" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 21 Μαρτίου 2021

Τά σχεδιάζουν,τά προλέγουν καί τά ὑλοποιοῦν...

« Ἡ πληθώρα δεδομένων,ἡ ψηφιακή παρακολούθησις καί σύνδεσις τῶν ἀνθρώπων,μπορεῖ νά σημαίνῃ τόν θάνατο τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς» καί μπορεῖ ν᾿ἀντικαταστήσῃ τήν φυσική ἀλληλεπίδρασιν μέ παροδική,εἰκονική σύνδεσιν γενικεύοντας τήν ἀπομόνωσιν καί ἐγείροντας ἐρωτήματα γιά τό πῶς οἱ ἀξίες διαμορφώνονται στά εἰκονικά δίκτυα... 

Ἡ προβλεπόμενη ἀπομόνωσις καί μή σωματική ἐπαφή,σέ ἔγγραφο τοῦ Ἱδρύματος Rockefeller,τοῦ 2013 .

Στήν Παγκόσμια Διάσκεψιν Κορυφῆς γιά τήν Ὑγεία τοῦ 2013,στό Πεκῖνο τῆς Κίνας,112 σημαντικά στελέχη κυβερνήσεων ἀπ᾿ὅλο τόν κόσμο,στελέχη τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως,διεθνεῖς ὀργανισμοί καί ἄλλες ὁμάδες,συναντήθηκαν γιά νά συζητήσουν πῶς θά μποροῦσαν νά μοιάζουν τά ἑπόμενα 100 χρόνια ἀναφορικά μέ τήν παγκόσμια ὑγεία. Σ᾿ἐκείνη τήν σύνοδο κορυφῆς,κυκλοφόρησε μία λευκή βίβλος μέ τίτλο : Ὁνειρευόμενοι τό μέλλον τῆς ὑγείας γιά τά ἑπόμενα 100 χρόνια,ἡ ὁποία χρηματοδοτήθηκε ἀπό τό ἵδρυμα Rockefeller.

Σέ μία ἑνότητα τῆς ἐκθέσεως ὅπου περιγράφεται λεπτομερῶς γιά ποιό σημεῖο οἱ συμμετέχοντες ἦσαν ἀκριβῶς σίγουροι,τό ὁποῖο περιγράφει μία κατάστασιν ζωῆς ἡ ὁποία ἔχει πολλές ὁμοιότητες μέ αὐτό πού συμβαίνει  σήμερα σέ σχέσιν μέ τον Covid,συμπεριλαμβανομένου τῆς καραντίνας καί μιᾶς ὁλοένα καί πιό εἰκονικῆς ζωὴς :

« Ἡ πληθώρα δεδομένων,ἡ ψηφιακή παρακολούθησις καί σύνδεσις τῶν ἀνθρώπων,μπορεῖ νά σημαίνῃ τόν θάνατο τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς» καί μπορεῖ ν᾿ἀντικαταστήσῃ τήν φυσική ἀλληλεπίδρασιν μέ παροδική,εἰκονική σύνδεσιν γενικεύοντας τήν ἀπομόνωσιν καί ἐγείροντας ἐρωτήματα γιά τό πῶς οἱ ἀξίες διαμορφώνονται στά εἰκονικά δίκτυα... Ἡ ἐκπαίδευσις θά ὑποστῇ σημαντικές μετατροπές λόγῳ τῆς συγκλίσεως τῶν γνώσεων τῆς γνωστικῆς ψυχολογίας καί τά νέα διαδικτυακά ἐργαλεῖα ( chunking, crowdsourcing, chatroom,μαζικά ἀνοιχτά διαδικτυακά μαθήματα),δημιουργώντας χώρους ἐκμαθήσεως στίς πολλές ἕως περισσότερες μορφές μαθήσεως,ἀλληλοδιδασκαλίας μαθητῶν σέ μαθητές, ἐκτός τῶν κανονικῶν τάξεων» (σελ.8)

 Στήν συνέχεια ἡ ἔκθεσις προχωρᾷ στήν ὑπόθεσιν τεσσάρων διαφορετικῶν σεναρίων πού θά μποροῦσαν νά πραγματοποιηθοῦν στό μέλλον,σέ μία ἑνότητα μέ τῖτλο : Ὁδεύοντας πρός τό 2050.

Σενάριο 1 : Στήν ἀνακοίνωσιν γιά τούς Πόρους Ὑγείας,ὑπάρχει μία δυστοπική ἀναφορά σχετικῶς μέ τό πῶς μπορεῖ νά εἶναι ἡ ζωή τόν Ἰανουάριο τοῦ 2050 :

...«Πολλοί ἀνησυχοῦν γιά τίς πιθανότητες ἐξαπλώσεως μολυσματικῶν ἀσθενειῶν ἀπό τό τμῆμα Χ στήν γειτονιά τους. Τά ἰδιωτικά συστήματα διαχειρήσεως τῆς ὑγείας ἔχουν στείλη καθησυχαστικά μηνύματα ὅτι καλύπτονται τά πακέτα τους ἀπό ἕνα σύστημα παρακολουθήσεως, ἀπαλλαγμένου λαθῶν,πού εἶναι ἰκανό νά ἀνιχνεύσῃ ὁποιαδηποτε ἀσθένεια καί ὑπενθυμήσεις γιά νά διασφαλίσουν ὅτι ἔχουν πραγματοποιήση τούς ἐτησίους ἐλέγχους αἰσθητήρων τους» ( σελ.13)

Στό σενάριο 2 : Ὑγεία-ἄν τό πραγματοποιήσουμε,ἡ ἔκθεσις συζητᾷ τήν πιθανότητα ἑνός Παγκοσμίου Ὁργανισμοῦ Προτύπων,στό Πεκίνο καί ἑνός κοινοῦ διεθνοῦς νομίσματος,ἕως τόν Ἰανουάριο τοῦ 2050 :

«Ἑνημερωθήκαμε μέσῳ τηλεδιασκέψεως,ἀπό τόν Παγκόσμιο Ὁργανισμό Προτύπων στό Πεκίνο,ἀναφορικά μέ τά τελευταῖα πρότυπα πού πρέπει νά φτάσουν οἱ πόλεις,σχετικῶς μέ τό περιβάλλον,τήν εὐημερία,τήν τοπική παραγωγή καί ἀνακύκλωσιν. Ἔχουμε ἐκφράση τήν ἀνησυχία μας ὅτι οἱ κρατικές ἀρχές δέν ἐφαρμόζουν τά πρότυπα. Ἡ Κοινοτική Ἕνωσις Παραγωγῶν Τροφίμων ἐρώτησε,γιατί τά συμπεράσματα τῆς ἀξιολογήσεως τοῦ 2047,σχετικῶς μέ τήν ἐπένδυσιν σέ πολιτειακές ἀρχές καί τήν ἐφαρμογή στούς πολίτες δέν ἔχουν ἐνεργοποιηθῆ...»( σελ.14)

 Ὑπάρχουν πολλές ἄλλες ἐνότητες αὐτῆς τῆς ἐκθέσεως, οἱ ὁποῖες ἀξίζουν νά σημειωθοῦν καθώς παρέχουν πληροφορίες σχετικῶς μέ τόν τρόπον μέ τόν ὁποῖον τά δίκτυα τῆς «ἐλίτ» βλέπουν τό μέλλον.Γιά παράδειγμα τό ἔγγραφο ὑποστηρίζεθ ὅτι πιθανῶς νά ὑπάρξῃ μείωσις τῆς γονιμότητος,μία τάσιν πού ἤδη βλέπουμε πώς ὑφίσταται σέ πολλές χῶρες.

«Οἱ ἄνθρωποι θά ζοῦν περισσότερο καί ἡ γονιμότητα θά μειωθῇ,μέ τίς γυναῖκες νά ἀσκοῦν τά ἀναπαραγωγικά τους δικαιώματα»(σελ.6)

Ἡ ἔκθεσις σημειώνει ὅτι οἱ ἄνθρωποι πιθανότατα θά « ἀλληλοεπιδροῦν περισσότερο μέ τήν τεχνητή νοημοσύνη» καί προβλέπει ὅτι ὁ ἐπανασχεδιασμός μπορεῖ νά γεννήσῃ ὑβριδικά ὅντα,άνθρώπους-ῥομπότ : 

« Θά ἀλληλοεπιδροῦμε περισσότερο μέ τήν τεχνητή νοημοσύνη.Ἡ χρῆσις τῆς ῥομποτικῆς,τῆς ἐμβιομηχανικῆς γιά τήν μεγιστοποίησιν τῶν ἀνθρωπίνων λειτουργιῶν εἶναι ἤδη σ᾿ἐξέλιξιν καί θά προχωρᾷ. Ὁ ἐπανασχεδιασμός τῶν ἀνθρώπων σέ δυνητικά ξεχωριστές καί ἄνισες μορφές μέσῳ γενετικῆς μηχανικῆς ἤ συνδυασμένων ἀνθρώπων-ῥομπότ,ἐγείρει συζητήσεις ἀφοροῦσες τήν ἠθική καί τήν ἰσότητα.Μία νέα δημογραφία ἀναμένεται νά ἐμφανιστῇ μετά τό 2030,ἀπό τεχνολογίες ( ῥομποτική,γενετική μηχανική,νανοτεχνολογία),πού παράγουν ῥομπότ,μηχανικούς ὁργανισμούς,«νανομπότ» καί τεχνητή νοημοσύνη (AI) πού μποροεῖ νά αὐτό-ἀντικατασταθῇ. Ἀναπτύσσονται συζητήσεις σχετικῶς μέ τίς ἐπιπτώσεις μιᾶς ἐπικείμενης πραγματικότητος ἀφοροῦσα τήν σχεδιαζομένη ἀνθρώπινη ζωή.» (σελ.7)

Σέ σχέσι μέ τήν δύναμιν τῶν ἐθνῶν-κρατῶν,τό ἔγγραφο ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἰσχύς τῶν κρατῶν μπορεῖ νά μειωθῇ περισσότερο,προκαλώντας τήν ἀνάπτυξιν μεγαλουπόλεων,τοπική πολιτική ταυτότητα καί παγκόσμια δίκτυα : 

«Ἡ δύναμις τῶν κρατῶν καί ἡ ἰκανότης τους νά παρέχουν ἕναν ἀποτελεσματικό σύνδεσμο ἀνάμεσα σέ τοπικό καί παγκόσμιο ἐπίπεδο ἐνδέχεται νά μειωθῇ ἐν ὅψει τῆς ἀναπτύξεως τῶν μεγαλουπόλεων,τῆς τοπικῆς πολιτικῆς ταυτότητος,τῆς αὐξήσεως τῶν μέτρων κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ,αὐξήσεως τῆς ἐπιρροῆς τῆς ἰδιωτικότητος,σ᾿ὅλους τούς τομεῖς τῆς ζωῆς,διευρύνσεως τῆς Liberalization ( Σημ. Πελ. ἀλλαγή στήν οἰκονομική φιλοσοφία ἑνός κράτους-προϋπόθεσις γιά τήν παγκοσμιοποίησιν) καί τῶν ἰσχυροτέρων παγκοσμίων δικτύων.» (σελ.10)

Σαφῶς ἡ συγκεκριμένη ἔκθεσις περιλαμβάνει πολλές πληροφορίες σχετικῶς μέ τό εἶδος τῶν παγκοσμίων δικτύων ἐξουσίας τῆς «ἐλίτ»,πού φαίνεται νά ἐμφανίζονται ἀπό τόν θάνατο τῆς φυσικῆς ἀλληλεπιδράσεως μέχρι ἕνα παγκόσμιο νόμισμα. Τό μέλλον ὅμως δέν ἀποφασίζεται καί τελικῶς τό μέλλον σας θά διαμορφωθῇ ἀπό ἐσᾶς. Ἀπ᾿ὅτι τελικῶς ἀποδέχεσθε,ἀντιτίθεστε καί ἐπιθυμεῖτε.

Πηγές γιά τά ἀνωτέρῳ ἔγγραφα,ἐδῶ Ἐπίσης πηγές πληροφοριῶν σχετικές μέ τό θέμα,ἐδῶ κι᾿ἐδῶ

henrymakow.com

Συμπερασματικῶς :Τά σχεδιάζουν,τά προλέγουν καί τά ὑλοποιοῦν. Διότι,τό Κακό εἶναι ὑποχρεωμένο νά φανερώνῃ τίς προθέσεις καί τά σχέδιά του. Τό θέμα εἶναι τί κάνει ἡ ἀνθρωπότης.Ἁπλῶς,ἀποδέχεται καί ὑπακούει; 

Τό «κλειδί» εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος καί κατά πόσον ἐπιθυμεῖ ν᾿ἀνοίξῃ τήν πόρτα τῆς σκλαβιᾶς πρός τήν Ἐλευθερία του ἀπό τά δεσμά τῶν δαιμονανθρώπων...


Ἡ Πελασγική

1 σχόλιο:

  1. Αυτο που δεν εχουν κατανοησει οι περισσοτεροι ειναι πως οι επικυριαρχοι μας τρεχουν παραλληλα πολλα σχεδια με πολλες εναλλακτικες
    ωστε να επιτευχθει σιγουρα ο τελικος σκοπος τους.

    ΑπάντησηΔιαγραφή