" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023

Τί φέρνει ἡ οἰκονομική κατάρρευσις ;


 Ἡ ἀνάκαμψη τῆς Ἀμερικῆς ἀπό τή Μεγάλη Ὕφεση πρίν ἀπό μιά δεκαετία δέν ἦταν τόσο ὁμαλή ὅσο ἤλπιζαν πολλοί. Καί τά πράγματα πῆραν ἄλλῃ τροπή πρός τό χειρότερο μέ τήν πανδημία τοῦ κοροναϊοῦ της Γουχάν (COVID-19).

Αὐτό θά πρέπει νά εἶναι ἕνα σημάδι γιά τούς preppers ( προνοούντες) νά ἑτοιμαστοῦν γιά κάτι σάν οἰκονομική κατάρρευση . ( στό AskAPrepper.com )

Ἀφοῦ βίωσαν τά lockdown, ὁ συνδυασμός τῶν συνεχιζόμενων ἐλλείψεων καί τῆς ἐπιβάρυνσης πολλῶν λογαριασμῶν τρισεκατομμυρίων δολαρίων πού περνοῦν ἀπό τό Κογκρέσο ἔχει δώσει στούς Ἀμερικανούς τόν ὑψηλότερο πληθωρισμό τῶν τελευταίων τεσσάρων δεκαετιῶν.

Καί τά πράγματα δέν φαίνεται νά βελτιώνονται γιά τίς ΗΠΑ μακροπρόθεσμα.


Ἀκόμη καί οἱ γκουρού τῶν οἰκονομικῶν προβλέπουν ἕνα μεγάλο οἰκονομικό κράχ ἐδῶ καί χρόνια καί κάθε ἐμπόδιο στόν οἰκονομικό δρόμο θά μποροῦσε νά σημαίνει μεγαλύτερη καταστροφή.

Ὡς προπονητής, δέν μπορεῖς νά ἀφήσεις τέτοια πράγματα νά σέ ἀπογοητεύσουν καί νά τά παρατήσεις. Ἀντίθετα, θά πρέπει νά παραμείνετε ἤρεμοι καί νά εἶστε ἕτοιμοι γιά ὅ,τι συμβεῖ στή συνέχεια.

Αὐτό σημαίνει  νά εἴμαστε ἕτοιμοι γιά τήν ἐπερχόμενη οἰκονομική κρίση καί ἐπίσης νά προετοιμαστοῦμε γιά τό τί θά μποροῦσε νά συμβεῖ στή συνέχεια.

Ὑπάρχει ἡ οἰκονομική πτυχή τοῦ ζητήματος, στό ὁποῖο ἑστιάζουν οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι. Ἀλλά ὑπάρχουν περισσότερα ἀπό τήν οἰκονομία.

Ἀκολουθοῦν πέντε πιθανές ἀλλαγές γιά τίς ὁποῖες πρέπει νά προετοιμαστεῖτε πρίν ἀπό μιά οἰκονομική κατάρρευση:

Ἐπιθέσεις στούς πλούσιους


Γιά δεκαετίες, οἱ προοδευτικοί ἐπιτίθενται στούς πλούσιους καί συγκεκριμένα στούς πλούσιους βιομήχανους. Παραδόξως, τείνουν νά ἀγνοοῦν τούς πλούσιους στόν τομέα τῆς τεχνολογίας ἤ τούς πλούσιους τραπεζῖτες.

Αὐτό δέν προκαλεῖ ἔκπληξη γιατί οἱ προοδευτικοί εἶναι στενά συνδεδεμένοι μέ τούς μαρξιστές. Ἐπιπλέον, δέν ἐπιτίθενται σέ ἀνθρώπους στόν τομέα τῆς τεχνολογίας ἐπειδή πολλοί ἀπό αὐτούς εἶναι στό πλευρό τους. Τό ἴδιο μποροῦμε νά ποῦμε καί γιά τούς τραπεζῖτες.

Ἀλλά οἱ βιομήχανοι εἶναι κυρίως συντηρητικοί, ἑπομένως οἱ προοδευτικοί τους θεωροῦν «κακούς». Κατά τή διάρκεια μιᾶς οἰκονομικῆς κατάρρευσης, εἶναι πολύ πιθανό ὅτι τά οἰκονομικά δεινά τῆς χώρας θά χρεωθοῦν στούς βιομήχανους.

Ὁ κίνδυνος σέ αὐτό τό σενάριο εἶναι ὁ σοσιαλισμός, ὁ ὁποῖος θά μποροῦσε νά ὁδηγήσει στόν κομμουνισμό. Κάθε σοσιαλιστική ἤ κομμουνιστική χώρα ξεκίνησε κρατικοποιώντας τή βιομηχανία καί τίς ἐπιχειρήσεις, γιά τό «καλό τοῦ λαοῦ».

Ἐπειδή οἱ περισσότερες κυβερνήσεις εἶναι συχνά κακές στή διαχείριση ὁτιδήποτε, εἰδικά στά οἰκονομικά, αὐτό θά ἐξαθλιώσει τό ἔθνος. Τελικά, οἱ κυβερνητικοί γραφειοκράτες μποροῦν νά πλουτίσουν, αὐξάνοντας παράλληλα τόν ἀριθμό τῶν ἀνθρώπων πού ἐξαρτῶνται ἀπό τή χώρα.

Τά ἀφεντικά τοῦ ἐγκλήματος γίνονται πιό ἀτρόμητα


Ἐκτός ἀπό τήν κυβέρνηση, οἱ ἐγκληματίες θά ἐκμεταλλευτοῦν καί τίς δύσκολες στιγμές.

Γιά παράδειγμα, μετά τήν κατάρρευση τῆς Ἀργεντινῆς τό 1999, ὑπῆρξε σημαντική αὔξηση στά διάφορα ἐγκλήματα . Μερικοί ἐγκληματίες ἀπήγαγαν τά παιδιά πλούσιων ἀνθρώπων καί αὐτό ἔγινε τό προεπιλεγμένο ἔγκλημα γιά ἀνθρώπους πού χρειάζονταν χρήματα καί δέν τούς πείραζε νά διαπράξουν ἕνα ἔγκλημα.

Ἄτομα πού ἔδειχναν ἱκανότητα γιά ἐγκληματικότητα προσεγγίστηκαν καί στρατολογήθηκαν ἀπό μεγαλύτερους ἐγκληματίες, μετατρέποντας αὐτό πού ξεκίνησε ὡς ἄνοδος τῆς ἐγκληματικότητας, σέ μιά πιό ἀνησυχητική ἄνοδο τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος.

Στίς ΗΠΑ, τό ὀργανωμένο ἔγκλημα ἀπογειώθηκε κατά τή διάρκεια τῆς ποτοαπαγόρευσης - μιά ἐποχή πού ἦταν στενά συνδεδεμένη μέ τή Μεγάλη Ὕφεση.

Τό ὀργανωμένο ἔγκλημα εἶναι ἐπίσης ἕνα μεγάλο πρόβλημα στήν Ἀμερική, ἰδιαίτερα στή Νέα Ἀγγλία καί κατά μῆκος τῆς ἀκτῆς τοῦ Εἰρηνικοῦ.

Ὑπάρχουν ἐπίσης χιλιάδες ἐγκληματικές συμμορίες στή χώρα, μέ πολλές ἀπό αὐτές νά ἐμπλέκονται στό ἐμπόριο ναρκωτικῶν. Οἱ τοξικομανεῖς δέν θά σταματήσουν τή χρήση ναρκωτικῶν κατά τή διάρκεια μιᾶς οἰκονομικῆς κατάρρευσης καί ἄλλοι πού εἶναι χρῆστες ψυχαγωγίας θά μποροῦσαν ἐνδεχομένως νά αὐξήσουν τή χρήση ναρκωτικῶν.

Ὅταν οἱ SHTF ( προετοιμασμένοι γιά ἀντιμετώπιση μεγάλης κρίσης), οἱ συμμορίες καί οἱ ὁμάδες ὀργανωμένου ἐγκλήματος μέ τίς ὁποῖες συνεργάζονται θά εἶναι ἀκόμα πιό ἰσχυρές. Κατά τή διάρκεια μιᾶς οἰκονομικῆς κατάρρευσης, τό ποσοστό ἐγκληματικότητας σίγουρα θά ἐκτιναχθεῖ στά ὕψη καί δέν μπορεῖτε νά βασιστεῖτε στήν ἀστυνομία τότε.

Δῶστε προτεραιότητα στήν αὐτοάμυνα  ἐάν θέλετε νά προστατέψετε τήν οἰκογένειά σας καί τήν περιουσία σᾶς ἀπό συμμορίες. Μάθετε πῶς νά προστατεύεστε μαθαίνοντας μιά πολεμική τέχνη καί μάθετε πῶς νά χρησιμοποιεῖτε σωστά τό ὅπλο.

Ἐκρηκτική κυβερνητική ἀνάπτυξη

Κατά τή διάρκεια τῆς πανδημίας τοῦ COVID-19, μερικοί ἄνθρωποι στήν κυβέρνηση πῆραν στό μυαλό τους τή ρήση «μήν ἀφήνετε ποτέ μιά καλή καταστροφή νά πάει χαμένη».

Ὁρισμένοι κυβερνῆτες ἐκμεταλλεύτηκαν τήν πανδημία γιά νά κρατήσουν τίς πολιτεῖες τους κλειδωμένες, ἐλέγχοντας οὐσιαστικά τόν πληθυσμό καί κάνοντας τίς ἐπιχειρήσεις νά χάσουν χρήματα. Χιλιάδες μικρές ἐπιχειρήσεις χρεοκόπησαν λόγῳ κυβερνητικῶν ἐντολῶν.

Κατά τή διάρκεια τῆς πανδημίας, ἡ κυβέρνηση ἔλεγχε τήν κοινωνία καί ἐκμεταλλευόταν τή δύναμή της.

Παρόλο πού δέν περιλαμβανόταν σέ κανένα ἀπό τά νομοσχέδια γιά τήν ἀνακούφιση ἀπό τόν COVID-19, τό Κογκρέσο κατάφερε νά αὐξήσει τό μέγεθος καί τήν ἰσχύ τῆς IRS ἐκθετικά, μέ ἀποτέλεσμα νά προσθέσει δεκάδες χιλιάδες νέους πράκτορες τῆς IRS.

Τό Κογκρέσο ἐπένδυσε ἐπίσης ἑκατομμύρια δολάρια σέ δραστηριότητες  περισσότερο πρός προσωπικό της συμφέρον παρά γιά τό γενικό καλό, πολλές ἀπό τίς ὁποῖες πρόσθεσαν ἀνάλογη δύναμη στήν κυβερνητική ἐξουσία, ὑπό τήν ψευδῆ ὑπόσχεση προστασίας τῶν πολιτῶν ἀπό τήν «κλιματική ἀλλαγή». (Σχετικά: Ἐπερχόμενη οἰκονομική κατάρρευση: Ἡ Σουηδία χτυπήθηκε ἀπό κῦμα αἰτήσεων πτώχευσης .)

Περισσότερες ἐπιχειρήσεις χρεοκοπούν καί κλείνουν

Ὅπως καί στήν Ἀμερική, ἡ κατάρρευση τῆς Ἀργεντινῆς εἶχε ἐπίσης ὡς ἀποτέλεσμα τό ὁριστικό κλείσιμο πολλῶν ἐπιχειρήσεων.

Οἱ πλούσιοι σταμάτησαν νά ξοδεύουν χρήματα. Αὐτό ἐπηρέασε ἀρνητικά τά ἀποτελέσματα πολλῶν κατασκευαστῶν, εἰσαγωγέων καί λιανοπωλητῶν πολυτελῶν προϊόντων.

Ταυτόχρονα, οἱ ἄνθρωποι πού δέν ἦταν τόσο πλούσιοι καί πού ἀκολουθοῦσαν τίς ἀγοραστικές πρακτικές τῶν πλουσίων δέν μποροῦσαν πλέον νά ἀντέξουν οἰκονομικά αὐτά τά προϊόντα, γεγονός πού προκάλεσε ἐπίσης χιλιάδες ἐπιχειρήσεις νά χρεοκοπήσουν καί νά κατεβάσουν ρολά.

Ὑπάρχει περισσότερος πλοῦτος στίς ΗΠΑ, ἀλλά ὑπάρχει ἐπίσης μεγαλύτερη τάση τοῦ μέσου καταναλωτή νά προσπαθεῖ νά συμβαδίζει μέ τούς πλούσιους στίς ἀγορές τους καί στόν τρόπο ζωῆς τους.

Δυστυχῶς, οἱ ἐπιτυχημένοι στή νεότερη γενιά ἔχουν χειρότερες συνήθειες δαπανῶν ἀπό τούς γονεῖς τους. Ἐνῶ μπορεῖ νά μήν ἀγοράζουν τά ἴδια προϊόντα, ξοδεύουν πολλά καί δέν ἐξοικονομοῦν τόσα χρήματα ὅσο θά ἔπρεπε.

Κατά τή διάρκεια τῆς πανδημίας τοῦ COVID-19 στήν Ἀμερική, ἐπιχειρήσεις πού ὑποτίθεται ὅτι θά ἔκλειναν μόνο προσωρινά κατέληξαν νά κλείσουν ὁριστικά.

Ἡ «βοήθεια γιά μικρές ἐπιχειρήσεις» πού ἐνέκρινε τό Κογκρέσο ὡς μέρος τῆς ἀνακούφισης ἀπό τόν COVID δόθηκε σέ μεγαλύτερες ἐπιχειρήσεις πού ἀπασχολοῦσαν ἑκατοντάδες ὑπαλλήλους, ἀλλά ἐξακολουθοῦν νά ταιριάζουν στή νομική περιγραφή τῆς «μικρῆς ἐπιχείρησης», ὄχι στίς ἐπιχειρήσεις πού ἄξιζαν τή βοήθεια.

Πόλεμος

Ἡ πολιτική ἱστορία τῆς Ἀμερικῆς εἶναι γεμάτη πολέμους. Οἱ πολιτικοί μποροῦν εὔκολα νά βροῦν τρόπους νά ἐμπλακοῦν σέ ξένους πολέμους.

Ἄν κοιτάξετε πίσω στήν οἰκονομική ἱστορία τῆς Ἀμερικῆς, πολλοί ἀπό τούς πολέμους στούς ὁποίους ἔχει ἐμπλακεῖ συνέβησαν ἀκριβῶς τή στιγμή πού ἡ χώρα ἦταν λιγότερο ἱκανή νά ἀντέξει οἰκονομικά νά πολεμήσει. Ἡ Ἀμερική ἐνεπλάκη σέ πολέμους πού κατέληξαν νά βοηθήσουν τήν οἰκονομία κατά τή διάρκεια μιᾶς ὕφεσης.

Αὐτό ὁδήγησε ὁρισμένους νά πιστέψουν ὅτι οἱ ἄνθρωποι στήν ἐξουσία ἐκείνη τήν ἐποχή ἐνεπλάκησαν σκόπιμα σέ αὐτούς τούς πολέμους γιά νά ὡθήσουν τήν οἰκονομία πρός ἀνάκαμψη.

Οἱ προνοούντες γνωρίζουν ὅτι εἶναι ἀδύνατο νά προβλέψουμε πλήρως τό μέλλον, ἀλλά τά γεγονότα πού ἀναφέρονται ἐδῶ εἶναι γεγονότα πού μποροῦν νά συναχθοῦν μελετῶντας προσεκτικά τί ἔχει συμβεῖ στό παρελθόν.

Ἄν καί δέν μπορεῖτε πάντα νά προβλέψετε τί θά συμβεῖ ὅταν τά πράγματα φθάσουν στό ἀπροχώρητο, μπορεῖτε νά ἑτοιμαστεῖτε ἐκ τῶν προτέρων γιά νά βεβαιωθεῖτε ὅτι ἡ οἰκογένειά σας θά εἶναι ἀσφαλής ἕν μέσῳ πιθανῶν σεναρίων ὅπως ἡ αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητας στήν περιοχή σας.

Παρακολουθῆστε το βίντεο γιά συμβουλές σχετικά μέ τό πῶς νά βελτιώσετε τήν ἀσφάλεια τοῦ σπιτιοῦ σας  γιά νά προστατεύσετε τήν οἰκογένειά σας ἀπό ἐγκληματίες πού προσπαθοῦν νά κερδίσουν χρήματα μετά ἀπό μιά οἰκονομική κατάρρευση. ΕΔΩ κι᾿ΕΔΩ

Ἀπό : naturalnews.com

Ἐπίσης ἡ ἀποθήκευσις καί συντήρησις τροφίμων ἄκρως ἀπαραίτητη σέ παρόμοιες περιπτώσεις κρίσεων. Ἐδῶ

Ἐπίσης περᾶστε ἀπό τήν παρακάτω σελίδα ἡ ὁποία σέ ἐνημερώνει καί μαθαίνει νά εἶσαι προετοιμασμένος : Ἐδῶ κι᾿ἐδῶ

Καί ὁ Θεός βοηθός ! 


Ἡ Πελασγική

5 σχόλια:

 1. Καλησπέρα,εμείς εδώ δεν καταλαβαίνουμε από τέτοια,χθες ο μέγιστος των μεγίστων τραπεζιτών,και βλαξ,Στουρνάρας δήλωσε πως αυτά που συμβαίνουν στην Αμερική με τις τράπεζες δεν πρόκειται να έχουν καμμία επίπτωση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα,ναι ο ίδιος που υποστήριζε ως υπ.οικονομιας,πως το καλοκαίρι του 2013 θα βγαίναμε από την κρίση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τήν ἐλβετική τράπεζα Credit Suisse τήν ἐνημέρωσε σχετικῶς γιά νά μήν ἐπιβαρύνει καί τήν Κρατική Τράπεζα τῆς χώρας ;
   https://www.naftemporiki.gr/finance/world/1450564/credit-suisse-sanida-sotirias-50-dis-apoi-tin-elvetiki-kentriki-trapeza/

   Ἄχ Στουρνάρα,θά σέ μαλώσω. Αὐτά τά λένε βρέ παιδί μου...

   Ἀλήθεια θά βάλλῃ καί ἡ BIS πλάτη γιά τήν σωτηρία τῆς «ἀδελφούλα » τους ;

   Ἔ, πῶς καταπίνουν τό χρῆμα τοῦ κοσμάκη τά γνωστά γουρούνια... !!!

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Bill- Kill !

   Διαγραφή
  2. Κῦττα πού δέν εἶναι τυχαῖον τό ὅτι ἀσχοληθήκαμε μέ τούς τοιούτους αὐτή τήν χρονική στιγμή τῆς κρίσεως τῆς ἐν λόγου τραπέζης ( Credit Suisse) πού λέγαμε :

   https://www.pronews.gr/wp-content/uploads/2023/03/16/b5919b38-74ac-11e5-933d-efcdc3c11c89.jpg

   Ανώτατο στέλεχος της Credit Suisse έχει βραβευτεί ως γυναίκα! (φωτό)
   Ο Philip Bunce μερικές φορές πηγαίνει στη δουλειά με περούκα και γυναικεία ρούχα!
   Ο Pips Bunce, ανώτερη διευθύντρια της Credit Suisse “ρευστού φύλου” βραβεύτηκε με μια θέση στη λίστα με τις 100 καλύτερες γυναίκες στις επιχειρήσεις.
   https://www.pronews.gr/kosmos/anotato-stelexos-tis-credit-suisse-exei-vraveytei-os-gynaika-foto/

   Κι᾿ἄλλο αὐτό μᾶς βρῆκε !!!

   Διαγραφή
  3. Τώρα πῶς βραβεύτηκε ἀλλά τήν ἔριξε ἐξω τήν τράπεζα μόνον αὐτοί τό ξέρουν.

   Εἶδες πού δέν ντρέπονται καί κυρίως δέν κρύβονται πλέον καθόλου ; Ὅλα μπροστά στά μάτια σου. Καί κυρίως τό κλέψιμο !!!

   Διαγραφή
  4. Νά μοῦ τό θυμηθεῖτε ὅλο τό χρῆμα στό Ζελένσκυ θά πάῃ !

   Διαγραφή