" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 21 Απριλίου 2019

Διεθνεῖς τραπεζίτες καί FED (μέρος Β΄ )

φωτό
Μετά τήν παρουσίασι τῶν διεθνῶν τραπεζιτῶν καί τήν προεργασία τους γιά τήν δημιουργία τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης τῆς Ἀμερικῆς (μέρος α΄),περνοῦμε στό δεύτερο μέρος.

Ὁ «Συνταγματάρχης» ἦτο ὁ ἀόρατος φύλαξ ἄγγελος τοῦ νομοσχεδίου τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης τῆς Ἀμερικῆς,συνειργάζετο πλήρως μέ τόν Πώλ Βάρμπουργκ κατά τήν διαδικασίαν τοῦ νομοσχεδίου στό Κογκρέσσο. Τό νομοσχέδιον ἐψηφίσθη τό 1913,ἀπό τό Κογκρέσσο καί τήν Γερουσία. 
Τότε ὁ Πώλ Βάρμπουργκ εἶπε στόν Χάουζ : 
«δέν ἔγινε ἀκριβῶς ὅπως τό ἠθέλαμε,ἀλλά αὐτή ἡ ἔλλειψις δύναται νά προσαρμόζεται ἀργότερα διά τῆς διοικητικῆς διαδικασίας». 

Ὑπῆρξαν μεγάλες καί εἰλικρινεῖς ἀντιθέσεις ἐναντίον τοῦ νομοσχεδίου,ἀλλά ὄχι τόσες καί ὄχι τόσο μεγάλες,ὅσο τῶν συνηγόρων του. Ὁ βουλευτής Κ.Α. Λίντμπεργκ ὁ πρεσβύτερος,εἶπε εἰς τό Κογκρέσσο :
«Αὐτός ὁ νόμος δημιουργεῖ τό πλέον γιγαντιαῖον τράστ εἰς τήν γῆν...ἡ ἀόρατος κυβέρνησις μέσῳ τῆς δυνάμεως τοῦ χρήματος,ἡ ὁποία ἀπεδείχθη ὅτι ὑπάρχει ...θά μονιμοποιηθῇ ...ὁ νέος Νόμος θά δημιουργῇ πληθωρισμόν ὁποτεδήποτε τό τράστ τό ἐπιθυμεῖ».


Οἱ «σωτῆρες» τῶν ΗΠΑ δημιουργοῦν τήν Κεντρική Τράπεζα (φωτό)
Ὁ Πώλ Βάρμπουργκ μαζύ μέ μία ὁμάδα,διαλεγμένους ἀπό τόν «Συνταγματάρχη» Χάουζ,ἐδιωρίσθησαν (!) εἰς τό πρῶτον Διοικητικό Συμβούλιον τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Ἀποθεματικῆς Τραπέζης,τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης τῆς Ἀμερικῆς.
Ἡ Κεντρική Τράπεζα ἐξουσιάζει τῆν προσφοράν τοῦ χρήματος διά τῶν ἐπιτοκίων,διά τῶν διαφόρων περιθωρίων δανεισμοῦ τῶν τραπεζῶν ἀπό αὐτήν,διά τοῦ ἐλέγχου τοῦ χρηματιστηρίου,διά τῆς ἐπιστασίας καί ἐλέγχου ὁλοκλήρου τοῦ Τραπεζικοῦ Συστήματος τῆς Χώρας,διά τοῦ ἐλέγχου ἐπί τῶν διεθνῶν συναλλαγῶν κ.λπ. Συνεπῶς διαχειρίζεται ὁλόκληρον τήν οἰκονομίαν,δημιουργοῦσα πληθωρισμόν ἤ ἀνατίμησιν τοῦ χρήματος,ὑποχώρησιν ἤ ὑπερθέρμανσιν τοῦ χρήματος καί μπορεῖ νά στέλνη τίς τιμές τοῦ χρηματιστηρίου πάνω ἤ κάτω κατά τό γοῦστο της.


Ἡ «μεγάλη» στιγμή τῆς ὑπογραφῆς τῆς δημιουργίας τῆς Federal Reserve,ἀποθανατισμένη σέ πίνακα (φωτό)
βουλευτής Ράϊτ Πάτμαν,Πρόεδρος τῆς Τραπεζικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Κογκρέσσου ὑποστηρίζει : 
«Εἰς τάς ΗΠΑ,σήμερον ἔχουμε δύο κυβερνήσεις...τήν νόμιμον συνταγματική κυβέρνησιν ...μίαν ἀνεξάρτητον,ἀνεξέλεγκτον καί αὐτόνομον κυβέρνησιν εἰς τήν Κεντρική Τράπεζαν,ἐκτελοῦσα τάς ἐξουσίας τοῦ χρήματος,αἱ ὁποῖαι ἔχουν διαφυλαχθῆ διά τό Κογκρέσσον ὑπό τοῦ Συντάγματος»

φωτό
Οὔτε ὁ Πρόεδρος, οὔτε οἱ βουλευτές, οὔτε ὁ Ὑπουργός Οἰκονομικῶν διευθύνουν τήν Κεντρικήν Τράπεζαν σέ θέματα χρήματος, αὐτή τούς κατευθύνει (!). Ὅλως δε παραδόξως ἡ Κεντρική Τράπεζα οὐδέποτε ἔχει ἐλεγθῆ ἀπό ὁρκωτούς λογιστές καί πάντοτε ἠρνήθη σθεναρῶς τοιοῦτον ἔλεγχον.(σημ. Πελασγικῆς :ἀκριβῶς ὅπως τό ΚΚΕ,μά ἀκριβῶς ! ! ! )

Ἀπό τήν ἐποχήν τοῦ Προέδρου Οὐΐλσων τό Ἐθνικό Χρέος τῆς Ἀμερικῆς ηὐξήθη, ἀπό 1 δισεκατομμύριον δολλάρια εἰς 455 δίς δολλάρια. Οἱ πληρωμένοι τόκοι, κυρίως στούς διεθνεῖς τραπεζίτες, εἶναι τώρα 22 δίς δολλάρια ἐτησίως. Ἐν τῷ μεταξύ ὁ χρυσός ἔχει ὑποθηκευθῆ στίς Εὐρωπαϊκές Τράπεζες καί τό ἀσήμι ἔχει ὅλο πωληθῆ.

Μετά τήν ἵδρυσιν τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης, ἐδόθησαν ἐγγυήσεις εἰς τό Ἀμερικανικόν κοινόν ὅτι δέν θά ὑπῆρχαν ἀπότομοι διακυμάνσεις καί ὅτι οἱ οἰκονομικοί κύκλοι θά ἐμετριάζοντο μέ ἐπέμβασιν τῆς Κ. Τραπέζης, ὥστε νά ἔχωμεν μία σταθεράν καί πραγματική ἄνοδον. Ἀλλά ὁ βουλευτής Λίντμπεργκ ἰσχυρίζετο κατηγορηματικῶς ὅτι: «ἀπό τώρα οἱ οἰκονομικές καταστροφές θά δημιουργοῦνται ἐπιστημονικῶς».

Ἡ χρησιμοποίησις μιᾶς Κεντρικῆς Τραπέζης, διά τήν δημιουργίαν ἐναλλασσομένων περιόδων πληθωρισμοῦ καί ἀποπληθωρισμοῦ, καί ἔτσι νά ἐξασφαλίζουν τήν διαφοράν διά κολοσσιαῖα κέρδη, εἶχε ἐπεξεργασθῆ ἀπό τούς Διεθνεῖς Τραπεζίτες σέ μία πλήρη καί ἀκριβῆ ἐπιστήμη. Μέ ὄργανον ἐλέγχου καί συγκεντρώσεως τοῦ πλούτου τῶν Κεντρικῶν Τραπεζῶν, οἱ Διεθνεῖς Τραπεζίτες ἦσαν ἕτοιμοι διά τό πρῶτο γερό κτύπημα. Μεταξύ 1923 καί 1929 ἡ Κεντρική Τράπεζα προξένησε πληθωρισμόν τῆς τάξεως τοῦ 62%. Τά περισσότερα ἀπό αὐτά τά χρήματα ἐχρησιμοποιήθησαν διά τήν ἀγοράν μετοχῶν πού ἀνέβασαν τήν ἀγοράν σέ ἰλιγγιώδη ὕψη. Οἱ ἐφημερίδες ἐπληρώνοντο ἀπό τούς μεσίτες καί χρηματιστές νά ἐρεθίζουν καί νά προκαλοῦν τό κοινό νά ἀγοράζη μετοχές σάν ἕνα μέσο εὔκολου πλουτισμοῦ.


Ὁ Montagu Norman (δεξιά) μέ τόν ὑπουργό οἰκονομικῶν τοῦ Χίτλερ Hjalmar Schacht (ἀριστερά)φωτό
Ἡ Οἰκονομική Ἐπιτροπή τοῦ Κογκρέσσου εἶχε εἰδοποιηθῆ ὅτι ἕνα μεγάλο οικονομικό κράχ ἑτοιμάζετο ἀπό τό 1927. Ὁ Κυβερνήτης τῆς Τραπέζης τῆς Ἀγγλίας,Montagu Norman, ἐπῆγε στήν Οὐάσιγκτον στίς 6-2-1929 νά συνεργασθῆ μέ τόν Ὑπουργόν Οἰκονομικῶν.Νόρμαν πού περιγράφετο ὡς ὁ «οἰκονομικός δικτάτωρ τῆς Εὐρώπης» ἐκαυχάτο ὅτι: «κρατᾶ τήν ἡγεμονίαν τοῦ Κόσμου». Ἀμέσως μετά τήν μυστηριώδη αὐτή ἐπίσκεψιν, τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης, ἀντέστρεψεν τήν πολιτικήν τοῦ εὔκολου χρήματος καί ἄρχιζε νά ἀνεβάζη τό προεξοφλητικόν ἐπιτόκιόν της πρός τίς Ἐμπορικές Τράπεζες, μέ ἀποτέλεσμα νά στενέψη τήν προσφοράν τοῦ χρήματος. Τό διογκωμένον ἐπί ἑπτά χρόνια μπαλόνι ἔσπασε, ὅταν οἱ χρηματιστές τῆς Ν. Ὑόρκης ἄρχισαν νά ζητοῦν ἐντός 24 ὡρῶν τήν ἐπιστροφήν τῶν δανείων τῶν μεσιτῶν. Αὐτό ἐσήμαινεν ὅτι οἱ μεσίτες καί οἱ πελάτες ἔπρεπε νά ρίξουν τίς μετοχές των στήν ἀγορά γιά νά μπορέσουν νά πληρώσουν τά δάνειά των. Ἑπόμενον ἦτο νά παραλύση τό Χρηματιστήριον, ὅλοι πωλοῦσαν, κανένας δέν ἀγόραζε μέ ἀποτέλεσμα τήν πλήρη παράλυσι ὅλου τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος τῆς χώρας. Οἱ Τράπεζες πού δέν ἀνῆκαν στήν συνωμοτικήν ὁλιγαρχίαν εἶχαν ἐμπλακῆ σημαντικά εἰς δάνεια μεσιτῶν καί πελατῶν κατ᾿αὐτόν τόν χρόνον. Ἔτσι οἱ ἀναλήψεις τούς ἐξήντλησαν ἀμέσως τά ἀποθέματα τῶν Τραπεζῶν καί ἐξηναγκάσθησαν νά κλείσουν. Ἡ δέ Κεντρική Τράπεζα δέν ἔσπευσεν εἰς βοήθειαν, παρ᾿ὅτι εἶχαν ὑποχρέωσιν καί ὁδηγίες διά νόμου νά διατηροῦν μίαν ἐλαστικήν χρηματικήν κατάστασιν.

Τό κοινό, πολλοί μεσίτες καί τραπεζίτες πῆραν ἕνα γερό κτύπημα, ἀλλά ὄχι καί τό «Κατεστημένον». Ἐγνώριζαν τήν σχεδιαζομένην καταστροφήν καί εἶχαν λάβει τά μέτρα τους σέ σημεῖον πού νά ἐπωφεληθοῦν. Οἱ ἔξυπνοι ἀργότερα ἀγόρασαν πίσω αὐτές τίς μετοχές μέ ἔκπτωση 90%.

βουλευτής Α. Μακφάντεν, Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Τραπεζικῆς καί Τραπεζογραμματίων τοῦ Κογκρέσσου, ἐσχολίασε: 
«Δέν ἦτο (τό κράχ) τυχαῖο. Ἦτο μία προσεκτικῶς σχεδιασμένη σύμπτωσις. Οἱ Διεθνεῖς Τραπεζίτες ἤθελαν νά φέρουν μίαν κατάστασιν ἀπελπισίας, ἔτσι ὥστε νά ἐμφανισθοῦν ὡς ἐξουσιασταί ὅλων μας».

φωτό
Ἀπό τότε μέχρι τώρα ἡ Ἀμερικανική οἰκονομία εἶχε πολλά σκαμπανεβάσματα τοῦ οἰκονομικοῦ κύκλου της, τά ὁποῖα ἠδύναντο κάλλιστα νά βοηθοῦν, βάσει τοῦ σχεδιασμού, τό «Κατεστημένον» στό ἐξάφρισμα τοῦ κοινοῦ, πωλούντες πρό τοῦ ἀποκορυφώματος τῶν τιμῶν, "ΡEAK" καί ἀγοράζοντες πρό τοῦ κατωτάτου σημείου, "TROUGH". Ὁ χρόνος τῶν σημείων αὐτῶν ἦτο γνωστός μόνον εἰς τούς «ἔσω» καί ἐκάλυπτεν ὁλόκληρο τό πλέγμα τῆς οἰκονομίας.(σημ.Πελασγικῆς :Βλέπε καί Σόρος)

Κεντρική Τράπεζα κάτω ἀπό τήν κυριαρχίαν τῶν «συνωμοτῶν» ἦτο ἕνα θαυμάσιον ὄργανον μέ τό ὁποῖον θά μποροῦσαν νά ἀνεβάζουν τό Δημόσιο Χρέος εἰς τά ὕψη, εἰσπράττοντες ἔτσι κολοσσιαῖα ποσά ἀπό τόκους καί ἐξουσιάζοντες πλήρως τήν οἰκονομίαν καί τήν δανείστριαν Κυβέρνησιν. Μόνον κατά τήν διάρκειαν τοῦ Οὐΐλσων τό Ἐθνικόν Χρέος τῆς Ἀμερικῆς ηὐξήθη κατά 800%.


Δύο μῆνες πρό τῆς ψηφίσεως τοῦ Νομοσχεδίου περί τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης, εἶχαν ἤδη δημιουργήσει τόν μηχανισμόν διά τήν εἴσπραξιν καί πληρωμήν τοῦ χρέους. Ἦτο ἡ ἐφαρμογή τοῦ προοδευτικοῦ φόρου. Ὁ φόρος αὐτός ἀποτελεῖ τόν δεύτερον ὅρον σοσιαλιστικοποιήσεως μιᾶς χώρας. Δέν ἀποτελεῖ δε παράδοξον τό γεγονός ὅτι, οἱ ὑπερπλούσιοι ὑπεστήριξαν ἕνα τέτοιο μέτρο, ἀφοῦ οἱ ἴδιοι εἶχαν φροντίσει νά μεταφέρουν τίς κολοσσιαῖες περιουσίες τους σέ οἰκογενειακά ἱδρύματα, ἀπαλλασσόμενα πλήρως παντός φόρου, ὅπως τά ἱδρύματα Φόρντ, Κάρνεγκι, Ροκφέλλερ κλπ. Συγχρόνως δέ μέ τήν ἀπαλλαγήν των εἶχαν τό πλεονέκτημα ὅτι οἱ ἀνταγωνιστές των θά ἐπλήρωναν φόρο καί ἔτσι θά ἐμειώνετο ἡ ἀνταγωνιστικότης των.

Ριζοσπαστικά κινήματα δέν ἐπιτυγχάνουν ποτέ ἐκτός ἐάν προσελκύουν τό μεγάλο κεφάλαιον ἤ καί τήν ἔξω ὑποστήριξιν. Ὁ Σπένγκλερ ἔγραφε: 
«δέν ὑπάρχει προλεταριακό, ἀκόμη οὔτε κομμουνιστικό κίνημα, τό ὁποῖον νά μήν ὑπεκινήθη ἀπό τά συμφέροντα τοῦ Κεφαλαίου…».

Οἱ συνωμότες εἶχαν πλέον δημιουργήσει τόν τρόπον φουσκώματος τοῦ Δημοσίου Χρέους, τήν εἴσπραξιν καί τήν ἀπαλλαγήν των ἀπό τούς φόρους, διά τήν πληρωμήν τοῦ Χρέους. Τό μόνον πού ἐχρειάζοντο ἦταν ὁ λόγος διά τό φούσκωμα τοῦ Χρέους. Τίποτε ὅμως δέν ἀνεβάζει τό Χρέος περισσότερον ἀπό ἕναν πόλεμο. Ὁ Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ἐσχεδιάζετο ἀπό τούς ἴδιους ἤδη στήν Εὐρώπη.

1908-1913: Jekyll Island and The Federal Reserve (φωτό)
Εἶναι δέ τόσο καλά παραλλαγμένο τό ὅλον σύστημα, ὥστε νά μήν τό ἀντιλαμβάνονται ἀκόμη καί κορυφαῖοι οἰκονομολόγοι. Ὅταν τό 1965, στό Σικάγο, ἔπαιρνα μεταπτυχιακό μάθημα με θέμα την Κεντρικήν Τράπεζαν τῆς Ἀμερικής (FRS), τόσον οἱ συμφοιτητές μου, ὅσον κι᾿ἐγώ, εἴμαστε γοητευμένοι ἀπό τό ὅλο σύστημα. Ἐνῶ ἕνας βετεράνος, μεμυημένος φίλος μου, μοῦ έλεγε: «Τζών, αὐτά εἶναι γιά μαθητές Δημοτικοῦ. Διάβασε τί ἔγινε στό Τζέκιλ Ἄϊλαντ, γιά νά ἰδῆς ποιό εἶναι τό FRS καί γιά ποιόν δουλεύει» .

Ἰωάννου Ἀντωνοπούλου,«Παγκόσμιος Συνωμοσία» (ἔκδοσις 1988,σελ. 219-222).

Ἡ Πελασγική

4 σχόλια:

 1. ΑΦΗΣΕ ΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΣΟΥ ΤΑ ΔΙΝΩ ΟΛΑ,ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΡΩ ΚΑΙ ΟΛΑ......Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΝ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΣ Η ΙΔΕΑ ΑΠΛΗ.....Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΤΥΠΟΥΣΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΗΤΑΝ Ο ΔΑΡΕΙΟΣ ΕΠΕΙΔΗ ΗΞΕΡΕ ΟΤΙ ΑΝ ΧΑΘΕΙ Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΘΑ ΚΑΤΑΡΕΥΣΕΙ ΤΟ ΕΧΘΡΙΚΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΣΑΝ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ.....ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΕΧΘΡΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΙΧΕ ΜΕΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΠΛΙΑ ΑΛΛΑ ΑΠΑΡΤΙΖΟΤΑΝ ΑΠΟ ΔΟΥΛΟΥΣ......ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΑ???ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΟΤΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ ΤΑ ΔΟΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΠΛΗΡΗ ΣΥΓΧΥΣΗ....ΑΠΟ ΕΔΩ ΜΥΡΙΖΩ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΟΥΣ..................ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητή μου Βοτιαῖα,ὅταν ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος χτύπησε στό ...κέντρο,ὅπως πολύ ὁρθῶς,παρομοιάζεις τόν βασιλιᾶ τῆς περσικῆς αὐτοκρατορίας,εἶχε ἤδη προλειάνει τό ἔδαφος τῆς τελικῆς ἀναμετρήσεως μέσῳ τῶν κατακτήσεων τῶν δούλων τῆς αὐτοκρατορίας.Καί γνωρίζεις πολύ καλῶς,πώς ἡ τελεία στρατηγική του δέν ἦταν τό «φωτιά καί τσεκούρι»,ἀλλά ἡ πολιτική τῆς μεταλαμπαδεύσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. μεγάλο δέλεαρ γιά τούς βαρβάρους πού τούς θύμιζε καί τήν ...ὅποια συγγένεια στίς ῥίζες τους μέ τούς Ἕλληνες...(Παμπόνηρος ὁ Ἀλέξανδρος...)

   Αὐτό τό ἔδαφος,σήμερα εἶναι σχεδόν ἀκατόρθωτο νά καταστῆ εὔφορον πρός δική μας ὠφέλεια,δυστυχῶς.Τά δουλικά πού ἀναφέρεις δέν ἔγιναν τέτοια ἀπό τήν μία στιγμή στήν ἄλλη,ἀλλά μέ σχέδια χιλιετιῶν ἐπείσθησαν γιά τήν πλευρά πού θά ἐπέλεγαν.Καί σάν δουλικά,ἄρα ἄνευ ἐλευθέρας βουλήσεως,καί ὑγιούς συνειδήσεως,μέ ποιόν τρόπον μπορεῖς νά τούς πάρῃς μέ τήν δική σου πλευρά;

   Γνωρίζεις πώς ἐδῶ πού ἔχουμε φθάσῃ ἡ μόνη λύσις εἶναι ἕνα γενικό ξακαθάρισμα.Συνεπῶς μεταφερόμενοι χρονικῶς,γιά τήν ἀπαραίτητον παρομοίωσιν,πηγαίνουμε στήν ἐποχή τῶν Ἡρώων ὅπου εἶχε συμβῇ κάτι ἀνάλογον (ὄχι ὅμως ὁλοκληρωτικόν,δυστυχῶς).Τό θέμα εἶναι πώς σήμερα πάσχουμε σημαντικῶς,ἀπό ἥρωες...

   Καλή Ἀνάστασιν καί καλή Λαμπρή ! Μέ τήν ἐλπίδα,πάντα,σέ μία Ἀνάστασιν τῆς Πατρίδος !

   Διαγραφή
 2. Κανω μια ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ υποθεση εργασιας!!!Λεω αν!!!!Αν οι παγκοσμιοι τραπεζιτες κατα καποιο τροπο δεν ειχαν το προνομιο της εκδοσης του χρηματος που και κατα την δικη τους ομολογια ειναι καθοριστικος παραγων και πρωταρχικο κριτηριο στην χειραγωγηση και ποδηγετηση των πολιτικων εξελιξεων απανταχου στον πλανητη. Εκει ιδιως που οι Κεντρικες Τραπεζες συνεπικουρουμενες και απο τις κρατικες προδοτικες Ελιτ ειναι απολυτα πειθηνιες και καθοδηγουμενες απο την 'αγαθοεργο 'διαθεση και βουληση των ιδιωτων αυτων!!Δηλαδη σχεδον παντου!!.Λεω ομως αν!!!!!Αν για καποιο λογο αυριο αλλαξει αυτο και η εκδοση και κυκλοφορια του χρηματος (ισως λογω καποιας επαναστασης των λαων ,ισως λογω μιας αιφνιδιας παγκοσμιας αφυπνισης κλπ) γινεται πλεον οχι απο τους ιδιωτες αλλα απο τις οποιες ΔΗΜΟΣΙΕΣ Κεντρικες Τραπεζες των κρατων(με ολη την παθογενεια και αυτου ακομα του τροπου) και οχι απο τους γνωστους αγνωστους διεθνεις υπερτραπεζιτες!!!!Φανταζομαι λοιπον μια σειρα απο αυτοματες και ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΕΣ παγκοσμιες επιπτωσεις και παρελκομενα που ομως ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΝΟΥΝ ΑΚΑΡΙΑΙΑ την διαφαινομενη αλλα και την υπαρκτη παγκοσμια τυραννια.Να τι θα γινει λοιπον κατα την γνωμη μου!!!!!:1)Δεν θα μπορουν οι εγκαθετοι των υπερτραπεζιτων εκδοτων χρηματος να χρηματοδοτουν ασυδοτα και διακριτα τους δικους τους 'επιχειρηματιες'!!!!2)Δεν θα μπορουν να δημιουργουν απιστευτα μεγαθηρια του παγκοσμιου εμποριου και της βιομηχανιας αφου θα εκλιπει η προνομιακη και διακριτη δανειοδοτηση-χρηματοδοτηση που ειναι η γεννεσιουργος τους αιτια ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ!...3)Δεν θα μπορουν να 'χρηματοδοτουν πολιτικες-πολιτιστικες-κοινωνικες-ιδεολογικες-θρησκευτικες κλπ δρασεις της αρεσκειας τους ελλειψει πορων!!!4)Δεν θα μπορουν να στηνουν πανεπιστημιακα ιδρυματα-διεθνη βραβεια αριστειας(Νομπελ κλπ) επηρρεαζοντας δραστικα και χειραγωγοντας βαναυσα την ιδεολογικη,επιστημονικη και πνευματικη κονιστρα.Οι παγκοσμιες πνευματικες προσωπικοτητες που πολυ συχνα απλα ειναι οι αγκιτατορες και οι προπαγανδιστες των υπερταπεζιτων απλα ΔΕΝ θα υπαρχουν.Γιατι υπαρxουν(οχι παντα βεβαιως) λογω της προπαγανδας και της κατευθυνομενης ιδεοληψιας των εξουσιαστικων κεντρων.Με πολυ χρηματοδοτηση και σπρωξιμο βεβαιως!!!...5)Η αριστερα ως δημιουργημα των παγκοσμιων τραπεζιτων απλα θα περιοριστει στον φυσιολογικο οσο και ΧΡΗΣΙΜΟ και επιθυμητο ανθρωποκεντρικο της ρολο.Η οποια διαφορα δυναμικου που κατα την φυσικη δημιουργει εργο (χρηματοπιστωτικος καπιταλισμος 'vs' κομμουνισμος κλπ ) απλα πολυ απλα θα ξεφουσκωσει!!!!ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΤΕΛΟΣ!!!! .....  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναί θά μποροῦσε νά ἐξελιχθῆ ἔτσι...Ὅμως λές νά μήν ὑπῆρχε περίπτωσις ἀκόμη καί αὐτές οἱ δημόσιες κεντρικές τράπεζες νά ἐλέγχονται ἀπό τίς ἐξουσίες; Δέν θά ἦταν στήν εὐχέρεια τῶν κυβερνώντων νά ἐπηρεάζουν τό διοικητικό μέρος τῶν τραπεζῶν πρός τήν κατεύθυνσιν πού αὐτοί θά θέλουν;

   Ἀγαπητέ Θαλῆ,ἀκόμη κι᾿ἄν εἶχαν ἕνα σύστημα ἐκλογῆς τῆς διοικήσεώς τους,ἀνεξάρτητο,ὅπως τό δικαστικό ἄς ὑποθέσουμε,ἡ ἐπιρροή τῶν ἐκάστοτε κυβερνώντων θεωρεῖς πώς δέν θά ἦταν δυνατή; Κῦττα τό σήμερα,πόσον «ἀνεξάρτητη» εἶναι ἡ δικαιοσύνη καί θά λάβῃς ἀπάντησιν.
   Ὁπότε ἀγαπητέ μου,τό ζητούμενον στήν περίπτωσιν αὐτή,γιά νά προσδιορίσουμε τήν «νόσον»,εἶναι τό ἴδιο τό χρῆμα ! Τό χρῆμα βάσει τοῦ ὁποίου κοστολογοῦνται τά πάντα.Ἐκεῖ λοιπόν πρέπει νά προσδιοριστῆ τό πρόβλημα καί ἐκεῖ νά ζητηθῆ ἡ ἴασις.

   Τό πῶς,εἶναι μεγάλο θέμα.Μία σκέψις εἶναι ἡ ἀνύψωσις τῶν ἀνθρωπίνων ἀξιῶν,βάσει τοῦ Πνεύματος καί ἡ ἀπαξίωσις τῶν ὑλικῶν.Ἀλλά εἴπαμε,μεγάλο θέμα ...

   Σ᾿εὐχαριστῶ.

   Διαγραφή