" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021

«Ἡ Γερμανία πρέπει ν᾿ἀφανισθῇ»

«Οἱ Γερμανοί εἶναι μία ὑπάνθρωπη πανοῦκλα.» Οἱ Ναζί πῆραν αὐτόν τόν ὁδηγό τῆς γερμανικῆς γενοκτονίας,ἀπό ἕναν ἑβραῖο καί ἄλλαξαν τόν τῖτλον

Γιά ἑκατομμύρια ἑβραίους,ἡ κατεχόμενη ναζιστική Εὐρώπη,τό 1941,ἦταν ἕνα σπίτι γεμάτο ἀέρια.
Γιατί ἕνας ἑβραῖος τῆς Ἀμερικῆς θά πέταγε ἕνα «ἀναμμένο φυτίλι» ὑποστηρίζοντας τήν στείρωσιν καί ἐξόντωσιν τῶν Γερμανῶν; Αὐτό συνέβη πρίν ξεκινήσει τό ὁλοκαύτωμα τῶν ἑβραίων.Ἡ Ἀμερική δέν εἶχε μπῆ κἄν στόν πόλεμο.

Ὑποτίθεται πώς ὁ Theodore Nathan Kaufman λειτούργησε ἀπό μόνος του,προφανῶς εἶχε πλούσιους ὑποστηρικτές πίσω του. Τό βιβλίο του διαφημίστηκε ἀπό μεγάλες ἐφημερίδες.Ἐπί πλέον,ἄν καί τό ἐξέδωσε ὁ ἴδιος,τό βιβλίο ἔλαβε εὐνοϊκές κριτικές ἀπό τά μμε,κάτι πολύ ἀσυνήθιστο...

Ὁ Kaufman εἶχε ἕνα μεσσιανικό ὅραμα γιά μία «εἰρηνική» Παγκόσμια Κυβέρνησιν πού θά διοικοῦνταν ἀπό ἑβραίους.
Ὑπονοοῦσε ὅτι οἱ Γερμανοί ἦσαν οἱ ἀντίπαλοι τῶν ἑβραίων,στόν τομέα τῆς παγκοσμίου κυριαρχίας.Ἡ μαζική δολοφονία,«θυσία καύσεως» -ὁλοκαύτωμα-,τῶν ἑβραίων πού εἶχαν ἀφομοιωθῆ στίς κοινωνίες πού ζοῦσαν,ἦταν ἀπαραίτητη γιά νά καθιερωθῇ ἡ Νέα Παγκόσμια Τάξις,μέ κέντρο τό Ἰσραήλ.

Τό βιβλίο του ἦταν μία ψυχολογική ἐπιχείρησις πού προωθοῦσε αὐτή τήν ἀτζέντα.

«Πιστεύω ὅτι οἱ ἑβραῖοι ἔχουν μία ἀποστολή στήν ζωή.Πρέπει νά μεριμνήσουν ὥστε τά ἔθνη τοῦ κόσμου νά ἑνωθοῦν σέ μία ἀπέραντη ὁμοσπονδία» -Theodore Nathan Kaufman

Τό θέμα βασίσθηκε σέ πληροφορίες σχετικές μέ τό βιβλίο, ἀπό τό Amazon Reviews καί τό Wikipedia

ἀνάρτησις τῆς  5ης Μαρτίου 2019
ἀπό τόν Henry Makow PhD

Σύμφωνα μέ τόν Ντέιβιντ Ίρβινγκ,τὀ βιβλίο «ἡ Γερμανία πρέπει νά ἀφανισθῇ»,ἕνα βιβλίο πού ἐκδόθηκε ἀπό τόν ἴδιο τόν συγγραφέα του,τόν Θεόδωρο Νάθαν Κάουφμαν,ὥθησε τόν Γκαῖμπελς νά ξεκινήσῃ τίς ἐκτοπίσεις τῶν ἑβραίων τοῦ Βερολίνου πρός τίς χῶρες τῆς Βαλτικῆς,ὅπου σφαγιάστηκαν ἀπό τούς τοπικούς πληθυσμούς σέ ἐκδίκησιν τῶν κομμουνιστικῶν φρικαλεοτήτων

Τί θά ὁδηγοῦσε ἕναν ὁμόφυλο ἑβραῖο νά τούς θέσῃ σέ θανάσιμο κίνδυνο ὑποστηρίζοντας τήν στείρωσιν ὅλων τῶν γερμανῶν ἀνδρῶν κάτω τῶν 65 ἐτῶν καί τῶν γυναικῶν κάτω τῶν 45

Ὁ Κάουφμαν ἔγραψε : «Ὅσον ἀφορᾷ τά ἀρσενικά πού ὑπόκεινται σέ στείρωσιν :οἱ στρατιωτικές ὁμάδες,ὡς ὁργανωμένες μονάδες θά ἦταν ἡ εὐκολότερη καί ταχύτερη ἀντιμετώπισις. Ἔχοντας 20.000 χειρουργούς καί μέ τήν προϋπόθεσιν ὅτι ὁ καθένας θά πραγματοποιοῦσε τοὐλάχιστον 25 ἐπεμβάσεις καθημερινῶς,θά χρειαζόταν περίπου ἕναν μῆνα,τό πολύ,γιά ὁλοκληρωθῇ ἡ στείρωσις τῶν ἀνδρῶν... Ἠ ἐξισορρόπισις τοῦ ἀνδρικοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ τῆς Γερμανίας θά μποροῦσε νά ἀντιμετωπισθῇ ἐντός τριῶν μηνῶν. Ἐφ ὅσον ἡ στείρωσις τῶν γυναικῶν χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνον,μπορεῖ νά ὑπολογισθῇ πώς γιά ὁλόκληρο τόν γυναικεῖο πληθυσμό τῆς Γερμανίας θά στειρωνόταν ἐντός μιᾶς περιόδου τριῶν ἐτῶν ἤ λιγότερο.» ( σελ. 88) 

Στό ὁπισθόφυλλο παρατίθενται οἱ ἀκόλουθες ἐπικροτήσεις : « Ἕνα σχέδιο γιά μόνιμη εἰρήνη μεταξύ τῶν πολιτισμένων ἐθνῶν»  - New York Times. «Μία ἐντυπωσιακή ἰδέα» - Time Magazine, «Μία προκλητική θεωρία- Μία ἐνδιαφέρουσα παρουσίασις» - Washington Post. 

Οἱ παρουσιάσεις τοῦ βιβλίου στούς  New York Times καί στό New York Post,τό περιγράφουν ὡς  : «Ἕνας ἐνδιαφέρον τόμος πού σκιαγραφεῖ ἕνα σχέδιο γιά τήν ἐξαφάνισιν τῆς Γερμανίας καί περιέχει ἕναν χάρτη πού δείχνει ἕναν πιθανό τεμαχισμό καί διαμερισμό τῶν ἐδαφῶν της» Τό βιβλίο κατηγορεῖ τούς Γερμανούς γιά ὅσα κατηγοροῦνται οἱ ἑβραῖοι - τό κείμενο ἐδῶ.

Σέ συνέντευξίν του στό τεῦχος τοῦ «Τά Καναδικά Ἰουδαϊκά Χρονικά»,τῆς 26ης Σεπτεμβρίου 1941,ὁ Κάουφμαν ὑπερασπίστηκε τήν πρότασίν του : «Πιστεύω ὅτι οἱ ἑβραῖοι ἔχουν μία ἀποστολή στήν ζωή.Πρέπει νά μεριμνήσουν ὥστε τά ἔθνη τοῦ κόσμου νά ἑνωθοῦν σέ μία ἀπέραντη ὁμοσπονδία...Σιγά-σιγά ἀλλά σίγουρα,ὁ κόσμος θά ἐξελιχθῇ σέ παράδεισο.Θά ἔχουμε διαρκή εἰρήνη.Καί οἱ ἑβραῖοι θά κάνουν τά περισσότερα γιά νά πραγματοποιήσουν αὐτή τήν ὁμοσπονδία ἐπεί δή ἔχουν περισσότερα νά κερδίσουν. Ἀλλά πῶς μπορεῖ νά ἔχῃ κανείς Εἰρήνη ὅταν ὑπάρχει ἡ Γερμανία; Ὁ μόνος τρόπος γιά νά κερδίσουμε μία αἰώνια εἰρήνη εἶναι νά κάνουμε τήν τιμωρία γιά τήν διεξαγωγή πολέμου πιό φρικτή ἀπό τόν ἴδιο τόν πόλεμο. Οἱ ἄνθρωποι τιμωροῦνται γιά τήν πρᾶξιν τῆς δολοφονίας,ἔτσι δέν εἶναι; Λοιπόν,ἡ Γερμανία ξεκινᾶ ὅλους τούς μεγάλους πολέμους.Ἄς στειρώσουμε ὅλους τούς Γερμανούς καί οἱ πόλεμοι γιά παγκόσμια κυριαρχία θά λάβουν τέλος ! »


Ἡ ἀντίδρασις τῶν Ναζί

Στό  "Last Train From Berlin"  (1942),ὁ ἀείμνηστος Χάουαρντ Κ.Σμίθ,ἔγραψε πώς οἱ Ναζί ἦσαν ἐνθουσιασμένοι ἀπό αὐτή τήν προπαγάνδα. Σύμφωνα μέ τόν Σμίθ,στήν ἀρχή οἱ Ναζί πούλησαν ἁπλῶς τό φυλλάδιο τοῦ Κάουφμαν φθηνά,ἀλλά τελικῶς διένειμαν ἀπό ἕνα ἀντίγραφο σέ κάθε γερμανική οἰκογένεια μαζύ μέ τό δελτίο σισητίου τους. Τό βιβλίο τοῦ Κάουφμαν ἔδωσε στούς Ναζί ἐκτός τῆς προπαγάνδας καί μία ἀκόμη δικαιολογία γιά τήν ἐξάλειψιν τῶν ἑβραίων τῆς Γερμανίας.

«Κανένας ἄνθρωπος δέν ἔχει προσφέρη ποτέ μία τόσο ἀνεύθυνη κακή ὑπηρεσία στό σκοπό γιά τόν ὁποῖο παλεύει καί ὑποφέρει τό ἔθνος του ,ὅσο ὁ Κάουφμαν»,ἔγραψε ὁ Σμίθ. «Τό «μεσοβέζικο» φυλλάδιό του,παρεῖχε στούς Ναζί ἕνα ἀπό τά πιό ἐκλεκτά μέρη ἐλαφροῦ πυροβολικοῦ πού χρησιμοποίησαν,ὅπως τό χρησιμοποίησαν οἱ Ναζί. Χρησίμευσε γιά νά ἐνισχύσῃ αὐτόν τόν τρόμο πού ἀναγκάζει τούς Γερμανούς πού ἀντιπαθοῦν τούς Ναζί,νά τούς ὑποστηρίξουν,νά πολεμήσουν καί νά πεθάνουν γιά νά κρατήσουν ζωντανό τόν ναζισμό...»

Ἡ ἡμερήσια ἐφημερίδα τοῦ Βερολίνου,Der Angriff,στίς 23 Ἰουλίου 1941,διακήρυττε : «Διαβολικό σχέδιο γιά τήν ἐξόντωσιν τοῦ Γερμανικοῦ Λαοῦ» καί ὅτι ὁ Κάουφμαν ἦταν  ἔργο τοῦ «μίσους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης». Ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο ἐμφανίστηκαν στήν ἑβδομαδιαῖα ἐφημερίδα Das Reich ,πού κυκλοφόρησε σέ ἐθνικό ἐπίπεδο,στίς 3 Αὐγούστουθ 1941.

Τό φυλλάδιο παρουσίαζε μία ἀναπαραγωγή τοῦ «8 σημεῖα τοῦ σχεδίου» τοῦ Κάουφμαν καί στήν συνέχεια φέρει τόν τῖτλον : «Γερμανικέ λαέ ! Τώρα ξέρεις τί σκοπεύουν νά κάνουν οἱ αἰώνιοι ἐχθροί σου. Γιά νά σταματήσῃς τό σχέδιο ἐξοντώσεώς σου,ὑπάρχει μόνον ἕνα πρᾶγμα πού πρέπει νά κάνεις : ΜΑΧΗ,ΕΡΓΟ,ΝΙΚΗ ! 

Προβάλλοντας τά γραπτά τοῦ Κάουφμαν,τό ναζιστικό μήνυμα πρός τόν γερμανικό λαό ἦταν ἁπλό: Πᾶρτε τα πρίν σᾶς τά πάρουν.

Τόν Σεπτέμβριο τοῦ ᾿41,ὁ Julius Streicher,δημοσίευσε ἕνα δοκίμιο στό Der Sturmer πού χαρακτήρισε τό βιβλίο τοῦ Κάουφμαν «ἡ τρελλή σκέψις ἐνός τρελλοῦ ἑβραϊκοῦ ἐγκεφάλου». Ἀφοῦ ἀνεφέρθη ἐκτενῶς περί τοῦ Κάουφμαν στήν συνέχεια σχολίασε : « Καταστρέφοντας τόν γερμανικό λαό,ὁ ἑβραῖος θέλει νά σταματήσῃ τήν ἄνοιξη τήν ὁποία ἀπό τήν άρχή ὁ κόσμος βρῆκε,στό πάντα δημιουργικό αἷμα του,τήν πηγή ὅλων ὅσων εἶναι ὄμορφα,καλά καί εὐγενῆ.»

Μετά τήν εἴσοδο τῶν ΗΠΑ στόν Β΄Π.Π.,ὁ Ἀδόλφος Χῖτλερ ἰσχυρίστηκε ὅτι ἡ μαζική στείρωσις τῶν Γερμανῶν ἀνδρῶν ἦταν ἕνα «πρωταρχικός στόχος» τῶν ἀμερικανῶν : 

«Ὁ ἑβραῖος πρόεδρος τῆς Ἀμερικανικῆς Ὁμοσπονδίας Εἰρήνης δέν εἶναι ἕνα ἀνώνυμο ἄτομο,κάποιος φανατικός πού τόν ἀπορρίπτει ὁ ἑβραϊκός κόσμος.Δέν εἶναι διανοητικά ἄρρωστος,ἀλλά μᾶλλον ἠγετική καί εὐρέως γνωστή ἑβραϊκή προσωπικότης στίς ΗΠΑ. Αὐτός ἀνήκει στήν ἀποκαλουμένη ὁμάδα διανοιῶν τοῦ Ῥοῦσβελτ,ἡ ὁποία παρέχει πνευματική καί πολιτική ἐκπαίδευσιν καί συμβουλές στόν ἀμερικανό πρόεδρο. «Εἶναι λοιπόν ἀναμφισβήτητο ὅτι τό βιβλίο του καί ἡ ἀπαίτησίς του ὅτι «ἡ Γερμανία πρέπει νά ἀφανισθῇ» εἶναι ἀνάλογος τῆς ἐπισήμου γνώμης τῶν κορυφαίων κύκλων τῆς παγκόσμιας πλουτοκρατίας».

Ὅταν οἱ ἑβραῖοι τοῦ Ἀννοβέρου ἐκδιώχθησαν στίς 8 Σεπτεμβρίου 1941 καί οἱ τοπικές ἀρχές ἀναφέρθηκαν στό βιβλίο τοῦ Κάουφμαν. Ὁ Κάουφμαν ἀπάντησε : «Αὐτό εἶναι ἁπλῶς ἕνα σαθρό πρόσχημα γιά μία ἄλλη ἀπό τίς ἔμφυτες σκληρότητες τοῦ γερμανικοῦ λαοῦ...Δέν νομίζω πώς ἦταν τό βιβλίο μου πού προκάλεσε αὐτή τήν βαρβαρότητα. Χρησιμοποίησαν κάθε δυνατή γερμανική σκληρότητα ἐναντίον τῶν ἑβραίων πολύ πρίν τό βιβλίο μου ἐκδοθεῖ.»

Ὁ Γερμανός φιλόσοφος καί ἱστορικός Ernst Nolte,ὑποστηρίζει ὅτι ἡ γερμανική ἀντίδρασις στό «ἡ Γερμανία πρέπει νά ἀφανισθῇ» στηρίζει τόν ἰσχυρισμό ὅτι ὁ Β΄Π.Π. ἦταν μία μία πραγματική ἀπάντησις στούς φόβους τῶν γερμανῶν,γιά μία παγκόσμια ἑβραϊκή συνωμοσία.

Ὁ ὑπουργός τῆς ναζιστικῆς προπαγάνδας Joseph Goebbels,ἔγραψε στό ἡμερολόγιό του : «Αὐτός ὁ ἑβραῖος παρεῖχε μία πραγματική ὑπηρεσία γιά τήν ἐχθρική [γερμανική] πλευρά.Ἄν εἶχε γράψη ἕνα βιβλίο γιά λογαριασμό μας,δέν θά μποροῦσε νά τό κάνει καλλίτερο.»

Τήν 1η Σεπτεμβρίου 1941,οἱ Ναζί ἀπαίτησαν ἀπό τούς ἑβραίους τῆς Γερμανίας νά φοροῦν ἕνα κίτρινο ἀστέρι πάνω τους.Ὁ Γκαῖμπελς ἰσχυρίσθηκε ὅτι ὁ Χῖτλερ ἐνέκρινε αὐτή τήν ἐπιβολή ἀφοῦ διάβασε τό βιβλίο «Germany Must Perish» !

Ἀπό τό ἀσφαλές καταφύγιό τους,οἱ ἑβραῖοι τῆς Ἀμερικῆς δέν εἶχαν κανέναν ἐνδοιασμό νά θέσουν σ᾿ αὐτόν τόν κίνδυνο τούς ὁμόφυλούς τους ἑβραίους,γιά τούς ὁποίους ἰσχυρίζονταν ὅτι νοιάζονταν. Αὐτό ἦταν μέρος ἑνός εὐρυτέρου σχεδίου τῶν ἑβραίων Illuminati (σιωνιστῶν) πού ἐπέτρεπε τό ὁλοκαύτωμα. Οἱ Σιωνιστές συμμετεῖχαν στό ὁλοκαύτωμα καί στήν συνέχεια ἀπεκόμισαν τό ἠθικό κεφάλαιο ἀπό τό ἔγκλημά τους.

-------------------------------

Σημείωσις : Μία προηγουμένη πρόκλησις πού ἔθεσε σέ κίνδυνο τούς ἑβραίους τῆς Γερμανίας. «Οἱ ἑβραῖοι τοῦ κόσμου κηρύσσουν τώρα ἕναν Ἱερό Πόλεμο ἐναντίον τῆς Γερμανίας.Ἔχουμε τώρα ἐμπλακεῖ  σέ μία ἱερή σύγκρουσιν ἐναντίον τῶν Γερμανῶν.Καί θά τούς πείσουμε νά παραδοθοῦν.Θά χρησιμοποιήσουμε ἕνα μποϊκοτάζ ἐναντίον τους.Θά τούς καταστρέψῃ ἐπεί δή ἐξαρτῶνται ἀπό τίς ἐξαγωγικές τους δραστηριότητες.» Samuel Untermyer (1933) -σημ. Πελ. διαβάζουμε σχετικῶς μέ τόν συγκεκριμένο σιωνιστή καί τήν ἀντι-ναζιστική κίνησιν ( στήν οὐσία ἕνα οἰκονομικό μποϋκοτάζ) πού ἵδρυσε τό 1933,ἐδῶ. Γιά νά δεῖτε πόσο ὁργανωμένο ἦταν τό σχέδιο τῶν σιωνιστῶν τόσο γιά τόν Β'Π.Π. ὅσο καί γιά τό ὁλοκαύτωμα τῶν ὁμοφύλων τους ἑβραίων.-


Λοιπόν,γιά νά κάνουμε καί κάποιες σκέψεις ἐπί τοῦ θέματος. Ἡ σχέσις τῶν ἑβραίων μέ τόν γερμανικό λαό εἶναι πραγματικῶς ἕνα θέμα πού πρέπει νά προσεχθῇ ἰδιαιτέρως. Ἱστορικῶς βλέπουμε πώς οἱ Μεροβίγγειοι ἦσαν αὐτοί πού ἕνωσαν τά διάφορα φύλα τῶν Γότθων καί δημιούργησαν τούς Φράγκους. Καί ὄχι μόνον,ἔτσι; Ἀπό ἐκεῖ ξεκίνησε καί ἡ κατάκτησις τῆς Βρεττανίας,ἀλλά πρωτίστως ἡ δημιουργία τῆς Ἁγίας Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας ὑπό τόν Καρλομάγνο.Ὅλοι ἀπό ἕναν Ἰωσήφ εἶχαν ξεκινήση ( ἐδῶ)καί ὅλοι στά γερμανικά φῦλα βασίσθηκαν. Ἐννοεῖται πώς ἤξεραν πολύ καλῶς ποιούς ἔπρεπε νά ἐκμεταλλευτοῦν.Ποιούς ἐκμεταλλεύονταν ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἀλαρίχου μέχρι τόν Χῖτλερ ! 

ὁ Τσῶρτσιλ πού καθιέρωσε τά κέρατα τοῦ διαβόλου ὡς τό σημἀδι τῆς «νίκης»
Θά ἐρωτήσῃ κάποιος,«γιατί αὐτούς; » Νομίζω πώς ἡ ἀπάντησις δέν εἶναι καί πολύ δύσκολη. Τά γερμανικά φῦλα ἦσαν πολυπληθῆ καί ἐκ τῆς φύσεώς τους δυνατά,φιλοπόλεμα,μέ ἄτομα ( γυναῖκες καί ἄνδρες) εὔσωμα καί ῥωμαλέα. Δέν εἶχαν σχεδόν καθόλου ἐπαφές μέ τούς πολιτισμούς τῶν νοτίων περιοχῶν τῆς Εὐρώπης ( Ἑλλάδα,Ἰταλία,νότιο Γαλατία) καί στό θέμα τῆς πίστεως βρίσκονταν σέ μία προτόγονη κατάστασιν ὅπου ἡ δύναμις τῆς φύσεως ἀποτελοῦσε γι᾿αὐτούς  ἕνα εἶδος θεότητος,ἀφοῦ ἡ ἔλλειψις γνώσεων δέν τούς ἄφηνε ἄλλα περιθώρια. Μποροῦσαν λοιπόν οἱ περιούσιοι νά βροῦν καλλίτερη βάσιν γιά νά δημιουργήσουν τήν δύναμιν πού θ᾿ἀντικαθιστοῦσε τήν Ῥωμαϊκή Αὐτοκρατορία ( ἡ ὁποία καί αὐτή δική τους ἦταν ); 

Ὅμως πάντα γνωρίζουν μέ τί εἶδος λαοῦ ἔχουν νά κάνουν,γιά τόν λόγον αύτό καί ἐπιζητοῦσαν τήν ἀπόλυτον ἐξουσίαν του. Ἐννοεῖται πώς γιά νά τό ἐπιτύχουν αὐτό ἔπρεπε νά πάρουν στά χέρια τους κάθε μορφή ἐξουσίας καί κυρίως τήν οἰκονομική. Αὐτή ἡ «πάλη» μέ τόν γερμανικό λαό ἦταν συνεχής,σέ πολλά ἐπίπεδα. Ὁ Β΄Π.Π. καί τό ὁλοκαύτωμα ἔδωσαν τό τελειωτικό χτύπημα. Πράγματι,ὅπως τό λέει ὁ ἀρχι-σιωνιστής Σαμουήλ Οὐντερμάγιερ : «Ἔχουμε τώρα ἐμπλακεῖ  σέ μία ἱερή σύγκρουσιν ἐναντίον τῶν Γερμανῶν.Καί θά τούς πείσουμε νά παραδοθοῦν.» Προσέξτε τόν ὅρο «ἱερή σύγκρουσις»...
Καί ἔτσι ἔγινε. Ἡ Κάσνερ-Κάσμιερτσακ-Μέρκελ ἀποτελεῖ τήν ἀπόδειξιν τῆς ἐπιτυχίας τους. Ἄν μάλιστα συνδυάσετε καί τήν ἐξ Ἀνατολῶν ἐπιτυχία τους μέσω τῶν τουρανομογγόλων,θά ἔχετε κάθε ἀπάντησιν. 
Ἡ ἀπορία μου εἶναι :οἱ Γερμανοί τό ἔχουν καταλάβη; ! ! !  

Υ.Γ. Καί μετά περιμέναμε ἀπό τήν ἑβραιο-σιωνίστρια Μέρκελ καί τήν παρέα της νά μᾶς εὐχηθοῦν γιά τά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάστασιν τοῦ 1821 !  Ἔτσι εὔκολο εἶναι νά τούς χαλᾷς τά σχέδια; ...


Σημ. Ὅπως θά ᾿δεῖτε,ἡ ἀνωτέρῳ παραπομπή στό Άμαζον πού ὁδηγοῦσε σέ σελίδα σχετικῶς μέ τό βιβλίο τοῦ Κάουφμαν, ἔχει διεγραφῆ. Προσπάθησα νά ψάξω μέ τό ὄνομα τοῦ συγγραφέα ἤ καί τοῦ βιβλίου,ἀλλά κανένα ἀποτέλεσμα.Ναί,ἔχει διεγραφῆ. Τό γιατί δέν εἶναι καθόλου δύσκολο νά τό καταλάβουμε. Ἡ ἀπορία μου εἶναι πῶς καί τό βίκιπαίδεια τό διατηρεῖ ἀκόμη,τόσο τό βιβλίο ὅσο καί τό βιογραφικό τοῦ Theodore Kaufman ὅπου ἐπίσης ὑπάρχει ἐκτενής ἀναφορά στό ἐν λόγῳ βιβλίο. Πιθανῶς εἶναι θέμα χρόνου νά διαγραφῇ καί ἀπό ἐκεῖ. Πρός τό παρόν μπορεῖτε νά διαβάσετε τά στοιχεῖα περί τοῦ βιβλίου καί τοῦ συγγραφέως του.

Ἀπό τό σχόλιο ἀνωνύμου ( 8:54 μ.μ.) σημαντικότατα στοιχεῖα περί τῆς ἑβραϊκῆς παρουσίας σέ Γερμανία καί Αὐστρία :

« Το 1933 έτος ανόδου των εθνικοσοσιαλιστών στην εξουσία τρία σημαντικά κόμματα ήσαν εβραιογενή, το σοσιαλιστικό, η διάσπασις του το κομμουνιστικό και το φιλελεύθερο που είχε ιδρύσει ο εβραίος τραπεζίτης Λούντβιχ Μπάρμπεγκερ ομού με έτερον τοιούτο τον Έντγκαρ Γιτζάκ Λάσκερ. Το αυτό έτος 1870 ίδρυσε και την γνωστή Ντώυτσε Μπανκ
Είναι το έτος που αποδίδεται η ιδιότης του πολίτου σε Εβραίους στο ενιαίο πλέον γερμανικό κράτος πλην Αυστρίας
Τα πληθυσμιακά δεδομένα του 1933, 570.000 εσκέναζυ Εβραίοι έποικοι και 200.000 στην Αυστρία. Στο Βερολίνο 170.000,στην Βιέννη 190.000.Το 1800 γερμανική πόλις με τον μεγαλύτερο εβραϊκό πληθυσμό το Αμβούργο με 6.500, το 1933 είχε 20.000. Το Βερολίνο το 1726 φιλοξενεί 110 οικογένειες, τέλος του αιώνος 440
Στην σημερινή έκταση της Αυστρίας το 1867 είχον εγκατασταθή 60.000, έτος αποδόσεως της ιδιότητος του πολίτου από τους Αψβούργους. Άνωθι διαφαίνεται ο εποικισμός εντός δύο γενεών.» 

Τόν εὐχαριστοῦμε πολύ γιά τίς ἄκρως σημαντικές πληροφορίες ! 


6 σχόλια:

 1. Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΝΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΛΥΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ,ΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΟΒΕΙ ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ;ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΣΛΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οἱ ὄφεις,τά γεννήματα τῶν ἐχιδνῶν !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Mani !

   Διαγραφή
 2. ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 1924 ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ, ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΝΑ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ NSDAP ΜΕ ΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ DIETRICH ECKART, ΤΟΥ ΣΤΕΝΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ, ΟΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΥΦΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ : ΤΟΝ ΣΙΩΝΙΣΜΟ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΛΗΘΩΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΝΕΙ ΣΤΑ ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ - ΩΣ ΕΒΡΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ . ΛΕΕΙ Ο ECKART … ΜΕΡΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙ` ΑΥΤΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ. ΟΤΑΝ ΒΥΘΙΖΩΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥΣ. ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΖΟΥΝ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΕ ΗΘΙΚΟΥΣ ΕΝΔΟΙΑΣΜΟΥΣ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥΣ. O HENRY FORD ΕΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΕΒΡΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΕΝΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ… ΓΙΑΤΙ ΤΕΤΟΙΑ ΑΝΑΙΔΕΙΑ; `` ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΟΥΝ`` ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΕΒΡΑΙΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τό θέμα τῆς σχέσεως τῶν ἑβραίων μέ τούς Γερμανούς,ὅντως εἶναι ἕνα ζήτημα πού χρίει ἰδιαιτέρας ἀναλύσεως.Μία πολύ ἐπιφανειακή ἄποψιν ἐξέφρασα στήν ἀνωτέρῳ ἀνάρτησιν.Σίγουρα ὑπάρχει κάτι πολύ βαθύτερο.Διότι,νομίζω πώς τόν κυρίαρχο ῥόλον παίζει ἡ θέσις τῆς Γερμανίας ἤ παλαιώτερα τῶν γερμανικῶν φύλων,στήν εὐρωπαϊκή ἥπειρον.Ὅπως καί ἐκείνη τῆς πρώην Χαζαρίας στά σύνορα τῆς Ἀσίας μέ τήν Ἀνατολική Εὐρώπη,ὅπου μετά τήν διάλυσίν της ( τῆς Χαζαρίας) σκορπίστηκαν οἱ ἑβραῖοι στίς γύρω περιοχές,βαλτικῆς πρωτίστως καί κυρίως στήν ἀχανή Ῥωσσία.

   «...ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΖΟΥΝ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΕ ΗΘΙΚΟΥΣ ΕΝΔΟΙΑΣΜΟΥΣ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥΣ...»

   Ἔτσι ἀκριβῶς !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Ἀννίκερι !

   Διαγραφή
 3. Ο υπουργός οικονομικών του Ρούσβελτ, Χένρυ Μοργκεντάου ο ντερος είχε προτένει να καταστραφή η γερμανική βιομηχνία και να μείνη μόνον ο πρωτογενής τομεύς.
  Το 1933 έτος ανόδου των εθνικοσοσιαλιστών στην εξουσία τρία σημαντικά κόμματα ήσαν εβραιογενή, το σοσιαλιστικό, η διάσπασις του το κομμουνιστικό και το φιλελεύθερο που είχε ιδρύσει ο εβραίος τραπεζίτης Λούντβιχ Μπάρμπεγκερ ομού με έτερον τοιούτο τον Έντγκαρ Γιτζάκ Λάσκερ. Το αυτό έτος 1870 ίδρυσε και την γνωστή Ντώυτσε Μπανκ.
  Είναι το έτος που αποδίδεται η ιδιότης του πολίτου σε Εβραίους στο ενιαίο πλέον γερμανικό κράτος πλην Αυστρίας.
  Τα πληθυσμιακά δεδομένα του 1933, 570.000 εσκέναζυ Εβραίοι έποικοι και 200.000 στην Αυστρία.
  Στο Βερολίνο 170.000,στην Βιέννη 190.000.Το 1800 γερμανική πόλις με τον μεγαλύτερο εβραϊκό πληθυσμό το Αμβούργο με 6.500, το 1933 είχε 20.000. Το Βερολίνο το 1726 φιλοξενεί 110 οικογένειες, τέλος του αιώνος 440.
  Στην σημερινή έκταση της Αυστρίας το 1867 είχον εγκατασταθή 60.000, έτος αποδόσεως της ιδιότητος του πολίτου από τους Αψβούργους. Άνωθι διαφαίνεται ο εποικισμός εντός δύο γενεών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εὐχαριστοῦμε πολύ γιά τίς σημαντικότατες πληροφορίες πού μᾶς παρέχεις,ἀγαπητέ μου ! Συμπληρώθηκαν στό θέμα.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή