" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης : «...εἴπαμε πρῶτα ὑπέρ Πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ Πατρίδος. Ὅλα τά ἔθνη τοῦ κόσμου ἔχουν καί φυλάττουν μία Θρησκεία...»


 Ἀναρωτούμεθα ἐδῶ καί τρεῖς μῆνες,πότε θά άπεφάσιζαν οἱ τῆς ἐπιτροπῆς τῆς Γιάννας γιά τά 200 χρόνια τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας,τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821,νά ξεκινήσουν τίς ἐκδηλώσεις. Μπορεῖ ἀκόμη νά περιμένουμε,ὅμως ἔχουν μεριμνήση γιά τίς ἀνάλογες «διακοσμήσεις» σέ δρόμους καί πλατεῖες,πού προφανῶς αἰτιολογοῦν κάποιες δαπάνες ἀπό τό ἄφθονο χρῆμα πού ῥέει στά ταμεῖα τῆς ἐν λόγου ἐπιτροπῆς.Ἕνα τέτοιο λάβαρο-πανό ( νά τό ποῦμε ἔτσι) τῆς παρακάτω φωτό,πού φαντάζομαι θά «κοσμοῦν» πολλά σημεῖα τῶν ἑλληνικῶν πόλεων καί τῆς Πρωτευούσης βεβαίως καί τό  συγκεκριμένο,γιά τό ὁποῖον θά γίνῃ λόγος, βρίσκεται στό Βυζαντινό Μουσεῖο Ἀθηνῶν. Τί παρατηροῦμε σ᾿αὐτό; Τήν ἀπάλειψιν τοῦ Σταυροῦ ἀπό τό Ἐθνικό μας Σύμβολον,τήν Ἑλληνική Σημαία πού φαίνεται στό κάτω μέρος.

Στό πάνω μέρος αὐτοῦ γράφουν : «Εἴπαμε πρῶτα ὑπέρ Πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ Πατρίδος

Χρησιμοποιοῦντες τήν ῥῆσιν τοῦ μεγάλου Στρατηγοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως,Θεοδώρου Κολοκοτρώνη ,ἀποκομμένη ἀπό ὁλόκληρο τό κείμενον τῆς ὁμιλίας του στήν Πνῦκα (διότι περί αὐτοῦ τοῦ κειμένου πρὄκειται) καί σέ συνδυασμό μέ τήν ἀπάλειψιν τοῦ Σταυροῦ ἀπό τήν Σημαία μας,θέλουν νά στείλουν κάποιο μήνυμα σχετικῶς μέ τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος ἀποκομμένης ἀπό τήν Ὀρθόδοξον Χριστιανική Πίστιν μας ; Γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος ἁπλῶς ὡς μιᾶς ...πατρίδος πού θά συμπεριλαμβάνει κάθε μία θρησκεία ἤ ἴσως καί καθόλου θρησκεία παρά μόνον πολίτες κάθε λογῆς φάρας,θρησκευτικῆς πίστεως καί χρώματος; 

Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ἀνακαλύπτουμε τόν βρωμερό καί τρισάθλιον ῥόλον τους,οὔτε τούς σατανικούς σκοπούς πού θέλουν νά ἐξυπηρετήσουν.τό θέμα εἶναι πώς συνεχίζουμε νά τούς ἀνεχόμεθα ! Προσωπικῶς ἕνα πρᾶγμα ἔχω νά τούς ἀπαντήσω καί θά τό κάνω μέ τήν συνέχεια τῆς φράσεως τοῦ ἰδίου τοῦ Μεγάλου Ἀγωνιστοῦ τῆς Ἐλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821,τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη : «

«...εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ Πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ Πατρίδος. Ὅλα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἔχουν καὶ φυλάττουν μία Θρησκεία. Καὶ αὐτοί, οἱ Ἑβραῖοι, οἱ ὁποῖοι κατατρέχοντο καὶ μισοῦντο καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ ἔθνη, μένουν σταθεροὶ εἰς τὴν πίστη τους...

Καί ἔχει σημασία πού ὁ Κολοκοτρώνης χρησιμοποιεῖ ὡς παραδειγμα σταθερότητος στήν Πίστιν τους,τούς ἑβραίους.Ἔχουν σημασία ὅλες οἱ λέξεις πού χρησιμοποιεῖ.Ὅλες.

Ἔτσι κι᾿ἐμεῖς θά φυλάξουμε τήν Θρησκεία μας,εἴτε τούς ἀρέσει εἴτε ὄχι. Τό ἄθλιο αὐτό πανό πρέπει νά κατέβη κι᾿ἄν ὄχι νά τό κατεβάσουν οἱ ἴδιοι καί νά ζητήσουν συγγνώμη ἀπό τόν Ἑλληνικό Λαό,νά φροντίσουν Ἕλληνες πού ἀγαποῦν τήν Πατρίδα,τήν Θρησκεία καί τήν Ἱστορία τοῦ Ἔθνους μας,νά τό κάνουν.Σήμερα κιόλας. 

Σημ. Οἱ λέξεις Πίστις καί Πατρίς,γράφονται μέ κεφαλαῖο τό πρῶτο γράμμα.

Ἰδού καί ὁλόκληρος ἡ,ἐμπνευσμένη καί γεμάτη ἀλήθειες,ὁμιλία τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη,πρός τούς Νέους,στήν Πνῦκα : 

« Παιδιά μου!

Εἰς τὸν τόπο τοῦτο, ὁποὺ ἐγὼ πατῶ σήμερα, ἐπατοῦσαν καὶ ἐδημηγοροῦσαν τὸν παλαιὸ καιρὸ ἄνδρες σοφοί, καὶ ἄνδρες μὲ τοὺς ὁποίους δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ συγκριθῶ καὶ οὔτε νὰ φθάσω τὰ ἴχνη των. Ἐγὼ ἐπιθυμοῦσα νὰ σᾶς ἰδῶ, παιδιά μου, εἰς τὴν μεγάλη δόξα τῶν προπατόρων μας, καὶ ἔρχομαι νὰ σᾶς εἰπῶ, ὅσα εἰς τὸν καιρὸ τοῦ ἀγῶνος καὶ πρὸ αὐτοῦ καὶ ὕστερα ἀπ᾿ αὐτὸν ὁ ἴδιος ἐπαρατήρησα, καὶ ἀπ᾿ αὐτὰ νὰ κάμωμε συμπερασμοὺς καὶ διὰ τὴν μέλλουσαν εὐτυχίαν σας, μολονότι ὁ Θεὸς μόνος ἠξεύρει τὰ μέλλοντα. Καὶ διὰ τοὺς παλαιοὺς Ἕλληνας, ὁποίας γνώσεις εἶχαν καὶ ποία δόξα καὶ τιμὴν ἔχαιραν κοντὰ εἰς τὰ ἄλλα ἔθνη τοῦ καιροῦ των, ὁποίους ἥρωας, στρατηγούς, πολιτικοὺς εἶχαν, διὰ ταῦτα σᾶς λέγουν καθ᾿ ἡμέραν οἱ διδάσκαλοί σας καὶ οἱ πεπαιδευμένοι μας. Ἐγὼ δὲν εἶμαι ἀρκετός. Σᾶς λέγω μόνον πὼς ἦταν σοφοί, καὶ ἀπὸ ἐδῶ ἐπῆραν καὶ ἐδανείσθησαν τὰ ἄλλα ἔθνη τὴν σοφίαν των.

Εἰς τὸν τόπον, τὸν ὁποῖον κατοικοῦμε, ἐκατοικοῦσαν οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ ἡμεῖς καταγόμεθα καὶ ἐλάβαμε τὸ ὄνομα τοῦτο. Αὐτοὶ διέφεραν ἀπὸ ἡμᾶς εἰς τὴν θρησκείαν, διότι ἐπροσκυνοῦσαν τὲς πέτρες καὶ τὰ ξύλα. Ἀφοῦ ὕστερα ἦλθε στὸν κόσμο ὁ Χριστός, οἱ λαοὶ ὅλοι ἐπίστευσαν εἰς τὸ Εὐαγγέλιό του, καὶ ἔπαυσαν νὰ λατρεύουν τὰ εἴδωλα. Δὲν ἐπῆρε μαζί του οὔτε σοφοὺς οὔτε προκομμένους, ἀλλ᾿ ἁπλοὺς ἀνθρώπους, χωρικοὺς καὶ ψαράδες, καὶ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔμαθαν ὅλες τὲς γλῶσσες τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖοι, μολονότι ὅπου καὶ ἂν ἔβρισκαν ἐναντιότητες καὶ οἱ βασιλεῖς καὶ οἱ τύραννοι τοὺς κατέτρεχαν, δὲν ἠμπόρεσε κανένας νὰ τοὺς κάμῃ τίποτα. Αὐτοὶ ἐστερέωσαν τὴν πίστιν.

Οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, οἱ πρόγονοί μας, ἔπεσαν εἰς τὴν διχόνοια καὶ ἐτρώγονταν μεταξύ τους, καὶ ἔτσι ἔλαβαν καιρὸ πρῶτα οἱ Ῥωμαῖοι, ἔπειτα ἄλλοι βάρβαροι καὶ τοὺς ὑπόταξαν. Ὕστερα ἦλθαν οἱ Μουσουλμάνοι καὶ ἔκαμαν ὅ,τι ἠμποροῦσαν, διὰ νὰ ἀλλάξῃ ὁ λαὸς τὴν πίστιν του. Ἔκοψαν γλῶσσες εἰς πολλοὺς ἀνθρώπους, ἀλλ᾿ ἐστάθη ἀδύνατο νὰ τὸ κατορθώσουν. Τὸν ἕνα ἔκοπταν, ὁ ἄλλος τὸ σταυρό του ἔκαμε. Σὰν εἶδε τοῦτο ὁ σουλτάνος, διόρισε ἕνα βιτσερὲ [ἀντιβασιλέα], ἕναν πατριάρχη, καὶ τοῦ ἔδωσε τὴν ἐξουσία τῆς ἐκκλησίας. Αὐτὸς καὶ ὁ λοιπὸς κλῆρος ἔκαμαν ὅ,τι τοὺς ἔλεγε ὁ σουλτάνος. Ὕστερον ἔγιναν οἱ κοτζαμπάσηδες [προεστοὶ] εἰς ὅλα τὰ μέρη. Ἡ τρίτη τάξη, οἱ ἔμποροι καὶ οἱ προκομμένοι, τὸ καλύτερο μέρος τῶν πολιτῶν, μὴν ὑποφέρνοντες τὸν ζυγὸν ἔφευγαν, καὶ οἱ γραμματισμένοι ἐπῆραν καὶ ἔφευγαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, τὴν πατρίδα των, καὶ ἔτσι ὁ λαός, ὅστις στερημένος ἀπὸ τὰ μέσα τῆς προκοπῆς, ἐκατήντησεν εἰς ἀθλίαν κατάσταση, καὶ αὐτὴ αὔξαινε κάθε ἡμέρα χειρότερα· διότι, ἂν εὑρίσκετο μεταξὺ τοῦ λαοῦ κανεὶς μὲ ὀλίγην μάθηση, τὸν ἐλάμβανε ὁ κλῆρος, ὅστις ἔχαιρε προνόμια, ἢ ἐσύρετο ἀπὸ τὸν ἔμπορο τῆς Εὐρώπης ὡς βοηθός του, ἐγίνετο γραμματικὸς τοῦ προεστοῦ. Καὶ μερικοὶ μὴν ὑποφέροντες τὴν τυραννίαν τοῦ Τούρκου καὶ βλέποντας τὲς δόξες καὶ τὲς ἡδονὲς ὁποὺ ἀνελάμβαναν αὐτοί, ἄφηναν τὴν πίστη τους καὶ ἐγίνοντο Μουσουλμάνοι. Καὶ τοιουτοτρόπως κάθε ἡμέρα ὁ λαὸς ἐλίγνευε καὶ ἐπτώχαινε.

Εἰς αὐτὴν τὴν δυστυχισμένη κατάσταση μερικοὶ ἀπὸ τοὺς φυγάδες γραμματισμένους ἐμετάφραζαν καὶ ἔστελναν εἰς τὴν Ἑλλάδα βιβλία, καὶ εἰς αὐτοὺς πρέπει νὰ χρωστοῦμε εὐγνωμοσύνη, διότι εὐθὺς ὁποὺ κανένας ἄνθρωπος ἀπὸ τὸ λαὸ ἐμάνθανε τὰ κοινὰ γράμματα, ἐδιάβαζεν αὐτὰ τὰ βιβλία καὶ ἔβλεπε ποίους εἴχαμε προγόνους, τί ἔκαμεν ὁ Θεμιστοκλῆς, ὁ Ἀριστείδης καὶ ἄλλοι πολλοὶ παλαιοί μας, καὶ ἐβλέπαμε καὶ εἰς ποίαν κατάσταση εὑρισκόμεθα τότε. Ὅθεν μᾶς ἦλθεν εἰς τὸ νοῦ νὰ τοὺς μιμηθοῦμε καὶ νὰ γίνουμε εὐτυχέστεροι. Καὶ ἔτσι ἔγινε καὶ ἐπροόδευσεν ἡ Ἑταιρεία.

Ὅταν ἀποφασίσαμε νὰ κάμωμε τὴν Ἐπανάσταση, δὲν ἐσυλλογισθήκαμε οὔτε πόσοι εἴμεθα, οὔτε πὼς δὲν ἔχομε ἄρματα, οὔτε ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἐβαστοῦσαν τὰ κάστρα καὶ τὰς πόλεις, οὔτε κανένας φρόνιμος μᾶς εἶπε «ποῦ πᾶτε ἐδῶ νὰ πολεμήσετε μὲ σιταροκάραβα βατσέλα», ἀλλὰ ὡς μία βροχὴ ἔπεσε εἰς ὅλους μας ἡ ἐπιθυμία τῆς ἐλευθερίας μας, καὶ ὅλοι, καὶ ὁ κλῆρος μας καὶ οἱ προεστοὶ καὶ οἱ καπεταναῖοι καὶ οἱ πεπαιδευμένοι καὶ οἱ ἔμποροι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ὅλοι ἐσυμφωνήσαμε εἰς αὐτὸ τὸ σκοπὸ καὶ ἐκάμαμε τὴν Ἐπανάσταση.

Εἰς τὸν πρῶτο χρόνο τῆς Ἐπαναστάσεως εἴχαμε μεγάλη ὁμόνοια καὶ ὅλοι ἐτρέχαμε σύμφωνοι. Ὁ ἕνας ἐπῆγεν εἰς τὸν πόλεμο, ὁ ἀδελφός του ἔφερνε ξύλα, ἡ γυναῖκα του ἐζύμωνε, τὸ παιδί του ἐκουβαλοῦσε ψωμὶ καὶ μπαρουτόβολα εἰς τὸ στρατόπεδον καὶ ἐὰν αὐτὴ ἡ ὁμόνοια ἐβαστοῦσε ἀκόμη δυὸ χρόνους, ἠθέλαμε κυριεύσει καὶ τὴν Θεσσαλία καὶ τὴν Μακεδονία, καὶ ἴσως ἐφθάναμε καὶ ἕως τὴν Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τοὺς Τούρκους, ὁποὺ ἄκουγαν Ἕλληνα καὶ ἔφευγαν χίλια μίλια μακρά. Ἑκατὸν Ἕλληνες ἔβαζαν πέντε χιλιάδες ἐμπρός, καὶ ἕνα καράβι μίαν ἁρμάδα. Ἀλλὰ δὲν ἐβάσταξεν. Ἦλθαν μερικοὶ καὶ ἠθέλησαν νὰ γένουν μπαρμπέρηδες εἰς τοῦ κασίδη τὸ κεφάλι. Μᾶς πονοῦσε τὸ μπαρμπέρισμά τους. Μὰ τί νὰ κάμωμε; Εἴχαμε καὶ αὐτουνῶν τὴν ἀνάγκη. Ἀπὸ τότε ἤρχισεν ἡ διχόνοια, καὶ ἐχάθη ἡ πρώτη προθυμία καὶ ὁμόνοια. Καὶ ὅταν ἔλεγες τὸν Κώστα νὰ δώσῃ χρήματα διὰ τὰς ἀνάγκας τοῦ ἔθνους, ἢ νὰ ὑπάγῃ εἰς τὸν πόλεμο, τοῦτος ἐπρόβαλλε τὸν Γιάννη. Καὶ μ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπο κανεὶς δὲν ἤθελε οὔτε νὰ συνδράμῃ οὔτε νὰ πολεμήσῃ. Καὶ τοῦτο ἐγίνετο, ἐπειδὴ δὲν εἴχαμε ἕναν ἀρχηγὸ καὶ μία κεφαλή. Ἀλλὰ ἕνας ἔμπαινε πρόεδρος ἕξη μῆνες, ἐσηκώνετο ὁ ἄλλος καὶ τὸν ἔριχνε, καὶ ἐκάθετο αὐτὸς ἄλλους τόσους, καὶ ἔτσι ὁ ἕνας ἤθελε τοῦτο καὶ ὁ ἄλλος τὸ ἄλλο. Ἴσως ὅλοι ἠθέλαμε τὸ καλό, πλὴν καθένας κατὰ τὴν γνώμη του. Ὅταν προστάζουνε πολλοί, ποτὲ τὸ σπίτι δεν χτίζεται οὔτε τελειώνει. Ὁ ἕνας λέγει ὅτι ἡ πόρτα πρέπει να βλέπῃ εἰς τὸ ἀνατολικὸ μέρος, ὁ ἄλλος εἰς τὸ ἀντικρινὸ καὶ ὁ ἄλλος εἰς τὸν Βορέα, σὰν να ἦτον τὸ σπίτι εἰς τὸν ἀραμπᾶ, καὶ να γυρίζει, καθὼς λέγει ὁ καθένας. Μὲ τοῦτο τὸν τρόπο δεν κτίζεται ποτὲ τὸ σπίτι, ἀλλὰ πρέπει να εἶναι ἔνας ἀρχιτέκτων, ὁποῦ νὰ προστάζῃ πῶς θὰ γενῇ. Παρομοίως καὶ ἡμεῖς ἐχρειαζόμεθα ἕναν ἀρχηγὸ καὶ ἔναν ἀρχιτέκτονα, ὅστις νὰ προστάζῃ καὶ οἱ ἄλλοι να ὑπακούουν καὶ νὰ ἀκολουθοῦν. Ἀλλ᾿ ἐπειδὴ εἴμεθα εἰς τέτοια κατάστασιν, ἐξ αἰτίας τῆς διχονοίας, μᾶς ἔπεσε ἡ Τουρκιὰ ἐπάνω μας καὶ κοντέψαμε να χαθοῦμε, καὶ εἰς τοὺς στερνοὺς ἑπτὰ χρόνους δὲν κατορθώσαμε μεγάλα πράγματα.

Εἰς αὐτὴ τὴν κατάστασιν ἔρχεται ὁ βασιλεύς, τὰ πράγματα ἡσυχάζουν, καὶ τὸ ἐμπόριο καὶ ἡ γεωργία καὶ οἱ τέχνες ἀρχίζουν νὰ προοδεύουν καὶ μάλιστα ἡ παιδεία. Αὐτὴ ἡ μάθησις θὰ μᾶς αὐξήσῃ καὶ θὰ μᾶς εὐτυχήσῃ. Ἀλλὰ διὰ νὰ αὐξήσομεν, χρειάζεται καὶ ἡ στερέωσις τῆς πολιτείας μας, ἡ ὁποία γίνεται μὲ τὴν καλλιέργεια καὶ μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Θρόνου. Ὁ βασιλεύς μας εἶναι νέος καὶ συμμορφώνεται μὲ τὸν τόπο μας, δεν εἶναι προσωρινός, ἀλλ᾿ ἡ βασιλεία του εἶναι διαδοχικὴ καὶ θὰ περάσῃ εἰς τὰ παιδιὰ τῶν παιδιῶν του, καὶ μὲ αὐτὸν κι ἐσεῖς καὶ τὰ παιδιά σας θὰ ζήσετε. Πρέπει να φυλάξετε τὴν πίστη σας καὶ νὰ τὴν στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τὰ ἄρματα, εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ Πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ Πατρίδος. Ὅλα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἔχουν καὶ φυλάττουν μία Θρησκεία. Καὶ αὐτοί, οἱ Ἑβραῖοι, οἱ ὁποῖοι κατατρέχοντο καὶ μισοῦντο καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ ἔθνη, μένουν σταθεροὶ εἰς τὴν πίστη τους.

Νὰ μὴν ἔχετε πολυτέλεια, να μὴν πηγαίνετε εἰς τοὺς καφενέδες καὶ τὰ μπιλιάρδα. Νὰ δοθεῖτε εἰς τὰς σπουδάς σας καὶ καλύτερα νὰ κοπιάσετε ὀλίγον, δύο καὶ τρεῖς χρόνους καὶ νὰ ζήσετε ἐλεύθεροι εἰς τὸ ἐπίλοιπο τῆς ζωῆς σας, παρὰ νὰ περάσετε τέσσαρους - πέντε χρόνους τὴ νεότητά σας, καὶ να μείνετε ἀγράμματοι. Νὰ σκλαβωθεῖτε εἰς τὰ γράμματά σας. Νὰ ἀκούετε τὰς συμβουλὰς τῶν διδασκάλων καὶ γεροντοτέρων, καὶ κατὰ τὴν παροιμία, «μύρια ἤξευρε καὶ χίλια μάθαινε». Ἡ προκοπή σας καὶ ἡ μάθησή σας νὰ μὴν γίνῃ σκεπάρνι μόνο διὰ τὸ ἄτομό σας, ἀλλὰ να κοιτάζῃ τὸ καλὸ τῆς κοινότητος, καὶ μέσα εἰς τὸ καλὸ αὐτὸ εὑρίσκεται καὶ τὸ δικό σας.

Ἐγώ, παιδιά μου, κατὰ κακή μου τύχη, ἐξ αἰτίας τῶν περιστάσεων, ἔμεινα ἀγράμματος καὶ διὰ τοῦτο σᾶς ζητῶ συγχώρηση, διότι δὲν ὁμιλῶ καθὼς οἱ δάσκαλοί σας. Σᾶς εἶπα ὅσα ὁ ἴδιος εἶδα, ἤκουσα καὶ ἐγνώρισα, διὰ νὰ ὠφεληθῆτε ἀπὸ τὰ ἀπερασμένα καὶ ἀπὸ τὰ κακὰ ἀποτελέσματα τῆς διχονοίας, τὴν ὁποίαν νὰ ἀποστρέφεσθε, καὶ νὰ ἔχετε ὁμόνοια. Ἐμᾶς μὴ μᾶς τηρᾶτε πλέον. Τὸ ἔργο μας καὶ ὁ καιρός μας ἐπέρασε. Καὶ αἱ ἡμέραι τῆς γενεᾶς, ἡ ὁποία σᾶς ἄνοιξε τὸ δρόμο, θέλουν μετ᾿ ὀλίγον περάσει. Τὴν ἡμέρα τῆς ζωῆς μας θέλει διαδεχθῇ ἡ νύκτα τοῦ θανάτου μας, καθὼς τὴν ἡμέραν τῶν Ἁγίων Ἀσωμάτων θέλει διαδεχθῇ ἡ νύκτα καὶ ἡ αὐριανὴ ἡμέρα. Εἰς ἐσᾶς μένει νὰ ἰσάσετε καὶ νὰ στολίσετε τὸν τόπο, ὁποὺ ἡμεῖς ἐλευθερώσαμε· καί, διὰ νὰ γίνῃ τοῦτο, πρέπει νὰ ἔχετε ὡς θεμέλια της πολιτείας τὴν ὁμόνοια, τὴν θρησκεία, τὴν καλλιέργεια τοῦ θρόνου καὶ τὴν φρόνιμον ἐλευθερία.

Τελειώνω τὸ λόγο μου. Ζήτω ὁ βασιλεύς μας Ὄθων! Ζήτω οἱ σοφοὶ διδάσκαλοι! Ζήτω ἡ Ἑλληνικὴ Νεολαία!»

( ἡ ὁμιλία τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη,ἀπό ἐδῶ)

Εὐχαριστοῦμε τήν ἀγαπητή «Κατακομβική Ἐκκλησία» γιά τήν πληροφορίαν. Ἀπό σχόλιόν της,ἐδῶ


Ἡ Πελασγική

8 σχόλια:

 1. Καλησπέρα και καλή και ευλογημένη σαρακοστή


  Βασικός τους στόχος είναι να σπιλώσουν την ορθοδοξία
  όπως κάνουν και με τις θρησκείες του κόσμου.Η ορθοδοξία όμως δεν είναι θρησκεία αλλά αποκάλυψη του Θεού.

  Θέλουν να προκαλέσουν σύγχυση ως προς την αληθή πίστη και στα πλαίσια αυτά προσπαθούν να σπιλώσουν
  και να ακυρώσουν και την Αγία Γραφή , δηλαδή την Παλαιά και την Καινή διαθήκη.

  Ο στόχος τους είναι μέσα στη σύγχυση να εδραιώσουν την πανθρησκεία.
  Έτσι , μεταξύ πολλών άλλων, υποστηρίζουν διαστροφικά ότι ο Αβραάμ και ο Μωυσής ήταν μάγοι ,
  ο απόστολος Παύλος πράκτορας ενός ιερατείου που πουλούσε παραμυθία με σκοπό την ,σε βάθος χρόνου,
  επικράτηση του ιερατείου παγκοσμίως , και εσχάτως ότι οι άγιοι Παΐσιος , Πορφύριος και άλλοι
  ήταν απλώς γεροντάδες που έλεγαν λόγια που ακούγονταν ωραία στα αυτιά ενός αμαθούς ακροατηρίου
  και μετά αυτό το αμαθές ακροατήριο έγραψε βιβλία για ένα ακόμα πιο αμαθές και αμόρφωτο κοινό.

  Θυμίζω την συνέντευξη του Φουράκη όπου το ομολογεί.
  https://www.youtube.com/watch?v=1Et0ik5ggXI

  Επίσης το δηλώνει και η θεοσοφική σχολή του υδροχοϊσμού μέσω της άλις μπέιλυ :
  (προσέξτε πως παραδέχεται ότι ο ορθόδοξος Χριστιανικός θεσμός είναι η μία και αληθής εκκλησία)
  ………
  Αι Εκκλησίαι της Δύσεως επίσης, χρειά­ζονται και αύται ν' αντιληφθούν ότι, κατά βασιν,
  δεν υπάρχει ειμή μία και μόνη Εκ­κλησία,
  πλην δεν είναι ανάγκη η μία αυτή Εκκλησία να είναι ο ορθόδοξος Χριστιανικός θεσμός
  ο Θεός εργάζεται κατά τρό­πους πολλούς, δια πολλών πίστεων και δια πολλών θρησκευμάτων
  δια της ενώσεως των θ' αποκαλυφθή η πληρότης της αλη­θείας.
  Αυτός είναι ένας από τους λόγους που επιβάλλουν την εξάλειψιν των επου­σιωδών διδασκαλιών και,
  με την υπογράμμισιν εκείνων που ενισχύουν την ενότητα των, θ' αποκαλυφθή η πληρότης της αλη­θείας.
  ……………..
  Αλ. Μπέιλυ, Η επανεμφάνισις του Χριστού,
  https://www.impantokratoros.gr/pagkosmia-thrhskeia.el.aspx


  Γεώργιος Γ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν θέλουμε πραγματικά να κατανοήσουμε το σχέδιο Blue Beam Project της NASA, πρέπει να επιστρέψουμε στο «ξημέρωμα της εποχής του Υδροχόου»...Για να επιτευχθεί αυτό το σχέδιο, η νέα παγκόσμια τάξη αλλάζει τους εθνικούς νόμους για να διασφαλίσει ότι οι χριστιανικές πεποιθήσεις και σύμβολα - όπως ο σταυρός, για παράδειγμα, θα καταστούν παράνομες και παραβατικές. Οι θρησκευτικές αργίες και οι τελετές θα αντικατασταθούν με γιορτές νέας εποχής σε όλο τον κόσμο... ...το σχέδιο Blue Beam Project της NASA περιλαμβάνει μια γιγαντιαία «διαστημική παράσταση» με τρισδιάστατα οπτικά ολογράμματα και ήχους, προβολή λέιζερ πολλαπλών ολογραφικών εικόνων σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, όπου κάθε μια λαμβάνει μια διαφορετική εικόνα σύμφωνα με την κυρίαρχη εθνική θρησκευτική πίστη......Το αποτέλεσμα αυτών των εκδηλωμένων εκδηλώσεων θα είναι να δείξουμε στον κόσμο τον νέο «Χριστό», το νέο μεσσία, Matraia (Μαϊτρέγια), για την άμεση εφαρμογή της νέας παγκόσμιας θρησκείας...
   ( https://sxolianews.blogspot.com/2021/03/blue-beam-project.html)

   Καί νά φαντασθῇς πώς ὑπάρχουν ἀρκετοί ἀπό ἐκείνους πού ἰσχυρίζονται πώς εἶναι ...πατριῶτες,οἱ ὁποῖοι πιστεύουν στόν Ὑδροχοϊσμό ! Ἀλήθεια,πῶς ἀκριβῶς ἐννοοῦν τόν πατριωτισμό; Στήν μία Παγκόσμια κυβέρνησιν;Στήν μία παγκόσμια θρησκεία τοῦ ἑωσφόρου;Στήν διάλυσιν κάθε θεσμοῦ ; Κάθε κοινωνίας;
   Σέ τί ἀκρικῶς;

   Ζοῦμε παράλογες καταστάσεις.Ἐντελῶς παράλογες ! Καί νομίζω πώς ὅταν ἡ άνθρωπότης φθάνει σ᾿ἕνα τέτοιο ὁριακό σημεῖο ἔρχεται καί τό τέλος...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Γεώργιε !

   Διαγραφή
 2. Μετρον Αριστον θα προτεινα!!! Υπο την εννοια οτι οταν ο πολιτης εργαζεται και προσβλεπει κατα προτεραιοτητα υπερ της στερεωσης, της εξαπλωσης και ισχυος της θρησκειας του (που μπορει να ειναι διαφορετικη απ αυτη της πατριδας του) τοτε συνηθως δημιουργειται δυστοπια και συγχιση στην κοινωνια!! Το ιδιο επισης νομιζω οτι συμβαινει και με τις ιδεολογιες και κοσμοθεωριες!!! Ποσο μπορει να ονοματισει κανεις πατριωτες και Ελληνες τους Κομμουνιστες της κατοχης που συγκρουονταν ενιοτε με τους Γερμανους???? Ειναι σαφες οτι το εκαναν οχι για να απελευθερωσουν την Ελλαδα αλλα για να την θεσουν υπο τας διαταγας τους!!!Κατ αντιστοιχια αυτο μπορει να συμβει και με την θρησκεια οταν η θεοκρατια ζει και βασιλευει στον πλανητη(ιδιως στο ΙΣΛΑΜ) και οταν ο καθεστωτικος Χριστιανισμος ελεω Θεου ηταν στο προσκηνιο της πολιτικης επι αιωνες σε δυση και ανατολη. Πριν εκλογικευθει καπως απο την πολιτικη δημοκρατια και το κρατος δικαιου εστω υπο το δυσμορφο ρουχο της δυτικης κοινοβουλευτικης Δημοκρατιας.Οταν το εθνος κινδυνευει ενας φανατικος πιστος δεν ακολουθει την πατριωτικη του συνειδηση αλλα προτασσει τα κελευσματα της θρησκειας του που μπορει να συμφωνουν με τα ευρυτερα συμφεροντα του εθνους(περιπτωση Θ. Κολοκοτρωνη-Ελληνικης Επαναστασης) μπορει ομως και να μη συμφωνουν.Τοτε τι γινεται???Τι γινεται οταν ο Ιερωνυμος και οι λοιποι ιεραρχες ουσιαστικα λενε ανοιξαμε και σας περιμενουμε???? Τι θα πραξει ο μεσος πιστος???? Ο πολιτης ειναι πατριωτης μονο οταν ειναι ετοιμος να υπερασπιστει την πατριδα του ανεκκλητα και ανεξαρτητα αν απεναντι του εχει εχθρους ομοθρησκους η αλλοθρησκους.Βεβαιως και μπορει ενας θρησκευομενος (Χριστιανος εν προκειμενω) να ειναι Ελληνας και πατριωτης αρκει η υποστηριξη του προς την πατριδα να μην υπαγορευεται απο τα θρησκευτικα του πιστευω.Κατι αντιστοιχο συμβαινει με τις πολιτικες ιδεολογιες.Μονο αν πχ ο κομμουνιστης προτασσει την Ελλαδα απο τον κομμουνισμο μπορει να θεωρηθει Ελληνας και πατριωτης.Αλλιως απλα ειναι κατι αλλο.Ο Τακης Μιχαηλιδης(συγκρατουμενος του Μπελογιαννη) το εχει πει:τα κομμουνιστικα ιδεωδη στους περισσοτερους κομμουνιστες της εποχης του ηταν υπερτερα της πατριδος.Ο Θεοδωρος Κολοκοτρωνης προταξε την πιστη(και καλα εκανε) ως πολλαπλασιαστη ισχυος και αντιβαρο μεσα σε μια τεραστια μουσουλμανικη θαλασσα.Ολοι οι Βαλκανιοι ομοδοξοι κατα των Τουρκων ειναι ο πολλαπλασιαστης ισχυος!!!! Ειμαι βεβαιος ομως οτι θα το εκανε ακομα και αν στην θεση των Τουρκων ηταν πχ Βουλγαροι ομοδοξοι.Θα εκανε το ιδιο.Θα πολεμουσε για την ελευθερια της πατριδας!!! Η πατριωτικη συνειδηση δεν πρεπει νομιζω να εχει ορια ουτε θρησκευτικα ουτε ιδεολογικα.....Προς επιρρωσιν που λεγανε παλια παραθετω και την γνωστη στους περισσοτερους αποψη του μεγιστου σοφου της Αρχαιας Ελλαδος....Που πιστευω οτι θα πρεπει να ειναι η σηματωρος και η πυξιδα στο χαος των εθνικων επιδιωξεων και προτεραιοτητων. ....ΜΗΤΡΟΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝ ΕΣΤΙΝ Η ΠΑΤΡΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΝΟΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΤΕΡΟΝ!!!! Πλατων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὁ Πλάτων το ἔγραψε ἀλλά ἡ ῥῆσις ἀνήκει στόν Σωκράτη.Ἅλλως τε τό ἔχουμε μονίμως στό πάνω μέρος τῆς σελίδος μας.
   Ὅμως,γιατί τό εἶπε ἔτσι ὁ Σωκράτης;Χμμ...Νά σοῦ δώσω μία ἀπάντησιν;Ὁ Σωκράτης ἴσως ἦταν ἀπό τούς μόνους σοφούς φιλοσόφους,ὁ ὁποῖος ὅταν ἤθελε νά δώσῃ ἔμφασιν στόν λόγον του χρησιμοποιοῦσε ἀντί ἄλλου ὄρκου τό «μά τόν κῦνα». Τώρα ἄν θέλεις νά συμπληρώσῃς τήν εἰκόνα,πρόσθεσε καί τόν λόγον πού θανατώθηκε...

   Ὅταν λοιπόν λέει :«...σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι...» ( Πλάτωνος,Κρίτων 51b-https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=105&page=7)

   Τί θά ἔλεγε ὁ Σωκράτης πού γνώριζε καλλίτερα ἀπ'ὅλους τήν κοροϊδία πού πωλοῦσε τό ἱερατεῖο τοῦ δωδεκαθέου;Δέν θά ἔβαζε πάνω ἀπ᾿ὅλα τήν Πατρίδα;

   Καί τώρα,σκέψου ἀγαπητέ μου Θαλῆ,γιατί ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανική Πίστις εἶναι τόσο κοντά,(γιά νά μήν πῶ ταυτόσημος), πρός τό Ἀρχαῖον Ἑλληνικό Πνεῦμα.Ἴσως τότε νά καταλάβῃς καί τό γιατί κυνηγιέται τόσο πολύ,ἡ Πίστις μας,μέ λῦσσα,ὅσο ὁ Ἑλληνισμός.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Θαλῆ !
   Διαγραφή
 3. Το 1453 μετά την άλωση οι παπάδες κρατούν τα προνόμια τους και την περιουσια τους και αυτό και μόνον αφήνει αρκετά ερωτηματικά ακόμα και για την κερκόπορτα....
  Ο Αλη πασας επισημαίνει λίγο πριν την επανάσταση πως οι ραγιάδες ονομάτιζαν τα τεκνα τους καθώς και τα πλοία τους με αρχαία ονόματα...
  Υπάρχουν επίσης βασικές υπόνοιες πως η ομιλία του Γερου στην πνύκα έχει παραποιηθεί....
  Ακόμα και να μην έχει παραποιηθεί ο Κολοκοτρώνης είναι υπερήλικας και καταβεβλημένος αφού με βασιλική επέμβαση γλίτωσε τον θάνατο....
  Είναι τυχαίο που δεν αναφέρεται καθόλου στον Καποδίστρια;;;
  Γιατί ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος είναι ισόβιος αντιπρόεδρος της εθνικής τράπεζας με τις ίδιες ακριβώς αρμοδιότητες με τον πρόεδρο;;;;;;
  Μήπως όντως τελικά ο Γερος και ο Κυβερνήτης θέλησαν να επαναφέρουν την αρχαία λατρεία;;;
  Ολοφάνερα αναφέρει πως όπως οι εβραίοι κράτησαν την αρχαία λατρεία τους,το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι Έλληνες...
  Ο μωαμεθανισμός όπως και ο χριστιανισμός είναι και οι δυο εβραιογενής θρησκείες αφού περιέχουν μέσα τους την παλαιά διαθήκη των εβραίων....
  Εδώ και αρκετά χρονια και ανακαλύπτοντας διαφορα τέτοια ιστορικά στοιχεια,θεωρώ τον εαυτό μου άθρησκο.Δεν τραβάω κανένα ζόρι με τον Ιησού που αν όντως ήταν ιστορικό πρόσωπο,πρέπει να ήταν και μεγάλη πνευματική οντότητα.
  Παραθέτω και ένα video γιατί θα με ενδιέφερε η άποψη σου.

  https://www.youtube.com/watch?v=yo-CKsyRDco

  Η Ελληνική καταγωγή του Χριστού

  Σημειώνω τέλος πως σκοπός μου δεν είναι να διχάσω η να αντιπαρατεθώ,παρα μονο να πορευτώ ένα βήμα παραπέρα στο ταξίδι της αναζήτησης και του στοχασμού μου και παράλληλα να κεντρίσω το ενδιαφέρον οποιου αλλου ενδιαφέρεται.

  Απλός ανώνυμος σχολιαστής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δικαίωμά σου εἶναι νά εἶσαι ἄθεος.Ὅμως ὁ ἄνθρωπος πού εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ ἀλλά ἀρνεῖται τόν Πατέρα του,τί ἀκριβῶς εἶναι;

   Ἀγαπητέ μου,ἡ Πίστις εἶναι μεγαλειώδες πρᾶγμα καί μέσῳ αὐτῆς ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἐπιτύχη θαύματα ! Ἡ Πίστις,εἰδικῶς στόν Ἕλληνα,ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανική Πίστις πού εἶναι ταυτόσημος μέ τό Ἑλληνικό Πνεῦμα,ἔτσι ὅπως αὐτό ἐκφράστηκε μέσα ἀπό τούς μεγάλους νόες,Σοφούς προγόνους μας,ἄν λείψῃ,ἄν χαθῇ ἀπό τόν σύγχρονο Ἕλληνα,θά ἔχουν νικήση κατά κράτος οἱ σατανάδες πού ἐξουσιάζουν τήν ἀνθρωπότητα.

   Προσωπικῶς,πιστεύω πώς ὁλόκληρος ἡ τύχη τοῦ πλανήτου στηρίζεται στόν Ἕλληνα.Ἄν πάψῃ νά εἶναι αὐτός πού εἶναι,Ἑλληνορθόδοξος,θά χαθῇ καί ἡ ἀνθρωπότης.Καί ὅταν λέω θά χαθῇ τό ἐννοῶ.Θά χαθῇ!

   Γιά ποιά γήϊνη καταγωγή γίνεται λόγος ὅταν ἀναφερόμεθα στό Θεῖον ; !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
  2. Όχι άθεος...άθρησκος,έχει τεραστια διαφορα.Οι Έλληνες και οι προέλληνες είναι μια πολύ παλιά ιστορία....πολλή πριν τον χριστιανισμό φιλτάτη Πελασγική.

   Το λυκόφως των σύγχρονων μάγων

   https://aperopia.fr/02-2021/to-lykofos-ton-sygchronon-magon/

   Απλός ανώνυμος σχολιαστής

   Διαγραφή
  3. Συγγνώμη,λάθος μου.Ὅπως τό διάβασα ἐπί τροχάδην ἔκανα λάθος.

   Ναί βεβαίως ὑπάρχει διαφορά,ἐννοεῖται.   Διαγραφή