" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 25 Μαΐου 2017

Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ...(μέρος γ΄)


 «ἐκπέμψαντος δὲ σφᾶς ἐς ἀποικίαν τοῦ θεοῦ, περαιοῦνται ναυσὶν ἐς τὴν Ἀσίαν»
Ὁ ἀδελφός τοῦ Ἴωνος,Ἀχαιός ἐπεί δή ἔκανε ἕναν φόνον τόν ἔδιωξαν ἀπό τήν Ἀττική καί πῆγε στήν Αἰγιαλεία. Ἔτσι,μετά τόν διωγμό καί τοῦ Ξούθου ἀπό τήν Ἀττική ( εἶχε δημιουργηθῆ θέμα βασιλείας ἀπό τά παιδιά τοῦ Ἐρεχθέως καί ὁ Ξούθος πού ἐκλήθη νά ἀποφασίσῃ περί τῆς διαδοχῆς τάχθηκε ὑπέρ τοῦ Κέκροπος καί τά ὑπόλοιπα παιδιά πού δέν τούς ἄρεσε ἡ ἐπιλογή,τόν ἔδιωξαν) πῆγε λοιπόν καί αὐτός στήν Αἰγιαλεία.

Ἀλλά,εἶχαν καί τό μυαλό στίς πατρογονικές κληρονομιές τῆς Φθίας. Ἔφτιαξε στρατό ὁ Ἀχαιός καί μέ Ἀθηναίους, τῆ βοηθείᾳ τοῦ ἀδερφοῦ του Ἴωνος καί ἐπέτυχε νά πάρῃ αὐτό πού τοῦ ἀνῆκε ἀπό τήν Φθία (Θεσσαλία). Δύο παιδιά του,Ἄρχανδρος καί Ἀρχιτέλης παντρεύονται δύο κόρες τοῦ Δαναοῦ (πάντα ἔτσι γίνεται,μιλᾶ τό αἷμα ...) καί ἐπιτυγχάνουν μ'αὐτόν τόν τρόπον οἱ Ἀχαιοί κυριαρχίαν σέ Ἀργολική καί Λακωνική. Ἕως τήν κάθοδο τῶν Ἡρακλειδῶν ὁπότε ἡττημένοι κινοῦν γιά τήν Αἰγιαλεία ὅπου πλέον λέγεται Ἱωνία (ἐκ τοῦ Ἴωνος ). Γίνεται πόλεμος μεταξύ τους,νικοῦνται οἱ Ἴωνες καί κινοῦν γιά τήν Ἀττική. Οἱ μετανάστες Ἴωνες εἶναι πού βρίσκονται στήν Ἀττική τόν καιρό πού καί ὁ ἄλλος μετανάστης (θεσσαλός εκ Μεσσηνίας...),Μέλανθος (ἀπό τήν ἴδια οἰκογένεια τοῦ Δευκαλίωνος καί αὐτός) τούς δέχθηκε μέ ἀνοιχτές ἀγκάλες.

Μετά τόν Μέλανθο ὁ Κόδρος εἶναι ὁ τελευταῖος βασιλιᾶς ἀπό τήν οἰκογένεια. Ὄχι πώς μετά ἔχασε τά πρωτεῖα,ἴσα-ἴσα ἀπό τήν ἴδια οἰκογένεια ξεκινᾶ ἡ μετάβασις πρός τήν ...δημοκρατίαν.

Νά κάνουμε μία παρένθεσιν καί νά σημειώσουμε πώς ὁ Ἴων πού ἐνῶ ἦταν βασιλιᾶς τῆς Αἰγιαλείας,βοήθησε τούς Ἀθηναίους στόν πόλεμο κατά τῶν Ἐλευσινίων. Καί ἐπεί δή ὅλα πῆγαν πρίμα,τόν ἔκαναν πολέμαρχο καί ἐδέχθησαν νά εἶναι βασιλεύς τους. Διπλός βασιλεύς ὁ Ἴων καί στήν Αἰγιαλεία καί στήν Ἀττική ! 
Μάλιστα ἐξ' αἰτίας αὐτοῦ θεωροῦνταν ὡς πρῶτος βασιλεύς τῆς Ἀττικῆς ὁ Ἴων (ἀπό τούς Ἀθηναίους πού ὑπερηφανεύονταν γιά τήν ἰωνική τους καταγωγἠ...;;;). Ὅταν ἦταν βασιλεύς ἔφτιαξε 4 τάξεις-φυλές. Γεωργούς-Δημιουργούς-Φύλάκες καί Ἱεροποιούς. Ἑτοιμαζόταν γιά τήν ὑποδοχή τῆς νέας λατρείας...Ἄλλως τε,μετά τήν νίκη στήν Ἐλευσίνα ἑδραιώθη καί ὁ Εὔμολπος ὡς ἀρχιερεύς τῶν τοπικῶν μυστηρίων μέ κληρονομικόν δικαίωμα (Εὐμολπίδες). Νά ὁ ῥόλος τῶν ἱερατείων στήν ἐξουσίες τῶν κρατῶν...

Αὐτές οἱ 4 τάξεις-φυλές ὀνοματίσθησαν ἀπό τούς υἱούς τοῦ Ἴωνος : Γελέων ἤ Τελέων ( εἶχε υἱόν τόν Βούτη τόν Ἀργοναύτη) ,Αἰγόκερως,Ἀργάνδης καί Ὅπλης.

Μετά ἀπό χρόνια,ἕνας ἀπόγονος τῆς ἴδιας φάρας,ὁ Κλεισθένης,ἄλλαξε τίς 4 φυλές καί τίς ἔκανε 10. Εἶχε καί αὐτός τούς λόγους του... Ὅπως ἔκανε Ἀθηναίους πολίτες καί τούς μετοίκους καί τούς ἀπελευθέρους δούλους ! 


είκών
Ἐπανερχόμενοι στούς ἀπογόνους τοῦ Κόδρου,υἱοῦ τοῦ Μελάνθου,Μέδωνα καί Νηλέα Β΄, τούς βρίσκουμε νά σπαράσσονται γιά τό ποιός θά πάρῃ τήν βασιλεία. Ἡ λύσις; Μά ποιά ἄλλη,οἱ Δελφοί ! Τό Μαντεῖον καί ἡ δαφνοφάγος Πυθία... Τό ἀποτέλεσμα; Τέρμα ἡ βασιλεία σειρά ἔχει ἡ ἀρχοντία,μήν σᾶς βάλουμε καί στά βαθιά τῆς δημοκρατίας ἔτσι ἀποτόμως...Ἄλλως τε,ἔπρεπε νά γίνουν καί κάποια ἄλλα πράγματα πρίν,νά τακτοποιηθοῦν ἐκκρεμότητες,νά στηθοῦν τά δίκτυα μέ τά ἀνάλογα πρόσωπα καί τότε θά ἐρχόταν ἡ ὥρα τοῦ ...μεγαλείου τῆς δημοκρατίας !

Ὁ Μέδων,ἄρχων καί ὁ Νηλεύς Β' παἰρνει τήν ἄγουσαν πρός Μικρά Ἀσίαν ! Μέ ἀρκετούς μαζύ του,Ἴωνες καί ὄχι μόνον...

Ἀπορία : Μά γιατί ἔπρεπε νά μεταναστεύσῃ ὁ Νηλεύς Β΄; Μά διότι,δέν πήγαινε ὅπου κι'ὅπου. Στά παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας πήγαινε,γνωστά λημέρια καί κατατόπια καί μάλιστα πολύ ἀποδοτικά ἀπό κάθε ἄποψιν...Τό Μαντεῖο ἤξερε... ( Τάνταλος -Φρυγία, Ἰοβάτης (πεθερός Προίτου)-Λυκία,Κάρες,Καρία(Κρῆτες),Λέλεγες κι'αὐτοί συγγενεῖς -μέ ποιούς ἄραγε;... )

Ποιούς πῆρε μαζύ του; Πῆρε ἐκτός τῶν Ἰώνων τῆς Ἀττικῆς καί αὐτούς τῆς Αἰγιαλείας,Εὐβοεῖς (Ἄβαντες),Θηβαίους,Ὄρχομενίους καί Φωκαεῖς ! Γιατί ὅλους αὐτούς μωρέ; Ἐδῶ δέν πρόκειται γιά μία παρεξήγησιν μεταξύ ἀδερφῶν πού ὁδηγεῖ σέ ἀποχώρησιν ἀλλά γιά κανονική μετανάστευσιν !  Κῦττα τό πονηρό Μαντεῖο ! Κῦττα πώς τά σχεδιάζουν ! Πλάνα μακροχρόνια, σχεδιασμοί ἄρτιοι καί βεβαίως ἀπέραντος ὑπομονή ἕως τήν ὁλοκλήρωσιν τοῦ τελικοῦ σκοποῦ ! Καί,ἐννοεῖται,μέ δικούς τους πάντα ἀνθρώπους πρωταγωνιστές καί κυρίως ἐξουσιαστές ...

Ὁ Νηλεύς Β΄ ἔρχεται στήν Ἀνακτορία (μετέπειτα Μίλητον),ὅνομα πού πῆρε ἀπό τόν αὐτόχθονα βασιλιᾶ της Ἄνακτα καί τήν καταλαμβάνει. Διώχνει τόν βασιλιᾶ καί τούς κατοίκους της, Κᾶρες καί παίρνει τήν ἐξουσία. Ὅμως,ἔρχονται οἱ Κρῆτες (πού εἴπαμε ἔχουν συγγενικούς δεσμούς μέ τούς Κᾶρες),μέ ἐπικεφαλῆς τόν Μίλητα καί μέ τόν στόλον τους καταλαμβάνουν τήν Ἀνακτορία τήν ὁποίαν καί μετονομάζουν σέ Μίλητο πρός τιμήν τοῦ Μίλητα. Θά τό ἄφηναν ἔτσι οἱ Ἴωνες; Μά στά σχέδια ἦταν καί ἡ Μίλητος. Πολιορκοῦν τήν πόλιν τήν ὁποίαν καί ἁλώνουν,σφάζουν ὅλους τούς ἄνδρες,ἐκτός ἐλαχίστων πού διέφυγαν καί γυναῖκες καί κορίτσια τά παντρεύονται. Ἰωνική ἡ Μίλητος,λοιπόν.

Ὁ τρίτος υἱός τοῦ Κόδρου,ὁ Ἄνδροκλος,πῆγε στήν Ἔφεσον ὅπου οἱ κάτοικοί της ἦσαν Λέλεγες,Κᾶρες καί Λυδοί. Τήν κατέλαβον καί αὐτήν. Μέ πόλεμον πῆρε ὁ Ἄνδροκλος καί τήν Σάμον καί συμμάχησε μέ τούς Πριηνεῖς κατά τῶν Καρῶν ἀλλά σκοτώθηκε στήν μάχη. Οἱ Ἐφέσιοι,Ἴωνες πλέον,τόν ἔθαψαν ἐκτός πόλεως,στήν θέσιν τῶν Μαγνητίδων Πυλῶν :

«Ἐφέσιοι δέ ἀνελόμενοι τοῦ Ἀνδρόκλου τόν νεκρόν ἔθαψαν τῆς σφετέρας ἔνθα δείκνυται καὶ ἐς ἐμέ ἔτι τὸ μνῆμα κατά τήν ὁδόν τήν ἐκ τοῦ ἱεροῦ παρά τό Ὀλυμπιεῖον καί ἐπί πύλας τάς Μαγνήτιδας: ἐπίθημα δέ τῷ μνήματι ἀνήρ ἐστιν ὡπλισμένος» (Παυσανίου Ἀχαϊκά,κεφ.2 παράγρ.9)

Ὁ 4ος υἱός τοῦ Κόδρου,Κυάρητος κατέλαβε τήν Μυοῦντα. Οἱ Θηβαῖοι μαζύ μέ Ἴωνες ὑπό τόν υἱό τοῦ Νηλέως Β΄, Αἴπυτον ἤ Αἴγυπτον (;) ,τήν Πριήνη.

«ἐκπέμψαντος δέ σφᾶς ἐς ἀποικίαν τοῦ θεοῦ, περαιοῦνται ναυσίν ἐς τήν Ἀσίαν»  (Παυσανίου Ἀχαϊκά,κεφ.3 παράγρ.2) Δῆλα δή : Ὁ Θεός τούς ἔστειλε γιά ἀποικία καί πέρασαν μέ πλοῖα στήν Ἀσία.

Καταλάβατε; Ὁ Θεός ...Ποιός Θεός; Ὁ Ποσειδών,φυσικά ! Ἄλλως τε,ἔφτιαξαν καί τό Πανιώνιον,τό Κοινόν τῶν Ἰώνων πρός τιμήν τοῦ Ἐλικῶνος Ποσειδῶνος ! Ἐλικῶνος...

Οἱ Δαμασίχθων καί Πρόμηθος(Κοδρίδες ἐπίσης) κατέλαβον τήν Κολοφῶνα. Ὁ Πρόμηθος ὅμως σκότωσε τόν ἀδερφό του Δαμασίχθονα καί ἔφυγε στήν Νάξο,ὅπου καί πέθανε. Ὅταν θέλησαν νά στείλουν πίσω τόν νεκρό,τά παιδιά τοῦ Προμήθου τόν δέχθηκαν...Γιατί ἄρα γε,τόν ἀδελφοκτόνο; Ποιός ξέρει,μπορεῖ νά ἦταν καί αὐτή συμβουλή τοῦ ...Μαντείου...

Ὁ Ἀνδραίμων,7ος υἱός Κόδρου κατάλαβε τήν Λέβεδο καί ἐκδίωξε τούς Κᾶρες :

«Λεβεδίοις δέ ἐποίησε μέν Λυσίμαχος ἀνάστατον τήν πόλιν, ἵνα δή συντέλεια ἐς μέγεθος τῇ Ἐφέσῳ γένοιτο: χώρα δέ σφισιν ἔς τε τά λοιπά ἐστιν εὐδαίμων καί λουτρά παρέχεται θερμά πλεῖστα τῶν ἐπί θαλάσσῃ καί ἥδιστα. τό δέ ἐξ ἀρχῆς καί τήν Λέβεδον ἐνέμοντο οἱ Κᾶρες, ἐς ὃ Ἀνδραίμων σφᾶς ὁ Κόδρου καί Ἴωνες ἐλαύνουσι. τῷ δὲ Ἀνδραίμονι ὁ τάφος ἐκ Κολοφῶνος ἰόντι ἐστίν ἐν ἀριστερᾷ τῆς ὁδοῦ, διαβάντι τόν Καλάοντα ποταμόν». (Παυσανίου Ἀχαϊκά,κεφ.3 παράγρ.5)

Εἶχε πολλά θερμά λουτρά,ἡ πόλις,τά περισσότερα καί πιό πλούσια ἀπό ὅλα τά παράλια ! Ἔμ, οἱ Κᾶρες θά τά ἐκμεταλεύονταν; Τί λές τώρα !

Στήν Τέω δέν χρειάστηκαν οὔτε μάχες οὔτε σφαγές. Ἦταν ἤδη δικοί τους ἄνθρωποι ἐδῶ. Μέτοικοι ἀπό τήν Βοιωτία ὑπό τόν Ἀθάμα (πατέρας Φρίξου-Ἔλλης,χρυσόμαλλο κριάρι,Κολχίδα) πού συγκατοικοῦσαν μέ τούς ἐντοπίους μία χαρά ! Ἄλλως τε,ἀπό τήν ἴδια γενιά καί ὁ Ἀθάμας,υἱός Αἰόλου,ἀπογόνος Δευκαλίονος...Τά βρῆκαν λοιπόν μία χαρά,δέχθηκαν τούς ἐξ' Ἀθηνῶν Ἴωνες ὑπό τόν Ναῦκλο καί τούς Ἀθηναίους Ποίκνη καί Δάμαθος ἀλλά καί τόν Βοιωτό Γόργη.

Ἀλλά ὑπῆρχαν καί οἱ Ἐρυθρές. Μία πόλη πού λέγεται πώς ἵδρυσαν Κρῆτες ὑπό τόν Ἔρυθρο υἱό τοῦ Ῥαδαμάνθεως. Μαζύ τους συγκατοικοῦσαν Λύκιοι,Κᾶρες καί Πάμφυλοι (φίλοι καί συγγενεῖς ὅντες). :

« Κρησὶ Λυκίων καὶ Καρῶν τε καὶ Παμφύλων, Λυκίων μὲν κατὰ συγγένειαν τὴν Κρητῶν --καὶ γὰρ οἱ Λύκιοι τὸ ἀρχαῖόν εἰσιν ἐκ Κρήτης, οἳ Σαρπηδόνι ὁμοῦ ἔφυγον--, Καρῶν δὲ κατὰ φιλίαν ἐκ παλαιοῦ πρὸς Μίνω, Παμφύλων δὲ ὅτι γένους μέτεστιν Ἑλληνικοῦ καὶ τούτοις--εἰσὶ γὰρ δὴ καὶ οἱ Πάμφυλοι τῶν μετὰ ἅλωσιν Ἰλίου πλανηθέντων σὺν Κάλχαντι--, τούτων τῶν κατειλεγμένων ἐχόντων Ἐρυθράς»(Παυσανίου Ἀχαϊκά,κεφ.3 παράγρ.7)

Ἔτσι ὁ Κλέοπας (Κοδρίδης καί αὐτός),μάζεψε κάμποσους Ἴωνες ἀπό τίς λοιπές πόλεις καί τούς ἐγκατέστησε στίς Ἐρυθρές. Ἔ, νά ἔχουμε καί κάποια πλειοψηφία,ντέ...

Οἱ Κλαζομενές ἱδρύθησαν ἀπό τόν Κολοφώνιον, Πάρφυρο ὀνομαζόμενον.

Οἱ Φωκαεῖς μέ τούς Ἀθηναίους Φιλογένη καί Δάμωνα πῆραν τήν περιοχή πού ἔκτισαν τήν πόλιν τους μέ συνθήκη,ἀπό τούς Κυμαίους καί ἴδρυσαν τήν Φώκαια. Ὅμως αὐτούς δέν τούς δέχονταν στό Πανιώνιον,Κοινόν τῶν Ἰώνων,διότι δέν ἦσαν ἀπό τήν ...βασιλική φάρα τοῦ Κόδρου...

Φυσικά ἡ Σάμος καί ἡ Χῖος ἀποτέλεσαν ἀναπόσπαστον κομμάτι τῆς σειρᾶς τῶν πόλεων αὐτῶν (ὁ καθείς ἀντιλαμβάνεται τούς ...γεωπολιτικούς λόγους,ὅπως ἀργότερα καί ἡ Σμύρνη )

Ἔτσι δημιουργήθηκε ἡ γνωστή Δωδεκάπολις τῶν Ἰώνων (ἀπό τήν φάρα τοῦ Δευκαλίωνος ) μέ τήν προτροπήν τοῦ Μαντείου καί τῆς δαφνοφάγου Πυθίας. Ἄλλως τε εἴπαμε,οἱ Νηλείδες εἶχαν πολύ καλές σχέσεις μέ τό Μαντεῖον...

Καί βεβαίως αὐτή ἡ ἐξάπλωσις ἦρθε μετά τήν ἐξάπλωσιν στήν ἑλλαδικήν ἀπό Βοιωτία,Μαγνησίαν,Κόρινθον,Ἀργολίδα,Λακωνία,Ἀχαΐα καί Ἀττική. Καί ὕστερα ἦρθαν ... ἄλλου εἴδους ἀλλαγές,περισσότερον ... δημοκρατικές,μέ ὅ,τι αὐτό μπορεῖ νά σημαίνει...

Θά δοῦμε καί τόν Κλεισθένην ὁσονούπω...

Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ...(μέρος α΄)

Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ...(μέρος β΄)

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους (μέρος δ΄) 

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ( μέρος ε΄) 

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ! (μέρος στ΄)

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους (μέρος ζ΄)


Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου