" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 16 Απριλίου 2019

«ἀλλ' ἐπί νύξ ὀλοή τέταται δειλοῖσι βροτοῖσι»,ἤ ἀλλιῶς :Ποιοί φοβοῦνται τό Φῶς ;


Στήν πολύ ἐνδιαφέρουσα ἔρευνα τοῦ ἰστολογίου Φιλοσοφία-Ἔρευνα,μέ θέμα : Τά βδελυρά γένη ἐκ τοῦ χώρου τῶν Ταρτάρων,πού δέν ἀντέχουν τόν ἥλιον καί πολεμοῦν τόν Ἄνθρωπο τοῦ Φωτός !,πού φιλοξενήθηκε ἐδῶ, θά ἤθελα νά προσθέσω κάποιες ἱστορικές πηγές,σχετικῶς μέ τά ὅντα αὐτά πού πραγματικῶς προῆλθαν ἀπό περιοχές στερούμενες τῆς ἡλιακῆς ἀκτινοβολίας,ἄνωθεν καί ...κάτωθεν τῆς χθονός ! 


 Νεκρή θάλασσα του Κρόνου, Μακρόβιοι, Κιμμέριοι, Ερμιονείς: η μυστηριώδης ανθρωπογεωγραφία του Βόρειου Ωκεανού στα Αργοναυτικά των Ορφικών 
Οι Κιμμέριοι ήταν αρχαίος λαός εγκατεστημένος στη στέππα της Κριμαίας και των περιοχών γύρω από την Αζοφική θάλασσα, (στη σημερινή Ουκρανία). Θεωρείται ότι διέσχισε τον Καύκασο περί τον 8ο-7ο αιώνα π.Χ., συγκρούσθηκε με τους Ασσύριους στη βορειοδυτική Περσία και κατέλυσε το Φρυγικό και Λυδικό Βασίλειο στη Μικρά Ασία.(ἐδῶ)

Τί ἀκριβῶς μᾶς ἐνδιαφέρει στήν ἀνωτέρῳ παράγραφον; Οἱ Κιμμέριοι,ἡ Κριμαία, ἡ κάθοδος (8ος-7ος π.Χ. αἰ.),ἡ Ἀσσυρία,ἡ Μικρἀ Ἀσία.

«ἔνθα δὲ Κιμμερίων ἀνδρῶν δῆμός τε πόλις τε,
ἠέρι καὶ νεφέλῃ κεκαλυμμένοι· οὐδέ ποτ' αὐτοὺς
Ἠέλιος φαέθων καταδέρκεται ἀκτίνεσσιν,
οὔθ' ὁπότ' ἂν στείχῃσι πρὸς οὐρανὸν ἀστερόεντα,
οὔθ' ὅτ' ἂν ἂψ ἐπὶ γαῖαν ἀπ' οὐρανόθεν προτράπηται
ἀλλ' ἐπὶ νὺξ ὀλοὴ τέταται δειλοῖσι βροτοῖσι.»

(Ὀμήρου Ὀδύσσεια,ῥαψωδία Λ΄ στιχ.13-19)

Ἀφοῦ ὁ Ὀδυσσέας καί οἱ σύντροφοί του,ἀνεχώρησαν ἀπό τό νησί τῆς Κίρκης,καί πλέοντες ὅλη τήν ἡμέρα,ἔφθασαν στήν ἄλλη ἄκρη τοῦ ὡκεανοῦ ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχουν ὑπόγεια ῥεύματα ἡ δ' ἐς πείραθ' ἵκανε βαθυῤῥόου Ὠκεανοῖο), καί 
«ὅπου βρίσκεται ἡ χώρα καί ἡ πόλις τῶν Κιμμερίων,ὅπου εἶναι σκεπασμένη μέ νέφη καί καταχνιά καί οἱ λαμπρές ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου δέν τήν βλέπουν,οὔτε ὅταν ἀνεβαίνει ψηλά στόν ἔναστρο οὐρανό οὔτε κι᾿ὅταν κατεβαίνει καί πάλι στήν γῆ καί ἡ νύχτα πού ἁπλώνεται πάνω ἀπό τούς δυστυχεῖς θνητούς εἶναι βαρυά καί παγωμένη» (μετάφρασις Νίκου Νικολίτση)

Ὅπως περιγράφει ὁ Ὅμηρος,τήν Κιμμερία καί τούς κατοίκους της,φαίνεται πώς ὁ τόπος ἐκεῖνος εἶχε σαφῆ ἔλλειψιν ἡλιοφάνειας. Σέ τέτοιο βαθμό πού τήν ἐπίδρασιν αὐτήν στούς κατοίκους τήν χαρακτηρίζει ὡς δυστυχία ! Καί βεβαίως εἶχε ἀπόλυτο δίκαιο ἀφοῦ εἶναι γνωστή ἡ εὐεργετική ἐπίδρασις τῆς ἡλιακῆς ἀκτινοβολίας.Τό ζητούμενον εἶναι :ὑπάρχει στόν πλανήτη μας,τόπος ὅπου δέν φθάνει ἡ ἡλιακή ἀκτινοβολία; βεβαίως ὄχι ! Ὅμως ὑπάρχουν οἱ ἀρκτικές περιοχές ὅπου ἔχουμε τό φαινόμενον τῶν πολικῶν νυκτῶν,γιά διάστημα ἀπό 40-70 ἡμέρες ! Ἔφθασε λοιπόν καί ὁ Ὀδυσσέας σ᾿ἐκεῖνες τίς περιοχές πού εἶχαν φθάσῃ οἱ Ἀργοναῦτες ; πιθανῶς. Ὅμως,αὐτή τήν ἔλλειψιν τῆς ἡλιακῆς ἀκτινοβολίας,ἀλλά καί τό ὅτι μετά ἀπό αὐτή τήν περιοχή ὁ Ὀδυσσεύς φθάνει στήν εἴσοδο τοῦ κάτω κόσμου (Ἄδης) :

«Αυτό είχε ως συνέπεια οι αρχαίοι Έλληνες να θεωρούν τη χώρα τους ως σημείο εισόδου στον Άδη και να παράγουν το όνομά τους από τους Κερβέρους (Κερβέριοι – Κιμμέριοι)»(ἐδῶ)

Ἀλλά καί στά Ἀργοναυτικά τῶν Ὀρφικῶν :

« ποσσίν ἐπιστείβοντες ἔπειτά δε Κιμμερίοισιν
νῆα θοήν ἐπάγοντες ἱκάνομεν, οἵ ῥα τε μοῦνοι
αἴγλης ἄμμοροι εἰσί πυρίδρομον ἠέλιον». (στιχ.125-127)

περπατῶντας μέ τά πόδια στόν γιαλό κι ἔπειτα, τραβῶντας τό γρήγορο πλοῖο, φθάσαμε στούς Κιμμέριους, πού μόνοι αὐτοί στεροῦνται τό λαμπρό φῶς τοῦ πυρίδρομου ἡλίου,(ἐδῶ)

Ἔχουμε τίς διάφορες θεωρίες περί κοίλης γῆς (κούφια γῆ) καί ὑπο-χθονίων.Ἄρα :

Κερβέριοι ( ἐκ τοῦ Κερβέρου πού φυλοῦσε τήν εἴσοδο τοῦ Ἄδη) - Κιμμέριοι,μέ μία λέξιν : Κίμβροι. Καί Κίμβροι,συνεπῶς,ὑποχθόνιοι !

«...οι Κιμμέριοι, μεταξύ του 8ου και 2ου πχ. αιώνων, διέσχισαν σταδιακά τις Σκυθικές πεδιάδες, πολεμώντας συνεχώς με όσους λαούς συναντούσαν, μέχρι που έφθασαν εις τις παρωκεάνιες χώρες της βορειοδυτικής Ευρώπης.Είναι πιθανότατο ότι, κατά την αργή αυτή πορεία η Κιμμερική ορδή που είχε εξ αρχής κατευθυνθεί προς την Β.Δ. Ευρώπη επανενώθηκε με την άλλη Κιμμερική ορδή που είχε εκδιωθεί εκ της Ασίας και είχε εις την συνέχεια ενισχυθεί από τους Σαυρομάτες και άλλους υποχθονίους του Καυκάσου.Οι επανενωθέντες πλέον Κιμμέριοι ενισχύθησαν περαιτέρω, τόσο αριθμητικώς, όσο και ως προς δρακογόνα καταγωγή τους και από άλλες αλλόκοτες και υποχθονίας προελεύσεως φυλές της Β.Α. Ευρώπης, όπως οι Ανδροφάγοι. Τελικά, κατά τα τέλη του 2ου π.Χ. εκ μικρής παραφθοράς του αρχικού ονόματός τους ονομάζονταν πλέον Κίμβροι, που εις τους Γερμανούς σήμαινε τους ληστές.Αλλά και εις την Ελληνκή γλώσσα, η λέξις Κίμβρος σχετίζεται με την λέξη κίμβιξ=φιλάργυρος, δηλαδή και οι δύο λέξεις δηλώνουν τον άπληστο για υλικά αγαθά»( Λέντζος Παναγιώτης * ,ἐδῶ)

Οι Κίμβροι ήταν αρχαίος γερμανικός λαός που έγινε γνωστός από τις επιδρομές που επιχείρησε με τους Τεύτονες στη νότια Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Ρωμαϊκή Δημοκρατία, την Ιβηρική χερσόνησο κ.ά. Φυλετικά προσέγγιζαν με τους Κιμμερίους. (ἐδῶ)


 Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ των ΕΡΠΕΤΟΕΙΔΩΝ ως ΣΗΜΕΡΑ 
«Λίμνην δὲ τὴν Μαιῶτιν καὶ τὴν ἐξ αὐτῆς ἐκβολὴν ὑπερβάντι εὐθὺς μὲν ἐς αὐτήν που τὴν ταύτης ἀκτὴν οἱ Τετραξῖται καλούμενοι Γότθοι τὸ παλαιὸν ᾤκηντο, ὧν ἐπεμνήσθην ἀρτίως· πολλῷ δὲ αὐτῶν ἄποθεν Γότθοι τε καὶ Οὐισίγοτθοι καὶ Βανδίλοι καὶ τὰ ἄλλα Γοτθικὰ γένη ξύμπαντα ἵδρυντο. οἳ δὴ καὶ Σκύθαι ἐν τοῖς ἄνω χρόνοις ἐπεκαλοῦντο, ἐπεὶ πάντα τὰ ἔθνη, ἅπερ τὰ ἐκείνῃ χωρία εἶχον, Σκυθικὰ μὲν ἐπὶ κοινῆς ὀνομάζεται, ἔνιοι δὲ αὐτῶν Σαυρομάται ἢ Μελάγχλαινοι, ἢ ἄλλο τι ἐπεκαλοῦντο».(Προκόπιος, Ὑπὲρ τῶν Πολέμων VIII, 5. 5-6, 503-504)
«Ὑπὲρ δὲ Σαγίνας Οὐννικὰ ἔθνη πολλὰ ἵδρυνται. τὸ δ’ ἐντεῦθεν Εὐλυσία μὲν ἡ χώρα ὠνόμασται, βάρβαροι δὲ αὐτῆς ἄνθρωποι τά τε παράλια καὶ τὴν μεσόγειον ἔχουσι, μέχρι ἐς τὴν Μαιῶτιν καλουμένην Λίμνην καὶ ποταμὸν Τάναϊν, ὃς δὴ ἐς τὴν Λίμνην ἐσβάλλει ...αὕτη δὲ ἡ Λίμνη ἐς τὴν ἀκτὴν Πόντου τοῦ Εὐξείνου τὰς ἐκβολὰς ποιεῖται. ἄνθρωποι δὲ, οἳ ταύτῃ ᾤκηνται, Κιμμέριοι μὲν τὸ παλαιὸν ὠνομάζοντο, τανῦν δὲ Οὐτίγουροι καλοῦνται», (Προκόπιος, Ὑπὲρ τῶν Πολέμων, VIII, 4. 7-8, 501 ἀπό : Βυζαντινά Σύμμεικτα, Γ. Καρδαρᾶς)

Κρατᾶμε ἀπό τά ἀνωτέρῳ τήν συγγένεια τῶν Κίμβρων μέ τούς Κιμμερίους,τήν συσχέτισιν τῶν Κιμμερίων μέ τούς Γοτθικούς λαούς καί τούς Οὖννους,ἀλλά καί τό : ἔνιοι δὲ αὐτῶν Σαυρομάται (Προκόπιος).
Ἐπίσης,τήν Μαιώτιδα λίμνη (Ἀζοφική θάλασσα), τήν Κριμαία,τήν Ταυρική καί Κολχίδα.

«Το όνομα «Μαύρη Θάλασσα» δεν εντοπίζεται σε ημερομηνία νωρίτερα του 12ου αιώνα. Ο Στράβων στα Γεωγραφικά του αναφέρει πως στην αρχαιότητα, ο Εὔξεινος Πόντος συχνά απεκαλείτο απλά Πόντος (δηλ. «Θάλασσα»)...Ο Στράβων πιστεύει πως ο Εύξεινος Πόντος αποκαλείτο αφιλόξενος προ της Ελληνικής αποικιοποίησης, αφενός γιατί η διάπλευσή του ήταν δύσκολη, και αφετέρου διότι οι ακτές του κατοικούνταν από άγριες φυλές, και πως το όνομα άλλαξε σε φιλόξενος αφού οι Μιλήσιοι αποίκησαν την περιοχή, καθιστώντας την μέρος του Ελληνικού πολιτισμού...Ο Εύξεινος Πόντος υπήρξε πολυσύχναστος υδάτινος δρόμος στο σταυροδρόμι του αρχαίου κόσμου : των Βαλκανίων στη Δύση, των Ευρασιατικών στεπών στο Βορρά, του Καύκασου και της Κεντρικής Ασίας στην Ανατολή, της Μικράς Ασίας και της Μεσοποταμίας στο Νότο και της Ελλάδας στα Νοτιοδυτικά. Ο αρχαιότερος επεξεργασμένος χρυσός στον κόσμο, αναμφίβολα από Πρωτοευρωπαίους, βρέθηκε στη Βάρνα και θεωρείται ότι στον Εύξεινο Πόντο έπλευσαν οι Αργοναύτες. Η χώρα στα ανατολικά του Πόντου, η Κολχίδα (σημερινή Γεωργία), αποτελούσε για τους Έλληνες την άκρη του γνωστού κόσμου...»(ἐδῶ)

Γιά θυμηθεῖτε καί αὐτό :

Οἱ Λαζοί,οἱ Κόλχες καί τό χρυσάφι,ὁ ...περιούσιος πόθος...

Γεγονότα τοῦ 8ου αἰ.π.Χ.

Αρχές 8ου αι. π.Χ. - Ίδρυση της Σινώπης από Μιλήσιους αποίκους.
περ. 760 π.Χ. - Ίδρυση της Αμισού από Μιλήσιους αποίκους.
756 π.Χ. - Παραδοσιακή ημερομηνία ίδρυσης της Τραπεζούντας από εποίκους της Σινώπης.
756 π.Χ. - Ίδρυση του Κύζικου.
21 Απριλίου 753 π.Χ. - Ο Ρωμύλος ιδρύει τη Ρώμη
750 π.Χ. - Άποικοι από την Ερέτρια εγκαθίστανται στην Κέρκυρα
734 π.Χ. - Χαλκιδείς με ηγέτη τον Αθηναίο Θεοκλή ιδρύουν την πόλη της Νάξου στη Σικελία
733 π.Χ. - Κορίνθιοι έποικοι με επικεφαλής τον Αρχία ιδρύουν τις Συρακούσες
729 π.Χ. - Χαλκιδείς της Νάξου της Σικελίας ιδρύουν τις πόλεις Κατάνη και Λεοντίνοι
720 π.Χ. - Άποικοι από την Αχαΐα και την Τροιζήνα ιδρύουν τη Σύβαρη στη Νότια Ιταλία.
710 π.Χ. - Αχαιοί άποικοι με επικεφαλής τον Μύσκελλο ιδρύουν τον Κρότωνα
706 π.Χ. - Σπαρτιάτες άποικοι, με αρχηγό τον Φάλανθο, ιδρύουν τον Τάραντα

Ἀλλά στόν 8ο αἰ.(765 π.Χ.)γεννιέται καί ὁ Σαργών Β΄, βασιλιάς τῆς Ἀσσυρίας.

Ἐνδιαφέρον ἔχει ὁ Σαργών Α΄ (2334 π.Χ. - 2279 π.Χ) : ιδρυτής του πρώτου μεγάλου σημιτικού βασιλείου της Μεσοποταμίας. Μέ καλαθάκι σέ ποταμάκι,βρέθηκε καί αὐτός (ἐδῶ)
"βασιλέας του Σύμπαντος", και "βασιλέας των τεσσάρων τετάρτων του Κόσμου".(ἐδῶ) Καί πολύ,πολύ ἐμπόριο  !
καί ἐδῶ
Σᾶς θυμίζει καί κάτι ἀπό Δαγών

«Και πήραν τον Δάγωνα και τον εγκατέστησαν στον Τόπο του, επανιδρύοντας την Αρχαία λατρεία, καλώντας τους ισχυρούς που έρχονται από την Αιωνιότητα»(ἐδῶ)

Διαβᾶστε καί περί τῶν ἀποικιῶν ἐν Ἰωνίᾳ :
Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ...(μέρος γ΄)

Ἐπίσης :

Κέρκυρα, μία μεγάλη φιδοφωλιά ! (μέρος α΄)

Κέρκυρα,μία μεγάλη φιδοφωλιά ! μέρος β΄

* Μπορεῖτε νά διαβάσετε,ὁλόκληρη τήν ἐργασία τοῦ Παναγιώτη Λέντζου :
 ΟΙ ΥΠΟΧΘΟΝΙΟΙ ΚΙΜΜΕΡΙΟΙ-ΚΙΜΒΡΟΙ-ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΕΣ 

Τά περιεχόμενα τῆς ἀνωτέρῳ ἐργασίας :

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

O ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝΔΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΥΠΟΧΘΟΝΙΩΝ

1.ΟΙ ΜΥΘΙΚΟΙ ΚΙΜΜΕΡΙΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΡΕΟΙ
2.ΟΙ ΑΛΛΟΚΟΤΟΙ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΕΙΣ ΛΑΟΙ ΤΗΣ ΣΚΥΘΙΑΣ
3.Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ Β. ΕΥΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ ΚΑΙ Η ΥΠΟΤΩΝ ΣΚΥΘΩΝ ΕΚΔΙΩΞΙΣ ΤΟΥΣ
4.Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΙΑ
5.ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΙΜΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΟΜΩΝ
6.Η ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΩΝ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΩΣ ΚΙΜΒΡΩΝ
7.H ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΚΙΜΒΡΟΤΕΥΤΟΝΩΝ
8.Η ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΩΝ ΤΕΥΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΒΡΩΝΩΝΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΣΕΞΤΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
9.Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΤΤΑ ΤΩΝ ΚΙΜΒΡΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΒΕΡΚΕΛΛΩΝ
10.Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΙΜΒΡΟΤΕΥΤΟΝΩΝ
11.ΟΙ ΚΙΜΒΡΟΓΕΝΕΙΣ ΣΙΚΑΜΒΡΟΙ ΚΑΙ ΧΗΡΟΥΣΚΟΙ
12.Η ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΑΞΟΝΩΝ
13.Η ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΙΜΒΡΙΚΩΝ ΛΑΩΝ
14.ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΙΡΛΑΝΔΩΝ
15.ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΩΝ
16Α.Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
16Β. Η ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
16Γ.Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΩΝ
17Α.Η ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
17Β.Η ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΙΚΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΝΟΡΜΑΝΔΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ
18.ΟΙ ΚΙΜΒΡΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΛΑΟΙ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΩΣ ΤΟ 1066

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΔΡΑΚΟΝΤΩΝ

20.Η ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ-ΝΟΡΜΑΝΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΟ 1155.
21.Η ΜΕΓΑΛΗ ΝΟΡΜΑΝΔΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤO 1185
22.Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΥΣΤΟ 1204
23.Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
24.Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΟΥΑΛΙΑΣ, ΤΗΣ ΣΚΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ Β΄

7 σχόλια:

 1. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΜΝΗΣΤΗΡΑΣ[ΣΤΕΡΗΣΗ-ΜΝΗΜΗΣ]....ΜΙΝΙΣΤΕΡ[ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΠΠΑΣ]...Η ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΔΕΛΦΙΚΟ ΕΨΙΛΟΝ.....Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥΣ ΚΡΥΠΤΟΕΛΛΗΝΙΚΑ.....ΤΙ ΓΝΩΜΗ ΕΧΕΙΣ ΕΣΥ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ???.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητή Βοτιαῖα,ὅσον ἀφορᾶ τήν λέξιν μνηστήρ,ὅπως ἐπεξηγεῖ καί τό Λεξικόν Σταματάκου,προέρχεται ἀπό τό ῥῆμα μνάομαι ἤτοι :ὁ ἀνακαλών στήν μνήμην,ὁ φέρων στήν μνήμην τινός,ὁ ὑπομιμνήσκων,ὁ μνήμων τινός,ὁ ἐνθυμούμενος τι,ὁ ἔχων κατά νοῦν.
   Τό συνθετικό στέρησις ἀπό τό στερέω-στερῶ :ἀφαιρῶ καί στεῖρα (ἄτοκος) ἀπό τήν ῥίζα στε-ja,στεῖρα. Δῆλα δή ἡ ῥίζα εἶναι στερ,οὔτως ἤ ἄλλως καί δέν βλέπω σχέσιν μέ τό μνηστήρ.
   Ὅπερ σημαινει τό ἀντίθετο ἀπό αὐτό πού ὑποστηρίζεις.

   Ὅταν λές παππᾶς,ἐννοεῖς τόν ἰερέα;Ἐπεί δή μνηστεύεται τόν Θεό; Ἐάν ἐννοεῖς τόν Πάπα,ἔ,αὐτός γράφεται μέ ἕνα π.άλλά καί πάλιν δέν μπορῶ νά 'δῶ σχέσιν,μέ τό μνηστήρ...Μέ τό ἱερατεῖο γενικῶς,ναί.Ἡ μνηστεία μέ τό Θεῖο !

   ὅσο γιά τήν σημαία τους,μπράβο γιά τήν παρατήρησιν ! πολύ σωστή σέ βρίσκω ! Καί ἐδῶ εἶναι τό ζητούμενον καί ...ὕποπτον... Αὐτή ἡ συμβολική υἱοθέτησις μέ πείθει ἀκόμη περισσότερον γιά τά μελλοντικά τους σχέδια :Τόν τέλειον ἀφανισμό τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τήν παρουσίασιν τῶν πάντων ὡς δικά τους,παλαιόθεν...

   Τώρα γιά τήν γλῶσσα,ὅπως ξέρουμε ἡ σύγχρονος Ἀγγλική κατά τό πλεῖστον βασίζεται στήν Λατινική.Καί ἡ Λατινική τοὐλάχιστον γιά κύρια θέματα ἔχει δανιστῇ ἀπό τήνν Ἑλληνική.Μά τό ζητούμενον εἶναι,ὅπως σοῦ εἶπα ἀνωτέρῳ,πώς ἐπιζητοῦν τήν υἱοθέτησιν τῶν πάντων πού ἀφορᾷ τόν Ἑλληνισμό ὥστε μετά τόν ἀφανισμό μας,νά τά προβάλουν ὡς δικά τους.Μήπως καί σήμερα αὐτό δέν κάνουν; Κῦττα τίς ἀρχιτεκτινικές τους κατασκευές καί ἀντιπαράθεσέ τα μέ τά δικά μας ἐκτρώματα πού ΕΣΚΕΜΜΕΝΩΣ ἔχουν κάνει οἱ διάφοροι «σωτῆρες» τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους !

   Ἐν κατακλείδι,ὁ σκοπός τους ἕνας καί ἀπόλυτος : Ὁ ἀφανισμός μας καί ἡ υἱοθέτησις-οἰκειοποίησις τοῦ Ἑλληνικοῦ Πνεύματος ὡς δικό τους.Ἄλλως τε,ἔχοντας καταλάβει ὅλα τά πόστα,ΠΑΝΤΟΥ,τό σχέδιόν τους προχωρᾶ ἀνενόχλητο καί μάλιστα εἶναι πολύ-πολύ κοντά στήν πραγματοποίησιν τοῦ τελικοῦ στόχου.Ποιός θά τούς ἐμποδίσῃ,τά στουρνάρια πού βγαίνουν ἀπό τά ἑλλαδικά «πανεπιστήμια»;

   Οἱ Ἕλληνες,ἔχουμε μείνει ἐλαχιστότατοι,εἴμαστε στό στόχαστρο πρός ἐκκαθάρισιν καί αὐτοί,ἀπ᾿ὅπου καί νά ἔχουν ἔρθῃ (ἄνωθεν ἤ κάτωθεν) ἐπιτυγχάνουν αὐτό ἀκριβῶς πού ποθοῦν διακαῶς...   Διαγραφή
 3. Ἔχω κατά καιρούς ἀναφερθεῖ στό θέμα φιλοσοφία καί τό πῶς ἔχουν ἐπιτύχει νά παρουσιάζονται ὡς «μεγάλοι» νόες,οἱ ἐν λόγῳ.Ἀπό τήν Ῥωμαϊκή κατάκτησιν καί μετά (ὅπου Ῥώμη βλέπε Τροῖα,Αἰνεία πού πῆρε μαζύ του τόν πατέρα του-ἤτοι τό γένος τους,καί τά ἱερά του,δῆλα δή τήν θρησκεῖα τους-θυμίσου καί ἐκεῖνο τό γλυπτό μέ τούς ἑβραίους στήν ἐξορία τῶν Ἀσσυρίων,ὅπου κουβαλοῦν τίς ἑπτάφωτες λυχνίες),ἀπό τότε λοιπόν καί μετά ὁ Ἑλληνισμός ἔπαθε μπλάκ-ἄουτ,κυριολεκτικῶς. Κάτι πῆγε νά γίνῃ μέ τό Βυζάντιο,ἀνεπιτυχῶς (ἐδῶ ἔπαιξε σημαντικότατον ῥόλον ἡ αὐτοκρατορία καί ἡ πολυ-πολιτισμικότητα πού ἐκ τῶν πραγμάτων ἐνέχει,μία ἀπό τά ἴδια καί μέ τήν Μακεδονική).

  Ἔτσι,σιγά-σιγά καί μέ τήν δημιουργία τῆς Φραγκίας (πολύ σημαντικό σχέδιο ! ! ! ),ἡ ὁποία στήν οὐσια εἶναι ἕν καί ταυτό μέ τήν Ἀγγλία,ξεκίνησε ἡ ἀπόλυτος ταύτισις τῆς φιλοσοφίας (ἀνωτερότης πνεύματος)ἀπό δαύτους.Μέχρι σήμερα ! Ἔχω ἀναφερθεῖ στούς συγχρόνους φιλοσόφους καί στά νόμπελ,ὅπου συντριπτική θέσιν κατέχουν οἱ τῆς γνωστῆς ῥάτσας.Νά σημειώσουμε πώς ἐνῶ δέν ἔχουν ἀπολύτως τήν ἰκανότητα πνευματικῶν δημιουργημάτων εἶναι ἰκανότατοι στήν ἀφομοίωσιν καί τήν ἀνάμειξιν διαφόρων θεωριῶν,ὥστε νά ἐξάγουν ἕνα συνονθύλευμα ἰδεῶν τό ὁποῖο βλακωδῶς Υἱοθετεῖ ὁ σύγχρονος πνευματικῶς ἄνθρωπος,ἀφοῦ στερεῖται τῶνβασικῶν ἀρχῶν τῆς λογικῆς καί Ἐπιστήμης γενικότερα.

  Ἡ σωστή ἐξήγησις γιά τό μνηστήρ πρέπει νά εἶναι,γι᾿αὐτούς ἡ ὑπενθύμησις τῆς καταγωγῆς τους καί ἡ μνηστεία τους μέ τόν θεό τους.Ποιοί εἶναι καί ἀπό πού προέρχονται,δῆλα δή.

  Νομίζω,πώς ὑποσηρίζω ἀκριβῶς τό ἀντίθετον μέ ἐσένα,ἔ ;

  Ἀλλά ἔτσι εἶναι τό σωστόν γιά ἕναν ἐποικοδομητικό καί γόνιμον διάλογον...

  Σ'εὐχαριστῶ Βοτιαῖα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΕΓΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ.....ΓΙΑΤΙ ΕΑΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΝ.....ΑΡΧΗ ΣΟΦΙΑΣ Η ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ.....ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΕΙΝ ΔΕΙ ΚΑΙ ΜΑΘΟΝΤΑ ΝΟΥΝ ΕΧΕΙΝ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή