" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 22 Απριλίου 2021

«Ἀγῶνες» πού πάντα δικαιώνονται...

Στίς ΗΠΑ τό 2017 πέρασε ἕνας νόμος πού ἀπαιτεῖ ἀπό τό ΥΠΕΞ τῶν ΗΠΑ νά ὐποβάλλῃ ἐκθέσεις γιά πράξεις χωρῶν,47 τόν ἀριθμό, ἀναφορικά μέ τίς περιουσίες πολιτῶν τήν περίοδο πρίν τόν Β΄Π.Π. Μέ ἄλλα λόγια οἱ ΗΠΑ μέσῳ τοῦ ΥΠΕΞ λειτουργοῦν ἐν εἴδη εἰσαγγελέως γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀντιμετώπισαν καί ἀντιμετωπίζουν,οἱ χῶρες,ὅλης τῆς Εὐρώπης, τίς περιουσίες πού ἀνῆκαν σέ ἑβραίους πού χάθηκαν στό ὁλοκαύτωμα καί ἔμειναν ἀκληρονόμητες. Στήν οὐσία μία ὑπερδύναμις ὅπως οἱ ΗΠΑ ἀναλαμβάνουν νά παίξουν τόν δικηγόρο τῶν ἑβραίων πού θέλουν τώρα πίσω τίς περιουσίες τους ! 

Ὁ νόμος JUST 447 (Justice for Uncompensated Survivors Today) δῆλα δή : δικαιοσύνη γιά μή ἀποζημιωθέντες ἐπιζῶντες σήμερα. Τί ἐννοοῦν μέ τό «μή ἀποζημιωθέντες» ; Αὐτούς πού ἀδικήθηκαν καί ἐπιβάλλεται τώρα νά δικαιωθοῦν. Ποιοί; Οἱ ἐπιζῶντες. Ποιοί ἐπιζῶντες; Μἀ τοῦ ὁλοκαυτώματος,ποιοί ἄλλοι; Ποιοί ἄλλοι ἐδῶ καί 76 χρόνια μόνον κερδίζουν ἀπό ἐκεῖνο τό ὁλοκαύτωμα; 

Ἔ λοιπόν τώρα,ἦρθε ἡ ὥρα νά πάρουν πίσω καί τό τελευταῖο πετραδάκι πού τούς ἀνήκει,ἀπό κάθε εὐρωπαϊκή χώρα.Καί ἔβαλαν ἐμπρός τά μεγάλα μέσα :τίς ΗΠΑ. Λοιπόν,ὁ νόμος αὐτός εἶναι μία ἀπό τίς τελευταῖες κληρονομιές τοῦ Ὀμπάμα. Νομοθετήθηκε ἀπό ἕνα σῶμα πού ἔφτιαξε ὁ καί ἑβραῖος ( κατά δική του ὁμολογία) Ὀμπάμα τό 115th United States Congress καί ἐργάσθηκε ἐπί 2ετία ( Ἰανουάριος 2017-Ἰανουάριος 2019). Ἐδῶ μᾶς ἐνδιαφέρει ὁ συγκεκριμένος νόμος,ὁ ὁποῖος εἶναι δικό του δημιούργημα.

Καί γιά νά μήν νομίζετε πώς ὁ νόμος αὐτός προέκυψε αἴφνης,νά σᾶς πῶ ὅτι ὑπῆρξε προεργασία. Συγκεκριμένα στήν πόλιν Τερεζίν τῆς Τσεχίας ἔγινε μία διάσκεψις, τόν Ἰούνιο τοῦ 2009, ὑπό τόν τίτλον : Διάσκεψις περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ ὁλοκαυτώματος ὅπου μαζεύτηκαν 47 χῶρες ( ὅλης τῆς Εὐρώπης σύν Ἀργεντινή,Αὐστραλία,Καναδᾶς,ΗΠΑ, Οὐρουγουάη καί βεβαίως τό Ἰσραήλ)  καί ὑπέγραψαν δεσμευτική δήλωσιν ὅτι θά λάβουν μέτρα γιά τήν διόρθωσιν τῶν οἰκονομικῶν λαθῶν ἑναντίον τῶν ἑβραίων,πού ἐπῆλθαν ἐκ τοῦ ὁλοκαυτώματος.   


Ένα χρόνο αργότερα, 43 από τους υπογράφοντες (εκτός της Λευκορωσίας , της Μάλτας , της Ρωσίας και της Πολωνίας) ενέκριναν ένα συνοδευτικό έγγραφο, τις Οδηγίες του 2010 και τις Βέλτιστες Πρακτικές για την Επιστροφή και Αποζημίωση Ακίνητης (Πραγματικής) Ιδιοκτησίας , οι οποίες καθορίζουν τις βέλτιστες πρακτικές για ακίνητα. Σύμφωνα με τις οδηγίες , προτιμάται η επιστροφή του ίδιου του ακινήτου ( σε αποζημίωση ), ωστόσο όταν δεν είναι δυνατή η πληρωμή η αντικατάσταση ακινήτου που είναι "πραγματικά δίκαιη και επαρκής" είναι δυνατή. Η δήλωση δεν έχει νομική ισχύ και δεν καθορίζει πώς πρέπει να ενεργούν οι εμπλεκόμενες χώρες για να την εκπληρώσουν...(ἐδῶ)

Καί ἐπεί δή οἱ δηλώσεις αὐτές δέν ἦσαν οὔτε συνθήκη οὔτε δεσμευτική συμφωνία σέ διεθνές ἐπίπεδον,ἀλλά ὡς φαίνεται οὔτε καί οἱ συμπληρωματικές ὁδηγίες ἔφεραν τό ἀποτέλεσμα πού ἤθελαν οἱ ἑβραιοχάζαροι, μπῆκε σέ λειτουργία τό σχέδιον πιέσεις μέσῳ ΗΠΑ. Καί ἦρθε ὁ JUST 447 ! 

Νά συμπληρώσουμε πώς στήν διακήρυξιν τοῦ Τερεζίν ἀναφέρεται καί ἡ ὑποχρέωσις,τῶν κρατῶν πού εἶχαν κρατικοποιήση τίς περιουσίες τῶν θυμάτων τοῦ ὁλοκαυτώματος,νά διαθέσουν τό ἀντίτιμο τῆς κρατικοποιημένης περιουσίας ( ὅταν δέν ὑπάρχει διεκδικητής ἀπόγονος) σέ ἐπιδόματα ἀπόρων ἐπιζώντων ἀλλά κυρίως στήν ἐκπαίδευσιν σχετικῶς μέ τό ὁλοκαυτωμα. 

Σημειῶστε πώς στό πακέτο δέν εἶναι μόνον ἡ ναζιστική Γερμανία ἀλλά καί τά κομμουνιστικά καθεστῶτα. Ἀλλοίμονον ἄν δέν τά περιελάμβαναν,ἀφοῦ ὁ στόχος ἦταν οἱ χῶρες ἐκεῖνες ὅπου στήν οὐσία ἀποτελοῦσαν τήν σφηκοφωλιά τῶν χαζαροἑβραίων.
Παράδειγμα ἡ Πολωνία,γιά νά μήν πῶ ὅτι ὅλο αὐτό - διάσκεψις Τερεζίν,Νόμος 446- ἔχει ξεκινήση μέ στόχο τήν Πολωνία. Διαβᾶστε τήν παραπομπή γιά τόν Νόμο καί θά διαπιστώσετε πώς ὅλη ἡ σελίδα εἶναι ἀφιερομένη στήν Πολωνία καί τό ἱστορικό τῆς περιπέτειάς της μέ τά περιουσιακά στοιχεῖα τῶν ἐκεῖ ἑβραίων,ἀπό τόν Β΄Π.Π. στήν περίοδο τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος καί μέχρι σήμερα ! 

Καί οἱ Πολωνοί; Διαβάζουμε : 

Ἰουδαιο-Πολωνία 2: Ἡ Ἀνατομία τῆς Πολωνικῆς δουλείας(φωτό)

Από έναν προπολεμικό πληθυσμό 3,2 εκατομμυρίων, υποστηρίζεται ότι τα 2 εκατομμύρια Εβραίοι-Πολωνοί πέθαναν στον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο. Για τα 1,2 εκατομμύρια Εβραίο-Πολωνούς και τους απογόνους τους που ζουν μόνο στο Ισραήλ, υπάρχει μια ταύτιση απόψεων, η οποία παίρνει όλο και πιο μεγάλες διαστάσεις, από την ελίτ, ότι δικαιούνται τμήματα της Πολωνίας που ισχυρίζονται ότι κατείχαν οι πρόγονοί τους. Πριν από το Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Εβραίοι είχαν τα πιο πολύτιμα ακίνητα στα κέντρα μεγάλων πόλεων, ενώ οι Πολωνοί συγκεντρώνονταν σε αγροτικές περιοχές. Η Βαρσοβία ήταν 30% εβραϊκή, η Białystok 42%, η Tarnów 50%, η Grodno 50%. Στο Oświęcim,έδρα του Αυστριακού στρατού με στρατώνες, που αργότερα θα γινόταν το Άουσβιτς, υπήρχαν 50% Εβραίοι.

Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούμε να αρχίσουμε να κατανοούμε την ιστορική ένταση μεταξύ Πολωνών και Εβραίων. Ο Πολωνικός φόβος για την εβραϊκή κατάκτηση, «JudeoPolonia», είναι μέρος της εθνικής μας μνήμης. 


«Το Έτος 3333, ή ένα Απίστευτο Όνειρο»,για παράδειγμα, του Julian Ursyn Niemcewicz,είναι ένα Πολωνικό βιβλίο 200 ετών που απεικονίζει ένα δυστοπικό μέλλον όπου η Πολωνία κυριαρχείται πλήρως από Εβραίους. 

Ο Teodor Jeske-Choiński εξέφρασε τον φόβο μας στο φανταστικό μυθιστόρημά του το 1912, όπου ένας εβραϊκός χαρακτήρας δηλώνει : «Εάν δεν μας επιτρέψετε να δημιουργήσουμε ένα "κράτος Judeo-Polonia" και ένα έθνος "Judeo-Polish" θα σας στραγγαλίσουμε!»

Για χρόνια αισθανόμασταν ότι οι Εβραίοι θα χρησιμοποιούσαν μια υπερδύναμη για να το επιτύχουν, εκείνες τις μέρες, νομίζαμε ότι θα ήταν η Γερμανία. Όπως αποδείχθηκε, αυτός δεν ήταν ένας αβάσιμος φόβος, αλλά δεν ήταν οι Γερμανοί που θα βοηθούσαν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Ο εβραϊκός κομμουνισμός, αυτό που λέμε Żydokomuna, εγκατέστησε μια εβραϊκή δικτατορία πάνω από την Πολωνία. Κατά τη διάρκεια της σοβιετικής εισβολής, πολλοί Εβραίοι βοήθησαν τον Κόκκινο Στρατό και διέπραξαν πολλές θηριωδίες. 
Σήμερα, ο διεθνής Εβραίος έχει εγκαταλείψει τον κομμουνισμό για τον παγκόσμιο καπιταλισμό και χρησιμοποιεί την Αμερική για να μας «στραγγαλίσει». Το όπλο της επιλογής είναι ο Ν447 (Justice for Uncompated Survivors Today (JUST)), το οποίο είναι η μεγαλύτερη υπαρξιακή απειλή για την Πολωνία στην πρόσφατη μνήμη. 

Η σιωνιστική φυλετική μισαλλοδοξία πίσω από το JUST 447 προβλεπόταν από τον  Ισραηλινό τραγουδιστή  του Παγκόσμιου Εβραϊκού Κογκρέσου το 1996: 
«Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια Εβραίοι πέθαναν στην Πολωνία και οι Πολωνοί δεν θα είναι οι κληρονόμοι των Εβραίων-Πολωνών. Δεν θα το επιτρέψουμε ποτέ. Θα τους παρενοχλήσουμε μέχρι να καλυφθεί πάλι η Πολωνία. Εάν η Πολωνία δεν ικανοποιήσει τα εβραϊκά αιτήματα, θα ταπεινωθεί δημόσια και θα διωχθεί διεθνώς. » - Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου "

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους του κομμουνισμού πραγματοποιήθηκαν οι «συνομιλίες στρογγυλής τραπέζης» στη Μαγκνταλένκα, ένα μικρό χωριό κοντά στη Βαρσοβία, το 1989.
Οι συμμετέχοντες ελέγχουν την Πολωνία από τότε, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται στα δεξιά ή στα αριστερά. Πολλοί Πολωνοί πιστεύουν ότι συνωμότησαν σε αυτές τις συνομιλίες για να μοιραστούν την εξουσία επί της χώρας επ 'αόριστον

Σημαντικοί συμμετέχοντες στο Magdalenka ήσαν οι :


Ο Adam Michnik  (γεννημένος ως  Aaron Schechter) - ένας φιλελεύθερος που είναι αδελφός του κομμουνιστή δολοφόνου Stefan Michnik. Ο πατέρας του Michnik ήταν ο πρώτος γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Δυτικής Ουκρανίας.

Tadeusz Mazowiecki  - Ο πρώτος πρωθυπουργός της Πολωνίας μετά την πτώση του κομμουνισμού. Ήταν υπεύθυνος για την έξωση των καρμελιτών μοναχών από το Άουσβιτς, με εντολή του προέδρου του Παγκόσμιου Εβραϊκού Κογκρέσου, Έντγκαρ Μπρονφμάν. Η ηγεσία του ήταν τόσο καταστροφική που έλαβε μόνο το 18% στην προσπάθειά του για επανεκλογή. Πιστεύεται στην Πολωνία ότι είναι εβραϊκής καταγωγής, αν και δεν το παραδέχτηκε ποτέ.

Lech Wałęsa  - Ο Πρόεδρος της Πολωνίας από το 1990-1995. Αυτός ο οπορτουνιστής που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ, διάσημος για την «Αλληλεγγύη», αποκαλύφθηκε πρόσφατα  ότι  ήταν κομμουνιστής πληροφοριοδότης. 

Aleksander Kwaśniewski  - Ο Πρόεδρος της Πολωνίας από το 1995-2005. Ίδρυσε τη Δημοκρατική Αριστερή Συμμαχία. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να συρθεί η Πολωνία στην συμμετοχή της στον πόλεμο του Ιράκ, παρά το γεγονός ότι ήταν εξαιρετικά δημοφιλής. Υπῆρξε επίσης στη μυστική μισθοδοσία της αστυνομίας κατά τα κομμουνιστικά χρόνια.

Leszek Cezary Miller  - Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας από το 2001 έως το 2004. Ο κρυπτο-εβραίος, ηγέτης της Δημοκρατικής Αριστεράς Συμμαχίας από το 1999 έως το 2004 και ξανά από το 2011 έως το 2016.

Lech Kaczyński  - Ίδρυσε το PiS το 2001. Διετέλεσε Πρόεδρος της Πολωνίας από το 2005 έως το θάνατό του στο Σμόλενσκ το 2010.

Jarosław Kaczyński  - Συν-ιδρυτής του PiS. Ο Jarosław είναι ο σημερινός ηγέτης του PiS ...

Αυτή η ομάδα καριέρας και γκάνγκστερ, με τη χορηγία της Ουάσινγκτον και των Βρυξελλών, διατήρησε μια ασφυκτική επιρροή στην σύγχρονη πολωνική πολιτική μετά την πτώση του Σιδηρούν Παραπετάσματος


Πολύ ἐνδιαφέρον ἔχει καί τό θέμα περί τῆς Żydokomuna ( Ἰουδαιο-κομμούνα),διαβᾶστε το ΕΔΩ.


Βεβαίως οἱ Πολωνοί δέν ἔχουν καθήση μέ σταυρωμένα χέρια. Ἀντιδροῦν,διαμαρτύρονται. Οἱ πατριῶτες Πολωνοί πού,τί πρωτότυπον,χαρακτηρίζονται ὡς ἀντι-σημίτες ! 

Ὅσο γιά τήν ἐπίσημον κυβέρνησιν τῆς Πολωνίας,στίς πιέσεις πού ἔλαβε,τό καλοκαίρι τοῦ 2020,σχετικῶς μέ τήν ἐφαρμογή τοῦ JUST 447  καί τήν ἔκθεσιν τοῦ ΥΠΕΞ τῶν ΗΠΑ,ἡ ἀπάντησις ἦρθε μέσῳ δηλώσεων τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Πολωνίας.  Ἔχει ἐνδιαφέρον νά ᾿δοῦμε τήν ἀπάντησίν τους

ὁ Πολωνός πρόεδρος Ντούντα σέ ἐπίσκεψιν ἑβραϊκοῦ νεκροταφείου (φωτό)
«..... η αμερικανική πλευρά ανέφερε στην έκθεση ότι η Πολωνία ανέλαβε μέτρα μεγάλης κλίμακας για τον εορτασμό των θυμάτων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. (Η έκθεση) υπογράμμισε τις προσπάθειες των πολωνικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας για μνημεία και τοποθεσίες πρώην στρατοπέδων συγκέντρωσης και εξόντωσης  ..η Πολωνία είναι μία από τις λίγες χώρες στον κόσμο όπου «η διδασκαλία για το Ολοκαύτωμα είναι υποχρεωτική σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης

... Ούτε η διακήρυξη του Terezin ούτε ο νόμος JUST 447 είναι μέσα που θα αποτελούσαν οποιαδήποτε νομική βάση για την επιστροφή περιουσίας» έγραψε το υπουργείο.. η Πολωνία "παρέχει σε όλους ίσους όρους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή καταγωγής, για τη δυνατότητα διεκδίκησης του δικαιώματος σε απώλεια περιουσίας". "Η πολωνική νομοθεσία επιτρέπει στους πρώην ιδιοκτήτες ή τους νόμιμους διαδόχους τους να διεκδικήσουν δικαιώματα σε ακίνητα μέσω διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών. Οποιοσδήποτε δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις διαδικασίες", επεσήμανε το υπουργείο… ο πολωνικός νόμος προβλέπει ότι «εάν ο ιδιοκτήτης πεθάνει χωρίς κληρονόμους, η κληρονομιά αναλαμβάνεται από την κοινότητα της τελευταίας κατοικίας του ατόμου ή του Υπουργείου Οικονομικών». "Λύσεις αυτού του τύπου ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.»( ἀπό ἐδῶ)

Ἐν τάξει,ὅλα ἔχουν μπῆ σέ μία σειρά. Τό ὁλοκαύτωμα διδάσκεται ἀπό τό νηπιαγωγεῖο μέχρι τό Πανεπιστήμιο,ὑποχρεωτικῶς,οἱ νομικές διαδικασίες εἶναι στήν εὐχέρεια κάθε ἑβραίου πρός διεκδίκησιν τῶν «περιουσιῶν του» καί τέλος οι ὀλιγάρχες,ἡ ἐλίτ τῆς Πολωνίας ἀκονίζουν τά μαχαίρια γιά τό 30% τῆς χώρας. Κατά τ᾿ἄλλα πάντα ἀδικημένοι οἱ ἑβραῖοι. Πάντα διωκόμενοι ἀλλά περιέργως πάντα κατέχοντες τήν μερίδα τοῦ λέοντος,ὅπου καί νά βρίσκονται ! Τώρα θέλουν καί ὁλόκληρη τήν πίτα ! 

Μπορεῖτε σ᾿ὅλα αὐτά, νά συνδυάσετε τόν ῥόλον τοῦ Ἑβραϊκοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου,τῶν ὀλιγαρχῶν ἀπό τίς πρώην κομμουνιστικές χῶρες,πού κατά σύμπτωσιν ( !) εἶναι οἱ δημιουργοί του,τήν ἐμμονή τους νά καταδεικνύουν τήν πολυχιλιετή  τους παρουσία σέ διάφορες χῶρες,ἰδίως τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἑλλάδος μήν ξεχνιόμαστε καί σ᾿ὅλα αὐτά τοποθετῆστε τήν σημαντικότητα τῆς περιοχῆς πού ὁριοθετοῦσε γεωγραφικῶς τήν Χαζαρία.( Μία ἀνάγνωσις καί πάλιν ἐδῶ,ἐδῶ κι᾿ἐδῶ χρήσιμος...)


Υ.Γ. Εὐχαριστῶ τόν φῖλο/ἀναγνώστη καί σχολιαστή Ῥόκκο γιά τήν πληροφορία ( ἐδῶ) πού ἔγινε ἀφορμή γιά τό ἀνωτέρῳ θέμα! 


Ἡ Πελασγική

33 σχόλια:

 1. Και αλλη μια απορια σχετικη με τον Β ΠΠ.

  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CF%8D%CE%BD

  Οι αγρια δολοφονηθεντες ενταφιασμενοι στο Κατυν, ολοι γηγενεις σπουδαγμενοι Πολωνοι απο την Μυστικη Υπηρεσια του πατερουλη Σταλιν, δεν εχουν δικαιωματα? Δεν μαρτυρησαν? Δεν εχουν οικογενεια? δεν ξεκληρηστηκαν?

  Εχουν και μια διαφορα ομως. Εκτελεστηκαν ΥΠΕΡ πατριδας.

  δεν βρηκα καπου οτι αποζημιωθηκαν με καποιο τροπο. ουτε οτι ζητησαν κατι εναντι. Ισως να αναγωρισθηκαν συμβολικα τιμης ενεκεν.

  Ζητιανιο ομως ΔΕΝ καταδεκτηκαν.

  Οι Ιουδαοι συμπατριωτες τους...... ακομη ζητανε. Γην και Υδωρ κυριολεκτικα.

  Αλλα ειπαμε οι κακης λογης (περισσοτεροι)μεταναστες ειναι πιο δικαιωματουχοι απο τους μαχομενους (οσους) γηγενεις.

  Το ζουμε τωρα .

  ΥΓ_ Τελικα πρεπει να ηταν και ο Πατερουλης μερος της συνομωσιας για την αντικατασταση πληθυσμων μαλλον( η εστω μεσω συμβουλων).
  Οι Ιουδαοι των Σοβιετ με την γροθια της Σοβιετιας εκριζωνουν γηγενεις Πολωνους για να πασαρουν σε μετεγενεστερο χρονο εντεχνα την γην τους εις τα δηθεν κατατρεγμενα περιουσια αδερφια τους.

  Αμαν πια!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ μου Ῥόκκο,ἐρωτοῦμε τά εὐνόητα,δυστυχῶς. Ὅμως δέν ὑπάρχει καμμία λογική ὅταν καί ὅποτε στήν μέση ὑπάρχουν οἱ γνωστοί περιούσιοι,οἱ ἐκλεκτοί τοῦ Γιαχβέ καί τά «δικαιωματά τους».

   Εἰδικῶς μέσα ἀπό τόν Β΄Π.Π. ( ἕναν ἀκόμη κατασκευασμένο πόλεμο) καί τό ...ὁλοκαύτωμα,ἐπέτυχαν μία μόνιμη αἰτιολογία γιά τίς κάθε λογῆς ...ἀπαιτήσεις τους.

   Καί ὑπάρχουν ἀκόμη Ἕλληνες καί Ἑλληνίδες,πού ὑποστηρίζουν τόν Χῖτλερ καί τούς Ναζί ! ! ! Τίποτα δέν ἔχουν καταλάβη,τίποτα !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Ῥόκκο !

   Διαγραφή
 2. Διηνέκη,ΜΠΡΑΒΟ γιά τήν ἀνάρτησιν !

  http://esxatianasxesi.blogspot.com/2021/04/219-video.html

  Μία ταινία μέ πολύ δυνατά μηνύματα γιά τούς Ἕλληνες καί τίς Ἑλληνίδες.Τά συναισθήματα ἔντονα ! Ἡ ὑπερηφάνεια,τοῦ τί σημαίνει Ἑλληνική Ψυχή,πηγαίως σέ κατακλύζει.

  Πραγματικῶς : «ΚΑΘΕ «ΑΛΛΟΣ» Ή «ΑΛΛΗ», ΑΣ ΜΗΝ ΜΠΗ ΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΠΟ »

  Καί ἐρωτῶ : Πῶς μπορεῖ νά ὑπάρχουν Ἕλληνες καί Ἑλληνίδες πού ...ὑποστηρίζουν καί συνηγοροῦν ὑπέρ τοῦ Χῖτλερ καί τῶν Ναζί καί θέλουν νά λένε πώς αἰσθάνονται ὑπερηφάνεια γιά τέτοιες ἡρωϊκές στιγμές τῆς Ἱστορίας μας;

  Διηνέκη,σ᾿εὐχαριστῶ γιά τήν ἀνάρτησιν.Ναί,τίς χρειαζόμαστε τέτοιες μνῆμες,εἰδικῶς τους καιρούς πού βιώνουμε...

  Καλό μεσημέρι Διηνέκη !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἐπίσης Διηνέκη τό βίντεο μέ τόν πατέρα τοῦ Γιακουμάκη,δίνει πολλές ἀπαντήσεις γιά τήν σημερινή μας κατάντια !

   Τό ἐρώτημα :εἴμαστε λίγοι πραγματικῶς ἤ μήπως ἄλλοι παράγοντες ἀναγκάζουν πολλούς νά μήν ἐκφράζουν τόν ἀληθινό τους ἑαυτό ;

   Θέλω νά ἐλπίζω πώς συμβαίνει τό δεύτερο.

   Διαγραφή
  2. Τα είπες όλα Πελασγική. Ευχαριστώ.
   Συνεχίζουμε! Αυτοί και αυτές που είμαστε.
   Θέλω να πιστεύω δε ότι, θα αφυπνίσουμε και τους υπολοίπους.
   Δίκη κελεύει, Πατρίς επιτάσσει.

   Διαγραφή
  3. Καί τούς ὑπολοίπους; ! ! !

   Μία βόλτα ἀπό τό φ/β ἀρκεῖ γιά νά καταλάβῃ κανείς τήν ματαιοπονία !

   Ἡ κατάστασις εἶναι Α Π Ε Λ Π Ι Σ Τ Ι Κ Η !!!

   Προσωπικῶς ἔχω σταματήση ν᾿ἀσχολοῦμαι μαζύ τους.Ἔχω πάψη νά ἀγωνίζομαι γιά χαμένες ὑποθέσεις.

   Δέν μέ πειράζει,πλέον,Διηνέκη : Λίγοι καί καλοί !

   Διαγραφή
  4. «Και ούτος ο αριθμός ικανός»

   http://esxatianasxesi.blogspot.com/2015/01/paraxeno.html

   Διαγραφή
  5. Διηνέκη, το φυλάκιο που έχεις στο site σου, από πού είναι? Επειδή το δικό μου ήταν ολόιδιο.

   Διαγραφή
  6. Στο τουρκικό προγεφύρωμα τού Κάραγατς δίπλα, είναι.

   Διαγραφή
 3. « ...εἰ δὲ ταῖς ἀρεταῖς, καί οὗτος ὁ ἀριθμός ἱκανός.»

  Ἔτσι !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πελασγική στα καθ΄ημάς. Το ελληνικό Κληρονομικόν Δίκαιον, ένα μέρος εκ των πέντε του Αστικού Δικαίου, προβλέπει ότι εν απουσία κληρονόμων είτε εκ διαθήκης είτε εξ αδιαθέτου τα ακίνητα και οι κινητές αξίες, περιέρχονται στο Δημόσιον.

  Το 1947 καταφθάνουν τα πρώτα πλοία μεταφέροντα την βοήθεια της UNRRA. Ναυλοχούν έξοθι του πειραϊικού λιμἐνος αλλά κάποιος απαγορεύει την εκφόρτωσι.
  Τίς ούτος; Ο διευθυντής τής UNRRA Χέρμπερτ Λέμαν του Μέγιερ, β΄γενεά των Lehmann Brothers. Έχει ήδη διατελέσει δις κυβερνήτης της πολιτείας της Ν.Υόρκης αμέσως μετά τον Φραγκλίνο Ρόύσβελτ. Την δεκαετία του ΄50 δις γερουσιαστής της αυτής πολιτείας.
  Εκβιάζει και απαιτεί να μην ισχύει για τους Ισραηλίτες το ως άνω σχετικό άρθρο.Επιβάλλει την ίδρυση συντονιστικού οργάνου των ισραηλιτικών κοινοτήτων και στο οποίο να περιέλθουν οι αδέσποτες ισραηλιτικές περιουσίες. Ούτω πως ετέχθη το διαβόητο ΚΙΣΕ. Επίσης ζήτησε να τροποποιηθή ο ιδρυτικός νόμος του 1920 μέσω του οι άτυπες ισραηλιτικές κοινότητες (Καχάλ)μετετρέποντο σε ΝΠΔΔ (!!!). Υπήρχε πρόνοια ότι για να μετατραπή μία κοινότητα (καχάλ)σε ΝΠΔΔ πρέπει να υφίστανται 20 εβραϊκές οικογένειες συν λειτουργία συναγωγής. Επέτυχε να μειωθούν σε 10.
  Ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης Γεώργιος Μαύρος εισήγαγε τροποποίηση στο Κληρονομικόν Δίκαιον.
  Διευθυντής ενταύθα της UNRRA ο νομικός σύμβουλος της πρεσβείας των ΗΠΑ Θεόδωρος Γεννηματάς, ο παππούς της Φόφι...

  Το 2010 η κυβέρνησις ΓΑΠ μέσω του κομμουνιστού υφυπουργού Νίκου Μπίστη παρέδοσε στην ισραηλιτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης 10 εκατ. ευρώ για την απαλλοτρώση του νεκροταφείου τους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἔχω κρατήση ἀκριβῶς αὐτά πού μ᾿ἐνδιαφέρουν...

   Σ᾿εὐχαριστῶ,ακόμη μία φορά,γιά τά ὄντως πολύτιμα σχόλιά σου !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
  2. Πελασγική, «στα καθ' υμάς» με «υ». Κατάλαβες;
   Χοχοχο... Τι τύπος... ο «Ανώνυμος 23 Απριλίου 2021 - 9:18 μ.μ.»...

   Άκου «στα καθ' ημάς»...
   Χοοχχοοοοχχοοοο...

   Διαγραφή
  3. Ἀναφέρεται,μέ τό «καθ᾿ἡμας», στά ἰσχύοντα ἐν Ἑλλάδι,νομικῶς, περί τῶν ἀδιαθέτων ἀκινήτων.

   Ἔτσι τό ἐξέλαβα.

   Διαγραφή
  4. Κανονικῶς,ἔπρεπε νά βάλλῃ ἀντί τελείας,ἄνω καί κάτω τελεία,μετά τό «καθ᾿ἡμᾶς».

   Δῆλα δή,λές νά ὑπονοῇ κάτι ἄλλο;Δέν θέλω νά εἶμαι καχύποπτη...Ἄλλως τε,ὁ συγκεκριμένος σχολιαστής,μᾶς δίνει πάντα πολύ χρήσιμα στοιχεῖα.

   Διαγραφή
 5. ΟΙ ΛΙΓΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ. ΟΙ ΛΙΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΟΙ, ΣΦΡΑΓΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ, ΞΕΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ.
  ΟΙ ΛΙΓΟΙ ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΟ ΓΟΝΥ ΣΤΟΝ ΒΑΑΛ, ΟΙ ΛΙΓΟΙ ΓΕΝΝΑΙΟΙ-ΤΡΕΛΛΟΙ, ΕΥΑΡΕΣΤΟΥΝ ΤΟΝ ΘΕΟ.
  ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ, ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΔΕΚΤΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΧΘΡΟΥΣ.
  ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΠΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΙΔΕΩΔΗ, ΠΑΡΑ ΠΛΗΘΟΣ ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΟ "ΚΑΤΙ" ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΑΡΕΙ.
  ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΛΙΓΟΙ ΚΙ'ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΜΑΖΑΝΘΡΩΠΟΙ.
  ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΛΙΓΟΙ, ΛΟΓΙΚΟΙ-ΤΡΕΛΛΟΙ-ΓΕΝΝΑΙΟΙ, ΠΑΡΑ Η ΜΑΖΑ (ΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ) ΤΟΥ, "ΨΩΝΙΖΩ, ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ".

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ΑΓΑΠΗΤΗ ΚΥΡΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ.
  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΤΟΝ ΑΔΕΡΦΟ-ΦΙΛΟ-ΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΔΙΗΝΕΚΗ.

  ΜΟΝΟΙ Ή ΛΙΓΟΙ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ.
  ΧΩΡΙΣ "ΕΝΑΡΕΤΑ" ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Εὖ-Στρατιῶτα !

   Διαγραφή
  2. Ἄ,ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ,μιά καί ἀναφέρθηκες στους μΠατριῶτες.θυμήθηκα ἐκεῖνο τό βίντεο πού εἶχε βάλλη προχθές ὁ Διηνέκης μέ τά «ἐνδιαφέροντα» τοῦ μΠατριωτικοῦ χώρου !

   Τί χάλια ἀπερίγραπτα ! Τί «τροφή» δίνουν στόν κάθε ἀντί-φασίστα !

   Κι᾿ἀναρωτιέται κάποιος ἔντιμος,ἀγνός καί καλός πατριώτης «αὐτοί εἶναι ἐκφραστές τοῦ Πατριωτικοῦ χώορυ» ;

   Ἀπογοήτευσις...

   Διαγραφή
  3. Ἀπογοήτευσις,ὄχι γιά ἐμένα βεβαίως,πού ἔχω ἀπό πολύ νωρίς καταλάβη ποιοί εἶναι ὅλοι αὐτοί πού «ἀγωνίζονται γιά τό καλό» τοῦ πατριωτικοῦ χώρου,διότι εἶχα τήν τύχη(;) νά γνωρίσω ἀπό κοντά,πολλούς ἀπό αὐτούς...

   Διαγραφή
 6. Καλησπέρα

  .. διπλή πασχαλιά φέτος την 1η του Μάη, νύχτα Σαββάτου ;;
  ..εμείς και αυτοί ;;;  ..το iron dome των αυτών, .."κοιμήθηκε" δυο φορές τις τελευταίες ημέρες ;;; Την δεύτερη φορά τους μπήκε πύραυλος, για την πρώτη να 'χαμε να λέγαμε. Καθημερινά και συνηθισμένα συμβάντα στην χώρα των αυτών.
  - Και συ ρε Κομνηνέ, που το διάβασες αυτό ;;
  - Έλα ντε !!


  Κωνσταντίνος
  Κομνηνός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νομίζω πώς τό διπλή Πασχαλιά δέν ἀφορᾷ τήν Πρωτομαγιά ἀλλά τήν σύμπτωσιν τοῦ Πάσχα τῶν Ὀρθοδόξων μ᾿αὐτό τῶν Καθολικῶν.

   Καλά,θά μποροῦσες νά τό πῆς κι᾿ἔτσι,σχετικῶς μέ τήν «μεγάλη ἑορτή» τῶν πεφωτισμένων !

   Ἐμεῖς,χωρίς τό «αὐτοί» .

   Τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ,ἔρχεται γιά ἐμᾶς καί μόνον γιά ἐμᾶς ! Ἀρκεῖ νά τό λάβουμε ὅσο δυνατόν περισσότεροι...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Κωνσταντῖνε !

   Διαγραφή
 7. Αυτό το 40% της τάδε πολεως, το 50% της άλλης μου τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει; Α, βέβαια, την Θεσσαλονίκη με τους ...χιλιάδες περιούστιους, που ήταν πιο πολλοί κι απ' τους Έλληνες, μπλα μπλα μπλα Μόνο που ξεχνούν ο ελεεινοί να μας πούνε για μια γενοκτονία κατά των Ελλήνων ένα πογκρόμ που έλαβε χώρα από τους τουρκάλάδες κατά των Ελλήνων της πόλεως κατά την έναρξη της Εθνεγερσίας (και το 1897 νομίζω πως δεν θα φέρθηκαν ..ευγενέστερα, απλά δεν έχω στοιχεία γι' αυτό). Και ποιοι άρπαξαν τις περιουσίες; οεο; Αν μοιραστείς τα σκυλεύματα ή τα αγοράσεις για ένα κομμάτι ψωμί από τον μπουνταλά τουρκαλά αυτό σε κάνει νόμιμο ιδιοκτήττη; περιούστιε βδέλλα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χρόνια τώρα ἀναρωτιέμαι γιατί τό ἑλληνικό κράτος νομιμοποιοῦσε τέτοιες ...συναλλαγές ! Μέ ποιό δικαίωμα οἱ τίτλοι ...ἰδιοκτησίας πού μοίραζε ὁ Σουλτάνος σέ κατεχόμενη χώρα ἦσαν νόμιμοι μέ τήν ἀπελευθέρωσιν; Καί τό αὐτό ἰσχύει τόσο ἄν οἱ ἀγοραστές ἦσαν ἑβραῖοι ὄσο καί ἕλληνες.

   Βεβαίως,ποιοί εἶχαν τό χρῆμα,ἐπί ὀθωμανοκρατίας; Ἐννοεῖται πώς ἡ συντριπτική πλειοψηφία ἦταν ἀπό ᾿δαὐτους.

   Ναί,τό 50%,τό 40% κ.λπ. ἰσχύει γιά ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη καί τήν Ῥωσσία.Θυμᾶσαι πού εἴχαμε γράψη γιά μία περιοχή στήν Ῥωσσία (κάπου στά σύνορα μέ Κῖνα),ἡ ὁποία εἶναι αὐτόνομη καί ἀνήκει στούς ἑβραίους ; !

   Θά ψάξω νά τό βρῶ καί θά στό βάλλω.

   Ἔ,κάπως ἔτσι θά λειτουργήσουν τά 40%,50% καία πάει λέγοντας...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
  2. Λοιπόν,τό βρῆκα :

   Η Εβραϊκή Αυτόνομη Περιφέρεια ( JAO ) είναι στη ρωσική Άπω Ανατολή , που συνορεύουν με Κράι Χαμπάροβσκ και Περιφέρεια Αμούρ στην Ρωσία και επαρχία Χαϊλονγκτζιάνγκ στην Κίνα . Το διοικητικό της κέντρο είναι η πόλη του Birobidzhan
   ...
   Το Valdgeym είναι μια αγροτική τοποθεσία ( σέλο ) στην περιοχή Birobidzhansky της εβραϊκής αυτόνομης περιφέρειας , Ρωσία . Το Valdgeym ήταν το μέρος όπου ιδρύθηκε το πρώτο συλλογικό αγρόκτημα στην Εβραϊκή Αυτόνομη Περιφέρεια... ιδρύθηκε το 1928 από μια ομάδα Εβραίων εποίκων από τις περιοχές της σύγχρονης Λιθουανίας , της Λετονίας και της Πολωνίας ...
   Το άρθρο 65 του Συντάγματος της Ρωσίας ορίζει ότι η JAO είναι η μόνη αυτόνομη περιφέρεια της Ρωσίας . Είναι μία από τις δύο επίσημες εβραϊκές δικαιοδοσίες στον κόσμο, η άλλη είναι το Ισραήλ ..

   Ἀπό τό θέμα μας,ἐδῶ : https://sxolianews.blogspot.com/2020/12/blog-post_89.html

   Διαγραφή
  3. Mπιρομπιτζάν ελέγετο. Οι Εβραίομπολσεβίκοι επεδίωκαν να συγκεντρώσουν Εβραίους από την πρώην ρωσική αυτοκρατορία και απ΄όλον τον Κόσμο για να δημιουργήσουν ομόσπονδο εβραϊκό κράτος στα πλαίσια της ΕΣΣΚρατών και όχι «δημοκρατιών».
   Εγκατεστάθησαν μόνον 30 χιλ., οίτινες συν τω χρόνω απεχώρησαν.

   Μόσχα και Κίεβο απαγορευμένες πόλεις για εγκατάσταση Εβραίων.
   Το 1919 31 χιλ. στην Μόσχα, Κίεβο 25χιλ.. Το 1940 400χιλ. και 225 χιλ. αντιστοίχως.
   Διατί; Διότι αυτοί κατέλαβον την εξουσί, μετέβησαν για να διοικήσουν.

   Μέτων

   Διαγραφή
  4. Εικόνα από τον ατυχή πόλεμο το 1896. Θεσσαλονίκη, αλβανοί στρατιώται του οθωμανικού στρατού οδηγούν 42 Έλληνες αιχμαλώτους στρατιώτες στην τότε φυλακή του Λευκού Πύργου.
   Όχλος Ιουδαίων με ολίγους αλβανούς χλευάζει και προπηλακίζει τους στρατιώτες μας. Τους λιθοβολούν με αποτέλεσμα να αιμάσουν.
   Επεμβαίνουν οι τζανταρμάδες (οθωμανοί χωροφύλακες) εκδιώκοντας δια της βίας τα αβραμίκια.
   Το 1896 με την είσοδο των οθωμανικών στρατευμάτων στην Λάρισα, Έλληνες που είχον δραστηριοποιηθή στον απελευθερωτικό αγώνα πριν το 1881 καταφεύγουν με τις οικογένειες τους στην Λαμία για προστασία.
   Οι Ισραηλίται της πόλεως δεν χάνουν την ευκαιρία. Εισέρχονται στις κατοικίες τους λεηλατώντας τα τιμαλφή. Τα χρυσαφικά τα μετατρέπουν σε ράβδους χρυσού!
   Μετά την μετά εξάμηνο αποχώρησι των Οθωμανών δεκάδες Εβραίοι της Λαρίσης καταφεύγουν για προστασία στην εισέτι τουρκοκρατημένη Θεσσαλονίκη.

   Μέτων

   Διαγραφή
  5. Καί ὁ σημερινός πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας,ὁ Ζελένσκι,ἑβραῖος εἶναι.Καί ὅπως πολύ σωστά λέει ὁ Διηνέκης,ἐδῶ : http://esxatianasxesi.blogspot.com/2021/04/blog-post_110.html

   Ἔχουν σχέδιον,ὅπως ΠΑΝΤΑ,βεβαίως,βεβαίως...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Μέτονα !

   Διαγραφή
  6. «...Όχλος Ιουδαίων με ολίγους αλβανούς χλευάζει και προπηλακίζει τους στρατιώτες μας. Τους λιθοβολούν με αποτέλεσμα να αιμάσουν.
   ...Οι Ισραηλίται της πόλεως δεν χάνουν την ευκαιρία. Εισέρχονται στις κατοικίες τους λεηλατώντας τα τιμαλφή. Τα χρυσαφικά τα μετατρέπουν σε ράβδους χρυσού!»

   Ἀπό τήν πολλή ἀγαπη πού μᾶς ἔχουν,εἶναι...

   Διαγραφή

 8. KATAΠΙΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ;;;;;;;;;;

  Ισραηλινός υπουργός σε Άδωνι: Έρευνες για την βιταμίνη D και τον COVID

  https://rumble.com/v2doc08--d-covid.html


  KAΛHMEΡA
  AΓΓΕΛΙΚΗ-ΑΧΑΡΝΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή