" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015

Ἄν εἴχαμε πατριῶτες κυβερνῆτες θά μπορούσαμε νά κάνουμε θαύματα ...


Σίγουρα οἱ ὥρες πού περνᾶ ἡ χώρα μας εἶναι ἀπό τίς πλέον δυσκολότερες τῆς ἱστορίας της χωρίς ὅμως νά μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι δέν ἔχουμε περάσει πολύ δυσκολότερα καί μάλιστα τά ἔχουμε καταφέρει πάρα πολύ καλῶς... Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει ἡ πατρίδα μᾶς ἔχει ἀνάγκη ὅλους καί μάλιστα ἑνωμένους, ἔτσι μᾶς ἔχει διδάξει ἡ ἱστορία μας. Καί τό σίγουρο εἶναι πώς μποροῦμε νά ἐπιτύχουμε πολλά. 

Γιατί, καί στήν περίπτωση πού πᾶμε σέ νέο μνημόνιο ὅπως καί άν δέν πηγαίναμε καί βγαίναμε ἀπό τήν ΟΝΕ καί βγάζαμε δικό μας νόμισμα, τό βασικό πού θά πρέπει νά γίνει εἶναι νά μήν ἀφήσουν τήν εὐκαιρία νά πραγματοποιήσουν, οἱ τῆς κυβερνήσεως, τίς ἀλλαγές ἐκεῖνες πού θά μᾶς δώσουν τήν δυνατότητα νά κοιτάξουμε τό μέλλον μέ αἰσιοδοξία ἀφοῦ θά τό στηρίξουμε πάνω στήν ἀναπτυξιακή πορεία τῆς χώρας.

Καί τί ἐννοῶ μέ αὐτό; Πράγματα πολύ ἀπλά καί πολύ ἐφικτά, ὅπως : Ἄμεσα ἀπαιτητά τά χρέη τῶν καναλαρχῶν,οἱ ὁποῖοι ἐφ' ὅσον δέν μποροῦν νά ἀνταποκριθοῦν νά κατάσχονται οἱ σταθμοί καί οἱ ἄδειες τους. Ἀπεγκλωβισμός τοῦ κράτους ἀπό τόν "δεσμό" τῶν μεγαλοεργολάβων καί νά ἀναλάβει ἡ ΜΟΜΑ ὅλα τά κατασκευαστικά ἔργα, μέ τμήματα πού θά ὁργανώσουν σε ὅλα τά στρατόπεδα τῆς χώρας καί θά ἐπανδρωθοῦν ἀπό ἕλληνες ἀνέργους πολῖτες. Νά ἀποδώσουν λογαριασμούς οἱ μεγαλοεργολάβοι, ἐπί κάθε ἔργου πού ἔχουν κάνει καί εἰσπράτουν διόδια, ὥστε ὅπου ἔχουν κάνει ἀπόσβεση τοῦ κόστους νά ἀνοιχθοῦν τά διόδια καί νά ὑφίσταται ἐλεύθερη δίοδος. 


Ἀκόμη μποροῦν, καί εἶναι ΑΜΕΣΗ ἀνάγκη, νά ρίξουν τό βάρος στήν πρωτογενῆ παραγωγή. Δόξα τῷ Θεῷ ἡ χώρα μας εἶναι μιά πλούσια χώρα, πού μπορεῖ νά παράγει ἀπό ὅλα. Ἄς ξεκινήσουν μέ ἀπαλλοτριώσεις ἐκτάσεων πού εἶναι ἐγκαταλελειμένες, καί νά βάλουν ἀγρότες νά δουλέψουν σέ συνεργασία μέ τό κράτος. Μποροῦν νά ἀπαλλοτριώσουν ἐγκαταλελειμένα ἐργοστάσια τά ὁποῖα μέ κάποιες ἐπισκευές νά τά καταστήσουν ένεργά καί λειτουργικά, εἴτε θά εἶναι συσκευαστήρια, χυμοποιεῖα, ἐπεξεργασίας ἀγροτικῶν προϊόντων κ.λπ. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τήν κτηνοτροφία. Ἀλλά ἀπό τά βασικώτερα εἶναι ἡ ἐκμετάλευση τοῦ ὁρυκτοῦ πλούτου τῆς χώρας. Δέν νομίζω πώς στόν τομέα αὐτό χρειάζονται ὑποδείξεις. Γνωρίζουμε πολύ καλῶς ποιοί καί πόσο μποροῦν νά συνεργαστοῦν μαζί μας ὑπό τίς καλύτερες καί πλέον συμφέρουσες προϋποθέσεις γιά τήν πατρίδα μας. 


Ἀκόμη νά πάρουν πίσω ὅλα τά μεγάλα ξενοδοχειακἀ συγκροτήματα πού πωλήθηκαν ἀντί πινακίου φακῆς, σέ συγκεκριμένες οἱκογένειες μέσω πολιτικῶν διαπλοκῶν... Ὅσων λήγουν οἱ συμφωνίες πού ἔχουν ὑπογραφεῖ ἄμεσα νά τά πάρει πίσω τό κράτος καί μέ σωστή λειτουργία καί ὄχι  μέ σωρηδόν προσλήψεις, νά φέρουν ἔσοδα στά κρατικά ταμεῖα ἀπό ἕναν τομέα πού ἀποτελεῖ σοβαρή πηγή κέρδους, χαρακτηριζόμενη καί ὡς "βαριά βιομηχανία" ... Ἐννοεῖτε φυσικά πώς ὅλα τά ἐγκαταλελειμένα ξενοδοχεῖα τοῦ πρώην ΕΟΤ νά ἀνακαινισθοῦν καί νά λειτουργήσουν ἄμεσα.

Καί βεβαίως νά κλείσουν τίς προβληματικές τράπεζες καί νά ὑπάρχει μία Κεντρική κρατική τράπεζα καί μία Ἀγροτική. 

Αὐτές εἶναι σκέψεις ἑνός ἀπλοῦ πολίτη πού δέν ἔχει γνώσεις σέ εἰδικούς τομεῖς, ὅμως εἶναι κάτι πού πολύ ἀπλά μποροῦν νά πραγματοποιηθοῦν πρός ὅφελος τῆς Πατρίδος μας. Τό ζητούμενο εἶναι ἔχουν τά κότσια νά τό κάνουν; Ἰδού πεδίον δόξης λαμπρόν ...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου