" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2019

Οἱ ἑβραῖοι καί τό μῖσος τους κατά τοῦ Οὐρανίου Ἀνθρώπου !


«Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἴνα δοξασθῇ ὁ Ὑιός τοῦ Ἀνθρώπου. Ἑλλάς γάρ μόνη ἀνθρωπογονεῖ, φυτόν οὐράνιον καί Βλάστημα θεῖον ἠκριβωμένον, λογισμόν ἀποτίκτουσα οἰκειούμενον ἐπιστήμην».


Οἱ ἀναφορές πού γίνονται αὐτές τίς Ἅγιες ἡμέρες τῆς μεγάλης Χριστιανικῆς ἐορτῆς τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς Κυριακῆς τῆς Λαμπρῆς (Λαμπρή, ἡ ξεχωριστή,ἰδιαίτερη,μεγαλειώδης ἡμέρα ἡ ὁποία ἔρχεται μέσῳ τοῦ μηνύματος τῆς Ἀναστάσεως καί μέ τόν πάνδημο ἐορτασμό τῶν Χριστιανῶν,μεταφέρεται σ᾿ὁλόκληρο τόν κόσμο ),στούς αὐτουργούς τῆς Σταυρώσεως τοῦ Θεανθρώπου,ἑβραίους καί τοῦ διαχρονικοῦ μίσους του κατά τῶν πιστῶν τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως,δέν γίνεται ἁπλῶς γιά νά μεταφερθῇ τό συναίσθημα τοῦ μίσους καί στήν πλευρά τῶν Χριστιανῶν κατά τῆς φυλῆς αὐτῆς. Τοὐλάχιστον ὅσο ἀφορᾷ ἐμένα,ἡ σημασία του εἶναι πολύ βαθιά καί οὐσιαστική. Καί εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένη μέ τίς Πανανθρώπινες Ἰδέες καί Ἀξίες πού πρέσβευε ὁ Ἑλληνισμός,στήν μεγαλύτερη πνευματική του ἀκμή καί πού ὁ Ὑἱός τοῦ Θεοῦ, Ἰησοῦς Χριστός, ἦρθε νά τίς ἐπιβεβαιώσῃ,μέσῳ τοῦ Λόγου Του,διά τῆς ἐνανθρωπίσεώς Του σ᾿ὁλόκληρον τήν οἰκουμένην. Καί μάλιστα στά σκοτεινά χρόνια τῆς ῥωμαϊκῆς κατοχῆς ἡ ὁποία εἶχε καθυποτάξει τό Ἑλληνικό Πνεῦμα !Γιά σκεφθεῖτε τί ἀκριβῶς ἦταν ἡ ῥωμαϊκή κατοχή; Ἡ ἀπάντησις στήν μεταλαμπάδευσιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Πνεύματος καί Πολιτισμοῦ,στόν τότε γνωστό κόσμο,μέσῳ τῆς ἐκστρατείας καί τῶν κατακτήσεων τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ! Ἐκείνη ἡ ἐκστρατεία καί ἡ ἀποδοχή πού ἔτυχε ἀπό τούς κατοίκους τῶν ἀσιατικῶν περιοχῶν,τῆς βορείου Ἀφρικῆς καί βεβαίως ἄς μήν παραλείπουμε τό σημαντικό κομμάτι τῆς Εὐρώπης μέ τίς ἑλληνικές ἀποικίες,ἦταν ὅτι πιό ἐπικίνδυνο γιά τούς ἐκφραστές τῆς ὕλης.

Ἡ ἱστορική πραγματικότης πού θέλουν νά ἐξαλείψουν : Ἡ Μακεδονία τῆς Συρίας

Καί ποιοί ἦταν αὐτοί ; Μά φυσικά οἱ ἑβραῖοι μέ τό ἐμπόριό τους,τίς «ἐξουσιαστικές» ἴντριγκες καί δολοπλοκίες καί κυρίως τῆς διεστραμένης ἐμμονικῆς τους «ἰδέας» περί ...ἐκλεκτοῦ λαοῦ !

Καί ποιά εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀξία τοῦ Λόγου τοῦ Θεανθρώπου,ἀξία πού ἀντικατροπτίζεται στόν Ἑλληνισμό ; Μά ἡ Ἀγάπη πού ἐμπεριέχει ὅλες τίς ἔννοιες οἱ ὁποῖες διαφοροποιοῦν τόν ἄνθρωπο ἀπό τά κτήνη.

Ἄς δοῦμε κάποια παραδείγματα : Ποιοί ἔβαλαν τίς βάσεις γιά τόν ἐξευτελισμό τῆς ἀξίας τοῦ Ἀθλητισμοῦ; Μά οἱ Ῥωμαῖοι μέ τίς ἀρένες τους ! Ποιοί ἦσαν τά θύματα; Μά,οἱ Χριστιανοί ! Μέσα ἀπό ἐκεῖνες τίς ἀρένες,τῶν κολοσσιαίων γηπέδων (γιά νά χωρᾷ ὅσο τό δυνατόν μεγαλύτερα πλήθη,ἄρα καί τήν πλέον μεγαλυτέρα διάδοσιν τῆς ἀγριότητος τοῦ ὁπαδικοῦ συναισθήματος) ἐπῆλθε ὁ θάνατος τοῦ «εὖ ἀγωνίζεσθε» καί τῆς «εὐγενοῦς ἀμμίλης». Καί βεβαίως,ὅλοι γνωρίζουμε τήν ἐκμετάλευσιν αὐτῶν τῶν πληθῶν καί τά ἀποτελέσματά της...Καί φαντασθῆτε ἀπό τήν ἄλλην τούς ἀγῶνες τῶν ἑλλήνων πού στόχον εἶχαν τήν ἀνάδειξιν τοῦ ἰκανοῦ στήν ἄθλησιν,ὁποίου ἀγωνίσματος καί τήν ἀποδοχήν τῆς ἀξίας του ἀπό ὅλους τούς θεατές ! Κανένα μῖσος ὁπαδικό,κανένα ἀρνητικό συναίσθημα ὀμάδας άνθρώπων κατά τῆς ἄλλης. Ἰδού οἱ Ἀξίες !Νά πᾶμε στόν χῶρον τῆς τέχνης (σέ ὅλες της τίς μορφές)καί τοῦ πνεύματος ; Ἐδῶ κι᾿ἄν ἔχῃ διαστρεβλωθεῖ ἡ ἀξία τοῦ «ὡραίου τε καλοῦ» ! Ἡ ἔννοια τῆς Λογικῆς ! Δέν νομίζω πώς χρειάζεσθε ἰδιαίτερα παραδείγματα,σκεφτεῖτε μόνον τί ἀκριβῶς ἐννοοῦν ...τέχνη καί ...φιλοσοφία,τά τελευταῖα ἑκατό χρόνια...

Κυρίαρχοι παντοῦ ! Καί στήν γνῶσιν !

Γνοφώδες μῖσος

Ἡ Φιλοσοφία,ἡ πνευματικότης,ἡ ἠθική καί τό λοβοτομημένο πόπολο...

Ὁ Ἑλληνισμός ὁ ὁποῖος δέχθηκε τόν Θεῖον Λόγον,ἀφοῦ σ᾿αὐτόν ἔβλεπε τήν ταύτισιν τῶν Ἀξιῶν καί Ἰδεῶν του,πολύ φυσιολογικῶς ἔγινε καί ὁ Ἀπόστολος-Εὐαγγελιστής Αὐτοῦ,στόν ὑπόλοιπο κόσμο. Καί ἐδῶ εἶναι ἡ μέγιστη καί οὐσιαστικότατη διαφορά τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τόν Καθολικισμόν.
Διότι ὁ Ἑλληνισμός νοεῖται ὡς ἔννοια Συμπαντική. Ἔννοια πού μεταμορφώνει τόν ἁπλόν ἄνθρωπο σέ Οὐράνιο,σέ ἕναν ἄνθρωπο πού ἔχει ξεφύγει ἀπό τά ἐπίγεια καί ἔχει ἀνυψωθῇ πνευματικῶς ! Αὐτή ἡ ἀνύψωσις,εἶναι ἡ οὐσία τοῦ Ἑλληνο-Χριστιανισμοῦ !

Καί ἀφοῦ ὁ Ἑλληνισμός ἀποτελοῦσε ἀείποτε,τόν γεννήτορα τοῦ Πνευματικοῦ ἀνθρώπου καί Πολιτισμοῦ μέ κοιτίδα του τήν Εὐρωπαϊκή Ἤπειρον,ἀντιλαμβάνεσθε καί ποῦ ἔπρεπε νά χτυπηθῇ :

Φραγκία ἡ χώρα τοῦ ...Φωτός !

Ἄγγλοι,Γάλλοι,Γερμανοί καί στήν κορυφή ὁ Ἰωσήφ ! ! !

Κι᾿ἄν θέλετε καί κάποια ἐξήγησιν τοῦ λόγου πού ὁ συγκεκριμένος λαός μάχεται τόν Ἄνθρωπο τοῦ Πνεύματος :Ἔχουμε νά κάνουμε μέ παράσιτα,καταλάβετέ το...

Τέλος ἔχουμε τά ἀποτελέσματα ὅλων τῶν παραπάνω μέ ἀποκορύφωμα τήν ἐπικράτησίν τους στούς, λοβοτομημένους πλέον,κατοίκους τοῦ πλανήτου. Μία λοβοτομή πού ὡς ἀπαραίτητο χαρακτηριστικό ἐμπεριέχει τόν ...πολύ-πολιτισμόν ! Τήν ἀλλοίωσιν τῆς καθαρότητος τῶν φυλῶν μέ στόχον πρωτίστως αὐτήν τῆς λευκῆς φυλῆς,ἡ ὁποία ἐκπροσωπεῖται ἀπό τούς κατοίκους τῆς Εὐρώπης.Ἀπό τούς κατοίκους τῆς Εὐρώπης πού στήν συντριπτική τους πλειοψηφία εἶναι Χριστιανοί. Καί ἰδού καί ἡ ἐξήγησις τῆς ἀποδοχῆς τοῦ Θείου Λόγου τοῦ Ἰησοῦ πού δέν εἶναι ἄλλος πέραν τοῦ ἱστορικῶς ἀποδεδειγμένου πώς οἱ ῥίζες τοῦ Πολιτισμοῦ της (τῆς Εὐρώπης),βασίζονται στόν Ἑλληνισμόν !

Καί πρός ἐμπέδωσιν ὅλων,ὡς ἐπίλογον ἔχω νά προσθέσω πώς : ὡς λαός οἱ ἑβραῖοι στεροῦνται τῆς ἰκανότητος δημιουργίας,ὅμως ἔχουν μεγάλη ἰκανότητα στήν μίμησιν καί τίποτα περισσότερον.Διότι,ὅπως ἐπιβεβαιώνει ὁ γερμανός φιλόσοφος,Σοπενχάουερ :

«Οἱ πνευματικές, καθώς καί οἱ ἠθικές ἰδιότητες ἑνός ἀνθρώπου προέρχονται ἀπό τά βάθη τῆς φύσεώς του καί δέν εἶναι ἀποτέλεσμα ἐξωτερικῶν ἐπιδράσεων», Arthur Schopenhauer

 Σέ αὐτή τήν ἰκανότητα,τῆς μιμήσεως, βασίζεται καί ἡ πρωτιά τους στόν χῶρον τῆς ἠθοποιΐας (ὄχι μόνον στόν χῶρον τῆς ἀναλόγου τέχνης) καί βεβαίως ἡ ἐπιτυχία τους νά κερδίσουν τήν συμπάθεια τῶν λαῶν μέ τό ...ὁλοκαύτωμα. Ἡ μέγιστος ...ἐπιτυχία τους ! Παραβλέποντες (οἱ λαοί παγκοσμίως καί κυρίως οἱ χριστιανικοί) τό ἄσβεστο καί διαχρονικό μῖσος τῶν ἑβραίων κατά τοῦ Λόγου τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῶν πιστῶν του ! Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου