" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015

Ἡ συνωμοσία τῆς ἀριστερῆς ἐξουσίαςΠοῖοι μᾶς κυβερνοῦν ἐπιτέλους; Μήπως ΠΑΝΤΑ εἶναι ὁ ἴδιος χῶρος πού μόλις τόν τελευταῖο χρόνο πῆρε τήν ἐπίσημη ἐξουσιαστική θέση καί τυπικῶς … Μέ ἄλλα λόγια πέταξαν τίς ὑποκριτικές τους μάσκες καί παρουσιάστηκαν ἐν ὅλῳ τους τό …μεγαλεῖο ! ! ! 
Καί ἔχει πολύ μεγάλη σημασία ἡ λέξη πού χρησιμοποιῶ καθ' ὅτι ἄν κοιτάξει κανείς  ἀπό ποιούς «γεννήθηκε» καί «τράφηκε» καί ἕως καί σήμερα προωθεῖτε ἰδεολογικῶς ( μέ ὅτι δηλαδή πρεσβεύει μέσῳ τῶν ἰδεολογιῶν του) , ὁ κομμουνισμός,  θά καταλάβει λοιπόν γιά ποιόν λόγο χρησιμοποιεῖται ἡ λέξη «μεγαλεῖο» ! ! ! Καθ’ ὅτι οἱ περιούσιοι ἔτσι θεωροῦν τούς ἑαυτούς τους …μεγαλειώδεις !


Παρακάτω λοιπόν θά παρακολουθήσουμε ἕναν συσχετισμό γεγονότων , στοιχείων, δεδομένων πού ναί μέν εἶναι φανερά παρ’ ὅλα αὐτά ἐλάχιστοι θά μποροῦσαν νά τά ταξινομήσουν μέ τέτοια λογική ἐπεξεργασία οὕτως ὥστε νά ἐξάγουν τό συμπέρασμα τό ὁποῖο σήμερα ὡς πραγματικότητα βιώνουμε. Δηλαδή τήν ἄσκηση ἐξουσίας ἀπό τά ἴδια πάντα ἄτομα καί μέ τίς ἴδιες πάντα τακτικές καί μεθόδους…


Ἄς διαβάσουμε μέ προσοχή αὐτά πού εἶπε στήν ἐκπομπή τοῦ Στέφανου Χίου, makeleio5, ὁ κ. Λέων Παπαγεωργίου :


«Δημοσιεύτηκε βιβλίο τοῦ Γεωργίου Μανοῦκα ( Ἑλ. Αἰ. ἐδῶ ὁλόκληρο το βιβλίο)  . Ὁ Μανοῦκας ἦταν γενικός ἐπιθεωρητής παιδομαζώματος, κομμουνιστής, ὁ ὁποῖος διέφυγε στό παραπέτασμα. Μετενόησε ὅταν εἶδε περί τίνος ἐπρόκειτο ὁ κομμουνισμός και ζήτησε νά ἐπανέλθη στήν Ἑλλάδα μετανοήσας. Ἦρθε. Καί τό 1951 ὁ Σύλλογος  ἐπαναπατρισθέντων ἐκ τοῦ παραπετάσματος δημοσίευσε ὀρισμένα βιβλία. Μεταξύ αὐτῶν καί τό βιβλίο τοῦ Μανοῦκα τό ὁποῖο ὀνομάζεται «Παιδομάζωμα» .  
 Ὁ Γεώργιος Μανοῦκας λοιπόν στο βιβλίο του μέσα λέει πώς : Ὁ Πέτρος Κόκκαλης ( πατέρας τοῦ Σωκράτη Κόκκαλη) ὑπουργός Παιδείας καί Ὑγιεινῆς στην κυβέρνηση τοῦ βουνοῦ, μαζί μέ τήν Ἔλλη Ἀλεξίου πῶς μάζεψαν 28.219 ἑλληνόπουλα καί τά ἔστειλαν στό παραπέτασμα. 

Ὁ τρόπος με τον ὁποῖο μάζευαν τά παιδιά, τό λέει ὁ ἴδιος ὁ Γενικὀς Ἐπιθεωρητής Παιδομαζώματος, ἔμπαιναν μέσα στα σπίτια τους μάζευαν στήν πλατεῖα τοῦ χωριοῦ καί ἔλεγαν στόν πατέρα : «ἔλα ἐσύ μαζί μας στό βουνό καί ἄν θέλεις νά ξαναδεῖς τό παιδί σου, μαζί μας θά εἶσαι.» Καί ἔπαιρναν τά παιδιά καί τά ἔστελναν στό παραπέτασμα.  


