" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021

Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου καί Ἀνάστασις τοῦ Γένους -Ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος


Εὐαγγελισμός, ἀδελφοί! Ποιός νά μή χαρῆ σέ τέτοιο κοσμοχαρμόσυνο μήνυμα;

Εὐαγγελισμός, καί ποιός ὀρθόδοξος νά μή εὐφρανθῆ στήν καρδιά;

Τριπλασιάζω τήν φωνή, Εὐαγγελισμός, καί ποιός νά μή λάβη στήν ψυχή του πνευματικό ἐνθουσιασμό καί πανευφρόσυνη ἀγαλλίασι;”

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Μέ πανηγυρικό τόνο ὁ πολυγραφότατος διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ ἁγιορείτης, ἐγκωμιάζει τήν μεγάλη καί κοσμοχαρμόσυνη ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου,ἁγιογραφία τῆς Σοφίας Βλάχου (ἀπό ἐδῶ)
Ὁ Εὐαγγελισμός μᾶς φέρνει χαροποιά καί οὐράνια εὐαγγέλια γιά τήν σύλληψη τοῦ Θεοῦ Λόγου, γιά τήν ἀνεκλάλητη χαρά τῆς Θεοτόκου, γιά τήν ἀνάπλαση ὅλου τοῦ κόσμου καί γιά τήν αἰώνια σωτηρία τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων
. Εἶναι ἡ ἀρχή καί τό κεφάλαιο ὅλων τῶν ἑορτῶν· ὅπως τά εἰκοσιτέσσερα στοιχεῖα τοῦ ἀλφαβήτου εἶναι οἱ ἀρχές ὅλων τῶν λέξεων, ἔτσι καί ὁ Εὐαγγελισμός εἶναι ὅλων τῶν Δεσποτικῶν ἑορτῶν ἡ ἀρχή καί τό κεφάλαιο, καί ἀπό αὐτήν ὅλες οἱ ἑορτές ἐξαρτῶνται.
...

Μέ τήν ἑορτή αὐτή ἀρχίζει τό τελευταῖο μέρος τοῦ σχεδίου τῆς Θείας οἰκονομίας γιά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος λέει ὅτι τρία πράγματα ξέφυγαν ἀπό τόν ἄρχοντα τοῦ σκότους. 
....
Ἡ Κυρία Θεοτόκος μᾶς ἔδωσε τόν σωτῆρα τοῦ κόσμου, τόν ὁποῖο συνέλαβε καί γέννησε κάτω ἀπό ὑπερφυσικούς ὅρους. Ὕμνοι λοιπόν, αἶνοι καί δοξολογίες ἁρμόζουν στήν Παναγία μας πού μᾶς ἔδωσε Θεόν ἐνανθρωπήσαντα.
...

Ἡ Παναγία μας, προβάλλει ὡς τεῖχος προστασίας τῶν πιστῶν πού ἀγωνίζονται ν᾿ ἀντισταθοῦν στήν σημερινή ἐξαχρείωση. Καί ἐπειδή ἡ ἁμαρτία ὡς πανανθρώπινη νόσος δέν γνωρίζει ἐθνικά ὅρια, τά συμβαίνοντα στήν σύγχρονη Ἑλλάδα δέν εἶναι ὀλιγώτερο ὀδυνηρά ἀπό ἠθική καί πνευματική ἄποψη. Ὅλα τά μέσα ἐκμαυλισμοῦ ἔχει ἐπιστρατεύσει ὁ διάβολος γιά νά κρατάει στό σκοτάδι τῆς ἀποστασίας ἀπό τόν Θεό τούς ὀρθόδοξους Ἕλληνες. Δυστυχῶς οἱ στίχοι τοῦ Θεόγνιδος βγαίνουν ἀληθινοί : «αἰδώς μέν γάρ ὄλωλεν, ἀναιδείη δέ καί ὕβρις νικήσασα δίκην, γῆν κατά πᾶσαν ἔχει»! Δηλαδή : ἡ ντροπή ἔχει χαθεῖ. Ἀδιαντροπιά καί αὐθάδεια ἔχουν κατατροπώσει τήν δικαιοσύνη καί κατέκτησαν ὅλη τήν γῆ! Κάλβος ὅταν ἔγραψε ὅτι : «θέλει ἀρετήν καί τόλμην ἡ ἐλευθερία», ὥρισε ὡς ἀπαραίτητα συστατικά τῆς ἐλευθερίας πρῶτα τήν ἀρετή καί ὕστερα τήν τόλμη. Σήμερα ἐμπορεύονται πρόσωπα καί θεσμοί τήν ἐλευθερία μέ ἀδιάντροπη τόλμη χωρίς ἀρετή. 
...
 Μόνον ὁ Χριστός, πού σαρκώθηκε ἀπό τήν Παρθένο Μαρία καί εἰσῆλθε στήν τραγική ἀνθρώπινη ἱστορία γιά νά μεταμορφώσει τά πάντα καί νά ἑνώσει τήν γῆ μέ τόν οὐρανό, μόνον αὐτός, ὁ Ἰησοῦς, εἶναι ἡ ὁδός, ἡ ζωή καί ἡ ἀνάστασις. Ὅλοι οἱ ἄλλοι δέν εἶναι παρά κλέπται καί λησταί. Μόνον ὁ ἐκ Μαρίας θά σώσει τήν Ἑλλάδα καί ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος. Αὐτή τήν ἄχραντη Μητέρα Του τήν προσφέρει ὁ Κύριος σέ μᾶς. Αὐτή εἶναι ἡ Κυρία ὅλων ἡμῶν, τῶν παιδιῶν της.

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης,ἔργο τῆς Σοφίας Βλάχου (ἀπό ἐδῶ)
Ἡ φετεινή 25η Μαρτίου εἶναι ξεχωριστή, διότι ἑορτάζουμε τά 200 χρόνια ἀπό τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821, πού ὁδήγησε στήν ἀνάσταση τοῦ Γένους. Ἄν σήμερα ὑπάρχουμε ὡς ἐλεύθεροι Ἕλληνες διατηρώντας τήν γλώσσα μας, πού καθημερινά κακοποιοῦμε, καί τήν πίστη μας, πού μεθοδικά ἀποβάλουμε ἀπό τή ζωή μας, τό ὀφείλουμε στήν ἁγία ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, στό ὀρθόδοξο φρόνημα τῶν προγόνων μας καί στή θαυμαστή συνέργια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Αὐτή τήν διπλή γιορτή τῆς πνευματικῆς καί σωματικῆς ἐλευθερίας, τό ἀψευδές στόμα τοῦ λαοῦ μας τήν ἔκανε δημοτικό τραγοῦδι πού συμπυκνώνει τά δύο μεγάλα γεγονότα :

«Χαρά πού τὄχουν τά βουνά, τά κάστρα περηφάνια. Γιατί γιορτάζει ἡ Παναγιά, γιορτάζει κι̉ ἡ πατρίδα. Σάν βλέπουν διάκους μέ σπαθιά παπάδες μέ ντουφέκια. Σάν βλέπουν καί τόν Γερμανό, τῆς Πάτρας τόν Δεσπότη γιά νά βλογάει τ’ ἅρματα, νά ̉φχέται τούς λεβέντες».

Τά χρόνια τῆς σκλαβιᾶς, χιλιάδες θυσιάστηκαν μή δίνοντας σημασία σέ τούτη τήν πρόσκαιρη ζωή! Ἡ ἐλευθερία γιά τήν ὁποία θυσιάζονταν δέν ἦταν ἰδέα ἀπρόσωπη. Ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Γι’ αὐτό καί γεμίσαμε νεομάρτυρες. Δόξα καί καύχημα τοῦ Γένους.

Κωνσταντῖνος Παπαρρηγόπουλος, ὁ ἐθνικός μας ἱστορικός, πού μέ νόμο τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου στά 1844 περί αὐτοχθόνων καί ἑτεροχθόνων, ἐκδιώχθηκε ἀπό τό ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης πού ἐργαζόταν ὡς ἑτερόχθων καθότι γεννημένος στήν Κωνσταντινούπολη, γιός ἐθνομάρτυρα, ἔγραψε: «Τό ἔθνος τοῦ 1821 ὑπῆρξεν αὐτό τό ἔθνος τοῦ 1453̇ ἠθικῶς, διανοητικῶς καί ἀριθμητικῶς ὑπέστη ἀλλοιώσεις· ἐθνολογικῶς οὐδεμίαν». Ὅλη τήν μακρά περίοδο τῆς δουλείας, ἡ ἐθνική ταυτότητα τῶν Ἑλλήνων διασώζεται μέσα στήν Ὀρθοδοξία, καί οἱ ἐκπαιδευτικές δραστηριότητες συνδέονται ἄμεσα μέ τήν Ἐκκλησία. Αὐτό ἀκριβῶς καί ὁ ἐθνομάρτυρας οἰκουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρις τονίζει: «Χάριτι Χριστοῦ ἔχομεν σοφίαν ἐσωτέραν καί πνευματικήν, ἡ ὁποία στολίζει τήν ὀρθόδοξόν μας πίστιν· καί εἰς τοῦτο πάντοτε εἴμεσθεν ἀνώτεροι ἀπό τούς Λατίνους… Ἄν εἶχε βασιλεύσει ὁ Τοῦρκος εἰς τήν Φραγγίαν δέκα χρόνους, χριστιανούς ἐκεῖ δέν θά εὕρισκες, καί εἰς τήν Ἑλλάδα τώρα τριακοσίους χρόνους εὑρίσκεται, καί κακοπαθοῦσιν οἱ ἄνθρωποι καί βασανίζονται διά νά στέκουν εἰς τήν πίστιν τους».

Ὁ Ἕλληνας σκλάβος τό τομάρι του δέν τό ὅριζε. Δέν εἶχε δικό του τίποτε. Εἶχε ὅμως δικό του τόν Χριστό, εἶχε τήν Παναγία, εἶχε τήν Ἐκκλησία του. Καί ἐνῶ δέν εἶχε τίποτε, εἶχε τά πάντα. Γι᾿ αὐτό ὁ σκλάβος παρηγοροῦσε καί τήν ἴδια τήν Παναγία: «σώπασε, κυρά Δέσποινα, καί μήν πολυδακρύζεις…».

Διακόσια χρόνια μετά κινδυνεύουμε νά τά χάσουμε ὅλα μέ τήν ἐθελούσια ὑποταγή μας στήν θεσμοθετημένη πλέον ἁμαρτία. Γι’ αὐτό λοιπόν ἀδελφοί «Ἀμύνεσθαι περί Πάτρης», πού κατά τόν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη σημαίνει τά ἑξῆς: «Ἄμυνα γιά τήν Πατρίδα εἶναι ἡ εὐσυνείδητη λειτουργία τῶν θεσμῶν, ἡ ἐθνική ἀγωγή, ἡ χρηστή διοίκηση, ἡ καταπολέμηση τοῦ ξένου ὑλισμοῦ καί πιθηκισμοῦ (ὁ ὁποῖος διέφθειρε τό φρόνημα καί ἐκφύλισε τό Ἔθνος) καί ἡ πρόληψη τῆς χρεοκοπίας. 

Νά πάψει, ἡ συστηματική περιφρόνηση τῆς θρησκείας ἐκ μέρους πολιτικῶν ἀνδρῶν, ἐπιστημόνων, λογίων, δημοσιογράφων καί ἄλλων. Ἡ λεγόμενη ἀνώτερη τάξη νά γίνει προστάτης τῶν πατρίων καί ὄχι διώκτρια. Νά μή περιφρονεῖ ἀναφανδόν, ὅ,τι παλαιό, ὅ,τι ἐγχώριο, ὅ,τι Ἑλληνικό. Νά μή νοθεύονται τά θρησκευτικά καί οἰκογενειακά ἔθιμα. Νά μή μένουμε ἐκστατικοί μπροστά στά ξένα. Νά ἀγαπᾶμε καί νά τιμᾶμε τά πατροπαράδοτα. Ἄς σταθμίσουν καλά τήν εὐθύνη τούς αὐτοί πού ἔχουν τή μέγιστη εὐθύνη».

Εἶναι λυπηρό πολύ πού τό ὀρθολογικό πνεῦμα διαβρώνει τήν σύγχρονη Ἑλλάδα. Πάσης φύσεως “σωτῆρες” προβάλλουν “λυτρωτικά” μοντέλα ζωῆς, ὑπόσχονται ἐγκόσμιους παραδείσους, εὐαγγελίζονται ἰδεολογικές καί ταξικές συγκρούσεις χάριν τοῦ λαοῦ, πλανῶντες καί πλανόμενοι, γιατί δέν γνώρισαν τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν. Μόνον ὁ Χριστός πού σαρκώθηκε ἀπό τήν Παρθένο Μαρία, μπορεῖ νά μεταμορφώσει τά πάντα καί νά ἑνώσει τήν γῆ μέ τόν οὐρανό, μόνον αὐτός εἶναι «ἡ τῶν Ἐθνῶν ἐλπίς».
...
Ἐπειδή ἡ ὀρθοδοξία μας καί ἡ σωτηρία μας, ἀγαπητοί μου, ἐξαρτῶνται ἀπό τό μέγεθος τῆς ἀγάπης μας πρός τήν Κυρία Θεοτόκο, ἄς τήν εὐχαριστήσουμε εἰδικά σήμερα ὡς Ὑπέρμαχο στρατηγό τῆς πνευματικῆς καί σωματικῆς ἐλευθερίας πάντων τῶν χριστιανῶν, ἱκετεύοντάς την νά παραβλέψει «τά πλήθη τῶν πεπραγμένων δεινῶν» μας καί δεχομένη τήν προσφορά τῆς ἀγάπης μας νά μᾶς λυτρώνει ἀπό κάθε συμφορά. ΑΜΗΝ.

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΔΡΑΜΑΣ Π Α Υ Λ Ο Σ
(ἀπό ἐδῶ)

Ὕμνος τῆς Παναγίας: «Ἀγνή Παρθένε Δέσποινα» - Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου

Ὁ Ὕμνος πού γράφηκε ἀπό τόν Ἅγιο Νεκτάριον Αἰγίνης 


Ὁμιλία Γέροντα Μάξιμου Ἰβηρίτη μέ θέμα: “Ἡ συμβολή τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821”, Ἱερά Μονή Ἰβήρων, Ἅγιον Ὄρος

Βίντεο ἀφιέρωμα στά 200 χρόνια ἀπό τή Ἑλληνική Ἐπανάσταση 1821,τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας,Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ.

Χρόνια Πολλά,ἀγαπητοί καί ἀγαπητές συνέλληνες καί συνελληνίδες ! 200 χρόνια ἀπό ἐκείνη τήν ἱστορική στιγμή πού τό μήνυμα τῆς ἀποτινάξεως τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ ἔφθασε σέ κάθε γωνιά τῆς σκλαβωμένης Πατρίδος μας καί ἄναψε τήν μεγάλη φλόγα μέσα σέ κάθε ἑλληνική ψυχή ! 

Ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος,ὁρκίστηκαν οἱ πρόγονοί μας καί  ἔδωσαν τά πάντα σ᾿ἕναν ἀγῶνα ἰδανικῶν.ἀξιῶν ἕναν ἀγῶνα γιά τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἑλλάδα ! Σίγουρα τό κέρδος ἀπό ἐκεῖνον τόν ἀγῶνα δέν μπορεῖ ν᾿ἀντιπροσωπεύεται ἀπό τούς συγχρόνους πολιτικάντηδες,ἄλλως τε οὔτε κι᾿οἱ πολιτικάντηδες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης τόν ἐξέφρασαν,ὅμως στό πρόσωπο τῶν Ἀγωνιστῶν καί τῶν Ἠρώων πού προσέφεραν θυσία καί τήν ἴδια τους τήν ζωή,σήμερα ὅλοι οἱ ἁπλοί Ἕλληνες μποροῦν νά ὁραματίζονται τήν Δόξα τοῦ Ἑλληνισμοῦ,κληρονομιά καί ὑπόσχεσι μαζύ γιά τήν Ἀνάστασιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ ! 

Χρόνια Πολλά καί τήν βοήθεια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου νά ἔχομε ! 


Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψι

τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,

σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψι

ποὺ μὲ βία μετράει τὴν γῆ.

Ἀπ’ τὰ κόκαλα βγαλμένη

τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,

καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,

χαῖρε, ὦ χαῖρε, Ἐλευθεριά!


Ἡ Πελασγική

16 σχόλια:

 1. Αγαπητή Πελασγικη,
  Χρόνια Πολλά!
  Ζητω η 25η Μαρτίου - Ζητω Η Ελλάς !!!
  Ετσι ακριβώς Υπεράνω Όλων!

  Υπερ ΠΙΣΤΕΩΣ και ΠΑΤΡΙΔΟΣ!!!!

  Αντώνης Γερμανία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ μου Ἀντώνιε,Χρόνια Πολλά !

   Δέν ξέρω πόσο μπορεῖ νά μᾶς κοστίσῃ ἡ φετεινή μεγάλη ἐπέτειος,ἐννοῶ ψυχολογικῶς,ἀλλά ἐμένα προσωπικῶς μέ ἔχει στεναχωρήση διότι δέν μποροῦσα ποτέ νά φανταστῶ πώς ἕνα τόσο μεγάλο γεγονός θά μποροῦσε νά ἑορταστῇ ἀπόντος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί κυρίως δίνοντας μία παράστασιν γιά ἐκείνους πού ἐπί 2 αἰῶνες ἔχουν τήν Πατρίδα μας ὑποχείριό τους.Καί ὅπως φαίνεται θά συνεχίσουν νά τήν ἔχουν.

   Καί μάλιστα ὅλο αὐτό τό θέατρο πληρωμένο ἀπό τόν ἴδιο τόν λαό. Εἶναι ἀκριβῶς αὐτό πού λέει ἡ λαϊκή ῥῆσις :εἰς ὑγείαν τοῦ κορόϊδου...

   Ἀλήθεια ποιοί ἐλευθέρωσαν ἐτοῦτο τόν τόπο; ! ! !

   Ἀγαπητέ μου Ἀντώνιε,εὔχομαι τά καλλίτερα για ὅλους τούς Ἕλληνες καί τίς Ἑλληνίδες.Ἄλλως τε ἡ ἡμέρα αὐτή εἶναι ἰδιαίτερη γιά ἐμένα,διότι ( λίγοι τό γνωρίζουν,ὅπως ὁ ἀγαπητός Γέωργιος Γ,στό σχόλιόν του πιό κάτω,πού μοῦ εὔχεται) τό ὄνομά μου εἶναι Εὐαγγελία. Ναί ἔχω τήν τιμή αὐτή νά ἔχω βαπτισθῇ ὄχι ἁπλῶς μέ τό ὄνομα αὐτό ἀλλά καί τήν συγκεκριμένη ἡμέρα.Ἀνήμερα τῆς 25ης Μαρτίου καί στόν Ἱερό Ναό τῆς Εὐαγγελιστρίας Ναυπλίου !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Ἀντώνιε,τίς εὐχές μου σ᾿ὅλους τούς Ἕλληνες τῆς Γερμανίας ! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !

   Διαγραφή
 2. Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό Κεφάλαιον, καί τοῦ ἀπ᾽ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις· ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ,
  Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται, καί Γαβριήλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται.
  Διό καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν·

  Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.


  Έχουμε Κεφάλαιον !!! ας το χρησιμοποιήσουμε με σύνεση , επειδή Χριστός ο Θεός έκανε Καινή Διαθήκη ,
  Καινούργιο Συμβόλαιο με εμάς και εάν το τηρήσουμε ελευθερωνόμαστε από το αθέατο ιερατείο του αντίχριστου σιωνισμού.


  Καλημέρα και χρόνια πολλά και καλά Κυρία Ευαγγελία.
  Επίσης και η ομήγυρις.


  Γεώργιος Γ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ μου Γεώργιε,εὐχαριστῶ πολύ γιά τίς εὐχές.

   Ἡ ἡμέρα αὐτή εἶναι πολύ ἰδιαίτερη γιά τούς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.Διπλή ἑορτή,διπλό μήνυμα !

   Ναί,στό χέρι μας εἶναι νά λάβουμε τό μήνυμα ὅπως πρέπει.Ὅπως πρέπει στόν Ἕλληνα.Στόν Ἕλληνα !
   Καί κυρίως,δέν ἔχουμε τήν πολυτέλεια τοῦ χρόνου.Ὅ,τι εἶναι νά κάνουμε πρέπει νά τό κάνουμε ΑΜΕΣΑ !

   Χρόνια Πολλά !

   Διαγραφή
 3. Χρόνια Πολλά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες!
  Χρόνια Πολλά στους Ευαγγέλους και τις Ευαγγελίες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χρόνια Πολλά,Διηνέκη !

   Καί μέσα στίς Εὐαγγελίες καί ἡ ὑποφαινομένη.Βαφτίστηκα ἀνήμερα τῆς 25ης Μαρτίου,στόν Ἱερό Ναό τῆς Εὐαγγελιστρίας Ναυπλίου.

   Ζήτω ἡ 25η Μαρτίου ! Ζήτω ἡ Ἑλλάς !

   Διαγραφή
  2. Αυτά είναι.
   Χρόνια Πολλά κι Ελεύθερα!

   Διαγραφή
 4. Χρόνια πολλά αγαπητή Πελασγική-Ευαγγελία! Υγεία, δύναμη, πίστη και ευπραγία! Σας εύχομαι ολόψυχα κάθε καλό!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εὐχαριστῶ πολύ,ἀγαπητή μου Θεοδώρα !

   Μεγάλη ἡμέρα ! Διπλό τό μήνυμα ! Μεγάλη Ἐπέτειος !

   Εἴθε νά φανοῦμε ἀντάξιοι τῶν Προγόνων μας.

   Εὔχομαι κάθε καλό,διότι τό ἔργο πού ἔχεις ἀναλάβη εἶναι πολύ δύσκολο.Ὁλόψυχες εὐχές σ᾿ἐσένα,ἀγαπητή μου Θεοδώρα καί στά παιδιά,τά Ἑλληνόπουλα πού μορφώνεις !

   Διαγραφή
 5. Έτη πολλά Ευαγγελία.
  Η μεγάλη μου αδελφή συνονόματος, βαπτισθείσα εν Τήνω ταγμένη επί τη διασώσει του μεγάλου μου αδελφού Αντωνίου από δευτερίτιδα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εὐχαριστῶ πολύ ἀγαπητέ μου ! Τίς εὐχές μου καί γιά τήν ἀδελφή σας.

   Χρόνια Πολλά !

   Διαγραφή
 6. Αγαπητή Ευαγγελία σου εύχομαι χρόνια πολλά με υγεία. Η Παναγία μας προστατηςκαι οδηγός στην ζωή σου
  Θερμαστής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος ἀγωνιζόμεθα,ΠΑΝΤΑ !

   Εὐχαριστῶ πολύ,ἀγαπητέ μου Θερμαστή.Ὅλοι οἱ Ἕλληνες τήν προστασία Της νά ἔχομε !

   Διαγραφή
 7. Π Ο Λ Υ Χ Ρ Ο Ν Η!
  ΓΕΡΗ, ΑΚΜΑΙΑ, ΔΥΝΑΤΗ & Μ Α Χ Η Τ Ι Κ Η πάντοτε Ευαγγελία μας, νά έχεις ΥΓΕΙΑ καί νά ...μασάς σίδερα!
  Χρόνια ΚΑΛΑ καί γιά τήν Πατρίδα μας, που από τήν μία η "παραδοσιακή" διχόνοια καί από τήν άλλη ο ασφυκτικός κλοιός των ΞΕΝΩΝ, δέν επέτρεψε νά φθάσουμε εκεί που μας ΑΞΙΖΕ καί εκεί που ΕΠΡΕΠΕ!...
  ΚΑΛΗ & ΤΑΧΕΙΑ ΛΕΥΤΕΡΙΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μετά τήν σημερινή παρουσία ὅλων στήν «παρέλασιν» γιά τήν Μεγάλη Ἐπέτειον,μέ ΔΙΠΛΟ φίμωτρο,τί νά πῇ κανείς;...

   Εὐχαριστῶ πολύ,ἀπό καρδιᾶς,ἀγαπητέ μου Ἰωάννη Καποδίστρια !

   Ὁ Καποδίστριας...Τί νά λέῃ ἀπό ἐκεῖ ψηλά πού μᾶς κυττᾷ ; ...

   Διαγραφή