" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021

Ἡ «συνωμοσία τοῦ Ὑδροχόου» ὁ προοιωνισμένος σύγχρονος ἐφιάλτης

Οἱ παγκόσμιοι τραπεζίτες θεωροῦν τήν ἀνθρωπότητα ὡς ἄχρηστες ἀποσκευές καί ἔχουν ἀρχίση νά τήν ξεφορτώνονται. Αὐτό τό βιβλίο τοῦ 1980,προοιώνιζε τά σκληρά,δυστοπικά μέτρα πού ἐπιβάλλονται σήμερα. Ἡ κεντρική ἔννοια του εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἕνα ἀκόμη ζώου, μόνο πιό ἐπιβλαβές γιά τήν φύσιν ἀπ᾿ὅλα τά ὑπόλοιπα.  

Τό «χωρίς ἡγεσία,ἀλλά ἱσχυρό δίκτυο πού δουλεύει γιά νά ἐπιφέρῃ ῥιζικές ἀλλαγές στίς ΗΠΑ» εἶναι ἡ συνωμοσία τῶν ἰουδαιο-μασσώνων πού ἔχει σαπίση καί καταστρέψη κάθε κοινωνικό θεσμό,καθιστώντας δυνατή τήν λειτουργία μιᾶς ἀπάτης τοῦ μεγέθους τοῦ Covid-1984.Αὐτό τό βιβλίο ἔπαιξε σημαντικό ῥόλον σ᾿αὐτή τήν διαδικασία ἀποδομήσεως.

Τό βιβλίο «καυχιέται εὐθέως πώς ὅτι ἔχει συμβῆ τίς δύο τελευταῖες δεκαετίες,ἦταν ἔργο μιᾶς σκόπιμης ,«φανερῆς συνωμοσίας». -«Ἕνα ἀκέφαλο,ἀλλά ἰσχυρό δίκτυο ἐργάζεται γιά νά ἐπιφέρῃ ῥιζικές ἀλλαγές στίς ΗΠΑ.Τά μέλη του ἔχουν παραβιάση,μέ ὁρισμένα βασικά στοιχεῖα τῆς Δυτικῆς Σκέψης....Αὐτό τό δίκτυο εἶναι ἡ «Συνωμοσία τοῦ Ὑδροχόου». ..Ἡ μεγάλη,ἀνατριχιαστική,ἀμετάκλητη ἀλλαγή πού μᾶς  ξεπερνᾷ, δέν εἶναι ἕνα νέο θρησκευτικό ἤ φιλοσοφικό σύστημα. Εἶναι μία νέα σκέψις,ἡ ἄνοδος μιας ἐκπληκτικῆς κοσμοθεωρίας.»

Οἱ ῥίζες τοῦ Tavistock τῆς Συνωμοσίας τοῦ Ὑδροχόου

ἀπό τόν L. Wolfe

(συνοπτικῶς ἀπό henrymakow.com)

Robert Strauz Hupe - Henry Kissinger ( φωτό)
Τόν Μάϊο τοῦ 1967,συγκλήθηκε ἕνα «συμβούλιο πολέμου»,στήν μάχη τοῦ Tavistock κατά τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ στό DeauvilIe τῆς Γαλλίας,ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἐπιστημονικῆς καί Τεχνολογικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΝΑΤΟ καί τοῦ Ἰνστιτούτου Ἔρευνας Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς μέ ἕδρα τίς ΗΠΑ,μέ ἐπικεφαλής τόν Πρέσβη τῶν ΗΠΑ στό ΝΑΤΟ,Robert Strauz-Hupe

Μέ τόν τίτλον «Διάσκεψις γιά τήν Ὑπερατλαντική Τεχνολογική Ἀνισορροπία  καί Συνεργασία»,περιελάμβανε τήν συμμετοχή τοῦ Harland Cleveland,μελλοντικοῦ πρέσβη τοῦ ΝΑΤΟ καί κορυφαίου συντονιστή τῶν φουτουριστικῶν δικτύων τοῦ Tavistock.Ὁ Willis Harman τοῦ Ἰνστιτούτου Ἔρευνας τοῦ Στάντφορντ,πού συνδέεται μέ τό Tavistock, (SRI)  καί ὁ Eric Trist συνεργάτης τοῦ Fred Emery.

Συμμετεῖχαν ἐπίσης ὁ Zbigniew Brzezinski,ὁ μελλοντικός σύμβουλος ἐθνικῆς ἀσφαλείας τοῦ Κάρτερ,πού τότε ἐργαζόταν ὡς ἐξωτερικός συνεργάτης τοῦ Συμβουλίου Προγραμματισμοῦ Πολιτικῆς τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν καί ὁ Aurelio Peccei,ὁ μελλοντικός ἐπικεφαλής τοῦ Club τῆς Ρώμης,κορυφαίου Μαλθουσιανοῦ ὁργανισμοῦ καί τότε πρόεδρος τοῦ πιό σημαντικοῦ think tank τοῦ ΝΑΤΟ,τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἀτλαντικοῦ Ἰνστιτούτου.

φωτό

Ὁ  Sir Solly (Solomon) Zuckerman καἰ ὁ Sir Alexander King,κορυφαῖοι σύμβουλοι τοῦ Βρεττανικοῦ Στέμματος,ἀναφέρθηκαν ἐπίσης ὡς συμμετέχοντες ἐνεργῶς.Τό συνέδριο χρησίμευσε γιά τήν ἐνημέρωσιν τοῦ δικτύου Tavistock,σχετικῶς μέ διάφορα «ἔργα πού εὑρίσκοντο σέ ἐξέλιξιν» καί γιά νά βοηθήσῃ στόν περαιτέρω καθορισμό τους.

Ὁ Emery ἀναφέρθηκε στό ἔργο τοῦ Trist καί τό δικό του,σχετικῶς μέ τίς θεωρίες «κοινωνικοτεχνικῶν συστημάτων». Ὁ Harman ἀνέπτυξε τό τότε τρέχον ἔργο τοῦ SRI Tavistock «The Images of Man»,τό ὁποῖο ἐπεδίωξε νά καθορίσῃ τό νέο παράδειγμα σέ ὅρους καί μεθόδους πού εἶχαν ἀναπτύξη οἱ Kenneth και Elise Boulding,μία δεκαετία νωρίτερα.

Ἐπιτεύχθηκε μία γενική συναίνεσις γιά ὁρισμένες «ἀρχές» : 

1) Ἡ προώθησις τῆς,ῤόκ-ναρκωτικά-σέξ ἀντι-κουλτούρας,σέ διάστημα λίγο περισσότερο ἀπό μία γενιά,θά μποροῦσε στό νά γίνῃ ἡ κυρίαρχη παγκόσμια κουλτούρα : αὐτό θά μποροῦσε νά σημάνῃ τό τέλος τοῦ δυτικοῦ χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ,τερματίζοντας αὐτό πού ἀναφέρεται ὡς «Ἐποχή τῶν Ἰχθύων» καί ἐγκαινιάζοντας τήν «Ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου».

2) Ἡ «ἐπιστημονική πρόοδος»,ὅπως ὁρίζεται ἀπό τήν διαδοχική κυριαρχία τοῦ ἀνθρώπου σέ ὁλοένα καί ὑψηλότερους νόμους τοῦ σύμπαντος,πού τοῦ δίνει κυριαρχία πάνω στήν φύσιν,ἦταν νά τοποθετήσῃ τόν ἄνθρωπο σέ μειονεκτική θέσι,ὡς μέρος τῆς φύσεως,τῆς ὁποίας οἱ νόμοι ἦσαν ἀμετάβλητοι καί ἄγνωστοι.

3) Ὁ ὅρος «ἐπιστήμη» ἐπρόκειτο νά ἀντικατασταθῇ μέ τόν γενικῶς καθορισμένο ὄρο «τεχνολογία».στόν ὁποῖο ἔπρεπε νά δοθῇ μία ἔννοια διαχωρισμένη ἀπό τήν φυσική οἰκονομία.

Ὡς ἐκ τούτου,ὁ Harman καί ὁ Emery ἔκαναν λόγο καί οἱ δύο γιά τήν «ἐπιστήμη» δημιουργώντας μία νέα «τεχνολογική ἐποχή» ,στήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος δέν ἦταν πλέον δεσμευμένος στήν παραγωγή ὑλικῶν ἀγαθῶν,ἀλλά στήν ὁποία ἡ «πληροφορία» καί οἱ «ἰδέες» ἦσαν οἱ νέες «πρῶτες ὕλες».

4) Τά συστήματα διακυβερνήσεως πού ἰδρύθηκαν σέ προηγούμενα προ- βιομηχανικά καί βιομηχανικά πρότυπα,δέν θά λειτουργοῦσαν πλέον σ᾿αὐτή τήν «μετά-βιομηχανική» Νέα Ἐποχή. Ἡ κυβέρνησις θά ἔπρεπε νά ἐγκαταληφθῇ, τά ἔθνη-κράτη νά παραμερισθοῦν,καθώς ὁ ἄνθρωπος βρῆκε νέους,πιό «κατανοητούς τρόπους» ν᾿ἀντιμετωπίσῃ τό ἕνα καί τό ἄλλο.

Συνολικῶς,οἱ ἀναφορές ἀπό τούς συμμετέχοντες καί τά πρακτικά τοῦ συνεδρίου εἶναι μία δήλωσις μιᾶς νέας «ἠθικῆς» γιά τήν μετά-βιομηχανική ἐποχή,ἤ ὅπως ἀνέφεραν οἱ Boulding καί Harman,μία «εἰκόνα» γιά τήν ἐρχομένη ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου.

Κάτω ἀπό τήν ψυχολογική πίεσιν τοῦ τρόμου τῆς κρίσεως τῶν πυραύλων τῆς Κούβας,τήν δολοφονία τοῦ Κέννεντι καί τήν κάλυψίν του,τόν πόλεμο τοῦ Βιετνάμ καί τήν ἐπίθεσιν ἀπό τήν ἀντι-κουλτούρα ῤόκ-ναρκωτικά-σέξ,ἡ μετάβασις σ᾿αὐτό τό νέο πρότυπο ἦταν ἤδη σέ ἐξέλιξιν. 

 Ὑδροχοϊκός φασισμός

Τό 1968,ὁ Brzezinski δημοσίευσε τό «Ἡ Τεχνοτρονική Ἐποχή»,ἕνα σχεδόν δυσανάγνωστο ἔργο τό ὁποῖο στά πιό σαφῆ ἀποσπάσματα,ὑποστηρίζει ὅτι ἡ νέα «τεχνοτρονική ἐποχή» θά θέσῃ τίς βάσεις γιά μία «καλοπροαίρετη» δικτατορία ἀπό μία παγκόσμια ἐλίτ.

(banker bum boy)

Ἡ κοινωνία,ἀναφέρει,θά χαρακτηρίζεται ἀπό μία «ἐπανάστασι τῆς πληροφορίας»,τόν «κυβερνοχῶρο» καί τήν ἀντικατάστασιν τοῦ «προσανατολισμοῦ τῶν ἐπιτευγμάτων» ἀπό μία «ἑστίασιν στήν ψυχαγωγία»,μέ βάσιν τά «φαντασμαγορικά θεάματα ( μαζικά ἀθλήματα,τηλεόρασιν) πού θά παρέχονται ὡς ὅπιο γιά τήν δημιουργία ὅλο καί περισσοτέρων,ἄνευ σκοποῦ,μαζῶν...

Ἴσως χρειαστοῦν νέες μορφές κοινωνικοῦ ἐλέγχου,γιά τόν περιορισμό τῆς ἀδιάκριτης ἀσκήσεως,ἀπό τό ἄτομο,τῶν νέων ἐξουσιῶν τους.Ἡ δυνατότητα ἐκτεταμένου χημικοῦ νοητικοῦ ἐλέγχου...θά ἀποτελέσῃ μία κοινωνική ἐρμηνεία τῶν κοινῶν κριτηρίων περιορισμοῦ καθώς καί τῆς χρήσεως.»

...Οἱ δηλώσεις τοῦ Brzezinski ἐπαναλαμβάνονται στό The Chasm Ahead,ἕνα βιβλίο τοῦ Aurelio Peccei,τοῦ ἀνθρώπου πού τοῦ ἀνέθεσε τό Tavistock,νά δημιουργήσῃ τό Club τῆς Ῥώμης,τόν ὑπέρ-ὁργανισμό γιά τήν παγκόσμια προώθησιν τοῦ Μαλθουσιανισμοῦ ( στειρώσεις,ἔλεγχος πληθυσμοῦ).

...Σ᾿ἕνα ἄλλο ἰδεολογικό ἔγγραφο γιά τό Club τῆς Ῥώμης,μέ τίτλο «ἡ ἀνθρώπινη ποιότητα» ὁ Peccei ὑποστηρίζει μέ τόν ἴδιο τρόπο ὅπως ὁ Πρίγκηπας Φίλιππος,ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει πολύ μεγάλη ἰδέα γιά τόν ἑαυτό του.Ὁ ἄνθρωπος εἶναι μέρος τῆς φύσεως,ἀλλά ἕνα ζῶο,τό ὁποῖο μέσῳ τῆς ἀλαζονείας του,θέτει ὅλη τήν φύσιν σέ κίνδυνο.

Ὁ ἄνθρωπος,λέει ὁ Peccei,«εἶναι ὁ ἐχθρός ἤ τύραννος τῶν περισσοτέρων μορφῶν ζωῆς...Ὁ ἄνθρωπος ἐφηῦρε τήν ἱστορία τοῦ κακοῦ δράκου,ἀλλά ἄν ὑπῆρχε ποτέ ἔνας κακός δράκος στήν γῆ,εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος».

Ὁ ἄνθρωπος πρέπει ν᾿ἀπορρίψῃ τήν /« τεχνολογία» ὡς λύσιν,καθώς εἶναι ἡ τεχνολογία πού δημιούργησε αὐτό τό «πρόβλημα».Πρέπει νά βρῇ νέα συστήματα,νέους τρόπους κατανοήσεως τοῦ ἑαυτοῦ του καί πρέπει ν᾿ἀποδεχθῇ τήν ὑποταγή του στήν «φύσιν»...

Ἡ Συνωμοσία τοῦ Ὑδροχόου

Ἔξι χρόνια ἀργότερα,τόν Φεβρουάριο τοῦ 1980,ὁ Willis Harman εἶχε ἐπεξεργαστῆ ἐκ νέου τό θέμα «The images of Man» σέ ἐκλαϊκευμένη μορφή καί ἐκδόθηκε μέ τό ὄνομα τῆς βοηθοῦ του,Marilyn Ferguson,ὑπό τόν τίτλον The Aquarian Conspiracy.Τό βιβλίο πού προωθήθηκε ὑπερβολικῶς ἀπό τά μμε,ἔγινε μπέστ σέλερ.

Ἔγραψε ἡ Φέργκιουσον : «Οἱ κρίσεις πού βιώνουμε,μᾶς δείχνουν τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο προδώσαμε τήν φύσιν. Ἔχουμε ἐξισώση τήν καλή ζωή μέ τήν κατανάλωσιν ὑλικῶν,ἔχουμε ἀπάνθρωπη ἐργασία καί τήν καταστήσαμε ἀσκόπως ἀνταγωνιστική...Τό σύστημα ὑποστηρίξεώς μας σπάει κάθε φορά πού φτάνει σέ ἀκραῖα σημεῖα ἄγχους... Μποροῦμε συνειδητά νά ἐπαναπροσδιορίσουμε τόν ἑαυτό μας σέ σχέσι μέ τήν φύσι γιά μία γρήγορη ἀναδιαμόρφωσι τοῦ ἑαυτοῦ μας καί τῶν καταρρεόντων ὀργανισμῶν μας...

»Τό παράδειγμα τῆς Συνωμοσίας τοῦ Ὑδροχόου,βλέπει τήν ἀνθρωπότητα νά εἶναι ἐνσωματωμένη στήν φύσι.Προωθεῖ τό αὐτόνομο ἄτομο στήν ἀποκεντρωμένη κοινωνία.Μᾶς βλέπει ὡς διαχειριστές ὅλων τῶν πόρων μας,ἐσωτερικῶν κι᾿ἐξωτερικῶν...Μόνο μέσῳ ἑνός νέου μυαλοῦ μπορεῖ ἡ ἀνθρωπότητα νά ἀναδιαμορφωθῇ»

 Τό φυλλάδιο τῆς ἐκστρατείας τοῦ LaRouche,τοῦ 1980,προειδοποιοῦσε ὅτι αὐτό πού πρότειναν οἱ Ὑδροχοϊστές ἦταν νά ληστέψουν ἀπό τήν ἀνθρωπότητα τήν ἱερή ψυχή της,τήν ἐσωτερική αἴσθησι τῆς ἀνθρωπίνης ταυτότητος τοῦ ἀτόμου,τήν πίστιν του στίς δυνάμεις τῆς δημιουργικῆς λογικῆς καί νά τ᾿ἀντικαταστήσουν μέ μία τεχνητή «ψευδο-ψυχή»-τό πρότυπο τοῦ Ὑδροχόου.

«Ἡ ἴδια ἡ ὕπαρξις τοῦ ἔθνους μας-ἴσως ὁλοκλήρου τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ-βρίσκεται σέ ἄμεσο κίνδυνο,ἐκτός ἐάν ἀπαλλαχθοῦμε ἀπό τίς Μαλθουσιανικές δυνάμεις πού ἀντικατροπτίζονται στίς τεχνοτρονικές «ἐμμονές τοῦ Zbigniew Brzezinski»,ἔγραψε ὁ LaRouche.


Πηγή : henrymakow.com


Ἡ Πελασγική

6 σχόλια:

 1. Διαβάζοντας για το "ινστιτούτο" Ταβιστοκ...
  αμέσως θυμήθηκα τις βομβιστικές -σε μετρό και λεωφορείο- του Λονδίνου το 2005...
  Ένα λεωφορείο εξερράγη "τυχαία" στην πλατεία Ταβιστοκ ακριβώς έξω από την κεντρική είσοδο του "ινστιτούτου"!!!....
  (υπάρχουν οι φωτογραφίες στο διαδίκτυο γκουγκλάροντας τις λέξεις-κλειδια)

  Επίσης -όπως πάντα- στην εν λόγω περιοχή υπήρξε και "προπόνηση" της αστυνομίας για την "αντιμετώπιση" ...τρομοκρατίας...με την παρουσία πριν της επίθεσης του Νετανιάχου (εδώ ταιριάζει το " τι κάνει νεταΝΙΑχΟΥ ΝΙΑΟΥ στα κεραμίδια...?;)

  Άλλωστε η υπερεθνική ελίτ τίποτα δεν αφήνει στη τύχη της...
  ερεθίζεται και αυτοικανοποιείται με τους συμβολισμούς της και των αριθμών-ημερομηνιών...και μας δείχνει σε εμάς τους κοινούς θνητούς γκοιμ το τι μέλλει γενέσθαι...
  Όπως πάλι στο Λονδίνο το 2012 και της αποκρυφιστικής "τελετής" έναρξης των ολυμπιακών αγώνων και τον ...κοροιοδοιο....

  Αντώνης Γερμανία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἡ ψωρό-ἀλήτ,πού λέει καί ὁ Χατζάρας. Μόνον πού αὐτή ἡ σατανο-διαβολο-ἑρπετο κομπανία,μᾶς κάνει ὅ,τι θέλει καί μόνον ψωρό,δέν ἀποδεικνύεται πώς εἶναι.

   Θυμᾶσαι τό θέμα μέ τίς πανεπιστημιακές ἀδελφότητες; Κάπου διάβαζα,προχθές,γιά κάποιον ἀπό αὐτούς τούς παραπάνω,δέν θυμᾶμαι,σέ πόσες ἀδελφότητες ἦταν μέλος ! Γιατί ἄρα γε;

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Ἀντώνιε !

   Διαγραφή
 2. Άκυρο με το άρθρο αλλά ήθελα μέρες να το ρωτήσω. Θα ανεβάσετε τελικά κα. Πελασγική άρθρο περί του blue beam project που είχατε πει παλαιότερα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναί. Καί μήν νομίζεις,τό βλέπω σχεδόν καθημερινῶς,ἀφοῦ στήν ἀριστερή στήλη,στό κάτω μέρος μέ τά βίντεο,ὑπάρχει μονίμως τό σχετικόν μέ τό θέμα.

   βεβαίως καί θά γίνῃ κάποιο ἀνάλογον θέμα.Ἐλπίζω νά μήν τό ἀργήσω.Ξέρεις πόσα θέμα ξεκινῶ καί τ᾿ἀφήνω στήν ἀκρη ! Τέλος πάντων θά κάνω ὅ,τι καλλίτερο μπορῶ.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Γιάννη !

   Διαγραφή
 3. Το περίεργο είναι,μετά από τόσα χρόνια που διαβάζουμε τι έγραψαν όλοι εκείνοι οι φιλάνθρωποι,πως μας είχαν προ-ειδοποιησει για τι έρχεται αλλά ποιος είχε μυαλό...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κῦττα,τά πράγματα σαφῶς καί ἦταν τελείως διαφορετικά.Δέν ὑπῆρχε ἡ ἐνημέρωσις,τά ἀνάλογα βιβλία δέν ἀποτελοῦσαν ἐπιλοφή τῶν μεγαλο-ἐκδοτῶν ( οὔτε κἄν τῶν μικρό-ἐκδοτῶν) καί γενικῶς καθ᾿ὅλη τήν διάρκεια τῶν 2 δεκαετιῶν ᾿70 καί ᾿80,ὑπῆρχε μία ψευδαίσθησις εὐδαιμονίας,ἕνα πρᾶγμα :ὅλοι στόν κόσμο μας !

   Ἀπό τήν δεκαετία τοῦ ᾿90 κάτι ἄρχισε ν᾿ἀλλάζει.Ἀπό δέ τήν εἴσοδον τοῦ 21ου αἰῶνος,ἐκεῖ πλέον μπήκαμε σέ πορεία πρός τήν ...τελική εὐθείαν.

   Συνεπῶς,ὅ,τι μάθαμε,ὅση πληροφόρησι δεχτήκαμε ἤρθαν μέσα σ᾿αὐτό τό χρονικό διάστημα.Καθόλου ἰκανό ν᾿ἀφομοιώσῃ κανείς τό ἐπερχόμενον...
   Ἄρα δέν λείπει τό μυαλό,ἄλλα ἔλειπαν καί γιά ἐκείνες τίς ἐλλείψεις κάποιοι δούλευαν νυχθημερόν καί ἀδιακόπως...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Bill- Kill !

   Διαγραφή