" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

Τά βοθρολύματα τῆς ἑλλαδικῆς κοινωνίας...

Ἅν κάποιος ἰσχυρισθῇ πώς δέν ὑφίσταται μονοκρατορία τῶν πάσης φύσεως ἀποβρασμάτων,ἀναρχοαπλύτων,ἐξτρεμιστῶν,ἀριστερῶν φασιστοειδῶν μ᾿ἄλλα λόγια ὅ,τι πιό βρωμερό,ἀνήθικο,παραβατικό, τό τελευταῖο ῥετάλι τῆς κοινωνίας προφανῶς καί θά ζῆ ἐκτός τόπου καί χρόνου. Τό γιατί ἔχουν ἐπικρατήση αὐτά τά ἀνθρωποειδῆ; Ἔ δέν εἶναι καί πολύ δύσκολο νά τό καταλάβῃ κανείς,ἀρκεῖ νά ῥίξῃ μία ματιά στό ποιοί ἐκπροσωποῦν τήν ἐκπαίδευσιν στήν ἑλλαδική,τοὐλάχιστον ἀπό τήν μεταπολίτευσιν κι᾿ἐντεῦθεν.

 Ἀρρωστημένα μυαλά πού ἔχουν ὑποστῆ πλύσιν ἐγκεφάλου ἀπό κομμουνιστικές μπαρουφολογίες τῶν σατανιστῶν-καμπαλιστῶν πού δροῦσαν καί δροῦν πλέον τῆς 50ετίας. Ἡ συνέχεια δέν εἶναι καί πολύ δύσκολη γιά νά τήν καταλάβῃ κανείς. Ὅλοι ὅσοι προωθοῦνται σέ ἐξουσιαστικές θέσεις,προσκυνημένοι στόν σατανᾶ μέσῳ τῶν μασσωνικῶν στοῶν,μέ τήν σειρά τους προωθοῦν,κυρίως στόν χῶρον τῆς ἐκπαιδεύσεως ὅλα αὐτά τά ἀποπλύματα,τά βοθρολύματα τῆς κοινωνίας,τά ὁποῖα ἄν μπῆ κάποιος στόν κόπο νά τά έξετάσῃ θ᾿ἀνακαλύψῃ,100%,πώς διακατέχονται ἀπό σοβαρά συμπλέγματα πού καταστρέφουν τόν ψυχισμό τους καί ὡς μόνη διέξοδον αὐτῆς τῆς καταστροφῆς εἶναι ἡ διοχέτευσίς τους πρός τόν ἔξω κόσμο τῆς κοινωνίας στήν ὁποία βιώνουν.

...εισαγάγαμε εις την μόρφωσίν τῶν χριστιανών,όλας τας αρχάς, αίτινες τόσον καλώς εξησθένησαν την κοινωνικήν των τάξιν...Θα διαγράψωμεν από την μνήμην των ανθρώπων όλα τα μη ευχάριστα εις ημάς γεγονότα των παρελθόντων αιώνων, διατηρούντες εξ αυτών μόνον εκείνα τα οποία ζωγραφίζουσι τα σφάλματα των χριστιανικών κυβερνήσεων...Εν ολίγοις γνωρίζοντες εκ της πείρας πολλών αιώνων, ότι οι άνθρωποι ζώσι και διευθύνονται υπό ιδεών και ότι αι ιδέαι αύται μεταδίδονται εις αυτούς δια μορφώσεως διδομένης μετά ίσης καθ’όλους τους αιώνας επιτυχίας, αλλά με διαφορετικά, εννοείται, μέσα, θ’ απορροφήσωμεν και θα προσαρμόσωμεν προς το συμφέρον μας τας τελευταίας αναλαμπάς της ελευθέρας σκέψεως, την οποίαν από μακρού χρόνου ήδη κατευθύνομεν προς τα πράγματα και ιδέας, αίτινες μας χρειάζονται.( πρωτόκολλα σοφῶν τῆς σιών,ΙΣΤ΄)

Εἶναι γνωστές,πλέον,τοῖς πάσι οἱ μέθοδοι πού χρησιμοποιήθησαν ἀπό τούς «ἰθύνοντες νόες» τῆς λεγομένης σχολῆς τῆς Φρανκφούρτης καί ἡ κληρονομιά της στήν σύγχρονον παγκόσμια κοινωνία.Σκοπός της ἡ καταστροφή τριῶν πυλώνων τῆς δυτικῆς κοινωνίας :τῆς Θρησκείας,τοῦ Πολιτισμοῦ καί τῆς Οἰκογενείας.Αὐτό εἶναι ὁ πολιτιστικός μαρξισμός.Ὅ,τι δέν ἐπέτυχε ὁ μαρξισμός μέσῳ τοῦ κομμουνισμοῦ,στήν οὐσία ἦταν οἰκονομικός μαρξισμός πού οἱ «ἰθύνοντες νόες» τῆς Σχολῆς τῆς Φρανκφούρτης ἤξεραν πώς θά ἔχει ἡμερομηνία λήξεως,τό ἐπέτυχαν μέσῳ τοῦ πολιτιστικοῦ μαρξισμοῦ,δῆλα δή τῆς διεισδύσεώς τῶν βρωμερῶν,τρισαθλίων,ἀντιθέτων πρός τήν Φύσιν ἰδεολογημάτων τους μέσα στόν πολιτισμό τῆς Χριστιανικῆς Δυτικῆς κοινωνίας. Ὅταν ἔλεγαν «θά κάνουμε τήν Δύσιν τόσο διεφθαρμένη πού θἀ βρωμάη»,αὐτό ἀκριβῶς πού βιώνουμε σήμερα ἐννοοῦσαν.

Αὐτά τά ὄντα πού ὑπέστησαν τήν πλύσιν ἐγκεφάλου τοῦ πολιτιστικοῦ μαρξισμοῦ,τά βλέπουμε σήμερα νά διαδηλώνουν μαζικῶς ὑπέρ ( ποιός τό φανταζόταν ποτέ !) ἑνός ἀποκρουστικοῦ σήριαλ κήλερ,τοῦ ἀρχιδολοφόνου ἔντεκα ἀνθρώπων καί τρομοκράτη,ὁ ὁποῖος εἶναι καταδικασμένος ἀπό τήν Δικαιοσύνη σἐ ἕντεκα φορές ἰσόβια ! 

Αὐτά τά ὄντα τά βλέπουμε σήμερα νά καῖνε τήν Ἑλληνική Σημαία,τό Ἐθνικό μας Σύμβολον,νά βεβηλώνουν ἐκκλησίες,νά ὑπερηφανεύονται μέ συνθήματα ὅπως : «στό διάολο ἡ οἰκογένεια,στό διάολο ἡ πατρίς ἡ Ἑλλάδα νά πεθάνῃ νά ζήσουμε ἐμεῖς» ! 

Καί αὐτά τά ὄντα εἶχαν καί ἔχουν λάβη τήν ἀνάλογον «ἐκπαίδευσιν» ἀπό τούς «ἡγετίσκους» τους «καθηγητάδες» καί «καθηγήτριες» πού σήμερα τούς βλέπουμε νά βεβηλώνουν τούς ἡρωες τοῦ 1821 ἤ νά σκίζουν τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας ! 

Διδάσκουσα του ΕΚΠΑ μεταξύ των μπάχαλων που επιτέθηκαν και έσκιζαν την εικόνα της Παναγίας

Καί εἶναι «καθηγητάδες» καί «καθηγήτριες» πού ἔχουν προωθηθῆ στίς θέσεις πού κατέχουν ἀπό τό ἴδιο τό Σύστημα.Τό σατανιστικό/καβαλιστικό=κομμουνιστικό Σύστημα πού ἐπιδιώκει τήν καταστροφή τῆς Κοινωνίας μας. 

πολιτιστικός μαρξισμός βγῆκε μέσα ἀπό τά σπλάχνα τῆς Σχολῆς τῆς Φρανκφούρτης γι᾿αὐτό καί οἱ πορεῖες γιά τόν Κουφοντίνα,ἡ ὑπεράσπισις τῶν λαθρομεταναστῶν,τῶν ὁμοφυλοφίλων τῶν κάθε λογῆς ἐχθρῶν μιᾶς πολιτισμένης καί βασισμένης στά χριστιανικά ἰδεώδη κοινωνίας δέν θά εἶναι κάτι περαστικό.Ἦρθε σιγά-σιγά καί ἑδραιώνεται μέχρι νά ἀντιστραφοῦν τά πάντα ὅπως μέχρι σήμερα τά γνωρίζαμε...

Ἡ ἑλληνική κοινωνία βιώνει τήν ἀποδόμησίν της καί εἶναι στήν ἀρχή.Τά χειρότερα ἕπονται ὅσο δέν ὑφίσταται ἀντίδρασις.Ὅσο δέν βρίσκεται μπροστά στά ὄντα αὐτά ἡ ἀντίθετη δύναμις πού θά τά ὠθήσῃ μέ ὀρμή,πίσω ἐκεῖ ἀπ᾿ὅπου ξεβράστηκαν θά κατρακυλᾷ ὅλο καί πιό κάτω.Ἡ σιωπή καί ἡ ἀδράνεια θά καταστῇ ὁ ἴδιος ὁ θάνατός της. Μετά; 

Ἔ μετά,ἄν ἀναλογιστῆ κανείς ποιός βρίσκεται πίσω ἀπό ὅλα αὐτά,θά καταλάβῃ καί ποιοί θά τό γλεντοῦν,μετά...

...Οι Χριστιανοί είναι ποίμνιον προβάτων και ημείς είμεθα δι’ αυτούς λύκοι. Ηξεύρετε δε τι συμβαίνει εις τα πρόβατα όταν οι λύκοι εισδύσωσιν εις την μάνδραν των( πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τῆς Σιών,ΙΑ ΄)


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου