" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 18 Απριλίου 2019

Ὁ Δῶρος καί τό σόϊ του,ἀπό τήν Κρήτη στήν Μικρά Ἀσία καί τήν Τρῳάδα !

φωτό
Ἕνας ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Δώρου,Τέκταμος καλούμενος ἤ Τέκταφος,πῆρε μαζύ του μέρος Δωριέων,Ἀχαιῶν καί Πελασγῶν καί ἦλθαν στήν Κρήτη ὅπου καί ἔμειναν. Ὁ Τέκταμος πῆρε γυναίκα του τήν κόρη τοῦ Κρηθέως καί γέννησε τόν Ἀστέριον.


φωτό
Ἄς δοῦμε ἕως ἐδῶ κάποια πράγματα. 

Πρῶτον : ὁ Δῶρος,ὁ υἱός τοῦ Ἕλληνος καί ἐγγονός τοῦ Δευκαλίωνος ἀνάμεσα στά παιδιά πού γεννᾶ εἶναι ὁ Κρηθεύς καί ὁ Σαλμωνεύς. Ἄρα ἀδέρφια. 
Ὁ Σαλμωνεύς ἀνάμεσα στά παιδιά πού γεννᾶ εἶναι καί ἡ Τυρώ. Ὁ Κρηθεύς παντρεύεται τήν ἀνηψιά του Τυρώ,τήν κόρη τοῦ ἀδερφοῦ του ! Προφανῶς εἶχαν χαθῆ οἱ γυναῖκες ; Ὄχι,αὐτή ἦταν ἡ συνήθεια τῆς ῥάτσας του γιά νά μήν χαθῇ ἡ σπορά τους...

Δεύτερον :Μέ τήν ὀνομασία Δώρος ἦσαν γνωστές δύο πόλεις,μία στήν Φοινίκη καί μία στήν Καρία.
Τύρος λέγεται καί ἡ Φοινικική πόλις πού ἵδρυσε ὁ Ἀγήνωρ ὁ δισέγγονος τῆς ἱερῆς-ἀγελάδας Ἰοῦς... 


ἡ ἀγελάδα Ἰώ (φωτό)
Ἑπομένως ἔχουμε,Δῶρος-Φοινίκη,Τύρος-Φοινίκη καί Τυρώ σύζυγος Κρηθέως καί κόρη Σαλμωνέως,ἀδερφοῦ τοῦ Κρηθέως (πού τόν ἔκανε καί γαμβρό !) καί  ἀνηψιοῦ τοῦ Δώρου !

Τρίτον : Ὁ Τέκταμος ἤ Τέκταφος,υἱός τοῦ Δώρου,πού εἶναι καί πρῶτος ἐξάδερφος μέ τόν Κρηθέα, παίρνει γιά σύζυγό του τήν κόρη του,Μύρινα πού εἶναι καί ἀνηψιά του !

Ἀπ᾿ὅτι καταλάβατε,μία οἰκογένεια εἶναι πού παντρεύονται μεταξύ τους καί αὐξάνονται καί πληθύνονται ἐνδο-οἰκογενειακῶς ! Ἤ ἀλλιῶς,οἰκογενειακή ὑπόθεσις... Ὅλοι ἀπό τήν ῥάτσα τοῦ Δευκαλίωνος ( ὁ ὁποῖος ἄγνωστον ἀπό ποῦ ἦρθε...) καί τοῦ ἐγγονοῦ του,Ἕλληνος...

Ἀφοῦ ἔγινε καί αὐτός ὁ γάμος (λέμε τώρα...) ἦρθε καί τό τέκνο ὀνόματι Ἀστέριος πού ἔγινε καί διάδοχός του στόν θρόνο τῆς Κρήτης,τόν ὁποῖο μέσῳ γάμου εἶχε λάβῃ ὁ πατήρ του Κρηθεύς.Ἡ βασιλεία τοῦ Ἀστερίου συμπίπτει μέ τήν ἁρπαγή τῆς Εὐρώπης ὑπό τοῦ Διός. Ἡ Εὐρώπη ἦταν κόρη τοῦ Ἀγήνορα (τοῦ ἱδρυτή τῆς Φοινίκης καί Τύρου),ἀδερφή τοῦ Κάδμου,Φοίνικος καί Κίλικα. Καί αὐτά τά ἀδερφάκια σκορπίστηκαν...Τρισέγγονα ὅμως ὅλα τῆς ἱερῆς -ἀγελάδας Ἰοῦς. Καί κῦττα νά δῆς,ταύρος ἔρχεται στήν Φοινίκη κι᾿ἀρπάζει τήν Εὐρώπη. Οἱ συνήθειες,ἀκόμη και στίς μεταμορφώσεις-σύμβολα,δέν ἀλλάζουν ! Παράδοσις...


Δίας-ταῦρος Εὐρώπη ἀγκαλιά μέ τόν ἀετό... (φωτό)
Ἔτσι τά κέρατα τοῦ ταύρου ἔφθασαν στήν Κρήτη.Πῶς ; Ἀφοῦ ὁ Δίας ἔκανε ὅτι ἔκανε μέ τήν Εὐρώπη,τρία τέκνα δῆλα δή :Μίνωα,Ῥαδάμανθυν καί Σαρπηδόνα,παραδίδει τήν τρίτεκνη μάνα στόν Ἀστέριον τοῦ Κρηθέως καί τῆς Τυρούς. Λέτε νά τήν παρέδιδε κάπου ἀλλοῦ ἐκτός οἰκογενείας ; Δέν νομίζω,εἴπαμε πιστοί στίς παραδόσεις ! Μεγάλωσε καί τά παιδάκια της,τά ἡμιθεάκια,και ἀφοῦ δέν μπόρεσε νά κάνῃ δικά του τά ἄφησε καί κληρονόμους τοῦ κρητικοῦ βασιλείου.

Βεβαίως ὑπάρχει καί ἡ πλευρά ἐκείνη πού ἰσχυρίζεται πώς ὁ Ἀστέριος ἤ Ἀστερίων, εἶναι πού ἅρπαξε τήν Εὐρώπη καί δικά του,ἑπομένως,εἶναι τά τέκνα.Μάλιστα λένε πώς τό ὄνομά του προέρχεται ἀπό τό ἄς+θόρ (φοινικικά) καί σημαίνουν βοῦν ἰσχυρόν.Εἴτε ἔτσι εἴτε ἀλλιῶς ἡ σχέσις Κρήτης-Φοινίκης εἶναι δεδομένη...


Ὁ Μίνως ὡς κριτής στόν Ἄδη (φωτό)
Τά παιδιά αὐτά ὅμως τό ἔριξαν στήν διαμάχη γιά τόν θρόνον. Ἐπικράτησε ὁ Μίνως ὡς πρωτότοκος καί ἔδωσε πόδι στά ἀδέρφια,ἀφοῦ δέν ἔφευγαν μέ τό καλό. Ξέρετε,αὐτός ὁ Μίνως,ὁ υἱός τῆς Εὐρώπης καί τοῦ Διός πού κάθε ἐννέα χρόνια πήγαινε κατά τό σπήλαιο ὅπου εἶχε συνάντησιν, θεϊκή συνάντησιν,μετά τοῦ Διός,ὁ ὁποῖος τοῦ ἔδινε συμβουλές περί τοῦ ποιό εἶναι περιττό ποιό χρήσιμο γιά τήν καλλίτερη ἄσκησιν τῆς βασιλείας του. Δέν ἦταν κακό αὐτό. Ἑκτός καί οἱ συμβουλές, στίς μυστικές συναντήσεις,ἦσαν ἄλλου εἴδους...

Τέλος πάντων,ἀνάμεσα στά παιδιά πού γεννᾶ ὁ Μίνως ἔχει μία κόρη ὀνόματι ἈκάλληἈκακαλλίς ἤ Κακαλλίς.Αὐτή εἶχε ἀδυναμία στούς θεούς,ἔτσι με τόν Ἀπόλλωνα γεννᾷ τόν Μίλητο (ναί,ὁ νονός τῆς Μιλήτου,πόλις τῆς Ἰωνίας πού λεγόταν Ἀνακτορία ἀπό τόν ἱδρυτή καί βασιλιᾶ της,Ἄνακτα,μέχρι τήν κατάληψίν της ἀπό τόν ...θεϊκό γόνο,Μίλητον). Ἀπό τόν Ἐρμῆ τόν Κύδωνα.


Ἀνάγλυφο μέ τόν διφυή θαλάσσιο Τρίτωνα,στήν Μίλητο. Εἴπαμε,θαλασσοκράτορες,ἐμπόριον καί πολύ χρῆμα...(φωτό)
Ὅταν γέννησε τόν Μίλητο,ἀπό τόν φόβο πρός τόν πατέρα της Μίνωα,ἀνύπαντρη οὖσα,ἄφησε τό μωρό σέ μία ἐρημιά καί τό μεγάλωναν λύκαινες (κάτι ἀπό Ῥῶμο καί Ῥωμῆλο,ἡ ἱστορία,ἔ;) Ἔπειτα τόν βρῆκαν κάποιοι γελαδάρηδες καί τόν μεγάλωσαν. Ἔγινε,λέει,τόσον ὅμορφος πού τόν ἐρωτεύτηκαν ὁ Μίνως (ὁ παπποῦς του δῆλα δή) ἀλλά καί ὁ Ῥαδάμανθυς καί ὁ Σαρπηδών (τ᾿ἀδέρφια τοῦ παπποῦ του). 
Καί γιά τά μάτια τοῦ Μιλήτου,ἄρχισε ὁ τσακωμός ἀνάμεσα στά ἀδέρφια. Ἔλα ὅμως πού ὁ Μίλητος προτίμησε τόν Σαρπηδόνα ! ( Τί εἶναι αὐτά βρέ ; ! ! ! ) Ἔ, αὐτό ἦταν αἰτία πολέμου ! Ἐδῶ ἡ ὑπεροχή τοῦ Μίνωος ἦταν ἀναμενόμενη καί διώχνει τ᾿ἀδέρφια του ἀπό τήν Κρήτη καί βίαζε,κανονικότατα τόν νεαρό Μίλητο πού τύγχανε καί ἐγγονός του !

«ὑπερτερήσας ὁ Μίνως,ἐδίωξε τούς ἄλλους ἐκ τῆς Κρήτης. Ἐβίαζεν ὕστερον καί τόν νέον» (Ἀθ. Σταγειρίτης,Ὠγυγία)

Ἀλλά συμβούλεψε τόν Μίλητο,ὁ Σαρπηδών πώς νά φύγῃ κρυφά ἀπό τό νησί καί ἔτσι βρέθηκε στήν Καρία. Καί ποία ἡ προσφιλής τους μέθοδος ὅταν πᾶνε σ᾿ἄλλους τόπους; Μία καί μοναδική : πῶς νά ἁρπάξουν τήν ἐξουσία. Ἔτσι παντρεύεται τήν κόρη βασιλιᾶ τῆς Καρίας,Εὐρύτου,τήν Εἰδοθέα καί γεννᾷ δίδυμα τόν Καῦνο καί τήν Βιβλίδαν. Πῶς,σᾶς θυμίζει τήν Βύβλον ἤ Βίβλον τῆς Φοινίκης; Ἔ,λοιπόν,ποῦ τό περίεργον; Μήν λέμε συνεχῶς τά ἴδια καί τά ἴδια.Ἄλλως τε,λέγεται πώς ἡ πόλις αὐτή ἔγινε πρός τιμήν της.Καί ποιούς τιμοῦμαι ; Τούς δικούς μας,ὄχι ξένους...Καῦνος-Βυβλίς (φωτό)
Ὁ Καῦνος,ἐπεί δή ἡ ἀδερφή του Βιβλίς,τόν ἐρωτεύτηκε καί τοῦ τό ἐξομολογήθηκε,πῆρε τά μάτια του καί ἔφυγε.Ἡ ἀδερφή,λένε,κρεμάστηκε. Ἀλλά μπορεῖ νά ἦταν καί τό ἀντίστροφον,ἐπίσης λένε,ὅτι ὁ Καῦνος ἐρωτεύτηκε τήν Βυβλίδα. Ὅπως καί νἄχει στό ἄνομο αὐτό πάθος,ἔδωσαν καί ὄνομα,ἔτσι ὀνομάστηκε Καύνιος ἔρως.  

Ἐκεῖ πού πῆγε ὁ Καῦνος εἶδε μία νύμφη νά βγαίνει ἀπό τά νερά ἑνός ποταμοῦ,τήν Προνόη ἡ ὁποία τόν πληροφόρησε γιά τόν θάνατο τῆς ἀδερφῆς του καί πώς ὁ Ἔρως, εἶπε ὅτι πρέπει νά τήν παντρευτῇ καί πώς ἔπρεπε νά λάβῃ καί τήν βασιλεία τῆς Λυκίας,ἀφοῦ ἀνῆκε σ᾿αὐτήν.Ἔτσι κι᾿ἔγινε. Ἔκανε καί ἕνα παιδί μέ τήν Προνόη,τόν Αἰγιαλόν,ὁ ὁποῖος μετά τόν θάνατο τοῦ πατέρα του ἔκτισε μία πόλι κοντά στόν ποταμό Κάλβιν,ἐκεῖ πού εἶχε φανερωθῆ ἡ Προνόη στόν πατέρα του,γι᾿αὐτό καί τήν ὀνόμασε Καῦνον.

Τό περίεργο μέ τήν πόλιν αὐτή ἦταν πώς εἶχε μία νοσηρότητα,τό ἴδιο καί οἱ κάτοικοί της πού φαίνονταν χλωμοί σάν νεκροί,ἐξ αἰτίας τῆς κακῆς κλιματολογικῆς καταστάσεως,τῆς ὑπερβολικῆς ζέστης καί τῶν πολλῶν ὁπωροφόρων δένδρων.

Στρατόνικος,ὁ σατιρικός κιθαρωδός τοῦ 4ου αἰ. π. Χ. ,ὅταν πέρασε ἀπό τήν Καῦνον καί βλέποντας ἔτσι τούς κατοίκους,εἶπε : «οἴηπερ φύλλων γενεή,τοιήδε καί ἀνδρῶν». Βλέποντάς τους νά παρεξηγοῦν τό ἀστεῖο του,συνέχισε : «Καί πῶς ἄν ἐγώ νοσερόν εἴποιμι τόπον,ἔνθα καί οἱ νεκροί περιπατοῦσιν»

Δῆλα δή :
Ὅπως ἀκριβῶς ἡ γενιά (τό εἶδος) τῶν φύλλων ἔτσι καί τῶν ἀνδρῶν...Πῶς θά μποροῦσα νά πῶ ἕναν τόπο νοσηρό,ὅταν καί οἱ νεκροί περπατοῦν;

Γιά τοῦτη τήν πόλιν,καυχῶνται οἱ Κρῆτες πώς εἶναι ἀποικία δική τους !

Σαρπηδόνας,πού στήν οὐσία ἔφερε τόν Μίλητο στήν Καρία,εἶχε πάει στήν Κιλικία,μετά τόν διωγμό του ἀπό τήν Κρήτη.Γιατί στήν Κιλικία; Μά διότι ἐκεῖ εἶχε πιάσει πόστο ὀ ἀδερφός τοῦ Κάδμου,ὁ Κίλιξ. Ἡ συμφωνία πού ἔκανε ὁ Κίλιξ μέ τόν Σαρπηδόνα ἦταν νά τόν βοηθήσῃ στόν πόλεμο πού εἶχε μέ τούς Λυκίους καί ὡς ἀντίδωρον θά ἐλάμβανε μέρος τῆς χώρας. Ἡ εὐτυχής κατάληξις τοῦ πολέμου μέ τούς Λυκίους,γιά τόν Κίλικα,ὡφέλησε καί τόν Σαρπηδόνα. Ἔτσι ὁ μέν Κίλιξ συνέχισε νά βασιλεύῃ στήν χώρα του ὁ δέ Σαρπηδών ἔλαβε τήν ἠττημένη Λυκία.

Σέραπις (ἐδῶ)
«Ο Σαρπηδόνας λατρευόταν ως θεός στη Λυκία, την Καρία την Κιλικία και τη Φρυγία. Η λατρεία του διαδόθηκε από εκεί στη Θράκη και στην Αίγυπτο την εποχή των Πτολεμαίων, όπου ταυτίσθηκε τελικώς με τον Σέραπι »(ἐδῶ)

Ἡ προηγουμένη ὀνομασία τῆς Λυκίας ἦταν Μυλιάς καί οἱ κάτοικοι Μύλιοι. Ὅταν τήν ὑπέταξε ὁ Σαρπηδών ὀνομάζοντο Σόλυμοι. Μετά ὀνομάσθηκαν Τερμῖλες καί τέλος Λύκιοι. Τό Λύκιοι τό ἔλαβαν ἀπό τόν υἱό τοῦ ἀθηναίου Πανδίωνος,Λύκον. Ἀξίζει νά σημειώσουμε πώς ἦταν γνωστή καί μία ἄλλη Λυκία,ἡ Μικρά Λυκία,πού βρισκόταν στήν περιοχή τῆς Τρῳάδος,ἐκεῖ πού βρισκόταν ἡ πόλις Ζέλεια κοντά στούς πρόποδες τῆς Ἴδης. Γιατί,εἶχε καί ἡ Μικρά Ἀσία τήν Ἴδη της...Ἐκεῖ βρισκόταν ἱερό ἀφιερομένο στήνἭρα καί τήν Κυβέλη,τήν γνωστή ὡς : «Μεγάλη Μητέρα των Θεών, Θεά της Ίδης» (περί Ἴδης,ἐδῶ


Θεά τῶν ὄφεων. Αἰγύπτια Οὐατζέτ,Κρητικιά Ῥέα,Φρυγική Κυβέλη (ἐδῶ)
Ἴδη,τῆς Κρήτης,κόρη τοῦ Μελισσέως μαζύ μέ τήν ἀδελφοῦλα της Ἀδράστεια,μεγάλωσαν τόν Δία,στό Ἰδαῖον Ἄντρον. Στήν Ἴδη τῆς Τρῳάδος,τό ἱερόν τῆς Ἥρας καί Κυβέλης...

Κάτι γίνεται,μέ τίς ...ἐκλεκτές ῥάτσες καί δέν τό ἔχουμε,ἀκόμη,πιάσει τό ...νόημα...

( Οἱ πληροφορίες ἀπό : Ὠγυγία,Ἀθ. Σταγειρίτου,Μέρος ΣΤ΄,Βίβλος Β΄,κεφ.ΚΒ΄: Περί τοῦ Δώρου καί τῶν ἀπογόνων αὐτοῦ).

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου