" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 1 Απριλίου 2024

Οἱ ἑβραῖοι εἶναι ἡ ῥίζα τοῦ κακοῦ ;

 

Κάποτε,πρό 20ετίας καί κάτι, ὁ ἀείμνηστος καί παγκοσμίου φήμης Μίκης Θεοδωράκης εἶχε πεῖ κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου του «Πού να βρω την ψυχή μου» , τήν ἐξῆς φρᾶσιν πού σήκωσε κύμα ἀντιδράσεων σέ πανευρωπαϊκό ἐπίπεδον, ἴσως καί παγκόσμιον : 

« Οἱ ἑβραῖοι εἶναι ἡ ῥίζα τοῦ κακοῦ». 

Πῶς τὀ εἶχε ἐξηγήση σέ συνέντευξίν του πού ἔδωσε λίγο καιρό ἀργότερα στό μεγάλο γερμανικό μέσον ἐνημερώσεως τήν Deutsche Welle :

«Η ομιλία του κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αφορά μια συγκριτική μελέτη ανάμεσα στον Ελληνισμό και τον Εβραϊσμό, που δημοσιεύεται στα βιβλία μου. Κάνοντας σύγκριση ανάμεσα στους δύο λαούς, εγκωμίασα τη συνοχή των Εβραίων μέσα στους αιώνες. Είπα όμως ότι αυτός ο μεγάλος λαός βρίσκεται σήμερα στη ρίζα του κακού. Δεν είπα ότι οι Εβραίοι είναι η ρίζα του κακού.» 

Ἡ συνέντευξις ἦρθε μετά ἀπό τίς ἀντιδράσεις κυρίως ἀπό πλευρᾶς Ἰσραηλινῶν : 

 ...δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Δικαιοσύνης Τόμι Λαπίντ με αφορμή τις δηλώσεις Θεοδωράκη:

«Αυτό που θεωρώ απαράδεκτο και δεν μπορώ να δεχθώ σε καμία περίπτωση είναι ο απροκάλυπτος αντισημιτισμός. Ο Θεοδωράκης δεν λέει ότι οι Ισραηλινοί είναι δύναμη κατοχής, λέει ότι οι Εβραίοι είναι η ρίζα του κακού. Αυτό είναι αντισημιτισμός όμοιος με εκείνον του Χίτλερ ή του Γκέμπελς» (σχετικῶς ὑπάρχει δημοσίευσις στό BBC NEWS  ἐδῶ

Καί συμπληρώνει ἡ ἐφημερίδα :

 Για πολλούς Εβραίους ωστόσο οι απόψεις που εξέφρασε ο συνθέτης κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου του είναι μια ακόμη απόδειξη για ένα νέο κύμα αντισημιτισμού στην Ευρώπη...

( 14/11/2003 - ἐδῶ

Δέκα μῆνες μετά, κι᾿ἀφοῦ κρατᾷ γιά τά καλά τό μένος τῶν ἑβραίων κατά τοῦ Θεοδωράκη, ὁ συνθέτης δινει μία συνέντευξιν στό περιοδικό "Ἄρδην" ὅπου καί πάλι γίνεται λόγος γιά τήν γνωστή φρᾶσιν καί τίς αντιδράσεις τῶν ἑβραίων : 

– Κύ­ριε Θε­ο­δω­ρά­κη, στις 4 Νο­εμ­βρί­ου 2003 δη­λώ­σα­τε πράγ­μα­τα σε αυ­τό ε­δώ το σπί­τι, που προ­κά­λε­σαν σοκ σε Ε­βραί­ους και μη Ε­βραί­ους σε ό­λο τον κό­σμο. Εί­πα­τε ό­τι οι Ε­βραί­οι α­πο­τε­λούν τη ρί­ζα κά­θε κα­κού. Τι εν­νο­ού­σα­τε; 

ΜΘ : Για μέ­να, η πο­λι­τι­κή της κυ­βέρ­νη­σης Μπους α­πο­τε­λεί σή­με­ρα τη ρί­ζα κά­θε κα­κού. Πρό­κει­ται για φα­σι­στι­κή πο­λι­τι­κή. Δεν κα­τα­λα­βαί­νω πώς ο ε­βρα­ϊ­κός λα­ός, που υ­πήρ­ξε θύ­μα των Να­ζί, μπο­ρεί να υ­πο­στη­ρί­ζει τέ­τοια φα­σι­στι­κή πο­λι­τι­κή. Κα­νέ­νας άλ­λος λα­ός στον κό­σμο δεν υ­πο­στη­ρί­ζει την πο­λι­τι­κή αυ­τή, ε­κτός του Ισ­ρα­ήλ! Αυ­τή η κα­τά­στα­ση πραγ­μά­των με θλί­βει. Εί­μαι φί­λος του Ισ­ρα­ήλ. Εί­μαι φί­λος του ε­βρα­ϊ­κού λα­ού. Η πο­λι­τι­κή Σαρόν, ό­μως, και η υ­πο­στή­ρι­ξη της πο­λι­τι­κής Μπους α­μαυ­ρώ­νει την ει­κό­να του Ισ­ρα­ήλ στον κό­σμο. Φο­βά­μαι ό­τι ο Σαρόν θα ο­δη­γή­σει τους Ε­βραί­ους ­­–ό­πως ο Χί­τλερ ο­δή­γη­σε τους Γερ­μα­νούς– στον δρό­μο του κα­κού.


» ...να υ­πο­γραμ­μί­σω ό­τι ου­δέ­πο­τε εί­πα πως οι Ε­βραί­οι α­πο­τε­λούν τη ρί­ζα του κα­κού. Αυ­τό που εί­πα εί­ναι ό­τι οι Ε­βραί­οι βρί­σκο­νται στη ρί­ζα του κα­κού... με πλή­γω­σε η ε­βρα­ϊ­κή α­ντί­δρα­ση στις δη­λώ­σεις μου. Δεν ή­ταν διό­λου πο­λι­τι­σμέ­νη. Έ­λα­βα χι­λιά­δες δη­λη­τη­ριώ­δεις η­λε­κτρο­νι­κές ε­πι­στο­λές α­πό Ε­βραί­ους απ’ ό­λο τον κό­σμο. Δεν μπο­ρού­σα να κα­τα­λά­βω το μί­σος ενα­ντίον μου
Σε ο­λό­κλη­ρη τη ζω­ή μου πο­λέ­μη­σα το ρα­τσι­σμό. Τά­χθη­κα υ­πέρ του Ισ­ρα­ήλ. Συ­νέ­θε­σα το “Μα­ουτ­χά­ου­ζεν”
Πώς εί­ναι δυ­να­τόν να έ­γι­να α­ντι­ση­μί­της α­πό τη μί­α η­μέ­ρα στην άλ­λη; 

»...Δεν πι­στεύ­ω ό­τι υ­πάρ­χει α­ντι­ση­μι­τι­σμός στην Ευ­ρώ­πη. Α­ντί να α­να­ρω­τη­θού­με τι εί­ναι ε­σφαλ­μέ­νο στην πο­λι­τι­κή του Ισ­ρα­ήλ, οι Ε­βραί­οι λένε ό­τι οι Ευ­ρω­παί­οι εί­ναι ε­να­ντί­ον μας ε­πει­δή υ­πάρ­χει νέ­ο κύ­μα α­ντι­ση­μι­τι­σμού. Ε­πει­δή δεν μας α­γα­πούν. Α­κό­μα και ο Θε­ο­δω­ρά­κης λέ­ει ό­τι εί­μα­στε η ρί­ζα του κα­κού. Αυ­τή η α­ντί­δρα­ση εί­ναι αρ­ρω­στη­μέ­νη
» Ε­πει­δή α­ντα­να­κλά την ψυ­χο­πα­θο­λο­γί­α του ε­βρα­ϊ­κού λα­ού. Θέ­λουν να νιώ­θουν θύ­μα­τα. Θέ­λουν να νιώ­θουν αυ­τήν την α­να­κού­φι­ση. Ναι, έ­χου­με το δί­καιο με το μέ­ρος μας, αλ­λά πά­λι εί­μα­στε θύ­μα­τα. Ας φτιά­ξου­με έ­να α­κό­μα γκέ­το. Αυ­τή εί­ναι μα­ζο­χι­στι­κή α­ντί­δρα­ση

» Υ­πάρ­χει ψυ­χο­λο­γι­κός μα­ζο­χι­σμός στην ε­βρα­ϊ­κή πα­ρά­δο­ση. Ε­πει­δή πι­στεύ­ω ό­τι ε­πι­τρέ­πει στους Ε­βραί­ους να κά­νουν ό,τι θέ­λουν. Ό­χι μό­νο ψυ­χο­λο­γι­κώς αλ­λά και πο­λι­τι­κώς πα­ρέ­χει στους Ε­βραί­ους μια δι­καιο­λο­γί­α. Την αί­σθη­ση ό­τι εί­ναι θύ­μα­τα. Τους ε­πι­τρέ­πει να κρύ­ψουν την α­λή­θεια. Δεν υ­πάρ­χει ε­βρα­ϊ­κό πρό­βλη­μα στην Ευ­ρώ­πη. Δεν υ­πάρ­χει α­ντι­ση­μι­τι­σμός. Πα­ρα­μύ­θια παι­δι­κής η­λι­κί­ας...

» ...πριν γί­νω κομ­μου­νι­στής, ή­μουν μέ­λος της φα­σι­στι­κής νε­ο­λαί­ας του Με­τα­ξά. Περ­πα­τού­σα­με πά­νω κά­τω στους δρό­μους και διαρ­κώς χαι­ρε­τού­σα­με – έ­μοια­ζε λί­γο με τη νε­ο­λαί­α του Χί­τλερ αλ­λά στο κω­μι­κό. Μια μέ­ρα μου α­νέ­θε­σαν να μι­λή­σω για τον κομ­μου­νι­σμό. Γύ­ρι­σα σπί­τι και ρώ­τη­σα τη μη­τέ­ρα μου τι εί­ναι ο κομ­μου­νι­σμός. Εί­πε ό­τι δεν ή­ξε­ρε, αλ­λά πί­στευε ό­τι εί­ναι κά­τι κα­κό. Τι κα­κό; εί­πα. Κα­κό σαν τους Ε­βραί­ους, εί­πε. 
Κι έ­τσι τη ρώ­τη­σα αν και οι κομ­μου­νι­στές βά­ζουν μι­κρά α­γό­ρια σε βα­ρέ­λια και τους πί­νουν το αί­μα. 

» Μέ­σω της θρη­σκεί­ας τους κα­τά­φε­ραν οι Ε­βραί­οι να συν­δε­θούν και να συ­νερ­γα­στούν.
... Οι Ε­βραί­οι ε­λέγ­χουν τις πε­ρισ­σό­τε­ρες α­πό τις με­γά­λες συμ­φω­νι­κές ορ­χή­στρες του κό­σμου. Ό­ταν έ­γρα­ψα τον ε­θνι­κό ύ­μνο της Πα­λαι­στί­νης, η συμ­φω­νι­κή ορ­χή­στρα της Βο­στώ­νης σκό­πευε να προ­χω­ρή­σει σε μια ε­κτέ­λε­ση του έρ­γου μου. Η ορ­χή­στρα ε­λεγ­χό­ταν α­πό Ε­βραί­ους. Και αυ­τοί δεν ε­πέ­τρε­ψαν τη διε­ξα­γω­γή της συ­ναυ­λί­ας. Α­πό τό­τε δεν μπο­ρώ να συ­νερ­γα­στώ με κα­μί­α με­γά­λη ορ­χή­στρα. Μου το αρ­νού­νται. 

» ...Στην Α­με­ρι­κή, η ε­βρα­ϊ­κή κοι­νό­τη­τα εί­ναι πο­λύ ι­σχυ­ρή. Ε­λέγ­χει με­γά­λο μέ­ρος της οι­κο­νο­μί­ας. Α­σφα­λώς, και των μέ­σων ε­νη­μέ­ρω­σης. ...η διε­θνής ε­βρα­ϊ­κή κοι­νό­τη­τα έ­χει να ε­πι­δεί­ξει και αρ­νη­τι­κά φαι­νό­με­να. Οι Ε­βραί­οι εμ­φα­νί­ζο­νται σή­με­ρα να ε­λέγ­χουν τις με­γά­λες τρά­πε­ζες. Συ­χνά και κυ­βερ­νή­σεις. Έ­τσι, ο­τι­δή­πο­τε ά­σχη­μο ή κα­κό έρ­χε­ται α­πό τις κυ­βερ­νή­σεις, εί­ναι φυ­σι­κό να συν­δέ­ε­ται α­πό τους α­πλούς αν­θρώ­πους με τους Ε­βραί­ους...

... Πι­στεύ­ω ό­τι ο πό­λε­μος στο Ι­ράκ και η ε­πι­θε­τι­κή διά­θε­ση έ­να­ντι του Ι­ράν ε­πη­ρε­ά­ζο­νται σε με­γά­λο βαθ­μό α­πό τις μυ­στι­κές υ­πη­ρε­σί­ες του Ισ­ρα­ήλ. 

.. Το Ισ­ρα­ήλ έ­γι­νε υ­περ­δύ­να­μη. Έ­χει πυ­ρη­νι­κά ό­πλα. Εί­ναι πο­λύ δυ­να­τό. Και με ποιόν πο­λε­μά­τε; Μ’ έ­να ε­κα­τομ­μύ­ριο γυ­ναι­κό­παι­δα και με με­ρι­κούς α­κό­μα κα­κο­εκ­παι­δευ­μέ­νους Πα­λαι­στίνιους. Ε­πο­μέ­νως, τώ­ρα εί­στε ο Γο­λιάθ. Οι Πα­λαι­στί­νιοι εί­ναι ο Δα­βίδ, και ε­γώ εί­μαι με τον Δα­βίδ. .......

.....Ο κό­σμος βρί­σκε­ται στη ση­με­ρι­νή του κα­τά­στα­ση, ε­πει­δή οι Ε­βραί­οι εί­χαν κλεί­σει τ’ αυ­τιά τους στην πιο κρί­σι­μη στιγ­μή. Εί­ναι δύ­σκο­λο. Αυ­τό εί­ναι το δρά­μα των Ε­βραί­ων στον ση­με­ρι­νό κό­σμο. Εί­σα­στε ε­νά­ντιοι στον ί­διο σας τον ε­αυ­τό. Δεν κα­τα­λα­βαί­νω για­τί εί­σα­στε ε­νά­ντια στο μή­νυ­μα της α­γά­πης που κή­ρυ­ξε ο Χρι­στός. 

...Το χρω­στά­ω στο Ισ­ρα­ήλ. Κυ­ρί­ως στους Ισ­ρα­η­λι­νούς μου φί­λους. Γνω­ρί­ζω ό­τι εί­ναι πο­λύ στε­να­χω­ρη­μέ­νοι. Ο τρό­πος με τον ο­ποί­ο ερ­μη­νεύ­τη­καν οι δη­λώ­σεις που έ­κα­να τον Νο­έμ­βριο του 2003 πλή­γω­σαν έ­ναν ο­λό­κλη­ρο λα­ό. Τον ε­βρα­ϊ­κό λα­ό...
( Περιοδικό Ἄρδην τεύχος 50, Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2004) ὁλόκληρη ἡ συνέντευξις ἐδῶ.

20 ὁλόκληρα χρόνια μετά. Τί ἄλλαξε σχετικῶς μέ τούς ἑβραίους ; Τίποτε ἀπολύτως. Συνεχίζουν νά ἐλέγχουν τά μμε, τίς κυβερνήσεις, τίς τράπεζες,ὁλόκληρες οἰκονομίες σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, βρίσκονται σχεδόν πίσω ἀπό κάθε πολεμική σύρραξιν πού ἀφορᾷ τίς ΗΠΑ, ἐξασκοῦν σχεδόν καθ᾿ὁλοκληρίαν τήν ἐξωτερική πολιτική τῆς μεγάλης αὐτῆς ὑπερδυνάμεως, καί βεβαίως συνεχίζουν νά γενοκτονοῦν τόν Παλαιστινιακό λαό. Σήμερα μέ τήν πιό ἄγρια μορφή πού τό ἔκαναν ποτέ ! 
Καί πάντα στόν στόχο τους τό Ἰράν ! Ἴσως σ᾿αὐτό βλέπουν τόν ἀπόλυτο προστάτη τοῦ ἀραβικοῦ κόσμου. Χωρίς Ιράν ἴσως τό ὄνειρό τους γιά ἕνα "μεγάλο Ἰσραήλ " γίνει ἐπιτέλους πραγματικότης. 
Ἀλλιῶς : « ἀποθανέτω ἡ ψυχή μου μετά τῶν ἀλλοφίλων » !!! 


"Γύρω στις 05:00 μ.μ. σήμερα [02:00 μ.μ. GMT], οι ισραηλινοί εξαπέλυσαν αεροπορική επίθεση από τα κατεχόμενα συριακά Υψώματα Γκολάν στο κτίριο του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό. ... η επίθεση κατέστρεψε ολοσχερώς το κτίριο, σκότωσε ή τραυμάτισε όλους όσους βρίσκονταν μέσα», ανέφερε το υπουργείο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA...Σύμφωνα με τον Ιρανό πρέσβη, το κτίριο δέχτηκε επίθεση από μαχητικά F-35 και 6 πυραύλους. Σημείωσε ότι τουλάχιστον πέντε στρατιωτικοί σύμβουλοι από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν σκοτώθηκαν.
Το χτύπημα σκότωσε τον Ιρανό ταξίαρχο Mohammad Reza Zahedi, ο οποίος ήταν επικεφαλής της δύναμης Quds στον Λίβανο και τη Συρία, σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές... ἐδῶ 

Τί λέτε, θά φουντώσῃ ὁ Γ΄Π.Π. ; Ὅσο δέν μπορεῖ νά νικήσῃ τήν Χαμάς, τό Ἰσραήλ θά κάνῃ σπασμωδικές κινήσεις. Μᾶλλον ἐπί τό σωστότερον, δολοφονικές. Μέχρι νά καταλήξουν στήν "ἐπιλογή Σαμψών". 

Ἔ ναί, εἶχε δίκαιο ὁ ἀείμνηστος Μίκης. « Οἱ ἑβραῖοι εἶναι ἡ ῥίζα τοῦ κακοῦ » 


Εὐχαριστῶ ΕΑΦ, γιά τήν ὑπενθύμισιν τῆς ῥήσης τοῦ Μίκη . Ἡ Πελασγική

15 σχόλια:

 1. Καλησπέρα,αυτά μας έφαγαν εδώ στην Ελλάδα,να δίνουμε εξηγήσεις στον κάθε πίθηκα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τό θέμα εἶναι ποιοί ζητοῦν ἐξηγήσεις. Ἐκεῖνος πού δέν ἔχει τίποτε νά φοβηθῇ δέν τό κάνει ποτέ. Συνεπῶς δέν φταίει ἐκεῖνος πού ζητᾶ ἐξηγήσεις ἀλλά αὐτός πού τρέχει νά τίς δώσῃ χωρίς ν᾿ἀντιλαμβάνεται πώς τό κάνει σέ λάθος ἄτομα.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Bill- Kill !

   Διαγραφή
 2. Οταν εγινα λεει κομμουνιστης..... Χωρις ντροπη το ειπε ισως και ως γερας και παρασημο. Ειναι απογοητευτικο αλλα και αδιεξοδο να προσπαθουμε να ερμηνευσουμε τον κοσμο μεσα απο τα θρησκευτικα και τα ιδεολογικα γυαλια των αντιπαλων μας, οι οποιοι μας εχουν παρει και κυριολεκτικα φαλλαγγι. Και ενω τους αναγνωριζουμε ως πολιτικους-ιδεολογικους αντιπαλους ταυτοχρονα ζηταμε τα γυαλια τους, τις αποψεις τους, τις προφητειες του Ιεχωβα τους και τα βιβλια τους για να τους αντιπαραταχθουμε. Καποιοι θα πρεπει να γελανε πολυ μαυτο οταν επανειλημμενα διαφοροι Ραβινοι εχουν πει οτι ο Χριστιανισμος ουσιαστικα ειναι μια δικη τους αιρεση, μια δικη τους θρησκευτικη συλληψη για τους αλλους.Τους Γκοιμ. Τοχουν πει πολλες φορες. Εχουν πει τα ιδια για το Ισλαμ και αυτη τη στιγμη που μιλαμε ακομη συνεχιζουν να ξεφουρνιζουν νεες θρησκειες και ιδεολογιες.Ειναι ο τροπος τους να κυβερνουν τους ανθρωπους. Απο την αλλοι εμεις οι Ελληνες (ιδιως οσοι νοιωθουμε πρωτιστως Ελληνες) μπορουμε να ερμηνευσουμε τον κοσμο μακραν και πολυ καλυτερα με τα δικα μας πνευματικα και ιδεολογικα εφοδια.Με τα δικα μας ματια. Εμβολιμα και οταν παρισταται αναγκη και μεσα απο την τοσο πλουσια Ελληνικη Γραμματεια.Παρολο το ανηλεες και διαχρονικο κουτσουρεμα που της εγινε. . Δεν εχουμε αναγκη, να το καταλαβουμε καλα αυτο απο πνευματικα δεκανικια. Ειναι κριμα να δαγκωνουμε την ουρα μας.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ! Δεν θα μας πουν αλλοι λαοι ποιο ειναι το σωστο και το λαθος και το ποιο ειναι τι, αυτο λεω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιά ποιούς Ἕλληνες γίνεται λόγος ; " Ὅσοι νοιώθουμε Ἕλληνες " λές. Νά ὐποθέσω πώς ὁ λόγος γιά ὅσους διαθέτουν Παιδεία, ἔχουν ἀναπτυχθεῖ Πνευματικῶς καί ἐν πᾶσῃ περιπτώσει ἀνήκουν στήν κατηγορία ἐκείνη πού λειτουργοῦν δημιουργικά. Μ᾿ἄλλα λόγια οἱ ἐλαχιστότατοι. Μάλιστα. Συμφωνῶ.
   Τί θά κάνουν ; Ὅ,τι γινόταν πάντα μέ τά ἐπιτεύγματα τῶν ὀλίγων : τά ἐκμεταλλεύονταν ἄλλοι κι᾿ἔτσι φθάσαμε ἐδῶ.
   Καί μετά πάλι ἀπό τήν ἀρχή γιά τόν δύσκολο ἀνηφορικό δρόμο τῶν ὀλίγων καί καλά κρατᾷ τό σισύφειον μαρτύριο...

   Κῦττα τήν Ἱστορία, μᾶς διδάσκει. Τό θέμα εἶναι πόσο ἐπιθυμεῖ κανείς νά εἶναι τό κορόϊδο πού θά δίνῃ γιά νά τά καρπώνονται ἄλλοι. Προσωπικῶς αὐτό μ᾿ἔχει κουράσει τά μάλα. Καί κυρίως ἐπεί δή τό ἔχω διαπιστώστει πολλά χρόνια τώρα,ἀλλά συνεχίζω νά παίζω τόν ῥόλον τοῦ ...κορόϊδου,ἐκουσίως κι᾿ἐνσυνειδήτως, παρακαλῶ...

   Ὅσο γιά τό ἐάν διδαχθοῦμε ἀπό ἄλλους λαούς. Μακάρι νά τό κάναμε,ἰδίως σήμερα. Τό παράδειγμα τῶν Ῥώσσων εἶναι ἄριστον. Διότι μέσα ἀπό τήν περιπέτεια τῶν τελευταίων 2 χρόνων μέ τήν κρίσιν στήν Οὐκρανία, ἀπεδείχθη πώς ἔχουν βγεῖ πολύ πιό δυνατοί, πολύ πιό πιστοί,πολύ πιό Πατριῶτες !

   Ἄς κυττάξουμε τήν κατάντια μας καί μακάρι νά ἀντιληφθοῦμε πώς ΝΑΙ ὑπάρχουν λαοί πού μποροῦν νά μᾶς διδάξουν.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Θαλῆ !

   Διαγραφή
 3. Eιναι αποδεδειγμενον και περαν πασης αμφιβολιας, οτι οι εβραιοι μεταξυ αλλων εχουν καπελωσει και μολυνει ΚΑΙ τον χωρο τους θεαματος, της "τεχνης" και γενικοτερα της ψυχαγωγιας, Ηλιου φαεινοτερον θα ελεγα, οποτε κατ' εμε ετσι εξηγειται οτι σχεδον οι πασης φυσεως καλλιτεχνες και "καλλιτεχνες" στην Ελλαδα, αλλα και στην υπολοιπη Δυση δηλωνουν περηφανα αντι-ναζι, αντι-φασιστες και ....παθιασμενοι κομμουνιστες.
  Αν δηλωσουν δε, και ομοφυλοφιλοι τοτε η καρριερα τους εκτοξευεται.
  Θα ελεγα ομως οτι οι περισσοτεροι στην ουσια μισουν και σιχαινονται τους εργοδοτες τους που δεν ειναι αλλοι απ' τους εβραιους ή κολαουζοι των εβραιων.

  Στην περιπτωση του μπολσεβικου Θεοδωρακη, ο οποιος οπως μου εκμυστηρευτηκε παλαιοτερα μια καθηγητρια κλασσικης μουσικης χαμογελωντας, οτι εκλεβε, αλλιωνε και παραποιουσε εργα Ρωσσων συνθετων παρουσιαζοντας ως δικα του.
  θα προσθετα οτι ο Θοδωρακης φοβοταν τους εβραιους ακομα και μετα θανατον.
  Αποδειξη οτι τους φοβοταν, ησαν οι πολλες εξηγησεις και επεξηγησεις που εδωσε για το ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΣΕ, οταν σε μια στιγμη προς το τελος της ζωης του, ειπε και ΜΙΑ αληθεια, οτι δηλαδη "οι Εβραιοι ειναι η Ριζα του Κακου".
  Γιατι τους φοβοταν;
  Μα για να επιτρεπουν οι εβραιοι να "ντυνουν" με την μουσικη του θεατρικα ή αλλα καλλιτεχνικα γεγονοτα ακομα και μετα τον θανατο του με τις αναμενομενες αποδοχες φυσικα, για τους κληρονομους του.
  Το ιδιο εχω παρατηρησει ακομα και με τις....εθνικες μας "σταρ" Βουγιουκλακη και Λασκαρη που ΔΕΝ ΤΟΛΜΗΣΑΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΚΑΤΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΟΜΠΟΛΣΕΒΙΚΩΝ ΑΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ (αν δεν απατωμαι) ΕΙΧΑΝ ΣΦΑΓΙΑΣΤΕΙ ΑΠ' ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΕΣ.
  Η δε Λασκαρη για να κραταει την καρριερα της ζωντανη, δηλωνε και κομμουνιστρια, ειχε δε παντρευτει εναν ελλεεινο και τρισαθλιο μπολσεβικο χασοδικη.

  Καλησπερα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἅς ξεκινήσω ἀπό τό τελευταῖο καί νά σοῦ θυμίσω ἕνα θέμα πού εἴχαμε κάνει σχετικῶς μέ τόν ἐν λόγῳ. Ἔχει καί μία κόρη ἀπό τήν α΄γυναίκα του, μία τύπισσα ἀπόλυτος προσωποποίησις ὅλου αὐτοῦ τοῦ κακάσχημου καί ἀρρωστημένου πού λέγεται "σύγχρονος τέχνη":

   Ξέρεις, ἀριστοκρατικές ῥίζες καί αὐτός. Κι᾿ἀπό τούς δύο γονεῖς του...https://sxolianews.blogspot.com/2019/04/blog-post_70.html

   Τώρα γιά τόν Θεοδωράκη. Ἔ δέ νομίζω πώς μειώνεται ἡ πραγματική του ἀξία καί παρακαταθῆκες, στόν χῶρο τῆς μουσικῆς,παγκοσμίως, μέ αὐτό πού μᾶς ἔγραψες σχετικῶς μέ τήν ἐκμυστήρευσιν τῆς καθηγήτριας μουσικῆς. Προφανῶς δέν χρειαζόταν.

   Κατά τ᾿ἄλλα ναί, ἔτσι ἦταν ἀνέκαθεν ὁ καλλιτεχνικός χῶρος. Δυστυχῶς...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ ΕΑΦ !

   Διαγραφή
  2. Η χειραγώγηση των μαζών και ειδικά των γυναικών προς το σινεμά για προπαγάνδα και για απομάκρυνση από την εκκλησία ήταν ο στόχος τους .

   Γι αυτό πρέπει να αποβάλουμε τα υποσυνείδητα μηνύματα σιωνιστικής προπαγάνδας
   όσοι βλέπαμε ταινίες , ακόμα και του λεγομένου , παλιού καλού ελληνικού σινεμά κτλ
   όσοι πηγαίναμε σε συναυλίες και τέτοια θεάματα με συγκροτήματα που μετά βλέπαμε ότι έχουν πουλήσει την ψυχή τους στο σατανά.

   Women and Marxism , Leon Trotsky , (1879-1940) On Women
   https://www.marxists.org/archive/trotsky/women/index.htm

   Λέον Τρότσκι: Η βότκα, η εκκλησία κι ο κινηματογράφος (αποσπάσματα)
   http://logotexnia-ch.blogspot.com/2017/04/blog-post_0.html

   Το θέαμα, ένα φοβερό πνευματικό όπλο
   -Οι απόψεις του μαρξιστή Λέοντος Τρότσκυ για τη χρήση του θεάματος
   εναντίον του εκκλησιασμού
   Η επιθυμία για ψυχαγωγία, διασκέδαση, ξενάγηση και γέλιο, είναι η πιο νόμιμη επιθυμία της ανθρώπινης φύσης.
   Είμαστε ικανοί, και πράγματι υποχρεωμένοι, να δώσουμε στην ικανοποίηση της επιθυμίας αυτής μιαν υψηλότερη καλλιτεχνική ποιότητα, κάνοντας ταυτόχρονα την ψυχαγωγία ένα όπλο μαζικής εκπαίδευσης, απελευθερωμένο από την φρούρηση του παιδαγωγού και από την κουραστική συνήθεια να ηθικοποιεί.»
   https://www.impantokratoros.gr/trotsky_theama_propaganda.el.aspx

   «Το πιο σημαντικό όπλο σχετικά, ένα όπλο που υπερέχει παντός άλλου, είναι σήμερα ο κινηματογράφος. Αυτός ο θαυμαστός νεωτερισμός του θεάματος, έχει παρέμβει στην ανθρώπινη ζωή με μία επιτυχή ταχύτητα, που ποτέ δεν έχει μαρτυρηθεί στο παρελθόν.

   Διαγραφή
 4. Οσοι ειμαστε Ελληνες ..
  Ειναι το DNA μας που στοιχειοθετεί τον Έλληνα και ειναι παντου σε όλο τον πλανητη.
  Ειναι η ποιοτητα και η προοπτικη ..
  Το Γνώθι σ Εαυτόν ινα το κοσμον και τους Θεους γνωσεσθαι επεξηγει λεπτομερως ΟΛΑ.
  Ειναι και οι εβραιοι επισης σε διαφορετικη εκδοση DNA ποιοτητες κ προοπτικες ..
  Ο πολεμος ειναι σε εξελιξη στο Ηλιακο μας συστημα ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τί ἔγινε τώρα μέ τούς Ἕλληνες ; Τό DNA ; Εἶσαι σίγουρος ; Ποιότητα ;

   Τί νά σοῦ πῶ, παρατηρώντας ἀπό τούς βουλευτές, κάθε εἶδος πολιτικάντη, δημοσιογράφους συστημικῶν μμε ἀλλά καί τόν ἁπλό κόσμο σέ ὅποια του ἔκφρασιν, ἀπό τίς ἀγορές του στά πολυκαταστήματα μέχρι τήν ἐκκωφαντική του παρουσία στά πάσης μορφῆς σκυλομάγαζα μέ τίς ἡμίγυμνες "ἀοιδούς" , καί τά ποδοσφαιρικά γήπεδα , δέν θά ἔλεγα πώς τίθεται θέμα ποιότητος. Ὅσο γιά προοπτική σίγουρα ντουγρού γιά τόν γκρεμό ! Τί γνῶθι σ᾿αὐτόν νά ἔχῃ ὁ ἔρμος αὐτός κάτοικος τῆς Ἑλλαδικῆς ;

   Θα ἐπαναλάβω λοιπόν αὐτό πού ἔγραψα πιό πάνω στόν ἀγαπητό Θαλῆ :

   « ...Νά ὐποθέσω πώς ὁ λόγος γιά ὅσους διαθέτουν Παιδεία, ἔχουν ἀναπτυχθεῖ Πνευματικῶς καί ἐν πᾶσῃ περιπτώσει ἀνήκουν στήν κατηγορία ἐκείνη πού λειτουργοῦν δημιουργικά. Μ᾿ἄλλα λόγια οἱ ἐλαχιστότατοι...»

   Πόλεμος, στό ἡλιακό σύστημα. Πέραν τοῦ δικοῦ μας πλανήτη ἐννοεῖς ; Ἄν ναί, τί νά πῶ, δηλῶ ἄγνοια...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ zen !

   Διαγραφή
 5. Η πλακα ειναι πως τα λενε μονοι τους ως αυτοσαρκασμο και προφανως εχουν το ακαταλογιστο, εαν τα πει ομως κανεις αλλος αλοιμονο του....

  ΛΟΚΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δέν τά λένε αὐτοσαρκαζόμενοι, τά ἐννοοῦν ὅσα λένε καί τά πιστεύουν. Τό «περιούσιοι» ἔχει γίνει γονότυπος ! Σύμφυτο μέ τήν ἴδια τους τήν παρουσία !
   Τί νά πῶ, ἀπό τήν μία τό βλέπει κανείς ὡς ἕνα εἶδος ἄμυνας ἀπέναντι στά ὅσα αἰτιολογημένα ἀντιμετωπίζουν παγκοσμίως, μέ δική τους ἀποκλειστικῶς εὐθύνη καί ἀπό τήν ἄλλη δέν μπορεῖς νά μήν παρατηρησῃς πώς ἡ πηγή εἶναι τό μῖσος !
   Ψυχανάλυσις ἄμεσος καί συνεχῆς. Χωρίς σταματημό,λέμε.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ ΛΟΚΙ !

   Διαγραφή
 6. Άρα λοιπόν, τί θέλει η ρίζα τού 'βριομερόδεντρου;...
  Έναν -μικρομεσαίον- εκσκαφέα-φορτωτήν καί μισή, άντε μιά ώρα δουλειά. Κι έναν κουβά (τού φορτωτή) γεμάτον άλας. Αυτά θέλει καί τίποτ' άλλο...
  ...ά ναί, σέ λίγες ημέρες θά χρειαστεί κι έν' ανατρεπόμενον φορτηγόν, μαζί μέ τό μηχάνημα έργων, διά τήν επιμελήν απομάκρυνσιν καί τό ξεμπάζωμα σε τόν πλησιέστερον Χ.Υ.Τ.Α.

  Βέβαια, υπάρχουν κι άλλες λύσεις, όμως η προτεινομένη, φρονώ πως είναι η οικολογικοτέρα καί οικονομικοτέρα καί συμφεροτέρα.

  (Άς αλλάξω πλευρό τώρα)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. (Άς αλλάξω πλευρό τώρα)

   Ἀαααακριβῶς !

   Αὐτοί θά εἶναι πάντα ἐκεῖ κι᾿ἐμεῖς ἀπό ἐδῶ θά λέμε διάφορα. Μόνον θά λέμε...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ ΤΤ600 !

   Διαγραφή
  2. Κι όπου νά 'ναι καί αφττό -νά λέμε διάφορα- θά μάς κοπεί "μαχαίρι" 🗡️.....

   Διαγραφή
 7. Ρίζα κάθε κακού είναι ο σατανάς , οι εβραίοι έχουν καλή σχέση μαζί του επειδή σταύρωσαν τον Χριστό και κανένας λαός-έθνος δεν έκανε μεγαλύτερη χάρη στο σατανά ,
  όχι βέβαια ότι οι άλλοι λαοί-έθνη είναι άγιοι.
  Σε κάθε λαό έχει και καλούς και κακούς και σε κάθε λαό περισσότεροι είναι εκείνοι με τα κακά ένστικτα , είναι μια θλιβερή πραγματικότητα , και το έχουν διαγνώσει στα 'πρωτόκολλα' τους ' αν τα διαβάσατε .

  Αν τώρα ο Χριστός είναι εκείνος που νικά το σατανά αλλά οι άνθρωποι το αγνοούν και δεν έχουν την προσωπική σχέση που θέλει ο Θεός από κάθε άνθρωπο , τότε
  κυριαρχούν οι 'άλλοι' επειδή έχουν πολύ προσωπική σχέση με τον σατανά.

  Το τραγικό είναι ότι και οι εβραίοι και οι εν αγνοία άνθρωποι ζουν στο άγχος επειδή δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν την έννοια της αιωνιότητας , της αθανασίας της ψυχής
  και της αγάπης , της σοφίας και της δικαιοσύνης του Θεού και να δουν ότι :
  για λίγο θα είναι ακόμα κυρίαρχοι ο σατανάς και οι εβραίοι και ο κάθε πονηρός σε κάθε λαό.

  Αποκάλυψις 12
  12. δια τουτο ευφραίνεσθε, οι ουρανοί και οι εν αυτοίς σκηνούντες.
  ουαί την γην και την θάλασσαν, ότι κατέβη ο διάβολος προς υμάς έχων θυμόν μέγαν,
  ειδώς ότι ολίγον καιρόν έχει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή