" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 22 Απριλίου 2024

Ἡ άντιπάθεια τῆς δημοκρατίας στά " Ο Χ Ι "


Ὅταν οἱ περιστάσεις γιά ἄμεσες καί σημαντικές ἀποφάσεις, ἔρχονται νά ἀποδείξουν τήν ἀξία μιᾶς ἡγεσίας καί τῆς ἐθνικῆς ὑπερηφανείας πού κατά συνέπεια διακατέχει τούς πολίτες τῆς χώρας, αὐτές οἱ περιστάσεις καταγράφονται ὡς ἱστορικές στιγμές μνήμης, στιγμές δικαιώσεως τῆς προασπίσεως καί διαφυλάξεως τῆς ἠθικῆς ἀξίας ἑνός Ἔθνους. 

Σήμερα ποιός Ἕλληνας θά μποροῦσε νά αἰσθανθῇ ὑπερήφανος πώς διαφυλάσσονται αὐτές οἱ ἀξίες ὅταν ἡ ἡγεσία τῆς χώρας ἀποδεικνύει ἀπόλυτον ὑποταγή στίς ἐπιταγές τῶν ΗΠΑ, τοῦ ΝΑΤΟ, τῆς Ε.Ε. μόνον μέ τό δικαιολογητικό πώς ἀποτελεῖ μέλος τῶν ὀργανισμῶν αὐτῶν, βάζοντας στήν ἄκρη κάθε σκέψιν γιά προάσπισιν τῶν δικαιωμάτων της ; Ἔτσι ἔχει συρθεῖ ἠ Ἑλλάς στίς ἀπαιτήσεις τῶν ΗΠΑ καί ΝΑΤΟ νά ἀδειάζῃ τίς στρατιωτικές της ἀποθῆκες, νά ἀφοπλίζῃ σημαντικά σημεῖα τῶν ἐδαφῶν της καί νά χρεώνῃ ( μέσῳ τῶν πακέτων πού δἰδει ἠ Ε.Ε. ) τούς Ἕλληνες φορολογουμένους μέ τεράστια ποσά πού πηγαίνουν ὑποτίθεται, γιά βοήθεια μίας χώρας πού οὔτε μέλος τῆς Ε.Ε. ἤ τοῦ ΝΑΤΟ εἶναι καί καμμία ἐπίπτωσιν ἤ σχέσιν δέν ἔχουν μέ τήν χὠρα μας οἱ ὅποιες διαφορές της μέ τήν χώρα τήν ὁποία ἐμπλέκεται πολεμικῶς. 

Τό αὐτό ἀκριβῶς συμβαίνει μέ τό Ἰσραήλ καί τόν ἐκεῖ πόλεμο πού ἔχει ἀνοίξει μέ τήν Παλαιστινιακή Ὀργάνωσιν πού προασπίζει τά δικαιώματα τῶν Παλαιστινίων ἤ τίς διαφορές του μέ τό Ἰράν. Καμμία ἀπολύτως σχέσιν ἔχομε μ᾿ὅλα αὐτά, ἀντιθἐτως ἀναγνωρίζοντας τό δίκαιον τοῦ Παλαιστινιακοῦ Ἀγῶνος τόσο στό παρελθόν ὅσο καί στά σύγχρονα χρόνια, παραδοσιακῶς εἴμαστε στό πλευρό τῶν καταφανῶς ἀδικημένων. Ὅμως ἔρχεται ἡ σημερινή κυβέρνησις, αὐτή πού μάλιστα ἔχει νωπή τήν ἐντολή ἐξουσίας, μιᾶς μεγάλης μερίδος τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, νά σύρεται πίσω ἀπό κάθε ἐντολή, πρός βοήθεια τοῦ ἑβραϊκοῦ κράτους καί νά διατυμπανίζῃ αὐτό ὡς ὑποχρέσωσίν μας !  

Καί βεβαίως μέσῳ τῶν Ἀμερικανῶν, τῶν " γκάνγκστερς" ( θά ᾿δεῖτε πιό κάτω ποιός τούς χαρακτήρισε ἔτσι ) νά λειτουργοῦμε ὡς μία μεγάλη στρατιωτική τους βάσις ! Ἀπό τήν Ἀλεξανδρούπολιν, στήν Μαγνησία καί Λάρισα μέχρι τήν Κρήτη ἕνα ἀπέραντο ἀμερικανικό στρατόπεδο ὅπου ΗΠΑ καί ΝΑΤΟ ἔχουν πάρει τό ἐλεύθερο νά κάνουν ὅ,τι θέλουν, ὐπό τό πρόσχημα τῆς συνεργασίας στήν ἐθνική ἄμυνα...

Μόλις ἐχθές εἴχαμε τήν ἐπέτειο τῆς 21ης Ἀπριλίου 1967. Μιᾶς ἡμερομηνίας ὁρόσημο στήν ἑλληνική ἱστορία ἀφοῦ ἡ προκύψασα τότε Κυβέρνησις διέγραψε ἕναν κύκλο 6ετοῦς διακυβερνήσεως τῆς χώρας. Σήμερα τό μόνον πού ἔχουν νά θυμοῦνται οἱ Ἕλληνες ἀπό έκείνη τήν Ἐθνική Κυβέρνησιν, εἶναι πώς εἶχε προκύψει ἀπό ἐκτροπήν τοῦ Συντάγματος καί εἶχε καταλύσει τήν Δημοκρατίαν. Ἄρα ἦταν μία "χούντα" ὅπως τήν λένε ( λανθασμένως βεβαίως, ἀλλά δέν ἔχει σημασία ἐν προκειμένῳ) πού μόνον κακά ἄφησε ὡς κληρονομιά στήν χώρα. 

Σήμερα θά σᾶς θυμίσω μία πολλή σοβαρή περίστασιν ὅπου ἡ ἀντίδρασις τῆς τότε Κυβερνήσεως Παπαδοπούλου, θά ἔπρεπε νά ἀποτελεῖ φωτεινό φάρον Ἐθνικῆς Ὑπερηφανείας, ἀλλά βλέπετε ἡ σύγκρισις μέ τίς ...δημοκρατικές κυβερνήσεις τῆς μεταπολιτεύσεως σέ καμμία περίπτωσιν δέν θά τό ἐπέτρεπε ! 

ἀμερικανός διπλωμάτης Τζών Ντέϋ : «Πρέπει νά ἀλλάξετε τήν Κυβέρνησι Μαρκεζίνη καί νά διώξετε τόν Γ. Παπαδόπουλο. Ἐμεῖς οἱ Ἀμερικανοί δέν θέλουμε οὔτε τόν ἕνα, οὔτε τόν ἄλλο!...»

Στίς 8 Ὀκτωβρίου 1973Γ. Παπαδόπουλος, ὡς Πρόεδρος τῆς Δη­μοκρατίας, ἀνέθετε τήν πρωθυπουργία στόν Σπ. Μαρκεζίνη μέ ἀ­ποστολή τήν διεξαγωγή ἐκλογῶν. Μόλις δύο ἡμέρες πρίν ξέσπασε ὁ 4ος Ἀραβοϊσραηλινός πόλεμος. Γνωστός καί ὡς πόλεμος τοῦ “Γιόμ Κιπούρ”

Στίς 13 Ὀκτωβρίου 1973 ἡ στάσις τῆς Κυβερνήσεως στό ζήτη­μα αὐτό διευκρινίσθηκε μέ ρητή δήλωσι τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερι­κῶν Χρήστου Ξανθοπούλου - Παλαμᾶ:

«Αἱ φιλικαί σχέσεις τῆς Ἑλλάδος μέ τάς ἀραβικάς χώρας, ἀποκλείουν οἱανδήποτε συμμετοχήν, εἴτε ἄμεσον εἴτε ἔμμεσον, εἰς τυχόν ἐνέργειαν στρεφομένην ἐναντίον αὐτῶν… Ὁ ἑλ­λη­νι­κός χῶρος, θαλάσσιος καί ἐναέριος, δέν χρησιμοποιεῖται δι’ οἱ­αν­δήποτε ἐνέργειαν, σχέσιν ἔχουσα μέ τήν ἐμπόλεμον κατά­στασιν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν».

Ἐπρόκειτο γιά ξεκάθαρη καί τελεσιγραφική διακήρυξι πρός τίς ΗΠΑ ὅτι ἡ Ἑλλάς δέν ἐπρόκειτο ποτέ νά δεχθῆ χρῆσι τῶν βά­σεών της ἐναντίον τῶν Ἀράβων. Ἄμεσα κινήθηκε καί ὁ ἴδιος ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Γ. Πα­παδόπουλος, ὁ ὁποῖος προέβη σέ Διάβημα πρός τόν Πρέσβυ τῶν ΗΠΑ Χ. Τάσκα μέ τό ὁποῖο διεμήνυε σαφῶς ὅτι:

α) Ἡ ἐμπόλεμη κατάστασις στήν Μέση Ἀνατολή δημιουργεῖ τόν κίνδυνο πυρηνικῆς συγκρούσεως μεταξύ ΗΠΑ καί ΕΣΣΔ στήν Νο­τιοανατολική Μεσόγειο.

β) Οἱ τρεῖς ναυτικές μονάδες τοῦ 6ου Ἀμερικανικοῦ Στόλου πού ἐλλιμενίζονται στήν Ἐλευσίνα φέρουν πυρηνικό ὁπλισμό καί συνε­πῶς θά ἀποτελέσουν στόχο τῆς Ε.Σ.Σ.Δ.

γ) Γιά τούς ἀνωτέρω λόγους τά τρία πολεμικά πλοῖα τῶν ΗΠΑ πρέπει νά ἀποπλεύσουν ἀμέσως ἀπό τήν Ἐλευσίνα.

Ἐν τῷ μεταξύ ὅμως, κατά τήν διάρκεια τοῦ Ὀκτωβρίου, τό ἑλ­ληνικό F.I.R. ἄρχισε νά παραβιάζεται τόσο ἀπό Σοβιετικά, ὅσο καί ἀπό Ἀμερικανικά ἀεροσκάφη πού ἔσπευδαν νά βοηθήσουν τούς ἐμπολέμους μέ “ἀερογέφυρες”.

 Στίς 21 Νοεμβρίου 1973, ὁ Πρωθυπουργός Σπ. Μαρκεζίνης πα­ρέ­λαβε ἀπό τόν Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Χρ. Ξανθόπουλο - Πα­λα­μᾶ, ἕνα ἄκρως ἀπόρρητο Σημείωμα τοῦ πρεσβευτοῦ Μηλιαρέ­ση. Ὁ ἴδιος ὁ Μαρκεζίνης ἀναφέρει:

«Τοῦ “σημειώματος” δέν ἠμπορῶ νά κάμω δημοσία χρῆσιν -ὡς ἄκρως ἀπορρήτου- ἀλλά οἱ ἁρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες δύνανται νά τό συμβουλευθοῦν εἰς τό ἀρχεῖον τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν (Α΄ Γενική Διεύθυνσις, Γ΄Διεύθυνσις Πολιτικῶν Ὑποθέσεων). Ἐπρόκειτο πάντως περί πιεστικοῦ καί ἐπείγοντος αἰτήματος τῶν Ἀμερικανῶν πρός τό Ἀρχηγεῖον Ἐνόπλων Δυνά­μεων διά τήν ἀναγνώρισιν εἰς τάς ΗΠΑ δικαιωμάτων εὐρυ­τέρας χρήσεως. Ἐζητεῖτο ἀκόμη, τροποποίησις τῆς ἀρχι­κῆς συμφω­νί­ας τοῦ 1953 καί ἡ χρησιμοποίησις τοῦ Ἀεροδρο­μίου Ἐλευσί­νος ὑπό τῆς Ἀμερικανικῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας μέ δι­κα­ιολο­γη­τικήν βάσιν τῆς παλαιοτέρας ἀμερικανικῆς προ­τά­σεως περί πα­ρο­χῆς διευκολύνσεων ἐλλιμενισμοῦ…».[2]

Ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν ἦταν ἀπολύτως ἀρνητικός καί εἰση­γήθη στόν Πρωθυπουργό τήν ἀπόρριψι τοῦ αἰτήματος στηρι­ζό­με­νος στό γεγονός ὅτι θά ἐπρόκειτο γιά ἀμερικανικές βάσεις, ἐκ­τός σχεδίου ΝΑΤΟ καί μέ πυρηνικές δυνατότητες!...

Στίς 22 Νοεμβρίου 1973 ὁ Μαρκεζίνης ἐπεσκέφθη τόν Γεώρ­γιο Παπαδόπουλο. Ὁ ἴδιος γράφει: 

«Τήν ἑπομένην -22 τοῦ μηνός- τό ἔφερα πρῶτον θέμα εἰς τόν Πρό­εδρον τῆς Δημοκρατίας καί τοῦ ἐτόνισα τό ἐθνικῶς ἐπι­κί­νδυ­νον τοῦ αἰτήματος, ἰδία δέ ὅταν ὑπεβάλλετο τήν ὥραν ἐκεί­νην… Πρός τιμήν του ὑπῆρξε κατηγορηματικός καί χωρίς δι­στα­­γμούς, συμφωνῶν μοῦ ἀπήντησε: “Βεβαίως ΟΧΙ!”».[3]

Καί σέ ἄλλο ἔργο του, ὁ τότε Πρωθυπουργός τονίζει: «Ἡ ἀντίδραση Παπαδόπουλου ἦταν ἄμεση, ἐχρησιμοποίησε μά­λιστα μία βαρύτατη ἔκφραση γιά τό ἀμερικανικό αἴτη­μα».[4]

Τό ποιά ἦταν ἡ «βαρύτατη ἔκφραση» τοῦ Γ. Παπαδοπούλου γιά τούς Ἀμερικανούς, ἀποκαλύπτει ὁ Μαρκεζίνης στό ἔργο του «Τά εἰς Ἑαυτόν»: «Ἐπεσκέφθην τότε τόν Παπαδόπουλον, ὁ ὁποῖος συνεφώνησε μέ ἐμέ ἀπολύτως, χαρακτηρίσας μάλιστα τούς Ἀμερικανούς ὡς “γκά­γκστερς”!...».[5]

Ἐπρόκειτο γιά ἕνα ἀκόμη ἠχηρό “ΟΧΙ” τοῦ Γεωργίου Πα­πα­δοπούλου πρός τίς ΗΠΑ!

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἔκαμε πράξι τήν Διακήρυξί του τῆς 27 - 7 - 1973

«Τό καθεστώς τῆς κηδεμονίας, τῆς ἐξαρτήσεως καί τῶν ὑπαγορεύσεων ἐκ μέρους τῶν ξένων, ὑπό τό ὁποῖον ἔζησε ἡ Ἑλλάς ἀπό τῆς συγκροτήσεώς της εἰς ἀνεξάρτητον Κράτος, ἀνή­κει πλέον εἰς τό παρελθόν!»

Τί ἔγινε στήν συνέχεια ; Ὁλόκληρο τό σπουδαῖο καί ἱστορικό αὐτό θέμα,ἀπό τό βιβλίο τοῦ Μάνου Ν. Χατζηδάκη, « Τά "ΟΧΙ " τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου " ,   ΕΔΩ 


Ἄς καταγραφεῖ στίς δικές μας σελίδες κι᾿ἄς ἀποτελέσει αὐτό μία ἀπάντησιν ( μαζύ μέ τό μεγάλο θέμα τῶν πετρελαίων πού ἦταν ἡ ἀρχή τῆς δυσανασχετήσεως τῶν ἀμερικανοσιωνιστῶν, παγκοσμίων ἐξουσιαστῶν στό πρόσωπο τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου καί σ᾿ ὅ,τι τοῦ ἐπεφύλαξαν ὡς τιμωρία μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς του...) ἄς καταγραφεῖ λοιπόν ὡς ἀπάντησις γιά τίς κατηγορίες ὡς "φιλοσιωνιστής" καί "μασσῶνος". Μακάρι νά ὑπῆρχαν κι᾿ἄλλοι τέτοιοι πολιτικοί στήν Ἑλλάδα πού ΜΟΝΟΝ ἔδωσαν χωρίς νά καταχραστοῦν τήν θέσιν των, γιά νά πλουτίσουν, νά ἐξασφαλίσουν τά σόγια τους μέχρι 5ου βαθμοῦ συγγενείας, τούς κολλητούς καί κάθε εἴδους ὠφελιματάκηδες κ.ο.κ. 

Ἔτσι ἐκεῖνος ὀ ἄνθρωπος πέθανε σ᾿ἕνα κελί φυλακῆς, μόνος, ἄρρωστος ἀλλά ἔχοντας μία συνείδησιν καθαρή καί βαθιά μέσα του τήν ἀνιδιοτελή ἀγάπη του γιά τήν Ἑλλάδα ῥιζωμένη μέχρι τέλους.

Ὅλοι ἐσεῖς, φιντἀνια τῆς "μεταπολιτεύσεως", " δημοκρατικοί ἡγέτες" μπλέ, πράσινοι, κόκκινοι δέν θά εἶστε τίποτε περισσότερο ἀπό πλιατσικαδῶροι τῆς πολιτικῆς σέ μία χώρα πού ῤιμάξατε, ξεπουλήσατε κι᾿ἕναν λαό πού τόν καταντήσατε δουλικά τῆς ΝΤΠ . 


  Ἡ Πελασγική

23 σχόλια:

 1. ΠΕΛΑΣΓΙΚΉ ΜΑΣ, Ν' ΑΓΙΆΣΕΙ ΤΌ ΣΤΌΜΑ ΣΟΥ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἑπεί δή πρέπει νά τά λέμε ὅλα. Ἔτσι εἶναι.

   Ἀναμφισβήτητα ἱστορικά γεγονότα, καταγεγραμμένα ἀπό ἀξιόλογους ἱστορικούς καί πολιτικούς.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου ΤΤ600 !

   Διαγραφή
 2. Της ..............δημοκρατιας και των δημοκραταραιων αρεσουν τα .......ΝΑΙ και οι επικυψεις γενικως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Α Κ Ρ Ι Β Ω Σ !!! Και οἱ ἐπικύψεις...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου ΕΑΦ !

   Διαγραφή
 3. Καλησπέρα σας
  Επειδή πιστεύω ότι τα πάντα όλα εξηγούνται θεολογικώς οφειλω να το καταθέσω :
  ... ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν ...

  Έπειτα αν δεν ήταν η δικτατορία , κυρία Ευαγγελία , πως θα αθωώνονταν συλλογικά για τα εγκλήματα που έπρεπε να δικαστούν ατομικά οι κουμουνιστές ;;;
  Πως θα νομιμοποιούνταν το το σιωνιστικό κκε ;;;;

  Όλα ήταν στο σχέδιο από τους καμπαλιστές , και η χούντα και η μεταπολίτευση κτλ
  επειδή οι άνθρωποι των εθνών , τα γκόιμ , όπως λένε είναι άκρως προβλέψιμα για εκείνους.

  Ξέρουν ότι οι γκοιμ δεν φιλοσοφούν την ζωή , τουλάχιστον δεν την φιλοσοφούν σαν τον Σωκράτη τον αρχαίο φιλόσοφο , ας πούμε , αλλά μάλλον σαν τον Πλεύρη με τη Σιακαβάρα ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἡ "δικτατορία" ὅπως τήν χαρακτηρίζεις ὡφέλησε τά κομμούνια καί τά ἀθώωσε τῶν ἐγκλημάτων τους καί νομιμοποιήσε τό ΚΚΕ ; Μήπως κάπου τά ἔχεις μπερδέψει ; Μήπως ὁ ὑπεύθυνος αὐτῶν ἦταν ὁ "μέγας ἐθνάρχης" Καραμανλῆς καί οἱ δημοκραταραῖοι τῆς μεταπολιτεύσεως ;

   Για ξανακύτταξέ το...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Γεώργιε !

   Διαγραφή
  2. Ξέρεις Ευαγγελία, μετά βαρυτάτης μου Θλίψεως λέω .... λέω γώ τώρα πως, έχω διεπιστώσει ότι η Ξερολίασις καί κατά επέκτασιν, η Σαστάλαγεγαγωλίασις έχει υπερχειλίσει ωσάν τόν Γάγγη καί τόν Βράχμαπούτρα κατά τήν εποχη τών Μουσώνων.......

   Διαγραφή
  3. Κι᾿ὅμως εἶσαι λάθος. Ὁ καθείς μπορεῖ νά λέῃ αὐτό πού πιστεύειε πώς εἶναι σωστό,ἀρκεῖ νά μπορῇ νά τό ἀποδείξῃ. Πάντως ἐπεί δή ζοῦμε σέ τέτοιους ...περίεργους καιρούς,ἄς τά ἀνεχθοῦμε ὅλα.
   Ἐμεῖς , ὅσο μποροῦμε νά εἴμαστε σωστοί, σοβαροί καί κόσμιοι.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου ΤΤ600 !

   Διαγραφή
  4. Άς είμαι λάθος, δέ μπειράζει, ντίπ γιά ντίπ σέ λέω, όμως έχω σχηματίσει τήν, άς πούμε, εντύπωσιν πως σέ τήν "Ξερολίασιν", λίγο-πολύ, έτσι-αλλιώς καί τρόπον τινά, συμπεριλαμβανόμεθα όολοι.....

   Τώρα, όσον αφορά τήν Σασατάλεγαγωλίασιν, εκεί, ομολογώ, φρονώ πως δέν είμεθα όλοι καί τόσον μπαζμένοι....

   (βρέ, τά'Ξερα όλα 'γώ - βρέεε, Σάςτά'λεγα'γώ)

   Διαγραφή
  5. Συγνώμη αν δεν έγινα κατανοητός αλλά , η άποψις μου , είναι ότι και η δικτατορία ήταν σχεδιασμένη από τη cia και σια ,
   με συγκεκριμένη ημερομηνία αρχής( βλ. αραβο-εβραϊκός πόλεμος 7ημερών το '67) και λήξης ( αραβο-εβραϊκός πόλεμος του γιομ κιπουρ το '74)
   και δεν ήταν κάτι αυθόρμητο αλλά απολύτως ελεγχόμενο από τους γνωστούς.

   Ένας από τους κύριους στόχους τους ήταν και να νομιμοποιήσουν το κκε με εντολή στον αρχιμασόνο ψευτοεθνάρχη ενώ παράλληλα θα ενοχοποιούσαν
   τη χούντα για τις εξορίες των κκεδων και θα ξέπλεναν και τους παπανδρέου μινέικο που 'ίδρυσαν' την Μακρόνησο ...

   Αν η δικτατορία ήταν όντως γνήσια έπρεπε να είχε δικάσει τους κκεδες που ήταν στην εξορία , για τα εγκλήματα που είχαν κάνει ,
   αλλά επειδή το κατεστημένο τους χρειαζόταν για να βγάλει μετά το πασόκ κτλ , κτλ, δεν έγινε καμιά δίκη , και τους δώσαν και σύνταξη μετά για .... εθνική αντίσταση ....   Διαγραφή
  6. Μή στεναχωριέσαι ἔγινες ἀπολύτως κατανοητός. Ὅπως καί νἄχει πάντως, δέν ἀλλάζει σέ τίποτε τό γεγονός πώς τό "ΟΧΙ" τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου, τό 1973,εἰπώθηκε καί ἀπέδειξε αὐτό πού ἀπέδειξε.
   Ἡ οὐσία τοῦ θέματός μας ἦταν αὐτή. Καί βεβαίως οἱ δημοκραταραῖοι τῆς μεταπολιτεύσεως πού τό μόνον πού γνωρίζουν εἶναι τό " Ναί σέ ὅλα" καί ὅπως πολύ σωστά ἐπισημαίνει ὁ ἀγαπητος ΕΑΦ, οἱ ἐπικύψεις.

   Τώρα γιά τά λοιπά ὑποθετικῶς ἀναφερόμενα ἀπό πλευρᾶς σου, δέν εἶναι τοῦ παρόντος πρός ἀνάλυσιν.

   Ὁ "μεγάλος ἐθνάρχης" πού ἦρθε ὡς μεσσίας γιά νά "σώσῃ" τήν χώρα καί νά "θεμελιώσῃ " τήν δημοκρατία τους, ἦταν ἀναγνωρισμένος ἀπό ὅλους, δεξιούς,κεντρώους,ἀριστερούς. Τί εἶχε πεῖ ὁ Μίκης Θεοδωράκης ; " Καραμανλῆς ἤ τάνκς".
   Καί ἑδραιώθηκε ὁ Καραμανλῆς μαζύ μ᾿ὅλη τήν "πολύχρωμη συμμορία". Ἔτσι ἀπέφυγαν τά ...τάνκς καί μάλιστα γιά τά καλά ἀφοῦ .. « ὅταν λέμε ἰσόβια εἶναι ἰσόβια» ...

   Ἐπεί δή ὅπως ἀπεδείχθη ἡ δημοκρατία τους δέν ἔχει ἀδιέξοδα. Τό βλέπομε ἕως σήμερα...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Γεώργιε !

   Διαγραφή
  7. Ξέρεις, ὁ ἀείμνηστος Σοφιανόπουλος ὅταν μᾶς ἄκουγε νά λέμε " εἶσαι λάθος" μᾶς κατσάδιαζε. Ἔλεγε :
   - Τί θά πῆ εἶσαι λάθος ; Ποιό εἶναι τό σωστό αὐτό πού ὑποστηρίζεις ἐσύ ἤ ὁ ἄλλος ; Μπορεῖς νά ἀποδείξῃς πώς ἡ δική σου ἄποψις εἶναι σωστή ;
   Καί ἔκλεινε μέ αὐτό :

   - Θά λέτε : ἡ δική μου ἄποψις εἶναι...

   Ὅποτε λοιπόν πέφτω στἠν παγίδα καί λέω "εἶσαι λάθος", τόν θυμᾶμαι καί καταλαβαίνω πόσο δίκαιο εἶχε. Κι᾿ὅμως τήν πατάω καί τό ξαναλέω...

   Λοιπόν, το παίρνω πίσω καί τό ἀντικαθιστῶ μέ τό : ἡ ἄποψίς μου εἶναι .........

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου ΤΤ600 !

   Διαγραφή
  8. Άρα, άν δέν χάζεψα ντίπ και πάρ'αφττα παραληρώ καί άν όχι, αποκλειστικώς κατ' εμέ, λέω -λόγω ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΦΙΛΟΤΊΜΟΥ- πως κι ό ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ήτο ένα πιόνι στη σκακιέρα τών ακατονόμαστων, όπως επίσης καί όλοι οί ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΊΣ ΦΙΛΌΠΑΤΡΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΊ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΣΤΡΑΤΟΎ, οί Μάχιμοι ΤΟΥΡΚΟΚΤΌΝΟΙ καί μπαρουτοκαπνισμένοι σέ τό Πεδίον τής Μάχης, πχ Ό ΑΕΊΜΝΗΣΤΟΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΝΤΕΡΤΙΛΉΣ ...
   .
   ..ΆΕΙ Σ' ΟΙΚΤΊΡ' ΛΈΩ, ΒΑΡΈΘΗΚΑ, ΜΠΑΐΛΤΙΣΑ...
   -------------------------
   Παράκλησις, Προσευχή
   ...ΈΛΛΗΝΑ ΣΤΡΑΤΙΏΤΗ ΌΛΩΝ ΤΏΝ ΑΙΏΝΩΝ ΚΑΊ ΤΏΝ ΠΆΝΤΩΝ ΌΛΩΝ ΜΑΧΗΤΉ, Σ'ΧΏΡΝΑ ΕΜΆΣ, ΕΜΆΣ ΛΈΩ, ΤΟΎΣ ΝΆΤΙΒ ΕΚΦΥΛΙΣΜΈΝΟΥΣ ΞΕΡΌΛΕΣ ... .

   Διαγραφή
  9. ..... «.....Τους φτύνω...{...}... και τους περιφρονώ. Τους έχω γραμμένους κάτω από τις μπότες μου τις παλαιές. Από το 1974, μέχρι σήμερα, το δήλωσα εγγράφως ότι όλες οι κυβερνήσεις που σχηματίστηκαν είναι παράνομες και δεν δέχομαι τις αποφάσεις τους. Χίλιες φορές περισσότερο θα έκανα ότι έκανα. Εγώ δεν είμαι οπαδός της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Καθόλου. Τα πολιτικά κόμματα τα θεωρώ καταστροφή της πατρίδας. Οι Έλληνες δεν διοικούνται με αυτές τις φαυλότητες. Τα κόμματα δεν έχουν άλλο σκοπό παρά πώς θα πάρει την καρέκλα ο ένας από τον άλλο. Τα άλλα δεν τους ενδιαφέρουνε. Κατάλαβες; Το Δημόσιο χρήμα. Εγώ να υποβάλλω χάρη; Καλύτερα να πεθάνω 151 φορές. Εγώ μένω στη φυλακή για μια τιμή. Εγώ τα σέβομαι τα γαλόνια μου.........».

   ΕΜΈΝΑ, ΤΌ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΤΉΡΙΌ ΜΟΥ ΘΆ ΤΌ ΚΑΡΦΏΣΟΥΝ ΣΤΌ ΦΈΡΕΤΡΟ
   ---------------
   ...καί μέ ρωτάω : σά μποιός αντιδημοκράτης & ισοβίτης κακούργος νά τά ξεστόμισε όλ'αφτάτά φατσιστοραστιστικά; ...

   Διαγραφή
  10. Καλημέρα σας, νά μέ συγχωρείτε, διότι έν τή ρύμη τού λόγου ξέχασα νά επισημάνω πως, όλες αφττές οί ασυνάρτητες, ανάρμοστες, ανερμάτιστες κι άκρως αντιδημοκρατικές, παραληρηματικές κι ακροδεκσ'ές μπαρούφες, ανωτέρω, είναι -απλώς- Η Άποψίς μου....
   Ναί αμέ, έχω καί 'γώ ΜΊΑΝ (....) !

   Διαγραφή
  11. Συγνώμη φίλε μου ΤΤ600s , δεν ξέρω τίποτα σαν τον Σωκράτη , ο Θεός ξέρει.
   Όμως ερευνώ και αναλύω σαν τον Αριστοτέλη , λοιπόν αυτή τα συμπεράσματα έβγαλα χωρίς συναισθηματισμούς.
   Και αν και συμφωνώ ότι είναι καλύτερη δικτατορία από τα κόμματα , εν γνώσει ή εν αγνοία τους οι μπροστάρηδες είναι πιόνια σε κάθε περίπτωση.
   Η άποψη που έχω είναι ότι μετά την άλωση της Πόλης η ανθρωπότης άρχισε τη μεγάλη βουτιά προς τα κάτω , προς την καταστροφή.
   Από εκεί και πέρα μόνο θεολογικές εξηγήσεις βρίσκω και για την ροή των γεγονότων αλλά
   και για την από-γοήτευση των ανθρώπων που έκαναν το λάθος να αφήσουν να γοητευτούν από τα όποια καθεστώτα.

   Διαγραφή
  12. Από 'μένα Συγχωρεμένα, φίλε Γεώργιε Γ., εδώ δέν μαλώνουμε, αντιθέτως (άν είμεθα βεβαίως, Καλοπροαίρετοι), στό -εντελώς Δωρεάν- πλούσιο Τραπέζι τής εδώ Μαγειρίσσης, αφτό με τά σπανιότατα -πλέον- Εδέσματα, διορθωνόμεθα μεταξύ μας ή, τουλάχιστον, προσπαθούμε...

   Διαγραφή
 4. Δεν ξερω αλλα παντα και παντου υπαρχει το "πνευμα αντιλογιας".
  Αυτοι οι τυποι διαφωνουν ακομα και οταν συμφωνουν με καποιον, μονο και μονο για την βαβουρα που θα προκαλεσουν.
  Οι "χουντικοι" σου λεει ο αλλος, χασαμε την μιση Κυπρο με την χουντα, τουτο, κεινο τ' αλλο ......η μεραρχια, αλλα κι αυτοι στο κολπο ηταν.
  Το οτι οι μπαρουτοκαπνισμενοι αξιωματικοι της 21ης Απριλιου 1967 πεθαναν στην φυλακη και στην ψαθα δεν το βλεπουν, που αν ηταν "δικοι τους" ακομα θα κυβερνουσαν.
  Το οτι οταν επικρατησαν οι Στρατιωτικοι το '67 και οι αμερικανοι ψαχνοντουσαν να δουν ΤΙ ΕΓΙΝΕ στην Ελλαδα, δεν το βλεπουν.
  Μου θυμιζουν εκεινους και εκεινες τους προπαγανδιστες δημοκραταραιους παντος φυραματος που κατηγορουν τους φυλακισμενους ΧΑγιτες οτι ....δυσφημησαν λεει, την εννοια του πατριωτισμου, γιατι τους το 'παν οι εβραιοι.
  Αυτους τους Πολιτικους Κρατουμενους που τωρα πληρωνουν με φυλακη το τολμημα τους να αποκαλυψουν στον Ελληνικο Λαο τις ατιμιες και προδοσιες των πολιτικαντηδων. Χωρια την ταλαιπωρια των οικογενειων τους.
  Οι ιδιοι ρουφιανοι και ρουφιανες ειναι που ξεστομιζουν οτι ...."αντε μωρε κι ο Πουτιν δικος του ειναι".
  Η μαυρη προπαγανδα παντα θα υπαρχει και γνωριζουμε πια, οτι προερχεται απ τα βρωμερα υπογεια της συναγωγης.
  Ειναι οι ιδιοι καραγκιοζηδες που κατηγορουν την ΧΑ οτι με την προδοσια της Μακεδονιας δεν παραιτηθηκαν για να πανε σε εκλογες γιατι λεει, το λεει το ....συνταγμα.
  Κι οταν του λες ΠΟΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ρε ηλιθιε; δεν βλεπεις οτι η Ελλαδα σημερα ειναι ενα απεραντο μπουρδελο; Δεν βλεπεις ΠΩΣ οι υαινες ξεσκιζουν και μοιραζονται τις σαρκες των "Σπαρτιατων"; Ασχετο αν τα κανε σκατα ο ηλιθιος Στιγκας.
  Σε κοιταει, οπως η αγελαδα κοιταει το τραινο που περναει μεσα απ' τα χωραφια.
  Μαγαριζουν τους μπαρουτοκαπνισμενους ηρωες αξιωματικους και οπλιτες που πολεμησαν για την ελευθερια της Ελλαδος στα χιονισμενα βουνα της Ηπειρου και της Μακεδονιας, αλλα ΚΑΙ στην Κυπρο, ενω κωλογλυφουν τις "μοδιστρες" που κανουν βολτες στο Αιγαιο με τους πουστηδες και τους σκυλους.

  Εμ τι να σου κανω γω Γιωργη Παπαδοπουλε που ησουν καλος κι αγαθος ανθρωπος και δεν τους κρεμασες ολους της....."δημοκρατικης σφεντονας του Δαυϊδ", για να μην εχουνε να λενε σημερα, αυριο και εσαει οι δημοκραταραιοι.

  Κερασακι στην τουρτα.
  Ακουω οτι οι εβραιοι της AIPAC ανεβαλαν την συναντηση Ταγιπ-γεροξεκουτη στις ΗΠΑ γιατι λεει, ο Ταγιπ ειναι κολλητος με τους χαμασιωτες και βριζει τον Νετανιαχου γενοκτονο, ασχετο αν ο Ταγιπ στελνει καθημερινα υδροφορες με κλεμμενο νερο απ τα κατεχομενα στην τρομοφωλια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. « Εμ τι να σου κανω γω Γιωργη Παπαδοπουλε που ησουν καλος κι αγαθος ανθρωπος και δεν τους κρεμασες ολους της....."δημοκρατικης σφεντονας του Δαυϊδ", για να μην εχουνε να λενε σημερα, αυριο και εσαει οι δημοκραταραιοι.»

   Καί αὐτοί ἐν τέξει λένε γιατί κάνουν ἔτσι τήν "δουλειά " τους. Ὁ ἁπλός κόσμος ;

   Τί νά σοῦ πῶ ; Ἔφρυξα μέ ὅσα διάβαζα στό φ/β ! Τόσοι πολλοί δημοκραταραῖοι ; Ἤ, τόσο κακό τούς ἔκανε ἐκεῖνος ὀ ἄνθρωπος ;
   Πόσο προοδευτικοί ἔχουν γίνει αὐτοί οἱ Ἕλληνες τελικῶς !!!

   Καί τό χείριστον ; Δέν γίνεται τίποτε. Ἕνας τόσο χειραγωγούμενος λαός, τόσο νεοταξίτικος...!

   Α Π Ο Γ Ο Η Τ Ε Υ Σ Η !!!

   Καλησπέρα ἀγαπητέ ΕΑΦ !

   Διαγραφή
  2. Ὁ ἁπλός κόσμος ;

   Ο απλος κοσμος θα κοιμηθει οπως θα στρωσει, αγαπητη Π.
   Αλλα χωρις να προσπαθησω να τον δικαιολογησω (τον απλο κοσμο) τι να σου κανει οταν πασχει καθημερινα να βρει μερικες δεκαρες να ψωνισει στον μπακαλη και στην λαϊκη για να βαλει φαγητο το μεσημερι στο τραπεζι; Τι να κανει ο απλος κοσμος που τον εχουν καταντησει τα πορνοκαναλα ενα αβουλο και αγραμματο οχλο που γερνει οπου φυσαει ο αγερας;

   Καλα ελεγε πριν μερικα χρονια ο αειμνηστος Δασκαλος Σαραντος Καργακος οτι την Ελλαδα την κυβερνουν πουστηδες και κομπιναδοροι.
   Αλλα θα επαναλαβω οτι οι κομπιναδοροι κι οι πουστηδες, ο Καργακος τους ειπε καπως αλλιως αλλα εγω ειμαι του Δημοτικου, αντιπροσωπευουν το σκοταδι.
   Κι ερωτω: Μπορει το σκοταδι να νικησει το Φως;

   Καλησπερα

   Διαγραφή
  3. Μήν τόν δικαιολογεῖς καθόλου ! Καί ξέρεις γιατί ; Διότι κι᾿ἐμεῖς, ὅπως πάρα πολλοί ἀκόμη, ἐργαζόμεθα γιά νά ζήσουμε. Τίποτε καί ποτέ δέν μᾶς ἐδόθη χαριστικῶς. Τίποτε ἀπολύτως.

   Ὅσον ἀφορᾶ τό τσοντοκάναλα καί τίς μαριονέτες τῆς ΝΤΠ, κάνουν αὐτό γιά τό ὁποῖο ἔχουν πληρωθεῖ νά κάνουν ὁ ἁπλός κόσμος πόσο ἄβουλος, ἀφελής, ἀγαθιάρης εἶναι ὥστε νά ἄγεται καί νά φέρεται ;
   Τό θεωρῶ καθαρῶς μία δικαιολογία γιά ὅσους ἀποφεύγουν νά κοπιάσουν, νά διαβάσουν, νά διαμορφώσουν μία προσωπικότητα ἀνεξάρτητη, ἐλεύθερη.

   Τό κακό εἶναι πώς αὐτοί παίρνουν καί τούς ὀλίγους ἀξιολογους ἀνθρώπους στόν λαιμό τους.

   Καλησπέρα ἀγαπητἐ ΕΑΦ !

   Διαγραφή
 5. Ω, ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΩΡΑ, ΤΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΒΓΑΖΕΙΣ ΤΩΡΑ! ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙΣ ΟΥΤΕ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΩΣ ΕΝΝΟΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ ΟΙ ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΣ https://twitter.com/hndgspio/status/1782393199337558395?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1782393199337558395%7Ctwgr%5Eb96237a68c3915610c5092d3eddc8981369d03cf%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fkatohika.gr%2Fdiethni%2Fperiergi-nychterini-askisi-antimetopisis-astikon-tarachon-apo-ellines-kai-polonous-aleksiptotistes-kati-fovountai%2F ΤΡΟΠΩΣ ΤΟΥ ΛΕΓΕΙΝ ΠΟΛΩΝΟΙ ΛΕΜΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή