" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 26 Μαρτίου 2023

Ὅποιος ἐξουσιάζει τήν Ἀνατολική Εὐρώπη ἐξουσιάζει τόν κόσμο !

Ὅποιος κυβερνᾶ τήν Ἀνατολική Εὐρώπη θά κυβερνήσει τήν Χάρτλαντ, ὅποιος κυβερνᾶ τήν Χάρτλαντ θά κυβερνήσει τό Νησί τοῦ Κόσμου καί ὅποιος κυβερνήσει τό Νησί τοῦ Κόσμου θά ἔχει τήν Παγκόσμια Κυριαρχία ! Αὐτή ἡ θέσις ἔγινε γνωστή, ὡς Θεωρία τῆς Χάρτλαντ

Στήν γνωστή θεωρία Μακάϊντερ ( ἱδρυτοῦ τῆς Γεωπολιτικῆς καί  Γεωστρατηγικῆς)  γινόταν λόγος γιά τήν σημαντικότητα τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης καί Εὐρασίας. Μάλιστα σέ συνάρτησιν μέ τίς παραθαλάσσιες περιοχές καί τά κράτη τῆς Μεσογείου δίδεται ἡ δυνατότης τῆς παγκοσμίου κυριαρχίας. Ἴσως μέσ᾿ἀπό αὐτό τό σκεπτικό πού καθιερώθηκε ὡς δόγμα,νά μποροῦμε νά διακρίνουμε τόν λόγο τοῦ « ἀνήκομεν εἰς τήν Δύσιν» καί τήν αἰτία τοῦ τόσο ...μακράν, πάντα ἀπό τήν ὁμόδοξον Ῥωσσία. Ἀλλά καί κυρίως ἀντιλαμβανόμεθα γιατί ἐπιδιώχθηκε καί ἐπιδιώκεται ἕως σήμερα ἡ συστηματική νοητική καί πνευματική ὑποβάθμισις τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ...

 Sir Halford John Mackinder
Ὅποιος κυβερνᾶ τήν Ἀνατολική Εὐρώπη θά κυβερνήσει τήν Χάρτλαντ, ὅποιος κυβερνᾶ τήν Χάρτλαντ θά κυβερνήσει τό Νησί τοῦ Κόσμου καί ὅποιος κυβερνήσει τό Νησί τοῦ Κόσμου θά ἔχει τήν Παγκόσμια Κυριαρχία ! 
Αὐτή ἡ διατριβή ἔγινε γνωστή, ὡς Θεωρία τῆς Χάρτλαντ, πού ὁρίστηκε ἀπό τόν Sir Halford John Mackinder, ἕναν διάσημο Ἄγγλο γεωγράφο, ἀκαδημαϊκό καί πολιτικό

Ἡ Χάρτλαντ εἶναι μιά τεράστια περιοχή τῆς κεντρικῆς Ἀσίας πού βρίσκεται μεταξύ τῶν Καρπαθίων στά δυτικά, τῆς ὀροσειρᾶς Hindukush στό νότο καί τῶν βουνῶν Ἀλτάϊ στά ἀνατολικά. Στά βόρεια περιβάλλεται ἀπό τή Βαλτική Θάλασσα. Ὁ Mackinder θεωρεῖται ἕνας ἀπό τούς ἱδρυτές τῆς γεωπολιτικῆς καί τῆς γεωστρατηγικῆς,ὁ ὁποῖος ἔγραψε μιά ἐργασία τό 1904 μέ τίτλο « The Geographical Pivot of History » , ὅπου παρουσίασε αὐτή τή θεωρία καί ἔγινε διάσημος γι' αὐτήν .

Ὁ Μάκιντερ χώρισε τόν κόσμο σέ τρεῖς μεγάλες γεωγραφικές περιοχές: Τό Παγκόσμιο Νησί, τίς Παράκτια Περιοχές καί τίς Περιφερειακέ Περιοχές. Τή μεγαλύτερη χερσαία μᾶζα στόν κόσμο, πού ἀποτελεῖται ἀπό τήν Εὐρώπη, τήν Ἀσία καί τήν Ἀφρική, ὀνόμασε τό Παγκόσμιο Νησί. Περίπου τό 87% τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ ζεῖ σέ αὐτή τήν περιοχή, ἡ ὁποία εἶναι ταυτόχρονα ἡ πλουσιότερη σέ πόρους περιοχή τοῦ κόσμου. Οἱ Παράκτιες Περιοχές εἶναι ἡ Ἰαπωνία καί οἱ Βρετανικές Νῆσοι, ἐνῶ τοἱ Περιφερειακές Περιοχές, σύμφωνα μέ τή θεωρία του, εἶναι ἡ Βόρεια καί Νότια Ἀμερική καί ἡ Αὐστραλία

Ὁ Mackinder θεωροῦσε τήν Ἀνατολική Εὐρώπη ὡς μιά ἐξαιρετικά σημαντική περιοχή , πού συνορεύει μέ τό Heartland, ἑπομένως , κατά τή γνώμη του, ἡ Ἀνατολική Εὐρώπη ἔχει τήν καλύτερη θέση γιά νά χρησιμοποιήσει τούς πόρους τῆς Heartland. Ἔνιωθε ὅτι οἱ χῶρες πού ἀνῆκαν στίς Παράκτιες καί Περιφερειακές Περιοχές  ἦταν σέ πιό ἀδύναμη θέση γιά νά πάρουν τόν ἔλεγχο τῆς Χάρτλαντ . Εἶναι δύσκολο νά διεξαχθεῖ μιά ἐπιτυχημένη εἰσβολή στήν Heartland, καθώς προστατεύεται ἀπό ὀροσειρές ἀπό τό νότο καί τή θάλασσα ἀπό το βορρᾶ. Ὀνόμασε ἐπίσης τή Χάρτλαντ «ζώνη ἄξονας». Σύμφωνα μέ αὐτόν, ἡ Ρωσσία εἶναι τό κεντρικό κράτος τοῦ κόσμου λόγῳ τῆς γεωγραφικῆς της θέσεως, ἀφοῦ ἐλέγχει τή « ζώνη ἄξονα » ἤ τήν Heartland.

Ἡ θεωρία τοῦ Mackinder εἶναι ἕνας συνδυασμός πολλῶν παραγόντων πού, λόγῳ τῆς δυναμικῆς τους, ἐπηρεάζουν τά γεωπολιτικά κινήματα, δηλαδή τή γεωγραφική θέση, τήν πολιτική δύναμη καί τή στρατηγική τοῦ πολέμου. Ἐάν προστεθοῦν οἱ δημογραφικές καί οἰκονομικές δυνάμεις, εἶναι σαφές γιατί ὁ ἔλεγχος τῆς Heartland εἶναι σημαντικός. Εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ὁ Mackinder ὑπέθεσε ὅτι ὁ ἔλεγχος στήν Ἀνατολική Εὐρώπη διασφαλίζει τόν ἔλεγχο τῆς Heartland, ὁ ἔλεγχος τῆς Heartland ἐξασφαλίζει τόν ἔλεγχο τοῦ Παγκόσμιου Νησιοῦ καί ὁ ἔλεγχος ἐπί τοῦ Παγκόσμιου Νησιοῦ δημιουργεῖ τίς προϋποθέσεις γιά Παγκόσμιο Κυριαρχία...( ἀπό ἐδῶ)

ἀπό ἐδῶ

Ἔτσι λοιπόν καταλαβαίνετε τί σημαίνει γιά τόν σιωνισμό (ὅ,τι κρύβεται πίσω ἀπό τήν λεγομένη Δύσιν ) ἡ κυριαρχία στήν Ἀνατολική Εὐρώπη/Εὐρασία. Τήν σημαντικότητα τῶν κρατῶν πού βρίσκονται σέ παραλιακές περιοχές καί τήν Μεσόγειο. Γιατί ἡ Ἑλλάδα ἔπρεπε μετά τήν ἀπελευθέρωσίν της ἀπό τούς Ὀθωμανούς νά βρεθῇ ὑπό ἀπόλυτον Ἀγγλική κυριαρχία ( Δύσις). 

Γιατί ἐπεβλήθησαν τά κομμουνιστικά καθεστῶτα στήν Ἀνατολική Εὐρώπη ( δύο οἱ κύριοι σκοποί : ἡ ἀποκοπή τῶν Σλαύων ἀπό τήν Ὀρθόδοξον θρησκεία, ἡ ἐπιβολή τῆς ἀθεΐας πού θά ἔφερνε τήν πτώσιν τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν καί τήν ἀποσάθρωσιν τῶν κοινωνιῶν. Καί ἐν συνεχείᾳ μετά τήν πτώσιν τοῦ Κομμουνισμοῦ κι᾿ἐφ ὅσον θά ἔχουν καταληστέψει τά κράτη ἀπογυμνώνοντάς τα ἀπό οἰκονομική ἰσχύ,μέ τό δέλεαρ τοῦ "δυτικοῦ πολιτισμοῦ" κι᾿ὅ,τι ἀπό αὐτόν "στερήθηκαν" νά τά προσαρτήσουν στίς δικές τους ὀργανώσεις ( ΝΑΤΟ, Ε.Ε. ) ὥστε νά κυριαρχήσουν ἀπολύτως.)


Ὁ παράγων πού τούς ἔφερε ἀνατροπή τῶν σχεδίων τους,ἦταν ἡ Θρησκεία. Ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανική Θρησκεία. Δέν φαντάζονταν πώς οἱ Σλαύοι ἐν τέλει,θά παρέμεναν πιστοί,θά μετέδιδαν τήν πίστιν στά παιδιά τους πού θά γίνονταν ἀκόμη πιό πιστοί Χριστιανοί ! Αὐτό τό ἔχουν μπροστά τους καί εἶναι ὁ λόγος πού ἐπιδιώκουν τήν ἀπομάκρυνσιν τῶν Χριστιανικῶν κρατῶν,ἀπό τήν Ῥωσσία. 


Ἀντιλαμβάνεσθε λοιπόν γιατί ἔγινε τέτοιος "ἀγῶνας" ὥστε μέσῳ Ἀλεξανδρουπόλεως ἡ Ἑλλάδα νά δεθῇ χειροπόδαρα στό ἄρμα τῆς δύσεως ( ΗΠΑ καί ΝΑΤΟ) μπροστά στήν ἐπικείμενη κρίσιν τῆς Οὐκρανίας. Κι᾿ ἐπίσης τόν ῥόλο πού παίζει ἡ Τουρκία σ᾿αὐτή τήν σχέσιν Ἑλλάδος-Δύσεως ( ὁ "μπαμποῦλας" πού ὡθεῖ τούς πολιτικάντηδες τῆς Ἑλλάδος,νά ὑπογράφουν τίς διμερεῖς ἀμυντικές συμφωνίες καί σύμφωνα ἐθνικῆς ἀσφαλείας ...). Γιατί ἐν τέλει ἡ Ἑλλάς ἔχει καταντήσει τό πιό νεοταξίτικο κράτος παγκοσμίως

Ὅλα τά παραπάνω θά μποροῦσαν νά εἶναι ὁ λόγος ( καί προφανῶς ἦταν) τῆς δολοφονίας τοῦ πρώτου Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος. Ὁ λόγος τῆς πνευματικῆς καί νοητικῆς ὑποβαθμίσεως τοῦ λαοῦ μας, καί ἡ σημερινή μας κατάντια. 


Ἄν ἡ Ἑλλάς τοῦ 1829, μέ τόν Καποδίστρια ἠγήτορα καί τήν ἀνάπτυξιν τῶν Ἑλληνορωσσικῶν σχέσεων ὑπό τήν καθοδήγησιν τοῦ μεγάλου Στρατηγοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη ἐπετύγχανε τήν ἀπομάκρυνσιν τῶν Ἀγγλογάλλων ( δύσεως) μπορεῖτε νά φαντασθεῖτε τό κέρδος ὄχι ἁπλῶς γιά τήν Ἑλλάδα ὡς κρατική ὑπόστασιν ἀλλά γιά ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα πού θά εἶχε φωτεινό ὀδηγό τόν Ἑλληνισμό ὡς κληρονόμο τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Πνεύματος καί τήν Ῥωσσία ( ἀλλά κι᾿ὅλους τούς Σλαύους) παραστάτες τῆς Χριστιανικῆς Παραδόσεως. 

Σήμερα ἡ Ῥωσσία πού δέν ἔχει ξεφύγει καθόλου ἀπό ὅσα πρεσβεύονται μέσῳ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως,φαίνεται τόσο μόνη σ᾿αὐτό τόν ἀγῶνα κατά τῆς διεφθαρμένης δύσεως πού τά ἔχει δωσει ὅλα γιά τήν κυριαρχία τῆς Εὐρασίας. Τῆς ἐν τέλει ΠΑγκόσμιας Κυριαρχίας... Θέλω νά πιστεύω κι᾿ἐλπίζω στόν ἠγέτη της, πώς θά τά καταφέρῃ γιά τό καλό τῆς Ἀνθρωπότητος. Ὅσο γιά ἐμᾶς ; Πάλι οἱ χαμένοι θά εἴμαστε ὅπως ὅταν διαλέγαμε τούς Μαυροκορδάτους καί Κολλέτηδες ἀν τί τοῦ ἠθικοῦ,ἐντίμου,ἀνιδιοτελοῦς,φιλοπάτριδος καί πολιτικῆς διανοίας Ἰωάννου Καποδίστρια ... Ἡ Πελασγική

4 σχόλια:

 1. Με βασει αυτην και τις αλλες ΑΓΓΛΟΣΑΞΩΝΙΚΕΣ θεωριες δημιουργειταιντο εξης παραδοξο: Η Σοβιετια ηλεγχε ολη την Αν. Ευρωπη κι ομως δεν ηλεγχε τον κοσμο, αντιθετα σημερα με τον Αξονα Ρωσιας-Κινας και απο κοντα Αφρικη, Ινδια, Μ.Ανατολη και Λ. Αμερικη οι Ουσαιοι (και κατ'επεκταση ο αγγλοσαξωνικος τροπος σκεψης) εμεινε με το πλι του και την Αν. Ευρωπη στο χερι.

  ΛΟΚΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διότι ἡ Σοβιετία μέσῳ τοῦ στημένου Κομμουνιστικοῦ Καθεστῶτος ὅπως ἀναφέρω καί στό θέμα ἀνωτέρῳ εἶχε ἄλλους σκοπούς. Μήν ξεχνοῦμε ποιοί εἶχαν τήν κυριαρχία στό καθεστώς καί βγῆκαν πολλαπλῶς κερδισμένοι ἀπό ὅλο αὐτό.
   Εἶναι ἕνας λόγος,οἱ BRICS, πού ἔχουν "σκυλιάσει" τούς Ἀγγλοσάξωνες. Δέν ὑπάρχει ΗΠΑ,ὑπάρχει ἡ "φιδοφωλιά τῆς Ἀγγλίας" πού σήμερα ἔχει ἀλλάξει μορφή ( ἀπό τήν δρᾶσιν της ὡς Αὑτοκρατορία) ἀλλά ἡ ἐξουσία εἶναι ἴδια. Διατάσσει ἡ "φιδοφωλιά" καί ἐκτελεῖ ὁ βλάξ ΗΠΑ.

   Αὐτός ὁ πόλεμος εἶναι πολύ σκληρός...!

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 2. Η θεωρια του Mackinder, την οποια υιοθετησε το Λονδινο ωστε να φθαση στην κυριαρχια της Γαιας, εγινε η αιτια μιας ανευ προηγουμενου αιματοχυσιας, με δυο παγκοσμιους πολεμους στον 20ο αιωνα. Αποτελεσμα. Χασανε. Μπορει η αφθονη προπαγανδα να επιμενη στη θεση οτι απλως εγινε μια μετατοπιση απο Λονδινο σε Ουασινκτον και ειχαμε Pax Americana, εις την ουσια ειχαμε Αμερικανικους πολεμους.

  Τωρα βρισκομαστε, ελεω Πουτιν, εις την δημιουργια μιας αμυντικης διαταξεως κατα της βιας της Δυσως. Το οχυρον αυτο ακουει εις το ονομα BRICS, Brasil, Russia, India, China, South Afrika.

  Oλοι αυτοι εργαζονται δια την ομογενοποιηση και εμπεδωση των σχεσεων τους. Φαντασθειται αν εις το μελλον ο καβος Αργεντινη/Βραζιλια (και η Αργεντινη συζητει για εισοδο στους BRICS) συνδεθη με συρματοσχοινο ισχυος με την Νοτιο Αφρικη η προσβαση στον Ινδικο ωκαιανο εκ δυσμων γινεται μια πολυ δυσκολη υποθεση.

  Υπαρχουν κι' αλλα, ας τ' αφησουμε ομως χαριν οικονομιας χρονου δι' αλλην φορα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οἱ παγκόσμιοι πόλεμοι ἔγιναν γιά ἄλλους λόγους,μέ ἀπώτερο κέρδος γιά τίς ἑβραϊκές τσέπες ἀπό οἰκονομικῆς πλευρᾶς κι᾿ἀπό τήν ἄλλη τό ὄφελος ἦταν στήν καθιέρωσιν στίς συνειδήσεις τῆς Ἀνθρωπότητος,τῶν ἑβραίων ὡς οἱ ἀδικημένοι καί κυνηγημένοι μέ ἀποτέλεσμα καί τήν ἵδρυσιν τοῦ Ἰσραήλ ἀλλά καί τήν ἑδραίωσίν ὅπου βρίσκονταν ὡς διασπορά.

   Τό θέμα μέ τήν θεωρία τοῦ Μακάϊντερ καί τήν "καρδιά τῆς γῆς" πού διόλου τυχαίως βρισκόταν στό μεμγαλύτερο μέρος της, κάπου χίλια χρόνια πρίν ( τήν θεωρία) ἡ Χαζαρία ἐπικεντρώνεται στήν τεραστία σημασία τῶν διά τῆς ξηρᾶς ἐμπορικῶν δρόμων ἀλλά καί τῶν πόρων πού βρίσκονται σ᾿ἀφθονία ἐκεῖ. Εἶναι τόσο σημαντική,ἡ περιοχή αὐτή,ὅσο ἦταν ἡ Χαζαρία πρίν οἱ Ῥώς τούς κάνουν ἰσοπέδωμα...

   Γιά νά καταλάβουμε ἀπολύτως πώς ἡ ὐπόθεσις αὐτοῦ τοῦ πολέμου πού ἔχουν στήσει στήν Οὐκρανία εἶναι σημαντικότατη γιά τούς χαζαροἑβραίους,μία ὑπόθεσις ζωῆς καί θανάτου. Μήν παραβλέπετε τό πόσο βαθιά εἶναι μέσα σ᾿ὅλο αὐτό τό Chabad. Εἶναι λές καί δέν ἔχει περάσει οὔτε μία ἡμέρα ἀπό τήν ἦττα τους ἀπό τούς Ῥώς τοῦ Κιέβου. Εἶναι ἐκεῖ καί θέλουν τήν ρεβάνς μέ τόν ὁλοκληρωτικό ἀφανισμό πλέον τῶν Ῥώσσων κι᾿ὅ,τι πρεσβεύουν στίς συνειδήσεις τοῦ σλαυϊκοῦ κόσμου καί γενικῶς ὁμοδόξων χωρῶν.

   Γιά τά σχετικά μέ τούς BRICS,ἀλλά καί τήν Εὐρασιατική Ἕνωσιν ἔχεις δίκαιο καί νά συμπληρώσω πώς ὅλα ὅσα ἔγιναν μέ τίς βραζιλιάνικες ἐκλογές δέν ἦσαν τυχαῖα. Τό ἴδιο καί ὅ,τι ἐπιχειρεῖται μέ τήν Νότιο Ἀφρική καί τό ἔνταλμα τοῦ ΔΠΔ.

   Ὁψόμεθα...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Ahoy !

   Διαγραφή