Ὁ κ. Φίλιας εἶπε ὅτι : «αὐτά εἶναι ἀναπόδεικτα», ἐνῶ ἔχει ὑπ’ὅψιν του τό βιβλίο τοῦ Γεωργίου Μανοῦκα τό ὁποῖο ἐπαναδημοσίευσε ὁ Σύνδεσμος τοῦ ΕΔΕΣ, δηλαδή τοῦ Ζέρβα, πρίν ἀπό μερικά χρόνια καί ἐπειδή ὁ Φίλιας ἦταν φυλακή μαζί με τονΓεώργιο Καροῦσο τόν στρατηγό, ὅταν τόν εἶχε συλλάβει ὁ ταξίαρχος  Ἱωαννίδης καί τόν εἶχε φυλακίσει μετά τήν ἀπομάκρυνσή του ἀπό τήν Κῦπρο  καί γνώριζε τόν Καροῦσο καλά. 
Ἦταν λέει στά διπλανά κελιά. Εἶχε λοιπόν ὑπ’ὅψιν του καί τήν δρᾶση τοῦ Καρούσου, ὅταν ἦταν νέος 14-15 ἐτῶν, στόν Ζέρβα, τότε. Καί ἤξερε ὅτι εἶχε ἀναδημοσιεύσει ὁ Καροῦσος, ὡς Πρόεδρος τότε τῆς Πανελληνίου Συνομοσπονδίας  Ἐθνικῶν Ἀντιστασιακῶν Ὀργανώσεων, τό βιβλίο τοῦ Μανοῦκα «Παιδομάζωμα». 
Γιατί λοιπόν νά γίνεται διάλογος ἐπί τοῦ θέματος καί οἱ κομμουνιστές νά ὑποστηρίζουν ὅτι αὐτά εἶναι ἀναπόδεικτα, ὅταν ὑπάρχει μαρτυρία τοῦ ἰδίου τοῦ Γενικοῦ Ἐπιθεωρητοῦ παιδομαζώματος ! Καί μάλιστα σέ κάποια σελίδα λέει ὁ Μανοῦκας πώς τά ἔξυπνα παιδιά ὁ Πέτρος Κόκκαλης τά ἔστελνε στήν Ἀνατολική Γερμανία ! Ἀπό τήν άνατολική Γερμανία ἐπεστρεψε καί ὁ Σωκράτης Κόκκαλης ὡς πράκτορας τῆς Στάζι  τόν ὁποῖο χρησιμοποίησε ἡ CIA, ὡς πράκτορά της στήν Ἑλλάδα καί ἡ Intelligence Service  Γιά νά καταλάβετε τί συμβαίνει, δέν ἔχετε παρά νά δεῖτε τούς σχηματισμούς καί αὐτούς νά συγκρίνεται.  Τήν περίοδο λοιπόν τοῦ 1941-1944 ὑπῆρχε ἕνας σχηματισμός : ἦταν ἡ ΕΠΟΝ ( ἡ νεολαία), τό ΕΑΜ (τό πολιτικό ὅργανο),ὁ ΕΛΑΣ ( τό ἔνοπλο τμῆμα τοῦ πολιτικοῦ ὁργάνου) καί ἡ ΟΠΛΑ πού ἦταν ἡ τρομοκρατική ὁργάνωση τοῦ σχηματισμοῦ. 


Ὅταν λοιπόν ἀνέλαβε τό 1981 τήν διακυβέρνηση τῆς Ἑλλάδος τό ΠΑΣΟΚ ἀπό τά πρῶτα πράγματα πού ἔκανε ἦταν νά δημιουργήση τήν ἑνιαῖα ἐθνική ἀντίσταση καί νά δώσει συντάξεις καί ὅπως θυμᾶστε πολλοί ἦσαν ἐκεῖνοι πού ἔτρεξαν νά πάρουν ἐκεῖνες τίς συντάξεις ἐκτός ἀπό ἐκείνους πού ἦσαν στόν ΕΔΕΣ τοῦ Ζέρβα καί τόν Ψαρρό, οἱ ὁποῖοι ἀρνήθηκαν νά λάβουν  συντάξεις μαζί με ἐκείνους πού στην πραγματικότητα ἔκαναν προσπάθεια νά τούς σφάξουν ! ( Εἶναι γνωστές οἱ ἐπιθέσεις τοῦ ΕΛΑΣ κατά τοῦ ΕΔΕΣ καί Ψαρροῦ.  Εἶχε συλλάβει τόν Κωστόπουλο –δημοκρατικότατος στρατιωτικός- μαζί μέ τούς ἄνδρες του, τούς ἀφόπλισε, ἐπίσης ἐπετέθη στόν Ψαρρό καί κατέσφαξε τό 542 στό Κλῖμα Δωρίδος, τούς ἄνδρες τοῦ Ψαρροῦ-δημοκρατικότατοι και αὐτοί, βενιζελικός ἦταν ὁ Ψαρρός – τούς κατέσφαξε ὁ Βελουχιώτης ! Ἐπετέθη στίς 13 Ὁκτωβρίου 1943 στόν ΕΔΕΣ, ὄταν ὁ ΕΔΕΣ χτυποῦσε τούς Γερμανούς καί ὁ ΕΛΑΣ μέ τόν Βελουχιώτη τούς ἐπετέθη ἀπό πίσω, στήν μάχη τῆς  Νεράϊδας πού ἔγινε τότε καί ἐγκλωβίστηκαν οἱ ἄνδρες τοῦ Ζέρβα μεταξύ δύο πυρῶν. Αὐτοί νά προσπαθοῦν νά χτυπήσουν τους Γερμανούς καί ἀπό πίσω τούς χτυποῦσε ὁ ΕΛΑΣ !)

Ἑλ. Αἰ. Ἐδῶ να δοῦμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό συν/ξη τοῦ Στρατηγοῦ Καρούσου στον δημ. Ἀντώνη Κακκαρᾶ τον Σεπτέμβριο τοῦ 2002, ὅπου περιγράφει τήν παραπάνω μάχη : «Εμείς αμυνόμενοι, με την προσβολή των θέσεων μας από αεροπορία με τα τότε στούκας, τα οποία με τον θόρυβο που έκαναν ήταν ανατριχιαστικά, τουλάχιστον για μένα που έμπαινα για πρώτη φορά σε τέτοια μάχη και με την πυκνότητα του πυρός πυροβολικού που μακέλευε τα πάντα στις θέσεις τις οποίες κατείχαμε. Θυμάμαι μάλιστα εκεί, τον συχωρεμένο τον Μουστακλή με τον οποίο είμαστε μαζί στη σχολή, να έρπει προς τα χαμηλώματα, να πηγαίνει σίρριζα σε μία μάντρα, από την εκεί πλευρά της οποίας είχαν στήσει τα μυδράλια τους οι Γερμανοί και μας χτυπούσαν. Και τον παρακολουθούσαμε, προσέχαμε να μην τον χτυπήσουμε και ο Μουστακλής τιναζόμενος ξαφνικά κάτω από την φωλιά του μυδραλίου, του γερμανικού μυδραλίου, χωρίς ο σκοπευτής να τον δει διότι τον έκρυβε η μάντρα από την άλλη πλευρά της οποίας σερνόταν, άρπαξε το μυδράλιο και με τις σφαίρες που είχε το μυδράλιο απάνω, η δέσμη, άρχισε να τους χτυπάει. Μια εικόνα που δεν θα μου φύγει καθόλου. Ήταν λοιπόν μια μάχη, η οποία διήρκεσε επί μία ολόκληρη ημέρα και υπό την πίεση της οποίας αναγκαστήκαμε να υποχωρήσουμε. Υποχωρήσαμε προς την περιοχή του (…) και από εκεί προς την περιοχή του Σταυρού και στα προχώρια. Εκεί δώσαμε την δεύτερη, σκληρότερη, μάχη με τους Γερμανούς. Και εκεί έζησα ότι είχα ζήσει στο πρώτο στάδιο της εξόδου μου ως αντάρτης. Ακριβώς μαχόμενος κατά των Γερμανών, δεχτήκαμε την επίθεση από τους Ελασίτες πίσω. Ύστερα από μια ναυάγηση συνεννοήσεως με το αίτημα του Ζέρβα να ενωθούμε και να πολεμήσουμε τον κοινό εχθρό. Και την άρνηση, κατά τα εδραιωμένα στις αφηγήσεις από εδώ πλευρά και τις καταγραφές στα απομνημονεύματα του Ζέρβα, με την απάντηση του Κόζακα, ως εκπροσώπου του Άρη τότε, ότι «Εχθρός για μας είστε εσείς.» Δεν ασχολούμαι με την εξακρίβωση του αληθούς ή του αναληθούς της σοβαρής αυτής περιπτώσεως. Σα μια ανταλλαγή θέσεων κατά το διάστημα της σοβαρής εκείνης μάχης. Το γεγονός όμως ότι αναγκαστήκαμε να αυτοδιαλυθούμε δεχόμενοι και από μπροστά και από πίσω πυρά και το γεγονός ότι μετά την αυτοδιάλυση δεν υπήρξε σύγκρουση μεταξύ του Ε.Λ.Α.Σ. και των Γερμανών αλλά υποχώρησε ο Ε.Λ.Α.Σ., με έβαλε σε δεύτερες θλιβερές σκέψεις…» http://www.onalert.gr/stories/karousos-istoria-antartiko-kakaras/22401

Ὁ σχηματισμός λοιπόν πού προείπαμε : ΕΠΟΝ –ΕΑΜ –ΕΛΑΣ –ΟΠΛΑ εἶχε μία προβολή στήν σημερινή ἐποχή. Ὅταν λοιπόν πῆρε το ΠΑΣΟΚ τήν ἐξουσία καί νομιμοποίησε τό ΕΑΜ- ΕΛΑΣ, παρακολουθούσαμε διάφορα στελέχη του, βουλευτές, ὑπουργούς, κομματάρχες οἱ ὁποῖοι ἔβγαιναν στήν τηλεόραση και ἔλεγαν : «Ἐμένα ὁ πατέρας μου ἦταν στήν ΕΠΟΝ», «ἐμένα ἦταν στό ΕΑΜ», «ἐμένα ἦταν στό ΕΛΑΣ» ! Ὅσοι δε ἔγραψαν βιβλία σημείωναν μέσα : «ἐμεῖς ὅταν εἴμαστε στήν ΕΠΟΝ»… Ἄρα ὅταν ἦσαν νέοι ἦσαν ἐνταγμένοι, ὡς κομμουνιστές, στήν ΕΠΟΝ καί ὅταν μεγαλώσανε ἐντάχθηκαν σέ κάποιον νέο φορέα ὁ ὁποῖος δέν λεγόταν πλέον ΕΑΜ ( τό πολιτικό ὅργανο πού προείπαμε) ἀλλά ΠΑΣΟΚ ! Καί τί ἔκαναν τό 1982, μόλις εἶχαν ἀναλάβει; Ἑνοποίησαν τά δύο τμήματα σωμάτων ἀσφαλείας, τήν χωροφυλακή καί τήν ἀστυνομία πόλεων τίς ὁποῖες συνέπτυξαν σέ ἕνα σῶμα καί τό ὁποῖο ὁνομάστηκε «Ἑλληνική Ἀστυνομία» καά χάριν συντομίας ΕΛ.ΑΣ .


Τι μᾶς λείπει τώρα ἀπό τόν σχηματισμό; Μᾶς λείπει ἡ ΟΠΛΑ. Ὅμως βλέπουμε πώς μία τρομοκρατική ὁργάνωση νά δρᾶ κατά κόρον τήν περίοδο ΠΑΣΟΚ : ἡ 17Ν ! Γιατί 17 Νοέμβρη; Χάριν τοῦ Πολυτεχνείου; Ὄχι. Ἡ 17 Νοέμβρη, μᾶς λέει ὁ Γ. Ἰωαννίδης στίς ἀναμνήσεις του, τήν ἐξῆς φράση κλειδί : «Στίς 17 Νοέμβρη πήραμε μέ τόν Σιάντο τήν ἀπόφαση νά ἔρθουμε σέ ρίξη μέ τούς Ἄγγλους» ! "Σου είπα ότι και η απόφαση που πήραμε στο Πολιτικό Γραφείο στις 17 του Νοέμβρη ήταν ότι θα συγκρουστούμε με τους Άγγλους." http://istoriakatoxis.blogspot.gr/2011/12/blog-post_05.html

Ἔχουμε λοιπόν μία προβολή τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ ’41-’44 το ’81 ἕως σήμερα. Ὅπου ὁ σχηματισμός μετελλάχθη ὥστε οἱ τῆς ΕΠΟΝ νεολαῖοι βρέθηκαν στό ΠΑΣΟΚ ( ΕΑΜ), ὁ δε ΕΛΑΣ ἔγινε ΕΛ.ΑΣ καί ἡ ΟΠΛΑ ἔγινε 17Ν. 


Ἀπό τον κόλπο τῶν ἀναρχικῶν  τούς ὁποίους χρηματοδοτοῦσαν τότε οἱ Ἄγγλοι καί οἱ ἀμερικανοί σήμερα δέ, ΑΚΡΙΒΩΣ οἱ ἼΔΙΟΙ ! Πίσω ἀπ’ ὅτι λέγεται «τράπεζες» ,«δανειστές» ἤ ὅπως ἀλλιῶς θέλετε πεῖτε τους, πίσω λοιπόν ἀπό αὐτούς οἱ ἴδιοι τούς χρηματοδοτοῦσαν τότε οἱ ἴδιοι καί ἀπό το ’74, ’81 ἕως σήμερα… 


Νά δοῦμε καί μία προφανῆ συνδεσμολογία τῆς 17Ν μέ τό ΠΑΣΟΚ; Ποιός νομιμοποίησε τούς σφαγεῖς τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ; Ἀπό ποῦ και ὡς ποῦ τό ΕΑΜ –ΕΛΑΣ  ἔκαμε ἐθνική ἀντίσταση; Ὁ ἴδιος ὁ Βελουχιώτης στήν άναφορά του πρός τό Κουμμουνιστικό Κόμμα, τήν ὁποῖα δημοσίευσε ἡ Ἐλευθεροτυπία τό 1983, λέει λοιπόν σ’αὐτήν ὁ Βελουχιώτης : «Ἐμᾶς ἐχθρός μας δέν ἦταν οἱ Γερμανοί, ἐχθρός μας ἦταν ὁ Ζέρβας» . 


Ἦταν ὁ 4ος γῦρος ὅπως εἶπε και ὁ Μηριδάκης, ὁ ὑπαρχηγός τοῦ Ζέρβα. Καί φέραν τήν Ἑλλάδα ἐδῶ πού εἶναι σήμερα.  Διότι ἦταν ὅλος  ὁ «βοῦρκος» τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ὁ ὁποῖος ἤθελε νά ἀλλάξει κοινωνικό-οἰκονομκό ἐπίπεδο ! Ὅλοι οἱ ἄχρηστοι, ὅλες οἱ ὑπομετριὀτητες, ὅλα τά διεστραμένα ὑποκείμενα !  Γι’αὐτό ἔφεραν καἰ τόν Κὀκκαλη ἐδῶ καί τόν βοηθήσανε ἐπί Οἰκουμενικῆς ( Μητσοτάκης-Φλωράκης-Παπανδρέου και ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας  Δραγασάκης ) πού τοῦ ἔδωσαν, μέ τήν παραίνεση τοῦ Φλωράκη : («Πρέπει να βοηθήσουμε τον γυιὀ τοῦ Πέτρου») ,τίς ψηφιακές παροχές καί φυσικά ἀγκαλιά μέ τήν Siemens, μήν τά ξεχνᾶμε αὐτά. 


Καί φυσικά ὅσο κυβερνοῦσε τό ΠΑΣΟΚ ἡ δρᾶση τῆς 17Ν ἦταν ἡ μεγαλύτερη ἀπό κἀθε ἄλλη φορά καί κυρίως οἱ Στόχοι της ἐξυπηρετοῦσαν τήν πολιτική πού ἀσκοῦσε τό ΠΑΣΟΚ στήν Ἑλλάδα.

Καί μήν ξεχνᾶτε κάτι ἐπίσης πολύ σοβαρό: ὅλοι αὐτοί οἱ νέοι οἰκονομικοί παράγοντες τούς ὁποίους ἐδημιούργησε τό σὐγχρονο ΕΑΜ ( βλέπε ΠΑΣΟΚ) Μπόμπολας, Κυριακοῦ, Κόκκαλης, Τεγόπουλος καί λοιποί ἦταν ΟΛΟΙ παιδιά συμμοριτῶν!»
Τελειώνοντας νά σημειώσουμε πώς ἀφοῦ τό ΠΑΣΟΚ μετά τόν καταστροφέα Γ. Παπανδρέου ( ἴσως βέβαια καί αὐτό ἀκόμη νά ἦταν ἔτσι σχεδιασμένο νά γίνει γιά νά καταπιεῖ ὁ Ἑλληνικός Λαός τό : σωτηρία μέ τήν ἀριστερά στήν ἐξουσία ) κυριολεκτικῶς διελύθη εἰς τά ἐξ ὦν συνετέθη, μετακύλησε στό Συριζα γιά νά βρεῖ ἡ ἐξουσία τό …μεγαλεῖο της καί ἡ Ἑλλάς τήν ὁλοκληρωτική της ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ! ! ! Τό σχέδιο ὁλοκληρώθηκε ὅπως σχεδιάστηκε ἀπό τήν …περιούσια «σκέψη»…

Ἑλλάς Αἰώνιον

2 σχόλια:

 1. "Παρακάτω λοιπόν θά παρακολουθήσουμε ἕναν συσχετισμό γεγονότων , στοιχείων, δεδομένων πού ναί μέν εἶναι φανερά παρ’ ὅλα αὐτά ἐλάχιστοι θά μποροῦσαν νά τά ταξινομήσουν μέ τέτοια λογική ἐπεξεργασία οὕτως ὥστε νά ἐξάγουν τό συμπέρασμα τό ὁποῖο σήμερα ὡς πραγματικότητα βιώνουμε. Δηλαδή τήν ἄσκηση ἐξουσίας ἀπό τά ἴδια πάντα ἄτομα καί μέ τίς ἴδιες πάντα τακτικές καί μεθόδους…"

  Με τελικό στόχο το πλεόν αποτρόπαιο καθεστώς. Τον σταλινικό κομμουνισμό. Για αυτό και πρέπει να φαίνεται πως ...δεν κυβερνά η αριστερά! Εφόσον ο αμόρφωτος πολιτικά και αγαθός λαός πιστεύει πως μόνο οι κουκουέδες είναι κομμουνιστές!
  Για αυτό και συνεχώς αποχωρούν από τους αριστερούς που κυβερνούν οι καλοί "αντιμνημονιακοί" αριστεροί και αυτοί που μένουν ονομάζονται δεξιοί, έτσι που ο λαός χωρίς να το καταλαβαίνει να πηγαίνει με εκλογές στον σταλινισμό!!!
  Στο κόλπο όλα τα κόμματα της μεταπολίτευσης.
  Της κομμουνιστικής μαοϊκής νουδου μη εξαιρουμένης!

  Στο κόλπο όλα τα κόμματα της μεταπολίτευσης.
  Της κομμουνιστικής μαοϊκής νουδου μη εξαιρουμένης!

  Ξέρετε ποιο είναι το καινούργιο μοτό των αριστερών;
  Όλα τα κομματα της μεταπολίτευσης ακόμα και ο συριζα και το ΚΚΕ, είναι δεξιά κόμματα.
  Ο σταλιν ο λενιν ο μαο και λοιποί δολοφόνοι κομμουνιστές , δεν ήταν κομμουνιστές ήταν δεξιοί!!!
  Είστε ο μοναδικός ιστότοπος που έχει κατανοήσει την πραγματικότητα και δεν φοβάστε να την δημοσιεύσετε!
  Βγάλτε τα όλα στη φόρα. Ο λαός ακόμα και ο γραμματισμένος είναι ΒΛΑΚΑΣ, δεν καταλαβαίνει τίποτα! Ακόμα και Ελληνικά εθνικά πατριωτικά ιστολόγια δεν έχουν πάρει χαμπάρι τίποτα!
  Συγχαρητήρια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εὐχαριστῶ πολύ γιά τά καλά σας λόγια,ἀγαπητέ. Ἔτσι ὅπως τά λέτε ἀκριβῶς εἶναι τά πράγματα,δυστυχῶς. Καί ὅπως ἔλεγε κάποιος « μπλέ σκυλιά,πράσινα σκυλια,κόκκινα σκυλιά,ὅλα μιᾶς σκύλας γέννα». Πάντως νά ξέρετε πώς εἶναι ἀρκετοί αὐτοί πού ἔχουν καταλάβῃ πλέον τό παιχνίδι πού παίζεται.Ὅπως καί νά ἔχει,ἐμεῖς πού βασίζουμε τήν σκέψιν μας στό Ἑλληνικό Πνεῦμα (ἐννοῶ τούς μεγάλους νόες προγόνους μας)δέν θά πάψουμε ποτέ νά ΣΚΕΠΤΟΜΑΣΤΕ. Καί ὅταν σκέπτεσαι εἶσαι ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ! Αὐτό δῆλα δή,πού φοβᾶται ἡ παγκόσμια ἐξουσιαστική δύναμις (ξέρουμε ποιοί) .

   Διαβᾶστε σχετικῶς,αὐτό : Ὁ «ἀθέατος» πόλεμος κατά τοῦ Ἀνθρώπου,εἶναι τό θέμα...http://sxolianews.blogspot.gr/2018/03/blog-post_13.html

   Διαγραφή