" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 12 Μαρτίου 2023

Οἱ κυρώσεις στήν Ῥωσσία φέρνουν τόν θάνατο τοῦ δολλαρίου !


πρώην ὑπουργός Ἄμυνας Ρόμπερτς Γκέϊτς ἔχει πεῖ σέ περισσότερες ἀπό μία περιπτώσεις ὅτι ἄν καί τοῦ ἄρεσε προσωπικά ὁ Τζό Μπάϊντεν, αὐτός ἔκανε λάθος σέ κάθε σημαντικό ζήτημα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς σέ ὅλη τήν 50χρονη πολιτική του καριέρα.

Καί αὐτός καί οἱ χειραγωγοί του χειρίζονται τόν πόλεμο μεταξύ Ρωσίας καί Οὐκρανίας ἀκριβῶς μέ λάθος τρόπο ἐπίσης.

Συγκεκριμένα, οἱ πολιτικές τῆς οἰκονομικῆς ἀπομόνωσης τῆς Ρωσίας δημιουργοῦν ἕναν διχασμένο κόσμο στόν ὁποῖο οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες δέν θά κυριαρχοῦν πλέον. Αὐτή ἡ κατάστασις ὁδηγεῖ ἀναπόφευκτα στό ὅτι τό δολάριο ΗΠΑ δέν θά βασιλεύει πλέον ὡς τό παγκόσμιο ἀποθεματικό νόμισμα - κάτι πού θά ὁδηγήσει σέ κατάρρευση τῆς  οἰκονομίας τῶν ΗΠΑ ὅταν οἱ χῶρες σταματήσουν νά ἀγοράζουν τό χρέος μας.

Παράδειγμα: Οἱ μαζικές ἀγορές φθηνῶν ρωσικῶν ὀρυκτῶν καυσίμων ἀπό τήν Ἰνδία γίνονται συχνότερα σέ νομίσματα  ἄλλα ἐκτός τοῦ δολαρίου, σύμφωνα μέ τό  Reuters .

«Οἱ διεθνεῖς κυρώσεις κατά τῆς Ρωσίας ὑπό τήν ἡγεσία τῶν ΗΠΑ ἔχουν ἀρχίσει νά διαβρώνουν την ἐπί δεκαετίες κυριαρχία τοῦ δολαρίου στό διεθνές ἐμπόριο πετρελαίου, καθώς οἱ περισσότερες συμφωνίες μέ τήν Ἰνδία - τήν κορυφαία ἀγορά τῆς Ρωσίας γιά θαλάσσιο ἀργό πετρέλαιο - ἔχουν διευθετηθεῖ σέ ἄλλα νομίσματα», ξεκινᾶ ἡ σχετική ἔκθεσις αὐτή τήν ἑβδομάδα.

Ἡ κυριαρχία τοῦ δολαρίου ἔχει ἀμφισβητηθεῖ κατά καιρούς, ἀλλά παρέμεινε λόγῳ τῶν ἀναμφισβήτητων πλεονεκτημάτων της χρήσης τοῦ πιό παγκοσμίως ἀναγνωρισμένου νομίσματος γιά ἐμπορικούς σκοπούς.

Τό ἐμπόριο πετρελαίου τῆς Ἰνδίας, πού προκλήθηκε ἀπό τήν ἀναταραχή τῶν κυρώσεων καί τή σύγκρουση στήν Οὐκρανία, ἀποτελεῖ τήν πιό πειστική ἀπόδειξη μέχρι σήμερα μιᾶς κίνησης πρός ἐναλλακτικά νομίσματα πού θά μποροῦσαν νά ἔχουν μακροπρόθεσμες ἐπιπτώσεις, συνέχισε ἡ ἔκθεση.

Κατατασσόμενη ὡς ὁ τρίτος μεγαλύτερος εἰσαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως, ἡ Ἰνδία ἄρχισε νά προμηθεύεται τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ πετρελαίου της ἀπό τή Ρωσία, ἡ ὁποία ἀναδείχθηκε ὡς ὁ κορυφαῖος προμηθευτής της ἀφοῦ τά εὐρωπαϊκά ἔθνη ἀπέρριψαν τό πετρέλαιο τῆς Μόσχας ὡς ἀπάντηση στήν εἰσβολή της στήν Οὐκρανία πού ξεκίνησε τόν Φεβρουάριο τοῦ περασμένου ἔτους.

Μετά τήν ἐπιβολή ἀνώτατου ὁρίου τιμῆς πετρελαίου στή Ρωσία ἀπό ἕναν συνασπισμό πού ἀντιτίθεται στόν πόλεμο στίς 5 Δεκεμβρίου, πολλές πηγές ἀπό τόν κλάδο ἐμπορίας πετρελαίου καί τόν τραπεζικό τομέα ἀποκάλυψαν ὅτι Ἰνδοί ἀγοραστές χρησιμοποιοῦν νομίσματα ἐκτός δολαρίου, ὅπως τό ντιράμ τῶν Ἡνωμένων Ἀραβικῶν Ἐμιράτων καί , πιό πρόσφατα, τό ρωσικό ρούβλι, γιά πληρωμή τοῦ μεγαλυτέρου μέρους  τοῦ ρωσικοῦ πετρελαίου. Αὐτή ἡ ἀλλαγή, ἡ ὁποία δέν ἔχει ἀναφερθεῖ στό παρελθόν, ἀνῆλθε σέ ἀρκετές ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια δολάρια σέ συναλλαγές τούς τελευταίους τρεῖς μῆνες, σύμφωνα μέ πηγές πού μίλησαν στό  Reuters .

Πέρυσι, οἱ οἰκονομίες τῆς Ὁμάδας τῶν Ἑπτά (G7), ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί ἡ Αὐστραλία καθιέρωσαν ἀνώτατο ὅριο τιμῶν μέ στόχο νά ἀπαγορεύσουν τίς δυτικές ὑπηρεσίες καί τίς ναυτιλιακές ὑπηρεσίες νά ἐμπορεύονται ρωσικό πετρέλαιο, ἐκτός ἐάν πωλεῖται σέ ὑποχρεωτική χαμηλή τιμή, γιά νά στερήσουν στή Μόσχα κεφάλαια πού θά τήν ἐξυπηρετοῦσαν στήν διεξαγωγή τοῦ πολέμου. 

Σύμφωνα μέ τρεῖς πηγές μέ ἄμεση γνώση, μερικοί ἔμποροι μέ ἕδρα τό Ντουμπάϊ, καθώς καί οἱ ρωσικές ἐνεργειακές ἑταιρεῖες Gazprom καί Rosneft, ἀναζητοῦν πληρωμές ἐκτός δολαρίων γιά ὁρισμένες ἐξειδικευμένες ποιότητες ρωσικοῦ πετρελαίου πού ἔχουν πουληθεῖ πάνω ἀπό τό ὅριο τιμῆς τῶν 60 $ ἀνά βαρέλι τίς τελευταῖες ἑβδομάδες, σημειώνει ἡ ἔκθεση.

Λόγῳ τῆς εὐαισθησίας τοῦ θέματος, οἱ πηγές ζήτησαν ἀνωνυμία.

Παρόλο πού αὐτές οἱ πωλήσεις ἀποτελοῦν ἕνα μικρό μέρος τῶν συνολικῶν πωλήσεων τῆς Ρωσίας στήν Ἰνδία καί δέν φαίνεται νά παραβιάζουν τίς κυρώσεις, τίς ὁποῖες Ἀμερικανοί ἀξιωματοῦχοι καί εἰδικοί πίστευαν ὅτι θά μποροῦσαν νά παρακαμφθοῦν ἀπό μή δυτικές ὑπηρεσίες ὅπως ἡ ρωσική ναυτιλία καί ἡ ἀσφάλιση, οἱ ἐμπορικές πηγές καί οἱ πρώην ρωσικές καί Ἀμερικανοί οἰκονομικοί ἀξιωματοῦχοι εἶπαν στό Reuters ὅτι τρεῖς ἰνδικές τράπεζες ὑποστήριξαν ὁρισμένες ἀπό τίς συναλλαγές. Αὐτό εἶναι σύμφωνο μέ τίς προσπάθειες τῆς Μόσχας νά μειώσει τήν ἐξάρτησή της ἀπό τό δολάριο ΗΠΑ, ἐνῶ οἱ ἔμποροι στοχεύουν νά ἀποφύγουν τίς κυρώσεις,  πρόσθεσε τό Reuters .

Ἐάν τό δολάριο χάσει τό καθεστώς τοῦ παγκόσμιου ἀποθεματικοῦ νομίσματος , θά ἔχει σημαντικό ἀντίκτυπο στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καί τήν παγκόσμια οἰκονομία. Ἡ ζήτηση γιά τό δολάριο θά μειωνόταν, γεγονός πού θά ὁδηγοῦσε σέ ὑποτίμηση τῆς ἀξίας του.

Αὐτό θά ἔκανε τίς εἰσαγωγές πιό ἀκριβές καί θά αὔξανε τόν πληθωρισμό στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Ἐπιπλέον, οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες θά ἔχαναν τό προνόμιο νά μποροῦν νά δανείζονται στό δικό τους νόμισμα, πού σημαίνει ὅτι θά ἔπρεπε νά πληρώσουν ὑψηλότερα ἐπιτόκια γιά νά δανειστοῦν χρήματα ἀπό ἄλλες χῶρες. Αὐτό θά μποροῦσε νά ὁδηγήσει σέ μείωση τῶν ξένων ἐπενδύσεων στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες , γεγονός πού θά ἐπιβραδύνει τήν οἰκονομική ἀνάπτυξη.

Καί αὐτό ἀκριβῶς συμβαίνει ἐπί Μπάϊντεν.

Ἀπό : naturalnews.com

Κι᾿ἐγώ θά ἐρωτοῦσα : Μήπως κι᾿αὐτό δέν εἶναι μέσα στά σχέδια τῆς  ΝΤΠ ; Ἡ καταστροφή τῶν ἐθνικῶν νομισμάτων καί ἡ έπιβολή ψηφιακοῦ νομίσματος δέν εἶναι μέσα στούς παγκοσμιοποιητικούς στόχους ; Πιστεύω πώς ἄν ὅλο αὐτό ξεκινήσει μέ τό δολλάριο τῶν ΗΠΑ θά φέρει,χρονικά,πολύ πιό κοντά τήν καθιέρωσιν τοῦ ψηφιακοῦ νομίσματος κάτι πού δέν θά μπορέσουν ν᾿ἀποφύγουν σχεδόν οἰ περισσότερες χῶρες στόν πλανήτηἩ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου