" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017

Καποδίστριας καί Μασωνία ...
Τί ἀκριβῶς ἔλεγε στήν μυστική ἐγκύκλιον πού ἔστειλε πρός τά ἔμπειστά του πρόσωπα,διαφόρους κρατικούς λειτουργούς,ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας,σχετικῶς μέ τίς διάφορες στοές («μυστικές ἑταιρίες» τίς ὀνόμαζε),πού τόν ἔβαλαν στό στόχαστρο τῶν παγκοσμίων ἐξουσιαστῶν; Ἄς τήν δοῦμε λοιπόν,μήπως καί κατανοήσουμε κάποια πράγματα :

«Γνωρίζει ἡ Κυβέρνησις, ὅτι Πολίται τινές ἐπιμένουν πιστεύοντες καί τούς ἄλλους πείθοντες, ὅτι αἱ Μυστικαί Ἑταιρεῖαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εἰς τήν Πατρίδα, ἠ τοὐλάχιστον Αἰγίδα ὑπό τήν ὁποίαν συνδεόμενοι μεταξύ των οἱ ἄνθρωποι διά μυστικῶν δεσμῶν δύνανται νά ἀπολαύσωσιν ἐντός τῆς Πατρίδος των καί διά τῆς ξένης ἐπιρροῆς ἀξιώματα, τιμάς, καί τό πλέον τύχην, ὅ ἐστί χρήματα.»

Παρασυρμένοι κάτοικοι τῆς ἑλλαδικῆς,πού πίστευαν πώς μέσῳ τῶν μυστικῶν ἑταιριῶν (μασονικῶν στοῶν, δῆλα δή) καί ἀξιώματα θά ἐλάμβανον ἀλλά καί πλούσιοι θά γίνονταν. Δέν ξέρω ἐάν τούς πολύ ἐνδιέφερε ἡ ...σωτηρία τῆς πατρίδος,ὅσον οἱ ὑποσχέσεις περί ἀξιωμάτων και χρήματος. Καί σίγουρα ἡ μωροφιλοδοξία ἐκείνων,ἦταν πού λειτούργησε ὡς τόν πλέον βασικό κριτήριο ἐπιλογῆς τους. Ἄρα γίνεται λόγος γιά ἄτομα ἐπικίνδυνα ! Καιροσκόπους,ἐγωϊστές,ἀνοήτους,ἀπαιδεύτους,ἄτομα πού γιά τό προσωπικό συμφέρον πατοῦσαν ἐπί πτωμάτων ἀλλά καί ἄτομα μειωμένης διανοίας πού εὐκόλως γίνονταν τά πιόνια τῶν συνωμοτῶν-ἐξουσιαστῶν. 

Ἡ φρᾶσις «συνδεόμενοι μεταξύ των διά μυστικῶν δεσμῶν» πού λέει ὁ Καποδίστριας,ὁ ὁποῖος γνωρίζει πολύ καλῶς τί γίνεται μέσα σ'αὐτές τίς στοές,ἀποδεικνύει τήν ἀνοησία τῶν ἐμπλεκομένων μ'αὐτές. Διότι ὅλες αὐτες οἱ μπαροῦφες με τούς διάφορους ὅρκους,τελετουργικά,συμβολισμούς κ.λπ. ἄν μή τί ἄλλο ἀποδεικνύει πόσο εὔκολα οἱ ἀνόητοι ἄνθρωποι πείθονται γιά πράγματα πού εἶναι,κυριολεκτικῶς,ἀνύπαρκτα καί ἄνευ λογικῆς βάσεως ! 

«θέλετε τούς ἐξηγήσει τούς κινδύνους εἰς τούς ὁποίους ἐκτίθενται πλανώμενοι ἀπό ὀλίγους τινάς ὅλως διόλου εἰς τά τοιαῦτα ἐνασχολουμένους »

Γιά ποίους κινδύνους ἔκανε λόγον ὁ Κυβερνήτης; Μά γιά ποιούς ἄλλους ἀπό ἐκείνους πού καταδεικνύουν συγκεκριμένα πρόσωπα πού ὡφελοῦνται ἀπό τήν ἐκμετάλευσιν τῶν πολλῶν. Ἐκείνους πού δουλοποιοῦν ἀνθρώπους γιά νά ἀπολαμβάνουν τελικῶς οἱ ἴδιοι τά πάντα καί ἐς ἀεί ! Τυχαῖον εἶναι πού σ'ὅλες τίς θέσεις ἐξουσίας βρίσκονται μασόνοι; Τυχαῖον εἶναι πού αὐτοί ὑπηρετοῦν ἀπολύτως  καί πιθανῶς ἐνσυνειδήτως,τούς ἀφεντάδες τους; Καί νομίζετε καί θεωρεῖτε,κάποιους ἀπό αὐτούς ὡς πολύ ...πατριῶτες ! Καί τούς περιμένετε (χά !),ν'ἀναστηθοῦν ἐκ νεκρῶν γιά νά σᾶς σώσουν...

Γιά κυττᾶτε ἐδῶ : 
 Τί,σᾶς κάνῃ ἐντύπωσιν ἔ; Ἔ,διαβᾶστε καί ἐδῶ γιά νά καταλάβετε τό μέγεθος τῆς κοροϊδίας πού σᾶς κάνουν : 

 Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΙΣΡΑΗΛ

Ἔμ,γιατί νομίζετε κυνηγήθηκε ἀπό θεούς καί δαίμονες ὁ Καποδίστριας; Ὁ Κυβερνήτης,γνώριζε πολύ καλῶς τίς λειτουργίες τῶν μασώνων-σιώνων,γιατί κακά τά ψέματα εἶχε περάσῃ καί αὐτός ἀπό τά λημέρια τους. Ἄλλως τε,ἡ παλαιότερη μασονική στοά στήν Ἑλλάδα ἦταν αὐτή τῆς Κέρκυρας,τῆς ἐνετοκρατουμένης Κέρκυρας (ἔχει σημασία...) πού χρονολογεῖται περί τό 1740 καί ὀνομαζόταν «Beneficenza» (Φιλανθρωπία, ἤ  μέ ἄλλα λόγια, ὁ μανδύας πού χρησιμοποιοῦσαν γιά νά ἐγκλωβίζουν τά κορόϊδα) ! Αὐτό  λοιπόν καί ὁ Καποδίστριας ἤθελε νά τούς δείξῃ πώς πίσω ἀπό τέτοιες ...ἀγαθές προθέσεις κρύβονται οἱ μεγαλύτεροι ἐκμεταλευτές,διά τοῦτο ἔλεγε :

«Ἀπό τήν κατηγορίαν τῶν Ἑταιρειῶν τών μή συμβιβαζομένων μέ τά κατά Νόμους καθεστῶτα δέν ἀποκλείομεν καί τήν πρό αἰώνων γνωριζομένην ὑπό τῶ ὀνόματι τῆς Ἀδελφοποιείας, ἤ Ἀγάπης»

Καλοῦσε ὁ Κυβερνήτης,μέσῳ τοῦ ἐγγράφου αὐτοῦ,ὅλους τούς κρατικούς λειουργούς νά ἐνημερώσουν τήν κυβέρνησίν του,γιά τούς μασόνους καί μέλη διαφόρων στοῶν,ὥστε νά καθαρίσῃ τόν τόπον ἀπό ἐκείνους πού προφανῶς καί ἀποδεδειγμένως εἶχαν τελείως διαφόρους σκοπούς καί στόχους οἱ ὁποῖοι καμμία σχέσιν δέν εἶχαν μέ τό καλόν  τῆς Πατρίδος,ἀντιθέτως... 

Φαντάζεστε ποία θά ἦταν ἡ τύχη τῆς Ἑλλάδος ἐάν εἶχε προλάβῃ ὁ Καποδίστριας νά τελειώσῃ ὁριστικῶς καί ἀμετακλήτως μέ τό θέμα τῶν μασόνων καί τῶν στοῶν; 

Δυστυχῶς,συνέβη ἀκριβῶς τό ἀντίθετον καί ἔτσι οἱ μασῶνοι κυριαρχοῦν ἀπό τότε ἕως σήμερα σέ κάθε τομέα τῆς ἐξουσίας ! Ἡ Ἑλλάς βιώνει ἄμεσα τήν κυριαρχία αὐτήν καί τήν κατάντια της τήν νοιώθουμε καί ἐμεῖς στό πετσί μας,σήμερα περισσότερο ἀπό ποτέ ! 

Ὅλοι,ἀπό Βενιζέλους καί Καραμανλῆδες ἕως Μητσοτάκηδες,Παπανδρέηδες,Παπαδόπουλοι καί Παττακοί μαζύ μέ τ'ἀνηψούδια τους Τσίπριδες, εἶναι βουτηγμένοι μέσα στήν μασωνία. Πῶς ἀλλιῶς θά ἐλάμβανον,ἄλλως τε,θέσεις ἐξουσίας; 


Νομίζετε πώς προσπαθῶ νά ῥίξω τίς εὐθῦνες ὅσων κακῶν συμβαίνουν στήν χώρα μας,ἀποκλειστικῶς στούς συνωμότες καί μασόνους; Ὄχι βεβαίως,ὅμως σίγουρα το μεγαλύτερο ποσοστό τῶν δεινῶν μας,ἀνήκει σ'αὐτούς. Ἑκεῖνο πού μένει ἀνήκει σ'ὅλους τούς κατοίκους τῆς ἑλλαδικῆς πού εἴτε ἔχουν μάτια  κλειστά εἴτε ἐκόντες τά κρατοῦν ἐρμητικῶς κλειστά ...Ἡ συντήρησις μιᾶς νοσηρῆς καταστάσεως καί μάλιστα μέ τέτοια ἀνοχή (!) εἶναι πρός ψυχολογικήν διερεύνησιν. Δέν ξέρω ὅμως ἄν ὁ χρόνος εἶναι ἐπαρκής γιά κάτι παρόμοιον ἤ μήπως ξυπνήσουμε ἕνα πολύ κοντινό αὔριο καί δοῦμε πώς ἔχουν χαθῇ τά πάντα  ἐκτός ἀπό αὐτούς...

Ἡ Πελασγική  

Καποδίστριας καί Μασωνία (μέρος β΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου