" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021

«Ἡ ἡμέρα τῆς γυναῖκας» - Γιατί ἑορτάζουμε σοβιετικές ἑορτές ;


Ἡ 8η Μαρτίου ξεκίνησε νά ἑορτάζεται ὡς διεθνής ἡμέρα ἀφιερωμένη στήν γυναῖκα,στήν Σοβιετική Ἕνωσιν. Διαβάζουμε ἀπό τό βικιπαίδεια,ἐδῶ

«Μετά τήν ἐπικράτησιν τῆς Ὀκτωβριανῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1917,ἡ μπολσεβίκα Ἀλεξάντρα Κολλοντάϊ επεισε τόν Βλαντιμίρ Λένιν νά καθιερώσῃ τήν 8η Μαρτίου ὡς ἐπίσημο ἐτήσια ἀργία ἀφιερωμένη στήν γυναῖκα,στήν Σοβιετική Ενωσιν...Ἡ Κολλοντάϊ πίστευε ὅτι,ὅπως καί τό κράτος,ἡ οἰκογένεια,ὡς οἰκογενειακός πυρήνας,θά ἐξαφανιζόταν ὅταν θά γινόταν πραγματικότητα τό δεύτερο στάδιο τοῦ Κομμουνισμοῦ.Θεωροῦσε τόν γάμο καί τίς παραδοσιακές οἰκογένειες ὡς κληρονομιά τοῦ καταπιεστικοῦ,ἐγωϊστικοῦ παρελθόντος πού βασίζεται στό δικαίωμα τῆς ἰδιοκτησίας...»

Αὐτό ἀποδεικνύει πώς ὁ κομμουνισμός στήν Δύσιν εἶναι ἕνα τετελεσμένο γεγονός .Μέ τόν ἔλεγχο τῶν χρηματοπιστωτικῶν ἱδρυμάτων,οἱ ἑβραῖοι παγκόσμιοι τραπεζίτες Ἰλλουμινάτοι ( Καμπαλιστές) ἐλέγχουν ἐπίσης τίς ἐπιχειρήσεις,τίς κυβερνήσεις,τόν πολιτισμό καί τά μέσα ἐνημερώσεως. Ὁ σατανικός τους στόχος εἶναι ἡ καταστροφή τοῦ Χριστιανικοῦ Δυτικοῦ Πολιτισμοῦ καί ἡ ὑποδούλωσις/ἀφανισμός τῆς ἀνθρωπότητος.

Οἱ Ἰλλουμινάτοι μᾶς ὑποβάλλουν στήν ἴδια μέ τήν Σοβιετική Ἕνωσιν,κοινωνική μηχανική. ( Σημ. Πελασγ. : Η κοινωνική μηχανική είναι μια πειθαρχία στην κοινωνική επιστήμη που αναφέρεται σε προσπάθειες να επηρεαστούν συγκεκριμένες στάσεις και κοινωνικές συμπεριφορές σε μεγάλη κλίμακα, είτε από κυβερνήσεις , μέσα μαζικής ενημέρωσης , ακαδημαϊκούς είτε από ιδιωτικές ομάδες προκειμένου να παραχθούν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά σε έναν πληθυσμό-στόχο. Η κοινωνική μηχανική μπορεί επίσης να κατανοηθεί φιλοσοφικά ως ντετερμινιστικό φαινόμενο όπου πραγματοποιούνται οι προθέσεις και οι στόχοι των αρχιτεκτόνων του νέου κοινωνικού οικοδομήματος ...- ἐδῶ-) 

Ἔχουμε de facto κομμουνισμό καί οὔτε κἄν τό γνωρίζουμε. Ῥῖξτε μία ματιά στούς ἑταιρικούς χορηγούς τῆς παγκόσμιας ἡμέρας τῆς γυναίκας. Οἱ παγκόσμιοι τραπεζίτες χρειάζονται νά κατέχουν μόνον τό 3-5 %  τῶν ἀπωθεμάτων μιᾶς ἑταιρείας γιά τόν ἔλεγχό της.

Ὁ φεμινισμός ἔχει σχεδιαστῆ γιά νά ὑπονομεύσῃ τήν δυτική κοινωνία διαλύοντας τήν οἰκογένεια.Παρομοίως ἡ διαφορετικότητα,ἡ μετανάστευσις,οἱ ἐπιμιξίες,ἡ πορνογραφία καί ἡ δυσφορία τοῦ φύλου ἔχουν σχεδιαστῆ γήν καταστροφή τῆς Δύσεως.Τά γκόϊμ ἀγνοοῦν αὐτή τή ἀδυσώπητη ἀπόκρυφη ἐπίθεσιν,ἐπεί δή τά συστημικά μμε ὅλα αὐτά τά παρουσιάζουν ὡς «προοδευτικά» ἀντί τοῦ πραγματικοῦ πού εἶναι «αὐτοκτονία». Ἴσως ὅταν χάσουν τά παιχνίδια τους,τά γκόϊμ νά πάρουν εἴδησιν.

Ἀπό τόν  Henry Makow Ph.D

(δημοσιεύεται κάθε χρόνο ἀπό τό 2009) 

Ἡ παγκόσμια ἡμέρα τῆς γυναίκας ( 8η Μαρτίου) εἶναι ἕνα ἐργαλεῖο μακροχρόνιας κομμουνιστικῆς προπαγάνδας. Τί σημαίνει ὅταν μία ἐπίσημος σοβιετική ἑορτή ἐνσωματώνεται στήν κοινότυπη τάσιν τοῦ πολιτισμοῦ μας; Εἶναι σαφές πώς ὁ κομμουνισμός δέν εἶναι νεκρός,μόλις μεταμορφώθηκε σ᾿ἄλλες μορφές ὅπως ὁ φεμινισμός.

Ἐπιβεβαιώνει τόν περίφημο ἰσχυρισμό τοῦ Norman Dodd ( Σημ. Πελασγ. Οἱ ἰσχυρισμοί τοῦ Dodd σχετικῶς μέ τό ἐρευνητικό του ἔργο,ἔχουν γίνη ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος θεωριῶν πού ἐμπλέκουν μεταξύ ἄλλων ἱδρυμάτων τό Carnegie Endowment for International Peace, τό Ford Foundation καί τό Rockefeller Foundation.Μέσῳ τῶν εὐρημάτων του ἀπό τήν ἔρευνα,ἰσχυριζόταν πώς πολλά ἀπό τά ἱδρύματα εἶχαν προβῆ ἐσκεμμένως σέ ἐκστρατεία γιά νά ἐμπλέξουν τίς ΗΠΑ σέ πολέμους,ὅπως ὁ Α΄Π.Π. καί πώς ἐπίσης ἀνεζήτησαν τρόπους ὥστε νά διαστρεβλώσουν τήν Ἀμερικανική Ἱστορία μέσῳ τοῦ ἀπολύτου ἐλέγχου τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος τῶν ΗΠΑ...-ἐδῶ-)  ὅτι ὁ Πρόεδρος τοῦ ἱδρύματος  Ford Rowan Gaither τοῦ εἶπε,τό 1954,ὅτι ἡ ἀτζέντα ἦταν ἡ «κονωνική μηχανική» τῆς ζωῆς τῶν ΗΠΑ ἔτσι ὥστε «νά μπορῇ νά συγχωνευθῇ ἀνέτως μέ τήν Σοβιετική Ἕνωσιν» ὡς μέρος ἑνός κόσμου πού θά ἐλέγχεται ἀπό μία κυβέρνησιν ὑπό τήν ἠγεσία τῶν παγκοσμίων τραπεζιτῶν.

Κάθε χρόνον τά ὑποτιθέμενα καπιταλιστικά μμε,ἀναμεταδίδουν τίς παλαιές μπολσεβίκικες βρωμιές σχετικῶς μέ τήν καταπίεσιν τῆς γυναίκας καί κάθε χρόνο δημοσιεύω τό ἀντεπιχείρημά μου  .

Γιορτάζουμε τίς WOMYN 


( σημ. Πελασγ. Προσέξτε,ἡ ὀρθογραφία τῆς λέξεως womyn δέν εἶναι λάθος.Εἶναι ὀρθογραφία πού ἔχουν υἰοθετήση οἱ φεμινίστριες ἀντί τοῦ ὀρθοῦ woman,ἁπλῶς γιά νά μήν ἀκούγεται τό δεύτερο συνθετικό τῆς λέξεως,τό man=ἄνδρας. Προφέρεται γουόμιν. Καταλάβατε...)

Ἡ ἡμέρα τῆς γυναίκας προσποιεῖται ὅτι ἑορτάζει τήν γυναῖκα,ἀλλά ἡ ἀφίσα κοντά στό σπίτι μου στό Γουΐνιπεγκ,δείχνει μία ἄσχημη,στριμμένη μέγαιρα κραδαίνουσα ἕνα σφυρί. Μοιάζει νά ἔχῃ καταληφθῇ ἀπό δαίμονα.Ἡ λεζάντα γράφει: «ἄν εἶχα μόνον ἕνα σφυρί...»

Τί νά ἔκανε; Νά χτυποῦσε τά κεφάλια τῶν ἀνδρῶν; Νά γκρεμίσῃ τήν κοινωνία; Νά συντρίψῃ τίς γυναῖκες πού θέλουν σύζυγο καί παιδιά; 

Δέν εἶναι ὑπερβολικό. Κάτω ἀπό τήν ἐνημέρωσιν γιά χορό,ἡ ἀφίσα λέει,στήν πραγματικότητα : «Ἐλᾶτε νά γκρεμίσουμε τήν πατριαρχία τά μεσάνυχτα !» Δέν μοιάζει νά φοβᾶται πολλά ἀπό ἔναν ἄνδρα.

Οἱ γυναῖκες πού συμμετέχουν στήν πορεία καλοῦνται νά φέρουν « κράνη,ζῶνες ἐργαλείων,γιλέκα ἀσφαλείας καί ἰδέες γιά ἀλλαγή».Συνήθως οἱ κομμουνιστές ἐορτάζουν τήν γυναῖκα ἐπαναπροσδιορίζοντάς αὐτές ἐκτός τῆς φύσεώς τους,ὡς ἄντρες,δῆλα δή ξυλουργούς καί ἐξαρτήματα σωληνώσεων.

Μέσῳ τῆς φεμινιστικῆς ὑποκαστήσεώς της,οἱ κομμουνιστές ἔχουν ἀφαιρέση τήν γυναῖκα ἀπό μία ἀσφαλή καί τιμημένη κοινωνική ταυτότητα ὡς σύζυγο καί μητέρα καί τήν ἔκαναν ἐργάτη καί σεξουαλικό ἀγαθό,ὅμηρο τῆς οἰκονομίας,ψυχολογική ἐπιχείρησιν...

Προφανῶς αὐτή ἡ ἡμέρα δέν ἀφορᾷ τήν ἀναγνώρισιν τῶν γυναικῶν γιά νά τούς κάνῃ χάριν,γιά τήν ὀμορφιά,τή γοητεία καί τή νοημοσύνη τους. Πρὄκειται γιά προαπάθεια καλλιέργειας μιᾶς ψεύτικης αἰσθήσεως,παραπόνου καί δικαιωμάτων  μέ σκοπό τήν χειραγώγησίν τους.

Χρησιμοποίησαν τήν ἴδια τακτική μέ τούς ἑβραίους,τούς μαύρους,τούς μαθητές καί τούς ἐργαζομένους καί σκλαβώνουν αὐτές τίς ὁμάδες στήν ἀτζέντα τους.Ὁ ἀπώτερος στόχος εἶναι ἡ συγκέντρωσις ὅλου τοῦ πλούτου καί τῆς δυνάμεως στό καρτέλ τῶν παγκοσμίων τραπεζιτῶν,τῶν Ἰλλουμινάτι/Μασσώνων πού ἔχουν ἀποικίση ὁλόκληρο τόν κόσμο.Ἡ πραγματική ἔννοια τῆς «ἀλλαγῆς τοῦ κόσμου» εἶναι ἡ καθιέρωσις μιᾶς ὁλοκληρωτικῆς Νέας Παγκοσμίου Τάξεως.

«Χρήσιμες ἠλίθιες» 

Ἡ Παγκόσμια ἡμέρα τῆς γυναῖκας εἶναι τό μῖσος ἐναντίον τῶν γυναικῶν καί τῆς κοινωνίας πού διαπράττει τό προδοτικό ἀποικιακό κατεστημένο,πού περιλαμβάνει τούς περισσοτέρους «φεμινιστές» πολιτικούς,ἐκπαιδευτικούς καί τό μμε.Οἱ γυναῖκες πού συμμετέχουν εἶναι ψεύτικες καί «χρήσιμες ἠλίθιες». Εἶναι ἔνα ὑπόλειμα κομμουνιστικῶν «λαϊκῶν μετώπων» κινημάτων πού διοργανώθηκαν πρώτη φορά τήν δεκαετία τοῦ 1930,γιά νά παγιδεύσουν ἀφελεῖς.ἰδεαλιστές ἀνθρώπους,χρησιμοποιώντας ἀερολογίες κοινοτύπων κλισέ πού ἠχοῦσαν καλά ὅπως «ἰσότητα»,«εἰρήνη» καί «ἀνθρώπινα δικαιώματα». Αὐτοί οἱ ἀφελεῖς/βλάκες,δέν ἤξεραν ὅτι τά κινήματα αὐτά χρηματοδοτήθηκαν καί διευθύνονταν ἀπό τήν Μόσχα.Ὁ σκοπός ἦταν νά ἀποκοποῦν,οἱ διανοούμενοι,ἀπό τήν δική τους κοινωνία καί νά τούς καταστήσουν πειθήνιους στήν κομμουνιστική ἀτζέντα καί τελικῶς στήν «παγκόσμια κυβέρνησιν». Αὐτό φαίνεται πώς ἐπέτυχε,σέ μεγάλο βαθμό.

Ὁ κομμουνισμός εἶναι σχετικός μέ τό «διαίρει καί βασίλευε». Ἡ παγκόσμια ἡμέρα τῆς γυναῖκας ξεκίνησε στήν Κοπεγχάγη ἀπό τήν «Σοσιαλιστική Διεθνῆ» ( κομμουνιστές) γιά τήν προώθησιν τῶν «δικαιωμάτων τῶν γυναικῶν». Ὅπως δείχνει ἡ ἀφίσα,ἑορτάσθηκε στήν Σοβιετική Ῥωσσία.

Ὁρῖστε ἕνα μανιφέστο γιά τήν ἡμέρα τῆς γυναῖκας,πού δημοσιεύθηκε στήν γερμανική "Die Kommunistin" στίς 2 Μαρτίου 1921 : 

« Πρός ὅλες τίς ἐργαζόμενες γυναῖκες ! Ἐσεῖς πού ἔχετε ἀπαιτήσεις καί κάνετε ἀγῶνες, μετριέστε σέ ἐκατομμύρια ...Σέ ὅλες τίς χῶρες ὅπου τό ἀποστερημένο ποτάμι προχωρᾶ κάτω ἀπό τό σημάδι τοῦ κομμουνισμοῦ,ἐνάντια στήν ἐκμετάλλευσιν καί τήν ὑποταγή τῆς δυνάμεως τοῦ καπιταλισμοῦ.Τήν παγκόσμια ἡμέρα τῆς γυναῖκας,οἱ μητέρες γεμάτες πόνο,νοικοκυρές λυγισμένες ἀπό τίς ἀγωνίες,ἐξαντλημένες ἐργαζόμενες γυναῖκες,ὓπάληλοι γραφείου,δασκάλες καί μικροϊδιοκτήτριες συμπλέουν μαζύ» 

Ἡ ἡμέρα τῆς γυναῖκας ἔχει σχεδιαστῆ γιά νά κάνῃ τίς γυναῖκες νά αἰσθάνονται καταπιεσμένες. Γιά παράδειγμα,μία σελίδα μέ στοιχεῖα γιά τό φύλο τους,λέει ὅτι «οἱ γυναῖκες κάνουν τά 2/3 τῆς παγκοσμίου ἐργασίας ἀλλά λαμβάνουν μόνον τό 10% τοῦ παγκοσμίου εἰσοδήματος». Ἔτσι οἱ γυναῖκες τῆς Δύσεως,ἡ πιό ἀγαπημένη γενιά στήν ἱστορία,ἐμφοροῦνται ἀπό τό ἀρνητικό συναίσθημα τῆς μνησικακίας ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀνίσου μεταχειρήσεως,ὅπως τούς τό ἔχουν περάση.

Οἱ γυναῖκες ὑπόκεινται σέ πλύσιν ἐγκεφάλου γιά νά πιστεύουν ὅτι τά ἐνδιαφέροντάς τους εἶναι ξεχωριστά ἀπό τούς πατέρες,συζύγους,ἀδελφούς καί τούς υἱούς τους.

Χιλιάδες ἐκδηλώσεις προγραμματίζονται σ᾿ὅλο τόν κόσμο.Γιά παράδειγμα,στήν οὐνιταριανή έκκλησία ( Σημ. Πελασγ. Οὐνιταρισμός. Μέ λίγα λόγια δέν πιστεύουν στήν Θείαν Φύσιν τοῦ Χριστοῦ,οὔτε στήν Τριαδικότητα τοῦ Θεοῦ,ἀλλά στόν Χριστό ὡς ἐμπνευσμένο ἀπό τόν Θεό ἄτομο ! !!- ἐδῶ- Μάλιστα φαίνεται νά ἔχῃ ἀπόλυτο δίκαιο στό συμπέρασμά του ὁ Μακόου,ἀφοῦ σέ μία φωτό,ἐδῶ,βλέπετε τό λάβαρο τῶν ὁμοφυλοφίλων ἐντός τῆς ἐκκλησίας τους,ὅπου φαίνεται νά τελοῦν κι᾿ἀναλόγους γάμους...)  τοῦ Λονδίνου,Ont,μία ὁργάνωσις γιά γυναῖκες καί κορίτσια ἀπό τό Ἀφγανιστάν «θά τιμήσῃ καί θά ἑορτάσῃ τίς τοπικές μας γυναῖκες μέ μουσική,τραγούδι,χορό καί ἀναψυκτικά.Ὅλες οἱ γυναῖκες καί τά κορίτσια εἶναι εὐπρόσδεκτα.Δωρεάν ἐκδήλωσις! » Μοῦ ἀκούγεται γιά λεσβίες.

Στό Σάν Φραντσίσκο θά γίνῃ ἕνα κοκτέϊλ πάρτυ καί θά προβληθῇ ταινία,γιά νά καταδείξουν τήν κατάστασιν τῶν γυναικῶν στήν Γάζα. Τί γίνεται μέ τούς ἄντρες καί τά ἀγόρια στό Ἀφγανιστάν καί τήν Γάζα; Δέν μετρᾶνε; Στό ὄνομα τῆς ἰσότητος,αὐτά τά κομμουνιστικά ψεύδη ἀσκοῦ ἀνισότητα. Μέ τήν διάλυσιν τῆς οἰκογενείας,θά ἀφήσουν τίς μουσουλμάνες γυναῖκες καί τά κορίτσια πιό εὐάλωτα ἀπό ποτέ.

Συμπέρασμα

Αὐτό τό χρονοβόρο κομμουνιστικό agitprop ( Αγκιτπρόπ ή αγκίτ-προπ ονομάζεται η πολιτική στρατηγική που χρησιμοποιεί μια σειρά από τακτικές για τη διάδοση και προπαγάνδιση ιδεών και θέσεων, τεχνικές που αποσκοπούν στην επίδραση στην κοινή γνώμη και την κινητοποίησή της υπέρ κάποιων σκοπών ή στόχων-ἐδῶ-) εἶναι ἀπόδειξις ὅτι ζοῦμε σέ μία κομμουνιστική κοινωνία Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι δέν εἶαι σοσιαλιστές,πόσῳ δέ μᾶλλον κομμουνιστές. 

Ἐφ ὄσον μία μυστική κλίκα  Illuminati (Κομμουνιστές, Σιωνιστές, Freemason) ,ἐπιτρέπεται νά ἐλέγχῃ τίς κρατικές τράπεζες,ν᾿ἀνατρέπῃ τά ἔθνη καί νά συνωμοτῇ γιά τήν παγκόσμια κυβέρνησιν,ἡ κοινωνία εἶναι συνένοχος στήν καταστροφή της. Τότε δέν θά μποροῦμε νά κατηγορήσουμε κανέναν παρά μόνον τούς ἑαυτούς μας.

henrymakowcom

Ἐμεῖς νά προσθέσουμε,διότι πλέον εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητον,πώς ἔχουμε τήν «τύχη» νά βρίσκεται στήν ἀνωτάτη πολιτειακή θέσιν τῆς προεδρίας της δημοκρατίας ...τους,μία γυναῖκα ἀπολύτως ἐκφράζουσα τόν φεμινισμό καί τά διακιώματα τῆς γυναικός. Ἡ κ. Σακελλαροπούλου ἡ ὁποία τυγχάνει καί μία έκ τῶν μεγαλυτέρων θαυμαστριῶν τῆς γνωστῆς καί μή ἐξαιρετέας Ῥούθ,τῆς ἐβραίας πού ἦταν ἐπικεφαλής στό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῶν ΗΠΑ,μέχρι πρότινος πού ἀποδήμησε στόν κύριόν της...Τήν Σακελλαροπούλου πού πρό 2μηνου ἔδωσε τό πράσινο φῶς γιά τό τσουνάμι τῶν καταγγελιῶν περί σεξουαλικῶν παρενοχλήσεων καί κακοποιήσεων πάσης λογῆς...Τήν Σακελλαροπούλου πού συμβιώνει μέ κάποιον κύριον καθηγητή καί πού ἔχει καί μία κόρη προφανῶς ἐκτός γάμου,ἀφοῦ ἡ κυρία δέν πιστεύει στόν θεσμό,ὡς πρώην κνίτισσα.Στήν κυριολεξία,κνίτισσα ...


Καί γενικῶς ὡς χώρα τιμοῦμε ἰδιαιτέρως τήν ἡμέραν,ἀλλά καί κάθε τι ἄλλο πού τήν ἐκφράζει. 

Ἐπίσης,μήν ξεχνοῦμε πώς τόν «φεμινιστικό δρόμο»στήν Ἑλλάδα τόν ἄνοιξε γιά τά καλά ἡ Μάργκαρετ Τσάντ.Ἡ τσεχο-ἀμερικανο-ἑβραία σύζυγος Ἀνδρέα Παπανδρέου,μέ τήν ΕΓΕ καί τίς γνωστές Αἶ( Ε) γες...

Στις 15 Σεπτεμβρίου του 1976 ιδρύεται επίσημα η Ένωση Γυναικών Ελλάδας. Η ιδρυτική διακήρυξη έδινε έμφαση στην επαφή με τη βάση και καθόριζε την ιδεολογική της φυσιογνωμία ως φεμινιστική, ανεξάρτητη, σοσιαλιστική γυναικεία μη κυβερνητική οργάνωση που έχει ως στόχο τη νομική κατοχύρωση και την εφαρμογή της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της ζωής, καθιερώνοντας ως κεντρικό της σύνθημα την θέση ότι :
«Δεν υπάρχει κοινωνική απελευθέρωση χωρίς γυναικεία απελευθέρωση και δεν υπάρχει γυναικεία απελευθέρωση χωρίς κοινωνική απελευθέρωση»...
»...Η οργάνωσή μας ξεκίνησε από μια μικρή ομάδα συνειδητοποιημένων φεμινιστριών γυναικών που πολιτικά ανήκαν στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Με επικεφαλής τη Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν οι : Μαρία Βούλγαρη, Ελένη Βούλγαρη, Κάκια Γεννηματά, Ντιντή Γιαννοπούλου, Νίκη Διδίκα, Μαριλένα Ευαγγελάτου, Δήμητρα Καστάνη, Κική Κούτσικα, Μαρία Κυπριωτάκη, Χρυσάνθη Λαϊου – Αντωνίου, Δέσποινα Μαζαράκη, Έφη Μπιτσαξάκη, Καλλιόπη Μπουρδάρα, Μαίρη Μωραϊτου, Κατερίνα Παντελίδου, Έφη Παπαχρήστου, Άννα Παναγοπούλου, Τιτίνα Πανταζή, Αλίκη Τσαπάρα και Λίλα Χριστοφορίδου...»

»...To 1983 μαζί με τις άλλες γυναικείες οργανώσεις και μετά από αλλεπάλληλες πορείες, διαμαρτυρίες και πιέσεις πετύχαμε την αλλαγή του Οικογενειακού Δικαίου. Στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές συμμετείχαν τα μέλη μας Χρυσάνθη Λαϊου-Αντωνίου και Βιλελμίνη Γεωργιλά. Παράλληλα συμβάλαμε αποφασιστικά στη δημιουργία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας με πρώτη Γ.Γραμματέα το μέλος μας Χρυσάνθη Λαϊου – Αντωνίου...»

»...Το 1986 έκλεισε με μια ενημερωτική πανελλαδική καμπάνια για τη νομιμοποίηση της άμβλωσης...»
( ἀπό ἐδῶ κι᾿ὁ νοών νοείτω ἐπί τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ΕΓΕ στήν ἐλλαδική κοινωνία... )

Δέν ἔχω νά προσθέσω τίποτα περισσότερο ἀπ᾿ὅσα κατέγραψε ὁ ἀγαπητός Μακόου. Ἐπαναλαμβάνω λοιπόν τόν ἐπίλογον,διότι μέσα ἀπ᾿ὅλα αὐτά δέν μπορεῖ νά εἶναι ἄλλη ἡ κατάληξίς μας:

Ἐφ ὄσον μία μυστική κλίκα  Illuminati (Κομμουνιστές, Σιωνιστές, Freemason) ,ἐπιτρέπεται νά ἐλέγχῃ τίς κρατικές τράπεζες,ν᾿ἀνατρέπῃ τά ἔθνη καί νά συνωμοτῇ γιά τήν παγκόσμια κυβέρνησιν,ἡ κοινωνία εἶναι συνένοχος στήν καταστροφή της. Τότε δέν θά μποροῦμε νά κατηγορήσουμε κανέναν παρά μόνον τούς ἑαυτούς μας.


Ἡ Πελασγική

7 σχόλια:

 1. 8 Μαρτίου, ημέρα τής Εσθήρ ... Μιά ακόμα εβραϊκή κατάρα ...https://filosofia-erevna.blogspot.com/2021/03/8.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολύ ὡραῖο θέμα ! Πόσα πράγματα δέν γνωρίζουμε ! Γιά πόσα ἔχουμε ἄγνοια !

   Καί ὅλα τόσο σημαντικά πού οὔτε κἄν μποροῦμε νά διανοηθοῦμε,Ὅμως εἶδες οἱ σατανάδες πῶς τά κανονίζουν ;

   Τ Ε Λ Ε Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ω Σ !

   Χρειαζόμεθα,ἐκτός τῆς ἀφυπνίσεως καί τήν μεγάλη βοήθεια τοῦ Θεοῦ.

   ΕΙΘΕ !

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Σοφία !

   Διαγραφή
 2. διεθνης αποβλακωση.
  σε ολα τα επιπεδα.
  διαμελισμος.
  σκοταδι.
  ολοι οι οργανισμοι μιλανε για ενωση , προστασια , δικαοωματα κτλ.
  το μονο που θελουν ειναι η υποδουλωση, αφου περασει η αρχικη γλυκια ζαλαδα.
  το εταιρικο σημα του ΟΗΕ τα λεει ολα.

  ΑΙΩΝΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ.ΥΠΟΤΑΓΗ.

  χαμενες αρρωστες ψυχες περαν θεραπειας ειναι που θελουν με κολπα, σαν ιοι εισβαλλοντες, να κατσουν την θεση του ρυθμιστη αντι να ακολουθησουν την φυσικη και υγιη ροη.

  Πραγματικα τωρα η φωτηση και πιστη ειναι πιο αναγκαια απο ποτε.

  δυναμις...
  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τό διάβασες τό θέμα ἀπό τό Φιλοσοφία-Ἔρευνα; Πολύ καλό καί οἱ πληροφορίες πού δίνει ὁ συντάκτης του κατ',εὐθείαν ἀπό τήν πηγή :τήν Ῥωσσία πού βίωσε γιά τά καλά τί σήμαινε «ἑβραϊκή κατάληψις διά τῶν μπολσεβίκων» !

   Ἔτσι ὅπως τά λές εἶναι καί ὅπως ἀναφέρεται στό ἀνωτέρῶ θέμα : ὁ κομμουνισμός εἶναι παρών καί δέν τό ἔχουμε καταλάβη.Ἤ τό ἔχουμε,εἰδικῶς ἐμεῖς ἐδῶ στήν Ἑλλάδα;

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Ῥόκκο !

   Διαγραφή
  2. Φυσικά!
   Αξιολογο το περιεχόμενο στο συγκεκριμενο ιστολογιο.

   Διαγραφή
 3. Νατασα Σ. / Σαρωνιδα9 Μαρτίου 2021 - 4:47 μ.μ.

  Εν τω μεταξυ (να μην γινομαι κουραστικη), οι "εφευρετες" της αναγνωρισης της αξιας της γυναικας και της προστασιας της εβραιοι, ειναι ταυτοχρονα και οι ιδιοκτητες της παγκοσμιας πορνοβιομηχανιας.
  Εκει, που οι ιδιοι οι "προστατες" της ΓΥΝΑΙΚΑΣ, εξεφτελιζουν το κορμι και την ψυχη της.

  Ουδεις προοδευτικαριος βλεπει, ακουει ή ομιλει περι αυτης της εβραϊκης υποκρισιας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀκριβῶς ἔτσι εἶναι ἀγαπητή μου Νατάσα.Ὅπως καί μέ τήν ὑπόθεσιν «κλιματική ἀλλαγή»,φωνάζουν ὅλοι αὐτοί οἱ ἑβραῖοι κροῖσοι πώς νοιάζονται γιά τό μέλλον τοῦ πλανήτου καί δείχνουν μέ τό δάχτυλο ὡς φταίχτη τόν ἄνθρωπο γενικῶς καί ἀορίστως,ἐνῷ εἶναι οἱ ἴδιοι καί οἱ βιομηχανίες τους μέ τό κάθε βρωμερό προϊόν τους βαριά ἔνοχοι γιά τήν ῥύπανσιν. Αὐτοί πού στό ὄνομα τοῦ προσωπικοῦ τους κέρδους δέν ἔχουν ἀφήση δάση,καθαρές θάλασσες,ποτάμια,λίμνες.

   Ἔχουν βρωμίση τά πάντα ὑλικῶς καί ἠθικῶς,θά ἄφηναν τήν γυναῖκα ἀνεκμετάλλευτη ὅταν βλέπουν πίσω ἀπό αὐτήν τό κέρδος; Ἄλλως τε εἶναι αὐτοί πού εἶχαν,μέσῳ τῆς πορνείας,πρώτοι,ἀπό τά πανάρχαια χρόνια στήση τήν «φάμπρικα» έκμεταλλεύσεώς της.

   Τό ἐμπόριό τους,σέ κάθε λιμάνι πού ἔστηναν τά τσαντήρια τους ἀφοροῦσε καί τήν πορνεία.

   Ὑποκριταί καί Φαρισαῖοι,οὐαί ὑμῖν !

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Νατάσα,ἀπό τήν ὡραία Σαρωνίδα !

   Διαγραφή