" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021

Ἡ ψευδής ὑπόσχεσις τῆς κανονικότητος

Αριστερά. Οι Red Pillers ( ἀφυπνισμένοι ἄνθρωποι) κυνηγήθηκαν από τους ανθρώπους/λοβούς του "The Invasion of the Body Snatchers" ... Σήμερα οι άνθρωποι/λοβοί φορούν μάσκες.  ( "The Invasion of the Body Snatchers" : Πρόκειται για μία ταινία το σενάριο της οποίας αφορά μια εξωγήινη εισβολή...Τα σπόρια των εξωγήϊνων φυτών έχουν πέσει από το διάστημα και έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλους λοβούς σπόρων, καθένας ικανός να παράγει ένα οπτικά πανομοιότυπο αντίγραφο αντικατάστασης ενός ανθρώπου. Καθώς κάθε ομάδα φτάνει σε πλήρη ανάπτυξη, εξομοιώνει τα φυσικά χαρακτηριστικά, τις αναμνήσεις και την προσωπικότητα κάθε ατόμου που κοιμάται κοντά του. Αυτά τα αντίγραφα, ωστόσο, στερούνται κάθε ανθρώπινου συναισθήματος.Αυτοί είναι οι άνθρωποι/λοβοί. Συν τῳ χρόνῳ, ένας τοπικός γιατρός ανακαλύπτει αυτήν την «βουβή» εισβολή και προσπαθεί να την σταματήσει...-ἐδῶ-)  

« Ἡ κοινωνία εἶναι εὐτυχισμένη μέ τό νά συμμορφωθῇ πρός τήν τυραννία ἐπεί δή οἱ ἄνθρωποι πιστεύουν,πραγματικά,ὅτι μπορεῖ νά κερδίσουν τήν ἔγκρισιν ἀπό τούς ἀφέντες τους ἁπλῶς γιά νά ζήσουν. Αὐτοί  εἶναι οἱ ἀνόητοι ἀνάμεσά μας καί ἀποτελοῦν τό μεγαλύτερο ποσοστό σέ μία κοινωνία,καί αὐτό δέν εἶναι ἕνας καλός οἰωνός γιά τό μέλλον μας» -Gary Barnett

Makow - Δέν ἔχουμε τήν εὐφυΐα ν᾿ἀντιληφθοῦμε τήν δυσχερή κατάστασίν μας οὔτε τό θάρρος νά τήν ἀντιμετωπίσουμε. Ἡ ἐγκληματική ἀπάτη/covid  εἶναι τό ἀποκορύφωμα μιᾶς συνωμοσίας αἰώνων ἀπό τούς Καμπαλιστές ἑβραίους γιά νά καταστρέψουν τόν Χριστιανικό Δυτικό Πολιτισμό. Οἱ πόλεμοι,οἱ καταθλίψεις,ἡ ὁμοφυλοφιλία,ὁ φεμινισμός,ἡ μετανάστευσις,ἡ σεξουαλική ἀπελευθέρωσις,ἡ πορνογραφία,ἡ ἐπιμειξίες,ἡ ὑποβαθμισμένη παιδεία κ.λπ. σχεδιάστηκαν γιά νά ὑπονομεύσουν καί νά παραδώσουν τήν δυτική κοινωνία στόν κομμουνισμό.

Χάριν τῶν συστημικῶν μμε,πού ἀνήκουν στούς καμπαλιστές,πιστεύουμε ὅτι αὐτή ἡ συνεχιζόμενη σατανική ἐπίθεσις ἀντιπροσωπεύει «πρόοδο» καί ὄχι αὐτοκτονία.Οὐσιαστικῶς ἔχουμε ἐνταχθῆ σέ μία σατανική λατρεία.Οἱ σατανικές λατρεῖες ἐλέγχουν καί ἐκμεταλεύονται τά μέλη τους κάνοντάς τους ἀρρώστους (βλέπε ἐμβολιασμοί) ἤ νομίζουν ὅτι εἶναι ἄρρωστοι.

Ὁλόκληρο τό πολιτικό,ἐπιχειρηματικό καί πολιτιστικό κατεστημένο εἶναι προδοτικό,δευτεροκλασάτοι πού προωθοῦσαν τίς καριέρες τους πουλώντας τήν ψυχή τους στόν διάβολο. Οἱ παγκόσμιοι τραπεζίτες ἐπέλεξαν αὐτούς τούς συμφεροντολόγους/καιροσκόπους γιά νά πραγματοποιήσουν τήν ἀτζέντα τους,δῆλα δή νά ὑποδουλώσουν καί νά ἀφανίσουν τήν ἀνθρωπότητα.Ὡς ἐκ τούτου,« Δέν θά ἔχετε τίποτα,ἀλλά θά εἶστε εὐτυχεῖς». ( Σίγουρα αὐτό δέν ἰσχύει γιά τόν Bill Gates  καί τούς φίλους του τραπεζίτες )

Αὐτό πού εἶπε ὁ George Bush ὁ πρεσβύτερος στήν Sarah McClendon ( δημοσιογράφος πού γιά πολλά χρόνια κάλυπτε τήν προεδρική πολιτική στόν Λευκό Οἶκο) τό 1992, «Ἐάν ὁ ἀμερικανικός λαός μάθη ποτέ τί ἔχουμε κάνη,θά μᾶς πάρῃ στό κυνήγι καί θά μᾶς λυντσάρῃ»,εἶναι κυριολεκτικῶς ἀλήθεια.Εὐτυχῶς ( γιά ἐκείνους βεβαίως),οἱ περισσότεροι ἀμερικανοί εἶναι πάρα πολύ ἀφελεῖς γιά νά ᾿δοῦν τήν ἀλήθεια.

Κατωτέρῳ,ὁ Gary Barnett  σχολιάζει τήν παθητικότητα τῶν ἀνθρώπων ἐν ὅψει lockdowns.
Πιστεύουν ὅτι εἶναι προσωρινά ἕως ὅτου τεθοῦν σ᾿ἐφαρμογή οἱ ἐμβολιασμοί. Δέν ἀκοῦν τό Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ τοῦ Νταβός πού δηλώνει ξεκάθαρα ὅτι ἡ ἀπάτη/covid ἔχει σχεδιαστῆ γιά τήν ἀνά-διοργάνωσιν τῆς κοινωνίας,δῆλα δή τήν ὑποδούλωσιν τῆς ἀνθρωπότητος. Δηλώνουν ρητῶς ὅτι δέν θά ὑπάρξῃ ἐπιστροφή στήν κανονικότητα : 

Στό βιβλίο «COVID-19: The Great Reset»,ὁ Klaus Schwab δηλώνει :« Πολλοί ἀπό ἐμᾶς σκεφτόμαστε πότε τά πράγματα θά ἐπιστρέψουν στήν κανονικότητα. Ἡ σύντομη ἀπάντησις εἶναι :ποτέ. Τίποτε δέν θά ἐπιστρέψῃ,ποτέ,στήν κατεστραμμένη αἴσθησιν τῆς κανονικότητος πού ἐπικρατοῦσε πρό τῆς κρίσεως,ἐπεί δή ἡ πανδημία τοῦ κορονοϊοῦ σηματοδοτεῖ ἕνα θεμελιῶδες σημεῖο καμπῆς στήν παγκόσμια πορεία μας.»...

----

«'Eάν ἀναγκάζῃς τόν ἑαυτό σου νά εἶναι τό ἴδιο μέ ὅλους τούς ἄλλους,προκαλεῖς νευρώσεις,ψυχώσεις καί παράνοια.Εἶναι μία παραμόρφωσις τῆς φύσεως,ἀντιβαίνει στούς νόμους τοῦ Θεοῦ,διότι σ᾿ὅλα τά δάση τοῦ κόσμου,ὁ Θεός, δέν δημιούργησε οὔτε ἕνα φύλλο ἴδιο μέ ἕνα ἄλλοPaulo Coelho


Ἀπό τόν Gary D. Barnett
(συνοπτικά ἀπό henrymakow.com) 

Καθώς βλέπω αὐτή τήν κατάληψι τῶν ἀνθρώπων,τοῦ κόσμου καί ἀντιλαμβάνομαι τήν παραφροσύνη ὅλου αὐτοῦ,πρέπει νά σταματήσω γιά λίγο γιά ν᾿ἀνακτήσω τήν ψυχραιμία μου καί συνεχῶς νά προφυλάσσομαι ἀπό τήν συναναστροφή μέ τήν μἀζα τοῦ κόσμου πού φαίνεται νά εἶναι ἕνας τύπος ἀνθρώπου-λοβοῦ κατ᾿εὐθείαν βγαλμένος ἀπό τό  "Invasion of the Body Snatchers".

Κάποιος δέν χρειάζεται τίποτα περισσότερο ἀπό τό νά κυττάξῃ αὐτή τήν θάλασσα ἀπό μάσκες γιά νά καταλάβῃ αὐτό τό φαινόμενο,καθώς ὅλη ἡ ἔκφρασις καλύπτεται καί ὅλοι φαίνονται τό ἴδιο. Πρὄκειται γιά μία σύγχρονη ζώνη λυκόφωτος,ἀλλά εἶναι ἐκεῖ ὅπου οἱ ἄνθρωποι ὄχι μόνον φαίνονται ἴδιοι,ἀλλά εἶναι ἴδιοι.

Ἀντιμετωπίζουμε αὐτό πού κάποιοι θά μποροῦσαν νά τό ἐκφράσουν ὡς Ἀρμαγεδδών καί δέν εἶναι καί τόσο λάθος. Αὐτό εἶναι σίγουρα μία μάχη τοῦ Καλοῦ ἐνάντια στό κακό καί σ᾿αὐτό τό σημεῖο τό κακό ἔχει τό πάνω χέρι. Κάθε μέρα,πολλοί ἐκεῖ ἔξω,συνεχίζουν νά ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἀντιστέκονται καί ἡ παλίρροια θά ὑποχωρήσῃ.
Κατά τήν γνώμη μου,αὐτό ἁπλῶς δέν εἶναι ἀλήθεια καί στήν πραγματικότητα ὁποιαδήποτε μεγάλη ἀντίστασις ἐξακολουθεῖ ν᾿ἀπουσιάζει,ὠς ἐπί τό πλεῖστον,ἀπό τό ὁπτικό μας πεδίο.Οἱ λόγοι γιά αὐτή τήν λάθος ἐντύπωσιν δέν ὁφείλονται σ᾿αὐτό πού πραγματικά λένε ἤ πιστεύουν,ἀλλά στό πῶς ἐνεργοῦν ἀπό κοινοῦ.

Φαντάσου ἕνα ἐμβόλιο τόσο ἀσφαλές πού πρέπει νά σέ ἀπειλήσουν γιά νά τό κάνῃς.Γιά μία νόσο τόσο θανατηφόρο πού πρέπει νά κάνῃς τέστ γιά νά ξέρουν ὅτι τήν ἔχεις.

Ναί,πολλοί γνωρίζουν πώς αὐτά τά δρακόντεια μέτρα δέν εἶναι ἀπαραίτητα,ἀλλά τό μεγαλύτερο μέρος τῆς κοινωνίας μ᾿εὐχαρίστηση ἀκολουθεῖ τίς ὀδηγίες τῶν τυράννων,ἐπεί δή πιστεύουν πραγματικῶς ὅτι μπορεῖ νά κερδίσουν τήν ἔγκρισιν ἀπό τούς ἀφέντες τους ἁπλῶς γιά νά ζήσουν. Αὐτοί  εἶναι οἱ ἀνόητοι ἀνάμεσά μας καί ἀποτελοῦν τό μεγαλύτερο ποσοστό σέ μία κοινωνία,καί αὐτό δέν εἶναι ἕνας καλός οἰωνός γιά τό μέλλον μας.

Ζῶντας σέ συνεχή φόβο,φόβο πού εἶναι ἀβάσιμος καί γελοῖος,μπορεῖ νά καταστρέψῃ τό μυαλό ἐκείνων πού εἶναι κάτι λίγο περισσότερο ἀπό φοβισμένα πρόβατα,αὐτή τήν στιγμή.

Μόλις ὅλο αὐτό τό πρᾶγμα γίνει ἀποδεκτό,ὅταν οἱ μάζες τεθοῦν σ᾿ἀπόλυτη ὑπακοή γιά νά διευκολύνουν τήν ἄρχουσα τάξιν μέ ἀντάλλαγμα ψεύτικες ὑποσχέσεις,ὅλα θά χαθοῦν.

Ὅσοι ἀπό ἐμᾶς θέλουμε νά διακινδυνεύσουμε πρός χάριν τῆς ἐλευθερίας ὅλων, ν᾿ἀντισταθοῦμε στά ἀπόλυτα τέρατα καί ν᾿ἀρνηθοῦμε νά ὑποκύψουμε σέ ὁποιαδήποτε παράνομη ἐξουσία,λογοκρισία,ἀστυνομική βία,φυλάκισιν καί σέ κάποιο σημεῖο ἀκόμη καί πιθανό θάνατο.Μεγάλο ποσοστό,πραγματικῶν ἀντιφρονούντων,θά μποροῦσαν νά συντρίψουν αὐτή τήν κρατική ἐπίθεσιν,ἀλλά αὐτοί οἱ ἀριθμοί δέν ὑπάρχουν ὑπό τίς παροῦσες συνθῆκες.

Τά μέτρα,οἱ δηλώσεις,οἱ ἀπειλές καί οἱ ἀδιἀκοπες κυβερνητικές ἀποφάσεις συνεχίζονται ὅπως ἀκριβῶς ἔχουν προγραμματιστῆ καί γίνονται ὅλο καί πιό ἀδίστακτες,ὅλο πιό περιοριστικές καθημερινῶς. Αὐτό ὅμως δέν θά μποροῦσε νά γίνῃ ἄν ὑπῆρχε ἡ ἀνάλογη ἀντίδρασις ἀπό αὐτόν τόν ἀξιολύπητο σήμερα πληθυσμό.
Ἄν καί ὁρισμένοι ἀπό ἐμᾶς συνεχίζουμε νά ἀγωνιζόμαστε ἐνάντια σ᾿αὐτή τήν δικτατορική συνωμοσία,δέν ἀρκεῖ ὥστε νά σταματήσουμε ἤ ἀκόμη καί νά ἐπιβραδύνουμε τήν ἐπιβολή αὐτῆς τῆς ἀτζέντας πού ἔχει ἤδη καταστείλη σχεδόν ὅλες μας τίς ἐλευθερίες. Ἡ συνεχιζόμενη προπαγάνδα διεισδύει ὅλο καί περισσότερο στό μυαλό αὐτοῦ τοῦ πληθυσμοῦ πού συνεχῶς αὐξάνει σέ ποσοστά.

Φορώντας αὐτές τίς θανατηφόρες μάσκες πού μᾶς στεροῦν τό ὀξυγόνο,δεχόμενοι τά τέστ PCR πού χρησιμοποιοῦνται γιά νά βάζουν ξένα στοιχεῖα στόν ἐγκέφαλο,λαμβάνοντας αὐτό τό RNA / DNA , τό τροποποιημένο γονίδιο τό ψευδοπαρασκεύασμα πού ὀνομάζουν «ἐμβόλιο»,ἡ ἰκανότητα σκέψεως καταστρέφεται συστηματικῶς ἐξ αἰτίας τῶν ἐμβολίων τοξικῶν παθογόνων. Ὅσο περισσότεροι συναινοῦν καί ὑπακούουν σ᾿ὅποια ἐντολή τούς δίδεται,τόσες λιγώτερες πιθανότητες θά ὑπάρξουν γιά ὁποιαδήποτε ἐπανόρθωσιν σ᾿αὐτή τήν παγκόσμια ἐπαναφορά καί  κατάληψιν τοῦ μυαλοῦ ἀλλά καί τῶν σωμάτων,τοῦ λαοῦ.

Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου,καί τούς ἀνθρώπους πού συμμορφώνονται πρός ὅλες τίς κρατικές ἐντολές,τελικῶς θά καταστῆ ἀδύνατον ν᾿ἀλλαχθῇ ἡ πορεία στήν ὁποία ἤδη βρισκόμαστε,ἐπεί δή μέρος τῆς συνωμοσίας αὐτῆς βασίζεται στήν ἐμφύτευσιν τοξινῶν στό σῶμα,στά ἐλεγχόμενα νανοσωματίδια στόν ἐγκέφαλο,σέ «ἰούς» βιολογικῶν  ὅπλων καί σ᾿ὁποιοδήποτε ἄλλο ἀριθμό διαφόρων ἄλλων δηλητηρίων. 

Αὐτά τά ἐμβόλια προορίζονται νά ἐπιτρέψουν τόν ἔλεγχο μεγάλων ποσοστῶν τοῦ πληθυσμοῦ καί αὐτή ἡ τεχνολογία ἤδη ὑπάρχει,μεγάλο μέρος τῆς ὁποίας ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ἄγνωστο στόν μέσο πολίτη καί σέ πολύ περισσότερους ἐπίσης. Ἐκτός ἀπ᾿ὅλα αὐτά,πολλά ἑκατομμύρια θά ἦταν δυνατόν νά πεθάνουν ἀπό τίς δυσμενεῖς συνέπειες αύτῶν τῶν τοξικῶν παθογόνων πού θά μποροῦσαν νά προκαλέσουν μεγάλες βλάβες γιά τούς ἑπομένους μῆνες καί χρόνια,οὐσιαστικῶς σακατεύοντας ὁλόκληρο τόν πληθυσμό ἀλλά καί τίς μελλοντικές γενιές.

Ὑπό αὐτές τίς συνθῆκες,ὁ ἔλεγχος τοῦ πληθυσμοῦ μέσῳ τοῦ democide (Το Democide είναι η δολοφονία οποιουδήποτε ατόμου ή ανθρώπων από την κυβέρνησή τους, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας, του πολιτικοκτόνου και του μαζικού φόνου. Το Democide δεν είναι απαραιτήτως η εξάλειψη ολόκληρων πολιτιστικών ομάδων αλλά ομάδων εντός της χώρας που η κυβέρνηση θεωρεί ότι πρέπει να εξαλειφθούν για πολιτικούς λόγους και λόγω ισχυρισμών μελλοντικών απειλών.-ἐδῶ-),ὁ ὀποῖος ἔχει ἤδη ξεκινήση,θά γίνῃ ἀκόμη πιό ἔντονος στό ὄχι πολύ μακρινό μέλλον καί ὅλοι θά αἰτιολογοῦνται γιά τόν ἕναν ἤ ἄλλο ψεύτικο «ἰό» πού θά λένε πώς ἔχει μεταλλαχθῆ,ἐπιβάλλοντας συνεχεῖς ἐμβολιασμούς δηλητηρίων. Ὁ εὐγονιστής δέν τό εἶχε φανταστῆ ποτέ τόσο εὔκολο καθώς οἱ ἄνθρωποι αὐτοβούλως μπαίνουν στήν σειρά γιά νά ἐμβολιαστοῦν καί νά πεθάνουν. 

Ἡ ὑστερία ἔχει κάνη τήν ἐμφάνισίν της,τά παιδιά καταστρέφονται ψυχικῶς καί σωματικῶς καί ἡ μαζική κατάθλιψις εἶναι πλέον κοινή γιά ὅλους. Μέ αὐτό ἔρχεται ἡ ἀπόγνωσις,ἡ αὐτοκτονία,ἡ ἐπιθετικότητα καί φυσικά ἡ ψύχωσις.Αὐτό εἶναι σίγουρα τό «νέο φυσιολογικό»,ἀλλά εἶναι δημιουργημένο ἀπό τό ἴδιο τό κράτος,ἔτσι ὥστε ἡ ἄρχουσα τάξις νά μπορῆ νά πάρῃ καί νά ἐλέγχῃ τά πάντα

Δέν ὑπάρχει πραγματικός κίνδυνος,δέν ὑπάρχει «ἰός»,δέν ὑπάρχει πανδημία,ἀλλά ὑπάρχει ἀκραία ἀσθένεια καί θάνατος λόγῳ τῶν κυβερνητικῶν μέτρων καί ἀποφάσεων πού δημιουργοῦν μαζικό φόβο καί καταστρέφουν τό ἀνοσοποιητικό μας σύστημα.

Οἱ φασιστικές συνεργασίες τῶν κυβερνήσεων μέ τήν φαρμακευτική βιομηχανία,τό στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα,τά ἀφορολόγητα ἱδρύματα,τούς τεχνολογικούς γίγαντες καί τόν ἔλεγχό τους σ᾿ὀλόκληρη τήν νομισματική πολιτική,παρεῖχαν σ᾿αὐτούς τούς λίγους κακούς τυράννους,τήν δυνατότητα νά τρομοκρατήσουν πάνω ἀπό 300 ἑκατομμύρια ἀνθρώπους στίς ΗΠΑ καί σχεδόν 8 δισεκατομμύρια σ᾿ὅλο τόν κόσμο. 

Ἄν αὐτό ἀκούγεται τόσο γελοῖο γιά ἐσᾶς καί γιά ἐμένα,τότε ἴσως ἀντί νά εἶστε αὐτοβούλως ὑπάκουοι σκλάβοι,θά θελήσετε ν᾿ἀφυπνιστεῖτε καί τελικῶς θ᾿αποφασίσετε νά προστατέψετε τόν ἑαυτό σας καί τήν οἰκογένειά σας ἀπό αὐτή τήν κακοποίησιν πού δέχεστε ἀπό αὐτό που ὀνομάζεται κυβέρνησις. 

Τά πράγματα δέν θ᾿ἀλλάξουν,ἐκτός καί ἄν ἐσεῖς τά ἀλλάξετε ! 

Gary D. Barnett


Δυστυχῶς δέν μπορῶ νά πῶ πώς εἶμαι λιγώτερο ἀπαισιόδοξη ἀπ΄ὅτι ὁ συγγραφεύς τοῦ θέματος.Αὐτό πού καθημερινῶς ἀντιμετωπίζουμε ἀπό τούς συνανθρώπους μας,στόν περίγυρό μας,στήν γειτονιά μας,στήν πόλιν μας ἤ τό χωριό μας,εἶναι ἀπελπιστικό.Ἄνθρωποι τόσο πολύ πεπεισμένοι πώς ὅτι ἀκοῦν ἀπό τό κάθε βρωμερό συστημικό μμε καί τούς πληρωμένους δημοσιοκάφρους τους,πού ἐλάχιστα ἀπέχουν,ἄν ἤδη δέν εἶναι,νά γίνουν οἱ ἀπόλυτοι σκλάβοι τῆς ΝΤΠ. Ἄνθρωποι πού δέν κάθονται νά σκεφτοῦν ποιοί εἶναι ὑπαίτιοι γιά τήν ἀπελπιστική κατάστασιν στήν ὁποία βρίσκονται,ἀπό κάθε ἄποψιν τόσο σέ ὑλικό ὅσο καί σέ πνευματικό ἐπίπεδον. 

Καί τόσο τραγικῶς ἀνακαλύπτεις πώς τό κακό ἔχει πάρη γιά τά καλά τό πάνω χέρι,ὅταν ἀκοῦς τούς διπλανούς σου,ἤ ἀκόμη καί τούς πολύ κοντινούς,δικούς σου ἀνθρώπους νά περιμένουν μέ ἀγωνία πότε θά ἔρθῃ ἡ σειρά τους γιά νά κάνουν τό μπόλι.Τό μπόλι πού σκοτώνει μέν ἀλλά σώζει δέ ! Τώρα πώς γίνεται νά ἔχουν τόσο πολύ μπερδέψη τά πράγματα,νά ἔχουν τέτοια σύγχισιν μές τόν ἐγκέφαλό τους,αὐτό μᾶλλον τό γνωρίζουν καλλίτερα ἀπό ὅλους αὐτά τά σιχαμερά ἑρπετά πού ἀποφάσισαν πώς ἔχει ἔρθη ἡ ὥρα νά «καθαρίσουν» τόν πλανήτη. 
Ἀπό τί,ἄρα γε,νά τόν καθαρίσουν ὅταν ὅτι εἴδους σκ@τό τόν ἐπιβαρύνει εἶναι ἀπό δαύτους καί ἐξ αἰτίας τους...Κυριολεκτικῶς ! 

Θά κλείσω μέ τήν τελευταία πρότασι τοῦ Barnett καί μέ τήν εὐχή νά γίνῃ πραγματικότης ἡ ἀφύπνισις τοῦ κόσμου,γιά νά μήν περάσῃ καί πάλι,ἡ ὕβρις τῶν διαβόλων: 

Τά πράγματα δέν θ᾿ἀλλάξουν,ἐκτός καί ἄν ἐσεῖς τά ἀλλάξετε ! 


2 σχόλια:

 1. "...ὅταν ἀκοῦς τούς διπλανούς σου,ἤ ἀκόμη καί τούς πολύ κοντινούς,δικούς σου ἀνθρώπους νά περιμένουν μέ ἀγωνία πότε θά ἔρθῃ ἡ σειρά τους γιά νά κάνουν τό μπόλι..."
  Μόνη λύσις είναι η ισόβια καραντίνα των μπολιασμένων. Προειδοποιείστε τους και οταν μπολιαστούν διακόψτε κάθε επικοινωνία μαζί τους. Είναι μολυσμένοι σωματκώς και πνευματικώς.
  Ερευνητής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἔτσι ΑΚΡΙΒΩΣ !

   Μάλιστα ἐγώ τό εἶπα σέ ἕνα πολύ κοντινό πρόσωπο τῆς οἰκογενείας (ἀπό τήν πλευρά τοῦ συζύγου μου) καί προφανῶς παρεξηγήθηκε...

   Τέλος πάντων,ἔτσι εἶναι.Πρὄκειται πλέον γιά μολυσμένα ἄτομα.Ὅσο γιά τό «καί πνευματικῶς»,αὐτό εἶναι δεδομένον ἀφοῦ πῶς ἀλλιῶς θά ὁδηγοῦνταν αὐτοβούλως στήν ἀπόλυτη σκλαβιά;

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή