" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Ἡ Φιλοσοφία,ἡ πνευματικότης,ἡ ἠθική καί τό λοβοτομημένο πόπολο...


Arthur Schopenhauer   φωτό
"Οἱ πνευματικές, καθώς καί οἱ ἠθικές ἰδιότητες ἑνός ἀνθρώπου προέρχονται ἀπό τά βάθη τῆς φύσεώς του καί δέν εἶναι ἀποτέλεσμα ἐξωτερικῶν ἐπιδράσεων."  Arthur Schopenhauer

Τί μᾶς λέει,δῆλα δή,ὁ γερμανός φιλόσοφος; Πώς τόσον τά πνευματικά ὅσον καί τά ἠθικά χαρακτηριστικά μιᾶς ἀνθρωπίνης ὀντότητος,εἶναι κληρονομικά καί δέν μποροῦν νά καλλιεργηθοῦν,νά διδαχθοῦν! Δέν μπορεῖ κανείς μέσῳ τῆς ἐκπαιδεύσεως,λόγου χάριν,νά γίνῃ ἕνας πνευματικός-ἠθικός ἄνθρωπος,ὅταν στήν φύσιν του ὑφίστανται ἀντίθετες ἰδιότητες.  Οὔτε τό περιβάλλον μπορεῖ νά συνεισφέρῃ πρός τήν καλυτέρευσιν σέ περιπτώσεις ἀνθρώπων πού κληρονομικά ἔχουν ἀντίθετα χαρακτηριστικά...

Βεβαίως,τά ἀνωτέρῳ συμπεράσματα, ἀφοροῦν κατ'ἐπέκτασιν καί ὁλόκληρα ἔθνη. Λόγου χάριν, ἄν καί γερμανός ὁ Σοπενχάουερ,ἔλεγε γιά τούς συμπατριώτες :«Καταλογίζει κανείς στούς Γερμανούς ὅτι μιμοῦνται πότε τούς Γάλλους καί πότε τούς Ἄγγλους. Ὡς τόσον, εἶναι ἀκριβῶς ὅ,τι καλύτερο μποροῦν νά κάνουν, διότι, ἄν περιοριστοῦν στά δικά τους μέσα, δέν ἔχουν τίποτε καλό νά ἐπιδείξουν».  

Ἐάν λοιπόν,τήν παραπάνω σκέψιν,περί πνευματικῶν καί ἠθικῶν ἰδιοτήτων πού δέν ἀποτελοῦν ἀποτέλεσμα ἐξωτερικῶν ἐπιδράσεων, θέλουμε νά τήν μεταφέρουμε σέ κάποιο ἔθνος,νομίζω πώς τό πλέον χαρακτηριστικό εἶναι αὐτό τῶν ἑβραίων. 

Καί αἰτιολογῶ : Κατά γενική ὁμολογίαν,οἱ ἑβραῖοι ἔχουν ἐπιτύχῃ νά βρίσκονται στίς κυρίαρχες θέσεις σέ κάθε ἔκφρασιν τῆς ἀνθρωπίνης βιώσεως,σέ παγκόσμιον ἐπίπεδον. Πῶς ὅμως ἔχουν ἐπιτύχῃ κάτι τέτοιο ἀφοῦ κατά τήν σκέψιν τοῦ Σοπενχάουερ στεροῦνται τῶν βασικῶν στοιχείων πού ξεχωρίζει καί καθιερώνει στήν γενικήν ἀντίληψιν ἕνα ἄτομο μέ ἰδιαίτερα προσόντα; 

Ἐδῶ εἶναι καί ἡ  «ἐπιτυχία» τους ! Μέ τό νά ἔχουν ἐπιβάλλῃ τά ἀκριβῶς ἀντίθετα ὡς πνευματικά καί ἠθικά !  

Arthur Tress Bike Fantasy

Δεῖτε στήν τέχνη :Ὅτι πιό ἄσχημο,τερατῶδες,κακόγουστο,δύσμορφο,ἀκατανόητο,αἰσχρό εἶναι ...τέχνη ! Δικό τους ἐπίτευγμα αὐτό ! 

Όταν ο αγαπημένος διανοητής - γκουρού του Τσίπρα μιλούσε για τον ..ανδρικό δονητή

Στόν χῶρο τῆς διανοήσεως : Ὅτι πιό ἀόριστο,ἀσαφές,δυσνόητον ὅποια ἀερολογία καί μπουρδολογία εἶναι ...φιλοσοφία ! Καί αὐτό δικό τους ἐπίτευγμα ! 

 Οι Εβραίοι απαιτούν «ανοικτά σύνορα» για τους μετανάστες, αλλά χρησιμοποιούν τεστ DNA για να κρατήσουν το Ισραήλ «φυλετικά καθαρό»(ἐδῶ)


 Καί ὁρθώνουν τείχη ἀναχαιτήσεως τῶν μεταναστῶν στό κράτος τους

Nέο τείχος από Iσραήλ
Στήν πολιτική : Ἡ διαστρέβλωσις κάθε ἐννοίας, ἡ ἐπιβολή τοῦ παραλόγου ὡς λογικοῦ,ἡ παραδοχή τοῦ ψεύδους ὡς ἀποδεκτοῦ μέσου κατακτήσεως τῆς ἐξουσίας θεωροῦνται ἄσκησις τῆς συγχρόνου πολιτικῆς ἐκφράσεως ! Καί αὐτό,ἀποκλειστικῶς,δικό τους ἐπίτευγμα ! 

Ἠθικόν δίδαγμα : Δέν πάη νά λέει ὁ κάθε Ἀριστοτέλης,Πλάτων,Σοπενχάουερ περί πνεύματος καί ἠθικῆς, ἄλλως τε ποιοί θά τούς διαβάσουν; Ποιοί θά τούς μελετήσουν; Τό πόπολο ἀλλιῶς κατευθύνεται καί κάποιοι,κυρίως ἐκεῖνοι πού ἔχουν ἔλλειμμα πνευματικότητος καί ἠθικῆς,γνωρίζουν πολύ καλῶς νά τό μεταχειρίζονται ! Καί κυρίως,τώρα εἶναι πολύ ἀργά γιά ὁποιαδήποτε μεταστροφή πρός πνευματική ἀνέλιξιν ἀκόμη καί ἐάν ὑφίσταται αὐτή φυσικῶς ...
πέρασαν γιά μοντέρνα τέχνη,ἕνα ζευγάρι γυαλιά


Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου