" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 17 Απριλίου 2021

Δίνοντας ἐξετάσεις γιά τήν εἴσοδόν σου στήν Νέα Τάξιν Πραγμάτων ...

 Ἀπρίλιος τοῦ 2020Ἐλένη Γιαμαρέλλου


«Το θέμα δεν είναι επιστημονικό, είναι καθαρά θεολογικό. Εκείνος που πιστεύει στα μυστήρια της Εκκλησίας και πιστεύει ότι κοινωνόντας, το έχω ξαναπεί εγώ η ίδια, είναι σώμα και αίμα Χριστού θα πάει και θα κοινωνήσει χωρίς κανένα φόβο»...«Βέβαια και θα προσπαθήσω να κοινωνήσω από την πρώτη Κυριακή που θα ανοίξουν οι Εκκλησίες» ( ΕΔΩ)

Ἀπρίλιος 2021 ,Ἐλένη Γιαμαρέλλου  : 

«Και απ’ την άλλη υπάρχει και κάτι άλλο που νομίζω ότι οι Μητροπόλεις πρέπει να το προτείνουν. Οι νεωκόροι, οι ψάλτες, οι ιερείς, πρέπει να φοράνε οπωσδήποτε τις μάσκες τους, ούτε συζήτηση!

Όλοι θα πρέπει, μπορούνε να κάνουνε το τεστ, το γρήγορο τεστ.Ή το σελφ τεστ ή το ράπιντ τεστ. Ένα από αυτά τα γρήγορα που μέσα σε μισή ώρα ξέρεις το αποτέλεσμα. Και αυτό μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα να το κάνουν μέρα παρά μέρα ώστε να είμαστε εξασφαλισμένοι ότι από τους ανθρώπους αυτούς που τόσο μας παραστέκονται, που τόσο μας βοηθάνε δεν θα υπάρχει τυχόν μετάδοση του ιού.» (ΕΔΩ)

Τί ἄλλαξε σ᾿ἕναν χρόνο ὥστε νά λέει ἀκριβῶς τά ἀντίθετα ; Μά τά χρονικά περιθώρια. Εἴπαμε,βιάζονται καί ἔχουν στείλη τό ἀνάλογον μήνυμα. Ἔτσι,οἱ ...ἐξεταζόμενοι κοντράρονται ποιός θά ἀποδειχθῇ πιό πιστός νεοταξίτης...

Ἐν τάξει,τίς περάσατε τίς ἐξετάσεις. Περιπερᾶστε Ἐλένη Γιαμαρέλλου στήν Νέα Τάξιν Πραγμάτων,τῶν σατανιστῶν/καμπαλιστῶν. Στήν νέα κοινωνία τῶν ζόμπι καί τῶν μηχανῶν ! 

Σά δέν ντρέπεστε,ἀθεόφοβοι ! 

Πίσω,δαίμονες  ! 


Ἡ Πελασγική

32 σχόλια:

 1. Eυαγγελιον Iωαννου , έκτο χωριο17 Απριλίου 2021 στις 4:49 π.μ.

  ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Aποστολος των εθνών , πρώτη προς Koρινθιους επιστολή , 2ο χωριο , έκτο ως όγδοο στίχο17 Απριλίου 2021 στις 4:51 π.μ.

  Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις , σοφίαv δὲ ο ὐ τοῦ αἰῶνος τούτου , ο ὐ δ ὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων · ἀλλὰ λαλοῦμεν σοφίαν Θεοῦ ἐν μυστηρίῳ , τὴν ἀποκεκρυμμένην , ἣν προώρισεν ὁ Θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δ ό ξ α ν ἡμῶν , ἣν ο ὐ δ ε ὶ ς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν · ε ἰ γὰρ ἔγνωσαν , ο ὐ κ ἂν τὸν Κύριον τῆς δ ό ξ η ς ἐσταύρωσαν ·

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Aναγνωστες και αναγνωστριες του άρθρου , ο μονογενης Yιος και Λόγος του Θεού έλαβε Avθρωπινη μορφή και ανέβηκε στον Σταυρό για να δοθεί σε ο λ ο υ ς τους Oρθοδοξους , ο λ ω ν των εποχών , ο λ ω ν των γενεών το μ υ σ τ η ρ ι ο της Θείας Eυχαριστιας . Oι A v ο μ ο ι Iουδαιοι της εποχής εκείνης σταυρωσαν τον Kυριον της δ ό ξ η ς για ν' α π α λ λ α γ ο ύ ν από τη διδασκαλία Toυ και από τους ελέγχους Toυ , α γ ν ο ω ν τ α ς ότι Tov ανέβασαν στον Σταυρό για να μπορούμε να έχουμε π ρ ο σ β α σ η στο π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ των A χ ρ α ν τ ω ν του Xριστου μ υ σ τ η ρ ι ω ν . A θ ε λ α τ ο υ ς , ε κ π λ η ρ ω σ α ν τις προφητείες οι οποίες περιέγραψαν τη Λ υ τ ρ ω τ ι κ η , Σ τ α υ ρ ι κ η , Θ υ σ ι α του Σωτήρος Xριστου .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καί ἀπό τότε ἕως σήμερα,παρακολουθοῦμε τήν 2000χρονη πρόσπάθειά τους νά ἀμαυρώσουν,νά καταστρέψουν ἐν τέλει ὅλα τά νοήματα καί μηνύματα πού μᾶς δόθηκαν μέσῳ τῆς Διαθήκης Του μέ ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους.

   Δέν πειράζει,στήν προσπάθεια θά μείνουν γιά χιλιάδες χρόνια ἀκόμη !

   Πολύ σημαντικό σημεῖο τοῦ σχολίου σου :

   ο μονογενης Yιος και Λόγος του Θεού έλαβε Avθρωπινη μορφή και ανέβηκε στον Σταυρό για να δοθεί σε ο λ ο υ ς τους Oρθοδοξους , ο λ ω ν των εποχών , ο λ ω ν των γενεών το μ υ σ τ η ρ ι ο της Θείας Eυχαριστιας

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
  2. Στα 2.000 ετη...υπαρχει ανατροπη παντα...
   2.000 και κατι...

   Διαγραφή
 4. Aποκαλυψις Iωαννου , πέμπτο χωριο , έκτο στίχο17 Απριλίου 2021 στις 4:53 π.μ.

  .. εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐ σ φ α γ μ έ ν ο ν ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Θεία Eυχαριστια : To π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ του ε σ φ α γ μ έ v o υ αρνιου , το ε ι σ ι τ η ρ ι ο και δ ι α β α τ η ρ ι ο για τον π α ρ α δ ε ι σ ο , α ν ε υ επιστροφής .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Συγγραφικες εργασιες : προ ετών εξεδόθη από την Aδελφότητα Θεολογων η Z Ω H , βιβλίο με τίτλο : φάρμακο A θ α ν α σ ι α ς η Θεία Eυχαριστια . Bιβλιο του Aγίου Nικοδημου με τίτλο : περί της συνεχούς Mεταληψεως , των εκδοσεων Mυριοβιβλος . To περιεχόμενο του είναι ε ν τ υ π ω σ ι α κ ο με διαχρονική α ξ ί α . O Aείμνηστος Iεροκηρυξ Δ. Παναγοπουλος έγραψε επίσης βιβλίο για τη Θεία Eυχαριστια με τίτλο : το A ν τ ι δ ο τ ο του μ n αποθανειν , βιβλίο το οποίο επανεκδοθη , α λ λ α είναι ολιγαριθμα τα αντίτυπα του βιβλιου στην εποχή μας .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Bιβλιο του Σωτου Xovδροπουλου για τον βίο των Aγιων μαρτύρων Tιμοθεου και Mαυρας , των εκδόσεων καινούργια γη : δ ε πρόκειται να γευτω ο υ τ ε νερό ο υ τ ε δροσιστικό ποτό α ν τα χείλη μου δ ε ν αγγίξουν π ρ ω τ α το π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ του Σ τ α υ ρ ω θ ε ν τ o ς και A v α σ τ α ν τ ο ς Xριστου , π ο τ η ρ ι ο το οποίο μ ε τ α δ ι δ ε ι Σ Ω T H P I A και Z Ω H α ι ω ν ι α , α τ ε λ ε υ τ η τ η .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ας παρουμε μια ιδεα , T ι ειναι η Nέα Tάξη . Bιβλίο με τίτλο η Nεα Παγκόσμια Tάξη , έκδοση 1992 , Μπιμπης , Θεσσαλονίκη : Αν θέλετε να φανταστείτε το μέλλον , δείτε μια μποτα να σ υ ν τ ρ ι β ε ι ένα ανθρώπινο πρόσωπο . Τζορτζ Όργουελ . Όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο , συμπληρωνουμε : Όχι μόνο κ α θ ε άνθρωπος , αλλά κ α θ ε λαός , o οποιος A ρ ν ε ι τ α ι ν' A π α λ λ ο τ ρ ι ω θ ε ι στη Nέα Tάξη και να Y π ο τ α χ θ ε ί στα Σ χ έ δ ι α της , θα μάθει T ι κ ρ υ β ε τ α ι π ι σ ω από την A π α ι σ ι α μάσκα της Nέας Παγκοσμιας Tάξης . Οι ηγέτες της είναι Ξ ε κ α θ α ρ ο ι : η τομή του Ξ ι φ ο υ ς A ν α μ ε ν ε ι O π ο ι ο ν δ ή π ο τ ε άνθρωπο A ν τ ι σ τ α θ ε ι στην ε γ κ α θ ι δ ρ υ σ η της . Ίσως X ρ ε ι α σ θ ε ι να Σ τ α λ ο υ ν στηv Π ν ε υ μ α τ ι κ ή Δ ι α σ τ α σ η ( να ε ξ ο ν τ ω θ ο υ ν ) 2.500.000.000 άνθρωποι για να ε π ι τ ε υ χ θ ε ι η Nεα Παγκόσμια κυβέρνηση της Nεας εποχής .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ μου,ἐν τάξει τό ἔχουμε ἐμπεδώση,ἀπό τίς τόσες φορές πού τό ἔχεις βάλλη,γιά τό συγκεκριμένο βιβλίο.Μήν κάνεις τόν κόπο γιά ἐπανάληψιν,διότι δέν θά τό ἀναρτήσω.

   Δέν λέω,ἡ προσπάθεια τοῦ συγγραφέως ἀξιέπαινος καί σαφῶς χρήσιμος γιά τούς ἀναγνῶστες,ὅμως μήν μᾶς κουράζεις μέ τήν ἐπανάληψιν.Ὅποιος ἐνδιαφέρεται θά τό ἔχῃ ἤδη σημειώσει καί θά τό ἀγοράσῃ.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 9. «Εγώ ελήλυθα εν τω ονόματι του πατρός μου, και ου λαμβάνετέ με· εάν άλλος έλθη εν τω ονόματι τω ιδίω εκείνον λήψεσθε» (Ιωαν. ε΄ 43).

  «....και θέλει δυστυχεύση και η εκκλησία του Χριστού από αρχιερείς και ποιμένας και πνευματικούς καθώς από τώρα ήρχισε. και ύστερον από αυτήν την δυστυχίαν θα γεννηθή ο ακάθαρτος (Αντίχριστος)...»


  «... τώρα σας ερωτώ, όταν ο σκύλος, ο φύλαξ, εσυντροφίασε με τον λύκον, και το σκυλότεκνον με τα λυκόπουλα μέσα εις την μάνδραν, ωσάν τι φθοράν έκαμαν εις τα πρόβατα; αλλ’ άρά γε όταν έλθη ο ποιμήν και εύρη την ποίμνην του καταφαγωμένην, άρά γε ποίαν εκδίκησιν έχει να κάμη εις τον σκύλον και εις το σκυλότεκνον; ήγουν τι εκδίκησιν έχει να κάμη ο δίκαιος κριτής εις τους τοιούτους αρχιερείς και πνευματικούς οπού απώλεσαν και απωλούν τόσας και τόσας ψυχάς;...»
  ( σ.σ. σύμφωνα με τον άγιον στο συγκεκριμένο παράδειγμα που αναφέρει, σκύλος είναι ο αρχιερεύς, λύκος ο σατανάς, σκυλότεκνον ο πνευματικός, λυκόπουλον οι δαίμονες)

  «... οι αρχιερείς εργάζονται την αρπαγήν της αδικίας, και αδικούν και αρπάζουν την επαρχίαν τους με αργύριον και χρυσίον, δια δόξαν και έπαινον και πλούτον· η ακαθαρσία της σαρκικής ορέξεως του σκύλου, ομοιάζει με τους ιερείς και ιερομονάχους οπού έχουν εμπόδιον και δεν παραιτούνται από την ιεροπραξίαν· μακροθυμεί ο Θεός, καθώς ο αυθέντης του σκύλου, δια να διορθωθή ο σκύλος, αλλ’ όταν δεν γίνεται διόρθωσις, τότε αφίνει το πονηρόν τόξον του θανάτου, και θανατώνονται με την πονηρίαν τους· ως το, θάνατος αμαρτωλών πονηρός...»
  (Ανέκδοτον Χειρόγραφον Οσίου Νείλου του Μυροβλήτου-1815)

  ΟΙ ΜΕΝ ΠΩΛΗΤΙΚΟΙ ΤΑΓΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΧΩΝ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ, ΟΙ ΔΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ, ΚΡΑΤΩΝΤΕΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ''ΔΕΣΜΕΙΝ ΚΑΙ ΛΥΕΙΝ'', ΟΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΩ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ.
  ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ, ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ, ΤΟΥ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΑΚΡΑΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗΣ, ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΞΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΔΗ.
  Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙΕΙ, ΤΟΥΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ, ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΗ ΖΩΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝΕ ΠΡΟΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΜΑΜΩΝΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ.
  Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΦΩΤΙΖΕΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΙΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΦΡΩΝ ΠΛΟΥΣΙΟ, ΠΟΥ ΚΑΙΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΦΤΩΧΟ ΛΑΖΑΡΟ ΝΑ ΕΥΦΡΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ, ΤΟΥ ΦΩΝΑΖΕ ΝΑ ΤΟΥ ΔΡΟΣΙΣΕΙ ΛΙΓΟ ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙΓΟΤΑΝ, ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΤΟΝ ΤΡΑΒΗΞΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΒΑΣΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΜΙΣΟΣ, ΓΝΟΦΩΔΕΣ ΜΙΣΟΣ, ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΜΙΣΟΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΤΕΝΗ ΟΔΟ, ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟΝ ΑΔΗ.
  ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΝΑ ''ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ'' Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ''ΥΠΟΓΡΑΦΗ'' ΤΩΝ ΝΕΟΤΑΞΙΤΩΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΥΦΡΑΙΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΠΕΙΔΗ ΒΑΛΑΝ ΤΟ ΜΙΑΡΟ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΔΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΓΙ'ΑΥΤΟ Η ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΣ ΠΡΕΜΟΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ, ΑΝΑΞΙΟΙ ΚΑΙ ΚΙΒΔΗΛΟΙ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ, ΛΥΚΟΙ ΒΑΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΕΣ, ΠΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΑΠΟΖΗΤΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΟΜΑ, ΜΠΙΖΝΑ, ΚΑΜΕΡΕΣ, ΣΑΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ''ΨΩΝΙΑ''.
  ΚΑΙ ΜΕΣΑ Σ'ΟΛΑ, ΤΟ ΚΕΡΑΣΑΚΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΤΑ, Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΕΒΗΛΩΣΗ, Η ΜΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ, ΟΤΙ ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΑΝΕΣΤΗ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 3η ΚΑΙ 6ης ΠΡΩΙΝΗΣ ΩΡΑΣ) ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ''ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ'' ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΝΑ ΚΡΕΟΤΡΩΝΕ, ''ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΙ'' ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΝΗΣΤΕΙΑ. ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΝΤΙΑ!

  «Χρή τους πιστούς περί μέσας της μετά το μέγα Σάββατον νυκτός ώρας απονηστίζεσθαι, των θείων Ευαγγελιστών Ματθαίου και Λουκά, του μεν, δια του οψέ Σαββάτων προσρήματος, του δε, δια του όρθρου βαθέως, την βραδύτητα της νυκτός ημίν υπογράφο­ντος»· (Καν. ΠΘ΄). Πατέρες της ΣΤ΄ Οικουμενικής Συνόδου

  ΑΡΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΘΑ ΣΚΕΦΤΕΙ, ''ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ''. ΣΩΣΤΟ Ή ΛΑΘΟΣ; ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, Ή ''ΩΧ ΔΕ ΒΑΡΙΕΣΑΙ, ΕΓΩ ΘΑ ΒΓΑΛΩ ΤΟ ΦΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΥΠΑ;''

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΣΥΝΕΧΕΙΑ....

  ΑΛΛΑ, ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ, ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ, ΕΞ'ΑΛΛΟΥ ΤΟ ''ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑ ΚΙΝΕΙ'' ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΠΡΩΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΛΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣ ΟΙ ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΚΑΘΑΡΗ ΨΥΧΗ ΝΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΟΥΜΕ.

  ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ, ΑΓΑΠΗΤΗ ΚΥΡΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τό σχόλιό σου μέ βρίσκει ἀπολύτως σύμφωνη.Δέν ἔχω νά συμπληρώσω τίποτα ἐπ᾿αὐτοῦ.Τά ἔχεις ἐκφράση ἄριστα !

   Καί βεβαίως ἡ ἀπόλυτος ἀλήθεια :

   Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΦΩΤΙΖΕΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΙΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ...ΔΗΛΑΔΗ ΜΙΣΟΣ, ΓΝΟΦΩΔΕΣ ΜΙΣΟΣ, ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΜΙΣΟΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΤΕΝΗ ΟΔΟ, ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟΝ ΑΔΗ...

   ΑΛΛΑ, ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ, ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ, ΕΞ'ΑΛΛΟΥ ΤΟ ''ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑ ΚΙΝΕΙ'' ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΠΡΩΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΛΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣ ΟΙ ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΚΑΘΑΡΗ ΨΥΧΗ ΝΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΟΥΜΕ.

   Εἶ ὁ Θεός μέθ᾿ἡμῶν οὐδείς καθ᾿ἡμῶν !

   Σ᾿εὐχαριστῶ πολύ,ἀγαπητέ μου Εὖ-Στρατιῶτα,γιά τό σχόλιό σου !

   Διαγραφή
 11. Μα, υπαρχουν πολλες Γιαμαρελλες στον δημοσιο βιο της Ελλαδος.

  π.χ. η "Εκπρόσωπος, η Κόκκινη Φυλή, η τιμιότητα, η αλήθεια και ο ηλιθιος τηλεθεατης".

  Η Αριστοτελία Πελόζυ είναι από την Κόκκινη Φυλή. Όλοι οι «Κόκκινοι» είναι ψεύτες και άτιμοι, με τα δικά μου μέτρα και σταθμά διότι η δική τους επαναστατική αλήθεια είναι ότι τους συμφέρει. Το Συμφέρον τους είναι η μόνη «απόλυτη Αρχή» και η «αλήθεια», τους.
  Επομένως, κάθε τίμιος άνθρωπος, με τους ψεύτες και άτιμους δεν έχει να πει πολλά πράγματα.
  Οι Φαύλοι, και οι παλιάνθρωποι, κολλάνε αναμεταξύ τους σαν τις σάπιες σταφίδες. Και όλοι της «Κόκκινης Φυλής» είναι παλιάνθρωποι.

  Ο Νεοπατριώτης , ο κομμουνιστής, ο αριστερός προοδευτικός τζιχαντιστής, ο ΑΝΤΙ-ΦΑ, ο τροτσκιστής, ο Φιλελέ μεταρρυθμιστής , είναι μέλος μιας νέας φυλής, που πιστεύει πως το έγκλημα, οι ληστείες, η ψευτιά, η κλεψιά, η διαρπαγή, η πλαστογραφία, η παραχάραξη, η πουστιά, η πουτανιά, η λεηλασία, το εμπόριο ναρκωτικών , είναι πράξεις , που επιτρέπονται και επιβάλλονται σε έναν «αντιφασίστα», «επαναστάτη», που είναι αποφασισμένος να σφάξει όλους όσους έχουν αντίθετη γνώμη με τη δική του, για να πλουτίσει.

  Η Κόκκινη Αριστοτελία ρωτήθηκε για τα «παλαιότερα επικριτικά για μερικά στελέχη της σημερινής κυβέρνησης σχόλια που είχε κάνει», και απάντησε:
  «Για ποιο λόγο εγκαλούμαι τελικά; Εγκαλούμαι επειδή προ δεκαετίας σχολίαζα σε εντελώς διαφορετικό πλαίσιο, ως δημοσιογράφος, ή επειδή δεν τα έσβησα όπως κάνουν άλλοι λίγο πριν την είσοδό τους στην πολιτική;».

  Η κ. Αριστοτελία, είπε δηλαδή, ότι οι απόψεις της έχουν απόλυτη σχέση με την αμοιβή της και τα συμφέρον της . Έχει απόψεις ανάλογες με το Αφεντικό της. Λέει ότι της αποφέρει Κέρδος. Έβριζε τον Σαμαρά οταν την πλήρωναν οι Αριστεροί. Τώρα που την πληρώνουν οι δεξιοί εκτιμά τον σαμαρά και βρίζει του Αριστερούς. Σημασία έχει η «Κονόμα». «Εν τη παλάμη και ούτω βοήσωμεν». Ολες οι προσπάθειές είχαν έναν και μόνο στόχο. «Πως να ανέβη στο άλογο».
  Η κ.Αριστοτελία είναι ιδοφελής.
  Μπήκε στην Πωλητική για να εξυπηρετήσει το σαρκίον της. Είναι ένας ακόμα Παλιάνθρωπος της Κόκκινης Φυλής.

  Παλιάνθρωπος όπως και ο Μασκούλης Εφιαλτάκης, ο δημοσκόπος της ΚΝΕ , που εγινε υπουργός και ο πολύτεκνος Λοιλωξιολόγος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, και η Κατίνα Σαλαμάκι. Η Κοντή Κνίτισα .

  Ολοι Παλιάνθρωποι, που κολλάνε αναμεταξύ τους σαν τις σάπιες σταφίδες. Κοινοπραξία Ατίμων Παλιανθρώπων.

  Και η Κόκκινη Αριστοτελία αποκάλεσε «τυμβωρύχους» και «Ιεροεξεταστές» όσους τις θυμίζουν τις απόψεις της στο παρελθόν. Και εξήγησε: Άλλο το αφεντικό , Άλλες και οι απόψεις.

  Και θα συνεχίσει να «μάχεται» για την ενημέρωση του (κηφηνα) τηλεατή για τα εμβόλια και το self test ,

  Κάποιοι , τηλεθεατές, από τον λα(γ)ό στιφάδο, πιστεύουν ότι ο Μασκούλης Εφιαλτάκης, η Κυβέρνηση των ΝΔ-Ξεφτίλες , ο Αλμπέρτο, και οι Λοιμωξιολόγοι διεθνώς και στη Ελλάδα, είναι «καλοί άνθρωποι» που προσπαθούν για το καλό μας. Το ίδιο πιστεύουν γενικώς οι ευκολόπιστοι. Αντίθετα εγώ πιστεύω, ότι όλοι αυτοί, βρίσκονται στο «μισθολόγιο» και μαζί με τους ρουφιανοπαπαγάλους και τους βασάλους , είναι, «πάρα πολύ κακοί άνθρωποι », που επιθυμούν το κακό μας.

  Τους θεωρώ παλιάνθρωπους, όπως όπως είναι και η Μαρξιστική Κόκκινη Φυλή. Αν προσθέσετε στην Κόκκινη Φυλή, τη μασοναρία και τους Οβριόπουλους, Αρσενοκοίτες , τους Προδοτόπουλους, τους Απατεωνάκηδες, και Cia, έχετε το σύνολο του Πωλητικού Κόσμου.

  ΥΓ.H Νάνσυ Πελόζυ είναι Εβραία . Η Αριστοτελία (Πελόζυ); (Η Nancy Pelosi μίλησε ενώπιον της διάσκεψης της Αμερικανικής Επιτροπής Δημοσίων Υποθέσεων του Ισραήλ (AIPAC) στην Ουάσινγκτον και είπε ότι ο πατέρας της, Thomas D'Alesandro Jr. «μιλούσε Γίντις» και «είχε αγάπη για την ιδέα ενός εβραϊκού κράτους στην τότε αποκαλούμενη «Παλαιστίνη».‎ Η Πελόσι είπε ότι ο πατέρας της διαφώνησε με τον Φράνκλιν Ντελάνο Ρούσβελτ - για «μόνο δύο πράγματα» Τη μεταχείριση των Εβραίων της Ευρώπης και την ίδρυση του Ισραήλ,)

  http://deltio11.blogspot.com/2021/04/blog-post_18.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολύ καλό θέμα !

   Μπράβο στόν Σπῦρο Χατζάρα !

   Σ᾿εὐχαριστοῦμε ἀγαπητέ γιά τό θέμα. Καλό κι᾿εὐλογημένο μεσημέρι !

   Διαγραφή
 12. Γειὰ χαρὰ Πελασγικάρα μας. ἔτσι εἶναι δυστυχῶς, ὅμως λέει ὁ Χριστὸς ὅτι ἀπὸ κεὶ ποὺ δουλεύεις ἀπὸ κεὶ καὶ θὰ πληρωθεῖς κι ἔρχεται ἡ πληρωμὴ ὅλων αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐμβολιασμένων...

  Μοῦ στέλνεις τὸ λίνκ μὲ ἕναν γιατρὸ ἀμερικανὀ νομίζω, ἀντιεμβολιαστή ποὺ εἶχε δημοσιεύσει παλαιότερα, δὲν θυμᾶμαι τὄνομά του.

  Σὲ εύχαριστὼ πάντα, συνέχισε

  Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ἄν ἐννοεῖς τόν Mark Trozzi,τόν Καναδό,αὐτόν πού παραιτήθηκε,τό θέμα ἦταν :

  «Ἐξαπατούμεθα καί χειραγωγούμεθα»
  https://sxolianews.blogspot.com/2021/03/blog-post_13.html

  Μία καλοπροαίρετο παρατήρησιν,αὐτός ὁ ὑπερθετικός βαθμός,χμμ...

  Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Ζωγράφε !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ἀγαπητοί μου φίλοι,᾿δεῖτε ἐδῶ τί βρῆκα ! Θρησκευτική ὁμιλία Τσίπρα,λέει :

  https://www.brighteon.com/001b94b6-9bc8-4b1e-94b3-3279a1f826d2

  Τί εἶναι αὐτό; ! ! !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΟΛΑ ΠΡΟΣ ΑΓΡΑΝ ΨΗΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑΣ.
   Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΘΕΟΣ.
   Η ΔΕ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΤΙ ΕΛΕΓΕ ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟ '70, ΑΠΟ ΤΟ lucis trust.
   ΕΣΦΑΞΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑ, ΤΟΥΣ ΣΚΟΤΩΣΕ ΣΤΟ ΞΥΛΟ ΣΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΚΑΙ ΘΕΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟΝ ΚΙΝΑΙΔΙΣΜΟ, ΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ;
   ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ, ΑΝΘΕΛΛΗΝ, ΛΑΟΠΛΑΝΟΣ ΚΑΙ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ;
   ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ ΑΥΤΟΣ, ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΤΟΝ ΔΕΧΟΝΤΟΥΣΑΝ, ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΦΟΡΙΣΟΥΝ ΑΠ'ΤΟ ΠΡΩΙ ΩΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ.
   ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ΠΩΛΗΤΙΚΟΙ!!!!!
   Ο ΑΠΟΠΑΤΟΣ.

   Διαγραφή
  2. Μήπως εἶναι κάποιος πού μοιάζει ἡ φωνή του; Ἀπίθανο νά εἶναι ὁ Τσίπρας.Κάποιος ἔχει κάνη πλάκα,στόν Τσίπρα,ὄχι σ᾿ἐμᾶς...

   Γιά ἄκουσε το,πάλι ἀγαπητέ Εὖ-Στρατιῶτα.

   Διαγραφή
  3. ΚΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗΤΗ ΚΥΡΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ. ΤΟ ΑΚΟΥΣΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ. ΤΑΠΕΙΝΗ ΜΟΥ ΓΝΩΜΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ, ΟΤΙ, Ή ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΤΟΥΜΠΛΑΡΕΙ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ (ΔΕΝ ΕΧΩ ΙΔΕΑ ΓΙΑΤΙ), Ή Ο ΛΑΟΠΛΑΝΟΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ, ΜΕ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΙΚΑ ΤΕΡΤΙΠΙΑ, ΝΑ ΠΙΑΣΕΙ ΨΗΦΟΥΣ ΑΠ'ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ'ΧΕΙ, Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ, ΒΛΕΠΕΤΕ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ.

   ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟ ΑΔΕΛΦΟ ΔΙΗΝΕΚΗ.

   Διαγραφή
  4. Τελικῶς ἀνεκάλυψα πώς εἶναι ἄλλος καί μάλιστα ἕνας εὐαγγελικός κήρυκας.

   Εἶναι τέτοια ἡ ὁμοιότης τῆς φωνῆς,καταπληκτική θά ἔλεγα,πού σαφῶς ξεγελᾶ.

   Ὁ τύπος πού ἔφτιαξε τό σατιρικό βίντεο,ὀμολογῶ πώς τό πέτυχε πολύ καλά !
   »
   Ἐν τέλει,ὅσο λαοπλάνος νά εἶναι ὁ Τσίπρας νομίζω πώς δέν θά ἔφτανε ποτέ στό σημεῖο νά «διδάξῃ» τόν λόγον τοῦ Θεοῦ γιά ψήφους. Προφανῶς ἀρκεῖται στούς ἁγιασμούς,τά περιστέρια καί τούς μεγαλόσταυρους !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Εὖ-Στρατιῶτα !

   Διαγραφή
 15. Αγαπητή Πελασγική, καλησπέρα! Συγχαρητήρια για τις αναρτήσεις σας! Φως στο έρεβος της άγνοιας και της αμάθειας! Χωρίς να θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, θα μπορούσατε, έστω και συγκαλυμμένα, να αναφερθείτε στο τι ακριβώς είναι εκείνο που τους πιεζει και βιάζονται διότι αντιλαμβάνονται πως ο χρόνος δεν τους είναι πλέον επαρκής; Το επαναλαμβανόμενο αυτό σημείο των σχολίων σας ανακαλεί στο στοχασμό τον Ι.Φουράκη...Σας ευχαριστώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προφανῶς καί δέν μπορῶ νά γνωρίζω τί εἶναι αὐτό πού τούς βιάζει ὥστε νά θέλουν νά ¨ολοκληρώσουν ὅ,τι ἔχουν στό μιαρό μυαλό τους,μέσ᾿αὐτή τήν δεκαετία μέχρι τό 2030.
   Ὁ Φουράκης τό ἔλεγε συνέχεια,ἀπό τήν ἀρχή τοῦ 2000,τό ὁποῖο θεωροῦσε ὡς ἀρχή γιά κάτι ἐντελῶς διαφορετικό πού θά στηθῇ πάνω στόν πλανήτη.

   Μέσα στήν ἔκθεσίν του,ἀπό τό 1974,ὁ Κίσσινγκερ δίνει τά στίγματα γιά τά «ὅπλα» πού θά χρησιμοποιήσουν γιά τόν ἀποπληθυσμό.Καί βάζει καί τά χρονικά πλαίσια «21ο αἰ.. Ἀπό τώρα ἕως τό 2000»,λέειμσ᾿ἕνα σημεῖο καί πιό κάτω :
   ο στόχος μας πρέπει να είναι να επιτύχουμε το γενετικό επίπεδο αντικατάστασης γονιμότητας στον κόσμο γύρω στο 2000...Ο στόχος αυτός θα οδηγήσει σε μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού έως το έτος 2000 500 εκατομμύρια, μείωση περίπου 3 δισεκατομμυρίων έως το 2050.

   Κάνει λόγο γιά τά ἐνεργειακά ἀποθέματα,τά τρόφιμα...Τήν χορηγία πρός τήν βιοϊατρική ἔρευνα κ.λπ. τά ὁποῖα μπορεῖ κανείς νά ἀναλύσῃ σέ σύγκρισιν μέ τό τί ἔχουν ἐπιτύχη ἕως σήμερα ἀπό τότε.Τό δικό μου συμπέρασμα λέει : Τά πάντα ἔχουν ἐπιτύχη ὅπως ἀκριβῶς τά ἔθεσαν.Ἡ μόνη ἀλλαγή εἶναι πώς τό 2050 ἔχη γίνη 2030.Αὐτό φανερώνει μεγάααλη βιασύνη ! Γιατί;

   Νά πᾶμε σ᾿αὐτό πού ἔλεγε ὁ Φουράκης σχετικῶς μέ τούς «τιμωρούς» πού ἔρχονται;Δέν ξέρω,εἶμαι πολύ συγκρατημένη σέ τέτοιες θεωρεῖες. Ὅμως πιθανῶς καί νά εἶναι ἔτσι.Ἕνα σημεῖο λίγο ἐπικίνδυνο ἄν θυμηθοῦμε τί ἑτοιμάζουν μέσῳ τοῦ blue beam...

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Θεοδώρα !

   Διαγραφή
  2. Δεν είναι αυτοί που βιάζονται αλλά το πονηρό πνεύμα , ή αλλιώς ο σατανάς(ο κατήγορος) , ή αλλιώς
   ο διάβολος ο έξω από δω που πλανά την οικουμένη όλη , εκείνος βιάζεται.
   Και βιάζεται - εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει. :

   Αποκάλυψη
   Κεφ 12

   ...
   9 καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων, ὁ ὄφις ὁ μέγας ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην, ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ ἐβλήθησαν.

   10 καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν· Ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγορος τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός.

   11 καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν, καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου.

   12 διὰ τοῦτο εὐφραίνεσθε οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες·
   οὐαὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, ὅτι κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγαν, εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει.


   Γεώργιος Γ.

   Διαγραφή
 16. Μηδέ ποίος τις νυν, αλλά ποίος τις ην αεί.
  Την καλησπέρα μου Πελασγική ο άνθρωπος δεν αλλάζει μόνο τα λόγια του, πόσο μάλλον όταν η μορφή μιλάει από μόνη της...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνῶ ἀπολύτως,ἀγαπητή Νέμεσις.Ἄλλως τε ὅπως λέγεται :ὅπως ἡ ψυχή ἔτσι καί ἡ μορφή.

   Καί φαίνεται,ὄντως !

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου !

   Διαγραφή
  2. Μᾶλλον τό ἀντίστροφο εἶναι τό σωστό :

   Οἷα ἡ μορφή,τοιάδε καὶ ἡ ψυχὴ

   Ὅποια ἡ μορφή τέτοια καί ἡ ψυχή,δῆλα δή.

   Διαγραφή
 17. Τής τρελλής γίνεται με τους τουρκαλάδες αυτή τη στιγμή, αλλά δεν βλέπω να ασχολείται κανείς...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διηνέκη,ἐδῶ καί θά ἦταν χρήσιμος,ἄν θέλεις,ἡ ἄποψίς σου.

   https://sxolianews.blogspot.com/2021/04/blog-post_35.html

   Σ᾿εὐχαριστῶ !

   Διαγραφή