" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016

Ὁ Στέφανος Χίος εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ δρόμου πρός τά Γκούλαγκ ! (βίντεο)

Ἡ περίπτωσις τοῦ Στέφανου Χίου καί τοῦ ἀπηνοῦς διωγμοῦ πού ὑφίσταται,εἶναι ἡ άρχή πρός τόν,δοκιμασμένον, δρόμο γιά τά γκούλαγκ ! Διότι,τό νά ἐκφράζῃς μίαν διαφορετικήν ἄποψιν ἤ νά λές ἐλευθέρως τήν γνώμην σου εἶναι δημοκρατικόν δικαίωμα τό ὁποίον προφυλάσσει ὡς θεμέλιον ἕνα πολίτευμα πού θέλει νά ὀνομάζεται δημοκρατικόν ! Καί μάλιστα,ὅταν αὐτήν τήν δημοκρατίαν καί μάλιστα πολύ ...περισσότερη,εὐαγγελίζονται οἱ ἀριστεροί ἕως καί ἀναρχικοί (!) συνδυασμοί ! Τώρα πῶς γίνεται,ὅταν ἀναλαμβάνουν τήν ἐξουσίαν νά μεταλάσσονται πρός τό ...ἀντίθετον;
Στήν περίπτωσιν,λοιπόν, τοῦ Στέφανου Χίου,πού ἐδῶ καί 4 ἡμέρες βρίσκεται σέ μία περιπέτεια ἄνευ προηγουμένου,ὅπου δημοσιογράφος ἀπειλεῖται μέ σύλληψιν ἐπεί δή ἁπλῶς ἐδημοσίευσε καταγγελίες (καί μάλιστα ἐπωνύμως),σύλληψιν καί αὐτόφωρον διαδικασίαν,ὡσάν νά ἐπρόκειτω περί εἰδεχθοῦς ἐγκληματίου,εἶναι κάτι ἐντελῶς, μά ἐντελῶς πρωτόγνωρον,ἄν ἐξαιρέση κανείς τήν περίπτωσιν τῆς Χυρσῆς Αὐγῆς ὑπό τοῦ καθεστῶτος τῶν Σαμαρο-Βενιζέλων !  

Ἡ ὑπηρεσία προστασίας τοῦ πολιτεύματος (ἀλήθεια ποίου πολιτεύματος ὅμως δέν μᾶς διευκρινίζουν),ἀνέλαβε τήν διαδικασία νά «μαζέψῃ» τόν δράστη ὥστε νά πάψῃ τό πολίτευμα νά ἀπειλεῖται ἀπό καταγγελίες ! Τί εἴδους ὑπηρεσία εἶναι αὐτή; Καί πῶς κρίνει ποιός καί ἀπό τί ἀπειλεῖ τό ...πολίτευμα; Προφανῶς,οἱ ἐξουσιαστές τῆς πρώτης φορᾶς ἀριστερά καί τό παραπαίδι πού γύρισε τό παιχνίδι καί ἀπό ἀκροδεξιός-πατριώτης μετελάχθη σέ συντρόφι,ἀποφασίζουν καί διατάσσουν τήν ἐξαφάνησιν ὅποιου ἔχει ἀντίθετον ἄποψιν... 

Καί μπορεῖ σήμερα νά εἶναι ὁ Χίος,ἕνας δημοσιογράφος μέ ἐφημερίδα καί διαδικτυακή ἱστοσελίδα καί τηλεόρασιν,ὅμως φαντασθεῖτε αὔριον πόσο πιό εκόλως θά μᾶς μπουζουράζουν ἤ τσουβαλιάζουν καί θά μᾶς στέλνουν στά γκούλαγκ,ἐμᾶς πού στό κάτω-κάτω εἴμαστε μοναχικοί ...κάου -μπόϋδες...  

Καί ξέρετε,θά μᾶς ἀπαντήσουν καί μέ θράσος : σᾶς εἴχαμε προειδοποιήση,τό γνωρίζατε καί μᾶς φέρατε στήν ἐξουσίαν δίς ! Ἄντε τώρα νά πεῖς πώς δέν τό ἤξερες...

Ἰδοῦ τά βίντεο τῆς προειδοποιήσεως : 
Εἴδατε; "Εἰσιτήριο πρώτης θέσης ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ,στά γκούλαγκ"!


Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου