" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 29 Απριλίου 2021

«...οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλ᾿ ἐγώ ἐξελεξάμην ὑμᾶς...»

 «...οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλ᾿ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς, καὶ ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε, καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ, ἵνα ὅ,τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου, δῷ ὑμῖν. ( Κατά Ἰωάννην κεφ.15,στιχ.16)

( Δεν με εξελέξατε σεις, αλλ' εγώ σας εξέλεξα ανάμεσα απ' όλους τους άλλους και σας έθεσα στο υψηλόν έργον του Αποστόλου, δια να υπάγετε και κηρύξετε το Ευαγγέλιον και να κάμετε έτσι καρπόν σαν τα καλά κλήματα της αμπέλου. Και ο καρπός σας αυτός, η σωτηρία αθανάτων ψυχών, θα μένη αιώνιος. Σας έδωσα το μέγα προνόμιον, ώστε ο,τι ζητήσετε από τον Πατέρα εν τω ονόματί μου, να σας το δίδη.) 

Μετά τήν εἴσοδον τοῦ Χριστοῦ στά Ἱεροσόλυμα ὅπου θά ξεκινοῦσε καί ἡ ἑβδομάς τῶν Παθῶν Του,μία ὁμάδα Ἑλλήνων πού βρισκόταν ἐκεῖ ζήτησαν ἀπό τόν Φίλιππον ἀπό τήν Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας,νά συναντήσουν τόν Χριστό.Ὅταν μετέφεραν τήν ἐπιθυμία τους στόν Ἰησοῦ Ἐκεῖνος εἶπε :

 « ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.

ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν.ἐὰν ἐμοὶ διακονῇ τις, ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται· καὶ ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ, τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ. (Κατά Ἰωάννην κεφ.12,στιχ.23-26)

Ο δε Ιησούς απεκρίθη και τους είπε· “έφθασε τώρα η ωρισμένη από τον Θεόν ώρα, δια να δοξασθή ο υιός του ανθρώπου.Σας διαβεβαιώνω, εάν ο κόκκος του σιταριού δεν πέση στο χώμα και δεν αποθάνη, αυτός μένει μόνος. Εάν όμως σπαρή και ταφή εις την γην, τότε βλαστάνει και φέρει πολύν καρπόν. Εκείνος, που την αγαπά την ζωήν του και αποφεύγει να την θυσιάση αυτός θα την χάση εις την αιωνιότητα.Και εκείνος, που χάριν του καθήκοντός του δεν υπολογίζει την ζωήν του στον κόσμον αυτόν,θα την εξασφαλίση και θα απολαύση την αιώνιον ζωήν. Οποιος με υπηρετεί με πίστιν, ας με ακολουθήση με αυταπάρνησιν. Και όπου είμαι εγώ, μετά την σταύρωσιν εις την αιωνίαν δόξαν, εκεί θα είναι και ο ιδικός μου διάκονος. Μαθετε δε και τούτο, ότι εκείνον που με υπηρετεί, θα τον δοξάση ο Πατήρ.

Ἡ προέλευσις τῆς ὀνομασίας τῆς Γαλιλαίας εἶναι ἀπό τήν ἑβραϊκή λέξιν galíl γιά  τήν ὁποία ὅπως διαβάζουμε εἶναι πολύ συγκεκριμένη γιά περιοχή πού μοιάζει μέ κύλινδρο. Στό βιβλίο τοῦ Ἠσαΐα, τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,διαβάζουμε : 

Τοῦτο πρῶτον πίε, ταχὺ ποίει, χώρα Ζαβουλών, ἡ γῆ Νεφθαλὶμ ὁδὸν θαλάσσης καὶ οἱ λοιποὶ οἱ τὴν παραλίαν κατοικοῦντες καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, τὰ μέρη τῆς Ἰουδαίας. ( Ἠσαΐας 9,1)

Ἡ Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν : g'lil ha-goyím (ἀπό ἐδῶ)

Συνεπῶς ἀποδεικνύεται πώς στήν Γαλιλαία κατοικοῦσαν ἐθνικοί ἤ γκόϊμ ὅπως χαρακτήριζαν ὅλους ὅσους εἶχαν διαφορετική πίστη ἀπό τήν δική τους,οἱ ἑβραῖοι.

Μήπως πιό συγκεκριμένως ἐνοννοῦσαν τούς Ἕλληνες; Γιά νά ᾿δοῦμε : 

Κατά τήν ἐποχή τοῦ Χριστοῦ στήν Παλαιστίνη ὑπῆρχαν 154 ἑλληνικές πόλεις. Ναί,154 ! Ἐδῶ,μπορεῖτε νά διαβάσετε καί τίς 154 ἑλληνικές πόλεις,τίς ὁποῖες μετά ἀπό ἔρευνα παραθέτει σ᾿ἀλφαβητικό κατάλογο,ὁ καθηγητής Ἱστορίας Κωνσταντῖνος Γεωργακόπουλος.( Διαβᾶστε κι᾿ἐδῶ γιά τήν ἑλληνικότητα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας,μέ τίς 1200 ἑλληνικές πόλεις. Τό 3τομο ἔργο τοῦ καθηγητοῦ Γεωργακόπουλου) 

Διαβᾶστε ἐπίσης : Ἡ ἑλληνική γλῶσσα τήν ἐποχή πού γεννήθηκε ὁ Ἰησοῦς

Ἐπίσης διαβάζουμε τό σπουδαῖο θέμα τοῦ Ζήνωνος Παπαζάχου : Ἡ Γαλιλαία καί ὁ Χριστός,μέ πολλές λεπτομέρειες γιά τήν ἑλληνική παρουσία στήν περιοχή.

Μία ἀκόμη ἀναφορά ἔχουμε γιά τόν πρῶτο βασιλιά τῆς περιοχῆς,τόν Ἀριστόβουλο,ἰουδαῖο μᾶλλον ἐξελληνισμένο καί σίγουρα θαυμαστή τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ.Ἦταν υἱός τοῦ Ἰωάννου Ὑρκανοῦ,περί τοῦ ὁποίου κάποια ἀναφορά ἔχουμε κάνη παλαιότερα ἐδῶ. Ὁ λόγος περί τῆς δυναστείας τῶν Ἀσμοναίων ἡ ὁποία ἱδρύθηκε ἀπό τούς Μακκαβαίους.Συνεπῶς ἀπαραίτητος μία ἐπανάληψις τοῦ θέματος Ἀντίοχος καί Μακκαβαῖοι.

Συμπερασματικῶς,τήν ἐποχή τοῦ Ἰησοῦ βλέπουμε ἔντονο τήν ἑλληνική παρουσία,τίς ἑλληνικές πόλεις,τήν χρῆσιν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης,ἀντιλαμβανόμενοι,φαντάζομαι,τήν σημασία ὅλων αὐτῶν.Οἱ μαθητές τοῦ Ἰησοῦ ἦσαν ἐκτός τοῦ Ἰοῦδα τοῦ Ἰσκαριώτη,ὅλοι οἱ λοιποί μέ καταγωγή ἐκ τῆς Γαλιλαίας.

Συνεπῶς ἐκεῖ πού θέλω νά μείνω,κυρίως,εἶναι αὐτό μέ τό ὁποῖο ξεκίνησα τό θέμα.Δῆλα δή τό ἐκ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰπωθέν : οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλ᾿ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς  Δέν μέ ἐπιλέξατε ἐσεῖς,ἐγώ ἐπέλεξα ἐσᾶς.

Αὐτά καί ὁ νοών νοείτω...

Σημ. Εὐχαριστοῦμε τήν Ἐσχάτη Γραμμή Ἀνασχέσεως γιά τήν πολύ οὐσιαστική ἐπισήμανσιν πού ἔκανε μέ τήν ἀνάρτησίν της, ἐδῶ καί μᾶς ἔδωσε τό ἔναυσμα,γιά τό παρόν θέμα.

Σημ.2  Τά ἀποσπάσματα τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ἰωάννου καί ἡ ἀπόδοσις στήν νεοελληνική,ἀπό ἐδῶ κι᾿ἐδῶ.


Ἡ Πελασγική

6 σχόλια:

 1. OΛΗ Η ΤΑΙΝΙΑ ΕΔΩ
  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 ΩΡΩΝ.....
  .

  Ο ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΖΑΡΕΤ
  .
  https://www.youtube.com/watch?v=rMe0tCarz1g

  .
  ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ-ΚΑΛΗ ΛΑΜΠΡΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

  .
  ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ 12 Η ΩΡΑ.......

  .
  ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΑΧΑΡΝΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλήν Ἀνάστασιν καί Καλή Λαμπρή !

   Ναί,ἡ καλλίτερη ταινία,ἀπό κάθε ἄποψιν,ὅλων τὼν ἐποχῶν ἡ συγκεκριμένη.

   Σά νά βλέπαμε,στό πρόσωπο τοῦ Πάουελ,νομίζω ὅλοι οἱ Χριστιανοί,σ᾿ὁλόκληρο τόν κόσμο,τόν ἴδιο τόν Χριστό ! Μέσ᾿ἀπ᾿αὐτή τήν ταινία συμμετείχαμε ὡς μαθητές,πιστοί ἀκόλουθοι,ἀπόστολοι στό πλευρό τοῦ Χριστοῦ.Τέτοια αἴσθησιν,προσωπικῶς δέν εἶχα νοιώση ποτέ !

   Καί βέβαια Ἀνάστασιν στίς 12. Τό δικό τους δέν πρὄκειται νά γίνῃ,μέ τίποτα !

   Εὔχομαι τό καλλίτερο,γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα.

   Ὁ Κύριος εἶναι πάντα δῖπλα στούς καλούς ἀνθρώπους!

   Καλήν Ἂνάστασιν καί Καλή Λαμπρή !

   Διαγραφή
 2. Αγαπητή Πελασγική καλημέρα! Τι θα ήταν ο Χριστιανισμός χωρίς τον ελληνισμό και κυρίως χωρίς την ελληνική γλώσσα? Μια τοπική υπόθεση στις γειτονιές της Παλαιστίνης ίσως ή μια αίρεση του ιουδαϊσμού. Από τη στιγμή που η ελληνική γλώσσα πήρε στους "ώμους" της τα διδάγματα του Ιησού και κυρίως μετά το μπόλιασμα του χριστιανισμού με τα νάματα της πλατωνικής και της αριστοτελικής φιλοσοφίας από τους θεοφόρους Πατέρες του 4ου αιώνος, ο χριστιανισμός απέκτησε την οικουμενικότητα που γνώρισε. Καλή Ανάσταση και ανάταση ψυχών!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλήν Ἀνάστασιν καί Καλή Λαμπρή,ἀγαπητή μου Θεοδώρα !

   Σοῦ εὔχομαι,ὁλοθέρμως,νά εἶσαι καλά καί νά συνεχίζῃς τό θεάρεστον ἔργο σου τῆς μεταδόσεως τῆς Γνώσεως,στά Ἑλληνόπουλα,εἰδικῶς αὐτούς τούς καιρούς πού ὁ πόλεμος εἶναι στ᾿ἀποκορύφωμά του !

   Ὁ Κύριος εἶναι μαζύ μας,πάντα !

   Διαγραφή
 3. Ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδος, επίκαιροι όσον ποτέ και στην εποχή μας.

  « Γέννημα εχιδνών, αληθώς, ο Ιούδας, φαγόντων το μάννα εν τη ερήμω και γογγυζόντων κατά του τροφέως...»

  « Ως πικράς, εκ κρήνης της Ιούδα φυλής
  οι απόγονοι εν λάκκω κατέθοντο τον τροφέα
  μανναδότην Ιησού»


  » των θεοκτόνων ο εσμός, Ιουδαίων έθνος το άνομον...«

  Μέτων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ μου Μέτονα,

   Καλήν Ἀνάστασιν καί Καλή Λαμπρή !

   Ἀπόψε ὅλοι μας παίρνουμε μαζύ μέ τό Ἄκτιστον Ἅγιον Φῶς καί τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ! Ἡ Νίκη εἶναι μέ τό μέρος τῶν ἀδόλων,ἀνεξικάκων,σωφρόνων καί πιστῶν ἀνθρώπων.

   Ὁ Κύριος εἶναι πάντα μαζύ μας !

   Διαγραφή