργήθηκε αὐτή ἡ κάστα,ἡ συντεχνία (γιατί κυρίως γι'αὐτό πρόκειται),μέ μεγάλη οἰκονομική καί πολιτική δύναμιν.  Αὐτοί εἶχαν ἀνάγκη τόν Πατριάρχη καί ὁ Πατριάρχης αὐτούς. Δῆλα δή,τό χρῆμα τους, ἀφοῦ οἱ ὀθωμανοί διόριζαν Πατριάρχη ἐκεῖνον πού θά θά ἔδινε τό μεγαλύτερο μπαξίσι. Τίποτα δέν γινόταν χωρίς τήν δωδροδοκίαν στούς ὀθωμανούς,ἦταν θεσμός ! Καί οἱ Φαναριῶτες εἶχαν ἀνάγκη τόν Πατριάρχη στίς διαμεσολαβήσεις μέ τήν Πύλην γιά προσωπικά ὡφέλη καί ...διορισμούς ! Διότι,τό κοράνι ἀπαγόρευε τήν ὀμιλία ἄλλης γλώσσης καί ἡ ὀθωμανική αὐτοκρατορία εἶχε ἀνάγκη ἐκείνους πού μιλοῦσαν ξένες γλῶσσες γιά τίς διακρατικές τους ἐπαφές. Ἀλλά καί γιά κοινωνικούς λόγους ὅπως ἦταν ἡ ἱατρική ἀνάγκη καί ἱατροί ἦσαν οἱ Ἕλληνες ἤ ἄλλοι εὐρωπαῖοι. 

Νά πώς ἄνοιξαν οἱ ὀθωμανικές πόρτες στούς Φαναριῶτες. Νά πώς κατέλαβαν μεγάλα ἀξιώματα στήν αὐτοκρατορία ! Καί νά γιατί ἐσπούδαζαν τά παιδιά τους στά μεγάλα εὐρωπαϊκά πανεπιστήμια. Συνήθεια πού καί σήμερα ἀκόμη δέν τήν ἀλλάζουν ἀκόμη καί ἐάν πρόκειται γιά τούς ἐκφραστές τῶν ...ἀριστερῶν ἰδεολογιῶν ! 

Ἔτσι εἰσέβαλαν,κυριολεκτικῶς μέσα στόν κρατικό μηχανισμό τῆς Πύλης,ἔλαβαν μεγάλα ἀξιώματα μέ μεγαλύτερα ἐκεῖνα τῆς ἡγεμονίας τῶν παραδουναβίων περιοχῶν τῆς Βλαχίας καί Μολδαβίας. Ἐκεῖ γινόταν σφαγή στήν κυριολεξίαν,γιά τό ποιός θά ἀναγορευφθῇ σέ ἡγεμόνα τῆς μίας ἤ ἄλλης περιοχῆς ! Καί φυσικά πολύ,πολύ χρῆμα ! Γιά τήν Βλαχία τό ῥεγάλο ἦταν 45,000 χρυσές λίρες,ἐνῶ γιά τήν Μολδαβία 30,000 χρυσές λίρες ! 


Βεβαίως εἶχαν καί προνόμια. Ἀλοίμονον χωρίς προνόμια θά ἦσαν ; Κάτι σάν τά προνόμια τῶν συγχρόνων πολιτικάντηδων. Κατ'ἀρχήν μποροῦσαν νά διατηροῦν γενειάδα,κάτι πού ἀπαγορευόταν στούς ῥαγιᾶδες χριστιανούς. Νά ἱππεύουν δημοσίως,νά φοροῦν γούνινους σκούφους καί νά δικάζοναται ἀπό τό δικαστήριο τοῦ μεγάλου βεζύρη καί ὄχι τά κοινά ὀθωμανικά δικαστήρια. Γιά ὅλα αὐτά,ὑπηρετοῦσαν πιστά τόν τοῦρκο ἀφέντη τους καί συνάμμα φρόντιζαν γιά τόν δικόν τους πλουτισμό,πατῶντας ἐπί πτωμάτων !  Τούς καταλόγιζαν τυφλή δουλικότητα στόν ὀθωμανό δυνάστη καί ἀφόρητη καταπίεσιν στούς ὑπόδουλους Ἕλληνες.
φωτό
Μάλιστα χαρακτηριστικό εἶναι αὐτό πού ἔλεγαν οἱ Ἕλληνες γιά τούς Φαναριῶτες σέ σχέσιν μέ τήν δουλικότητά τους ἀπένατι στόν τοῦρκο : « Ἄν συνέβαινε ποτέ,τοῦρκος ἀξιωματοῦχος νά τούς ἐρωτήσῃ πῶς ἔχῃ ἡ ὑγείαν τους,ἐκεῖνοι ἀπαντοῦσαν : «φιλῶ τήν σκόνην τῶν παπουτσιῶν σου,ἀφέντη» ! 

Τούς Ἕλληνες πού μετά βδελυγμίας ἀπεχθάνονταν καί θεωροῦσαν ὕβριν νά τούς ὀνομάζουν ἔτσι,ἤ Γραικούς. Θεωροῦσαν τούς ἑαυτούς τους ἀπογόνους τῶν Ῥωμαίων : 


* Τσελεπῆς ἦταν τίτλος τοῦ γιοῦ τοῦ Σουλτάνου καί μεταφορικά ὁ ἀφέντης,ὁ ἄρχοντας.

Γιά νά δοῦμε τί ἔλεγαν γι'αὐτούς,ἐπώνυμοι-πνευματικοί ἄνθρωποι,ἱστορικοί :
( Ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίον τοῦ Θ. Δ. Παναγοπούλου -ἱστορικός,ἐρευνητής,συγγραφεύς καί πρώην Ἐφέτης- : «Τά ψιλά γράμματα τῆς Ἱστορίας» )


**Κων/νος Παπαρρηγόπουλος «Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους»
*** Ἀθ. Κομνηνός - Ὑψηλάντης «Ἐκκλησιαστικῶν καί Καθολικῶν τῶν εἰς δώδεκα βιβλίον»
 

Θά συνεχίσουμε τό θέμα, παρουσιάζοντας τούς πιό ἀντιπροσωπευτικούς τῆς δυστυχίας μας,ἀφοῦ τά ἀποτελέσματα τῆς πολιτικῆς τους ἕως καί σήμερα βιώνουμε μέ τόν πλέον τραγικό,γιά τόν τόπον καί τούς κατοίκους του,τρόπον ! Ἡ ἀρχή,βεβαίως,δέν μπορεῖ νά γίνῃ ἀπό κανέναν ἄλλον πέραν τοῦ Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου !  Ἑνός ἀπό τούς «ἐπιφανεστέρους Φαρισαιο-Φαναριῶτες»,πού ἔπαιξε τόν πιό ἄθλιον ῥόλον στήν ἑλληνική πολιτική σκηνή» . Ὅπως χαρακτηριστικά γράφει ὁ Θ. Παναγόπουλος. 

συνεχίζεται...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Marine Le Pen: Ὁ Ἄσαντ εἶναι ἡ προτιμοτέρα ἐπιλογή γιά τήν Γαλλία πρός ἀντιμετώπισιν τοῦ ISIS !

Marine Le Pen - Saad Hariri
«Ὁ Ἄσαντ εἶναι ὁ μόνος πού μπορεῖ νά ἀντιμετωπίσῃ τήν ἀπειλή τοῦ Isis καί φυσικά ἀποτελεῖ τήν προτιμοτέρα ἐπιλογή,γιά τήν Γαλλία»,εἶπε ἡ Marine Le Pen,σήμερα,ἀπό τήν Βηρυτό ὅπου βρέθηκε γιά νά συναντηθῇ μέ τόν Λιβανέζο Πρόεδρον Michel Aoun καί τόν Πρωθυπουργό  Saad Hariri. 

 Ἡ Λέ Πέν συμφώνησε μέ τόν Χαρίρι πώς θά πρέπῃ νά βρεθοῦν γύρω ἀπό ἕνα τραπέζι,ὅλα τά ἔθνη πού θέλουν νά πολεμήσουν τόν ἰσλαμικό φονταμενταλισμό. Στό πλαίσιο αὐτό ἡ Λέ Πέν βλέπει ὡς μόνην λύσιν τήν ὑποστήριξη τῆς Γαλλίας πρός τόν Ἄσαντ καί μέ τόν τρόπον αὐτόν διαμηνύει πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν ποιά θά εἶναι ἡ πολιτική της στήν περίπτωσιν πού ἐκλεγῆ Πρόεδρος ΄τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας στίς ἐπικείμενες ἐκλογές. 

Πάντως, αὐτό πού ἔχει σημασίαν εἶναι πώς ἐάν ἡ Λέ Πέν εἶναι ἡ ἑπομένη Πρόεδρος τῆς Γαλλίας,θά ἔχουμε Ποῦτιν-Τράμπ-Λέ Πέν ( Ῥωσσία-ΗΠΑ-Γαλλία) κατά τοῦ σιωνιστικοῦ σχεδίου ἀφανισμοῦ τῆς Εὐρώπης (δῆλα δή τοῦ Δυτικοῦ Πολιτισμοῦ) μέσῳ τῆς ἰσλαμικῆς εἰσβολῆς.  Στήν περίπτωσιν αὐτή ἡ Μέρκελ,ἡ κουμμουνιστόφαρα- ἑβραιόφαρα πού προσπαθεῖ ἐναγωνίως νά πραγματώσῃ τά σιωνιστικά σχέδια,θά εἶναι ἀπελπιστικά μόνη...

Ὁ Θεός καί οἱ Γάλλοι πολίτες,νά βάλλουν τό χέρι τους  ! 

Ἑλλάς Αἰώνιον


Διαταγή ἀπό κατσαπλιάδες : Σακατέψτε καί ἀφανίσατε τούς Ἕλληνες !

Ἀστυνομικές δυνάμεις,στήν ὑπηρεσίαν τῶν γουρουνιῶν τοῦ Σὀρος
Συνεχίζεται σέ ὅλο καί μεγαλύτερη ἔκτασιν,ἡ πρόκλησις κατά τῶν Ἑλλήνων ! Τό μόνον πού πρέπει νά ἔχεις σήμερα εἶναι: τήν καταγωγήν ἑλληνική, γιά νά ἀποτελέσῃς στόχον ἀπό κάθε βρωμερό ὑποκείμενον πού βρίσκεται ἐντός τῆς ἑλλαδικῆς καί τιτλοφορεῖται ἀριστεριστής ! 

Τά νέα ἐπεισόδια πού ἔλαβαν χώραν σήμερα στό 1ο Δημ. Σχολεῖον Ὡραιοκάστρου,ἀπέδειξαν περιτράνως πώς ἐπισήμως πλέον ἡ διαταγή εἶναι : Σακατέψτε τούς Ἕλληνες ! 

Τά μέσα τους γνωστά :  περιφερόμενες ὁμάδες τραμπούκων ἀριστεριστῶν,ἐγκληματικῶν ταγμάτων ἐφόδου καί ἡ ΑΜΕΡΙΣΤΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ τῆς ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ! 

Τῆς ἀστυνομίας πού πλέον παύει νά ὁνομάζεται ἑλληνική, ἀφοῦ εἶναι στήν ἀπόλυτον ὑπηρεσίαν τῶν ἀναρχοαπλύτων,τῶν γουρουνιῶν τοῦ Σόρος, καί βεβαίως σ'αὐτή τῶν λαθρομεταναστῶν ! 

Καί φυσικῶς,τό πιό «γερό» μέσο τους : τά βρωμερά,σκουπίδια (δημοσιο -ΚΑΦΡΟΙ),τῶν πορνοκάναλων ! 

Εἴδαμε,πρό τριῶν ἡμερῶν νά συλλαμβάνεται Ἕλληνας γονέας ἐπεί δή κρατοσε τήν ἑλληνική σημαῖαν καί διαμαρτυρόταν γιά τήν εἰσβολήν τῶν λαθροπροσφυγόπουλων στό σχολεῖο τῶν παιδιῶν του. Δέν συνελλήφθη κανείς ἀπό ἐκείνους πού ἔβριζαν Θεῖα, Ἱερά καί Ὅσια,ἀλλά οὕτε καί ἐκεῖνοι πού ἔφτυναν καί χυδαιολογοῦσαν κατά τοῦ ἑλληνικοῦ συμβόλου ! Σήμερα,ἕνας ἄλλος γονέας,στόν ἴδιον χῶρον,ἔπεσε θῦμα τῶν κόκκινων ἀλητῶν, τῶν δολοφόνων μέ τά κράνη καί τά λοστάρια πού εἶχαν πέσῃ ἐπάνω του ὡς σφῆκες καί τόν κτυποῦσαν ἀλύπητα καί βαναύσως ὅπου ἔβρισκαν ! 

Ἡ ἀστυνομία ἁπλῶς παρακολουθοῦσε ! Δέν προέβησαν σέ ΚΑΜΜΙΑΝ ἀπολύτως σύλληψιν ! Ὁ Ἕλληνας πού δέχτηκε τήν ἐπίθεσιν, μεταφέρθηκε μέ ἀσθενοφόρον στό νοσοκομεῖον καί ἐλπίζουμε νά εἶναι καλά.  

Τά τσογλάνια καί οἱ κατσαπλιάδες τοῦ Σόρος ἐκτελοῦν τό ἔργον τους. Τό θέμα εἶναι : Οἱ ἀστυνομικοί πού ἀκολουθοῦν αὐτές τίς ἐντολές,πῶς μποροῦν ; Πῶς ἀντέχει ἡ καρδιά τους νά προστατεύουν τούς δολοφόνους ἀριστεράντζες καί νά συλλαμβάνουν Ἕλληνες; Πῶς ἀνέχονται νά βλέπουν γονεῖς νά βρίζονται χυδαίως ἐπεί δή ἁπλῶς ζητοῦν τήν προστασίαν τῶν παιδιῶν τους; Πῶς μποροῦν νά παρακολουθοῦν χωρίς καμμίαν ἀπολύτως ἀντίδρασιν νά ὑβρίζονται τά Ὅσια καί Ἱερά τῆς ἴδιας τους τῆς Πατρίδος ; 

Δέν μπορῶ νά συνεχίσω ἄλλο. Εἶμαι σέ τέτοια σύγχισιν,εἶμαι τόσον ἀπογοητευμένη πού δέν ἐλπίζω πιά σέ τίπποτα ! Δέν περιμένω τίποτα. Δέν ἔχω καμμίαν ἀμφιβολίαν,πλέον,πώς ὅλο αὐτό εἶναι ἔτσι σχεδιασμένο καί ἐκτελεσμένον γιά νά μᾶς ὁδηγήσουν σέ αἰματοκύλισμα ! Τά κουμμούνια (καί ξέρετε τί ἀκριβῶς βρίσκεται πίσω ἀπό αὐτό) ἐπιζητοῦν ἐναγωνίως τόν τελικόν τους γῦρον ! 

Τό θέμα εἶναι,θά τούς περάσῃ; ...

Διαβᾶστε : 


Ἑλλάς Αἰώνιον

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Οἱ ἰνστροὐχτορες τοῦ διαδικτύου ...


  
Κάποιοι,καί ἐννοῶ πολλούς κάποιους, ἀκόμη (καί κυρίως) στό διαδίκτυον,πού τό παίζουν ...πατριῶτες (τρομάρα τους !), βλέπουν τό κακό προσοπωποιημένο μονάχα ὅταν ἀφορᾶ (κατά πολύ ὕποπτον τρόπον) πρὀσωπα πού διαπνέονται ἀπό ἀξίες καί ἰδανικά σχετικά μέ τό Ἔθνος,τήν οἰκογένεια,τήν θρησκείαν  ! 
Ναί,γι'αυτούς, ἐκεῖ φωλιάζει τό κακό καί αὐτούς πρέπει νά χτυπήσουν,μέ κάθε τρόπον ! Γιατί,αὐτοί πρέπει νά τό βουλώσουν,νά μήν μιλοῦν,νά χαθοῦν στά τάρταρα καί νά ἔρθουν ἐκεῖνοι στήν ἐπιφάνεια ὡς μοναδικοί τιμητές τῶν πάντων ! Μόνον πού ἔχουν κλείσῃ τά μάτια σ' ἐκεῖνο τό κακό πού πρεσβεύει ἀκριβῶς τ' ἀντίθετα μέ τά προαναφερόμενα( Ἔθνος-οἰκογένεια,θρησκεία) καί εἶναι ὁ ἀπόλυτος πολέμιός τους, ὁ ἐπίδοξος καταστροφέας τους ! 

Γιατί,ὅλοι ἐσεῖς,πού ποζάρετε μέ τήν μάσκα τοῦ ...ὑπεράνῳ,πού θεωρεῖτε ἑαυτούς πολύ ...ἱδιαιτέρους ( !!! ), βλέπετε τό κακό μόνον σέ μία πλευρά καί αὐτή,κατά περίεργον τρόπον,εἶναι ἐκείνη πού προασπίζεται ἀξίες διαχρονικές,ἰδανικά καί ἀρχές τοῦ Ἑλληνισμοῦ ! Οἱ ἄλλοι,οἱ ἀπέναντι,εἶναι οἱ ...χαϊδεμένοι σας,πού μποροῦν νά ἔχουν λόγον,νά ἀκούγονται οἱ φωνές τους,νά ἀμύνονται γιά τά ...πιστεύω τους χωρίς ἀρνητική κριτική,ἀνεμποδίστως καί χειροκροτούμενοι, ἐνίοτε ἀπό ἐσᾶς, ἴσως... 

Ἔ, καλά,γιά ξεκάρφωμα,πού καί πού,ἄς τούς ῥίξουμε καί καμμία σφαλιάρα (φιλική,σάν χάδι...),γιά νά ἔχουμε καί τήν αἰτιολογίαν τῆς ...ἀνωτερότητός μας,ἀλλά καί γιά νά βαρύνουμε, ἔτι περισσότερον, τόν λόγον μας ! 

Ἔτσι δέν εἶναι,καλόπαιδα τοῦ συστήματος (μέ ἤ χωρἰς ...κουκούλες; ),πού τόν ἐχθρό τόν βλέπετε μόνον σ' αὐτούς πού νοιάζονται καί πονοῦν γιά τό Ἔθνος τους; 

Ἔτσι δέν εἶναι ψωριάρηδες,τοῦ νοσηροῦ πνεύματος,πού ἀνοίγετε τίς ἱστοσελίδες καί τό παίζετε ...κάποιοι; Τιμητές καί τιμωροί πρός μίαν κατεύθυνσιν ! 

Τήν ἄλλην,τήν προστατεύουμε ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ ! 

Καί γράφουν βαρύγδουπα κείμενα κατά τῶν ἐθνικιστῶν καί βλέπουν ὅλο τό κακόν ἐκεῖ,ἀλλά ἔχουν στραβωμάρα ὅταν πρόκειται γιά τούς σφαγιάδες τῶν Ἑλλήνων,τούς ἐαμ-κομμουνιστο-συμμορίτες καί τούς ἀπογόνους τους, πού ΠΟΤΕ δέν ἔπαψαν νά ἐξουσιάζουν αὐτόν τόν ἄμοιρο τόπον ! 

Βλέπουν τούς ναζί πού ...παραπλανοῦν μέ "πατριωτικές κορῶνες" τούς δοκιμαζομένους πολίτες τῆς Ἑλλάδος,ἀλλά ἔχουν βάλει βουλοκέρι στ'αὐτιά ὅταν (ἀκόμη κι'ἐκεῖ) σέ σχολεῖα πού μέ τό ἔτσι θέλω ἡ αἰσχρή "πρώτη φορά ἀριστερά" μπάζει σωρηδόν τά λαθρομεταναστόπουλα, φωνάζουν τά ἀλληλέγγυα ὄντα "ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ" ! Βουλοκέρι καί ῥαμμένο στόμα,γιά τούς ἀλῆτες ἐκείνους,τούς ἀνθέλληνες,τά πιόνια τοῦ Σόρος καί τῆς σιωνιστικῆς πορνο-ἐξουσίας παγκοσμίου ἐμβελείας ! 

Δέν βλέπουν τά ἀρχι-τσογλάνια, πού προσπαθοῦν νά ἐπιβάλλουν τά θέλω τους,σέ Πρόεδρον δικαστηρίου καί νά ῥίχνουν ὅ,τι κουβαλοῦν μαζύ τους (καί πάντα κουβαλοῦν...) μέχρι καί καπνογόνα ἑντός δικαστικῆς αἰθούσης, ἰσοπεδώνοντας τά πάντα στό βρωμερό καί σιχαμερό τους πέρασμα καί μέ τίς γκαρίκλες τους νά ἀκούγεται καί πάλιν τό :"ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ" ! Ἀλλά, βλέπουν τούς χρυσαυγίτες πού ἀντέδρασαν καί δέν κάθησαν σάν μ@λακισμένα νά φᾶνε τά μπουκάλια στό κεφάλι,τά καπνογόνα στήν μούρη ! 

Καί προτρέπουν,τόν ἀδαῆ, τόν φορτωμένο μέ τό σύμπλεγμα τοῦ ...συντηριτικοῦ (πού ἐπί 60 χρόνια καλλιεργοῦν ἀκαταπαύστως, οἱ ἀριστεράντζες) μή τυχόν καί κάνει τό λάθος νά ψηφίσῃ τούς ...ναζί ! Χωρίς νά ἐξηγοῦν ΠΟΤΕ πώς οἱ χειρότεροι φασίστες καί ἐγκληματίες ἦταν οἱ ἐκφραστές τοῦ κομμουνισμοῦ ! Ἑνός κομμουνισμοῦ ἀποκλειστικότατον γέννημα τοῦ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ ! 

Ἄϊ στόν διάολο,παλιογελοῖα ὑποκείμενα,πού μοστράρεστε καί γιά σκεπτόμενοι ! 
Ἄϊ στόν ἀγύριστο καί συνεχίστε νά πουλᾶτε τήν πραμάτεια σας,στούς λοβοτομημένους. Αὐτοί σᾶς ἀξίζουν ! 

Καί νά σᾶς πῶ καί κάτι; Δέν μέ νοιάζει διόλου ἐάν εἶστε οἱ πολλοί. Ἔχω μάθῃ νά ἀνήκω στούς ὀλίγους καί νά ἀγωνίζομαι γι' αὐτούς ! Ἔχω,ἐπίγνωσιν τῆς καταστροφικῆς σας προπαγάνδας καί πώς αὐτή,ἔχει ἐπιρρεάσῃ τά πλήθη καί γιά τόν λόγον αὐτόν εἶμαι ἀπέναντί σας. Πάντα ἐκεῖ θά εἶμαι, γιατί ΠΑΝΤΑ οἱ ὀλίγοι ἔκαναν καί κάνουν τήν διαφοράν ! 


Ἑλλάς Αἰώνιον 

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Μία ἀναγκαῖα ἀναδημοσίευσις,πρός ἐμπέδωσιν ! (εἶναι καί πονηρές οἱ ἡμέρες πού διάγομεν...)


Υπάρχει μια θεωρία συνωμοσίας ότι οι Beatles κατασκευάστηκαν από το Tavistock Institute του Λονδίνου και ότι όλα τα τραγούδια τους γράφτηκαν από τον Theodor Adorno της Σχολής της Φρανκφούρτης , με σκοπό να επηρεάσουν την κοινωνική αλλαγή.
 


Η σύγχρονη γυναίκα όπως ανα-διαμορφώθηκε από την φεμινιστική
ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ
  
H Σχολή της Φρανκφούρτης: ΜΙΑ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 


Από τον Timothy Matthews*
Μάρτιος 2009


Ο Δυτικός  πολιτισμός στις μέρες μας διέρχεται μια κρίση που είναι ουσιαστικά διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη. Άλλες κοινωνίες στο παρελθόν έχουν αλλάξει τους κοινωνικούς τους θεσμούς ή τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις υπό την επίδραση  εξωτερικών δυνάμεων ή την αργή ανάπτυξη της εσωτερικής εξέλιξης.


Μόνον οι Έλληνες αντιμετώπισαν την θεμελιώδη μεταβολή των πεποιθήσεων τους και των θεσμικών τους οργάνων στην οποία στηρίζεται το σύνολο του ιστού της κοινωνικής ζωής, όταν επεβλήθη ο Χριστιανισμός.


Ο Πολιτισμός θα ξεριζωθεί από τα θεμέλια του τόσο στη φύση του όσο και στην παράδοση του και θα ανασυσταθεί σε ένα νέο οργανισμό που είναι τόσο τεχνητός όσο και μηχανικός, όπως ένα σύγχρονο εργοστάσιο. ~ Christopher Dawson. Enquiries into Religion and Culture  (Έρευνες για τη θρησκεία και τον πολιτισμό), σ. 259.


Οι περισσότεροι  το έργο της ανατροπής στον κόσμο, φροντίζουν να το κρατούν κρυφό.


Δύο μικρές ακτίνες  φωτός όμως έχουν πέσει  στο αντικείμενο της εργασίας μου μόλις πρόσφατα. Η πρώτη είναι  ένα σύντομο άρθρο στην Ένωση Καθολικών Γυναικών, ACW Review και  η δεύτερη, μια παρατήρηση (η οποία κατά  πρώτον με εξέπληξε) από έναν ιερέα στη Ρωσία ο οποίος ισχυρίστηκε ότι, στη Δύση τώρα, ζούμε σε μια κομμουνιστική κοινωνία.


 Αυτές οι μικρές ακτίνες φωτός βοηθούν ειδικά, για να εξηγήσουν την επίθεση των γραφειοκρατών που σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν τόσο επιτυχώς  αφαιρέσει τα δικαιώματα των γονέων που  είναι οι κύριοι εκπαιδευτές και  προστάτες των παιδιών τους.


 Η ACW Review εξέτασε το διαβρωτικό έργο της «Σχολής της Φρανκφούρτης», ~ μια ομάδα “Γερμανών” και “Αμερικανών” επιστημόνων που ανέπτυξαν μία ιδιαίτερα προκλητική και πρωτότυπη προοπτική στη σύγχρονη κοινωνία και τον πολιτισμό, με βάση τον Χέγκελ, τον Μαρξ, τον Νίτσε, τον Φρόιντ και τον Βέμπερ (Weber). Η ιδέα τους για μια «πολιτιστική επανάσταση» ήταν ιδιαίτερα νέα.

Ιωσήφ, Κόμης de Maistre

«Μέχρι τώρα», έγραψε ο Ιωσήφ, Κόμης de Maistre (1753-1821) ο οποίος για δεκαπέντε χρόνια ήταν Ελευθεροτέκτονας,τα έθνη, αφανίζονταν  από την κατάκτηση, δηλαδή  την εισβολή: Αλλά εδώ προκύπτει ένα σημαντικό ερώτημα. Μπορεί ένα έθνος να μην πεθάνει στο δικό του έδαφος, χωρίς επανεγκατάσταση ή εισβολή, επιτρέποντας τις μύγες της αποσύνθεσης να διαφθείρουν τον ίδιο τον πυρήνα αυτών των βασικών,  πρωτότυπων και συστατικών αρχών που το κάνει αυτό που είναι; "


ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ Η ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ; 

Διαβᾶστε ὁλόκληρον τό θέμα ἐδῶ 

Ἄμεση κατάθεσις στοιχείων,γιά τίς σχέσεις (τ)συριζα καί αἰματοβαμμένων κουμμουνιστικῶν καθεστώτων,στό Εὐρωκοινοβούλιον,ἀπό τήν Χρυσῆ Αὐγή !Γράφει ο Αντίοχος

Δεν πρόλαβε να περάσει ούτε 48ωρο από την δημοσίευση του – προχείρως- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ σε σκοτεινά υπόγεια ψευδο-μυστικών υπηρεσιών βίντεο (το μισό έγχρωμο, το άλλο μισό ασπρόμαυρο – τόσο σκιτζήδες είναι!) κι έσπευσε ο εκατομμυριούχος –σύμφωνα με το πόθεν έσχες του- κομμουνιστής ευρωβουλευτής Παπαδημούλης να το αποστείλει στον πρόεδρο της Ευρωβουλής, απαιτώντας να κοπεί η χρηματοδότηση της Χρυσής Αυγής μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κόμματος «Συμμαχία για την Ειρήνη και την Ελευθερία» (APF), γιατί «αποτίνει φόρο τιμής στην ναζιστική Γερμανία και τα σύμβολά της», είναι «ακραία επιθετικό ακροδεξιό κόμμα» και «δεν σέβεται τις βασικές αξίες και αρχές της ΕΕ».

60db600c65b00e5f3f6f96651dfbc050_35124

Μόνο που το έξυπνο πουλί, από τη μύτη πιάνεται! Διότι, εκτός από τον ναζισμό έχει καταδικαστεί και ο κομμουνισμός, με το ψήφισμα 1481 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης της 25ης Ιανουαρίου 2006* σχετικά με την ανάγκη διεθνούς καταδίκης των εγκλημάτων των ολοκληρωτικών κομμουνιστικών καθεστώτων, κι έχει καθιερωθεί η 23η Αυγούστου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα όλων των ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων.


Ενώ, λοιπόν, ισχύουν όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει υπερηφάνως ότι είναι κομμουνιστικό κόμμα, ουδέποτε έχει καταδικάσει έστω κι ένα έγκλημα κομμουνιστικού καθεστώτος (ούτε καν τα πιο μαζικά και πιο φρικτά εγκλήματα που έγιναν από κομμουνιστικό καθεστώς – το σταλινικό…) – άρα τα αποδέχεται και τα επικροτεί- και επιπλέον χρησιμοποιεί σύμβολα (σφυροδρέπανο) και χειρονομίες (υψωμένη αριστερή γροθιά) που παραπέμπουν ευθέως στους κομμουνιστές μακελλάρηδες των λαών!


Επιπλέον, το κόμμα από το οποίο προέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και πολλά από τα ηγετικά στελέχη του (και ο Παπαδημούλης…), το ΚΚΕ εσωτερικού, είχε άμεσες σχέσεις λατρείας αλλά και εξάρτησης με το δολοφονικό καθεστώς του δικτάτορα της Ρουμανίας, Τσαουσέσκου, από το οποίο ελάμβανε τεράστιες ποσότητες χαρτιού για να εκδίδει την κομματική του εφημερίδα «Αυγή», υποτροφίες για στελέχη του (κάποια εκ των οποίων σήμερα είναι βουλευτές και υπουργοί…) και ποιος ξέρει τι άλλο – όταν θα γίνει πλήρης έλεγχος των οικονομικών των κομμάτων από το 1974 και εντεύθεν, από το αυριανό Εθνικό Κράτος, θα αποκαλυφθούν στις πραγματικές τους διαστάσεις και τα υπόλοιπα σημεία της «διεθνιστικής βοήθειας» από το αιματοβαμμένο καθεστώς Τσαουσέσκου προς τα εγχώρια συντρόφια!


Μάλιστα, αυτές τις μέρες η Χρυσή Αυγή συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που συνδέουν τον ΣΥΡΙΖΑ και τα πρόσωπα που τον συναποτελούν με τα εγκληματικά κομμουνιστικά καθεστώτα (της Ρουμανίας και όχι μόνον αυτής) και θα παραδώσει τον σχετικό φάκελο στον πρόεδρο του ευρωκοινοβουλίου, με αίτημα την άμεση διακοπή της χρηματοδότησης των απάνθρωπων νοσταλγών-υμνητών των κομμουνιστικών εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας!

15727148_10209314468391637_5063500013152190415_n
Ἐθνικισμός

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Τά κ@λόπαιδα τοῦ Σόρος ἤ ἀλλιῶς,τά ...καλοθρεμμένα γουρουνάκια τοῦ Συστήματος,ΞΑΝΑΧΤΥΠΟΥΝ !


Μέ τά ἐπεισόδια πού δημιούργησαν σήμερα,τά κ@λόπαιδα τοῦ Σόρος,στό Ἐφετεῖον -
καί ἀποτελοῦν συνέχειαν τῆς χθεσινῆς χρυσαυγειάδος πρός ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΙΝ τοῦ ΛΟΒΟΤΟΜΗΜΕΝΟΥ κατοίκου τῆς ἑλλαδικὴς ἀπό τήν πραγματικότητα, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἀπόλυτος παράδοσις τῆς χώρας στούς γερμαναράδες καί τούς παγκόσμιους τοκογλύφους, ( ΚΑΙ ἀπό τόν Κούλη τόν ΓΟΥΡΛΩΜΑΤΗ),θυμήθηκα κάποιες ἄλλες σκηνές,παρόμοιες...

  Κάποιες σκηνές,πολύ γνωστές στά ἀναρχο-ξτρεμιστικά γουρουνάκια τοῦ Συστήματος,ὅταν τότε τά χρησιμοποιοῦσαν,πάλιν πρός ἐκφοβισμόν τῶν Δικαστῶν,πού ὅμως τότε ἀφοροῦσε δικούς τους κατηγορουμένους.

Θυμᾶσθε τόν Γ.  Μπαλάφα; Τόν τρομοκράτη ὄχι τόν ὑφυπουργόν ...

Διαβᾶστε :

Τον Νοέμβριο 1992 συλλαμβάνεται στο σπίτι του στο Καπανδρίτι ο Γιώργος Μπαλάφας. Στη "γιάφκα" βρίσκονται 3 όπλα και 6.5 κιλά ναρκωτικά (χασίς).
 Σε υπόγειο διαμέρισμα που είχε νοικιάσει με το ψευδώνυμο "Νίκος Μανιατόπουλος" στην οδό Καλαμά στα Σεπόλια βρίσκονται και άλλα όπλα.

Σύμφωνα με επιστολή του Αβραάμ Λεσπέρογλου με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου 1997, ο Μπαλάφας ανήκε στην τρομοκρατική οργάνωση "Αντικρατική Πάλη" μαζί με τους Τσουτσουβή και Λεσπέρογλου.

Στο πρόσωπο του αρκετοί μάρτυρες αναγνωρίζουν τον δράστη της δολοφονίας του εισαγγελέα Θεοφανόπουλου και της ληστείας που είχε γίνει σε χρηματαποστολή της Τράπεζας Πίστεως στο Γαλάτσι.

Αμέσως σχηματίζουν επιτροπή αλληλεγγύης, υπογράφουν επιστολή συμπαράστασης ( τό ὁμολόγησε καί ὁ ὑπουργός Ξανθός πώς ὑπέγραφε γιά τήν ἀποφυλάκισιν τῶν τρομοκρατῶν :
 και τον επισκέπτονται στη φυλακή στελέχη της αριστεράς: από το κόμμα "ΠΑΣΟΚ" οι Φραγκιαδάκη, Παπαμάργαρης, Γλέζος, Δασκαλάκης, Ανωμερίτης, από το κόμμα "Συνασπισμός" οι Αλφιέρη, Αλαβάνος και από το κόμμα "ΚΚΕ" ο Κόρακας. 

Την υπεράσπιση του αναλαμβάνουν οι βουλευτές Κουβέλης και Αλεξανδρής, αλλά πρωτοδίκως καταδικάζεται. Ασκεί έφεση και εν τω μεταξύ έρχεται στην εξουσία το αριστερό κόμμα "ΠΑΣΟΚ". Η χήρα του εισαγγελέα Θεοφανόπουλου παραιτείται από την πολιτική αγωγή κατόπιν απειλών. 

 Μέσα σε ατμόσφαιρα ζούγκλας, που δημιουργούν οι αριστεροί διαδηλωτές, το εφετείο (με 4 ψήφους ενόρκων εναντίον 3 δικαστών) τον κρίνει αθώο... 

Αὐτάαααα...

Ἑλλάς Αἰώνιον

ΟΥΣΤ,δημοσιο-ΚΑΦΡΟΙ,ἔ, ΚΑΦΡΟΙ !


Δώσανε στόν Μπαλάφα (τόν ὑφυπουργό ὄχι τόν τρομοκράτη...),δύο δημοσιοκάφροι,ἕνα χαρτί τοῦ ΕΦΚΑ καί ἐκεῖνος τό κυττοῦσε,κυριολεκτικῶς σάν ΧΑΖΟΣ ! 

«ΕΦΚΑ ; Τί εἶναι αὐτό; »,εἶπε καί συνέχισε νά τό κυττᾶ σάν χαζός! 

Ἐν τάξει,δέν μένω στούς βλαμμένους,ἀδαεῖς,ἀγραμμάτους,ἀνιστορήτους,ἀγεωγραφήτους καί πάει λέγοντας (τ)συριζαίους,αὐτό εἶναι δεδομένον περί ποιῶν πρόκειται,ἀλλά θά σταθῶ σέ ἐκείνους τούς ἀρχι-κάφρους,πού θέλουν νά τιτλοφοροῦνται δημοσιογράφοι καί οἱ ὁποῖοι ἄν τί νά τόν ξετινάξουν,κυριολεκτικῶς,στὀν ἀέρα,πού δέν γνώριζε δικό του κατασκεύασμα,αὐτοί τό βούλωσαν,δαγκώθηκαν καί μπάλωσαν ἄρον-ἄρον τήν κατάστασιν


  Ἐσεῖς,βρέ ῥεμάλια τοῦ κερατᾶ,πού πληρώνεσθε ἀδρά,γιά νά κάνετε τήν δουλειά σας,τήν ἐνημέρωσιν τῶν πολιτῶν,ὑποτίθεται,μέσῳ τῶν βρωμερῶν διαύλων σας,τί ἔπρεπε νά κάνετε; Νά δείξετε στόν κοσμάκη ποιόν ἔχουν ψηφίσῃ ! Ποιόν κατσαπλιά,πού παίζει μέ τίς τύχες μιᾶς χώρας,μαζύ μ' ὅλην τήν ὑπόλοιπον σφηκοφωληά,πού φώλιασε στήν ἐξουσίαν καί ἔχει βαλθῆ νά καταστρέψῃ ὅ,τι ἔχει ἀπομείνῃ ὅρθιον σέ τοῦτον τόν τόπον ! 

Αὐτό ἔπρεπε νά κάνουν,ΕΑΝ ἔκαναν σωστῶς τήν δουλειά τους. Ἀλλά τέτοια ἐντεταλμένα ὅντα εἶναι καί αὐτοί,ὅμοιος ὁμοίῳ,τί θά ἔπρατον; Τόν ἔσωσαν γιατί ἔτσι σώζουν καί τήν δική τους ὕπαρξιν ! Ἀπό αὐτήν τήν σφηκοφωληά τρέφονται,αὐτή τούς διατηρεῖ ζωντανούς γιατί σέ διαφορετική περίπτωσιν,ἐάν (καί πάλιν) ὁ νόμος λειτουργοῦσε μέσῳ μιᾶς σωστῆς κυβερνήσεως,ὅλα αὐτά τά πορνοκάναλα θά εἶχαν βάλει λουκέτο καί ἀμπάρες,πρό πολλοῦ,μέ τά ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια πού χρωστοῦν ! 

Ἔτσι,τό ἕνα χέρι νίβει τό ἄλλο καί ὁ μόνος χαμένος θά εἶναι ΠΑΝΤΑ ὁ κατα-καημένος πολίτης πού θά παραμένῃ λοβοτομημένος ἕως νά καταντήσῃ ἕνα ῥομπότ πού θά περιμένῃ,σάν τόν ναρκωμανῆ,τήν δόσιν του ἀπό τά πορνοκάναλα καί τούς δημοσιοκάφρους,ἀκόμη καί γιά τό ἐάν πρέπει νά πάῃ νά ...χ@σῃ ! ! ! 

ΟΥΣΤ,δημοσιο-ΚΑΦΡΟΙ,ἔ, ΚΑΦΡΟΙ ! 

Πᾶρτε καί τόν κατσαπλιά : Ἐπίσης,γιά τόν ἐν λόγῳ κατσαπλιά,διαβᾶστε κι'αὐτό :

Εἴπαμε,τέτοιοι πού εἶστε αὐτοί σᾶς ἀξίζουν ! Σᾶς ΑΞΙΖΟΥΝ ! 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Τί σέ ταΐζουν κατακαημένο ΛΟΒΟΤΟΜΗΜΕΝΟ πόπολο !


ΣΗΜΕΡΑ

Κούλης Γουρλομάτης σέ Μέρκελ : Θά εἶμαι πολύ ὑποτακτικός,θά κάνω ἀκόμη περισσότερα ἀπό τόν Τσίπρα,θά ἀκολουθῶ κατά γράμμα τίς ἐπιταγές καί προσταγές σας !


Μ. Σπυράκη,εὐρωβουλευτής ΝουΔουλάρας πού ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ γιά τίς γερμανικές ἀποζημιώσεις : ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ ΚΙ΄ ΑΛΛΟ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.


Νέα μέτρα ἤ ἐκλογές ὑπό τήν ἀπειλή Grexit καί μετά νέο δάνειο μέ... νέα μέτρα

Καί μετά ἀπό ὅλα αὐτά πῶς θά παραπλανήσουμε τό λοβοτομημένο πόπολο; Ῥῖξε μία Χρυσαυγειάδα νά τοῦ κάνεις τό μυαλό πελτέ καί ὅλα θά εἶναι μέλι-γάλα ! Ἄσε τούς ἀνοήτους νά ἀσχολοῦνται μέ τίς ναζιστικές σημαῖες καί τούς ἀναλόγους χαιρετισμούς καί πᾶρε τους καί τά βρακιά ! 

Ἄι στόν ἀγύριστο πιά,ἐντολοδόχοι,γελοῖα ὑποτακτικά τῶν σιώνων ! Ἀνθέλληνες !
Καί ἐσύ,λοβοτομημένε,δέν παίζεσαι πιά μέ τίποτα ! ! ! 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Λένιν 1918,πρῶτος χρόνος μπολσεβίκικης ἐπαναστάσεως :Εἶσαι ἀντισημίτης; Ποινή ΘΑΝΑΤΟΣἝναν χρόνον μετά τήν ἐπικράτησιν τῶν μπολσεβίκων,ὁ ἀντισημιτισμός στήν Ῥωσσία,εἶχε πάρῃ τρομακτικές ( γιά τούς ἑβραίους) διαστάσεις. Οἱ ῥῶσσοι ἔβλεπαν πλέον ξεκάθαρα ποιοί ἦσαν αὐτοί πού σχεδίασαν τήν ...ἐπανάστασιν καί πώς καρπώνονταν τίς διάφορες ἐξουσίες. Ὁ Λένιν γιά νά μπορέσῃ νά βάλῃ ἕνα φρένο σ'αὐτό,ἔφτιαξε νόμον μέ τόν ὁποῖον ὁ ἐκφέρων ἀντισημιτικές ἀπόψεις καταδικαζόταν σέ θάνατο !

(1)Σόβναρκομ : Τό Συμβούλιον τῶν ἐπιτετραμμένων τοῦ λαοῦ

Ἀπό τό βιβλίον : Ἑβραῖοι καί κομμουνισμός ,Σίτσα Καραϊσκάκη- Χέρμαν Φέστ

Υ.Γ. Τό φαντάζεστε οἱ κατσαπλιάδες πού μᾶς ἐξουσιἀζουν νά νομοθετήσουν ἀναλόγως; Ἀπό αὐτά τά κατάλοιπα τοῦ Λένιν καί τοῦ Στάλιν ὅλα εἶναι πιθανά ! Ἄλλως τε θά ἔχουν καί τήν ἀμέριστον συμπαράστασιν τῶν συνοδοιπόρων τους στήν βο(υ)λή,ἀφοῦ ἀπό μίαν ῥάτσαν εἶναι ὅλοι (πλήν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς πού τόλμησε καί μίλησε γιά τά Πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τῆς Σιών,ἐντός Κοινοβουλίου καί εἴδατε τί ἔπαθε καί τί παθαίνει ἀκόμη...) ! 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Ἡ νίκη ἔρχεται μέσα ἀπό τήν φλόγα τῆς μάχης τοῦ πολέμου ...


Μπροστά στόν έθνικιστικό ἄνεμο πού φυσᾷ καί ἔχει ἰσοπεδώσῃ κάθε σκιάχτρο τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων στήν Εὐρώπη,ἀλλά καί στίς ΗΠΑ,οἱ ἀπέλπιδες προσπάθειες τῶν λακέδων της, τό μόνον πού ἐπιτυγχάνουν εἶναι νά ἀποδεικνύουν πώς βρίσκεται μπροστά στήν τελική της κατάῤῥευσιν ! Θέλουν, δέν θέλουν, θά αἰσθανθοῦν τόν ἐπερχόμενον θάνατον ἀναποφεύκτως,ὄχι διότι ἀπέτυχαν στόν σχεδιασμό τους,ἀλλά διότι ἁπλῶς ἡ πρόβλεψίς τους γιά τόν ἄνθρωπον ἀπεδείχθη ἀνεπαρκής καί κυρίως ἀνιστόρητος ! Ἀφοῦ, ἡ ἴδια ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία, ἔχει ἀποδείξῃ πώς μπροστά στόν κίνδυνο ἀφανισμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν ἡ ἠθική εἶναι αὐτή πού στέκεται ὡς κινητήριος δύναμις ἀνορθώσεως. Ἡ ἠθική πού ἀντανακλᾶται μέσα ἀπό ἰδεώδη,ἀρχές καί ἀξίες ! Ἰδέες πού γέννησε ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος καί συνεπῶς δέν μποροῦν νά χαθοῦν παρά μόνον μέ τόν ἀφανισμόν αὐτοῦ τοῦ ίδίου ! 

Μέσα σ'αὐτές τίς προσπάθειες λοιπόν,παρακολουθοῦμε ὅτι ἀνόητο μπορεῖ νά χρησιμοποιηθῇ ἀπό τούς ἐντολοδόχους τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί τῆς ἰσοπεδώσεως τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν. Καί τέτοια ὅργανα ἔχουμε ἄφθονα καί στήν χώραν μας. Κυρίως στήν χώραν μας ! Ἄτομα πού ἐξέθρεψε ἡ ἔλλειψις παιδείας,πρό πάντων,τῶν κατοίκων τῆς ἑλλαδικῆς. Ἄτομα πού κατέλαβαν θέσεις,σέ κάθε ἔκφρασιν τῆς ἐξουσίας, (εἶναι, ἄλλως τε, γνωστή πλέον ἡ τακτική τῶν ἐχθρῶν τοῦ ἀνθρώπου οἱ σχεδιαστές μιᾶς τέτοιας πρακτικῆς,ἀλλά καί γνωστότατες οἱ καταβολές τῆς ῥάτσας τους...). 

Ἐπί δεκαετίες προσπαθοῦν καί ἐπιβάλλουν τίς ἀπόψεις τους πού (ὅλως τυχαίως ; ) ἔχουν μίαν καί μόνην ἐπιδίωξιν : τήν ἀπόλυτον καταστροφήν τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ! Καί βεβαίως βρῆκαν πρόσφορο ἔδαφος,ὅπως προανέφερα,τήν ἔλλειψιν παιδείας τῶν συγχρόνων ἑλλήνων. Ἔτσι γίνεται πολύ εὔκολο τό ἔργον τους ὅταν πλασσάρουν τίς «ἐπικίνδυνες» λέξεις : φασίστας, ναζιστής,ῥατσιστής,ὁμοφοβικός (ἀλήθεια ποτέ δέν κατάλαβα τί ἀκριβῶς ἐννοῦν μέ τήν λέξιν αὐτήν ! Φαντάζομαι οὔτε καί οἱ ἴδιοι καταλαβαίνουν,ἀλλά ἔτσι πάντα τούς βολεύει καλύτερα...)

Λέξεις πού τίς ἔχουν καταστήσῃ συνώνυμες αὐτοῦ πού ἀγαπᾶ τήν Πατρίδα του, τήν οἰκογένειάν,πού εἶναι πιστός στήν Πίστιν του,πού ἔχει ἀρχές,ἀξίες,διαπνέεται ἀπό ὑψηλά ἰδανικά,μέ ἄλλα λόγια. Καί ἀπό τήν ἄλλην ἔχουμε τίς δικές τους «ἀποδεκτές» ἐκφράσεις πού συνδέονται μέ τόν πολυ-πολιτισμό (δῆλα δή τόν ἀφανισμό τῆς φυλῆς,τοῦ Ἔθνους,τῆς ῥάτσας ), τήν κατάῤῥευσιν τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν,τῆς ἀσυδωσίας,τῆς ἀκράτου σεξουαλικῆς ἐκφράσεως,τήν καταστροφή τῆς οἰκογενείας. Πράγματα πού μίαν καί μόνην κατάληξιν μποροῦν νά ἔχουν :τόν ἀφανισμό τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας ὅπως ἐδῶ καί χιλιετίες ὑφίστατο ! 

Ὅταν λοιπόν βρίσκομαι,πρό τοῦ δηλλήματος, ἄνθρωπος καί ἀξίες καί ἀπό τήν ἄλλην,τό χάος καί ἡ καταστροφή,εἶναι τό πλέον λογικόν νά ἐπιλέξω τόν ἄνθρωπον τῶν ἀξιῶν. Τόν ἄνθρωπον πού μέσῳ τῶν χιλιετηρίδων δημιούργησε αὐτό πού σήμερα λέγεται Πολιτισμός. Καί ἀφοῦ τίς ἰδέες αὐτές καί τίς ἀξίες πού προσδιορίζουν τόν Πολιτισμό μας,τίς γέννησε αὐτός ὁ τόπος,μέσῳ τῶν σοφῶν νοῶν του,ὁ Ἑλληνισμός εἶναι συνώνυμον τοῦ Πολιτισμοῦ ! Πῶς μπορῶ νά μήν ἐπιλέξω τόν Ἑλληνισμόν ; ! 

Γι'αὐτό,ἐσεῖς οἱ λακέδες τῆς ΝΤΠ,ὅσον καί νά προσπαθεῖτε νά καταστρέψετε τόν Ἑλληνισμό μας,δέν θά ἐπιτύχετε ἀπολύτως τἰποτα. Διότι πόσον θά κρατᾶ κλειστά τά μάτια ὁ κάτοικος τῆς ἑλλαδικῆς; Πόσον δέν θά καταλαβαίνῃ, ὅταν ὁ ἔνας ὑπουργός του ὁμολογεῖ τήν ...συμπάθειάν του πρός τήν τρομοκρατία,ὁ ἄλλος τήν ἀγάπη καί λατρεία του πρός,ἱστορικῶς ἀποδεδειγμένως,φονιάδες ἑκατοντάδων χιλιάδων συν-ἑλλήνων,ὁ ἕτερος ἀγκαλιάζει τόν κάθε ῥάτσας παράνομον εἰσβολέα στήν χώραν μου καί ἀποστρέφεται ἕως μίσους τούς συνέλληνές μου; Τούς ὑπουργούς Α-παιδείας πού ἔχουν βαλθῆ νά καταστρέψουν συθέμελα ὅτι ἔχει ἀπομείνῃ ἀπό τήν ἔρημη ἐκπαίδευσιν;

Ὅταν ὁ ἴδιος ὁ πρωθυπουργός (μετά τῆς συμπαραστάσεως τῆς προδοτικῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως) παραδίδει μία χώραν ἔρμαιο στίς ὁρέξεις τῶν γειτονικῶν κρατῶν καί τίς ἱμπεριαλιστικές τους ὁρέξεις,ἀλλά καί ἐπισἠμως στούς παγκοσμίους τοκογλύφους;  


Προτιμῶ νά μέ λέτε ῥατσίστρια,φασίστρια,ἀκόμη καί ναζίστρια ( ἄν σᾶς εὐχαριστεῖ) καί ὅτι ἄλλο θέλετε περισσότερο νά προσθέσετε,γιατί προφανῶς μπροστά σ'αὐτά πού πρεσβεύετε οἱ χαρακτηρισμοί αὐτοί ἀποτελοῦν τιμή ! 

Καί ὅσον ἀφορᾶ,κάποιους παλιούς ἐκφραστές τοῦ ἐθνικιστικοῦ χώρου,πού ἐσχάτως τό ἔχουν ἰδῇ σωτῆρες,ἔχω νά ἐπισημάνω τό ἐξῆς : 45 χρόνια,πού εἴσαστε ὅλοι ἐσεῖς; Δέν βλέπατε,τί ἀκριβῶς συντελεῖτο στήν χὠραν μας; Δέν βλέπατε τήν προδοσίαν;Δέν μπορούσατε νά διαβλέψετε τόν κίνδυνον ἀφανισμοῦ μας πού σχεδιαζόταν κομμάτι-κομμάτι; Ὄχι,βεβαίως ! Ἤ,μᾶλλον κάπου τά εἴχατε βρῇ καί μέ τίς ὅποιες ἐξουσίες πέρασαν,κάποιοι ἀπό ἐσᾶς...Ἄλλοι πάλι,εἶχαν μείνει κολλημένοι στήν θεωρία καί τά μεγάλα,πλᾶνα λόγια,πού τό μόνον πού ἐπιτύγχαναν ἦταν νά ἀποκοιμίζουν ἤ νά περιμένουν κάποιους ...ἐξωπραγματικούς (γιά νά μήν πῶ ...ἐξωγήϊνους) σωτῆρες ! Τώρα πού ...μυρίζετε τήν ἐξουσία καί δέν θά σᾶς κακοπέσῃ,ὅλοι θέλετε νά σώσετε αὐτόν τόν τόπον !

 Ὅμως κάποιοι ἄλλοι,μπῆκαν μέσα στήν μάχη πρίν ἀπό ἐσᾶς. Κάποιοι ποῦ ἀπεδείχθη πώς ἦσαν ἀλύγιστοι,ἀπροσκύνητοι ! Κάποιοι πού κυριολεκτικῶς πετσοκόπηκαν ἀπό τά πυρά τοῦ λυσσασμένου ἐχθροῦ (καί ἀκόμη τό ἴδιο λυσσαλέα βάλλονται),καί ἄντεξαν καί ἀκόμη ἀντέχουν καί ἀκόμη μάχονται,μέ ὅποιον κόστος ! Ἔ, λοιπόν δέν μέ νοιάζῃ,ὅπως καί ἄν λέγονται αὐτοί,ἐγώ θά τούς ὑποστηρίξω καί θά ἀγωνιστῶ μαζύ τους,διότι εἶναι αὐτοί (καί μέσῳ τῶν λαθῶν τους) πού ἔδειξαν τόν δρόμο τοῦ ἀγῶνος καί κυρίως εἶναι αὐτοί πού ἔδωσαν μίαν ἐλπίδα πώς ἀκόμη τίποτε δέν ἔχει χαθῇ ! 

Χτυπᾶτε λοιπόν,ὅσο θέλετε εἶτε εἶστε ἀντίπαλοι εἶτε εἶστε ...ὁμοϊδεάτες (ὅπως διατείνεσθε) τήν Χρυσῆ Αὑγή,τό μόνον πού θά ἐπιτυγχάνετε εἶναι νά συσπειρώνετε ὅλο καί περισσότερον τίς τάξεις της καί νά μᾶς κάνετε ἀκόμη πιό δυνατούς ! Ἄλλως τε,ἡ νίκη ἔρχεται μέσα ἀπό τήν φλόγα τῆς μάχης τοῦ πολέμου ...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

Τί ἄλλο θέλεις,λοβοτομημένε πού τούς ψήφισες,στά μοῦτρα στό πέταξαν !


Τώρα,δέν κρύβονται διόλου,τό λένε εὐθέως !

τί κρατᾶ ; Τό τετράδιον τοῦ καλοὺ (καλοῦ,τρόπος τοῦ λέγειν..) κομμουνιστή ;


Γιά τούς συριζομούρηδες,πού ΕΣΕΙΣ ἐπιλέξατε νά μᾶς ἐξουσιάζουν,ὁ λόγος οἱ ὁποῖοι μέσῳ τοῦ ὑπουργοῦ (!) ὑγείας (!!),κάποιου πρώην κνίτη (τί ἄλλο θά μποροῦσαν νά εἶναι;),Ξανθοῦ (;;;),ἐμμέσως ΠΛΗΝ ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ δηλώνει πώς ὑποστηρίζει καί ΒΟΗΘΑ καί ΘΑ ΒΟΗΘΑ τούς τρομοκράτες !

Ναί εἶχε καἰ αὐτός,ὑπογράψῃ γιά τήν ἀποφυλάκισιν Ξηροῦ ! ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΕΙ,ἔτσι ἁπλῶς χωρίς κανέναν ἐνδοιασμόν! Καί γιατί νά ἔχῃ; ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ! !  !

Ὅσον γιά τήν σχέσιν τοῦ (τ)συριζα μέ τήν τρομοκρατία,ἔχουμε γράψει,ξαναγράψει καί ματα-ξαναγράψει ...

Ἡ Ἰάνειος ἐξουσία !

Μιά σύγχρονη σφηκοφωληά ἤ κατσαριδοφωληά ;  

Αἴγινα ἡ ...σφηκοφωληά 

Τί,δῆλα δή,ἐπεί δή βγῆκε ἕνας Ξανθός καί τό παραδέχθηκε γίνεται τώρα θέμα; 
Βρέ, ἄντε ἀνοῖξτε ἐπιτέλους τά μάτια σας,ΞΥΠΝΗΣΤΕ ! 
Ἀντιληφθεῖτε τί κάνατε καί πού μᾶς χώσατε !
Σέ τί ΚΑΤΑΝΤΙΑ μᾶς ἔχετε ῥίξῃ,ἐσεῖς καί ὁ κατεστραμμένος σας ἐγκέφαλος ! ΛΟΒΟΤΟΜΗΜΕΝΟΙ ! ! ! 

Νά ἔχουμε τό κάθε λογῆς κάθαρμα,νά μᾶς κοκορεύεται πώς εἶναι σκεπτόμενος καί πολύ- διαβασμένος καί τόν ἄλλον νά μᾶς λέει ἐν ψυχρῶ  πώς ἀγαπᾶ τούς τρομοκράτες καί τούς ὑποστηρίζει! 

Πόσο,μά πόσο ἀκόμη πιό κάτω μπορεῖ νά πάῃ αὐτή ἡ χώρα; Ἁτελείωτος, αὐτός ὁ δρόμος, πρός τόν καταραμένο πάτον τοῦ βαρελιοῦ,εἶναι; Ἀτελείωτος;

Υ.Γ. Ἐάν θέλετε,νά ἀκούσετε τήν ὁμολογίαν του ἐδῶ

Ἑλλάς Αἰώνιον 

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Ὁ Ποροσένκο εὐχαρίστησε ΠΟΛΥ,τόν Axel Chipra, γιά τήν καταδίκη τῆς Ῥωσσικῆς ἐπιθετικότητος καί τήν ΜΗ ἀναγνώρισιν τῆς προσαρτήσεως τῆς Κριμαίας σ' αὐτήν ! Ὁ λακές τοῦ Σόρος, ἔκανε τό ...καθῆκον του !


Καί ἐάν χρειασθῆ θά βοηθήσῃ ΚΑΙ στρατιωτικῶς τήν Οὐκρανία, κατά τῆς Ῥωσσίας! 


Ὦ,ναί αὐτά ἔγραψε ἡ ἱστοσελίς «Greeks for Ukraine»,γιά τίς ἐντυπώσεις ἀπό τήν ἐπίσκεψιν Axel στήν Οὐκρανία. Δῆλα δή, ἡ Ἑλλάς,διά τοῦ Πρωθυπουργοῦ της,στέκεται ἀρωγός,δίδοντας ἀμέριστον βοήθειαν,πρός μίαν χώρα πού ἔχει ἀνοιχτούς,μά πολύ ἀνοιχτούς λογαριασμούς μέ τήν μεγάλη δύναμιν πού λέγεται Ῥωσσία. Καί μάλιστα χωρίς νά λογαριάζῃ ἀπολύτως καμμίαν ἐπίπτωσιν ἀπό μία τέτοια στάσιν. 

Καί ποιά εἶναι ἡ πιθανωτέρα ἐπίπτωσις; Μά ἡ διάρρηξις κάθε σχέσεως μέ τήν χώραν πού θά μποροῦσε νά ἀποτελέσῃ ἕναν σοβαρότατο παράγοντα βοηθείας πρός τήν Ἑλλάδα. Τήν Ῥωσσία τοῦ Βλαντιμίρ Ποῦτιν,πού οὕτως ἤ ἄλλως καί ἐκ τῶν πραγμάτων ( ἀφοῦ οἱ δεσμοί μας εἶναι δυνατοί καί ἱστορικῶς καί ἀπό πλευρᾶς θρησκείας ) ποτέ δέν ἀρνήθηκε νά παράσχῃ τήν ὅποιαν βοήθειαν τοῦ ζητούσαμε. Τό ἔχει εἰπῇ καί ὁ ἴδιος,εὐθέως...

Μπράβο.μπράβο εἶπες σωστά τό μάθημά σου...

Ἀλλά,ὁ ἀβάπτιστος,πού δέν κολλᾶ σέ τέτοιες ...λεπτομέρειες,εἶπε πώς:

«σέβεται τήν κυριαρχία καί τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς Οὐκρανίας» καί πώς «σταθερός γνώμονας τῆς χώρας μας ἦταν, εἶναι καί παραμένει ἡ τήρηση τοῦ διεθνοῦς δικαίου» ! 

Ποίου διεθνοῦς δικαίου,Axel ; Ἐκείνου πού προφανῶς μόνον ἐσύ σέβεσαι (ἤ σέ βάζουν καί λές τέτοιες ἀνοησίες οἱ ἐντολοδότες σου ;) καί κανείς ἄλλος; Ἡ Τουρκία πού σέ ἔχει ξεσκίσῃ μέ τίς καθημερινές παραβιάσεις ἐναερίου καί θαλασσίου χώρου,τίς ἀμφισβητήσεις ἑκατοντάδων νησιῶν καί βραχονησίδων ; Ἡ Ἀλβανία πού δέν ἔχει ἀφήσῃ ὄρθια,σχεδόν καμμία, ἑκκλησία στήν Βόρειον Ἤπειρον καί καταπατᾶ παράφορα τά δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων τῆς περιοχῆς ; Τά Σκόπια πού σέ ἐμπαίζουν καί τούς κρατᾶς σιγόντο σέ κάθε εἴδους ἀνοησίαν πού ἐπικαλοῦνται; Αὐτό τό διεθνές δίκαιον σέβεσαι καί θέλεις νά τηρήσῃς ; Τήν ὠφέλειαν ὅλων τῶν ἄλλων καί τήν βλάβιν τῆς χώρας, δῆλα δή; 

Εἴπαμε εἶσαι ἀριστερός κατσαπλιάς,ἀγράμματος,ἀνιστόρητος,ἀγεωγράφητος,ἀλλά καί σέ τέτοιoν βαθμό προδότης ;! 

Καί,βρέ ἀνόητε ποῦ πᾶς ξυπόλυτος στά ἀγκάθια; Ἀπό ποῦ θά κρατηθῆς γιά νά ὑποστηρίξῃς αὐτά πού ὑπόσχεσαι; Ἀπό τόν ξεβράκωτο κ@λον σου ; 

Τίς διεθνεῖς συγκυρίες,μετά τήν ἐκλογήν Τράμπ στίς ΗΠΑ,δέν τίς ἔχεις λάβῃ καθόλου ὑπ'ὅψιν; Ἤ,τἄχα νομίζεις πώς τό κῦμα τοῦ ἐθνικισμοῦ πού σαρώνει τήν Εὐρώπη καί ἐσχάτως σάρωσε καί τήν Ἀμερικήν,θά ἀφήσῃ περιθώρια στήν ΝΤΠ καί τά ἀφεντικά σου,νά συνεχίσουν τό βρώμικο καί ἐθνοκτόνο σχέδιόν τους,γιά τά κράτη τῆς Εὐρώπης ; 

Τί κακομοίρης καί ἀξιολύπητος εἶσαι,φουκαριάρα μαριονέτα ... Τό κακόν ὅμως εἶναι πώς στήν εἰκόνα σου αὐτήν,ἀντανακλᾶται καί ἡ ἴδια ἡ χώρα ! Τί κατάντια ... ! ! ! 


Υ.Γ. Γιά τίς βαρύγδουπες δηλώσεις,πρίν γίνῃ πρωθυπουργός,περί ναζιστικῆς κυβερνήσεως τῆς Οὐκρανίας,τήν ὁποίαν δέν θά ἀναγνωρίσῃ,τί νά εἰπῆ κανείς ; Τί λέω,τώρα; Ἐδῶ κορόϊδεψε καί κοροϊδεύει μία ὁλόκληρον χώραν στήν δήλωσιν περί ναζιστικῆς Οὐκρανίας καί μάλιστα πρό 3ετίας,θά κολλήσῃ; Ἄλλως τε,τότε,ἐκεῖνες ἦταν οἱ ἐντολές,γιά νά γίνῃ ...πρωθυπουργός...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Ἡ ἑλληνική ἰθαγένεια,ἡ Βο(υ)λή τῶν λακέδων τῆς ΝΤΠ καί ἡ μοναχική Χρυσῆ Αὐγή 
Ἕνας κοῦκος φέρνει τήν Ἄνοιξιν; Δέν ξέρω,ἐάν ἐπρόκειτῳ γιά ἄλλον λαό μπορεῖ καί νά τό πίστευα. Ὅταν ὅμως ἡ ἀναφορά ἀφορᾶ τόν κάτοικο τῆς ἑλλαδικὴς,μέ τόν ὁλικῶς κατεστραμμένον ἐγκέφαλον,τότε τό πρᾶγμα εἶναι παντελῶς ἀναμφίβολον ἕως καί ἀδυνάτως πραγματοποιήσιμον !Ἔτσι μέ τήν τερατουργική τροποποίησιν περί ἰθαγενείας πού ἔφεραν πρός ψήφισιν τά κατάλοιπα τοῦ Κλάρα (λέγε με Ἄρη καί ὄχι Θανάσηηηη) καί τοῦ ἀρχιπροδόταρου Μπελογιάννη (ποῦ θά τόν τιμήσουν καί στήν βο(υ)λήν :  Η βουλή θα τιμήσει τον σοβιετικό κατάσκοπο Μπελογιάννη! Ευκαιρία για τη ΝΔ να τιμήσει ξανά τους «αγώνες της αριστεράς»…)   
ἐψήφισαν ὑπέρ τῆς ἰθαγενείας τῶν « προσφυγόπουλων » ὅλοι πλήν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Καί μήν μοῦ πεῖτε πώς τό «παρών» τῆς ΝουΔουλάρας καί τῶν φραπεδιάρηδων μπορεῖ νά σημαίνῃ κάτι διάφορον διότι γιά τά μάτια ἔγινε καί πρός ἄγραν ψήφων,ἁπλῶς νά ἔχουμε νά λένε καί κανένα πατριωτικό μήπως ψαρέψουμε καί κανέναν ἀφελήν ! Στήν οὐσία δέσμευσις ἦταν ἀπό τήν παράταξιν τοῦ Κούλη τοῦ γουρλωμάτη πώς δέν θά ἀγγίξουν οὐδέ στό ἐλάχιστον τόν ἐν λόγῳ νόμον πλέον ! Σέ διαφορετική περίπτωσιν θά ἐψήφιζαν ἕνα ΟΧΙ μεγαλοπρεπέστατο καί θά βούλωναν καί στόματα ! Μά θά μοῦ πεῖτε ποιός; Ὁ Κούλης; Ἔλαν ντέ ! ! ! 


ΥΠΕΡ : τΣυριζα,πατριδοκάπηλοι καμμένοι,οἱ ἀρχι κλεφταράδες τοῦ μΠΑΣΟΚ μέ τό Ποταμίσιο παρακλάδι του καί ποιός ἄλλος; τό αἰωνίως ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ καί ἐγκληματικό κουκουε.

Καί ἀφοῦ εἶχε καλυφθῆ ὁ μαγικός ἀριθμός τῆς ἀπαραίτητης πλειοψηφίας ἐκανε καί τό κομμάτι της ἡ ΝουΔουλάρα μέ τό  «παρών» ! Γιά τούς φραπεδιάρηδες τοῦ τηλεφωνικοῦ θαλάμου τοῦ Λεβεντομ@λάκα ἀς μήν κάνουμε λόγον καθ'ὅτι ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ ! 

Καί ἔρχεται καί ἡ μοναχική ψῆφος τῶν βουλευτῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς πού τελικῶς ἦσαν τά ΜΟΝΑ ΟΧΙ πού ἀκούστηκαν στήν αἴθουσαν ! 

Καί ἐῥωτῶ ἐκ νέου : Ἕνας κοῦκος φέρνει τήν Ἄνοιξιν ; Μέ τά ἰσλαμόπουλα ἐντός ὀλίγου καιροῦ νά ἔχουν ΚΑΙ δικαίωμα ψήφου ΑΜΦΙΒΑΛΩ τά μάλα ! ! !

Ἑλλάς Αἰώνιον 

Τά Starbuck’s στήν Μαδρίτη μετονομάστηκαν σέ “Starburka Refugees” !


Σέ ὅλα τά καταστήματα Starbuck’s στήν Μαδρίτη ἀντικαταστάθηκαν τά σήματά τους ἀπό μέ τό  “Starburka Refugees”, μετά ἀπό μία ὁλονύκτια ἀκτιβιστική δρᾶσιν τῆς ἐθνικιστικῆς Hogar Social Madrid,διαμαρτυρώμενοι γιά τήν πρόσληψιν 10,000 λαθρομεταναστῶν, παγκοσμίως, ἀπό τά ἐν λόγῳ καταστήματα, εἰς ἀπάντησιν τῆς πολιτικῆς Τράμπ γιά τήν λαθρομετανάστευσιν !

 
Ἡ δρᾶσις διαμαρτυρίας τήν ὁποίαν πραγματοποίησε ἡ ἰσπανική ἐθνικιστική ὀργάνωσις Hogar Social Madrid (HSM), ἦταν ἡ ἐκτύπωσις σέ ὑπερμεγέθη αὐτοκόλλητα τοῦ σήματος τῶν γνωστῶν καταστημάτων τά ὁποῖα τοποθέτησαν ἐπάνω στά ὑπάρχοντα τῆς ἐταιρείας σ'ὁλόκληρη τήν πόλιν κατά τήν διάρκεια τῆς νύκτας. Μέ δήλωσιν πού δημοσίευσαν στήν ἱστοσελίδα τους στόν γνωστό ἱστότοπον κοινωνικῆς δικτυώσεως, Facebook,σημειώνουν πώς ἡ κίνησις αὐτή εἶχε σκοπόν τήν διαμαρτυρίαν ἀπέναντι στήν ἀπόφασιν τῆς ἐν λόγῳ ἐταιρείας νά προσλάβῃ 10,000 ἀπό τούς λαθραίους εἰσβολεῖς στήν Ἰσπανία, ἐνῶ ἡ ἀνεργία στήν χώραν ξεπερνᾶ τό 20% ! Τά καταστήματα αὐτά,συνεχίζει ἡ δήλωσις, τά ὁποῖα ἔχουν μεγάλη οἰκονομική ἀπόδοσιν, ποτέ δέν ἀποδίδουν τά κέρδη στήν ἰσπανική κοινωνία ! 


«Ἡ παγκόσμια Ἐλίτ,ἔχει δημιουργήσῃ συγκρούσεις στόν πλανήτη πού παράγουν κύματα προσφύγων πού μεταφράζονται σέ φθηνό ἐργατικό δυναμικό. Ἔτσι καί στήν χώρα μας ἡ εἰσβολή αὐτή ἔχει ὑποβαθμίσῃ τό σύνολον τῆς ἰσπανικῆς κοινωνίας,μέ τήν μείωσιν τῆς ἀπασχολήσεως καί κατ'ἐπέκτασιν τόν πλοῦτον τῆς χώρας,ξεχνόντας πώς τά κέρδη αὐτά προήλθαν ἀπό τούς εὐρωπαίους ἐργαζομένους πού ἐπί δεκαετίες προσέφεραν θυσιάζοντας τόσα πολλά. Ἐκμεταλεύονται λοιπόν τό γεγονός πώς ἡ πλειοψηφία τῶν «προσφὐγων» στεροῦνται τῆς συνειδήσεως καί τοῦ ἀγῶνος γιά τά δικαιώματα τῶν ἐργαζομένων. 

» Ἡ πολιτική ὑπέρ τῆς εἰσβολῆς παρουσιάζεται ψευδῶς ὡς «ἀλληλεγγύη» καί τό ὑποκριτικό « refugees welcome» πού στήν οὐσία ὅλο αὐτό χρησιμοποιεῖται γιά νά δικαιολογηθῆ ...ἡθικῶς, ἡ ἐκμετάλευσις τῶν ἐργαζομένων ! 

» Οἱ παγκόσμιες οἰκονομικές ἐλίτ,εἶναι συνένοχοι σ' αὐτήν τήν ἐκμετάλευσιν καί τό HSM δέν θά δεχθῇ αὐτή τήν κατάστασιν καί θά καταδεικνύῃ τήν δυστυχία πού προκαλοῦν στούς ἁπλούς ἀνθρώπους»

Ἑλλάς Αἰώνιον / πηγή