" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΑΤΣΟ ΒΕΝΕΤΣΙΑ, ΟΠΟΥ Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!!!

 
ἀναδημοσίευσις ἀπό :stoxos
Ένα εκπληκτικό ντοκουμέντο που μάς κρύβουν επί 74 χρόνια παρουσιάζει σήμερα ο "Στόχος: Πρόκειται για τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της ιστορικής σύσκεψης των Ιταλών υπό τον Μουσολίνι στο «Παλάτσο Βενέτσια» (15 Οκτωβρίου 1940) στην οποία ελήφθησαν οι τελικές αποφάσεις για την επίθεση εναντίον της Ελλάδος στις 28 Οκτωβρίου. Διαβάστε προσεκτικά τους διαλόγους μεταξύ του Ντούτσε, του Αρχηγού των Ιταλικών Ενόπλων Δυνάμεων Βισκόντι Πράσκα και των άλλων Ηγετών του Ιταλικού Στρατού για να καταλάβετε πώς μάς έβλεπαν τότε οι Ιταλοί. Είναι τόσο διδακτικά αυτά που θα μάθετε, ώστε αμέσως θα αντιληφθείτε γιατί μάς τα έκρυβαν οι Εξουσιαστές μας επί 74 χρόνια...ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΟ PALAZZO VENEZIA


VERBALE DELLA RIUNIONE TENUTA NELLA SALA DI LAVORO DEL DUCE A PALAZZO VENEZIA IL 15 OTTOBRE 1940 ,ORE 11

Παρόντες:
O Duce,
οι Εξοχότατοι: Ciano, Badoglio,Soddu,Jacomoni, Roatta,Visconti Prasca.
Γραμματεύς:  Αντισυνταγματάρχης Τrombetti.


Ντούτσε : 
Σκοπός της συσκέψεως είναι να καθορισθούν αι λεπτομέρειαι της δράσεως την οποίαν, γενικώς ειπείν, απεφάσισα να αναλάβω κατά της Ελλά­δος. Η δράσις αύτη, εις μίαν πρώτην φάσιν, δέον να έχη αντικειμενικούς σκοπούς και ναυτικούς και χερσαίους. 0ι εδαφικοί σκοποί είναι να καταλάβωμεν τούτο μεν ολόκληρον την έναντι των Ιονίων νήσων ακτήν, ως και τας νήσους αυτάς (Ζάκυνθον, Κεφαλληνίαν, Κέρκυραν), τούτο δε την Θεσσαλονίκην. Όταν εκπληρώσωμεν τους σκοπούς αυτούς, θα έχωμεν βελτιώσει τας έναντι των Άγγλων θέσεις μας εις την Μεσόγειον. Η δευτέρα φάσις, — μεταγενέστερα ή και σύγχρονος προς την προηγουμένην, — είναι η κατάληψις ολοκλήρου της Ελλάδος, ίνα τεθή αύτη εκτός μάχης και ίνα βεβαιωθώμεν ότι καθ' οιανδήποτε περίπτωσιν θα παραμείνη  εις τον πολιτικο-οικονομικόν μας χώρον Αφού καθώρισα ούτω το ζήτημα, απεφάσισα και την ημερομηνίαν, η οποία κατά την γνώμην μου δεν δύναται να βραδύνη ούτε επί μίαν ώραν: την 26ην του παρόντος μηνός. Την επιχείρησιν αυτήν την ωρίμασα εις την σκέψιν  μου από μακρών μηνών, πριν   ακόμη   και   από  την  συμμετοχήν   μας  εις   τον   πόλεμον, πριν ακόμη και απο την έκρηξιν του πολέμου [1] (Αφού καθωρίσθησαν τα βασικά ταύτα στοιχεία, πρόκειται τώρα να εξετάσωμεν πως θα εξελιχθή  η ενέρ­γεια αύτη, και δι' αυτά εκάλεσα τον εις Αλβανίαν γενικόν τοποτηρητήν και τον διοικητήν των εΙς Αλβανίαν δυνάμεων, δια να μας χαράξουν ένα σχέδιον πολιτικόν και στρατιωτικόν, ούτως ώστε να καταλήξωμεν εις τας προσφορωτέρας μεθόδους και τους καταλληλοτέρους χρονικούς προσδιορισμούς διά την επιτυχίαν των σκοπών μας. Προσθέτω ότι δεν διαβλέπω περιπλοκάς προς βορράν. Η Γιουγκοσλαυία έχει παν συμφέρον να μείνη ακίνητος, ως άλλωςτε φανερώνουν και δημόσιαι δηλώσεις επισήμων της οργάνων, αι οποίαι απο­κλείουν την δυνατότητα περιπλοκών, εκτός δια την περίπτωσιν αμύνης της χώρας. Περιπλοκάς από τουρκικής πλευράς αποκλείω, ιδίως αφ' ης η Γερμανία εγκαθιδρύθη εις Ραυμανίαν και η Βουλγαρία ενεδυναμώθη. Αύτη δύναται να αποτελέση  πεσσόν εις το  παιγνίδι μας και θα προβώ εις τα αναγκαία διαβήματα δια να μη χάση την μοναδικήν αυτήν ευκαιρίαν να πράγματοποιήση τας βλέψεις της εις την Μακεδονίαν και την διέξοδóν της εις την θάλασσαν. Καλώ τον εις Αλβανίαν γενικόν τοποτηρητήν να εκθέση  τας απόψεις του.

Γιακομóνι:
Εις Αλβανίαν αναμένεται πυρετωδώς η ενέργεια αυτή. Η χώρα είναι ανυπόμονος και πλήρης ενθουσιασμού. Δύναμαι μάλιστα να τονίσω ότι ο ενθουσιασμός είναι τόσον ζωηρός ώστε τελευταίως εσημειώθη κάποια απογοήτευσις διότι η δράσις δεν ήρχισεν ακόμη. Ελάβαμεν σοβαρώτατα μέτρα διά τον ανεφοδιασμόν της χώρας. Υπάρχει ο κίνδυνος, σχετικώς, μη βομβαρδισθή ο λιμήν Δυρραχίου, ο οποίος εξασφαλίζει τον ανεφοδιασμόν αυτόν. Το οδικόν δίκτυον εσημείωσε πολλάς προόδους, καίτοι δεν δυνάμεθα να θεωρήσωμεν το θέμα ως τελείως λελυμένον. Πώς φαίνεται η κατάστασις της Ελλάδος από αλβανικής πλευράς:
Ντούτσε :
Τούτο ακριβώς θέλομεν να μάθωμεν.
 
Γιακομóνι:
Είναι δυσχερέστατον να εξακριβωθή. Η κοινή γνώμη εί­ναι προδήλως αδιάφορος. Εδημοσιεύσαμεν ότι εφονεύθη η ανεψιά του δολοφονηθέντος Αλβανού πατριώτου, αλλ' οι Έλληνες μας διέψευσαν [2]Εκ πληροφοριών των πρακτόρων μας προκύπτει ότι ενώ προ δύο μηνών οι Έλληνες δεν εφαίνοντο διατεθειμένοι να προβάλουν σοβαράν αντίστασιν, ήδη εμφανίζονται αποφασισμένοι να εναντιωθούν εις την ένέργειάν μας. Ο μυστικός πομπός, ο  οποίος λειτουργεί εις Αργυρόκαστρον και με τον οποίον διεξάγομεν δραστηρίαν προπαγάνδαν, ακούεται πολύ και έχει αποτελέσματα. Υποθέτω ότι η ελληνική αντίστασις θα επηρεασθή αναλόγως του ρυθμού της δράσεως μας : αν δηλ. αύτη είναι ταχεία, αποφασιστική και επιβλητική ή βραδεία και περιωρισμένη. Δέον επίσης να ληφθή υπ' όψει ποίαν βοήθειαν θα έχουν οι Έλληνες από τους Άγγλους.[3]
Ντούτσε :
Αποκλείω κατά τον μάλλον απόλυτον τρόπον την  αποστολήν ενισχύσεων εις άνδρας- Αλλά και η αεροπορία δεν θα έχει δυνάμεις  να διαθέση.
 
Γιακομóνι: 
Ο μόνος φόβος θα ηδύνατο να προέλθη εκ μερικής μόνον καταλήψεως της Ελλάδος, οπότε οι Άγγλοι, εκ  των εναπομενουσων,  εις αυτούς βά­σεων, θα ήσαν εις θέσιν να προσβάλουν, με σοβαράς αεροπορικάς δυνάμεις, την Νότιον Ιταλίαν και την Αλβανίαν. Τα ελληνικά αεροπλάνα είναι μόνον 144αριθ­μός που δεν μας φοβίζει σοβαρώς.[4]
 
Ντούτσε : 
Ποία είναι η ψυχική κατάστασις του ελληνικού πληθυσμού ;
...διαβάστε ολόκληρο το θέμα ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου