" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023

Τό ἄστρο τοῦ Ῥέμφαν

(τό εἴδαμε ἐδῶ)

 Πράξεις Ἀποστόλων κεφ. 7, ἐδάφ. 43  καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολὸχ καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ ὑμῶν Ῥεμφάν, τοὺς τύπους οὕς ἐποιήσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς· καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Βαβυλῶνος.

  Ἀλλά ἐσηκώσατε στούς ὤμους σας τήν εἰδωλολατρικήν σκηνήν τοῦ Μολόχ καί τό ἀστέρι τοῦ θεοῦ σᾶς Ρεμφάν, δηλαδή τοῦ Κρόνου, εἴδωλα πού ἐκάματε δια νά τά προσκυνῆτε. Καί δια τοῦτο πρός τιμωρίαν σας, θά σᾶς διώξω καί θά σᾶς βάλω νά κατοικήσετε μακρύτερα ἀπό τήν Βαβυλῶνα. 

Ἀμώς κεφ.5, ἐδάφ. 26    καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολὸχ καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ ὑμῶν Ῥαιφάν, τοὺς τύπους αὐτῶν, οὓς ἐποιήσατε ἑαυτοῖς.

 Ἐπήρατε καί ἐφέρατε τήν σκηνήν τοῦ Μολόχ καί τό ἄστρον τοῦ εἰδωλολατρικοῦ θεοῦ σᾶς Ραιφάν, τά εἴδωλα αὐτῶν, τά ὁποῖα κατεσκευάσατε δια τόν ἑαυτόν σας.

Ἀμώς κεφ. 5 ἐδάφ. 27   καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Δαμασκοῦ, λέγει Κύριος, ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ. 

 Δια τοῦτο ἐγώ θά σᾶς μετοικήσω πέραν ἀπό τήν Δαμασκόν" λέγει ἐκεῖνος, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα εἶναι Κύριος, ὁ Θεός ὁ Παντοκράτωρ.

Το Remphan  είναι απόδοση των Αρχαίων Ελληνικών , ρέμφαν . Διάφορα χειρόγραφα προσφέρουν άλλες μεταγραφές αυτής της προφοράς, συμπεριλαμβανομένων των Ῥομφά, Ῥεμφάν, Ῥεμφάμ και Ῥεφάν .  Είναι πιθανό να αναφέρεται στο "Kiyyun" ("Chiun") που αναφέρεται στο Ἀμώς κεφ.5, ἐδάφ. 26 ,το οποίο οι Εβδομήκοντα αποδίδει ως "Raiphan" (Ῥαιφάν) ή "Rephan". Ο Kiyyun γενικά υποτίθεται ότι είναι ο θεός Κρόνος , το ασσυριακό όνομα του οποίου ήταν "Kayvân " ("Kēwān")...( ἐδῶ)

Καί "Kiyyun"

( Τά ἀποσπάσματα τῆς Παλαιᾶς καί Νέας Διαθήκης,,ἀπό ἐδῶ κι᾿ἐδῶ)

Τί συνδέει τούς ἑβραίους μέ τόν Κρόνον ;


Οἱ Ἑβραῖοι δέν εἶναι ἁπλῶς παῖκτες στήν Νέα Παγκόσμια Τάξιν, σ᾿αὐτή τήν συνωμοσία κατά τῆς Ἀνθρωπότητος. Εἶναι τό δικό τους παιχνίδι ! Αὐτό εἶναι : ἡ Ἑβραϊκή Τάξις Πραγμάτων   (ἐδῶ)Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου