" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014

Ἡ πραγματική ὑπέρβασις τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ.

Γράφει ἡ  Φιλονόη  

Σήμερα θὰ γράψω ἕνα κείμενον, ἱστορικὸ μέν, ἀλλὰ ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς …μεγάλης ἀποστάσεως ἀπὸ τὴν ἱστορία. (Κάτι ποὺ δὲν συνηθίζω…) Σήμερα θὰ σᾶς γράψω κάποιες σκέψεις μου, ποὺ βασίζω σὲ πολλῶν ἐτῶν ἀναγνώσματα, ἀλλὰ θὰ καταθέσω ΜΟΝΟΝ τὰ δικά μου συμπεράσματα. Αὐτὰ τὰ συμπεράσματα δὲν «δένουν» ἀπαραιτήτως μὲ τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα, ποὺ ΕΠΙΣΗΜΩΣ γνωρίζουμε, (1) ἀλλὰ …«παντρεύουν» πολλὲς πληροφορίες, ἀπὸ πολλὲς πλευρὲς τῆς ἱστορίας μεταξύ τους.

Πρὶν σᾶς μιλήσῳ γιὰ τὸν Ἰωάννη Μεταξᾶ, θὰ κάνω μία μικρὴ …λοξοδρομικὴ ἀναδρομή. Ἡ ἱστορία μας ΔΕΝ ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν Κρήτη, ἀλλὰ ὀφείλω νὰ …περάσῳ ἀπὸ τὴν Κρήτη, πρὸ κειμένου νὰ ἐξηγήσῳ κάποιες πολὺ σημαντικὲς λεπτομέρειες, γιὰ τὸν ῥόλο ποὺ ἔπαιξαν (καὶ ἀκόμη ΠΑΙΖΟΥΝ) κάποια πρόσωπα, σὲ περιόδους σημαντικῶν ἀλλαγῶν, κοινωνικῶν καὶ γεωστρατηγικῶν.


Τὸν Μάρτιο τοῦ 961 ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς ἀνακατέλαβε τὴν Κρήτη, ἀπὸ τοὺς Ἄραβες. Τοὐλάχιστον 200.000 Κρῆτες καὶ Ἄραβες σφαγιάσθησαν ἐντὸς τοῦ Χάνδακος. (Οἱ νεκροὶ ὑπολογίζονται, γιὰ ὅλην τὴν νῆσο, στὶς 270.000!!!) Τὸ γιατὶ ἐσφαγιάσθησαν, βάσει τῆς ἐπισήμου (χριστιανικῆς) ἱστορίας, ὀφείλεται στὴν ἀλλαγὴ θρησκεύματος τῶν Κρητῶν. Αὐτὸ τὸ «ἀλλαγὴ θρησκεύματος» ὅμως κρατῆστε το, διότι δηλώνει κάτι πολὺ οὐσιῶδες, κι ὄχι αὐτὸ ποὺ θέλουν νὰ γνωρίζουμε. Οἱ Κρῆτες ΔΕΝ σφαγιάσθησαν διότι ἔγιναν μουσουλμᾶνοι, ἀλλὰ διότι ἐπέστρεψαν στὴν πατρῶα τους θρησκεία. (Ἤ διότι ΟΥΔΕΠΟΤΕ εἶχαν ἀποχωρήση ἀπὸ αὐτήν!!!) (2) Προφανῶς βρῆκαν ἀρκετὰ μεγαλύτερες ἐλευθερίας ὑπὸ τὴν ἀραβικὴ κατοχή, ἀπὸ ὅ,τι μὲ τὴν ῤωμαϊκή.

Μετὰ τὴν κατάκτησιν τῆς Κρήτης ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς ἐπέστρεψε στὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ λίγο ἀργότερα ἐστέφθη αὐτοκράτωρ. Στὴν Κρήτη ἄφησε μεγάλη φρουρὰ  ἀλλὰ καὶ τοὺς καταλλήλους «διαφωτιστές» (3), πρὸ κειμένου νὰ …ἐπανέλθουν οἰ διασωθέντες Κρῆτες στὸν …«ὀρθὸ δρόμο».

Ἀμέσως φυσικὰ ξεκίνησε καὶ ὁ ἐπικοισμός, ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τῆς αὐτοκρατορίας, ποὺ ὅμως ἦσαν βεβαιωμένα …χριστιανικά!!! (Νὰ μὴν …ξεφύγουν πάλι!!!)
(1)
Οἱ Κρῆτες ὅμως μᾶλλον δὲν ἡσύχαζαν κι ἔτσι, ἐγκατεστάθησαν μόνιμα στὴν νῆσο οἱ γνωστοὶ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ.

Μάλιστα, 150 χρόνια ἀργότερα, ἐπὶ Ἀλεξίου Κομνηνοῦ, ἐπικυρώθηκε μὲ διάταγμά του, ἡ παρουσία στὴν Κρήτη τῶν  δώδεκα βασιλοπαίδων, μὲ τὶς οἰκογένειές τους, τὸν στρατό τους καὶ φυσικὰ μὲ μεγάλες …προῖκες, πρὸ κειμένου νὰ ἐλέγχουν πλέον ἐκ τῶν ἔσω τὴν νῆσο καὶ νὰ προλαμβάνουν κάθε της πρόθεσιν γιὰ ἀνεξαρτησία.(4)

Αὐτὰ τὰ δώδεκα βασιλόπουλα, ποὺ κατέφθασαν στὴν νῆσο, παρουσιάζοντο γιὰ χρόνια, ὡς …μῦθος. Μέσα ὅμως ἀπὸ τὶς οἰκογενειακὲς βιογραφίες τῶν ἀπογόνων τους, ποὺ ΠΡΕΠΕΙ νὰ διατηροῦν ζωντανὴ τὴν σύνδεσίν τους μὲ τὶς καταβολές τους, μάθαμε ἀρκετὲς πληροφορίες. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ βασιλόπουλα ἦταν ἀπόγονος τοῦ Νικηφόρου Φωκᾶ (Ἰωάννης Φωκᾶς). Ἄλλαξε τὸ ὄνομά του σὲ Καλλέργη κατὰ τὴν Ἐνετοκρατία. (Πολλὰ γνωστὰ ὀνόματα πολιτικῶν ΚΥΡΙΩΣ, προέρχονται ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἐποικισμό!!! Ἄλλην φορὰ ὅμως θὰ τὰ ἀναλύσουμε καλλίτερα!!!)

Ὁ ῥόλος τῶν Καλλέργηδων, κι ὅλων τῶν ἄλλων βασιλοπαίδων, ἦταν ῤόλος ΕΠΙΣΤΑΤΟΥ!!! Πραγματικοῦ ΕΠΙΣΤΑΤΟΥ!!! Ἀπὸ αὐτοὺς μὲ τὸν …βούρδουλα!!! Τόσο ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ!!! Πληρώθηκαν καλά, τοὺς ἐδόθησαν σημαντικὲς ἐλευθερίες κι ἐξουσίες καὶ διατηροῦσαν τὴν Κρήτη καὶ τοὺς Κρῆτες σὲ κατάστασιν ἡρεμίας. Δῆλα δὴ σὲ κατάστασιν καταστολῆς κι ἐλέγχου. Δῆλα δὴ οἰ Κρῆτες ΔΕΝ ξανασήκωσαν κεφάλι κατὰ τῶν Βυζαντινῶν. Μετὰ τὴν κατάληψιν τῆς Κρήτης ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς πολλοὶ ἐξ αὐτῶν κατέφυγαν στὰ Ἑπτάνησα.

Ἄς ἐπιστρέψουμε ὅμως στὴν οἰκογένεια Μεταξᾶ. Ἡ οἰκογένεια Μεταξᾶ, ὅπως καὶ οἱ παραπάνω, ἐθεωροῦντο ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ οἰκογένειες. Αὐτὸ σημαίνει πὼς ἀνᾲ πάσᾳ στιγμὴ θὰ μποροῦσαν νὰ παίξουν τὸν ἴδιον ῤόλο, τοῦ ΕΠΙΣΤΑΤΟΥ, σὲ ὁποιανδήποτε περιοχὴ τῆς αὐτοκρατορίας. Καὶ τὸν ἔπαιξαν, διότι ἐὰν ΔΕΝ τὸν ἔπαιζαν θὰ εἶχαν ἐκπέση. Μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατέφυγαν στὰ Ἐπτάνησα κυρίως.

Ἡ οἰκογένεια Μεταξᾶ, ὅπως καὶ ΟΛΕΣ οἱ ἄλλες οἰκογένειες, ποὺ προήρχοντο ἀπὸ τὸ Βυζάντιο, ΔΕΝ κακοπέρασαν ὑπὸ ὁποιεσδήποτε συνθῆκες κατοχῆς. (Ἐκτὸς ἴσως ἀπὸ κάποιες περιπτώσεις ποὺ …τρώγονταν μὲ τὰ ῥοῦχα τους. Ἤ, γιὰ νὰ τὸ λέμε σωστά, ἐκτὸς ἀπὸ ἐκεῖνες τὶς περιπτώσεις ποὺ ἀξίωναν ἐπὶ πλέον προνόμια. Μετὰ ἡσύχαζαν, ὅταν δῆλα δὴ ἐλάμβαναν τὰ …μπικικίνια, καὶ φυσικὰ τὸ …μάρματο τὸ πλήρωνε ὁ λαός!!!) Γιὰ παράδειγμα, στὴν ἐπανάστασιν τοῦ 1821, τοὺς βλέπουμε νὰ παρατοῦν τὰ Ἑπτάνησα, νὰ πολεμοῦν, ἀλλὰ ταὐτοχρόνως νὰ διαθέτουν σημαντικὲς περιουσίες, ποὺ τοὺς προσέδωσαν τὴν δυνατότητα νὰ καταλάβουν πολλὰ πολιτειακὰ ἀξιώματα ἐκείνων τῶν ἐποχῶν καὶ τελικῶς νὰ παρουσιάσουν ἔως καὶ πρωθυπουργίες. Αὐτὸ σημαίνει πὼς ΚΑΙ ἠ οἰκογένεια Μεταξᾶ, ὅπως καὶ οἱ προαναφερόμενες, ἦσαν ΠΑΝΤΑ μὲ τὸ μέρος τῆς ἐξουσίας καὶ λειτουργοῦσαν ΠΑΝΤΑ ὡς ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ!!!! (Ὅπως ἄλλως τὲ ἔτσι ἀκριβῶς λειτουργοῦν ΟΛΟΙ οἱ ἀπόγονοι κάθε τέτοιου προγόνου!!! Μπορεῖτε εὔκολα νὰ τὸ ἐρευνήσετε. Τὰ οἰκογενειακὰ δένδρα εἶναι ἐλεύθερα πλέον, ἀκόμη καὶ στὸ διαδίκτυον!!!)

Ἐὰν λοιπὸν ΚΑΙ ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς, ἀπόγονος αὐτῆς τῆς οἰκογενείας τῶν ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ, κρατοῦσε ῥίζες βασιλικές, εἶναι ΒΕΒΑΙΟΝ πὼς κάποιαν στιγμὴ θὰ χρειαζόταν ἴσως νὰ παίξῃ ῤόλο ἐπιστάτου.
Τὴν ἐποχὴ τῆς δικτατορίας Μεταξᾶ οἱ πιέσεις ποὺ ἠσκοῦντο στὴν χώρα μας ἦσαν τρομακτικές. Κατάσκοποι, πράκτορες, προδότες… Καὶ ἦταν πασιφανές, σὲ ὅσους πράγματι ἀντιλαμβάνονταν τὰ γεγονότα, πὼς ὀ πόλεμος ΔΕΝ θὰ ἀργοῦσε. Γιὰ νὰ κάνῃς ὅμως πόλεμο, ἀκόμη καὶ ἀμυντικό, ἔχοντας καὶ μία χρεοκοπία (1932) στὴν πλάτη, εἶναι κάπως …δύσκολο, ἔως …ἀδύνατον.  Ἀπαιτεῖται πυγμή, σκληρὸς προγραμματισμός, ἀτσαλένια νεῦρα. Κι ὁ Μεταξᾶς μᾶλλον τὰ κατάφερε καλλίτερα ἀπὸ τὸ ὅποιο ἀναμενόμενον!!! Τὸ οὐσιῶδες ὅμως σὲ ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀλλοῦ.

Ἡ ἐποχή, ἐντὸς τῆς ὁποίας ἐξελλίσονται τὰ γεγονότα, ἦταν πολὺ ἄγρια. Οἱ Ἄγγλοι (Rothschild) ἤδη εἶχαν πολλὲς φορὲς ἐπιβάλη τὶς «δικές τους γραμμὲς διακυβερνήσως», ἀπὸ ἐποχῆς Μαυροκορδάτου κι Ὄθωνος.

Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!!


Οἰ Ἄγγλοι (τραπεζῖτες) ἦσαν αὐτοὶ ποὺ ΠΡΑΓΜΑΤΙ κυβερνοῦσαν ΚΑΙ τὴν Ἐλλάδα μας, θεωρῶντας μας κάτι σὰν …ἐπαρχία τους!!!
Οἱ Ἄγγλοι ἤθελαν τὴν Ἑλλάδα στὸν πόλεμο, δίπλα τους. Ἤξεραν αὐτοὶ πὼς ἐμεῖς ἔπρεπε νὰ βγάλουμε τὰ …κάστανα ἀπὸ τὴν φωτιά!!! Πίεζαν τὸν Μεταξᾶ καὶ τὸ ἐπιτελεῖο του, ἀλλὰ καὶ τὸν Γεώργιο Β΄. Ἀπὸ τὴν ἄλλην, οἱ στενὲς οἰκογενειακὲς σχέσεις τοῦ Γεωργίου μὲ τὴν Γερμανία, μὰ καὶ  οἱ σπουδὲς τοῦ Μεταξᾶ στὴν Πολεμικὴ Ἀκαδημία τοῦ Βερολίνου, προσέδιδαν μίαν φιλογερμανικὴ εἰκόνα στὴν χώρα. Εἰκόνα ποὺ οἰ μὲν Γερμανοὶ πάσχιζαν νὰ παγιώσουν, οἱ Ἄγγλοι νὰ καταῤῤίψουν.

Γιὰ νὰ μὴν πλατειάζουμε. Ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς εἶχε ΟΛΗΝ ἐκείνην τὴν παιδεία ποὺ ἀπαιτοῦσαν οἱ συνθῆκες, πρὸ κειμένου νὰ λειτουργήσῃ ἡ χώρα μας ὡς τροχοπέδη τῆς Ἀγγλίας. Μὰ ἐκεὶ ἀκριβῶς συνέβη κάτι μαγικό.
Δὲν ξέρω ἐὰν ἦσαν οἱ εὐθῦνες ἤ ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴν Πατρίδα (ἄν καὶ κάτι τέτοιο πηγάζει πολὺ εὔκολα ἀπὸ τὸ ἡμερολόγιόν του) ἀλλὰ ὁ Μεταξᾶς κατάφερε νὰ λειτουργήσῃ σὰν Ἕλλην κι ὄχι σὰν ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ!!! 

Ἴσως νὰ ἦταν ὁ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς στρατιὲς ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ, ποὺ ΤΟΛΜΗΣΕ νὰ πράξῃ διαφορετικὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ τοῦ ὅριζαν οἱ καταβολές του!!! Ἐὰν θεωρήσουμε πὼς ἡ …«συνέχεια» τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας μετεπήδησε στὴν Ῥώμη, κι ἀπὸ ἐκεῖ στοὺς Ἄγγλους (τραπεζῖτες) (6), τότε ὁ Μεταξᾶς κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ λειτουργῇ ὡς πειθήνιον ὄργανόν τους. Θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε θέση τὴν χώρα πολὺ νωρίτερα στὸν πόλεμο, πρὸ κειμένου νὰ βοηθήσῃ τοὺς Ἄγγλους στὶς στοχεύσεις τους. Ἀντιθέτως ὅμως… Ὀ Μεταξᾶς ἀντιστάθηκε στὶς ὀρέξεις τῶν τραπεζιτῶν καὶ τελικῶς ΠΕΤΑΞΕ τοὺς Ἄγγλους ἀπὸ τὴν χώρα!!! (Γιὰ νὰ τοὺς φέρῃ ὁ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ Κορυζῆς (7) ἀμέσως μετὰ τὸν θάνατό του!!!)

Οἱ Ἄγγλοι διατηροῦσαν, κατὰ τὶς ὀρέξεις τους, βάσεις σὲ πολλὰ σημεῖα τῆς Πατρίδος μας. Αὐτὴ  ὅμως ἡ παρουσία λειτουργοῦσε ὡς «κόκκινο πανί» γιὰ τοὺς Ἰταλούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς Γερμανούς, ποὺ δὲν ἤθελαν καὶ πολλὲς ἀφορμές, γιὰ νὰ …ἀγριέψουν. Μὲ πρόσχημα τὴν παρουσία τῶν Ἄγγλων στὴν Ἑλλάδα, Ἰταλία καὶ Γερμανία πίεζαν τὸν Μεταξᾶ καὶ τὸν ἐξεβίαζαν κανονικότατα. Καὶ τότε ἦταν ποὺ ὁ Μεταξᾶς ἔκανε τὴν πρώτη καῖ μεγαλυτέρα ὑπέρβασιν τῆς ζωῆς του, προσφορὰ στὴν Ἑλλάδα μας!!! Πέταξε τοὺς Ἄγγλους (τραπεζῖτες) ΕΞΩ ἀπὸ τὴν χώρα!!!
Ἴσως γιὰ αὐτὸ τὸν ΛΑΤΡΕΨΕ ὁ λαός. Διότι ὅταν ὁ λαὸς αἰσθανθῇ πὼς ὁ ἡγέτης του ΠΡΑΓΜΑΤΙ τὸν προστατεύει, ἀφήνεται μὲ ἐμπιστοσύνη στὰ χέρια του καὶ στὶς ἀποφάσεις του καὶ εἶναι ἕτοιμος γιὰ κάθε εἴδους θυσία!!! 
Ἀλλά ποῦ τέτοιοι ἡγέτες πιά;;;  Στὴν κηδεία του ΟΛΟΙ, ἀριστεροί, δεξιοί, κεντρῶοι ΕΚΛΑΙΓΑΝ καὶ θρηνοῦσαν ἀπαρηγόρητοι.


Ἀρκετὰ κράτησε τὸ διάλειμμα τῆς Ἐλευθερίας!!!

Αὐτὴν τὴν πράξιν τοῦ Μεταξᾶ, νὰ τοὺς πετάξῃ ἐκτὸς Ἑλλάδος, ΔΕΝ θὰ τοῦ τὴν συγχωροῦσαν οἱ …λόρδοι. Καὶ πράγματι… Ὁ Μεταξᾶς λίγους μῆνες ἀργότερα πέθαινε ἀπὸ …ἀμυγδαλές. Λίγες ὧρες πρὸ τοῦ θανάτου του, τὸν ἐπεσκέφθη  Ἄγγλος ἰατρός, μὲ τὸν νοσοκόμο του, γιὰ νὰ τοῦ χορηγήσουν ὀξυγόνο!!!  (Λίγες ὧρες πρὶν καταπέσῃ, ἐπεσκέφθη τὸν Λαμπράκη καὶ ἦπιε μία …πορτοκαλάδα, παρὰ τὶς ὅποιες ἀντίθετες συμβουλὲς τῶν συνεργατῶν του καὶ τῶν φίλων του!!!  – Ναί, αὐτοῦ τοῦ Λαμπράκη, τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ ὀργανισμοῦ τοῦ ΔΟΛΟΥ!! Ἀπὸ ἐκείνην τὴν ἐπίσκεψιν καὶ μετὰ ὁ Μεταξᾶς ΔΕΝ ξανασηκώθηκε!!!) Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ κατέπεσε, ἐντὸς ὁλίγων εἰκοσιτετραώρων, ἴσως καὶ μὲ τὴν …ἀρωγή τοῦ  Ἄγγλου ἰατροῦ, ἔσβησε…!

Οἱ Ἰταλοί, μετὰ τὴν ἀποχώρησιν τῶν Ἄγγλων, ἐπισήμως ΔΕΝ εἶχαν λόγους νὰ μᾶς ἐπιτεθοῦν. Παρ’ ὅλα αὐτὰ τὸ ἔκαναν. Ὅμως ἐκεῖ, στὰ βουνὰ τῆς Ἠπείρου μας, βρῆκαν μίαν ἀπὸ τὶς καλλίτερες «στρατιωτικὲς μηχανές» παγκοσμίως. Ὁ Μεταξᾶς εἶχε κερδίση τὸν χρόνο ποὺ χρειαζόταν, πρὸ κειμένου νὰ προετοιμάσῃ τὴν χώρα γιὰ ΑΜΥΝΤΙΚΟ πόλεμο, (5) καὶ τὸ ἔπος ξεκίνησε. Τὸ δεύτερο μέρος τοῦ ἡρωϊκοῦ «ΟΧΙ» τὸ συνυπέγραψαν μαζύ του τῆς Ἑλλάδος τὰ παιδιὰ στὴν Βόρειο Ἤπειρο!!!

Ἡ λεπτομέρεια ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει εἶναι στὸ ὅ,τι ὁ Μεταξᾶς ἐδολοφονήθη ἐλαχίστους μῆνες μετὰ τὴν ἔξωσιν τῶν …«Ἄγγλων». Οὐσιαστικῶς, ἀρνούμενος τὴν παρουσία τους στὴν χώρα, ἀλλὰ καὶ τὶς παρεμβάσεις τους, ἀνέτρεψε (προσωπικὴ καὶ οἰκογενειακή) ἐκπαίδευσιν αἰώνων!!! Ὁ Μεταξᾶς ὅταν πέταξε τοὺς Ἄγγλους ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, οὐσιαστικῶς πέταξε ΚΑΙ τὴν οἰκογενειακή του ἐντολή!!! Κι αὐτὸ τὸ ἔπραξε ἕνα κοντοῦλι ἀνθρωπάκι, χονδρούλικο καὶ πολὺ …ἀνασφαλές, ποὺ σήμερα γελοιοποιεῖται ἀπὸ τοὺς …«ἀριστερούς», ΟΧΙ γιὰ τὶς πολιτικές του ἀποφάσεις ἀλλὰ γιὰ τὴν …ἐμφάνισίν του!!! (8) Τί περισσότερο θά μποροῦσε  νά μᾶς προσφέρῃ ὅμως;;; ΚΑΙ τὴν ζωή του ὅλη γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας!!! (9)
Φιλονόη

Σημειώσεις

(1) Ἡ ἐπίσημη ἱστορία ἀναφέρεται σὲ σφαγιασμό, αἰχμαλωσία καὶ ἐξανδραποδισμὸ 200.000 Ἀράβων, στὸν Χάνδακα κυρίως. ΔΕΝ μᾶς λέγουν (εὐθέως) ὅμως πὼς στὴν Κρήτη οἱ Ἄραβες ΔΕΝ ξεπερνοῦσαν τὶς 40.000. Ἐπίσης ΔΕΝ μᾶς λέγουν πὼς μουσουλμάνοι καὶ χριστιανοὶ μποροῦσαν καὶ διαβιοῦσαν ἀρμονικὰ γιὰ αἰῶνες, καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀραβικῆς ἐξαπλώσεως. Ἡ Ἰσπανία, γιὰ παράδειγμα, παρέμενε χριστιανική, ἄν καὶ ἔχει νὰ μαρτυρήσῃ πολλῶν αἰώνων μουσουλμανικὴ κατοχή.

(2) Πρόσφατες άνασκαφὲς στὴν Ὀλυμπία ἀπέδειξαν πὼς οἱ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες, ἄν καὶ εἶχαν ἀπαγορευθῆ ἀπὸ τὸ 392, ἐξηκολούθησαν νὰ πραγματοποιοῦνται γιὰ πολλὰ χρόνια. Παρὰ τὴν πολὺ προσεκτικὴ προσπάθεια ἀποκρύψεως τῶν γεγονότων, πίσω ἀπὸ …«ἄλλες λέξεις», δὲν κατάφεραν νὰ σβήσουν ὅλα τὰ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ στοιχεῖα.
Ἀναθηματικὴ χαλκινη πλάκα, τοῦ 741, δῆλα δὴ 350 χρόνια μετὰ τὴν ἀπαγόρευσίν τους!!! ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ  πὼς ἐκεῖ ἀκόμη ζοῦσαν Ἕλληνες!!! 
Οἱ Ἕλληνες ἐπιμόνως ἠρνοῦντο τὸν ἐκχριστιανισμό τους γιὰ πολλοὺς αἰῶνες.

  
περιοδικὸν Δαυλός, τεῦχος 230, Ἰανουάριος 2001.
Μπορεῖτε νὰ κατεβάσετε ὅλο τὸ τεῦχος ἀπὸ ἐδῶ.

(3) Τὰ ὀνόματα τῶν δώδεκα βασιλοπαίδων ἦσαν:
 1. Ἰωάννης Φωκᾶς
 2. Κωνσταντῖνος Βαροῦχας
 3. Μαρῖνος Σκορδύλης
 4. Λέων Μοσοῦρος
 5. Φίλιππος Γαβαλᾶς
 6. Ἀνδρέας Μελισσηνὸς
 7. Θωμᾶς Ἀρχολεὸς
 8. Δημήτριος Βλαστὸς
 9. Εὐστράτιος ἤ Εὐστάθιος Χορτάτζης
 10. Νικηφόρος Ἀργυρόπουλος, ὁ Ἁγιοστεφανίτης
 11. Λουκᾶς Λίθινος
 12. Ματθαῖος Καφᾶτος (ἀναφέρεται καὶ ὡς Καλαφάτης)
(4). Νίκων ὁ Μετανοεῖτε…
Ὁ «κρίκος» ποὺ συνδέει, ἤ ὀρθότερα, «δένει» τὴν ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ τῶν Ἑλλήνων Κρητῶν μὲ τὶς ἀπάνθρωπες διώξεις τῶν Βυζαντινῶν, κατὰ παντὸς μὴ χριστιανοῦ!!!
Ἡ παρουσία του στὴν Κρήτη καὶ στὴν Μάνη (ὅπως καὶ στὴν Εὔβοια) ἀποδεικνύει πὼς οἱ Ἕλληνες ΔΕΝ ἀπαρνήθησαν τόσο εὔκολα τὴν πατρῶα θρησκεία τους.  
 
ὀρθόδοξος συναξαριστής

Ὁ Νίκων ὁ Μετανοεῖτε, μία φρικτὴ προσωπικότης, κατάφερε καὶ …ἐκχριστιάνισε τὴν Μάνη καὶ τὴν Κρήτη, διὰ τῆς …«πειθοῦς» τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ.
Ἀμέσως μετὰ τὴν κατάληψιν τῆς Κρήτης ἀνέλαβε αὐτὸς νὰ …ἐπαναφέρῃ στὸν χριστιανικὸ δρόμο ὅσους διεσώθησαν ἀπὸ τὸ …μετανοητικό του μαχαίρι!!!
 

Γιὰ ὅσους ἀμφιβάλλουν, τοὺς παραπέμπω στὸν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ βίο τοῦ Νίκωνος κι ὄχι στὶς ὅποιες …περιλήψεις ἀρνητῶν τῆς ἀληθείας.

(5) Ὀ Μεταξᾶς ἀπέφυγε νὰ συνταχθῇ μὲ τοὺς Ἄγγλους καὶ νὰ μετακινήσῃ τὸ θέατρον τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων στὴν Ἀφρική. Ἤδη τὸ μέτωπον ποὺ ἔπρεπε νὰ καλύψῃ ἦταν μεγάλο καὶ ἡ χρεοκοπία δυσκόλευε κατὰ πολὺ κάθε σωστὴ ὀργάνωσιν γιὰ τὴν ἀντιμετώπισιν ἑνὸς πολέμου.
Ἐκτὸς φυσικὰ ποὺ ὁ Μεταξᾶς ΔΕΝ ἤθελε νὰ σέρνῃ τοὺς Ἕλληνες σὲ πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις ὑπὲρ τρίτων, δὲν εἶχε καὶ τὴν πολυτέλεια τοῦ χρόνου καὶ τοῦ χρήματος, γιὰ νὰ σπαταληθῇ σὲ ἐκτὸς τῆς χώρας πολεμικὲς δραστηριότητες.
Ὁ χρόνος ποὺ κέρδισε ἀπεδείχθη ἱκανοποιητικὸς γιὰ τὴν προετοιμασία μας ὡς χώρα.

 (6) Ὁ Μεταξᾶς ἦταν αὐτὸς ποὺ ἐξεδίωξε τὶς μασωνικὲς στοὲς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Ὁ δεύτερος μετὰ τὸν Καποδίστρια, ἀλλὰ κι ὁ τελευταῖος.

Ὁ Θεόδωρος Χὲρτζλ καὶ τὸ Σχέδιον Ἐποικισμοῦ τῶν Ἑβραίων στὴν Κύπρο.

Τὸ πρῶτο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου. 

Τὸ δεύτερο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου. (α)

Τὸ δεύτερο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου. (β)

(7) Ἀλέξανδρος Κορυζῆς


βικιπαιδεία

(8) Διάφοροι ἀνθέλληνες, ἀριστεροί, ἰσχυρίζονται πὼς ΔΕΝ ἔπρεπε νὰ πολεμήσουμε. Ἔπρεπε νὰ ἐπιτρέψουμε στὸν Μουσολίνι νὰ περάσῃ καὶ νὰ τοῦ στρώσουμε τὰ κόκκινα χαλιά. Παραλείπουν ὅμως νὰ μᾶς ποῦν δύο πολὺ σημαντικὲς λεπτομέρειες:
Ἦσαν ἤ ὄχι σύμμαχοι οἱ Γερμανοί μέ τούς Σοβιετικούς ἐκεῖνη τήν ἐποχή;;
Εἶχαν ἤ ὄχι τά μέλη του, ὅπως ὁ Ζαχαριάδης, …ἀνισόῤῥοπη συμπεριφορά; (Ὁ Ζαχαριάδης στὴν ἀρχὴ ὑπεστήριξε τὴν ἄμυνα τοῦ Μεταξᾶ καὶ μετά, ὅταν τὸ κόμμα τοῦ τράβηξε τὸ αὐτί, …μαζεύτηκε καὶ τὰ …γύρισε!!!)
Περίμεναν, ἤ ὄχι, νά λάβουν ἐντολές ἀπό τήν Μόσχα γιά νά …ὑπερασπιστοῦν τήν Πατρίδα τους;

βικιπαιδεία
Τὸ σύμφωνο Μόσχας Βερολίνου μετέτρεπε ΚΑΘΕ μέλος τοῦ κόμματος σὲ σύμμαχο τῆς Γερμανίας αὐτομάτως, ἀνεξαρτήτως ἐθνικότητος.
Ὁ Ζαχαριάδης, φυλακισμένος ἀπὸ τὸ καθεστώς, ἄν καὶ στὴν ἀρχὴ ἐζήτησε νὰ πολεμήσῃ, στὴν συνέχεια τοῦ …τράβηξαν τὸ αὐτὶ τὰ συντρόφια του καὶ ξεκίνησε τὶς παλαβομάρες του γιὰ ἰμπεριαλιστὲς καὶ ἄλλες παπαρολογίες.

(9) Τὸν Μεταξᾶ ΔΕΝ μιμήθησαν οἱ σημερινοὶ «πολιτικοί» μας  καὶ ἐπέλεξαν τὸ «περᾶστε παρακαλῶ». Τότε οἱ Γερμανοὶ ἔμειναν τέσσερα χρόνια. Τώρα οἱ Γερμανοί (τραπεζῖτες) θὰ μείνουν… Βρῆκαν πόρτα ἀνοικτὴ ἄλλως τε!!! Τὸ σημερινὸ καθεστώς, μὲ ἑβδομήντα τέσσερα χρόνια καθυστέρησιν, διόρθωσε τὴν ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ὑπέρβασιν Μεταξᾶ καὶ ὅσο ὅσο …ξεπουλᾶ!!!


Καὶ δυστυχῶς, ἐὰν κρίνουμε ἀπὸ τὰ ὅσα συνέβησαν ἐκ τῶν ὑστέρων, ὁ Μεταξᾶς ΗΞΕΡΕ τὸ τίμημα ποὺ θὰ πλήρωνε. Καὶ ἐπέλεξε νὰ τὸ πληρώσῃ!!!
Αὐτὸ ἀπὸ μόνον του εἶναι ἴσως ἡ μεγαλυτέρα Ὑπέρβασις ποὺ ἔπραξε Ἕλλην πολιτικός, μετὰ τὸν Καποδίστρια, πρὸς ὄφελος τῆς Ἑλλάδος. φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ
Ἀναδημοσίευσις ἀπό :  Φιλονόη 


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου